PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 05/14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 05/14"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 05/14 Styremøte 05/14 ble avholdt onsdag 11. juni på Scandic Ørnen Hotel i Bergen sentrum. Møtet startet kl og ble avsluttet kl Navn Tilstede For- Fall Merknad Helge Johnsen, kretsleder Ruth Grung, nestleder Gunn H. Knudsen, styremedlem Terje Valen, styremedlem Bjørn Ove Myking, styremedlem Gunn Berit Lunde Aarvik, styremedlem Gjertrud Toft Erichsen, varamedlem Steinar Kvinge, varamedlem Anne-Kristine Aas, ansattes representant Knut Songve, organisasjonssjef Referent Sakliste: Sak 38/14: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Sak 39/14: Godkjenning av protokoll fra styremøte 04/14 Sak 40/14: Informasjon om virksomheten gjennom OLTV, avd. Hordaland Sak 41/14: Gjennomgang av tiltaksplanen for HIK og OLTV Sak 42/14: Høring på delrapport nr. 1 om toppidrett Sak 43/14: Delegasjonsreglement for HIK Sak 44/14: Signaturrett og prokura Sak 45/14: Oppfølging idrettsråd i styreperioden Sak 46/14: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger - Oppfølgingssaker, skriv og meldinger - Deltakelser/representasjon - HMS og personell -

2 Sak 38/14: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Møteinnkalling og sakliste godkjent. Sak 39/14: Godkjenning av protokollen fra styremøte 04/14 Utkast til protokoll fra styremøte 04/14 Protokollen godkjent. Sak 40/14: Informasjon om virksomheten gjennom OLTV, avd. Hordaland Daglig leder i Olympiatoppen Vest-Norge, avd. Hordaland, Pia Mørk Andreassen, orienterte om virksomheten. Faglig sett er virksomheten i OLT Vest-Norge styrt av OLT sentralt. Det økonomiske ansvaret for virksomheten er lagt til styret i Hordaland idrettskrets. Det er i dag fire regionale kompetansesentre for toppidrett: Nord-Norge (Tromsø), Midt-Norge (Trondheim), Vest-Norge (Bergen) og Innlandet (Lillehammer). Hovedlinjene i virksomheten er tatt inn i Strategidokumentet for HIK som ble vedtatt på tinget i april. Tiltaksplanen inngår i dokumentet som følger sak 41/14. OLTV har en bemanning som består av: Pia Mørk Andreassen, daglig leder Morten Ivarsen, idrettsfaglig ansvarlig Ørjan Olsen, Iwonka Vik, fysioterapeut, basistrener og oppfølging Paralympics Lars Arne Arnesen, fysioterapeut og ansvarlig basistrening I tillegg har OLTV knyttet til seg fagpersoner i mindre stillingsressurser. Virksomheten er knyttet til disse tre målområdene: Nasjonal spisskompetanse Utviklingsarbeid i prestasjonsgrupper Nettverk, tjenester og kompetanse I øyeblikket er det stor spenning knyttet til hvordan det nye masterstudiet ved Høgskolen i Bergen vil bli innrettet.

