PROTOKOLL ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015"

Transkript

1 PROTOKOLL ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015 MANDAG 16. MARS 2015 kl Trondheim Spektrum sal K4/K3 IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

2 Før årsmøtet Kvelden ble innledet med flott musikk av fire unge messingblåsere fra Trondheim kultur- og musikkskole. Idrettsrådet v/ leder Anne-Lise Bratsberg ønsket deretter velkommen og innledet kort med noen betraktninger rundt treninger som sosial arena for ungdommen og med oppfordring til lagene om å sende ungdommen på lederkurs. Idrettsrådet takker for det gode samarbeidet med alle særkretser, STIK, kommunens administrasjon og politikere. Deretter holdt kommunaldirektør Morten Wolden innlegg med fokus på utbygging av Trondheim Spektrum for økt kapasitet til hverdagsidretten og for kunne arrangere EM håndball damer og herrer i Leder Enhet idrett og friluftsliv, Ellen-Birgitte Strømø, orienterte så om status i arbeidet med plan for idrett og friluftsliv Siri Darell fra Sør-Trøndelag skikrets fortsatte med en presentasjon av planene for søknad om Ski-VM i Granåsen Etter pausen og som oppstart til det selve årsmøtet fikk vi et nytt flott musikalsk innslag med tre unge elever fra kulturskolen som spilte fløyte for forsamlingen. Foredragene kan du finne på vår hjemmeside. Sakliste årsmøte 1. Godkjenne de fremmøtte representantene 2. Godkjenne innkalling, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og representanter for å underskrive protokollen. 4. Behandle årsmelding 2014/ Behandle Idrettsrådets regnskap Behandle forslag til handlingsplan 2015/ Behandle innkomne forslag og saker: 1. Lovendring IRT. 2. Hallstrategi bygging skoleidrettshaller Trondheim. 3. Ski-VM Sak NIF-ting Kriterier prioritering av anlegg i Trondheim Kriterier for tildeling av lokale aktivitetsmidler Vedta idrettsrådets budsjett Valg. IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

3 SAKLISTE: Sak 1. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTENE Lagene kan møte med flg. antall stemmeberettigede: Lag med: medlemmer: 2 representanter Lag fra medlemmer: 3 representanter Lag fra og flere medlemmer: 4 representanter Bedriftsidretten : inntil 12 representanter Det var møtt fram 49 representanter fra 26 klubber, bedriftsidretten og idrettsrådet. Totalt med observatører fra klubber/særkretser og gjester var det i underkant av 90 deltakere til stede på årsmøtet. Vedtak Sak 2. De fremmøte representantene ble enstemmig godkjent. Daglig leder IRT ble gitt talerett i møtet. Se vedlegg 10 deltakerliste. GODKJENNE INNKALLING, SAKLISTE OG FORRETNINGSORDEN Saksfremlegg: Innkallingen ble sendt på e-post til klubbene og bedriftsidrettskretsen 12. februar. Den ble også lagt ut på vår hjemmeside samme dag. Det ble annonsert med kunngjøring i Adresseavisen 16. februar. Påminnelse er sendt klubbene på e-post. Sakliste og saksdokumenter ble lagt ut på idrettsrådets hjemmeside 9. To vedlegg ble korrigert og lagt ut på nytt 10.mars. Info om dette ble sendt klubbene på e-post. Vedtak Sak 3. Vedtak Innkalling til årsmøtet, saklisten og forretningsorden ble godkjent. Se vedlegg 9 godkjent forretningsorden. VELGE DIRIGENT, SEKRETÆR OG 2 REPRESENTANTER FOR Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN Dirigent: Kirsti Jaråker Sekretær: Bjørn Kilskar Repr. for underskriving av protokollen: Helge Harsvik / Flatås IL og Birgit Stafne / Midt-Norge Bedriftsidrettskrets. Sak 4. BEHANDLE IDRETTSRÅDETS ÅRSMELDING Saksfremlegg: Årsberetningen ble gjennomgått av dirigenten. Det ble bemerket at etternavnet til Beate Norheim var falt ut under avsnittet om representasjon side 8 og at dette burde korrigeres. IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

4 Vedtak Fremlagt årsmelding for 2014/2015 ble enstemmig godkjent med nevnte korreksjon. Se vedlegg 1 godkjent årsmelding 2014/2015. Sak 5. BEHANDLE IDRETTSRÅDETS REGNSKAP FOR 2014 Saksfremlegg:./. Daglig leder, Bjørn Kilskar, gav en kort gjennomgang av regnskapet. Se vedlegg nr. 2 revisjonsberetning Vedtak./. Fremlagt regnskap for 2014 ble enstemmig godkjent. Se vedlegg nr. 3 godkjent regnskap 2014 m/noter. Overskuddet på kr overføres med kr til lønnsgaranti og resterende til egenkapital i Idrettsrådet i Trondheim. Kr fra Trondheim kommune til inkludering i 2014 som er avsatt i STIK overføres budsjettet for inkluderingsarbeid for Sak 6. BEHANDLE FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN Saksfremlegg: Nestleder i idrettsrådet, May Romundstad, gjennomgikk forslag til handlingsplan med fokus på endringer siden forrige periode. Jo Stein Moen / Astor FK Moen kommenterte at det under pkt 2.2 er snakk om kommunale anlegg. Han foreslo videre følgende tillegg i pkt 2.3 (uthevet) «Bedre vilkårene for klubber som eier og driver egne anlegg, gjennom at anleggsstøtten gjeninnføres». Vedtak Sak 7 Fremlagte forslag til handlingsplan for med forslag til endring pkt 2.3 ble enstemmig vedtatt. Se vedlegg 4 vedtatt handlingsplan BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG OG SAKER 1. Forslag lovendring IRT 15 2.ledd Saksfremlegg Vedtak Leder, Anne-Lise Bratsberg, innledet med en kort begrunnelse av hvorfor styret ønsker å foreta en endring av loven og at vi foreslår at denne lovendringen iverksettes på årets årsmøte med forbehold om godkjenning i NIF. IRT lov 15 2.ledd ble enstemmig vedtatt endret til: «Leder og nestleder velges enkeltvis for to år. De øvrige medlemmer til IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

5 styret velges samlet for to år. Deretter velges varamedlemmene samlet for ett år, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. Nestleder velges for ett år dersom det blir aktuelt med valg på både leder og nestleder samme år. Revisor og valgkomite velges for ett år av gangen» Vedtak iverksettelse: Valget for 2015 gjennomføres i henhold til vedtatt endring på årsmøtet 2015, men forutsetter godkjenning av NIF. Dersom godkjenning ikke gis er hele styret på valg i Hallstrategi bygging skoleidrettshaller Trondheim Saksfremlegg Vedtak Saksfremlegg Vedtak Leder, Anne-Lise Bratsberg, innledet og begrunnet styrets forslag om å vedta en hallstrategi i Trondheim. Fremlagt forslag ble enstemmig vedtatt. Se vedlegg 5 vedtatt hallstrategi i Trondheim. 3. Støtteerklæring Ski-VM 2021 Leder, Anne-Lise Bratsberg, innledet kort og begrunnet styrets forslag om viktigheten av at idretten i Trondheim stiller seg bak Norges Skiforbund og Trondheim kommunes søknad om å få være arrangør av Ski-VM Nordiske grener i Fremlagt forslag støtteerklæring ble enstemmig vedtatt med følgende endring: «Idrettsrådet» byttes ut med «Idretten» (uthevet.) «Idretten i Trondheim støtter Norges Skiforbund og Trondheim kommunes søknad om å få være arrangør av Ski-VM Nordiske grener i 2021». Saksfremlegg 4. Støtte sak NIF-ting 2015 Leder, Anne-Lise Bratsberg, innledet med å orientere om bakgrunn for saken og Akershus idrettskrets sine forslag til idrettstinget Hun begrunnet videre forslag om å be Sør-Trøndelag idrettskrets støtte disse forslagene i behandlingen på Idrettstinget Jo Stein Moen / Astor FK Moen stilte spørsmål om forslaget vedr bruk av LAM til tilskudd administrasjon av IR ville medføre en avkortning av støtten til idrettslag. Anne-Lise Bratsberg forklarte at det ved en evt. innføring av en slik ordning vil det være årsmøtet i det enkelte IR som skal beslutter om det skal settes av slike midler til IR via LAM. IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

