SAKLISTE ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKLISTE ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015"

Transkript

1 SAKLISTE ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015 MANDAG 16. MARS 2015 kl Trondheim Spektrum sal K4/K3 IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

2 Program for kvelden Oppmøte og registrering Kulturelt innslag Trondheim kommunale musikk- og kulturskole Åpning v/ leder Anne-Lise Bratsberg Ordfører Rita Ottervik Innlegg til årsmøtet med fokus på Trondheim spektrum. Det åpnes for spørsmål VM på ski Trondheim. Sør-Trøndelag Skikrets v/siri Darell Orientering status søknadsprosess og behov utvikling av Granåsen. Hva innebærer arrangementet for hele idretten i Trondheim? Spørsmål og diskusjon Plan for idrett og friluftsliv. Trondheim kommune v/ellen-birgitte Strømø Info om status og politisk behandling. Det åpnes for spørsmål Pause Kulturelt innslag Trondheim kommunale musikk- og kulturskole Årsmøtet begynner Avslutning og avtakking v/leder Sakliste årsmøte 1. Godkjenne de fremmøtte representantene 2. Godkjenne innkalling, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og representanter for å underskrive protokollen. 4. Behandle årsmelding 2014/ Behandle Idrettsrådets regnskap Behandle forslag til handlingsplan 2015/ Behandle innkomne forslag og saker: 1. Lovendring IRT. 2. Hallstrategi bygging skoleidrettshaller Trondheim. IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

3 3. Ski-VM Sak NIF-ting Kriterier prioritering av anlegg i Trondheim Kriterier for tildeling av lokale aktivitetsmidler Vedta idrettsrådets budsjett Valg. SAKLISTE: Sak 1. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTENE Lagene kan møte med flg. antall stemmeberettigede: Lag med: medlemmer: 2 representanter Lag fra medlemmer: 3 representanter Lag fra og flere medlemmer: 4 representanter Bedriftsidretten : inntil 12 representanter./. Styrets forslag til vedtak: Sak 2. Liste over fremmøtte representanter legges frem på møtet. De fremmøte representanter godkjennes. Daglig leder IRT og Ivan Leraand (STIK) gis talerett i møtet. GODKJENNE INNKALLING, SAKLISTE OG FORRETNINGSORDEN Saksfremlegg: Innkallingen ble sendt på e-post til klubbene og bedriftsidrettskretsen 12. februar. Den ble også lagt ut på vår hjemmeside samme dag. Det ble annonsert med kunngjøring i Adresseavisen 16. februar. Påminnelse er sendt klubbene på e-post. Sakliste og saksdokumenter ble lagt ut på idrettsrådets hjemmeside 9. mars. Info om dette ble sendt klubbene på e-post samme dag. Forretningsorden: Se vedlegg nr. 1,3. Styrets forslag til vedtak: Sak 3. Styrets forslag til vedtak: Innkalling til årsmøtet, saklisten og forretningsorden godkjennes. VELGE DIRIGENT, SEKRETÆR OG 2 REPRESENTANTER FOR Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN Dirigent: Kirsti Jaråker Sekretær: Bjørn Kilskar Repr. for underskriving av protokollen: Sak 4. BEHANDLE IDRETTSRÅDETS ÅRSMELDING Saksfremlegg: Se vedlegg nr. 1. IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

4 Styrets forslag til vedtak: Fremlagt årsmelding for 2014/2015 godkjennes. Sak 5. BEHANDLE IDRETTSRÅDETS REGNSKAP FOR 2014 Saksfremlegg: Styrets forslag til vedtak: Se vedlegg nr. 2 - revisjonsberetning Se vedlegg nr. 3 - regnskap m/noter Fremlagt revisjonsberetning og regnskap for 2014 godkjennes. Overskuddet på kr overføres med kr til lønnsgaranti og resterende til egenkapital i Idrettsrådet i Trondheim. Kr fra Trondheim kommune til inkludering i 2014 som er avsatt i STIK overføres budsjettet for inkluderingsarbeid for Sak 6. BEHANDLE FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN Saksfremlegg: Se vedlegg nr. 4. Styrets forslag til vedtak: Sak 7 Saksfremlegg Styrets forslag til vedtak: Saksfremlegg Styrets forslag til vedtak: Saksfremlegg Styrets forslag til vedtak: Saksfremlegg Fremlagte forslag til handlingsplan for vedtas. BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG OG SAKER 1. Forslag lovendring IRT Se vedlegg 5. Fremlagt forslag vedtas. 2. Hallstrategi bygging skoleidrettshaller Trondheim Se vedlegg 6. Fremlagt forslag vedtas. 3. Ski-VM 2021 Se vedlegg 7. Fremlagt forslag vedtas. 4. Sak NIF-ting 2015 Se vedlegg 8. Styrets forslag til vedtak: Fremlagt forslag vedtas. Saksfremlegg 5. Forslag kriterier prioritering av anleggsbehov i Trondheim IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

