Økonomiplan. Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar :24) Herøy kommune - Et hav av muligheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiplan. Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.11-15:24) Herøy kommune - Et hav av muligheter"

Transkript

1 Økonomiplan og Budsjett 2012 Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar :24) Herøy kommune Et hav av muligheter

2 Økonomiplan og budsjett

3 Økonomiplan og budsjett 2012 INNHOLD GENERELL DEL... 7 Innledning... 7 Befolkningsendring... 9 Befolkningssammensetning Arbeids og næringsliv Arbeidsledighet Utvikling av nøkkeltall Føringer fra statsbudsjettet Visjon og hovedsatsingsområder Sektorplaner Kommuneplanen Økonomiske ressurser FOLKEVALGTE STYRINGSORGAN av enheten Hovedmål og delmål i kommuneplanen som gjelder enheten Konsekvensjustert budsjett Tiltak i rådmannens innstilling Rådmannens innstilling til rammer ADMINISTRASJONSENHETEN av enheten Utvikling av nøkkeltall Føringer fra statsbudsjettet Hovedmål og delmål i kommuneplanen som gjelder enheten Sektorplaner med tidspunkt for rullering Personalressurser Tilskuddssatser til ikkekommunale barnehager for Konsekvensjustert budsjett Tiltak i rådmannens innstilling Konsekvenser av endringstiltakene Rådmannens innstilling til driftsrammer Priser på kommunale tjenester HERØY BARNEHAGE av enheten Utvikling av nøkkeltall Hovedmål og delmål i kommuneplanen som gjelder enheten Føringer fra statsbudsjettet Personalressurs Konsekvensjustert budsjett Tiltak i rådmannens innstilling Konsekvenser av endringstiltakene Rådmannens innstilling til driftsrammer Priser på kommunale tjenester

4 Økonomiplan og budsjett HERØY SKOLE av enheten Utvikling av nøkkeltall Hovedmål og delmål i kommuneplanen som gjelder enheten Føringer fra statsbudsjettet Personalressurser Konsekvensjustert budsjett Tiltak i rådmannens innstilling Konsekvenser av endringstiltakene Rådmannens forslag til driftsrammer Priser på kommunale tjenester KULTURSKOLEN I HERØY av enheten Utvikling av nøkkeltall Hovedmål og delmål i kommuneplanen som gjelder enheten Føringer fra statsbudsjettet Personalressurser Konsekvensjustert budsjett Tiltak i rådmannens innstilling Konsekvenser av endringstiltakene Rådmannens innstilling til driftsrammer Priser på kommunale tjenester HERØY HELSESENTER av enheten Utvikling av nøkkeltall Hovedmål og delmål i kommuneplanen som gjelder enheten Føringer fra Statsbudsjettet Personalressurser Konsekvensjustert budsjett Tiltak i rådmannens innstilling Konsekvenser av endringstiltakene Rådmannens innstilling til driftsrammer Priser på kommunale tjenester HJEMMETJENESTEN I HERØY av enheten Utvikling av nøkkeltall Hovedmål og delmål i kommuneplanen som gjelder enheten Føringer fra statsbudsjettet Personalressurser Konsekvensjustert budsjett Tiltak i rådmannens innstilling Konsekvenser av endringstiltakene Rådmannens innstilling til driftsrammer Priser på kommunale tjenester

5 Økonomiplan og budsjett NAV HERØY av enheten Utvikling av nøkkeltall Føringer fra statsbudsjettet Hovedmål og delmål i kommuneplanen som gjelder enheten Personalressurser Konsekvensjustert budsjett Tiltak i rådmannens innstilling Konsekvenser av tiltak i rådmannens innstilling Rådmannens innstilling til driftsrammer Priser på kommunale tjenester HERØY SYKEHJEM av enheten Utvikling av nøkkeltall Tiltak i kommuneplanen som gjelder enheten Føringer fra statsbudsjettet Personalressurser Konsekventjustert budsjett Tiltak i rådmannens innstilling Konsekvenser av endringstiltakene Rådmannens innstilling til driftsrammer Forslag på priser på kommunale tjenester TEKNISK ENHET av enheten Utvikling av nøkkeltall Tiltak i kommuneplanen som gjelder enheten Personalressurser Konsekvensjustert budsjett Tiltak i rådmannens innstilling Konsekvenser av tiltak i rådmannens innstilling Rådmannens innstilling til driftsrammer Priser på kommunale tjenester FINANSFORVALTNING av enheten Utvikling av nøkkeltall Forutsetninger som er lagt inn i budsjettet Føringer fra statsbudsjettet Skatt og inntektsutjevning Konsekvensjustert budsjett Tiltak i rådmannens innstilling Konsekvenser av tiltak i rådmannens innstilling Rådmannens innstilling til driftsrammer Skatt og eiendomsskatt INVESTERINGER Innledning Rådmannens innstilling til investeringsprosjekter