6 Vedtak Saksfremlegg Vedtak Saksfremlegg: Vedtak./. Fremlagt forslag ble enstemmig vedtatt. «Årsmøtet i Idrettsrådet i Trondheim ber Sør-Trøndelag Idrettskrets støtte Akershus idrettskrets sine forslag til Idrettstinget 2015.» 5. Forslag kriterier prioritering av anleggsbehov i Trondheim Styremedlem i idrettsrådet, Stein Svendsen, innledet kort og informerte om at framlagt forslag er uendret i forhold til vedtak Fremlagte forslag ble enstemmig vedtatt. Se vedlegg 6 vedtatte kriterier prioritering av anleggsbehov i Trondheim Kriterier for tildeling av lokale aktivitetsmidler(lam) 2015 Styremedlem i idrettsrådet, Stein Svendsen, innledet kort og informerte om at framlagt forslag er uendret i forhold til vedtak Han ga en kort generell orientering om LAM, samt utviklingen i total støtte til idretten i Trondheim siden Presentasjonen kan sees under saken på vår hjemmeside. Fremlagt forslag ble enstemmig vedtatt. Se vedlegg 7 vedtatte kriterier for tildeling av LAM Sak 8. VEDTA BUDSJETT FOR IDRETTSRÅDET I 2015 Saksfremlegg: Vedtak./. Sak 9. Saksfremlegg: Vedtak Daglig leder, Bjørn Kilskar, ga en kort gjennomgang av forslag budsjett 2015 og kommenterte endringer i forhold til budsjett Fremlagte budsjett for 2015 ble enstemmig vedtatt. Se vedlegg 8 - vedtatt budsjett VALG Leder av valgkomiteen, Rune Sandøy, innledet med orientering om arbeidet som er gjort og gikk deretter gjennom valgkomiteens forslag til nytt styre og revisor. Sandøy presenterte også den enkelte kandidat. Valgkomiteens innstilling til nytt styre og revisorer ble enstemmig vedtatt. Styret i idrettsrådet gis fullmakt til å oppnevne representanter til ledermøtet i STIK Styrets innstilling til ny valgkomite ble enstemmig vedtatt. IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

7

8 Vedlegg 1 ÅRSMELDING 2014/2015 Godkjent 16.mars 2015 IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

9 STYRET I IDRETTSRÅDET HAR BESTÅTT AV: Leder: Anne-Lise Bratsberg Wing OK Nestleder: May Romundstad Byneset IL Styremedlem: Beate Norheim NTNUI Styremedlem: Stein Svendsen Flatås IL Styremedlem: Are Vinsnes Charlottenlund Spkl Styremedlem bedrift: Hans Christian Andersen Bedriftsidretten i Trondheim 1.varamedlem: Audun Otterstad Sverresborg IF 2. Ikke besatt Varamedlem bedrift: Terje A Wikan Bedriftsidretten i Trondheim Varamedlemmene har vært innkalt på alle styremøter. Valgkomite: leder Rune Molland Sandøy Byåsen IL medlem Svein Christian Wedum NTNUI medlem Gunnlaug B Alseth Rosenborg Ishockeyklubb vara Hilde Merete Bygland Strindheim IL Revisor Asbjørn Gjersvold Trondhjems Skøiteklub Vara Randi Bostad Granåsen Skiforening Bjørn Kilskar er daglig leder og har hatt 100 %-stilling hele året. Idrettsrådet har kontor i Idrettens Hus i Trondheim Spektrum. Styret er godt fornøyd med daglig leders innsats og registrerer at arbeidsbelastningen er økende. Det er i perioden avholdt 12 styremøter, to strategimøter og behandlet 109 saker. Referat fra styremøtene ligger på vår hjemmeside. Trondheim kommuneenhetsleder Ellen-Birgitte Strømø har vært representert på første del av våre styremøter. Sør-Trøndelag Idrettskrets har vært representert v/leder Terje Roel. Styret har i perioden hatt møter med ordfører (AP), FrP, Høyre, SP og KIF-komiteen. I møter med politikerne er det i utgangspunktet styreleder, nestleder og daglig leder som har stilt. Daglig leder har deltatt på møter med kommunen og i en rekke samrådsmøter i konkrete utbyggings- og reguleringssaker, samt i prosjektgrupper i tilknytning til utvikling av de kommunale idrettsanleggene. Sammen med en rekke andre idrettsråd i Norge har Idrettsrådet i Trondheim arrangert en nasjonal idrettsrådskonferanse i Drammen i januar Spillemiddelseminar ble arrangert sammen med Trondheim kommune mai Daglig leder har arrangert samling i Trondheim for daglige ledere i landets største idrettsråd oktober. Verv i styrer, arbeidsgrupper og lignende har vært fordelt mellom styrets medlemmer etter IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

10 kompetanse, erfaring og ønsker fra den enkelte. ØKONOMI Som det går fram av vedlagte regnskap er økonomien i Idrettsrådet i Trondheim god. Driftsregnskapet for 2014 viser et resultat etter finansielle inn- og utbetalinger på kr kr. Disse midlene foreslås overført til lønnsgaranti kr og resten til egenkapital i idrettsrådet. Det er i 2014 utbetalt styrehonorar med kr til styreleder og kr til nestleder, totalt kr inkl. arbeidsgiveravgift og feriepenger. REPRESENTASJON (2014/2015) Anne-Lise Bratsberg, Stein Svendsen, Beate Norheim, Audun Otterstad og May Romundstad deltok på kretstinget STIK 26. april Stein Svendsen deltok på Sør-Trøndelag Ishockeykrets sitt ting 5. juni 2014 May Romundstad deltok på NHF/RMN sitt ting mai. Beate Norheim sitter i STIKs ungdomsutvalg. Øvrige utvalg i STIK har ikke representasjon fra IRT. Daglig leder deltok på samling for daglige ledere i IR i Drammen januar. Anne-Lise Bratsberg, May Romundstad, Hans Christian Andersen, Svein Christian Wedum og daglig leder deltok på nasjonalt IR-seminar i Drammen januar. STATUS PROSESS ØKT ANSATTRESSURS Idrettsrådet har drøftet muligheten for å legge ned arbeidsoppgaver og rasjonalisere driften for å se om det var mulig og fortsette driften på en tilfredsstillende måte uten å øke administrasjonen. Styret har konkludert med at det ikke er mulig og samtidig løse våre primære oppgaver godt nok. Med bakgrunn i dette, satte vi høsten 2014 i gang en prosess med å ansette en person i et ettårs engasjement i 50 %-stilling. På grunn av generelt stort arbeidspress ble rekrutteringsprosessen dessverre forsinket. Styret har bevisst valgt å benytte rekrutteringsbyrå i dette arbeidet for å sikre en profesjonell og nøytral prosess og for å finne en best mulig egnet person til stillingen. Idrettsrådet er godt fornøyd med søkermassen, og pr 9. mars er vi inne i siste fase i ansettelsprosessen. Vi forventer at personen er i arbeid hos oss senest 1. april. En av oppgavene for den nyansatte vil være inkludering i IL for å øke idrettsrådets fokus på dette arbeidet. LOKALE AKTIVITETSMIDLER 2014 FORDELING Lokale aktivitetsmidler fra Kulturdepartementet ble innført i år Idrettsrådet i hver kommune har det administrative ansvaret for tildelingen. Trondheim fikk i 2014 totalt tildelt kr til fordeling på våre klubber. Alle klubber som hadde registrert aktivitet for medlemmer i aldersgruppen 6-12 og/eller år, ble IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

11 tildelt støtte. Utjevningsbeløp ble benyttet slik at minimumsbeløp pr. klubb var kr 5 000, og midlene ble fordelt til 201 av våre klubber (11 klubber flere enn i 2013). Kriterier for fordeling av LAM ble vedtatt på vårt årsmøtet Vår innstilling til fordeling ble rapportert til NIF og sendt Sør-Trøndelag Idrettskrets 24. sept Oversikt over fordelingen og tildelingsbrev ble gjort tilgjengelig på vår hjemmeside 24. okt Klubbene ble tilsendt informasjon om fordelingen pr. e-post samme dag. Tabell 1 gir en samla oversikt over tildeling i perioden 2009 til Virkningen av økt overføring til LAM ble totalt på kr for idretten i Trondheim. Tabell 1: Oversikt over fordeling av LAM-midler for perioden 2009 til Tildelingskategori Tildelt 2014 (kr) Tildelt 2013 (kr) Tildelt 2012 (kr) Tildelt 2011 (kr) Tildelt 2010 (kr) Tildelt 2009 (kr) NIF statistikk aktivitet barn NIF statistikk aktivitet ungdom Fleridrettslag Klubber med en eller flere avd. for barn Klubber med en eller flere avd. for ungdom Klubber med tilbud til begge kjønn NIF godkjent idrettsskole/sportmix Funksjonshemmede Utjevningsbeløp (min tildeling kr) Inndratte midler som ble omfordelt andre klubber pga. mangelfull idrettsregistrering. (min 5 000) (min 5 000) (min 5 000) (min 5 000) (min 4 000) (min 4 000) (37 793) (5 450) (27 971) Sum tildelt beløp Se vedlegg a vedtatte kriterier fordeling 2014, fordeling 2014 og tildelingsbrev til klubber LAM 2014 KOMMUNALE MIDLER 2014 FORDELING Idrettsrådet har behandlet søknader og innstilt overfor kommunen fordeling av kommunale aktivitets-, drifts- og anleggsmidler til idretten. Det ble i 2014 fordelt kr kr ( i 2013). Klubber som ikke søkte innen fristen 1. april 2014, ble ikke tildelt støtte i hovedfordelingen. Det var det heller ikke i 2014 rom for tildeling av anleggsstøtte. I 2008 ble det innført en minimumstildeling på kr pr klubb i totalt støtte. Dette minimumsbeløpet IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