5 Se vedlegg 9. Styrets forslag til vedtak: Saksfremlegg: Styrets forslag til vedtak: Fremlagte forslag vedtas 6. Kriterier for tildeling av lokale aktivitetsmidler 2015 Se vedlegg 10. Fremlagt forslag vedtas. Sak 8. VEDTA BUDSJETT FOR IDRETTSRÅDET I 2015 Saksfremlegg: Se vedlegg nr. 11 Styrets forslag til vedtak: Sak 9. Saksfremlegg: Valgkomiteens og styrets forslag til vedtak: Fremlagte budsjett for 2015 vedtas. VALG Styret består i dag av følgende personer: Se vedlegg nr. 1 årsmelding. Se vedlegg nr. 12. Vedlegg: 1. Årsmelding 2014/ Revisjonsberetning Regnskap m/noter Forslag handlingsplan IRT 2014/ Forslag lovendring IRT 6. Forslag hallstrategi bygging skoleidrettshaller Trondheim 7. Forslag støtte Ski-VM Forslag støtte sak NIF-ting Forslag kriterier prioritering av anleggsbehov i Trondheim Forslag kriterier for tildeling av LAM i Forslag budsjett Valgkomiteens og styrets innstilling til valg 2015/ Forslag forretningsorden IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

6 Vedlegg 1 ÅRSMELDING 2014/2015 IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

7 STYRET I IDRETTSRÅDET HAR BESTÅTT AV: Leder: Anne-Lise Bratsberg Wing OK Nestleder: May Romundstad Byneset IL Styremedlem: Beate Norheim NTNUI Styremedlem: Stein Svendsen Flatås IL Styremedlem: Are Vinsnes Charlottenlund Spkl Styremedlem bedrift: Hans Christian Andersen Bedriftsidretten i Trondheim 1.varamedlem: Audun Otterstad 2. Ikke besatt Varamedlem bedrift: Terje A Wikan Sverresborg IF Bedriftsidretten i Trondheim Varamedlemmene har vært innkalt på alle styremøter. Valgkomite: leder Rune Molland Sandøy Byåsen IL medlem Svein Christian Wedum NTNUI medlem Gunnlaug B Alseth Rosenborg Ishockeyklubb vara Hilde Merete Bygland Strindheim IL Revisor Asbjørn Gjersvold Trondhjems Skøiteklub Vara Randi Bostad Granåsen Skiforening Bjørn Kilskar er daglig leder og har hatt 100 %-stilling hele året. Idrettsrådet har kontor i Idrettens Hus i Trondheim Spektrum. Styret er godt fornøyd med daglig leders innsats og registrerer at arbeidsbelastningen er økende. Det er i perioden avholdt 12 styremøter, to strategimøter og behandlet 109 saker. Referat fra styremøtene ligger på vår hjemmeside. Trondheim kommuneenhetsleder Ellen-Birgitte Strømø har vært representert på første del av våre styremøter. Sør-Trøndelag Idrettskrets har vært representert v/leder Terje Roel. Styret har i perioden hatt møter med ordfører (AP), FrP, Høyre, SP og KIF-komiteen. I møter med politikerne er det i utgangspunktet styreleder, nestleder og daglig leder som har stilt. Daglig leder har deltatt på møter med kommunen og i en rekke samrådsmøter i konkrete utbyggings- og reguleringssaker, samt i prosjektgrupper i tilknytning til utvikling av de kommunale idrettsanleggene. Sammen med en rekke andre idrettsråd i Norge har Idrettsrådet i Trondheim arrangert en nasjonal idrettsrådskonferanse i Drammen i januar Spillemiddelseminar ble arrangert sammen med Trondheim kommune mai Daglig leder har arrangert samling i Trondheim for daglige ledere i landets største idrettsråd oktober. Verv i styrer, arbeidsgrupper og lignende har vært fordelt mellom styrets medlemmer etter IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

8 kompetanse, erfaring og ønsker fra den enkelte. ØKONOMI Som det går fram av vedlagte regnskap er økonomien i Idrettsrådet i Trondheim god. Driftsregnskapet for 2014 viser et resultat etter finansielle inn- og utbetalinger på kr kr. Disse midlene foreslås overført til lønnsgaranti kr og resten til egenkapital i idrettsrådet. Det er i 2014 utbetalt styrehonorar med kr til styreleder og kr til nestleder, totalt kr inkl. arbeidsgiveravgift og feriepenger. REPRESENTASJON (2014/2015) Anne-Lise Bratsberg, Stein Svendsen, Beate Norheim, Audun Otterstad og May Romundstad deltok på kretstinget STIK 26. april Stein Svendsen deltok på Sør-Trøndelag Ishockeykrets sitt ting 5. juni 2014 May Romundstad deltok på NHF/RMN sitt ting mai. Beate sitter i STIKs ungdomsutvalg. Øvrige utvalg i STIK har ikke representasjon fra IRT. Daglig leder deltok på samling for daglige ledere i IR i Drammen januar. Anne-Lise Bratsberg, May Romundstad, Hans Christian Andersen, Svein Christian Wedum og daglig leder deltok på nasjonalt IR-seminar i Drammen januar. STATUS PROSESS ØKT ANSATTRESSURS Idrettsrådet har drøftet muligheten for å legge ned arbeidsoppgaver og rasjonalisere driften for å se om det var mulig og fortsette driften på en tilfredsstillende måte uten å øke administrasjonen. Styret har konkludert med at det ikke er mulig og samtidig løse våre primære oppgaver godt nok. Med bakgrunn i dette, satte vi høsten 2014 i gang en prosess med å ansette en person i et ettårs engasjement i 50 %-stilling. På grunn av generelt stort arbeidspress ble rekrutteringsprosessen dessverre forsinket. Styret har bevisst valgt å benytte rekrutteringsbyrå i dette arbeidet for å sikre en profesjonell og nøytral prosess og for å finne en best mulig egnet person til stillingen. Idrettsrådet er godt fornøyd med søkermassen, og pr 9. mars er vi inne i siste fase i ansettelsprosessen. Vi forventer at personen er i arbeid hos oss senest 1. april. En av oppgavene for den nyansatte vil være inkludering i IL for å øke idrettsrådets fokus på dette arbeidet. LOKALE AKTIVITETSMIDLER 2014 FORDELING Lokale aktivitetsmidler fra Kulturdepartementet ble innført i år Idrettsrådet i hver kommune har det administrative ansvaret for tildelingen. Trondheim fikk i 2014 totalt tildelt kr til fordeling på våre klubber. Alle klubber som hadde registrert aktivitet for medlemmer i aldersgruppen 6-12 og/eller år, ble tildelt støtte. Utjevningsbeløp ble benyttet slik at minimumsbeløp pr. klubb var kr 5 000, IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