6 Økonomiplan og budsjett 2012 HOVEDOVERSIKTER Budsjettskjema 1A Budsjettskjema 2A Hovedoversikt drift Hovedoversikt investeringer Årshjulsrapport

7 GENERELL DEL Økonomiplan og budsjett 2012 Innledning Kommuneloven 44 pålegger kommunen å utarbeide en økonomiplan som skal rulleres en gang i året. Økonomiplanen er det overordnede plandokumentet i kommunen. Formålet med planen er at man med utgangspunkt i dagens økonomiske situasjon, og med realistiske anslag på fremtidige inntekter og utgifter, skal få oversikt over kommunens økonomiske handlefrihet. Ut i fra dette foretar man prioriteringer av ressursbruken på ulike formål innenfor kommunelovens krav om en økonomiplan i balanse. Arbeidet med budsjettet for 2012 og økonomiplan er gjort med basis i revidert budsjett for 2011 og justering i henhold til kjente endringer til konsekvensjustert budsjett. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012 med beregninger for Herøy er lagt inn i konsekvensjustert budsjett. Konsekvensjustert budsjett er redusert i forhold til alle kjente muligheter. Allikevel gjøres konsekvensjustert budsjett opp med et underskudd i 2012 på kr som stiger til et underskudd på kr i Konsekvensjustert budsjett er et bilde av budsjettsituasjonen pr. dato (oktober 2011) der lønnen til ansatte er lagt inn helt eksakt og alle kjente forhold er lagt inn. Her ligger også betydelige innsparingstilpassinger. Herunder nøyaktige tall på departementets beregning av statlige overføringer og skatteinngang. Dette budsjettet viser hvilken situasjon vi vil komme i hvis vi ikke gjør tilstramminger/endringer. I tillegg må vi legge inn planlagte investeringer med konsekvenser og nye pålagte tiltak der samhandlingsreformen er den største. Årsaken til at vi kommer i denne situasjonen er at barnehagen har måttet etablere en hel ny avdeling p.g.a. økning av barnetallet, en kostnadsøkning på 1,3 mill kr. I tillegg kommer økningen av støtte til private barnehager på ca. 0,6 mill. kr. Innføring av samhandlingsreformen gir en kostnadseffekt uten egne tiltak på ca. 2,6 mill kr. Pris og lønnstigning, inklusiv sterk økning av pensjonsutgifter, utgjør ca. 3,7 mill kr. Totalt gir dette en kostnadsutvikling uten nye tiltak på kr. 8,2 mill kr., mens økningen i rammetilskuddet er 4,8 mill kr. Dette makroregnestykket forklarer hvorfor vi kommer i et underskudd på ca. 3,4 mill kr. i At det øker til ca. 4,0 mill i 2013 skyldes reduksjon av rammetilskudd som følge av bortfall av INGAR. Vi får en betydelig reduksjon av rammetilskuddet p.g.a. stor nedgang av antall barn i aldersgruppen 615 år. Tildelingskriteriene for rammetilskuddet rammer småkommuner som Herøy svært hardt. Det er andre året på rad vi ikke får kompensert for lønns og prisstigning. I tillegg reduseres skjønnstilskuddet med 1,3 mill kr. fra i fjor. Jeg viser til kapittelet om Finansforvaltning som gir en detaljert beskrivelse av beregning av rammetilskuddet. Herøy kommune har vært gjennom en meget hard nedskjæringsprosess. I tok vi ned årsbudsjettet med 12 mill kr. med den konsekvens at 19 stillinger ble fjernet. P.g.a. reduksjon av skjønnstilskuddet, fra 4,5 mill kr. i 2008 til 0,4 mill kr. 2012, har vi måttet foreta ytterligere nedskjæringer på ca. 4 mill kr. Dette har vi klart, og regnskapet for 2010 viste at kommunens økonomi var under kontroll. 7