12 er siden blitt videreført. Idrettsrådets anbefaling ble sendt kommunen 30. september. Tabell 2 viser oversikt over fordeling av midlene fra 2009 til Tabell 2: Tildeling kommunale midler 2009 til Tildelingskategori Tildelt 2014 (kr) Tildelt 2013 (kr) Tildelt 2012 (kr) Tildelt 2011 (kr) Tildelt 2010 (kr) Tildelt 2009 (kr) Aktivitet Aktivitetsstøtte Arrangement- støtte Idrettsstipend Drift av lagenes anlegg Klubblokaler Fotballbaner Idrettshaller/ treningslokaler Langrennsanlegg Hopp/alpint/skileik Spesielle anlegg Anleggsstøtte Tilskudd nybygg/ rehab klubbanlegg Leie av private idrettsanlegg Utjevning (min kr 2000) Sum tildelt beløp Se vedlegg 1b - fordeling kommunale midler, arrangementsstøtte og innstilling idrettsstipend. Ekstraordinært tilskudd til klubber som eier/leier og driver idrettshaller og kunstgressbaner 2014 I tillegg til de ordinære kommunale midlene, har kommunen som tidligere år fordelt et ekstraordinært tilskudd til klubber som eier/leier og har driftsansvar for private idrettshaller og kunstgressbaner. Tilskuddet er ment å styrke klubber med store driftskostnader til sine anlegg. Tilskuddet var i 2014 på totalt kr (kr i 2013), og tildeles av kommunen uten søknad, men etter samråd med idrettsrådet. Tilskuddsbeløpene var på kr for 11-er KG-bane med undervarme, kr for 11-er KG-bane uten undervarme, kr for 7-er KG-bane og kr for stor idrettshall. Ekstraordinært driftstilskudd som del av kunstgressløft 2014 IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

13 Som del av «kunstgressløft 2014» ble det i tillegg fordelt ytterligere driftstilskudd til private eiere av kunstgressbaner. Tilskuddet var engangs i 2014 og på totalt kr Tilskuddsbeløpene var på kr for 11-er KG-bane med undervarme, kr for 11-er KG-bane uten undervarme, kr for 7-er KG-bane. Tilskudd til kjøp av utstyr i private anlegg 2014 Det ble i 2014 fordelt totalt kr til kjøp av utstyr i private anlegg. Tilskudd ble ikke gitt fotballanlegg som fikk ekstra støtte som del av «kunstgressløft 2014», jf. avsnitt over. INKLUDERING I IDRETTSLAG 2014 Det overordnede målet med tilskuddsordningen er å inkludere nye grupper inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som kan være til hinder for å delta i organisert idrettsaktivitet. Tilskudd gis til tiltak i regi av idrettslag i utsatte bydeler i Oslo, samt i randkommuner utenfor Oslo der en relativt stor andel av befolkningen har innvandrerbakgrunn. Videre gis tilskudd til idrettslag i utsatte bydeler i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen, Tromsø, Kristiansand, Fredrikstad, Sarpsborg og Haugesund. Akershus idrettskrets mottar også midler. Trondheim ble i 2014 tildelt kr (kr i 2013) fra NIF til dette tiltaket. I Trondheim er idrettsrådet gitt det formelle forvaltningsmessige ansvaret for midlene, men av praktiske og kompetansemessige årsaker har vi inngått avtale med Sør-Trøndelag idrettskrets (STIK) om at de har ivaretatt forvaltningsansvaret på vegne av oss i Trondheim. STIK ble tildelt kr (kr i 2013) fra idrettsrådet til administrasjon og styrking av ordningen i 2014 og kr i prosjektmidler fra Trondheim kommune (nytt 2014) Midlene ble fordelt etter søknad og det ble i 2014 tildelt kr ( kr i 2013) til på 11 klubber og en særkrets. Nye prosjektmidler fra Trondheim kommune var planlagt brukt som egenandel i følgende prosjekter: Klatring som terapi for asylsøkere med lange opphold i mottak sammen med Flyktningetjenesten i Trondheim kommune. Fysisk aktivitet for barn fra innvandrerfamilier registrert via NAV og Barne- og familietjenesten i Trondheim kommune. Begge disse tiltakene er nå dessverre mer enn ett år forsinket, på grunn av sykemeldinger, etterutdanningspermisjoner og lederutskiftinger hos ansvarlige i samarbeidende etater. Midlene er av den grunn i sin helhet avsatt til bruk til de samme prosjektene i Se vedlegg 1c - avtale med STIK, rapport fra STIK vedrørende inkluderingsmidler 2014 og oversikt tildelte midler i perioden IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

14 At Trondheim kommune bevilget kr til ordningen for å styrke dette arbeidet i 2014 og var trolig medvirkende årsak til økt tilskudd fra NIF. MÅLOPPNÅELSE I PERIODEN Idrettslagenes økonomiske rammevilkår Idretten var Trondheim kommunes budsjettvinner for 2014, men er ikke det for Dette begrunnes fra politisk hold med manglende plan for idrett og friluftsliv. Det er stort og bredt flertall for idretten i Trondheim bystyre, og det har vært hyggelig å møte politikerne i forbindelse med budsjettframlegget høsten som gikk. Vi ga mye og fortjent positiv tilbakemelding i møtene. Det er en utfordring for kommunen å få driftsbudsjettene til å følge investeringene, og idretten vil i økende grad bli utfordret på dette punktet. I denne forbindelsen har idretten kommet kommunen i møte med tilbud om hjelp til å drifte anlegg på kveldstid. Ni klubber har avtaler med Trondheim kommune om drift av kommunale anlegg. Disse klubbene er: Byåsen IL (Munkvollhallen), Strindheim IL (Leangen plasthall), Sportsklubben Freidig (Blussuvollhallen) og Kattem IL (Åsheimhallen), Tiller IL (Rostenhallen), Sportsklubben Rapp (Rosenborghallen), Ranheim IL (Ranheim friidrettshall og Vikåsenhallen), Byneset IL (Byneshallen) og Sverresborg IF (Åsveihallen, fra 1. mars 2015). Det er naturlig at lignende avtaler inngås med klubber i drift av nye kommunale haller etter hvert som de kommer. Hallidrettene får med de planlagte kommunale og fylkeskommunale hallene stadig bedre kår. Disse idrettene har over tid fått høy prioritet av kommunen sammenlignet med mange andre idretter, men de vil likevel fortsatt oppleve underdekning på grunn av befolkningsvekst og nye idretter som trenger halltid. Idrettsrådet har det siste året jobba for å få til et løft for fotballen, samt for flere andre idretter som mangler skikkelige anlegg. Det siste gjelder blant annet bordtennis, tennis, klatring, bandy, skyting, lengdeløp skøyter, sjøsport, kampsport, judo, boksing og amerikanske idretter. I prioritetslista for 2014 har idrettsrådet vært tydelig på at vi nå ønsker økt fokus fra kommunen på andre typer anlegg enn tradisjonelle fleridrettshaller (tidligere: flerbrukshaller). For å stimulere til økt utbygging av idrettsanlegg i regi av idrettslagene har idrettsrådet i forbindelse med prioritetslista satt fokus på hva vi ønsker kommunene skal bidra med av støtte, og vi fokuserer derfor blant annet på større bruk av kommunale anleggsbidrag og tilrettelegging i private prosjekter. Dette er et forsøk på å få økt fart på realisering av flere anleggsplaner. Realiseringa av hallene på Utleira, Heimdal og rulleski- løypa er resultat av denne strategien, og etter hvert realisering av hall på Flatåsen og Ugla. Idrettsrådet er imponert over Trondheim kommune med Idrettsenheten i spissen som etter ide fra idrettsrådet har fått med seg helse og omsorgsektoren til å tenke sambruk, og idretten har fra høsten 2014 brukt lokaler ved Lade helse- og velferdssenter. I forbindelse med budsjettet for 2014 ble kr til innkjøp av utstyr i kommunale anlegg foreslått strøket, men kom inn igjen i forbindelse med budsjettbehandlinga. Dette er små midler som har betydd mer allsidighet og utvidet bruk av de ulike kommunale anleggene. IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