9 og midlene ble fordelt til 201 av våre klubber (11 klubber flere enn i 2013). Kriterier for fordeling av LAM ble vedtatt på vårt årsmøtet Vår innstilling til fordeling ble rapportert til NIF og sendt Sør-Trøndelag Idrettskrets 24. sept Oversikt over fordelingen og tildelingsbrev ble gjort tilgjengelig på vår hjemmeside 24. okt Klubbene ble tilsendt informasjon om fordelingen pr. e-post samme dag. Tabell 1 gir en samla oversikt over tildeling i perioden 2009 til Virkningen av økt overføring til LAM ble totalt på kr for idretten i Trondheim. Tabell 1: Oversikt over fordeling av LAM-midler for perioden 2009 til Tildelingskategori Tildelt 2014 (kr) Tildelt 2013 (kr) Tildelt 2012 (kr) Tildelt 2011 (kr) Tildelt 2010 (kr) Tildelt 2009 (kr) NIF statistikk aktivitet barn NIF statistikk aktivitet ungdom Fleridrettslag Klubber med en eller flere avd. for barn Klubber med en eller flere avd. for ungdom Klubber med tilbud til begge kjønn NIF godkjent idrettsskole/sportmix Funksjonshemmede Utjevningsbeløp (min tildeling kr) Inndratte midler som ble omfordelt andre klubber pga. mangelfull idrettsregistrering. (min 5 000) (min 5 000) (min 5 000) (min 5 000) (min 4 000) (min 4 000) (37 793) (5 450) (27 971) Sum tildelt beløp Se vedlegg a vedtatte kriterier fordeling 2014, fordeling 2014 og tildelingsbrev til klubber LAM 2014 KOMMUNALE MIDLER 2014 FORDELING Idrettsrådet har behandlet søknader og innstilt overfor kommunen fordeling av kommunale aktivitets-, drifts- og anleggsmidler til idretten. Det ble i 2014 fordelt kr kr ( i 2013). Klubber som ikke søkte innen fristen 1. april 2014, ble ikke tildelt støtte i hovedfordelingen. Det var det heller ikke i 2014 rom for tildeling av anleggsstøtte. I 2008 ble det innført en minimumstildeling på kr pr klubb i totalt støtte. Dette minimumsbeløpet er siden blitt videreført. IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

10 Idrettsrådets anbefaling ble sendt kommunen 30. september. Tabell 2 viser oversikt over fordeling av midlene fra 2009 til Tabell 2: Tildeling kommunale midler 2009 til Tildelingskategori Tildelt 2014 (kr) Tildelt 2013 (kr) Tildelt 2012 (kr) Tildelt 2011 (kr) Tildelt 2010 (kr) Tildelt 2009 (kr) Aktivitet Aktivitetsstøtte Arrangement- støtte Idrettsstipend Drift av lagenes anlegg Klubblokaler Fotballbaner Idrettshaller/ treningslokaler Langrennsanlegg Hopp/alpint/skileik Spesielle anlegg Anleggsstøtte Tilskudd nybygg/ rehab klubbanlegg Leie av private idrettsanlegg Utjevning (min kr 2000) Sum tildelt beløp Se vedlegg 1b - fordeling kommunale midler, arrangementsstøtte og innstilling idrettsstipend. Ekstraordinært tilskudd til klubber som eier/leier og driver idrettshaller og kunstgressbaner 2014 I tillegg til de ordinære kommunale midlene, har kommunen som tidligere år fordelt et ekstraordinært tilskudd til klubber som eier/leier og har driftsansvar for private idrettshaller og kunstgressbaner. Tilskuddet er ment å styrke klubber med store driftskostnader til sine anlegg. Tilskuddet var i 2014 på totalt kr (kr i 2013), og tildeles av kommunen uten søknad, men etter samråd med idrettsrådet. Tilskuddsbeløpene var på kr for 11-er KG-bane med undervarme, kr for 11-er KG-bane uten undervarme, kr for 7-er KG-bane og kr for stor idrettshall. Ekstraordinært driftstilskudd som del av kunstgressløft 2014 Som del av «kunstgressløft 2014» ble det i tillegg fordelt ytterligere driftstilskudd til private eiere av kunstgressbaner. Tilskuddet var engangs i 2014 og på totalt kr IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

