PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/12"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/12 Styremøte 04/12 ble avholdt mandag 14. mai på Idrettens Hus. Møtet startet kl og ble avsluttet kl Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan Jensen, kretsleder Helge Johnsen, nestleder Gunn H. Knudsen, styremedlem Torleif Scheie, styremedlem Ruth Brudvik, styremedlem Bjørn Ove Myking, varamedlem Gunn Berit Lunde Aarvik, 1. varamedlem Svein Erik Burud, 2. varamedlem Anne-Kristine Aas, ansattes representant, organisasjonssjef Janne Landås, informasjonskonsulent Referent Sakliste: Sak 16/12: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Sak 17/12: Godkjenning av protokoll fra styremøte 02/12 og 03/12 Sak 18/12: Regnskap pr for HIK og OLTV Sak 19/12: Ekstraordinært Idrettsting 9. juni Sak 20/12: Møtedatoer for kretsstyremøtene i 2012 Sak 21/12: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger - Deltakelser/representasjon - HMS og personell - Oppfølgingssaker, skriv og meldinger

2 Kretsleder Oddvar Johan Jensen ønsket det nye styret velkommen til det første møtet i ny tingperiode. Styret hadde en presentasjonsrunde og Oddvar J. Jensen redegjorde for styrets møteform og struktur. Styret har ett underutvalg som er anleggsutvalget, hvor Helge Johnsen er leder. Formelt sett har vi et Arbeidsutvalg (AU), men kretsleder ønsker i den grad det er mulig å holde sakene i styret. Oddvar Jensen er medlem av Idrettsstyret i NIF og i de tilfeller hvor han opptrer som medlem av Idrettstyret er Helge Johnsen bedt om å være tilstede slik at rollene har vært avklart. Av sentrale verv utover idrettsstyret har kretsleder to verv i idrettsforbundet; Han sitter i Organisasjonskomiteen som forbereder tingsakene til det ekstraordinære tinget 9. juni, og er leder av Forskningsutvalget. Sak 16/12: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Når møteinnkalling sendes ut på e-post vil alle saksdokumentene i fremtiden bli samlet i ett dokument i pdf-format. I tråd med våre mål i forbindelse med Miljøfyrtårnsertifiseringen ønsker vi å redusere behovet for å ta utskrifter av sakspapirene. Noen styremedlemmer uttrykte ønske om å bruke sin Ipad og hente dokumentene elektronisk og det vil derfor bare være behov for å kopiere opp noen eksemplarer i papirformat. Møteinnkalling og sakliste godkjent Sak 17/12: Godkjenning av protokollen fra styremøte 02/12 og 03/12 Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 02/12 og 03/12 Protokollene fra den forrige styreperioden skal ikke det nye styret godkjenne. Protokollene er forelagt det nye styret og flertallet av styret hadde ikke noen innsigelser. Sak 18/12: Regnskap pr for HIK og OLTV / Asbjørn Lindås Saksunderlag: Resultatregnskap og balanse for HIK og OLTV pr hadde en muntlig gjennomgang av regnskapet. Regnskapet for HIK pr viste et underskudd på kr Av kjente kostnader som ikke er ført men som vedrører perioden januar-april ble nevnt: HIKs ting Solstrand Vinteraktivitetsuke Oset Av kjente inntekter som ikke er ført men som vedrører perioden ble nevnt: HIKs ting (viderefakturering) Inndekning fra balansen Regnskapstjenester

3 På inntektssiden kan vi også regne inn 1/3 av forventet momskompensasjon, bingoinntekter og renteinntekter samlet for de fire første månedene vil disse inntektene utgjøre kr Med disse justeringene vil HIKs resultat pr vise et forsiktig overskudd. Årets budsjett ble satt opp med et underskudd på kr Tinget vedtok å øke særkretstilskuddet med kr og Idrettsråds-arbeid med kr Etter dette vil årets budsjett være satt opp med et underskudd på kr Kretsleder foreslo at ekstramidlene på kr til idrettsrådene bør gå til generelt idrettsrådsarbeid istedenfor å lyse ut midlene. Regnskapet for OLTV pr viste et overskudd på kr Inntektssiden inkluderer hele årstilskuddet fra Hordaland fylkeskommune idrett, Bergen kommune og prosjektmidler. Samlet utgjør disse kr /3 av dette beløpet - kr vedrører perioden mai desember. Dersom en justerer inntektssiden ift. dette, viser resultatet pr et overskudd på kr Som alltid er det en forsinkelse ift. utbetalinger til trenere knyttet til toppidrettslinjen på Tertnes slik at vi må ta høyde for at dette beløpet kan bli ytterligere redusert. På den annen side kan vi ta høyde for 1/3 av forventet momskompensasjon (ca. kr ) og 1/3 av forventet renteinntekt (ca. kr ). Disse inntektene vil først komme i desember. De fremlagte regnskap for HIK og OLTV pr tatt til orientering. Sak 19/12: Saksunderlag: Ekstraordinært Idrettsting 1) Sakliste for Ledermøte NIF og ISF 2012 til orientering 2) Innkalling og sakliste for ekstraordinært Idrettsting Ettersom Oddvar J. Jensen er medlem av Idrettsstyret, vil nestleder Helge Johnsen være representant fra Hordaland idrettskrets på Ledermøtet. Det ekstraordinære Idrettstinget gjennomføres på Rica Hotell i Stjørdal lørdag 9. juni kl Det er bestilt fly fra Flesland kl Retur lørdag fra Trondheim lørdag kl via Oslo. Ankomst Flesland kl Frist for påmelding av representanter er 21. mai. HIK har 5 representanter som kan delta på tinget og disse ble utpekt i møtet. Oddvar J. Jensen vil ikke inngå i vår representantgruppe. Han faller ut til å representere Hordaland av lovmessige grunner fordi han sitter i Idrettsstyret. Det er satt opp to saker til det ekstraordinære tinget: 1) OL/Paralympics Oslo ) Endring i NIFs lov 3-2 Representasjon