8 Økonomiplan og budsjett 2012 Så kommer et nytt kutt i rammeoverføringene i 2012 som sammen med kostnadsvekst nødvendiggjør en ny kostnadsreduksjon på 4,0 mill kr. Til sammen har da kommunen måttet gjennomføre et kostnadskutt på nærmere 17 %. Det sier seg selv at dette er en operasjon som beveger seg over grensen av det som er forsvarlig. Kommuneloven krever at vi skal legge fram et budsjett i balanse. Forslag til inndekning fjerner ca. 9 stillinger og berører ca. 16 ansatte. Dette er et stort inngrep som krever tid å gjennomføre, hvis en ikke skal påføre organisasjonen altfor store skadevirkninger. Jeg prøver derfor å strekke lovtolkningen så langt som mulig og foreslår at vi bruker våre siste fondsmidler for å dekke deler av underskuddet i 2012 og Lovens krav til kommuneregnskapet er at det skal foreligge en realistisk balanse innen to år. Hvis ikke behandles kommunen etter kommunelovens 60 og kommer på ROBEKlista og settes under administrasjon. Ved å legge prosessen over to år kan vi forsøke å søke om ytterlige skjønnsmidler og får bedre tid til å gjennomføre en god prosess med de ansatte og ansattes organisasjoner. Løsningen ble drøftet med Fylkesmannen i møtet den uten at det fremkom noen merknader. Budsjettet for 2011 er meget stramt. En ytterligere generell tilstramming vil gjøre driften meget krevende. Når vi fra før har pålegg fra Arbeidstilsynet om for hardt arbeidspress i organisasjonen, som vi ikke klarer å lukke med dette budsjettforslaget, og når vi i tillegg fjerner stillinger fra flere lovpålagte oppgaver, kommer vi i en enda verre situasjon. Utover dette fjerner vi en rekke gode tilbud som er nødvendig og tilgjengelig i de fleste kommuner. Vikarbudsjettene er justert til maksimum 2 % av lønnsrammen. Dette gir en høyere terskel for innleie av vikarer ved fravær. Eiendomsskatten foreslås hevet til 7 promille. Utover overtakelse av administrasjonsbygg og barnehagebygget, noe vi sparer vel 1 mill kr. på i årlige utgifter, legger vi inn kun investeringstiltak som må fullføres og akutte vedlikeholdsoppgaver. P.g.a. reduserte fylkeskommunale tilskudd til næringsparken fullføres kun de prosjektene hvor det er innvilget tilskudd. Kaiutbyggingen har fått redusert statstilskudd og tilskuddet er skjøvet ut til Jeg er i tvil om vi klarer å løfte denne investeringen, men har lagt den inn for å følge opp Statsbudsjettets bevilgning til kaien. Hvis vi ikke klarer å følge opp med finansieringen vil vi miste statstilskuddet. Det er mulig at kaiutbyggingen kan overtas av et framtidig interkommunalt havneselskap. Viser for øvrig til detaljert beskrivelse under avsnittet Investeringer. Budsjettforslaget er framkommet som resultat av teamarbeid i rådmannens ledergruppe der rammene er fastlagt i fellesskap og detaljbudsjettet er utarbeidet av den enkelte enhetsleder med bistand fra rådmannens stab. De enkelte driftstiltakene med beskrivelse av konsekvenser legges fram under hver enhet. Jeg bemerker enhetsledernes betenkeligheter med forsvarligheten av forslått budsjett Den demografiske utviklingen vil være relativt stabil framover. Elevtallet i skolen, som er et viktig element i rammetilskuddet, vil holde seg stabilt i hele økonomiplanperioden. Den store usikkerheten ligger i samhandlingsreformen. Kommunene skal betale for behandlingen av våre innbyggere på sykehus. Vi har fått en sum penger for dette, kr Hvis utgiftene blir større må vi dekke det av egen kasse. Jeg er bekymret for at dette ikke vil holde for en liten kommune med svært mange innbyggere i en alder der det er større sannsynlighet for sykehusbehandling. En større kommune får så pass store summer at 8