3 Styret mente det kunne være formålstjenlig å invitere den nye idrettsbyråden i Bergen kommune for å orientere ham om arbeidet som OLTV står for. Gjennomgangen av Olympiatoppen Vest-Norge, avd. Hordaland sin virksomhet tas til orientering. Sak 41/14: Gjennomgang av tiltaksplanen for HIK og OLTV Samlet oppstilling over planlagte tiltak ihht. vedtatt Strategidokument. Org.sjef orienterte om oppstillingen over planlagte og gjennomførte tiltak så langt i Etter org.sjefs mening ligger HIK godt an ift. grad av måloppnåelse innenfor vedtatt Strategidokument. Styret ga uttrykk for at en gjennomgang hvert halvår over status ift. det vedtatte Strategidokumentet, er ønskelig. Det ble besluttet å gjennomføre en samling med administrasjon og styre fredag 26. lørdag 27. september der vi ser på status så langt i 2014 og trekker opp noen linjer for arbeidet i Gjennomgangen av tiltaksplanen 2014 tas til orientering. Styret ber om halvårige statusgjennomganger av måloppnåelse. Sak 42/14: Høring på delrapport nr. 1 om toppidrett Høringsbrev fra NIF Delrapport nr. 1 Kortreist kvalitet Høringssvar Toppidrettsutvalgets rapport fra HIK 8. mai 2013 Utvalget for «Evaluering av OL/PL og fremtidige prioriteringer ved Olympiatoppen» ble vedtatt av Idrettsstyret (IS) 22. august Utvalget, ledet av IS-medlem Tom Tvedt, la frem sin rapport 4. april Hele rapporten, som er på 150 sider, finnes elektronisk på denne linken: f Rapport 1 (av 3) foreligger nå som et diskusjonsgrunnlag for organisasjonen. Den tar for seg tiltak som kan utvikle idrettens lokale og regionale kompetanse, samt tiltak som kan understøtte en langsiktig utvikling av bredde og kvalitet blant morgendagens utøvere. For idretten i Hordaland vil det være av stor interesse hvordan det regionale arbeidet legges opp. HIK har tidligere spilt inn et ønske om å styrke de regionale kompetansesentrene i regi av Olympiatoppen. Vi har et slikt senter i Bergen i dag, og dette må gis økonomiske muskler slik at det kan videreutvikle seg for å styrke oppfølgingen av morgendagens toppidrettsutøvere. I rapporten er det lagt opp til 8 slike

4 sentre i landet mot dagens 4. De fire nye er Region Sør-Vest (Stavanger), Øst, Oslofjorden og Sørlandet (Kristiansand). Det pekes på at det er optimalt å få til en samlokalisering med de sterkeste vitenskapelige kompetansemiljøene i de aktuelle landsdelene. Sentrale spørsmål i rapporten er «hvordan gjøre de beste bedre» og «hvordan gjøre de beste flere». Flere idrettskretser har i forarbeidet til rapporten spilt inn at det vil være naturlig med 4-6 idrettslige tyngdepunkter i hvert fylke. Toppidrettslinjer eller idrettslinjer innen den videregående skolen kan være en faktor i et slikt tyngdepunkt. Rapporten er sendt ut på høring til særforbund og idrettskretser. Høringsfristen er 1. august. HIK utarbeider en høringsuttalelse til NIF basert på tidligere innspill og diskusjonen i styremøtet. Leder og org.sjef formulerer denne. Sak 43/14: Delegasjonsreglement for HIK Utkast til delegasjonsreglement for Hordaland idrettskrets Delegasjonsreglementet for Norges idrettsforbund inneholder et kapittel om delegasjon av idrettsstyrets lovpålagte oppgaver til idrettskretsene. De oppgavene som er delegert til idrettskretsene har i det alt vesentlige som en innarbeidet praksis blitt behandlet av administrasjonen. Unntaksvis har enkelte saker av prinsipiell karakter f.eks. fordeling av større beløp etter opphør av idrettslag blitt behandlet av styret. De delegerte oppgavene er hovedsakelig knyttet til opptak av nye idrettslag, godkjenning av lover for idrettslag samt avgjøre dispensasjonssøknader fra idrettslag og idrettsråd ift. NIFs lov 2-4 (Kjønnsfordeling) og 2-6 (Valgbarhet og representasjonsrett) Det ble besluttet å formalisere delegasjonsmyndigheten fra kretsstyret til administrasjonen innenfor gitte oppgaver. Praksis vil gjennom forslag til delegasjonsreglement bli slik den har vært de siste 10 årene. Delegasjonsreglement for Hordaland idrettskrets av Idrettsstyrets lovpålagte oppgaver til idrettskretsene vedtas iht. utkast. Sak 44/14: Signaturrett og prokura

