PROTOKOLL ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2016"

Transkript

1 PROTOKOLL ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2016 MANDAG 14. MARS 2016 kl Trondheim Spektrum sal K4/K3 IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

2 Innledning før årsmøtet Kvelden ble innledet med fin musikk fra 6 unge og lovende hornblåsere fra Trondheim kultur- og musikkskole. Idrettsrådet, ved Anne-Lise Bratsberg, ønsket så velkommen og innledet med en oppsummering av hva som har skjedd i 2015 og hva som skjer i Det er høy aktivitet i Trondheimsidretten. Deretter holdt Ordfører Rita Ottervik innlegg med fokus på stort mangfold og bredde. Samt hva kommunen har levert det siste året og hva som er målet fremover. Konsulent i Idrettsrådet Frøydis Kvithyll Eriksen, orienterte så om hva som skal til for at et idrettslag skal lykkes med inkludering i idrettslag. Etter pausen fikk vi igjen et musikalsk innslag fra Kulturskolen med 3 fløytister. Foredragene kan du finne på vår hjemmeside. Sakliste årsmøte 1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 2. Godkjenne innkalling, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og representanter for å underskrive protokollen. 4. Behandle årsmelding 2015/ Behandle Idrettsrådets regnskap Behandle forslag til handlingsplan 2016/ Behandle innkomne forslag og saker: 1. Lovendring lov IRT 2. Oppdatering lov IRT 3. Strategi inkludering IL 4. Anbefalte treningstider for barn og unge i Trondheim 5. Kriterier prioritering av anlegg i Trondheim Kriterier for tildeling av lokale aktivitetsmidler Forslag endring fordeling rammetid i ishaller i Trondheim. Astor Ishockeyklubb 8. Vedta idrettsrådets budsjett Valg. IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

3 SAKLISTE: Sak 1. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTENE Lagene kan møte med flg. antall stemmeberettigede: Lag med: medlemmer: 2 representanter Lag fra medlemmer: 3 representanter Lag fra og flere medlemmer: 4 representanter Bedriftsidretten : inntil 12 representanter Det var møtt fram 60 representanter fra 32 klubber, bedriftsidretten og idrettsrådet. Totalt med observatører fra klubber/særkretser og gjester var det 102 deltakere tilstede på årsmøtet. Vedtak: Sak 2. De fremmøte representantene ble enstemmig godkjent. Daglig leder IRT og adm.konsulent ble gitt talerett i møtet. Se vedlegg 13 Godkjente representanter årsmøte IRT 2016 GODKJENNE INNKALLING, SAKLISTE OG FORRETNINGSORDEN Saksfremlegg: Innkallingen ble sendt på e-post til klubbene og bedriftsidrettskretsen 11. februar. Den ble også lagt ut på vår hjemmeside samme dag. Det ble annonsert med kunngjøring i Adresseavisen 13. februar. Påminnelse er sendt klubbene på e-post. Sakliste og saksdokumenter ble lagt ut på idrettsrådets hjemmeside 7. mars. Info om dette ble sendt klubbene på e-post samme dag. Vedtak: Sak 3. Vedtak: Innkalling til årsmøtet, saklisten og forretningsorden ble godkjent. Se vedlegg 12 Godkjent forretningsorden. VELGE DIRIGENT, SEKRETÆR OG 2 REPRESENTANTER FOR Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN Dirigent: Kirsti Jaråker Sekretær: Frøydis Kvithyll Eriksen Repr. for underskriving av protokollen: Mathias Moe (NTNUI) og Birgit Stafne (Midt-Norge Bedriftsidrettskrets). Sak 4. BEHANDLE IDRETTSRÅDETS ÅRSMELDING IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

4 Saksfremlegg: Vedtak: Årsberetningen bel gjennomgått av dirigenten. Det var ingen bemerkninger. Fremlagt årsmelding for 2015/2016 ble enstemmig godkjent. Se vedlegg 1 Godkjent årsmelding 2015/2016. Sak 5. BEHANDLE IDRETTSRÅDETS REGNSKAP FOR 2015 Saksfremlegg: Vedtak: Daglig leder, Bjørn Kilskar, ga en kort gjennomgang av regnskapet. Se vedlegg 5.1, 5.2, Fremlagt regnskap for 2015 ble enstemmig godkjent. Se vedlegg 3 Godkjent resultatregnskap og balanseregnskap IRT 2015 m/noter. Overskuddet på kr avsettes med kr til økt lønnsgaranti, kr til inkludering IL og resterende til egenkapital Idrettsrådet i Trondheim. Sak 6. BEHANDLE FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN Saksfremlegg: Leder i idrettsrådet, Anne-Lise Bratsberg, gjennomgikk forslag til handlingsplan, med spesielt fokus på endringer fra forrige periode. Det ble bemerket at noen datoer samt pkt.nr 3.14 og 3.15 var feil og hadde falt ut i saksfremlegget og at dette fylles inn. Jo Stein Moen /Astor Moen kommenterte at det under pkt 5.9 fra styrets side bør ha ambisjon om økt representasjon fra klubbene. Ca. 13 % er for lavt. Vedtak: Sak 7 Saksfremlegg Fremlagte forslag til handlingsplan for ble enstemmig vedtatt med nevnte korreksjon. Se vedlegg 4 Vedtatt handlingsplan IRT 2016/2017. BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG OG SAKER 1. Lovendring IRT Leder i idrettsrådet, Anne-Lise Bratsberg innledet med en kort begrunnelse for hvorfor styret ønsker å foreta endring i loven. Astrid T. Kjelsnes / Astor FK Kjelsnes kommenterte lovendringen ift. daglig leders tale- og forslagsrett. Det bør kun være talerett. IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

5 Vedtak: Saksfremlegg IRT lov 14 Pkt 4 enstemmig vedtatt endret til: Daglig leder i idrettsrådet møter med talerett. Se vedlegg 5 - Vedtatt ny lov IRT. 2. Oppdatering lov IRT Se vedlegg Oppdatering av loven for idrettsrådet i Trondheim i samsvar med lovnormen for idrettsråd. Dirigenten påpeker at alle klubber er pliktig til å endre sine lover ift. NIF sine endringer. Dersom de ikke har har gjort dette, er det likevel NIF sine som gjelder. Leder i idrettsrådet, Anne- Lise Bratsberg, gikk gjennom loven. Vedtak: Fremlagt forslag ble enstemmig vedtatt Styret i IRT gis fullmakt til å oppdatere loven. Ble vedtatt mot to stemmer. Se vedlegg 5 - Vedtatt ny lov IRT. Saksfremlegg 3. Strategi inkludering IL i Trondheim Nestleder i idrettsrådet, Are Vinsnes, gikk gjennom punktene i strategien. Lise T. Løvseth / Freidig Løvseth kommenterte hvordan strategien bør redusere rapporteringen ift. tilskuddsordningen. Emilie Zakariassen / NTNUI Zakariassen kommenterte pkt. om målgruppe som er beskrevet fra 6-19 år. NTNUI ønsket å heve denne til 24 år. Vedtak: Saksfremlegg Vedtak: Saksfremlegg Fremlagt forslag enstemmig vedtatt med korrigering av målgruppe i samsvar med NTUIS forslag. Se vedlegg 6 Vedtatt strategiplan for inkluderingsarbeidet IRT Anbefalte treningstider for barn og unge i Trondheim Styremedlem Johanne Storler innleder og begrunner styrets holdning til anbefalte treningstider for barn og unge i Trondheim. Fremlagt forslag enstemmig vedtatt. Se vedlegg 7 - Vedtatte anbefalte treningstider for barn og unge. 5. Kriterier prioritering av anleggsbehov i Trondheim 2017 Styremedlem i idrettsrådet, Stein Svendsen, innledet kort og informerte om at fremlagt forsalg er uendret i forhold til vedtak IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