11 Tilskuddsbeløpene var på kr for 11-er KG-bane med undervarme, kr for 11-er KG-bane uten undervarme, kr for 7-er KG-bane. Tilskudd til kjøp av utstyr i private anlegg 2014 Det ble i 2014 fordelt totalt kr til kjøp av utstyr i private anlegg. Tilskudd ble ikke gitt fotballanlegg som fikk ekstra støtte som del av «kunstgressløft 2014», jf. avsnitt over. INKLUDERING I IDRETTSLAG 2014 Det overordnede målet med tilskuddsordningen er å inkludere nye grupper inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som kan være til hinder for å delta i organisert idrettsaktivitet. Tilskudd gis til tiltak i regi av idrettslag i utsatte bydeler i Oslo, samt i randkommuner utenfor Oslo der en relativt stor andel av befolkningen har innvandrerbakgrunn. Videre gis tilskudd til idrettslag i utsatte bydeler i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen, Tromsø, Kristiansand, Fredrikstad, Sarpsborg og Haugesund. Akershus idrettskrets mottar også midler. Trondheim ble i 2014 tildelt kr (kr i 2013) fra NIF til dette tiltaket. I Trondheim er idrettsrådet gitt det formelle forvaltningsmessige ansvaret for midlene, men av praktiske og kompetansemessige årsaker har vi inngått avtale med Sør-Trøndelag idrettskrets (STIK) om at de har ivaretatt forvaltningsansvaret på vegne av oss i Trondheim. STIK ble tildelt kr (kr i 2013) fra idrettsrådet til administrasjon og styrking av ordningen i 2014 og kr i prosjektmidler fra Trondheim kommune (nytt 2014) Midlene ble fordelt etter søknad og det ble i 2014 tildelt kr ( kr i 2013) til på 11 klubber og en særkrets. Nye prosjektmidler fra Trondheim kommune var planlagt brukt som egenandel i følgende prosjekter: Klatring som terapi for asylsøkere med lange opphold i mottak sammen med Flyktningetjenesten i Trondheim kommune. Fysisk aktivitet for barn fra innvandrerfamilier registrert via NAV og Barne- og familietjenesten i Trondheim kommune. Begge disse tiltakene er nå dessverre mer enn ett år forsinket, på grunn av sykemeldinger, etterutdanningspermisjoner og lederutskiftinger hos ansvarlige i samarbeidende etater. Midlene er av den grunn i sin helhet avsatt til bruk til de samme prosjektene i Se vedlegg 1c - avtale med STIK, rapport fra STIK vedrørende inkluderingsmidler 2014 og oversikt tildelte midler i perioden At Trondheim kommune bevilget kr til ordningen for å styrke dette arbeidet i 2014 og var trolig medvirkende årsak til økt tilskudd fra NIF. IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

12 MÅLOPPNÅELSE I PERIODEN Idrettslagenes økonomiske rammevilkår Idretten var Trondheim kommunes budsjettvinner for 2014, men er ikke det for Dette begrunnes fra politisk hold med manglende plan for idrett og friluftsliv. Det er stort og bredt flertall for idretten i Trondheim bystyre, og det har vært hyggelig å møte politikerne i forbindelse med budsjettframlegget høsten som gikk. Vi ga mye og fortjent positiv tilbakemelding i møtene. Det er en utfordring for kommunen å få driftsbudsjettene til å følge investeringene, og idretten vil i økende grad bli utfordret på dette punktet. I denne forbindelsen har idretten kommet kommunen i møte med tilbud om hjelp til å drifte anlegg på kveldstid. Ni klubber har avtaler med Trondheim kommune om drift av kommunale anlegg. Disse klubbene er: Byåsen IL (Munkvollhallen), Strindheim IL (Leangen plasthall), Sportsklubben Freidig (Blussuvollhallen) og Kattem IL (Åsheimhallen), Tiller IL (Rostenhallen), Sportsklubben Rapp (Rosenborghallen), Ranheim IL (Ranheim friidrettshall og Vikåsenhallen), Byneset IL (Byneshallen) og Sverresborg IF (Åsveihallen, fra 1. mars 2015). Det er naturlig at lignende avtaler inngås med klubber i drift av nye kommunale haller etter hvert som de kommer. Hallidrettene får med de planlagte kommunale og fylkeskommunale hallene stadig bedre kår. Disse idrettene har over tid fått høy prioritet av kommunen sammenlignet med mange andre idretter, men de vil likevel fortsatt oppleve underdekning på grunn av befolkningsvekst og nye idretter som trenger halltid. Idrettsrådet har det siste året jobba for å få til et løft for fotballen, samt for flere andre idretter som mangler skikkelige anlegg. Det siste gjelder blant annet bordtennis, tennis, klatring, bandy, skyting, lengdeløp skøyter, sjøsport, kampsport, judo, boksing og amerikanske idretter. I prioritetslista for 2014 har idrettsrådet vært tydelig på at vi nå ønsker økt fokus fra kommunen på andre typer anlegg enn tradisjonelle fleridrettshaller (tidligere: flerbrukshaller). For å stimulere til økt utbygging av idrettsanlegg i regi av idrettslagene har idrettsrådet i forbindelse med prioritetslista satt fokus på hva vi ønsker kommunene skal bidra med av støtte, og vi fokuserer derfor blant annet på større bruk av kommunale anleggsbidrag og tilrettelegging i private prosjekter. Dette er et forsøk på å få økt fart på realisering av flere anleggsplaner. Realiseringa av hallene på Utleira, Heimdal og rulleski- løypa er resultat av denne strategien, og etter hvert realisering av hall på Flatåsen og Ugla. Idrettsrådet er imponert over Trondheim kommune med Idrettsenheten i spissen som etter ide fra idrettsrådet har fått med seg helse og omsorgsektoren til å tenke sambruk, og idretten har fra høsten 2014 brukt lokaler ved Lade helse- og velferdssenter. I forbindelse med budsjettet for 2014 ble kr til innkjøp av utstyr i kommunale anlegg foreslått strøket, men kom inn igjen i forbindelse med budsjettbehandlinga. Dette er små midler som har betydd mer allsidighet og utvidet bruk av de ulike kommunale anleggene. Ordningen ble videreført i 2015, men dessverre redusert til kr. Vi har signalisert til politikerne at det årlige behovet her ligger på ca kr. IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