5 Det er behov for å formalisere signaturrett og prokura for Hordaland idrettskrets. Praksis de siste årene i HIK har vært at styreleder har signert på avtaler som f.eks. leiekontrakten med Brann Stadion AS. Org.sjef har signert på driftsrelaterte avtaler innenfor vedtatt budsjett. Org.sjef foreslo at to personer har signaturrettigheter i Hordaland idrettskrets. Det kan føres opp to alternativer i Brønnøysundregistrene: Daglig leder og styreleder i fellesskap eller: To styremedlemmer i fellesskap Org.sjef foreslo at daglig leder/organisasjonssjef gis prokurafullmakt i Hordaland idrettskrets. Signaturrettighet i Hordaland idrettskrets tildeles: Daglig leder og styreleder i fellesskap eller To styremedlemmer i fellesskap Daglig leder/organisasjonssjef tildeles prokurafullmakt i Hordaland idrettskrets. Sak 45/14: Oppfølging idrettsråd i styreperioden Saksbehandler: Saksbehandlers kommentarer: Knut Songve Utkast til fordeling av idrettsråd blant styremedlemmer Administrasjonen foreslo å fortsette med den etablerte praksis at hvert styremedlem gis et oppfølgingsansvar for idrettsrådene i fylket. Dette ansvaret innebærer hovedsakelig å delta på årsmøtene i den grad det er mulig samt å være kontaktperson mellom idrettskretsstyret og idrettsrådet. Styret ønsket å videreføre ordningen som er etablert med oppfølging av idrettsråd. Styremedlemmene fordeler et oppfølgingsansvar overfor idrettsrådene iht. utkast fra administrasjonen. Sak 46/14: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger o Orienteringssaker, skriv og meldinger: Oppfølging Master i idrett ved Høgskolen i Bergen. Knut Songve orienterte fra møte med HiB 26. mai. I møtet orienterte HiB om at Masterstudiet i fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø ble akkreditert av NOKUT i

6 februar HIK og OLTV er blant dem som har ønsket en tydeligere idrettsprofil på studiet, bl.a. gjennom navnet på Masteren. Tildeling midler fra Hordaland fylkeskommune. Knut Songve orienterte om tildelte aktivitetsmidler til HIKs arbeid med skole, ungdom og inkludering flerkulturelle. Nordisk møte i NIF-regi, Bergen september. HIK vil delta i tiletteleggingen av det praktiske opplegget. Lokale aktivitetsmidler til idrettslag Rammen er utvidet fra 10% av idrettens andel av tippeoverskuddet til 11,25%. Dette betyr økt tildeling til idrettslag gjennom årets tildeling. Momskompensasjonsordningene Ordningen for varer og tjenester har søknadsfrist 15. august. HIK vil følge opp idrettslagene i Hordaland slik at flest mulig søker i år. Idrett uten alkohol, KnarvikMila 4. september. HIK er samarbeidspart i planlegging og gjennomføring av arrangementet. Dugnad ny veileder utarbeidet fra NIF. Veilederen er lagt ut på NIFs og HIKs nettsider. Den vil være en støtte for idrettslag som lurer på hvilke rutiner idrettslaget bør følge slik at dugnaden skjer ihht. retningslinjene. Eierskap til idrettsarrangementer, Rapport NIF. Rapporten omhandler eiendomsrett til idrettsarrangementer, der idrettens eierskap utfordres av eksterne kommersielle aktører. Aktiv inspirasjon strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn. NIF har utarbeidet et dokument som skal danne grunnlaget for idrettens involvering i folkehelsearbeidet. o Deltakelser/representasjon NIF Ledermøte, Bergen mai. Helge Johnsen og Knut Songve deltok. Regionsting, Norges Håndballforbund Region Vest, Bergen 24. mai. Helge Johnsen deltok. Innspillsmøte Hordaland Arbeiderparti 26. mai. Helge Johnsen deltok. Årsmøte Etne IR 26. mai. Anne-Kristine Aas deltok. Idrettskretsledermøte, Drammen september. Helge Johnsen og Knut Songve deltar. Samling med styret og administrasjon for å se på status 2014 og planlegge 2015 ble datosatt til fredag 26. lørdag 27. september. o HMS og personell Status oppfølging av vedtak i sak 29/14. Knut Songve orienterte om ansettelsesprosess innenfor HIKs folkehelsearbeid. Gunn Hilde Øymo er tilbudt og har takket ja til fast stilling som fagkonsulent i 90% stilling. Protokoll godkjent / -2014: Helge Johnsen Leder Ruth Grung Nestleder