6 Vedtak: Saksfremlegg: Fremlagte forslag enstemmig vedtatt. Se vedlegg 8 Vedtatte kriterier prioritering av anleggsbehov i Trondheim Kriterier for tildeling av lokale aktivitetsmidler 2016 Styremedlem i idrettsrådet, Stein Svendsen, innledet kort og informerte om at framlagte forslag er uendret i forhold til vedtak i Lise T. Løvseth / Freidig SPK Løvseth spør om hvem som medregnes som medlemmer da de har yngre som har Miniregistrering. Vedtak: Saksfremlegg: Fremlagt forslag ble enstemmig vedtatt med nevnt utsjekk om hva som er med i beregning av medlemmer. Se vedlegg 9 Vedtatte kriterier for tildeling av LAM Fordelingsnøkkel rammetid i ishaller i Trondheim Innmeldt forslag fra Astor Ishockeyklubb Tonni Franke Johansen / Astor Ishockeyklubb Johansen innleder og kommenterer kort for sitt forslag. Stein Svendsen, styremedlem i idrettsrådet, kommenterte styrets forslag om at dagens ordning bør videreføres. Vedtak: Framlagt forslag fra styret ble vedtatt mot 7 stemmer. Se vedlegg 10 Vedtak vedr fordelingsnøkkel rammetid i ishaller. Sak 8. VEDTA BUDSJETT FOR IDRETTSRÅDET I 2016 Saksfremlegg: Vedtak: Sak 9. Saksfremlegg: Vedtak: Daglig leder i idrettsrådet, Bjørn Kilskar, gav en kort gjennomgang av forslag budsjett 2016 og kommenterte endringer i forhold til Fremlagte budsjett for 2016 ble enstemmig vedtatt. Se vedlegg 11 Vedtatt budsjett VALG Leder av valgkomiteen, May Romundstad, innledet med orientering om arbeidet som er gjort og gikk deretter gjennom dagens styre, og valgkomiteens forslag til nytt styre og revisor. Hver enkelt kandidat ble presentert. Og presiserte at komiteen har vektlagt kontinuitet i styret. Framlagt forslag til nytt styre og revisorer ble enstemmig vedtatt. IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

7 Styret i idrettsrådet gis fullmakt til å oppnevne representanter til ledermøtet i STIK. Styrets innstilling til ny valgkomite ble enstemmig vedtatt. Vedlegg 12: Nytt styre og valgkomite perioden Funksjon Navn Klubb Periode Merknad Leder Anne-Lise Bratsberg Wing OK Ikke på valg Nestleder Are Vinsnes Charlottenlund 2 år Gjenvalg Sportsklubb Styremedlem Stein Svendsen Flatås IL 2 år Gjenvalg Styremedlem Even Myhre Byåsen IL Ikke på valg Styremedlem Johanne Storler Leinstrand IL 2 år Gjenvalg Styremedlem bedriftsidrett Hans Christian Andersen Midt-Norge Sør Bedriftsidrettskre ts 1.Varamedlem Tryggve Duun Trondheim 1 år Gjenvalg Atletklubb 2.Varamedlem Vilde Aas NTNUI 1 år NY Varamedlem bedriftsidrett Terje Wikan Midt-Norge Sør Bedriftsidrettskre ts Revisor Bente L Roheim Othilienborg IL 1 år Gjenvalg Revisor Svein Christian Wedum NTNUI 1 år Gjenvalg Valgkomité leder May Romundstad Byneset IL 1 år Gjenvalg Valgkomité Gunnlaug Bordi Alseth Rosenborg 1 år Gjenvalg medlem Ishockeyklubb Valgkomité Pauline Frydenlund NTNUI 1 år Ny medlem Valgkomité medlem Jo Stein Moen Astor FK 1 år Ny 1 år 1 år * * * Bedriftsidrettens representant og vararepresentant velges ikke av årsmøtet. De har selv oppnevnt sine representanter, som tiltrer styret etter årsmøtet. IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

8

9 Vedlegg 1 ÅRSMELDING 2015/2016 Godkjent 14. mars 2016 IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

10 STYRET I IDRETTSRÅDET HAR BESTÅTT AV: Leder Anne-Lise Bratsberg Wing OK Nestleder Are Vinsnes Charlottenlund Spkl Styremedlem Stein Svendsen Flatås IL Styremedlem Even Myhre Byåsen IL Styremedlem Johanne Storler Leinstrand IL Styremedlem bedrift Hans Christian Andersen Bedriftsidretten i Trondheim 1.varamedlem Pauline Frydenlund NTNUI 2. Tryggve Duun Trondheim Atletklubb Varamedlem bedrift Terje A Wikan Bedriftsidretten i Trondheim Varamedlemmene har vært innkalt på alle styremøter. Valgkomite: Leder Rune Molland Sandøy Byåsen IL (trakk seg pga. konst. leder IF i TK) Medlem Beate Norheim NTNUI Medlem Gunnlaug B Alseth Rosenborg Ishockeyklubb Vara May Romundstad Byneset IL Revisor Bente Langeland Roheim Othilienborg IL Vara Svein Christian Wedum NTNUI Bjørn Kilskar er daglig leder og har hatt 100 %-stilling hele året. Idrettsrådet har kontor i Idrettens Hus i Trondheim Spektrum. Styret er godt fornøyd med daglig leders innsats og registrerer at arbeidsbelastningen er økende. Fra har Frøydis Kvithyll Eriksen vært engasjert i 50 % stilling som administrasjonskonsulent. Arbeidsoppgavene har bestått i oppfølging/videre utarbeidelse av inkluderingsarbeidet, drift av internettside, behandling av kommunale midler andre adm. oppgaver. Styret er svært godt fornøyd med hennes innsats. Det er i perioden avholdt 13 styremøter, to strategimøter og behandlet 114 saker. Referat fra styremøtene ligger på vår hjemmeside. Trondheim kommuneenhetsleder Ellen-Birgitte Strømø/ konst. enhetsleder Rune Sandøy har vært representert på første del av våre styremøter. Sør-Trøndelag Idrettskrets har vært representert v/leder Terje Roel. Det er avholdt ett strategimøte med STIK og to dialogmøter med Idrett og friluftsliv i Trondheim kommune. Videre er det avholdt møte med NFF Trøndelag. IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

11 Styret har i perioden hatt møter med ordfører (AP), FrP, og SP. Vi har vært og presentert idrettsrådet i formannskapet, byutviklingskomiteen og KIF-komiteen. Videre ble vi invitert til høring ang. «grønn strek» i byutviklingskomiteen. I møter med politikerne er det i utgangspunktet styreleder, nestleder og/eller daglig leder som har stilt. Daglig leder har deltatt på møter med kommunen og i en rekke samrådsmøter i konkrete utbyggings- og reguleringssaker, samt i prosjektgrupper i tilknytning til utvikling av de kommunale idrettsanleggene. Styreleder har hatt flere uformelle møter med ordfører, og deltok blant annet på studietur til VM-Falun. Adm.konsulent har deltatt på en rekke møter med ulike instanser i Trondheim kommune, idrettslag og andre frivillige organisasjoner som del av inkluderingsarbeidet. Deltakelse i arbeidsgrupper og lignende har vært fordelt mellom styrets medlemmer etter kompetanse, erfaring og ønsker fra den enkelte. ØKONOMI Som det går fram av vedlagte regnskap er økonomien i Idrettsrådet i Trondheim god. Driftsregnskapet for 2015 viser et resultat etter finansielle inn- og utbetalinger på kr Disse midlene foreslås avsatt med kr kr til økt lønnsgaranti, kr avsatt til inkluderingsarbeid og at resten overføres til egenkapital. Det er i 2015 utbetalt styrehonorar med kr til styreleder og kr til nestleder, totalt kr inkl. arbeidsgiveravgift og feriepenger. REPRESENTASJON (2015/2016) Anne-Lise Bratsberg, Are Vinsnes, Johanne Storler og Even Myhre deltok på STIKs ledermøte 27.april Stein Svendsen deltok på Sør-Trøndelag Ishockeykrets sitt ting 5. juni 2014 Daglig leder og administrasjonskonsulent deltok inkluderingskonferanse NIFs inkluderingskonferanse oktober 2015 og på samling for ansatte i IR og inkluderingskonferanse i Tromsø januar 2016 Deler av styret og daglig leder deltok på NIFs nasjonale idrettsrådskonferanse på Stjørdal april 2015 Deler av styret, daglig leder og adm.konsulent deltok på STIKs regionale idrettsrådskonferanse på Frøya november Anne-Lise Bratsberg har deltatt på Sør-Trøndelag fylkeskommunes møter ang. interkommunalt samarbeid vedr. idrettsanlegg. STIKs utvalg har ikke representasjon fra IRT dette året. ØKT ANSATTRESSURS På årsmøtet i 2015 presenterte styret i idrettsrådet nyansatt administrasjonskonsulent. IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