13 Som en del av årsoppgjøret for 2013 ble det bevilget kr til utstyr i private anlegg. Søknadssummen var på drøyt kr, så idrettsrådet er ikke i tvil om behovet for denne bevilginga. For 2015 er beløpet videreført med kr. Idrettsrådet fikk også i år økt sin bevilgning, slik at den nå er kr for I tillegg har kommunen satt av kr i prosjektmidler særskilt til inkluderingsarbeidet. Den totale kommunale drifts- og aktivitetsstøtten til klubbene i byen har i perioden økt fra kr til , inkl. ekstraordinær støtte til drift av kunstgressbaner bevilget via årsoppgjøret for Økningen er litt større en konsumprisindeksen for samme periode. Aktiviteten, antall private anlegg og søknadsmassen i samme periode er økt betydelig mer, noe om har resultert i en faktisk nedgang i kr-støtte (2005-kr) for alle kategorier støtte. Figuren under viser utviklingen i perioden. I forbindelse med årsoppgjøret for 2013 ble det også bevilget kr i ekstraordinær driftsstøtte fotballbaner, 7,5 MNOK til idrettshall på Flatåsen og 8 MNOK i anleggsbidrag til et løft for fotballidretten. Virkningen av dette løftet var positivt for fotball, men det kan oppleves som urettferdig for andre idretter som driver egne anlegg. Konklusjon: Vi har lyktes i å få økte bevilginger til idretten totalt sett, men i liten grad i å forbedre idrettslagenes økonomiske vilkår fordi tilskuddene til lagene ikke har økt, noe vi på det sterkeste beklager overfor idrettslagene. Idrettsanlegg Realiserte idrettsanlegg i 2014/15 er: Spongdal: Byneshallen Trondheim kommune, fleridrettshall IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

14 Byåsen: Åsveihallen Trondheim kommune, fleridrettshall Spongdal: KG 7-er ved skolen, Trondheim kommune Heimdal: Fleridrettshall Heimdal IF med betydelig støtte fra Trondheim kommune Lade: Trondheim kommune kunstgras 11-er Eberg: Trondheim kommune/sør-trøndelag fylkeskommune kunstgras 11-er Leangen: Trondheim kommune - hurtigløpsbane Granåsen: Trondheim kommune rulleskiløype Granåsen: Trondheim kommune - Hundekjøreløype (delvis realisert) Dalgård og Leangen: Trondheim kommune - kjøleanlegg og avfuktingsanlegg i ishaller. Strindamarka: Trondheim kommune - div utbedrede løypetraseer Saupstad: Trondheim kommune - bueskytteranlegg Mobilt snøproduksjonsutstyr: Trondheim kommune Det arbeides aktivt med mange ulike anleggsplaner. Flere av de øverste punktene på prioritetslista er kommunen sterkt involvert i sammen med lagene. Fokus er i større og større grad på tilrettelegging for flere idretter i samme anlegg. For de store kommunale idrettsanleggene Leangen, Lade, Granåsen og Dalgård pågår utviklingsarbeid og realisering i henhold til framlagte mulighetsstudier. Det er viktig å gjøre helhetlig planlegging for å se på muligheter for å unngå fragmentert utbygging uten helhet og sammenheng. Det er jobba godt med å etablere flere og bedre løyper/lysløyper i markaområdene, særlig med fokus på østsida av byen. En utfordring her er å sikre grunneieravtaler. Flere nye atkomstmuligheter er under utvikling. Vi ser nå at den økte befolkningsveksten og tilgang til friluftsareal på østsida av byen kommer i konflikt. Idrettsrådet engasjerte oss i «Litjvatnetsaken», da den legger begrensninger på bruken store arealer som kunne vært tilrettelagt for idrett, friluftsliv, rekreasjon og folkehelse. Det er mange aktiviteter/anlegg som i betydelig grad berøres av restriksjonene; skyting, sjøfly, vannhopp, roing, kajakk, tilrettelegging/ utbygging av skiløyper (herunder kobling mot Malvikmarka), tilrettelegging for sykkel- og rulleskiløype langs veien («Bratsbergrunden»), ridning, skøyteaktivitet, fiske, bading og generell utflukt/rekreasjon. En liten, men viktig seier ble vedtaket om regulering av Digresmyra. Idrettsrådet deltok her i møte med departementet i forbindelse med saksbehandlingen av innsigelsen fra Mattilsynet. I det store og hele så ser vi nå mange lyspunkt på anleggssida som gjør oss optimistiske. Tilrettelegging av hundekjøreløypa som det ble bevilga penger til i 2008 er ikke ferdig realisert, men det forventes realisering i løpet av 2015 i tilknytning til Granåsenanlegget. Prioriteringslista vår hadde en ny rullering høsten 2014 og hovedprioritetene i lista ble overlevert politikerne i forbindelse med de politiske møtene høsten Se vedlegg 1d vedtatte kriterier prioritering anlegg Trondheim og prioriteringsliste anlegg Trondheim 2014, IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