15 Ordningen ble videreført i 2015, men dessverre redusert til kr. Vi har signalisert til politikerne at det årlige behovet her ligger på ca kr. Som en del av årsoppgjøret for 2013 ble det bevilget kr til utstyr i private anlegg. Søknadssummen var på drøyt kr, så idrettsrådet er ikke i tvil om behovet for denne bevilginga. For 2015 er beløpet videreført med kr. Idrettsrådet fikk også i år økt sin bevilgning, slik at den nå er kr for I tillegg har kommunen satt av kr i prosjektmidler særskilt til inkluderingsarbeidet. Den totale kommunale drifts- og aktivitetsstøtten til klubbene i byen har i perioden økt fra kr til , inkl. ekstraordinær støtte til drift av kunstgressbaner bevilget via årsoppgjøret for Økningen er litt større en konsumprisindeksen for samme periode. Aktiviteten, antall private anlegg og søknadsmassen i samme periode er økt betydelig mer, noe om har resultert i en faktisk nedgang i kr-støtte (2005-kr) for alle kategorier støtte. Figuren under viser utviklingen i perioden. I forbindelse med årsoppgjøret for 2013 ble det også bevilget kr i ekstraordinær driftsstøtte fotballbaner, 7,5 MNOK til idrettshall på Flatåsen og 8 MNOK i anleggsbidrag til et løft for fotballidretten. Virkningen av dette løftet var positivt for fotball, men det kan oppleves som urettferdig for andre idretter som driver egne anlegg. Konklusjon: Vi har lyktes i å få økte bevilginger til idretten totalt sett, men i liten grad i å forbedre idrettslagenes økonomiske vilkår fordi tilskuddene til lagene ikke har økt, noe vi på det sterkeste beklager overfor idrettslagene. IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

16 Idrettsanlegg Realiserte idrettsanlegg i 2014/15 er: Spongdal: Byneshallen Trondheim kommune, fleridrettshall Byåsen: Åsveihallen Trondheim kommune, fleridrettshall Spongdal: KG 7-er ved skolen, Trondheim kommune Heimdal: Fleridrettshall Heimdal IF med betydelig støtte fra Trondheim kommune Lade: Trondheim kommune kunstgras 11-er Eberg: Trondheim kommune/sør-trøndelag fylkeskommune kunstgras 11-er Leangen: Trondheim kommune - hurtigløpsbane Granåsen: Trondheim kommune rulleskiløype Granåsen: Trondheim kommune - Hundekjøreløype (delvis realisert) Dalgård og Leangen: Trondheim kommune - kjøleanlegg og avfuktingsanlegg i ishaller. Strindamarka: Trondheim kommune - div utbedrede løypetraseer Saupstad: Trondheim kommune - bueskytteranlegg Mobilt snøproduksjonsutstyr: Trondheim kommune Det arbeides aktivt med mange ulike anleggsplaner. Flere av de øverste punktene på prioritetslista er kommunen sterkt involvert i sammen med lagene. Fokus er i større og større grad på tilrettelegging for flere idretter i samme anlegg. For de store kommunale idrettsanleggene Leangen, Lade, Granåsen og Dalgård pågår utviklingsarbeid og realisering i henhold til framlagte mulighetsstudier. Det er viktig å gjøre helhetlig planlegging for å se på muligheter for å unngå fragmentert utbygging uten helhet og sammenheng. Det er jobba godt med å etablere flere og bedre løyper/lysløyper i markaområdene, særlig med fokus på østsida av byen. En utfordring her er å sikre grunneieravtaler. Flere nye atkomstmuligheter er under utvikling. Vi ser nå at den økte befolkningsveksten og tilgang til friluftsareal på østsida av byen kommer i konflikt. Idrettsrådet engasjerte oss i «Litjvatnetsaken», da den legger begrensninger på bruken store arealer som kunne vært tilrettelagt for idrett, friluftsliv, rekreasjon og folkehelse. Det er mange aktiviteter/anlegg som i betydelig grad berøres av restriksjonene; skyting, sjøfly, vannhopp, roing, kajakk, tilrettelegging/ utbygging av skiløyper (herunder kobling mot Malvikmarka), tilrettelegging for sykkel- og rulleskiløype langs veien («Bratsbergrunden»), ridning, skøyteaktivitet, fiske, bading og generell utflukt/rekreasjon. En liten, men viktig seier ble vedtaket om regulering av Digresmyra. Idrettsrådet deltok her i møte med departementet i forbindelse med saksbehandlingen av innsigelsen fra Mattilsynet. I det store og hele så ser vi nå mange lyspunkt på anleggssida som gjør oss optimistiske. Tilrettelegging av hundekjøreløypa som det ble bevilga penger til i 2008 er ikke ferdig realisert, men det forventes realisering i løpet av 2015 i tilknytning til Granåsenanlegget. IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

17 Prioriteringslista vår hadde en ny rullering høsten 2014 og hovedprioritetene i lista ble overlevert politikerne i forbindelse med de politiske møtene høsten Se vedlegg 1d vedtatte kriterier prioritering anlegg Trondheim og prioriteringsliste anlegg Trondheim 2014, pr 12. februar Politikerne har sagt at de vil følge lista når det skal bygges nye anlegg i byen. Kommunen jobber nå aktivt med å innfri mange av våre høyeste prioriteter i forbindelse med utviklingen av Lade idrettspark (blant annet stor flerbruks kunstgressflate). Planene om bordtennishall og tennishall og kampsportanlegg styres nå av idretten sjøl, og det jobbes med avtale med kommunen. Områdeplan Granåsen får med planene om ski-vm 2021 økt aktualitet. Mange små idretter har kummerlige forhold, og vi jobber for å bedre vilkårene for disse. 5 MNOK bevilga til nærmiljøanlegg i 2014 er blant anna brukt til å etablere flere skateanlegg i tilknytning til skoler. Idrettsrådet har også i 2014 gitt en rekke uttalelser til kommunale planprosesser. Vi ser nå at byplan følger opp signaler vi gir i planene og innarbeider signalene i tidlige planfaser også på planer som ikke har kommet ut på høring. Det ideelle sett fra idrettsrådets side er at generelle prinsipper innarbeides som kriterier i plan for idrett og friluftsliv, slik at dette blir en del av idrettspolitikken for Trondheim. Reguleringsplan for Digresmyra ble avgjort av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dette betydde at Idrettsrådet i Trondheim faktisk måtte være synlig overfor statsråden i en sak av lokal betydning. Reguleringsplan for Gråkallen vinterpark ble også avgjort av Kommunalog moderniseringsdepartementet. I forbindelse med de enkelte skoleutbyggingene i Trondheim følges det nå opp med planer om kommunale fleridrettshaller. Idrettsrådet støtter kommunens investeringsplan for skole. Vi arbeider i den sammenheng med å få minimum kunstgras 7-er helst 11-er inn på standard investeringsplan ved skoleutbygginger på lik linje som fleridrettshall. Videre ønsker vi å bygge «idrettens basishall» ved et utvalg skoler. Idrettens basishall vil styrke basistreningsmuligheten for idretten generelt, men vi ser nå at dette også utfordrer fordi gymsaler som forsvinner ikke blir erstattet med aktivitetsflater for barn opp til 12 år. De store problemene med Leangen plasthall med svært uforutsigbar tilgjengelighet og lange perioder stengt sesongen 2014/15, har skapt store utfordringer for hallidretten generelt og spesielt for klubber og kretser med rammetid i hallen. IRT er også svært bekymret for planlegging og bruk av hallen kommende sesong. Konklusjon: Tiltakene er utført i tråd med handlingsplan, og vi mener at vi når fram med våre synspunkter og bidrar til god ledelse av prosessene som forventes av oss. Samarbeid med idrettslag og idrettskrets Samarbeidet med idrettskretsen på det administrative planet har også i 2014 vært godt. Leder i kretsen møter på styremøtene. STIK har i større grad enn tidligere bidratt til tidlig involvering og gode prosesser for å etablere felles syn om krevende idrettspolitiske saker. IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