12 Administrasjonskonsulenten har hatt følgende arbeidsoppgaver i : Inkludering IL: Utlysning, søknadsbehandling, oppfølging av klubber, budsjettering, rapportering mm Bistått daglig leder med: Forberede saker til styremøter. Utvikle og oppdatere idrettsrådets hjemmeside/twitter/facebook. Dialog og samhandling med kommunen. Dialog og samhandling med idrettskretsen, særkretser og klubber. Følge opp klubbenes idrettsregistrering. Søknadsbehandling kommunale midler. Behandle lokale aktivitetsmidler. Saksbehandling i forhold til kommunale planprosesser. Styret ser at det administrative arbeidet øker. Flere lag, mange anlegg, stor aktivitet i IF og hos Bydrift fører til mye henvendelser. Vi ser også at arbeidet med inkludering i IL nå øker ved at lagene ber om møter med IRT for å få presentert ordningen. Resultatet er svært gledelig for det fører til at IRT får tettere dialog med idrettslagene og kan bistå enda tettere opp mot kommunen i andre saker i framtida. Arbeidet med inkludering krever mye fokus og det er kontinuerlig behov for resalg mot idrettslagene på grunn av utskiftinger i styrene. Flere nye idrettslag har kommet med på ordningen i 2015, noe som er svært gledelig. Styret har vurdert hvordan vi skal sikre kontinuitet i arbeidet med inkludering og ivaretakelse av lagene opp mot kommunen på en god måte. Vi har kommet fram til at administrasjonskonsulent ansettes i 50 % fast stilling, innenfor driftsmidlene til idrettsrådet fra Trondheim kommune. På grunn av økte prosjektmidler fra Trondheim kommune og midler fra NIF har vi også bestemt oss for å tilby 50 % fast stilling som kun skal jobbe med inkludering inn mot alle idrettslag i Trondheim og i grensensnittet mot offentlig forvaltning og andre frivillige aktører. Økt kapasitet på administrasjonssida vil etter hvert medføre at styremedlemmene i mindre grad må bidra med saksbehandling, men blir mer aktivt involvert i strategiske valg til beste for idretten i Trondheim. LOKALE AKTIVITETSMIDLER 2015 FORDELING Lokale aktivitetsmidler fra Kulturdepartementet ble innført i år Idrettsrådet i hver kommune har det administrative ansvaret for tildelingen. Trondheim fikk i 2015 totalt tildelt kr til fordeling på våre klubber. Alle klubber som hadde registrert aktivitet for medlemmer i aldersgruppen 6-12 og/eller år, ble tildelt støtte. Utjevningsbeløp ble benyttet slik at minimumsbeløp pr. klubb var kr 5 000, IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

13 og midlene ble fordelt til 192 av våre klubber (9 klubber ferre enn i 2014). Kriterier for fordeling av LAM ble vedtatt på vårt årsmøtet Vår innstilling til fordeling ble rapportert til NIF og sendt Sør-Trøndelag idrettskrets 28.sept Oversikt over fordelingen og tildelingsbrev ble gjort tilgjengelig på vår hjemmeside 2.nov Klubbene ble tilsendt informasjon om fordelingen pr. e-post samme dag. Tabell 1 gir en samla oversikt over tildeling i perioden 2009 til Virkningen av økt overføring til LAM ble totalt på hele kr for idretten i Trondheim. Tabell 1: Oversikt over fordeling av LAM-midler for perioden 2009 til Tildelingskategori Tildelt 2015 (kr) Tildelt 2014 (kr) Tildelt 2013 (kr) Tildelt 2012 (kr) Tildelt 2011 (kr) Tildelt 2010 (kr) Tildelt 2009 (kr) NIF statistikk aktivitet barn NIF statistikk aktivitet ungdom Fleridrettslag Klubber med en eller flere avd. for barn Klubber med en eller flere avd. for ungdom Klubber med tilbud til begge kjønn NIF godkjent idrettsskole/sportmix Funksjonshemmede Utjevningsbeløp (min tildeling kr) (min 5 000) (min 5 000) (min 5 000) (min 5 000) (min 5 000) (min 4 000) (min 4 000) Inndratte midler som ble omfordelt andre klubber pga. mangelfull idrettsregistrering. (39 553) (37 793) (5 450) (27 971) Sum tildelt beløp Se vedlegg 4a vedtatte kriterier fordeling 2015, fordeling 2015 og tildelingsbrev til klubber LAM KOMMUNALE MIDLER 2015 FORDELING Idrettsrådet har behandlet søknader og innstilt overfor kommunen fordeling av kommunal aktivitetsog driftsstøtte, arrangementsstøtte og idrettsstipend. Vi har også uttalt oss til fordeling midler til kjøp av utstyr private anlegg, arrangementsstøtte og ekstraordinært tilskudd til klubber som eier/leier og driver idrettshaller og kunstgressbaner. IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

14 Ekstraordinært tilskudd til klubber som eier/leier og driver idrettshaller og kunstgressbaner 2015 I tillegg til de ordinære kommunale midlene, har kommunen som tidligere år fordelt et ekstraordinært tilskudd til klubber som eier/leier og har driftsansvar for private idrettshaller og kunstgressbaner. Tilskuddet er ment å styrke klubber med store driftskostnader til sine anlegg. Tilskuddet var i 2015 på totalt kr (kr i 2014), og tildeles av kommunen uten søknad, men etter samråd med idrettsrådet. Tilskuddsbeløpene var på kr for 11-er KG-bane med undervarme, kr for 11-er KG-bane uten undervarme, kr for 7-er KG-bane og kr for stor idrettshall. Det ble i 2015 totalt gjennom alle disse ordningene fordelt kr kr ( i 2014). Klubber som ikke søkte innen fristen 1. april 2015, ble ikke tildelt støtte i hovedfordelingen. Det var det heller ikke i 2015 rom for tildeling av anleggsstøtte. I 2008 ble det innført en minimumstildeling på kr pr klubb i totalt støtte. Dette minimumsbeløpet er siden blitt videreført. Idrettsrådets anbefaling ble sendt kommunen 1. okt Tabell 2 viser oversikt over fordeling av midlene fra 2009 til Tabell 2: Tildeling kommunale midler 2009 til Tildelings- Kategori Tildelt 2015 (kr) Tildelt 2014 (kr) Tildelt 2013 (kr) Tildelt 2012 (kr) Tildelt 2011 (kr) Tildelt 2010 (kr) Tildelt 2009 (kr) Ekstraordinær støtte haller og KG-baner Arrangementstøtte Driftsstøtte * Idrettsstipend Støtte til utstyr i private anlegg Aktivitet Aktivitetsstøtte Drift av lagenes anlegg Klubblokaler Fotballbaner Idrettshaller/ treningslokaler Langrennsanlegg Hopp/alpint/skileik Spesielle anlegg Anleggsstøtte Tilskudd nybygg/ rehab klubbanlegg IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

15 Leie av private idrettsanlegg Utjevning (min kr 2000) Sum tildelt beløp * Ekstra støtte fotballbaner etter årsoppgjør 2013 Se vedlegg 4b kommunale midler - hovedfordeling, støtte langrennsanlegg, arrangementsstøtte, støtte utstyr private anlegg, ekstraordinær støtte haller og KG-baner og idrettsstipend. INKLUDERING I IDRETTSLAG 2015 Det overordnede målet med tilskuddsordningen er å inkludere nye grupper/personer inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som kan være til hinder for å delta i organisert idrettsaktivitet. Tilskudd gis til tiltak i regi av idrettslag i utsatte bydeler i Oslo, samt i randkommuner utenfor Oslo der en relativt stor andel av befolkningen har innvandrerbakgrunn. Videre gis tilskudd til idrettslag i utsatte bydeler i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen, Tromsø, Kristiansand, Fredrikstad, Sarpsborg og Haugesund. Akershus idrettskrets mottar også midler. Trondheim ble i 2015 tildelt kr (kr i 2014) fra NIF til dette tiltaket. I Trondheim er idrettsrådet gitt det formelle forvaltningsmessige ansvaret for midlene. Fra april 2015 har den tidligere inngåtte avtalen med Sør-Trøndelag idrettskrets (STIK) om at de har ivaretatt forvaltningsansvaret på vegne av oss i Trondheim opphørt. STIK ble i 2015 tildelt kr (kr i 2014) fra idrettsrådets driftsmidler til administrasjon av ordningen. Tidligere overførte og ubenyttede kr i prosjektmidler fra Trondheim kommune (nytt 2014) ble ført tilbake til idrettsrådet. Midlene ble fordelt etter søknad. I 2015 ble det tildelt kr kr ( kr i 2014) til 23 klubber og en særkrets. Se vedlegg 4c rapport sendt NIF vedrørende inkluderingsmidler 2015, samt oversikt tildelte midler til klubber i perioden At Trondheim kommune bevilget kr til ordningen for å styrke dette arbeidet i 2014 og kr i 2015 var trolig medvirkende årsak til økt tilskudd fra NIF. MÅLOPPNÅELSE I PERIODEN Det er stort og bredt flertall for idretten i Trondheim bystyre, og det har vært hyggelig å møte politikerne i forbindelse med budsjettframlegget høsten som gikk og øvrige politiske møter. Idrettsrådet får positiv tilbakemelding på at vi er tydelige på vår prioritering og at det letter IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