15 pr 12. februar Politikerne har sagt at de vil følge lista når det skal bygges nye anlegg i byen. Kommunen jobber nå aktivt med å innfri mange av våre høyeste prioriteter i forbindelse med utviklingen av Lade idrettspark (blant annet stor flerbruks kunstgressflate). Planene om bordtennishall og tennishall og kampsportanlegg styres nå av idretten sjøl, og det jobbes med avtale med kommunen. Områdeplan Granåsen får med planene om ski-vm 2021 økt aktualitet. Mange små idretter har kummerlige forhold, og vi jobber for å bedre vilkårene for disse. 5 MNOK bevilga til nærmiljøanlegg i 2014 er blant anna brukt til å etablere flere skateanlegg i tilknytning til skoler. Idrettsrådet har også i 2014 gitt en rekke uttalelser til kommunale planprosesser. Vi ser nå at byplan følger opp signaler vi gir i planene og innarbeider signalene i tidlige planfaser også på planer som ikke har kommet ut på høring. Det ideelle sett fra idrettsrådets side er at generelle prinsipper innarbeides som kriterier i plan for idrett og friluftsliv, slik at dette blir en del av idrettspolitikken for Trondheim. Reguleringsplan for Digresmyra ble avgjort av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dette betydde at Idrettsrådet i Trondheim faktisk måtte være synlig overfor statsråden i en sak av lokal betydning. Reguleringsplan for Gråkallen vinterpark ble også avgjort av Kommunalog moderniseringsdepartementet. I forbindelse med de enkelte skoleutbyggingene i Trondheim følges det nå opp med planer om kommunale fleridrettshaller. Idrettsrådet støtter kommunens investeringsplan for skole. Vi arbeider i den sammenheng med å få minimum kunstgras 7-er helst 11-er inn på standard investeringsplan ved skoleutbygginger på lik linje som fleridrettshall. Videre ønsker vi å bygge «idrettens basishall» ved et utvalg skoler. Idrettens basishall vil styrke basistreningsmuligheten for idretten generelt, men vi ser nå at dette også utfordrer fordi gymsaler som forsvinner ikke blir erstattet med aktivitetsflater for barn opp til 12 år. De store problemene med Leangen plasthall med svært uforutsigbar tilgjengelighet og lange perioder stengt sesongen 2014/15, har skapt store utfordringer for hallidretten generelt og spesielt for klubber og kretser med rammetid i hallen. IRT er også svært bekymret for planlegging og bruk av hallen kommende sesong. Konklusjon: Tiltakene er utført i tråd med handlingsplan, og vi mener at vi når fram med våre synspunkter og bidrar til god ledelse av prosessene som forventes av oss. Samarbeid med idrettslag og idrettskrets Samarbeidet med idrettskretsen på det administrative planet har også i 2014 vært godt. Leder i kretsen møter på styremøtene. STIK har i større grad enn tidligere bidratt til tidlig involvering og gode prosesser for å etablere felles syn om krevende idrettspolitiske saker. Vår hovedinformasjonskilde er fortsatt vår hjemmeside og utsendelse av epost til alle klubber og kretser. Dette krever at alle løpende oppdaterer sine data via idrettsregistreringen når det skjer endringer i klubbene. Vi oppdaterer også Twitterkontoen og Facebook-sida vår med IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

16 relevant info. Alle klubber og kretser får jevnlig informasjon og forespørsler om å uttale seg om forskjellige saker som angår idretten. Vi oppfordrer alle til å ta dette seriøst, og delta i dette arbeidet slik at idretten kan være med å forme de beslutninger som skal tas i framtiden. Dette er en viktig del av det idrettsdemokratiske fundamentet. Idrettsrådet er i tett dialog med flere lag og særkretser tilknytta de enkelte sine behov for anlegg og tilgang til treningstid. Vi opplever at samarbeidet med særkretsene stadig blir bedre, og at det generelt er en meget positiv innstilling overfor nye idretter som ønsker tilgang i anleggene. Kontakten med lagene er også økende, særlig i forhold til anleggsutvikling. Konklusjon: Utført i henhold til plan, men vi ser at vi har et kontinuerlig behov for å formidle til idrettens ulike aktører og andre hvilken rolle idrettsrådet har. Samarbeide med kommunens politikere og administrasjon Høsten 2014 hadde vi møter med ordfører, Frp, Høyre, SP og kulturkomiteen i forbindelse med rådmannens budsjettframlegg. Disse møtene er svært nyttige til felles meningsutveksling og gjensidig informasjon. Utover dette er det politisk kontakt i forbindelse med enkeltsaker ved behov. Samarbeidet med Enhet idrett- og friluftsliv i Trondheim kommune og Trondheim bydrift er svært godt. IRTs daglige leder er i hyppige møter angående ulike anleggsplaner, og blir daglig kontaktet for å gi innspill til konkrete saker som angår idretten i byen. Vi har også en god dialog med de politiske partiene og den politiske ledelsen. Vi ser at ikke alle deler av Trondheim kommune skjønner idrettsrådets rolle, og det må vi jobbe med. Idrettsrådet begynner nå å se resultatene av det arbeidet som er lagt ned fra tidlig 2000-tall. Det er særlig viktig med etableringa av idrettsenheten, som har opparbeidet seg en stor arbeidskapasitet, og jobber aktivt med et bredt spekter av saker som er viktig for idretten i byen. Idrettsrådet ser fram til at ny plan for idrett og friluftsliv blir vedtatt som styrende for idrettspolitikken i kommunen. Idrettsenhetens leder møter fast på deler av idrettsrådets styremøter. Konklusjon: Vi opplever møtet med det politiske og administrative Trondheim som svært positivt, og at vi får gehør for synspunktene våre. Bli mer synlig i media Idrettsrådet har i noen grad vært synlig ved henvisning og deltakelse i ulike mediasammenhenger. Aktiv bruk av media er krevende for tidsfristen for aktualitet kan fort være IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