18 Vår hovedinformasjonskilde er fortsatt vår hjemmeside og utsendelse av epost til alle klubber og kretser. Dette krever at alle løpende oppdaterer sine data via idrettsregistreringen når det skjer endringer i klubbene. Vi oppdaterer også Twitterkontoen og Facebook-sida vår med relevant info. Alle klubber og kretser får jevnlig informasjon og forespørsler om å uttale seg om forskjellige saker som angår idretten. Vi oppfordrer alle til å ta dette seriøst, og delta i dette arbeidet slik at idretten kan være med å forme de beslutninger som skal tas i framtiden. Dette er en viktig del av det idrettsdemokratiske fundamentet. Idrettsrådet er i tett dialog med flere lag og særkretser tilknytta de enkelte sine behov for anlegg og tilgang til treningstid. Vi opplever at samarbeidet med særkretsene stadig blir bedre, og at det generelt er en meget positiv innstilling overfor nye idretter som ønsker tilgang i anleggene. Kontakten med lagene er også økende, særlig i forhold til anleggsutvikling. Konklusjon: Utført i henhold til plan, men vi ser at vi har et kontinuerlig behov for å formidle til idrettens ulike aktører og andre hvilken rolle idrettsrådet har. Samarbeide med kommunens politikere og administrasjon Høsten 2014 hadde vi møter med ordfører, Frp, Høyre, SP og kulturkomiteen i forbindelse med rådmannens budsjettframlegg. Disse møtene er svært nyttige til felles meningsutveksling og gjensidig informasjon. Utover dette er det politisk kontakt i forbindelse med enkeltsaker ved behov. Samarbeidet med Enhet idrett- og friluftsliv i Trondheim kommune og Trondheim bydrift er svært godt. IRTs daglige leder er i hyppige møter angående ulike anleggsplaner, og blir daglig kontaktet for å gi innspill til konkrete saker som angår idretten i byen. Vi har også en god dialog med de politiske partiene og den politiske ledelsen. Vi ser at ikke alle deler av Trondheim kommune skjønner idrettsrådets rolle, og det må vi jobbe med. Idrettsrådet begynner nå å se resultatene av det arbeidet som er lagt ned fra tidlig 2000-tall. Det er særlig viktig med etableringa av idrettsenheten, som har opparbeidet seg en stor arbeidskapasitet, og jobber aktivt med et bredt spekter av saker som er viktig for idretten i byen. Idrettsrådet ser fram til at ny plan for idrett og friluftsliv blir vedtatt som styrende for idrettspolitikken i kommunen. Idrettsenhetens leder møter fast på deler av idrettsrådets styremøter. Konklusjon: Vi opplever møtet med det politiske og administrative Trondheim som svært positivt, og at vi får gehør for synspunktene våre. IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

19 Bli mer synlig i media Idrettsrådet har i noen grad vært synlig ved henvisning og deltakelse i ulike mediasammenhenger. Aktiv bruk av media er krevende for tidsfristen for aktualitet kan fort være utgått i det styret får tid til å gi aktiv tilbakemelding. Vi har brukt Twitter og Facebook aktivt for å nå bredere ut med våre viktigste saker og oppgaver. Konklusjon: Tiltak er i det store og hele utført som planlagt. Folkehelse Idrettsrådet i Trondheim har vært en manifestpartner i «Manifest mot mobbing». Vi har hatt fokus på nærmiljøanlegg for egenorganisert aktivitet i våre mange uttalelser til reguleringsplaner. Videre har idrettsrådet over tid prioritert og støttet opp kommunens økte satsing på tilrettelegging av løyper i marka. Vårt initiativ overfor kommunen sammen med flere andre aktører med mål om å få tatt Litjvatnet ut av drikkevannsforsyningen er også et svært viktig ledd i å tilrettelegge for mer fysisk aktivitet og friluftsliv for befolkningen. Disse tiltakene vil på sikt bidra til generelt bedre folkehelse i Trondheim. Konklusjon: Tiltak er utført tilfredsstillende. MEDLEMSTALL Idrettsrådet i Trondheim representerer pr. 2. mars 2015 i alt 269 aktive idrettslag (261 i 2013) med totalt medlemskap registrert pr ( i 2013), jf. vedlegg 1e- Idrettsregistreringen 2014 klubber og medlemstall. Bedriftsidretten hadde 359 bedriftslag og ca aktive medlemmer i Trondheim pr. 31. desember IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

20

21

22 Vedlegg 3 Idrettsrådet i Trondheim Regnskap 2014 Godkjent av årsmøtet 16.mars

23 Noter til regnskapet Idrettsrådet i Trondheim. Godkjent styremøte IRT 4.feb 2015 Vedlegg 3 Balanse 1. Leverandørgjelden er regninger for virksomhet i 2014 som er fakturert og betalt i Driftsinntekter 2. Overskudd grunnet nøktern budsjettering av momskompensasjon. Driftskostnader 3. Inkludert feriepenger og påløpt arbeidsgiveravgift. Overskudd da vi ikke hadde ekstra ansatt i 50% stilling siste kvartal iht budsjett. Noen kostnader ifm rekruttering av ny ansatt ble belastet denne posten. 4. Overskudd da vi ikke hadde ekstra ansatt i 50% stilling siste kvartal iht budsjett. 5. Representasjonsklær ble bestilt i Overskudd på grunn av at varene ble levert og fakturert først i januar Overskudd da vi ikke hadde ekstra ansatt i 50% stilling siste kvartal iht budsjett. 7. Overskudd grunnet mindre reiseaktivitet for daglig leder enn budsjettert, samt at vi ikke hadde ekstra ansatt i 50% stilling siste kvartal iht budsjett. 8. Se eget prosjektregnskap utarbeidet av Sør-Trøndelag idrettskrets som forvalter ordningen i Trondheim på vegne av idrettsrådet. Oversikt over tildelte tilskudd til klubber og aktiviteter er det også redegjort for i årsmeldingen. Finansposter 9. Større inntekt på grunn av betydelig bedre rente på plasseringskonto enn forventet. Resultat 10. Betydelig overskudd hovedsakelig på grunn av at vi ikke hadde ekstra ansatt i 50% stilling siste kvartal som budsjettert, representasjonsklær ble levert og betalt først i januar 2015 og betydelig høyere momskompensasjon og renteinntekter enn budsjettert. Trondheim 4.februar 2015 Bjørn Kilskar/s/ daglig leder

24 Godkjent balanseregnskap Idrettsrådet i Trondheim. Vedlegg 3 Godkjent årsmøte 16.mars Note EIENDELER 1920 Bank , , Bank , ,00 Sum bankinnskudd, kontanter , ,90 SUM EIENDELER , ,90 GJELD OG EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 2000 Lønnsgaranti , , Overskudd , ,51 Sum innskutt egenkapital , ,51 Kortsiktig gjeld 2400 Leverandørgjeld , ,56 Sum kortsiktig gjeld , ,56 1 SUM GJELD OG EGENKAPITAL , ,07 OVERSKUDD (udisponert 2014) , ,83 10

25 Resultatregnskap Idrettsrådet i Trondheim. Vedlegg 3 Budsjett 2014 med Beregnet utgift ekstra Godkjent av årsmøtet 16.mars 2015 ekstra adm ressurs 50% ansatt 50% i 3 mnd. Regnskap 2014 Kont Tekst Regnskap 2013 i 3mnd 3 mnd Helårs Not innt utg innt utg utg utg innt utg INNTEKTER Tilskudd 3400 Tilskudd drift fra TK Prosjektmidler fra TK inkludering IL Tilskudd drift fra STIK Tilskudd fra NIF inkludering IL Andre inntekter 3990 Div inntekter, momskompensasjon drift SUM DRIFTSINNTEKTER KOSTNADER Lønnskostnader 5000 Lønn/personal , Personaladministrasjon ny ansatt , Styrehonorar , Dekning av møteutgifter ,00 styremedlemmer 5421 Pensjonsordning ny ansatt , Personalforsikring, reiseforsikring , Representasjon , Velferd ,00 Andre kostnader 6300 Husleie og felleskostnader , IT basis og webside , Regnskapstjenester , Kontorrekvisita , Kopiering , Kopimaskin - leie , Årsmøte , Utgifter møter , Kurs, oppdatering og temakvelder ,00

26 Resultatregnskap Idrettsrådet i Trondheim. Vedlegg 3 Budsjett 2014 med Beregnet utgift ekstra Godkjent av årsmøtet 16.mars 2015 ekstra adm ressurs 50% ansatt 50% i 3 mnd. Regnskap 2014 Kont Tekst Regnskap 2013 i 3mnd 3 mnd Helårs Not innt utg innt utg utg utg innt utg 6900 Telefon , Porto ,60 Reisekostnader 7140 Reise styret/daglig leder/adm.ansatt ,50 7 Kontingenter / gaver 7420 Gaver ,00 Tilskudd 7455 Tilskudd fra NIF inkludering IL , Tilskudd fra IRT inkludering IL , Prosjektmidler fra TK inkludering IL ,00 8 Renteutgifter mm 7790 Gebyrer og div kostnader ,00 SUM DRIFTSKOSTNADER FINANSPOSTER Renteinntekter 8040 Renteinntekter SUM FINANSPOSTER SUM INNTEKTER / UTGIFTER ,17 RESULTAT ,83 10