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 06/12 Styremøte 06/12 ble avholdt mandag 10. september på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 16.55 og ble avsluttet kl. 19.25. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 Styremøte 07/11 ble avholdt tirsdag 25. oktober på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.10 og ble avsluttet kl. 19.20. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 09/10 Styremøte 09/10 ble avholdt mandag 18. oktober på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 1700 og ble avsluttet kl. 20.00. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 03/11

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 03/11 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 03/11 Styremøte 03/11 ble avholdt lørdag 26. mars på Solstrand Fjordhotell, Os. Møtet startet kl. 13.40 og ble avsluttet kl. 14.40. Navn Oddvar Johan Jensen, kretsleder

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 Styremøte 04/14 ble avhldt mandag 19. mai på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.00 g ble avsluttet kl. 19.05. Navn Tilstede Fr- Fall Merknad Helge Jhnsen, kretsleder

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 2/2014-2016 Utsendelsesdato: 25. august 2014 Merknadsfrist: 29. august 2014 Møtetid: Torsdag 21. august 2014 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

Toppidrett, Vidar innledet

Toppidrett, Vidar innledet PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/12 ONSDAG 8. FEBRUAR 2012 FOSSUM IFS KLUBBHUS, BÆRUM. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Før dagsorden: Informasjon fra Fossum IF

Detaljer

Lokallagsundersøkelsen

Lokallagsundersøkelsen Nr. 5 - desember 2009 Lokallagsundersøkelsen Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor gjennomfører i disse dager en større undersøkelse om lokale frivillige organisasjoner. Undersøkelsen

Detaljer

TINGPAPIRER INNHOLD. Innholdslisten følger sakslistens rekkefølge. Saksliste 3. Organisasjon forts. Forretningsorden 4. - Storbyidrett Bergen 18

TINGPAPIRER INNHOLD. Innholdslisten følger sakslistens rekkefølge. Saksliste 3. Organisasjon forts. Forretningsorden 4. - Storbyidrett Bergen 18 - 2-2003 - 200 TINGPAPIRER INNHOLD Innholdslisten følger sakslistens rekkefølge Side Saksliste 3 Organisasjon forts. Side Forretningsorden 4 Idrettskretsstyrets beretning 5 - Styret 5 - Kontrollkomité

Detaljer

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 2/2008-2010 FREDAG 22. AUGUST / LØRDAG 23. AUGUST 2008. STED: RICA SEILET, MOLDE.

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 2/2008-2010 FREDAG 22. AUGUST / LØRDAG 23. AUGUST 2008. STED: RICA SEILET, MOLDE. STYREPROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR. 2/2008-2010 FREDAG 22. AUGUST / LØRDAG 23. AUGUST 2008. STED: RICA SEILET, MOLDE. PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE OG HISTORISKE DOKUMENT. VEDTAK SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 1 2011-2015 30.-31. mai 2011 Oslo

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 1 2011-2015 30.-31. mai 2011 Oslo NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 1 2011-2015 30.-31. mai 2011 Oslo Godkjent i IS-møte nr. 1 (2011-2015), 27.06.2011 Sak 1: Protokoll fra Idrettstinget

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 10 2007-2011 10. 11. mars 2008 Bardufosstun og Radisson SAS Hotel, Tromsø Godkjent av Idrettsstyret 16. april

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/15 TIRSDAG, 24. FEBRUAR 2015 IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Nordis

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes Godkjent på Idrettsstyrets møte 17. desember 2007 Sak 69 Protokoll Idrettsstyrets

Detaljer

Følgende protokoller er til godkjenning; - Fra styremøte 5/14-16 i Bodø 02.11.14 - Fra styremøte 6/14-16 (tlf.møte) 11.11.14