17 utgått i det styret får tid til å gi aktiv tilbakemelding. Vi har brukt Twitter og Facebook aktivt for å nå bredere ut med våre viktigste saker og oppgaver. Konklusjon: Tiltak er i det store og hele utført som planlagt. Folkehelse Idrettsrådet i Trondheim har vært en manifestpartner i «Manifest mot mobbing». Vi har hatt fokus på nærmiljøanlegg for egenorganisert aktivitet i våre mange uttalelser til reguleringsplaner. Videre har idrettsrådet over tid prioritert og støttet opp kommunens økte satsing på tilrettelegging av løyper i marka. Vårt initiativ overfor kommunen sammen med flere andre aktører med mål om å få tatt Litjvatnet ut av drikkevannsforsyningen er også et svært viktig ledd i å tilrettelegge for mer fysisk aktivitet og friluftsliv for befolkningen. Disse tiltakene vil på sikt bidra til generelt bedre folkehelse i Trondheim. Konklusjon: Tiltak er utført tilfredsstillende. MEDLEMSTALL Idrettsrådet i Trondheim representerer pr. 2. mars 2015 i alt 269 aktive idrettslag (261 i 2013) med totalt medlemskap registrert pr ( i 2013), jf. vedlegg 1e- Idrettsregistreringen 2014 klubber og medlemstall. Bedriftsidretten hadde 359 bedriftslag og ca aktive medlemmer i Trondheim pr. 31. desember IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

18 18

19 Vedlegg årsmelding IRT 2014/15 1a - Vedtatte kriterier fordeling, fordeling støtte og tildelingsbrev til klubber LAM b - Fordeling kommunale midler, arrangementsstøtte og innstilling idrettsstipend c - Inkludering i IL 2014: Avtale med STIK, rapport fra STIK 2014 og tildeling inkludering IL perioden d - Vedtatte kriterier prioritering anlegg Trondheim og prioriteringsliste anlegg i Trondheim e - Idrettsregistreringen klubber og medlemstall pr IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

20 20

Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker

Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Program for kvelden Velkommen v/styreleder Sigurd Øvergaard 17:30 18:00 Oppmøte, registrering og en liten

Detaljer

STYRETS BERETNING 2012-2014

STYRETS BERETNING 2012-2014 STYRETS BERETNING 2012-2014 1 1 Innledning... 3 2 Idrettens verdigrunnlag... 4 3 Styring, ledelse og administrasjon... 5 3.1 Styrets sammensetning... 5 3.2 Ansatte pr. 26. april 2014... 5 3.3 Utvalg i

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

SANDEFJORD IDRETTSRÅD

SANDEFJORD IDRETTSRÅD SIDE 1 AV 22 SANDEFJORD IDRETTSRÅD Årsrapport 2012 Behandles på Årsmøtet IDRETTENS HUS Onsdag 20. mars 2013 kl. 1900 SIDE 2 AV 22 SAKSLISTE: 1. Godkjenne fremmøtte representanter 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2012 AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene Akershus idrettskrets. Årsrapport 2012 side 1 Akershus idrettskrets -- en viktig støttespiller for idrettslagene Innholdsfortegnelse

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS. en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS. en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS en viktig støttespiller for idrettslagene INNHOLDS- FORTEGNELSE 05 06 14 30 34 delmål forord klubbutvikling - måten vi forbedrer idrettslagene på delmål : organisasjonsutvikling

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Forord. Målet er at flest mulig skal kunne utøve idrett og fysisk aktivitet, gjennom gode og fremtidsrettede anlegg i hele fylket.

Forord. Målet er at flest mulig skal kunne utøve idrett og fysisk aktivitet, gjennom gode og fremtidsrettede anlegg i hele fylket. Forord Fylkeskommunen er gjennom plan- og bygningsloven pålagt å sørge for en løpende fylkesplanlegging. I veileder for kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (2007) ønsker Kultur- og kirkedepartementet

Detaljer

Gjør deg kjent med Idrettens Huskeliste og bruk den!!!