27 Vedlegg 4 IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM HANDLINGSPLAN Vedtatt på årsmøtet 16.mars 2015

28 INNHOLD 1. INNLEDNING IDRETTSLAGENES ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR IDRETTSANLEGG SAMARBEID MED IDRETTSLAGENE OG IDRETTSKRETSEN SAMARBEID MED KOMMUNENS POLITIKERE OG ADMINISTRASJON IDRETTSPOLITIKK I MEDIA FOLKEHELSE INKLUDERING INNLEDNING 1.1 VISJON I Trondheim skal idrett være tilgjengelig for alle innbyggere Basisoppgavene til idrettsrådet Idrettsrådet jobber iht. lov for idrettsrådet i Trondheim. Loven ble vedtatt den 22. mars 1995 og godkjent av Idrettsstyret den 22. mai Det er foretatt senere endringer, senest av 25. mars Siste endringer godkjent av Idrettsstyret 10. februar Idrettsrådet skal: arbeide for best mulig forhold for idretten i kommunen. styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke være arena for samarbeid mellom lagene og de kommunale myndigheter foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang Idrettsrådet i Trondheim skal ha fokus på folkehelse og bidra til at det tilrettelegges for inkludering i idrettslag Et viktig prinsipp for samarbeidet er at alle saker som er av felles interesse for idretten, skal formidles til kommunen gjennom idrettsrådet. Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på lokalt nivå. 1.2 Prioriterte hovedområder Idrettslagenes økonomiske rammevilkår Idrettsanlegg Samarbeid med idrettslagene og idrettskretsen Samarbeid med kommunens politikere og administrasjon Idrettspolitikk i media Folkehelse Inkludering i idrettslag

29 2. IDRETTSLAGENES ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR 2.1 Mål Idrettsrådet skal jobbe for at idretten i byen får gode og forutsigbare rammevilkår. 2.2 Tiltak Nr Tiltak Ansvarlig Frist Hvordan 2.1 Øke idrettens andel av kommunens totale budsjett Styret Løpende Innspill budsjett. Plan for idrett, friluftsliv og friområder (PIF-plan) 2.2 Jobbe for å opprettholde fri hall- og baneleie i Trondheim. Styret Løpende 2.3 Bedre vilkårene for klubber som eier og driver egne anlegg, gjennom at anleggsstøtten gjeninnføres. Styret Løpende PIF-plan 2.4 Bedre vilkårene for idretter som kommunen ikke har tilbud til. Styret Løpende PIF-plan 2.5 Øke kommunens bidrag til anlegg som er spillemiddelfinansiert. Styret Løpende PIF-plan 2.6 Jobbe for utvidelse av tilsynsordning i hall/anlegg for idrettslagene, samt utvide ordningen til å gjelde flere lag. Styret Løpende 2.7 Fordele lokale aktivitetsmidler og kommunale midler. Adm/Styret 1. oktober Fordeling

30 3. IDRETTSANLEGG 3.1 Mål Idrettsrådet skal bidra til at klubbenes behov for anlegg blir best mulig ivaretatt gjennom kommunens planlegging og anleggsutbygging. 3.2 Tiltak Nr Tiltak Ansvarlig Frist Hvordan 3.1 Prioritere anleggsbehovene i byen, rullering av prioriteringsliste. Arbeide aktivt mot kommunen for realisering av prioriterte anlegg Styret Oktober/ Løpende Prioriterings-lista Innspill budsjett, uttalelser, møter 3.2 Bidra aktivt i arbeidet med å identifisere og sette av arealer til idretts-formål. Styret Løpende Hørings-kommentarer, planarbeid 3.3 Involvere oss i og gi uttalelser i reguleringsplaner for å ivareta idrettens interesser. 3.4 Være en aktiv pådriver i kommunale planprosesser som berører idrett, friluftsliv og grønnstruktur. Styret Løpende Hørings-kommentarer. Styret Løpende Hørings-kommentarer. 3.5 Følge opp vedtatte kommunale tiltak og planer. Styret Løpende Være vaktbikkje. 3.6 Bidra med kompetanse overfor lagene vedrørende søknader til anlegg/drift, spillemidler og lignende og være rådgiver for lagene vedrørende deres anleggssituasjon. Adm Ved behov 3.7 Være rådgivere og fremme samarbeid i kontroversielle saker. Styret Ved behov 3.8 Gjennomføre kommunale hall- og banefordelingsmøter. Adm/styret I flg plan Fordelingsmøter med referat. 3.9 Arrangere spillemiddelseminar i samarbeid med kommunen, idrettskretsen og fylkeskommunen Styret April Seminar 3.10 Samarbeid med idrettsråd i nabokommunene om interkommunale anlegg. Styret Ved behov Arbeide for å videreføre prinsippet om at det ved bygging av nye skoler/rehabilitering av skoler alltid skal etableres en fleridrettshall i Styret Løpende PIF-plan Via STIK delta på samarbeidsmøte med randkommuner til Trondheim

31 tilknytting til skolen, ikke en tradisjonell gymsal Arbeide for innføring av prinsipp om at det ved bygging av nye skoler alltid etableres en fleridrettsflate i tilknytting til skolen Arbeide for at det ved bygging av helse- og velferdssentre bygges aktivitetsarealer slik at det tilrettelegges for beboerbruk på dagtid og salaktiviteter i regi av idretten på kveldstid. Styret Løpende PIF-plan Styret Løpende PIF-plan Vedtak hallstrategi.

32 4. SAMARBEID MED IDRETTSLAGENE OG IDRETTSKRETSEN 4.1 Mål Idrettsrådet skal være en aktiv støttespiller og samarbeidspartner for idrettslagene og idrettskretsen. 4.2 Tiltak Nr Tiltak Ansvarlig Frist Hvordan 4.1 Være tilgjengelige overfor lag, spesielt de med anleggsplaner. Styret Løpende Møter 4.2 Arrangere temakveld med vedtatt Idrettspolitisk dokument som tema Styret Høst 2015 Temakveld sammen med STIK. 4.3 Ajourholde web-side med relevant informasjon til klubbene, herunder info Adm. Løpende Oppdatert web-side om idrettsrådets handlingsplan/virksomhet og aktuelle støtteordninger for lagene. 4.4 Avholde møter med styret i STIK, og delta på ledermøtet til STIK. Styret 2 ganger i året Møter 4.5 Arbeide for at idrettsrådet er representert i STIK sin delegasjon til Idrettstinget og via Akershus idrettskrets komme med forslag til Idrettstinget om bedring av Idrettsrådenes arbeids- og rammevilkår. 4.6 Arrangere temakveld sammen med STIK om barneidrett. Kopi av seminar på Orkdal 4. mars Styret Vår 2015 Delta på idrettsrådskonferanse i Drammen januar Oppfølging mot idrettstinget. Adm/styret Vår 2015 Temakveld

SAKLISTE ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015

SAKLISTE ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015 SAKLISTE ÅRSMØTET I TRONDHEIM 2015 MANDAG 16. MARS 2015 kl. 18.00 Trondheim Spektrum sal K4/K3 Program for kvelden 17.45 Oppmøte og registrering 18.00 Kulturelt innslag Trondheim kommunale musikk- og kulturskole

Detaljer

Vedlegg 4 IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM HANDLINGSPLAN Vedtatt på årsmøtet 14. mars 2016

Vedlegg 4 IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM HANDLINGSPLAN Vedtatt på årsmøtet 14. mars 2016 Vedlegg 4 IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM HANDLINGSPLAN 2016-2017 Vedtatt på årsmøtet 14. mars 2016 INNHOLD 1. INNLEDNING...2 2. IDRETTSLAGENES ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR...3 3. IDRETTSANLEGG...4 4. SAMARBEID MED

Detaljer

Vedlegg 1 ÅRSMELDING 2013/2014

Vedlegg 1 ÅRSMELDING 2013/2014 Vedlegg 1 ÅRSMELDING 2013/2014 STYRET I IDRETTSRÅDET HAR BESTÅTT AV: Leder: Anne-Lise Bratsberg Wing OK Nestleder: May Romundstad Sverresborg IF Styremedlem: Frode Helmersen Nidelv Styremedlem: Stein Svendsen

Detaljer

SAKLISTE ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015

SAKLISTE ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015 SAKLISTE ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015 MANDAG 16. MARS 2015 kl. 18.00 Trondheim Spektrum sal K4/K3 IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM bjorn.kilskar@idrettsforbundet.no

Detaljer

ÅRSMØTET I RETTS ET I ONIMIEIM 201

ÅRSMØTET I RETTS ET I ONIMIEIM 201 ROTO OL ÅRSMØTET I RETTS ET I ONIMIEIM 201 MANDAG17MARS 2014-k11800 Trondheim Spektrum sal K4/K3 j~ ~ Idrettsrådet itrondheim Før årsmøtet Idrettsrådet v leder Anne-Lise Bratsberg ønsket velkommen og innledet