Følgende protokoller er til godkjenning; - Fra styremøte 5/14-16 i Bodø 02.11.14 - Fra styremøte 6/14-16 (tlf.møte) 11.11.14 Finnmark idrettskrets Styret Styreprotokoll 7/14-16 Fra styremøte i Kirkenes lørdag 31.januar 2015 Til stede: May Bente Eriksen Ole Dyrstad Ingrid Steinlein Andreas Foss Westgaard Jon-Arne Dolonen Trond

Detaljer

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 DM394241 REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 Rica Hotel, Tromsø 28. -29. mai 2010 INNHOLD Sak: Hilsning til Ledermøtet fra Troms Fylkeskommune... 3 Sak: Presidentens velkomsttale... 3 Sak: Status idrettspolitisk

Detaljer

Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker

Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Program for kvelden Velkommen v/styreleder Sigurd Øvergaard 17:30 18:00 Oppmøte, registrering og en liten

Detaljer

Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund, Telemark - 2014

Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund, Telemark - 2014 Til Tingrepresentanter og Gjester Att: Kopi: Vår referanse: 678795v1 Deres referanse: Dato: 25. mars 2014 Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund,

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 15 2011-2015 6. november 2012.

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ. Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 15 2011-2015 6. november 2012. NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 15 2011-2015 6. november 2012 Oslo/UBC Godkjent i IS-møte 16 (2011-2015) Sak 128: Protokoll IS-møte nr. 13.

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 01/13 12. FEBRUAR 2013 IDRETTENS HUS Tilstede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Bent Ringvold, Jon Syversen, Gro- Helen

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Idrettskretstinget 2014 Lørdag 26. april 2014 Molde, Rica Seilet Hotel. Tingdokumenter

Idrettskretstinget 2014 Lørdag 26. april 2014 Molde, Rica Seilet Hotel. Tingdokumenter Lørdag 26. april 2014 Molde, Rica Seilet Hotel Tingdokumenter INNHOLD Side Tidsplan for idrettskretstinget 2 Sakliste 3 Sak 1 Godkjenning av de fremmøtte representanter 4 Sak 2 Godkjenning av innkalling,

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 31 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 43 REVISJONSBERETNING 44

IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 31 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 43 REVISJONSBERETNING 44 ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 31 BALANSE 32 NOTER 34 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 43 REVISJONSBERETNING 44 KONTROLLKOMIITEENS BERETNING 46 AKTIVITETSREGNSKAP

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 12/2010-2012 FREDAG 27. OG LØRDAG 28. JANUAR 2012 STED: RICA HOTEL, KRISTIANSUND

STYREPROTOKOLL <> KRETSSTYRETS MØTE NR. 12/2010-2012 FREDAG 27. OG LØRDAG 28. JANUAR 2012 STED: RICA HOTEL, KRISTIANSUND STYREPROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR. 12/2010-2012 FREDAG 27. OG LØRDAG 28. JANUAR 2012 STED: RICA HOTEL, KRISTIANSUND PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE OG HISTORISKE DOKUMENT. VEDTAK SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE

Detaljer

STYRETS BERETNING 2012-2014

STYRETS BERETNING 2012-2014 STYRETS BERETNING 2012-2014 1 1 Innledning... 3 2 Idrettens verdigrunnlag... 4 3 Styring, ledelse og administrasjon... 5 3.1 Styrets sammensetning... 5 3.2 Ansatte pr. 26. april 2014... 5 3.3 Utvalg i

Detaljer

Den norske toppidrettsmodellen 2022. Oppfølging av det eksterne toppidrettsutvalgets rapport til Idrettsstyret

Den norske toppidrettsmodellen 2022. Oppfølging av det eksterne toppidrettsutvalgets rapport til Idrettsstyret Den norske toppidrettsmodellen 2022 Oppfølging av det eksterne toppidrettsutvalgets rapport til Idrettsstyret Oversendt fra styringsgruppen til Idrettsstyret 11.april 2015 Den norske toppidrettsmodellen

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Trondheim 5. mars 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Linda Hofstad Helleland(sak 52, 53 og 54), Sigrid Bratsberg, Ådne Røkkum, Kristian Pettersen,

Detaljer