16 politikernes arbeid. Denne utviklinga er det viktig å jobbe videre med. Idrettslagenes økonomiske rammevilkår Idretten var ikke Trondheim kommunes budsjettvinner for 2015, men det er vi for Begrunnelsen vår for denne påstanden er økt bevilgning til lagene i 2016 på 2,5 MNOK til utstyr private anlegg, drift-, anlegg- aktivitetsstøtte og arrangementstøtte. Ni klubber har avtaler med Trondheim kommune om drift av kommunale anlegg. Disse klubbene er: Byåsen IL (Munkvollhallen), Strindheim IL (Leangen plasthall), Sportsklubben Freidig (Blussuvollhallen) og Kattem IL (Åsheimhallen), Tiller IL (Rostenhallen), Sportsklubben Rapp (Rosenborghallen), Ranheim IL (Ranheim friidrettshall og Vikåsenhallen), Byneset IL (Byneshallen) og Sverresborg IF (Åsveihallen, fra 1. Mars 2015). Det er naturlig at lignende avtaler inngås med klubber i drift av nye kommunale haller etter hvert som de kommer. Ranheim Skiklubb har avtale med kommunen vedr. preparering av skiløyper fra Tjønnstuggu og gjennom Vassdalen mot Malvik. Hallidrettene får med de planlagte kommunale og fylkeskommunale hallene stadig bedre kår. Disse idrettene har over tid fått høy prioritet av kommunen sammenlignet med mange andre idretter, men de vil likevel fortsatt oppleve underdekning på grunn av befolkningsvekst og nye idretter som trenger halltid. Plasthallen på Leangen med to spilleflater ble fra høsten 2015 utilgjengelig for hallidrettene på grunn av hallen ikke varmes opp. Idrettsrådet ser med bekymring på langtidskonsekvensene av dette når to flater i Spektrum også er planlagt stengt i to år 1. okt Idrettsrådet har det siste året jobba for å få til et løft for bordtennis, tennis, klatring, bandy, skyting, lengdeløp skøyter, sjøsport, kampsport, judo, boksing og amerikanske idretter. I prioritetslista for 2016 har idrettsrådet vært tydelig på at vi nå ønsker økt fokus fra kommunen på andre typer anlegg enn tradisjonelle fleridrettshaller (tidligere: flerbrukshaller). For å stimulere til økt utbygging av idrettsanlegg i regi av idrettslagene har idrettsrådet i forbindelse med prioritetslista satt fokus på hva vi ønsker kommunene skal bidra med av støtte, og vi fokuserer derfor blant annet på større bruk av kommunale anleggsbidrag og tilrettelegging i private prosjekter. Dette er et forsøk på å få økt fart på realisering av flere anleggsplaner. I forbindelse med budsjettet for 2015 ble beløpet til innkjøp av utstyr i kommunale anlegg foreslått strøket, men kom inn igjen i forbindelse med budsjettbehandlinga, men kun med kr. Disse midlene er utsatt for stort press i forbindelse med oppgraderinger som Trondheim eiendom systematisk gjør hvert fjerde år i anleggene. Midlene er ikke ment brukt til systematisk vedlikehold av utstyr i anleggene, men til å utvikle anleggene ytterligere. Dette er små midler som har betydd mer allsidighet og utvidet bruk av de ulike kommunale anleggene. Ordningen ble videreført i 2016 som fast ordning, men er dessverre kun på kr Vi har signalisert til politikerne at det årlige behovet her ligger på ca kr. IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

17 Som en del av årsoppgjøret for 2013 ble det bevilget kr til utstyr i private anlegg i Søknadssummen var på drøyt kr i 2015, så idrettsrådet er ikke i tvil om behovet for denne bevilginga. Ordningen er nå innarbeidet som fast ordning i budsjettet for idrettsenheten med kr i ( i 2015) Idrettsrådet fikk også i år økt sin bevilgning, slik at den nå er kr for I tillegg har kommunen satt av kr i prosjektmidler særskilt til inkluderingsarbeidet. Den totale kommunale drifts- og aktivitetsstøtten til klubbene i byen har i perioden økt fra kr til Aktiviteten, antall private anlegg og søknadsmassen i samme periode er økt betydelig mer, noe om har resultert i en faktisk nedgang i kr-støtte (2005-kr) for alle kategorier støtte. Figuren under viser utviklingen i perioden. I budsjettet for 2016 ble det bevilget 1,8 MNOK mer til dette. Beløpet på 1,8 MNOK er identisk med gapet som idrettsrådet har identifisert som resultat av manglende justering for økt aktivitet, flere anlegg og større søknadsmasse, samt KPI. Konklusjon: Vi har lyktes i å få økte bevilginger til idretten totalt sett, og i noe grad i å forbedre idrettslagenes økonomiske vilkår fordi tilskuddene til lagene har økt en god del. Økt budsjett vil blant annet gjøre det mulig å gjeninnføre ordningen med «anleggsstøtte» i 2016, en støtte som er etterspurt fra klubbene og der det ikke har vært midler siden Idrettsrådet vil fortsette å legge trykk på arbeidet med å etablere rettferdige, forutsigbare og transparente ordninger til beste for lagene. Nå har vi kommet i gang, og arbeidet skal fullføres i løpet av planperioden for Plan for idrett IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

18 og fysisk aktivitet (PIF-plan). Vi jobber for at arbeidet får prioritet slik at nye ordninger kan iverksettes for budsjettåret Idrettsanlegg Realiserte idrettsanlegg i 2015/16 er: Utleira: Fleridrettshall Utleira IL med betydelig støtte fra Trondheim kommune Lade: Trondheim kommune stor flerbruks kunstgrasflate Granåsen: Trondheim kommune Hundekjøreløype (delvis realisert) Div skateanlegg/nærmiljøanlegg Det arbeides aktivt med mange ulike anleggsplaner. Flere av de øverste punktene på prioritetslista er kommunen sterkt involvert i sammen med lagene. Fokus er i større og større grad på tilrettelegging for flere idretter i samme anlegg. For de store kommunale idrettsanleggene Leangen og Lade vil større anlegg bli ferdige i For Lade vil det i årene som kommer skje en betydelig anleggsutvikling med både sambrukshall (fått bevilget investeringsstøtte på i underkant av 20 MNOK), fotballhall, fleridrettshall og tribuneanlegg for Trondheims-Ørn. Gråkallen vinterpark AS forventer oppstart bygging høst Granåsen, Leangen, Tiller, Skianelegg øst er det pågående reguleringsplanarbeid og mulighetsstudier. Det er viktig å gjøre helhetlig planlegging for å se på muligheter for å unngå fragmentert utbygging uten helhet og sammenheng. Det er jobba godt med å etablere flere og bedre løyper/lysløyper i markaområdene, særlig med fokus på østsida av byen. En utfordring her er å sikre grunneieravtaler. Flere nye atkomstmuligheter er under utvikling. Prioriteringslista vår hadde en ny rullering høsten 2015 og hovedprioritetene i lista ble overlevert politikerne i forbindelse med de politiske møtene i november Se vedlegg 4d vedtatte kriterier prioritering anlegg Trondheim og prioriteringsliste anlegg Trondheim 2016, pr 26.jan. Politikerne har sagt at de vil følge lista når det skal bygges nye anlegg i byen. Idrettsrådet og kommunen jobber nå aktivt med å innfri mange av våre høyeste prioriteter i forbindelse med utviklingen av Granåsenutbygginga og Tillerutbygginga. Så langt har vi ikke lyktes å få inn noen tilleggsflater/spesialanlegg i planene for realisering Nye spektrum. Sambrukanlegget har fått betydelig bevilgning fra kommunen. Idrettsrådet har også i 2015 gitt en rekke uttalelser til kommunale planprosesser. Vi ser nå at byplan følger opp signaler vi gir i planene og innarbeider signalene i tidlige planfaser også på planer som ikke har kommet ut på høring. Etterlyste generelle prinsipper ble ikke innarbeidet som kriterier i plan for idrett og friluftsliv, men arbeidet med å få etablert slike vil fortsette slik at dette blir en del av idrettspolitikken for Trondheim. IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