Gjør deg kjent med Idrettens Huskeliste og bruk den!!! Idrettens Huskeliste for Ringsaker med alle adresser og mye mer! Idrettsrådet i Ringsaker ønsker å hjelpe de lokale idrettslederne med nyttige opplysninger og kommer derfor på nytt med en revidert utgave

Detaljer

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Institutt for samfunnsforskning Oslo 2010 ISF 2010 Rapport 2009: 14 Institutt

Detaljer

Oslo Idrettskrets. Årsberetning 2006

Oslo Idrettskrets. Årsberetning 2006 Oslo Idrettskrets Årsberetning 2006 KRETSSTYRET I OSLO Det nye kretsstyret samlet etter tinget, fra venstre foran Helene Bugge, Nordmarka Ryttersportsklubb, leder Børre Rognlien, Bøler IF/Aktiv Skøyteklubb,

Detaljer

Oslo Idrettskrets. Årsberetning 2011

Oslo Idrettskrets. Årsberetning 2011 Oslo Idrettskrets Årsberetning 2011 Kretsstyret i OsLO Kretsstyret, fra venstre foran Anya Sødal, Nordstrand Basketballklubb, Helene Bugge, Sørkedalen Rideklubb og Richard Pedersen, Grorud IL. Bak fra

Detaljer

SAKLISTE ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015

SAKLISTE ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015 SAKLISTE ÅRSMØTET I TRONDHEIM 2015 MANDAG 16. MARS 2015 kl. 18.00 Trondheim Spektrum sal K4/K3 Program for kvelden 17.45 Oppmøte og registrering 18.00 Kulturelt innslag Trondheim kommunale musikk- og kulturskole

Detaljer

TINGPAPIRER INNHOLD. Innholdslisten følger sakslistens rekkefølge. Saksliste 3. Organisasjon forts. Forretningsorden 4. - Storbyidrett Bergen 18

TINGPAPIRER INNHOLD. Innholdslisten følger sakslistens rekkefølge. Saksliste 3. Organisasjon forts. Forretningsorden 4. - Storbyidrett Bergen 18 - 2-2003 - 200 TINGPAPIRER INNHOLD Innholdslisten følger sakslistens rekkefølge Side Saksliste 3 Organisasjon forts. Side Forretningsorden 4 Idrettskretsstyrets beretning 5 - Styret 5 - Kontrollkomité

Detaljer

AKERSHUS IDRETTSKRETS

AKERSHUS IDRETTSKRETS AKERSHUS IDRETTSKRETS ÅRSRAPPORT 2010 Innholdsfortegnelse Forord s. 5 Sammendrag s. 6 Stemmer fra idretten i Akershus s. 8 Stian Hoff Berg s.10 Jan Gjerløw s.12 George Pape Holmsen og Marit Holmsen s.

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

HÅNDBOK FOR BJØRNDAL IDRETTSFORENING

HÅNDBOK FOR BJØRNDAL IDRETTSFORENING HÅNDBOK FOR BJØRNDAL IDRETTSFORENING IDRETT FOR ALLE ANSVARLIG : Leder DOK:ID: BHI SIDE : 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 5 2. VEDTEKTER... 6 3. ØKONOMI OG ØKONOMISTYRING... 21 3.1. Økonomisk ansvar,

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Idrettskretstinget 2014 Lørdag 26. april 2014 Molde, Rica Seilet Hotel. Tingdokumenter

Idrettskretstinget 2014 Lørdag 26. april 2014 Molde, Rica Seilet Hotel. Tingdokumenter Lørdag 26. april 2014 Molde, Rica Seilet Hotel Tingdokumenter INNHOLD Side Tidsplan for idrettskretstinget 2 Sakliste 3 Sak 1 Godkjenning av de fremmøtte representanter 4 Sak 2 Godkjenning av innkalling,

Detaljer

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 1. Sak 2: Velge dirigent, referent samt 2 protokollunderskrivere 1

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 1. Sak 2: Velge dirigent, referent samt 2 protokollunderskrivere 1 Innholdsfortegnelse Saksliste Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 1 Sak 2: Velge dirigent, referent samt 2 protokollunderskrivere 1 Sak 3: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 2 Sak

Detaljer

IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 25 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 37 REVISJONSBERETNING 38

IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 25 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 37 REVISJONSBERETNING 38 INNHOLD IDRETTSPRESIDENTEN HAR ORDET 3 STYRETS ÅRSBERETNING 5 RESULTATREGNSKAP 25 BALANSE 26 NOTER 28 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 37 REVISJONSBERETNING 38 KONTROLLKOMIITEENS BERETNING 40 AKTIVITETSREGNSKAP

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003. Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ

ÅRSRAPPORT 2003. Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ ÅRSRAPPORT 2003 Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ Årsberetning 2003 2 2003 har vært et spesielt år for Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). På den ene siden

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG

HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG 2015 1 Håndbok for Kvam IL Håndboken skal fungere som hjelp og oppslagsverk for å gjøre arbeid for styret/administrasjon/ grupper/medlemmer enklere og mer effektivt. Håndboken

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

ledermøte nif og isf 2012 8. juni 2012, Rica Hell Hotel, Stjørdal

ledermøte nif og isf 2012 8. juni 2012, Rica Hell Hotel, Stjørdal ledermøte nif og isf 2012 8. juni 2012, Rica Hell Hotel, Stjørdal Idrettstyret og ISFs styre Særforbundene Idrettskretsene Ledere av tingvalgte komiteer og utvalg Vår referanse: 546194v1 Deres referanse:

Detaljer