4 Hordaland idrettskrets` 5 delegater til ekstraordinært Idrettsting i Stjørdal lørdag 9. juni blir: Helge Johnsen, Gunn Berit Lunde Aarvik, Bjørn Ove Myking, Ruth Brudvik og Svein Erik Burud. Vararepresentanter: Kretsleder, nestleder og org.sjef får fullmakt til å finne 2 vararepresentanter. Nestleder Helge Johnsen representerer HIK på NIFs Ledermøte i Stjørdal fredag 8. juni. Sak 20/12: Møtedatoer for kretsstyremøtene i 2012 Det legges opp til en møtefrekvens for styremøtene hver 6. uke. Følgende møtedatoer ble bestemt: Onsdag 6. juni Mandag 10. september Mandag 15. oktober Torsdag 6. desember Marcela Bustos er vår kontaktperson i Idrettsstyret. Hun ønsker å delta på et styremøte i 2012, og gjerne koble dette møtet opp til en presentasjon av ett eller flere interessante prosjekter i Hordaland. Styret foreslår at man skal høre med henne om hun har mulighet til å være tilstede på IR-konferansen november. Oddvar J. Jensen følger opp. Styret foreslo også å avholde et arbeidsseminar med styret/administrasjonen i kombinasjon med Idrettsrådskonferansen i Bergen november. Administrasjonen ønsker innspill fra styret på tema for idrettsrådssamlingen til neste styremøte. Kretsstyremøtene for resten av 2012 gjennomføres slik: Onsdag 6. juni - mandag 10. september - mandag 15. oktober -torsdag 6. desember. Sak 21/12: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger o Orienteringssaker: Oddvar Johan Jensen orienterte om det kommende ekstraordinære idrettstinget 9. juni HIKs ting, Os 21. april. Et kretstinget med mange delegater på talerstolen. Gode tilbakemeldinger på tinget. Seminaret Doping som samfunns- og idrettsproblem dagen før var også veldig bra og har fått stor

5 respons også i ettertid. Mange positive tilbakemeldinger og HIK har gjort avtale med IL Gneist om å kjøre det samme seminaret lokalt i idrettslaget. Regionalplan for folkehelse. Status i arbeidet. Hordaland fylkeskommune sin overordnede plan for folkehelse. Denne planen er under arbeid. Oddvar Johan Jensen deltar i gruppen på vegne av HIK. Det er et problem er at mange som snakker om fysisk aktivitet ikke vet hva Hordaland idrettskrets driver med. I et barometer for hva som har betydning for folkehelsen var idrett utelatt. Begrepet folkehelse er vidt og kan inneholde hva som helst og det er vanskelig å være spesifikk på hva som er vår oppgave konkret. Det er viktig å beholde aksepten for det vi holder på med og avtale på de områdene hvor vi kan gå konkret inn. Dette kan være Treningskontakter og Idrett-Skole SFO. Får vi til et prosjekt på rus/doping kan det være et nytt område hvor vi kan bruke vår kompetanse til å drive opplæring. Utvalget som arbeider med Regionalplan for folkehelse skal levere planen i slutten av mai Gratis bruk av fylkeskommunale anlegg. Status. Idrettskretsen har fått i oppgave å følge opp de 4 kommunene som er nevnt i vedtaket i fylkeskommunen. Bergen og Os har vært tydeligst på behovet. De to andre kommunene er Voss og Kvam. Fylkeskonferansen høsten Status i arbeidet. Konferansen arrangeres 21. november på hotell Terminus. Det har vært to møter i arbeidsgruppen og følgende tema ønskes med på konferansen: * Fylkesdelplanen en status * Ny idrettsmelding fra Staten * Samhandlingsreformen gode eksempler * Anlegg, arena og nytenking * Profesjonalisering av frivilligheten konsekvenser, muligheter og utfordringer * Kampen om arealene Søknad om fylkestilskudd Vi har søkt om 3,4 millioner, en økning på kr fra Enkelte fylkeskommuner har økt støtten kraftig til idretten i Her må vi arbeide politisk for å få økt vårt tilskudd. Hvis vi får økt tilskuddet skal dette i hovedsak gå til økt satsing på ungdom, økt organisasjonspleie / særkretsoppfølging og folkehelsearbeid. Fordelingsmøte spillemidler i Hordaland, Hordaland fylkeskommune 14. mai. Helge Johnsen og deltok på møtet. Forslaget til fordeling skal behandles av Kultur- og ressursutvalet 5. juni. Uken før vil sakspapirene ligge på nettet. Innvilgelsesprosent for fylket samlet sett er i år 21% av godkjent søknadssum. Investeringstilskudd til anlegg. Fylkesidrettssjefen har utfordret HIK ift. å utarbeide gode kriterier for fordeling av de 4 mill. kr. som er til årlig fordeling innen denne posten. Vi bør vurdere å gjennomføre et møte i Anleggsutvalget før ferien. Gymfest i Vest 2013 skoleleie Gym og turnkretsen ber om hjelp ettersom de har fått beskjed om