19 Idrettsrådet støtter kommunens investeringsplan for skole. Vi har fått innarbeidet at det ved ny skole også som minimum skal etableres kunstgras 7. Dette er vedtatt i PIF-plan. Det forhindrer ikke at vi naturligvis vil arbeide for at det skal etableres kunstgras 11 er baner der det er mulig. Videre ønsker vi å bygge «idrettens basishall» ved et utvalg skoler. Idrettens basishall vil styrke basistreningsmuligheten for idretten generelt, men vi ser nå at dette også utfordrer fordi gymsaler som forsvinner ikke blir erstattet med aktivitetsflater for barn opp til 12 år. Vi beklager de ulempene som stenging av Leangen plasthall har medført for hallidretten generelt og spesielt for klubber og kretser med rammetid i hallen. IRT er også svært bekymret for planlegging og bruk av hallen i framtida. Denne vinteren har den fungert som «fotballhall». Arbeidet med interkommunale anlegg har nå skutt fart. Leder i idrettsrådet ga STIK tydelig beskjed vinteren 2015 at vi ikke var fornøyd med deres oppfølging av dette arbeidet. Etter en forsiktig start med noe bli-kjent og gjøre-trygg fase i regi av STIK er arbeidet nå styrt av Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK) og inngår som element i Interkommunalt areal-planarbeid (IKAP). Resultatet er økt politisk trykk fra nabokommunene og idretten i nabokommunene ser gevinster for egen del i samarbeid med Trondheim. Det blir spennende å se hva som blir det endelige resultatet av dette arbeidet de neste årene. Forslag til planprogram for dette arbeidet er utarbeidet. Konklusjon: Tiltakene er utført i tråd med handlingsplan, og vi mener at vi når fram med våre synspunkter og bidrar til god ledelse av prosessene som forventes av oss. Samarbeid med idrettslag, idrettskrets, særkrets og forbund Samarbeidet med idrettskretsen på det administrative planet har også i 2015 vært godt. Leder i kretsen møter på styremøtene. STIK har i større grad enn tidligere bidratt til tidlig involvering og gode prosesser for å etablere felles syn om krevende idrettspolitiske saker. Vår hovedinformasjonskilde er fortsatt vår hjemmeside og utsendelse av epost til alle klubber og kretser. Dette krever at alle idrettslag løpende oppdaterer sine data via idrettsregistreringen når det skjer endringer i klubbene. Vi oppdaterer også Facebook-sida vår med relevant info. Twitterkontoen er vi nok ikke like flink til å bruke. Alle klubber og kretser får jevnlig informasjon og forespørsler om å uttale seg om forskjellige saker som angår idretten. Vi oppfordrer alle til å ta dette seriøst, og delta i dette arbeidet slik at idretten kan være med å forme de beslutninger som skal tas i framtida. Dette er en viktig del av det idrettsdemokratiske fundamentet. Idrettsrådet er i tett dialog med flere lag og særkretser tilknytta de enkelte sine behov for anlegg og tilgang til treningstid. Vi opplever at samarbeidet med særkretsene stadig blir bedre, og at det generelt er en meget positiv innstilling overfor nye idretter som ønsker tilgang i anleggene. IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

20 Kontakten med lagene er også økende, særlig i forhold til anleggsutvikling. For idretter som ikke har regionalt ledd etablerer vi nå aktiv dialog med særforbundene. På denne måten får vi forbundene, som tross alt kjenner idrettslagenes behov best, til å gi oss prioritering mellom de ulike idrettslagene. En konsekvens av dette er at vi nå blant annet har aktiv kontakt med særforbundene for tennis, cricket, luftsport, snowboard, klatring og kampsporter. Etter hvert vil dette føre til flere anlegg og mer aktivitet. Konklusjon: Utført i henhold til plan, men vi ser at vi har et kontinuerlig behov for å formidle til idrettens ulike aktører og andre hvilken rolle idrettsrådet har. Samarbeide med kommunens politikere og administrasjon Høsten 2015 hadde vi møter med ordfører og kulturkomiteens nestleder, Frp og SP i forbindelse med rådmannens budsjettframlegg. Disse møtene er svært nyttige til felles meningsutveksling og gjensidig informasjon. Utover dette er det politisk kontakt i forbindelse med enkeltsaker ved behov. Flere uformelle møter har også vært utført mellom ordfører og styreleder. Samarbeidet med Enhet idrett- og friluftsliv i Trondheim kommune og Trondheim bydrift er generelt svært godt. IRTs daglige leder er i hyppige møter angående ulike anleggsplaner, og blir daglig kontaktet for å gi innspill til konkrete saker som angår idretten i byen. I 2015 har det vært fremmet saker for politisk behandling hvor idrettsrådet ikke har blitt gitt mulighet til å gi vår anbefaling i tråd med vår forståelse av gjeldende avtale. Politiske prioriteringer fra idrettsrådets side krever tilgang til politiske saker før de fremmes endelig for politisk behandling. Vi ser at ikke alle deler av Trondheim kommune skjønner idrettsrådets rolle, og det må vi jobbe med. Idrettsrådet begynner nå å se resultatene av det arbeidet som er lagt ned fra tidlig 2000-tall. Det er særlig viktig med etableringa av idrettsenheten, som har opparbeidet seg en stor arbeidskapasitet, og jobber aktivt med et bredt spekter av saker som er viktig for idretten i byen. Idrettsrådet er utålmodig etter å realisere vedtatt plan for idrett og friluftsliv. Idrettsenhetens leder møter fast på deler av idrettsrådets styremøter. I 2015 har det også vært noe dialog med STFK. All dialog skjer etter forutgående avklaring med STIK. Konklusjon: Vi opplever møtet med det politiske og administrative Trondheim som svært positivt, og at vi får gehør for synspunktene våre. Dialogen med STFK er også bedre. IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

21 Bli mer synlig i media Idrettsrådet har i økt grad vært synlig ved henvisning og deltakelse i ulike media-sammenhenger. Aktiv bruk av media er krevende for tidsfristen for aktualitet kan fort være utgått i det styret får tid til å gi aktiv tilbakemelding. Vi har brukt Facebook aktivt for å nå bredere ut med våre viktigste saker og oppgaver. Konklusjon: Tiltak er i det store og hele utført på en tilfredsstillende måte da antall medieoppslag har vært større enn tidligere år. Folkehelse Idrettsrådet har over tid prioritert og støttet opp kommunens økte satsing på tilrettelegging av løyper i marka og sikring av turdrag i større reguleringsplaner. Disse tiltakene vil på sikt bidra til generelt bedre folkehelse i Trondheim. Konklusjon: Tiltak er utført tilfredsstillende, og vi ser at økt samarbeid med friluftslivsaktørene kan være nyttig allianse i framtidig arbeid. Vi ser også fram til arbeidet med ny plan for marka- og grøntområdene. MEDLEMSTALL Idrettsrådet i Trondheim representerer pr. 2. mars 2016 i alt 276 aktive idrettslag (269 i på samme tid i 2015). Idrettsregistreringen pr er i år utsatt til i april. Vi har derfor ikke oppdaterte medlemstall siden Medlemstallet var da totalt medlemskap registrert pr ( i 2013), jf. vedlegg 4e- Idrettsregistreringen klubber og medlemstall. Vi antar at medlemstallet har økt noe i 2015 blant annet med bakgrunn i det økte antall idrettslag. Bedriftsidretten hadde 359 bedriftslag og ca aktive medlemmer i Trondheim pr. 31. desember HELSE, MILJØ OG SIKKERHET FOR EGNE ANSATTE Idrettsrådets ansatte er samlokalisert med Sør-Trøndelag idrettskrets på Idrettens hus. De fleste forhold av betydning som omhandler helse, miljø og sikkerhet (HMS) for de ansatte er derfor ivaretatt via felles rutiner og system via NIF. For å tydeliggjøre styrets ansvar etter internkontrollforskriften som arbeidsgiver, jobbes det med å etablere eget mini-internkontrollsystem. IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM tlf Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund Orgnr:

22

23

24 KPMG AS Telephone Fjordgata 68 Fax N-7010 Trondheim Internet Enterprise MVA Til Norges Idrettsforbund REVISORS BERETNING TIL PROSJEKTREGNSKAP Vi har revidert prosjektregnskapet for Idrettsrådet i Trondheim for Inkludering i Idrettslag, som ble avsluttet Prosjektregnskapet består av en oppstilling av inntekter og kostnader forbundet med prosjektet. Totale inntekter er kr og totale kostnader er kr Av disse kostnader er kr kostnader i forbindelse med utbetalte tilskudd til idrettslag, kr er lønnsrelaterte kostnader og kr er ordinære driftskostnader for prosjektet. Prosjektregnskapet er utarbeidet av ledelsen i Idrettsrådet i Trondheim. Ledelsens ansvar for prosjektregnskapet Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av prosjektregnskapet og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et prosjektregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om prosjektregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at regnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i prosjektregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at regnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for s utarbeidelse av et regnskap som gir en dekkende fremstilling, med det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene som er utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den generelle presentasjonen av regnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Offices in: KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Statsautoriserte revisorer - medlemmer av Den norske Revisorforening. Oslo Alta Arendal Bergen Bodø Elverum Finnsnes Grimstad Hamar Haugesund Knarvik Kristiansand Larvik Mo i Rana Molde Narvik Sandefjord Sandnessjøen Stavanger Stord Straume Tromsø Trondheim Tynset Tønsberg Ålesund

25 Revisors beretning Idrettsrådet i Trondheim Konklusjon Etter vår mening er prosjektregnskapet for Idrettsrådet i Trondheim for prosjektet " Inkludering i Idrettslag, " som ble avsluttet i det alt vesentlige utarbeidet i samsvar med grunnlaget for regnskapsavleggelse beskrevet i note 1. Grunnlag for regnskapsavleggelse og begrensning av distribusjon Prosjektregnskapet er utarbeidet for å gi informasjon til Norges Idrettsforbund. Prosjektregnskapet er derfor ikke nødvendigvis egnet for andre formål. Vår uttalelse er kun beregnet på Norges Idrettsforbund og Idrettsrådet i Trondheim og skal ikke distribueres til andre parter. Dette forholdet har ingen betydning for vår konklusjon. Trondheim, 19. januar 2016 KPMG AS Sverre Einersen Statsautorisert revisor Side 2 av 2

26

27

28

29 Balanseregnskap Idrettsrådet i Trondheim. Vedlegg 3.1 Behandlet og godkjent av årsmøtet 14.mars Note BANK OG KASSE 1920 Bank , , Bank , , Bank skattetrekk , ,00 Sum bankinnskudd, kontanter , ,78 SUM OMLØPSMIDLER , ,78 EGENKAPITAL OG TILSKUDD Innskutt egenkapital 2000 Lønnsgaranti , , Overskudd / underskudd , ,34 SUM EGENKAPITAL OG TILSKUDD , ,34 GJELD Leverandørgjeld 2400 Leverandørgjeld , ,14 Offentlig gjeld 2600 Forskuddstrekk 0, , Arbeidsgiveravgift 0, , Feriepenger 0, ,00 Sum offentlig gjeld 0, ,00 SUM GJELD , ,14 SUM GJELD OG EGENKAPITAL , ,48 OVERSKUDD (udisponert 2015) , ,30 10

30 Resultatregnskap Idrettsrådet i Trondheim. Vedlegg 3.2 Budsjett 2015 med Regnskap 2015 Behandlet og godkjent av årsmøtet 14.mars 2016 Regnskap 2014 adm.konsulent 50% i med adm.konsulent 50% i 9mnd Kont Tekst 9mnd Avd 9 - inkl Avd 10 - adm Total Avd 9 - inkl Avd 10 - adm Total Not innt utg innt utg innt innt innt utg utg utg INNTEKTER Tilskudd 3400 Tilskudd TK. Drift Tilskudd TK. Inkludering IL Tilskudd STIK. Drift Tilskudd fra NIF. Inkludering IL Andre inntekter 3990 Div inntekter - momskompensasjon SUM DRIFTSINNTEKTER KOSTNADER Lønnskostnader 5000 Lønn personal , Lønn personaladm adm.kons Styrehonorar Refusjon møteutgifter styret Pensjon adm.konsulent Personalforsikring Representasjon Velferd Andre kostnader 6300 Husleie/felleskostnader IT basis/webside Regnskapstjenester Kontorrekvisita Kopiering Kopimaskin - leie Årsmøte Møteutgifter Kurs/temakvelder Telefon Porto Reisekostnader 7140 Reisekostnader styret/adm

31 Resultatregnskap Idrettsrådet i Trondheim. Vedlegg 3.2 Budsjett 2015 med Regnskap 2015 Behandlet og godkjent av årsmøtet 14.mars 2016 Regnskap 2014 adm.konsulent 50% i med adm.konsulent 50% i 9mnd Kont Tekst 9mnd Avd 9 - inkl Avd 10 - adm Total Avd 9 - inkl Avd 10 - adm Total Not innt utg innt utg innt innt innt utg utg utg Rekruttering 7321 Rekruttering Kontingenter / gaver 7420 Gaver Tilskudd 7455 Tilskudd NIF og TK inkl IL , Adm Inkl IL , Tilskudd TK inkl IL (budsjett) Div kostnader - gebyr/renteutgifter Div kostnader - gebyr/renteutgifter SUM DRIFTSKOSTNADER FINANSPOSTER Renteinntekter 8040 Renteinntekter SUM FINANSPOSTER SUM INNTEKTER / UTGIFTER RESULTAT

32 Vedlegg 4 IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM HANDLINGSPLAN Vedtatt på årsmøtet 14. mars 2016

33 INNHOLD 1. INNLEDNING IDRETTSLAGENES ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR IDRETTSANLEGG SAMARBEID MED IDRETTSLAGENE OG IDRETTSKRETSEN SAMARBEID MED KOMMUNENS POLITIKERE OG ADMINISTRASJON IDRETTSPOLITIKK I MEDIA FOLKEHELSE INKLUDERING INNLEDNING 1.1 VISJON I Trondheim skal idrett være tilgjengelig for alle innbyggere Basisoppgavene til idrettsrådet Idrettsrådet jobber iht. lov for idrettsrådet i Trondheim. Loven ble vedtatt den 22. mars 1995 og godkjent av Idrettsstyret den 22. mai Det er foretatt senere endringer, idrettstinget juni 2015 og Idrettsstyret vedtok den 22. oktober 2015 ny «Lovnorm for idrettsråd».. Idrettsrådet skal: arbeide for best mulig forhold for idretten i kommunen. styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke være arena for samarbeid mellom lagene og de kommunale myndigheter foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang Idrettsrådet i Trondheim skal ha fokus på folkehelse og bidra til at det tilrettelegges for inkludering i idrettslag Et viktig prinsipp for samarbeidet er at alle saker som er av felles interesse for idretten, skal formidles til kommunen gjennom idrettsrådet. Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på lokalt nivå. 1.2 Prioriterte hovedområder Idrettslagenes økonomiske rammevilkår Idrettsanlegg Samarbeid med idrettslagene, idrettskretsen, særkretser og særforbund. Samarbeid med kommunens politikere og administrasjon Idrettspolitikk i media Folkehelse Inkludering i idrettslag

SAKLISTE ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015

SAKLISTE ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015 SAKLISTE ÅRSMØTET I TRONDHEIM 2015 MANDAG 16. MARS 2015 kl. 18.00 Trondheim Spektrum sal K4/K3 Program for kvelden 17.45 Oppmøte og registrering 18.00 Kulturelt innslag Trondheim kommunale musikk- og kulturskole

Detaljer

Vedlegg 1 ÅRSMELDING 2013/2014

Vedlegg 1 ÅRSMELDING 2013/2014 Vedlegg 1 ÅRSMELDING 2013/2014 STYRET I IDRETTSRÅDET HAR BESTÅTT AV: Leder: Anne-Lise Bratsberg Wing OK Nestleder: May Romundstad Sverresborg IF Styremedlem: Frode Helmersen Nidelv Styremedlem: Stein Svendsen

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015

PROTOKOLL ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015 PROTOKOLL ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015 MANDAG 16. MARS 2015 kl. 18.00-22.00 Trondheim Spektrum sal K4/K3 IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM bjorn.kilskar@idrettsforbundet.no

Detaljer

KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til generalforsamlingen i Spenncon AS REVISORS BERETNING

Detaljer

Vedlegg 4 IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM HANDLINGSPLAN Vedtatt på årsmøtet 14. mars 2016

Vedlegg 4 IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM HANDLINGSPLAN Vedtatt på årsmøtet 14. mars 2016 Vedlegg 4 IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM HANDLINGSPLAN 2016-2017 Vedtatt på årsmøtet 14. mars 2016 INNHOLD 1. INNLEDNING...2 2. IDRETTSLAGENES ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR...3 3. IDRETTSANLEGG...4 4. SAMARBEID MED