Detaljer

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006 TROMSØ IDRETTSRÅD 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokoll (desisorer) 3. Godkjenning av forretningsorden 4. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2016

PROTOKOLL ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2016 PROTOKOLL ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2016 MANDAG 14. MARS 2016 kl. 18.00 Trondheim Spektrum sal K4/K3 IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM ir.trondheim@idrettsforbundet.no

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr

Protokoll kretsstyremøte nr Trondheim 16. januar 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 8 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Julie Hole, Kristian Pettersen, Bjørn Åge Berntsen, Ronald Lindberg Sigrid Bratsberg,

Detaljer

Årsmelding for Tønsberg Idrettsråd 2016

Årsmelding for Tønsberg Idrettsråd 2016 Årsmelding for Tønsberg Idrettsråd 2016 Årsmelding for 2016, Tønsberg Idrettsråd Styret har bestått av følgende personer: Leder Pål Hansen, TFK Nestleder/ kasserer Bjørn Arne Thorgeirsson, Eik IF, sekretær

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 20.februar Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 20.februar Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 20.februar 2016 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 4. mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 4. mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 4. mars 2015 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 0840 OSLO

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 0840 OSLO Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 0840 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/6749-04.01.2017 Tilskuddsbrev - Inkludering i idrettslag 2017 - Kulturdepartementet viser til søknad av 1.

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 21.mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 21.mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 21.mars 2017 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere

Kristiansand Bueskyttere Kristiansand Bueskyttere Møtebok til årsmøte Årsmøtet ble avholdt i Odderøyhallen tirsdag den 14.03.2017 kl. 19:30 til kl. 20:40. Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig,

Detaljer

Lov for Moss Idrettsråd

Lov for Moss Idrettsråd Lov for Moss Idrettsråd Vedtatt av årsmøtet 12. mars 2010 LOV FOR MOSS IDRETTSRÅD Lov for Moss idrettsråd, stiftet 11. desember 1929. Vedtatt den 12. mars 2010. Godkjent av Idrettsstyret den / 2010 1 Formål

Detaljer

Stjørdal Idrettsråd Årsmøte kl Lånkehallen.

Stjørdal Idrettsråd Årsmøte kl Lånkehallen. Stjørdal Idrettsråd Årsmøte 14.03.17 kl. 1800 Lånkehallen. Åpning av årsmøtet kl. 1800 ordfører, kultursjef og leder for komité kultur, næring og miljø vil være tilstede. Sakliste: 1 Godkjenning av sakliste

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 0840 OSLO. Deres ref Vår ref Dato

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 0840 OSLO. Deres ref Vår ref Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 0840 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/4177-18.12.2015 Tilskuddsbrev Inkludering i idrettslag 2016 Kulturdepartementet viser til søknad av 3. november

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Protokoll Årsmøte Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00 Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Saksliste 1 Åpning. 2 Godkjenninger 3 Velge dirigent/ sekretær/ underskrivere 4 Godkjenne

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. ÅRSMØTE 9 MARS 2016 PERIODEN 12. mars 2015 9. mars 2016 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Idrettsråd. Hva er det og hva kan og skal de bidra med? Åge Olsen Daglig leder. stavangersvommeclub.no #verdensbesteklubb

Idrettsråd. Hva er det og hva kan og skal de bidra med? Åge Olsen Daglig leder. stavangersvommeclub.no #verdensbesteklubb Idrettsråd Hva er det og hva kan og skal de bidra med? Åge Olsen Daglig leder stavangersvommeclub.no #verdensbesteklubb Læringsmål Idrettsrådets formål og oppgaver Idrettsrådets ansvar overfor idrettslagene

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 14 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 14 2014-2016 Trondheim 15. september 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 14 2014-2016 Tilstede: Terje Roel, Sigrid Bratsberg, Ådne Røkkum, Bjørn Åge Berntsen(sak 76, 77, 78, 79, 80), Linda Hofstad Helleland(sak 76, 77,

Detaljer

ØVRE EIKER IDRETTSRÅD. Postboks 358, 3301 Hokksund. Årsberetning 2013. Darbu, 13.03.14 ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Grethe K. Lande Leder

ØVRE EIKER IDRETTSRÅD. Postboks 358, 3301 Hokksund. Årsberetning 2013. Darbu, 13.03.14 ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Grethe K. Lande Leder ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Postboks 358, 3301 Hokksund Årsberetning 2013 Darbu, 13.03.14 ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Grethe K. Lande Leder Øvre Eiker Idrettsråd, Årsberetning 2013 Side 1 Innhold Styret i Øvre Eiker

Detaljer

RINGERIKE IDRETTSRÅD Årsberetning 2006

RINGERIKE IDRETTSRÅD Årsberetning 2006 RINGERIKE IDRETTSRÅD Årsberetning 2006 for perioden 6.mars 2006 5. mars 2007 Idrettsrådets Årsmøte Mandag 5. mars 2007 Kl 18:30 i Kommunestyresalen Årsmøtedokument Ringerike Idrettsråd 5 mars 2005 Side

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Søgne idrettsråd

Saksframlegg. Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Søgne idrettsråd Søgne kommune Arkiv: C20 Saksmappe: 2013/3082-16603/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 15.05.2014 Saksframlegg Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Søgne idrettsråd Utv.saksnr

Detaljer

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2012

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2012 Eigersund idrettsråd, årsmøte 2012 Sted: Grand Hotell Dato: Fredag 8. mars 2013 Tid: 18:00 Saksliste: 1. Godkjenning av de frammøtte representanter. 2. Godkjenne innkalling, saksliste. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 1/2014-2015 TIRSDAG 13. MAI 2014 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

Tilsynsordning i idrettshaller

Tilsynsordning i idrettshaller Enhet idrett og friluftsliv v/rune Molland Sandøy Tilsynsordning i idrettshaller Foto: Carl-Erik Eriksson Trondheim kommunes budsjett for 2011: Trondheim kommune og idretten må samarbeide bedre for å

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913

Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913 Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913 Vedtatt 20. februar 2005 Godkjent av Norges Svømmeforbund. 1 Formål Hordaland Svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen kretsen, og

Detaljer

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2015

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2015 Årsmøte fredag 13. mars 2015 Eigersund idrettsråd, årsmøte 2015 Sted: Grand Hotell Dato: Fredag 13. mars 2015 Tid: 18:00 Saksliste: 1. Godkjenning av de frammøtte representanter. 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Jarlsberg Konferansesenter, Tønsberg LØRDAG 26. april 2014 KL 10.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER 3. a) Godkjenning

Detaljer

IDRETTSANLEGG I NORDLAND. Kristin Setså, org.sjef

IDRETTSANLEGG I NORDLAND. Kristin Setså, org.sjef IDRETTSANLEGG I NORDLAND Kristin Setså, org.sjef Nordland langt og smalt 44 kommuner 241 682 innbyggere Bindal Andenes = 742 km 538 IL med 70.063 medlemmer snitt 130,2 medlemmer pr lag Nordland idrettskrets

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 6 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 6 2014-2016 Trondheim 13. november 2014 Protokoll kretsstyremøte nr 6 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Ådne Røkkum, Sigrid Bratsberg, Linda Hofstad Helleland, Ronald Lindberg, Bjørn Åge

Detaljer

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag Mål og retningslinjer for anleggsutvikling 2009-2012 Suksessfaktorer for å lykkes Stig Klomsten Komiteleder kultur, idrett og velferd Morten Wolden

Detaljer

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb, stiftet 20.08.1967, vedtatt den 12. desember 2007, med senere endringer, senest av 5. mars 2008. Godkjent av

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

PROTOKOLL. Sør-Trøndelag Idrettskrets IDRETTENS KOMPETANSESENTER. 23.ordinære ting. og Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag. Lørdag 21.