6 at det må påregnes kostnader ifm. overnatting på videregående skoler til gjennomføringen av arrangementet. Oddvar følger opp med Opplærings- og helseutvalet i fylkeskommunen. o Deltakelser/representasjon Møte i Opplærings- og helseutvalet i Hordaland fylkeskommune, Bergen 28. mars. Oddvar J. Jensen og Anne-Kristine Aas deltok. Sammenfattet våre ønsker: Treningskontaktprosjekt basert på frafall i skolen og holdningsskapende arbeid ifm. doping. IK-ledermøte, Oslo april. Helge Johnsen og deltok. Konferanse for Arbeiderpartiets kommunestyre-representanter i Hordaland, Bergen 5. mai. Helge Johnsen og Grethe Hillestad deltok. De holdt en presentasjon om idrettens folkehelsearbeid. Kondolanseprotokoll for Alexander Dale Oen, Bergen 2. mai i Sentralbadet. Helge Johnsen deltok. Begravelse Alexander Dale Oen, Øygarden 11. mai. deltok. Sak til neste styremøte: Alexander Dale Oens minnefond - The Dale Oen Experience. Møte i Hovedkomiteen for Sykkel-VM 2016, Bergen 10. mai. Knut Songve deltok i Oddvar J. Jensens fravær. Veritas rapporten som lå til grunn for at Bergen ble plukket ut ble presentert. Norges Håndballforbund Region Vest, ting, Førde mai. Helge Johnsen deltok. Miljøfyrtårnsertifisering, Bergen 16. mai. Oddvar J. Jensen og Torleif Scheie deltar. Møte i kommunestyret i Radøy, 24. mai kl Oddvar J. Jensen og deltar. Statuettutdeling, Voss lørdag 2. juni. Oddvar J. Jensen deltar. o HMS og personell Ansettelsesprosess økonomikonsulent 25 søkere. NIFs personalavdeling har bistått i arbeidet med utvelging av kandidater og gjennomføring av intervjuer. 1. gangs intervju har vært avholdt og vi er i gang med å plukke ut 3 kandidater til 2. gangs intervju. Protokoll godkjent / -2012: Oddvar Johan Jensen Leder Helge Johnsen Nestleder

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 03/11

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 03/11 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 03/11 Styremøte 03/11 ble avholdt lørdag 26. mars på Solstrand Fjordhotell, Os. Møtet startet kl. 13.40 og ble avsluttet kl. 14.40. Navn Oddvar Johan Jensen, kretsleder

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 Styremøte 07/11 ble avholdt tirsdag 25. oktober på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.10 og ble avsluttet kl. 19.20. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12 Styremøte 06/12 ble avholdt mandag 10. september på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 16.55 og ble avsluttet kl. 19.25. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10 Styremøte 09/10 ble avholdt mandag 18. oktober på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 1700 og ble avsluttet kl. 20.00. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 Styremøte 04/14 ble avhldt mandag 19. mai på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.00 g ble avsluttet kl. 19.05. Navn Tilstede Fr- Fall Merknad Helge Jhnsen, kretsleder

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Trondheim 5. mars 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Linda Hofstad Helleland(sak 52, 53 og 54), Sigrid Bratsberg, Ådne Røkkum, Kristian Pettersen,

Detaljer

TINGPAPIRER INNHOLD. Innholdslisten følger sakslistens rekkefølge. Saksliste 3. Organisasjon forts. Forretningsorden 4. - Storbyidrett Bergen 18