Detaljer

ÅRSMØTET I RETTS ET I ONIMIEIM 201

ÅRSMØTET I RETTS ET I ONIMIEIM 201 ROTO OL ÅRSMØTET I RETTS ET I ONIMIEIM 201 MANDAG17MARS 2014-k11800 Trondheim Spektrum sal K4/K3 j~ ~ Idrettsrådet itrondheim Før årsmøtet Idrettsrådet v leder Anne-Lise Bratsberg ønsket velkommen og innledet

Detaljer

SAKLISTE ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015

SAKLISTE ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015 SAKLISTE ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015 MANDAG 16. MARS 2015 kl. 18.00 Trondheim Spektrum sal K4/K3 IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM bjorn.kilskar@idrettsforbundet.no

Detaljer

SAKLISTE ÅRSMØTE IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2017

SAKLISTE ÅRSMØTE IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2017 SAKLISTE ÅRSMØTE IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2017 MANDAG 20. MARS kl. 18.00 Trondheim Spektrum sal K4/K3 IDRETTSRÅDET Ingvald Ystgaards veg 3a, 7047 Trondheim I TRONDHEIM ir.trondheim@idrettsforbundet.no

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Jarlsberg Konferansesenter, Tønsberg LØRDAG 26. april 2014 KL 10.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER 3. a) Godkjenning

Detaljer

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006 TROMSØ IDRETTSRÅD 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokoll (desisorer) 3. Godkjenning av forretningsorden 4. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2017

PROTOKOLL ÅRSMØTE IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2017 PROTOKOLL ÅRSMØTE IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2017 MANDAG 20. MARS kl. 18.00 Trondheim Spektrum sal K4/K3 IDRETTSRÅDET Ingvald Ystgaards veg 3a, 7047 Trondheim I TRONDHEIM ir.trondheim@idrettsforbundet.no

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 0840 OSLO. Deres ref Vår ref Dato

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 0840 OSLO. Deres ref Vår ref Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 0840 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/4177-18.12.2015 Tilskuddsbrev Inkludering i idrettslag 2016 Kulturdepartementet viser til søknad av 3. november

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere

Kristiansand Bueskyttere Kristiansand Bueskyttere Møtebok til årsmøte Årsmøtet ble avholdt i Odderøyhallen tirsdag den 14.03.2017 kl. 19:30 til kl. 20:40. Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig,

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 0840 OSLO

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 0840 OSLO Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 0840 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/6749-04.01.2017 Tilskuddsbrev - Inkludering i idrettslag 2017 - Kulturdepartementet viser til søknad av 1.

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr

Protokoll kretsstyremøte nr Trondheim 16. januar 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 8 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Julie Hole, Kristian Pettersen, Bjørn Åge Berntsen, Ronald Lindberg Sigrid Bratsberg,

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Årsmelding for Tønsberg Idrettsråd 2016

Årsmelding for Tønsberg Idrettsråd 2016 Årsmelding for Tønsberg Idrettsråd 2016 Årsmelding for 2016, Tønsberg Idrettsråd Styret har bestått av følgende personer: Leder Pål Hansen, TFK Nestleder/ kasserer Bjørn Arne Thorgeirsson, Eik IF, sekretær

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets og Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag. 25. ordinære ting. Lørdag 23. april Røros

Sør-Trøndelag Idrettskrets og Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag. 25. ordinære ting. Lørdag 23. april Røros TING 2016 Sør-Trøndelag Idrettskrets og Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 25. ordinære ting Lørdag 23. april 2016 Røros Innhold 1. Tidsramme... 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag...

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Protokoll Årsmøte Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00 Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Saksliste 1 Åpning. 2 Godkjenninger 3 Velge dirigent/ sekretær/ underskrivere 4 Godkjenne

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Tilsynsordning i idrettshaller

Tilsynsordning i idrettshaller Enhet idrett og friluftsliv v/rune Molland Sandøy Tilsynsordning i idrettshaller Foto: Carl-Erik Eriksson Trondheim kommunes budsjett for 2011: Trondheim kommune og idretten må samarbeide bedre for å

Detaljer

Søndag 26. november 2017

Søndag 26. november 2017 Ekstraordinært ting 2017 Sør-Trøndelag idrettskrets («Trøndelag idrettskrets») og Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag («Idrettens Studieforbund Trøndelag») Sakspapirer Søndag 26. november 2017 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 15. mars 2016

Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 15. mars 2016 HALDEN IDRETTSRÅD Postboks 2105, Brødløs 1760 Halden tlf: 69 18 66 86 tlf: 69 17 49 66 kontakt@halden-idrettsrad.com Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 15. mars 2016 Leder Per Nordlie ønsket alle

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Lov for Moss Idrettsråd

Lov for Moss Idrettsråd Lov for Moss Idrettsråd Vedtatt av årsmøtet 12. mars 2010 LOV FOR MOSS IDRETTSRÅD Lov for Moss idrettsråd, stiftet 11. desember 1929. Vedtatt den 12. mars 2010. Godkjent av Idrettsstyret den / 2010 1 Formål

Detaljer

FINNMARK IDRETTSKRETS Styret. Styreprotokoll 15/12-14. Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014. Til stede: May Bente Eriksen

FINNMARK IDRETTSKRETS Styret. Styreprotokoll 15/12-14. Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014. Til stede: May Bente Eriksen FINNMARK IDRETTSKRETS Styret Styreprotokoll 15/12-14 Fra styremøte i Lakselv 24.-25.januar 2014 Til stede: May Bente Eriksen Ole Dyrstad Ingrid Steinlein Thorbjørn Johnsen Jon-Arne Dolonen Trond Østgård

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 14 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 14 2014-2016 Trondheim 15. september 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 14 2014-2016 Tilstede: Terje Roel, Sigrid Bratsberg, Ådne Røkkum, Bjørn Åge Berntsen(sak 76, 77, 78, 79, 80), Linda Hofstad Helleland(sak 76, 77,

Detaljer

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 PERIODEN 27. november 2012 til 26. november 2013 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

TROMS IDRETTSKRETS TING 2016

TROMS IDRETTSKRETS TING 2016 TROMS IDRETTSKRETS TING 2016 Lørdag 23.april Kunnskapsparken, Finnsnes Sakliste: Lørdag 23.april kl.10.00 15.30 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Godkjenne de frammøte representantene Godkjenne innkalling, sakliste

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 16/01595-2 Steinkjer, den 29.04.2016 Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern

Detaljer

Stjørdal Idrettsråd Årsmøte kl Lånkehallen.

Stjørdal Idrettsråd Årsmøte kl Lånkehallen. Stjørdal Idrettsråd Årsmøte 14.03.17 kl. 1800 Lånkehallen. Åpning av årsmøtet kl. 1800 ordfører, kultursjef og leder for komité kultur, næring og miljø vil være tilstede. Sakliste: 1 Godkjenning av sakliste

Detaljer

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. ÅRSMØTE 9 MARS 2016 PERIODEN 12. mars 2015 9. mars 2016 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 20.februar Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 20.februar Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 20.februar 2016 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Trondheim 5. mars 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 9 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Linda Hofstad Helleland(sak 52, 53 og 54), Sigrid Bratsberg, Ådne Røkkum, Kristian Pettersen,

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

Idrettsråd. Hva er det og hva kan og skal de bidra med? Åge Olsen Daglig leder. stavangersvommeclub.no #verdensbesteklubb

Idrettsråd. Hva er det og hva kan og skal de bidra med? Åge Olsen Daglig leder. stavangersvommeclub.no #verdensbesteklubb Idrettsråd Hva er det og hva kan og skal de bidra med? Åge Olsen Daglig leder stavangersvommeclub.no #verdensbesteklubb Læringsmål Idrettsrådets formål og oppgaver Idrettsrådets ansvar overfor idrettslagene

Detaljer

NORGES IDRETTSFORBUND

NORGES IDRETTSFORBUND Bodø idrettsråd m Organisasjonsledd i NORGES IDRETTSFORBUND PROTOKOLL Årsmøtet 2017 Dato: 26. april 2017 Sted: Idrettens Hus Tid 19:00 21:45 PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM

Detaljer

ØVRE EIKER IDRETTSRÅD. Postboks 358, 3301 Hokksund. Årsberetning 2013. Darbu, 13.03.14 ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Grethe K. Lande Leder

ØVRE EIKER IDRETTSRÅD. Postboks 358, 3301 Hokksund. Årsberetning 2013. Darbu, 13.03.14 ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Grethe K. Lande Leder ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Postboks 358, 3301 Hokksund Årsberetning 2013 Darbu, 13.03.14 ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Grethe K. Lande Leder Øvre Eiker Idrettsråd, Årsberetning 2013 Side 1 Innhold Styret i Øvre Eiker

Detaljer

Årsberetning Darbu, Øvre Eiker Idrettsråd. Grethe K. Lande Leder. Øvre Eiker Idrettsråd, Årsberetning,

Årsberetning Darbu, Øvre Eiker Idrettsråd. Grethe K. Lande Leder. Øvre Eiker Idrettsråd, Årsberetning, Øvre Eiker Idrettsråd Årsberetning 2015 Darbu, 10.03.2016 Øvre Eiker Idrettsråd Grethe K. Lande Leder Øvre Eiker Idrettsråd, Årsberetning, 2015 1 På årsmøte i Øvre Eiker Idrettsråd 24.03.15 ble følgende

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

PROTOKOLL. Sør-Trøndelag Idrettskrets IDRETTENS KOMPETANSESENTER. 23.ordinære ting. og Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag. Lørdag 21.