PROTOKOLL. Sør-Trøndelag Idrettskrets IDRETTENS KOMPETANSESENTER. 23.ordinære ting. og Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag. Lørdag 21. PROTOKOLL Sør-Trøndelag Idrettskrets IDRETTENS KOMPETANSESENTER 23.ordinære ting og Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag Lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal 2.0 Saksliste 2.1. Åpning Felles åpning

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Trondheim 5. mars 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Linda Hofstad Helleland(sak 52, 53 og 54), Sigrid Bratsberg, Ådne Røkkum, Kristian Pettersen,

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

ÅRSMØTE 19. MARS 2017

ÅRSMØTE 19. MARS 2017 ÅRSMØTE 19. MARS 2017 PERIODEN 9. mars 2016 19. mars 2017 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

Flatås Idrettslag. Innkalling til. Ekstraordinært Årsmøte 9. desember 2013 kl 18.00. Sted: Flatåsen skole, Nedre bygg Formidlingsrom 1

Flatås Idrettslag. Innkalling til. Ekstraordinært Årsmøte 9. desember 2013 kl 18.00. Sted: Flatåsen skole, Nedre bygg Formidlingsrom 1 Flatås Idrettslag Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte 9. desember 2013 kl 18.00 Sted: Flatåsen skole, Nedre bygg Formidlingsrom 1 Saksliste: 1. Åpning godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenning av

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 9.mars kl 19 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 9.mars kl 19 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 9.mars kl 19 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 15/2014-2015 ONSDAG 9. MARS 2016 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Deres ref: Vår ref:731123-v1 20.februar 2015

Deres ref: Vår ref:731123-v1 20.februar 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

FINNMARK IDRETTSKRETS Styret. Styreprotokoll 15/12-14. Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014. Til stede: May Bente Eriksen

FINNMARK IDRETTSKRETS Styret. Styreprotokoll 15/12-14. Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014. Til stede: May Bente Eriksen FINNMARK IDRETTSKRETS Styret Styreprotokoll 15/12-14 Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014 Til stede: May Bente Eriksen Ole Dyrstad Ingrid Steinlein Thorbjørn Johnsen Jon-Arne Dolonen Trond Østgård

Detaljer

Deres ref: Vår ref:470815-v1 20 mai 2011

Deres ref: Vår ref:470815-v1 20 mai 2011 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

TROMS IDRETTSKRETS TING 2016

TROMS IDRETTSKRETS TING 2016 TROMS IDRETTSKRETS TING 2016 Lørdag 23.april Kunnskapsparken, Finnsnes Sakliste: Lørdag 23.april kl.10.00 15.30 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Godkjenne de frammøte representantene Godkjenne innkalling, sakliste

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 22.mars kl 19 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 22.mars kl 19 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 22.mars kl 19 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Stiftet 28.april 1919 FRIHET SUNNHET - KULTUR

NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Stiftet 28.april 1919 FRIHET SUNNHET - KULTUR NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Stiftet 28.april 1919 FRIHET SUNNHET - KULTUR Elvenget 20, 7716 Steinkjer Telefon 74 10 01 00 - Telefaks 74 10 01 25 - E-post ntik@idrettsforbundet.no Til - Særkretsene i NT

Detaljer

Lov for Bordtenniskrets Sør (BTK Sør) stiftet

Lov for Bordtenniskrets Sør (BTK Sør) stiftet Generelt om basis-lovnormen: Særforbundene utarbeider en egen lovnorm for sine særkretser basert på basis-lovnormen for særkretser utarbeidet av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 7-3. Særkretsenes lover godkjennes

Detaljer

Handlingsplan. Idrettsglede for alle

Handlingsplan. Idrettsglede for alle Handlingsplan Visjon: Forretningside: Vi bidrar til å bedre rammevilkårene for idretten i Rogaland Verdier: Åpen og inkluderende Handlingsplanen er et supplement til Idrettspolitisk document (IPD) som

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Side 1 av 6 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 02/10 Styremøte 02/10 ble avholdt tirsdag 23. februar på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 17.40 og ble avsluttet kl. 20.05 Navn Tilstede For- Fall

Detaljer

Sak nr. 8 a. Innkomne forslag. Oslo Idrettskrets 37. ordinære ting på Quality Hotell 33. kretsting i Oslo. Lørdag 2. juni 2012

Sak nr. 8 a. Innkomne forslag. Oslo Idrettskrets 37. ordinære ting på Quality Hotell 33. kretsting i Oslo. Lørdag 2. juni 2012 Sak nr. 8 a Innkomne forslag Oslo Idrettskrets 37. ordinære ting på Quality Hotell 33 2012 kretsting i Oslo Lørdag 2. juni 2012 Sak nr. 8 a) Innkomne forslag Det har kommet inn ni forslag fra to forslagsstillere.

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 TIDSPUNKT:

ÅRSMØTE 2017 TIDSPUNKT: ÅRSMØTE 2017 TIDSPUNKT: 29.03.2017 kl 18:00 STED: Klubbhuset til Hammerfest Alpinklubb Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent,

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

SAKLISTE ÅRSMØTE IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2017

SAKLISTE ÅRSMØTE IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2017 SAKLISTE ÅRSMØTE IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2017 MANDAG 20. MARS kl. 18.00 Trondheim Spektrum sal K4/K3 IDRETTSRÅDET Ingvald Ystgaards veg 3a, 7047 Trondheim I TRONDHEIM ir.trondheim@idrettsforbundet.no

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling NTL Forskningsinstitutter Styrets innstilling til Representantskapsmøte 20.- 21.09. 2012 1 Sak 1. Åpning Sak 2. Konstituering 2.1. Innkalling 2.2. Saksliste Styret innstiller overfor representantskapet

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 Tid: Onsdag 27. januar 2016. Sted: Steinkjersannan Hotell Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Nils Håvard Dahl Steinar Ulvik Kjell Åke Andresen Forfall: Knut

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 5 2012-2014

Protokoll kretsstyremøte nr 5 2012-2014 Trondheim 18. september 2012 Protokoll kretsstyremøte nr 5 2012-2014 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, Frode Geving, Berit Gjelten, Anne Sophie Hunstad, Ådne Røkkum, Sigrid Bratsberg, Olve Morken, Bjørn

Detaljer

DAGSORDEN INNKOMNE FORSLAG OG SAKER LANGTIDSBUDSJETT

DAGSORDEN INNKOMNE FORSLAG OG SAKER LANGTIDSBUDSJETT DAGSORDEN INNKOMNE FORSLAG OG SAKER LANGTIDSBUDSJETT 2015-17 1 DAGSORDEN ØSTFOLD SKIKRETS TING I henhold til lov for Østfold Skikrets har Skitinget denne faste dagsorden. Skikretstinget skal: 1. Godkjenne

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Hovedstyremøte Torsdag 09.03.17 kl. 1930-2200 på klubbhuset Saksnummer Sak Ansvarlig 18 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule 19 Budsjett 2017 Sverre 20 Sportslig leder

Detaljer

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 PERIODEN 27. november 2012 til 26. november 2013 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF).

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF). Lover/vedtekter for Rælingen Håndballklubb: Lag: Rælingen Håndballklubb Stiftet: 20. mars 1977 Godkjent av Norges Idrettsforbund 12. januar 1994 og vedtatt på Rælingen Håndballklubb sin ordinære generalforsamling

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets og Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag. 25. ordinære ting. Lørdag 23. april Røros

Sør-Trøndelag Idrettskrets og Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag. 25. ordinære ting. Lørdag 23. april Røros TING 2016 Sør-Trøndelag Idrettskrets og Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 25. ordinære ting Lørdag 23. april 2016 Røros Innhold 1. Tidsramme... 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag...

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Sakspapirer hovedstyremøte onsdag 05.02.13 Saksnummer Sak Ansvarlig 1 Godkjenning av protokoll og innkalling Kaare 2 Regnskap 2012 Kirsten, Sverre 3 Budsjett 2013 Sverre 4

Detaljer

Protokoll fra Årsmøte i Astor FK Astorhuset, mandag 29. februar 2016, kl

Protokoll fra Årsmøte i Astor FK Astorhuset, mandag 29. februar 2016, kl Protokoll fra Årsmøte i Astor FK Astorhuset, mandag 29. februar 2016, kl. 18.00 [For årsmøtepapirer vises til klubbens webside der forslagshefte, innstillinger o.a. er samlet under "Sakspapirer årsmøtet

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK)

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) Vedtatt på kretstinget 31.03.2011. LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) 1 Formål Akershus Bedriftsidrettskrets' formål er å arbeide for bedriftsidrettens utvikling etter NBIFs formålsparagraf,

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF

Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Innkalling til årsmøte 2014 - Haugsbygd IF Det innkalles med dette til årsmøte i Haugsbygd IF. Årsmøtet holdes på Vang skole den 27. mars kl 1830 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne

Detaljer

Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no. Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte

Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222. +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no. Innkalling, saksliste, valg av tillitsvalgte 2013 Oslo Sipalki Klubb Org.nr. 895338222 v/stig Magnus Halvorsen Libakkfaret 8B, 1184 Oslo Kontonr: 1503.19.03529 +47 95100991 / sipalki@sipalki.no / www.sipalki.no ÅRSMØTE FEBRUAR 2013 Innkalling, saksliste,

Detaljer

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Fusa Karateklubb Fusa Samfunnshus 4. April 2017, kl. 19:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 7 stemmeberettigede ved start av møtet. Sak 2. Godkjenne

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

Søndag 26. november 2017

Søndag 26. november 2017 Ekstraordinært ting 2017 Sør-Trøndelag idrettskrets («Trøndelag idrettskrets») og Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag («Idrettens Studieforbund Trøndelag») Sakspapirer Søndag 26. november 2017 Innholdsfortegnelse

Detaljer