TINGPAPIRER INNHOLD. Innholdslisten følger sakslistens rekkefølge. Saksliste 3. Organisasjon forts. Forretningsorden 4. - Storbyidrett Bergen 18 - 2-2003 - 200 TINGPAPIRER INNHOLD Innholdslisten følger sakslistens rekkefølge Side Saksliste 3 Organisasjon forts. Side Forretningsorden 4 Idrettskretsstyrets beretning 5 - Styret 5 - Kontrollkomité

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 33 2007-2011 21. juni 2010 Hotel Admiral, Bergen

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 33 2007-2011 21. juni 2010 Hotel Admiral, Bergen NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 33 2007-2011 21. juni 2010 Hotel Admiral, Bergen Godkjent av Idrettsstyret 06.09.2010 Sak 340 Idrettsstyreprotokoller

Detaljer

Toppidrett, Vidar innledet

Toppidrett, Vidar innledet PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/12 ONSDAG 8. FEBRUAR 2012 FOSSUM IFS KLUBBHUS, BÆRUM. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Før dagsorden: Informasjon fra Fossum IF

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes Godkjent på Idrettsstyrets møte 17. desember 2007 Sak 69 Protokoll Idrettsstyrets

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 1/2014-2016 tirsdag 22.5.2014 på Idrettens Hus, Sør Amfi, Arendal

Protokoll fra styremøte nr. 1/2014-2016 tirsdag 22.5.2014 på Idrettens Hus, Sør Amfi, Arendal Protokollside 1 Styreperioden 2014-2016 Protokoll fra styremøte nr. 1/2014-2016 tirsdag 22.5.2014 på Idrettens Hus, Sør Amfi, Arendal Tilstede var: Kirsten Borge Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 DM394241 REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 Rica Hotel, Tromsø 28. -29. mai 2010 INNHOLD Sak: Hilsning til Ledermøtet fra Troms Fylkeskommune... 3 Sak: Presidentens velkomsttale... 3 Sak: Status idrettspolitisk

Detaljer

Følgende protokoller er til godkjenning; - Fra styremøte 5/14-16 i Bodø 02.11.14 - Fra styremøte 6/14-16 (tlf.møte) 11.11.14

Følgende protokoller er til godkjenning; - Fra styremøte 5/14-16 i Bodø 02.11.14 - Fra styremøte 6/14-16 (tlf.møte) 11.11.14 Finnmark idrettskrets Styret Styreprotokoll 7/14-16 Fra styremøte i Kirkenes lørdag 31.januar 2015 Til stede: May Bente Eriksen Ole Dyrstad Ingrid Steinlein Andreas Foss Westgaard Jon-Arne Dolonen Trond

Detaljer

Lokallagsundersøkelsen

Lokallagsundersøkelsen Nr. 5 - desember 2009 Lokallagsundersøkelsen Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor gjennomfører i disse dager en større undersøkelse om lokale frivillige organisasjoner. Undersøkelsen

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 15 2011-2015 6. november 2012.

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 15 2011-2015 6. november 2012. NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 15 2011-2015 6. november 2012 Oslo/UBC Godkjent i IS-møte 16 (2011-2015) Sak 128: Protokoll IS-møte nr. 13.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IDRETTSLAG 1 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IDRETTSLAG FREMLAGT PÅ ÅRSMØTE TORSDAG 20. MARS 2014 MELDINGSÅR 2013 2 SAKSLISTE: 1. Åpning Godkjenne de stemmeberettigede Godkjenne innkallingen, Sakslisten forretningsorden

Detaljer

Idrettskretstinget 2014 Lørdag 26. april 2014 Molde, Rica Seilet Hotel. Tingdokumenter

Idrettskretstinget 2014 Lørdag 26. april 2014 Molde, Rica Seilet Hotel. Tingdokumenter Lørdag 26. april 2014 Molde, Rica Seilet Hotel Tingdokumenter INNHOLD Side Tidsplan for idrettskretstinget 2 Sakliste 3 Sak 1 Godkjenning av de fremmøtte representanter 4 Sak 2 Godkjenning av innkalling,

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU PROTOKOLL STYREMØTE NR 8/2014 ULLEVÅL 16. desember 2014 Til stede: Øivind Eriksen, Ingvild Sorteberg,

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 10 2007-2011 10. 11. mars 2008 Bardufosstun og Radisson SAS Hotel, Tromsø Godkjent av Idrettsstyret 16. april

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

Metodistkirkens Kvinneforbund

Metodistkirkens Kvinneforbund Metodistkirkens Kvinneforbund Innkalling til Landsmøte i Trondheim 26. april 2014. Landsstyret vil med dette ønske hjertelig velkommen til Landsmøte på Nova Hotell, Trondheim lørdag 26.4.2014. Hver menighet

Detaljer