PROTOKOLL. Sør-Trøndelag Idrettskrets IDRETTENS KOMPETANSESENTER. 23.ordinære ting. og Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag. Lørdag 21. PROTOKOLL Sør-Trøndelag Idrettskrets IDRETTENS KOMPETANSESENTER 23.ordinære ting og Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag Lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal 2.0 Saksliste 2.1. Åpning Felles åpning

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr

Protokoll kretsstyremøte nr Trondheim 21. mars 2014 Protokoll kretsstyremøte nr 22 2012-2014 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, Olve Morken(på telefon), Frode Geving, Bjørn Åge Berntsen, Berit Gjelten, Ådne Røkkum og Sigrid Bratsberg

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 4. mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 4. mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 4. mars 2015 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 21.mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 21.mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 21.mars 2017 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

Protokoll fra Årsmøte i Astor FK Astorhuset, mandag 29. februar 2016, kl

Protokoll fra Årsmøte i Astor FK Astorhuset, mandag 29. februar 2016, kl Protokoll fra Årsmøte i Astor FK Astorhuset, mandag 29. februar 2016, kl. 18.00 [For årsmøtepapirer vises til klubbens webside der forslagshefte, innstillinger o.a. er samlet under "Sakspapirer årsmøtet

Detaljer

Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913

Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913 Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913 Vedtatt 20. februar 2005 Godkjent av Norges Svømmeforbund. 1 Formål Hordaland Svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen kretsen, og

Detaljer

Lov for Bordtenniskrets Sør (BTK Sør) stiftet

Lov for Bordtenniskrets Sør (BTK Sør) stiftet Generelt om basis-lovnormen: Særforbundene utarbeider en egen lovnorm for sine særkretser basert på basis-lovnormen for særkretser utarbeidet av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 7-3. Særkretsenes lover godkjennes

Detaljer

ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM juni. Sakliste

ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM juni. Sakliste ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM 5. 7. juni Sakliste SAKLISTE SAK 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER... 1 SAK 2 GODKJENNING AV SAKLISTEN... 1 SAK 3 GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN... 1 SAK 4 VALG AV DIRIGENTER,

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 6 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 6 2014-2016 Trondheim 13. november 2014 Protokoll kretsstyremøte nr 6 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Ådne Røkkum, Sigrid Bratsberg, Linda Hofstad Helleland, Ronald Lindberg, Bjørn Åge

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 15/2014-2015 ONSDAG 9. MARS 2016 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

RINGERIKE IDRETTSRÅD Årsberetning 2006

RINGERIKE IDRETTSRÅD Årsberetning 2006 RINGERIKE IDRETTSRÅD Årsberetning 2006 for perioden 6.mars 2006 5. mars 2007 Idrettsrådets Årsmøte Mandag 5. mars 2007 Kl 18:30 i Kommunestyresalen Årsmøtedokument Ringerike Idrettsråd 5 mars 2005 Side

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr

Protokoll kretsstyremøte nr Trondheim 17. november 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 17 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: May Romundstad, Ådne Røkkum, Sigrid Bratsberg, Bjørn Åge Berntsen, Ronald Lindberg Terje Roel, Linda Hofstad

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015

LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Veiledning til lovnorm for idrettsråd Idrettsrådet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Protokoll Regionting 2017 NCF Region Midt Lørdag 04. februar 2017 kl Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2017 NCF Region Midt Lørdag 04. februar 2017 kl Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2017 NCF Lørdag 04. februar 2017 kl. 10.30 13.30 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2017 NCF Tid: Lørdag 04. februar 2017, kl. 10.30 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Stiftet 28.april 1919 FRIHET SUNNHET - KULTUR

NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Stiftet 28.april 1919 FRIHET SUNNHET - KULTUR NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Stiftet 28.april 1919 FRIHET SUNNHET - KULTUR Elvenget 20, 7716 Steinkjer Telefon 74 10 01 00 - Telefaks 74 10 01 25 - E-post ntik@idrettsforbundet.no Til - Særkretsene i NT

Detaljer

Forbundsting, Norges Soft- Baseballforbund Ullevål Stadion, 26. mars Saksdokumenter

Forbundsting, Norges Soft- Baseballforbund Ullevål Stadion, 26. mars Saksdokumenter Forbundsting, Norges Soft- Baseballforbund Ullevål Stadion, 26. mars 2017 Saksdokumenter Forbundstinget 2017 Norges Soft- og Baseballforbund Ullevål Stadion, søndag 26. mars 2016 kl. 13:00 AGENDA 1. Åpning

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund.

Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund. NVBF REGION NORD Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund. (ihht NIF s Lovnorm for særkretser/regioner, vedtatt

Detaljer

REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016

REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 ... AKERSHUS FYLKESHUSFLIDSLAG MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG RESULTATREGNSKAP 2015 Driftsinntekter Fylkeskulturadm Grunnstønad Medlemskontingent Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 Tid: Onsdag 27. januar 2016. Sted: Steinkjersannan Hotell Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Nils Håvard Dahl Steinar Ulvik Kjell Åke Andresen Forfall: Knut

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Søgne idrettsråd

Saksframlegg. Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Søgne idrettsråd Søgne kommune Arkiv: C20 Saksmappe: 2013/3082-16603/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 15.05.2014 Saksframlegg Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Søgne idrettsråd Utv.saksnr

Detaljer

Norges Seilforbund. Vedlegg 1. Lovendringsforslag. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet

Norges Seilforbund. Vedlegg 1. Lovendringsforslag. Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet Norges Seilforbund Vedlegg 1 Lovendringsforslag Seiling Norges mest attraktive sommeraktivitet NOTAT Til: Seiltinget 2015 Fra: Styret i Norges Seilforbund Dato: 21.01.2015 FORSLAG TIL LOVENDRINGER. Dette

Detaljer

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no Protokoll av årsmøte for Flekkefjord Sykkelklubb Årsmøtet skal gjennomføres i tråd med lovnorm for idrettslag pkt IV Årsmøte, styre, utvalg mv. Årsmøtets oppgaver følger av 15 og malen er bygd opp i tråd

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 10. FEBRUAR 2016 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 4/2014-2015 SØNDAG 2. NOVEMBER 2014 SCANDIC HAVET HOTELL, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR

Detaljer

Referat årsmøtet 2010

Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Byneset Golfklubb 1. Godkjenne de stemmeberettigede Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt gyldig

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Sakspapirer hovedstyremøte onsdag 05.02.13 Saksnummer Sak Ansvarlig 1 Godkjenning av protokoll og innkalling Kaare 2 Regnskap 2012 Kirsten, Sverre 3 Budsjett 2013 Sverre 4

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB Siggerud skole 12.april kl.18.00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 9 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet. De 9 stemmeberettigede

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 18/2014-2016 Utsendelsesdato: 14. mars 2016 Merknadsfrist: 18. mars 2016 Møtetid: Onsdag 1. mars 2016 Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg Til stede Forfall Ikke møtt

Detaljer

ÅRSMØTE 19. MARS 2017

ÅRSMØTE 19. MARS 2017 ÅRSMØTE 19. MARS 2017 PERIODEN 9. mars 2016 19. mars 2017 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 1 av 10 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK)

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) Vedtatt på kretstinget 31.03.2011. LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) 1 Formål Akershus Bedriftsidrettskrets' formål er å arbeide for bedriftsidrettens utvikling etter NBIFs formålsparagraf,

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 5 2012-2014

Protokoll kretsstyremøte nr 5 2012-2014 Trondheim 18. september 2012 Protokoll kretsstyremøte nr 5 2012-2014 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, Frode Geving, Berit Gjelten, Anne Sophie Hunstad, Ådne Røkkum, Sigrid Bratsberg, Olve Morken, Bjørn

Detaljer