9 Økonomiplan og budsjett 2012 de kan tåle noen svingninger. Når vi ikke får tilskudd for å utvikle vår egen tjeneste for å ta imot våre pasienter med en gang de er ferdig behandlingen tidligere, blir dette en utfordring vi må dekke med nedskjæringer på andre områder. Det ligger også en stor utfordring i at det inntektssystemet vi fikk for to år siden rammer kommuner under 3000 innbyggere. De siste to årene har vi måttet dekke pris og lønnsutviklinger med nedskjæringer. Hvis ikke inntektssystemet endres vil vi oppleve nye nedskjæringer neste år. Det vil ikke Herøy kommune tåle. Jeg føler meg forpliktet etter kommunelovens bestemmelser å legge fram et budsjett i balanse men kan ikke utelukke å bemerke at flere tjenester i kommunen ikke vil ligge på det nivå som særlovene beskriver. Herøy kommunes nivå på tjenester vil etter dette bevege seg under et gjennomsnittlig kommunenivå, og arbeidspresset for de ansatte på flere enheter vil ikke være forsvarlig. Dessuten vil mange tjenester som er vanlig i andre kommuner nedbygges eller fjernes. Befolkningsendring Årlig befolkningsvekst i regionen Herøy 2,1 % 2,3 % 2,5 % 0,5 % 0,8 % 2,5 % 0,1 % 1,8 % 2,1 % 1,9 % Alstahaug 0,4 % 0,1 % 0,9 % 0,3 % 1,2 % 1,1 % 0,2 % 0,0 % 0,2 % 1,4 % Leirfjord 0,9 % 0,6 % 0,6 % 3,2 % 0,0 % 1,5 % 1,6 % 0,1 % 2,5 % 0,9 % Dønna 2,4 % 1,0 % 0,1 % 1,0 % 1,4 % 1,2 % 1,7 % 2,1 % 0,1 % 1,3 % HALD 0,5 % 0,2 % 0,7 % 0,6 % 1,0 % 1,4 % 0,6 % 0,5 % 0,0 % 1,4 % I befolkningssammenheng har 2010 vært et vendepunkt. Da økte folketallet i Herøy kommune med 31 personer, noe som tilsvarer en befolkningsøkning på 1,9 %. Årsaken til økningen skyldes den høye innflyttingen til Herøy dette året. Ser vi perioden under ett er folketilveksten i 2010 bare slått av kronåret 1989 da Herøy hadde en samlet folketilvekst på 34 personer. Dette skyldtes høye fødselstall dette året som bidro til at fødselsoverskuddet var positivt for første gang siden begynnelsen av 70tallet. Herøy kommune er ikke alene om å ha hatt en positiv befolkningsutvikling. Dette er et fellestrekk for hele HALDregionen, her økte det samlede folketallet med 169 personer, noe som tilsvarer en befolkningsvekst på 1,4 %. Til sammenligning var befolkningsveksten på landsbasis på 1,29 % i

10 Økonomiplan og budsjett 2012 Folketilvekst i Herøy i perioden I figuren over fra SSB om sammenhengen mellom fødselsoverskudd, nettoinnflytting og folketilvekst, ser vi at faktoren som har størst betydning for folketallsutviklingen i Herøy i perioden er innflytting. Kurven for folketilvekst følger i stor grad endringene i nettotilflyttingen. Befolkningsutvikling i Herøy Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger innflytting Folketilvekst Til tross for den positive utviklingen er det også verdt å merke seg at økningen i 2010 bare har klart å dekke opp for det store tapet av innbyggere som var i 2009 slik at vi i dag er omtrent på 2008nivå folketallsmessig. I perioden har Herøy kommune bare hatt et positivt fødselsoverskudd i Fødselskullet dette året var innefor det normale, men antall døde dette året var det laveste i hele 10årsperioden. 10

11 Økonomiplan og budsjett 2012 Befolkningssammensetning 100,0 90,0 80 år og eldre 6779 år 80,0 70,0 60,0 % 50, år 40,0 30,0 20,0 10,0 615 år 05 år 0, år 615 år 1666 år 6779 år 80 år og eldre Figuren viser utviklingen av alderssammensetningen i befolkningen i Herøy i perioden Fram til midten av 2000tallet hadde Herøy kommune en utvikling i befolkningssammensetningen der antall innbygger over 67 år gikk noe ned. Fra 2010 og utover vil dette endre seg. I løpet av de neste 20 årene vil andelen av innbygger som er over 67 år øke fra rundt 20 % til over 30 %. Antallet over 80 år vil doble seg fra rundt 6 % til 12 %. I praksis vil dette si at antallet eldre over 80 år i Herøy vil øke fra rundt 100 personer til 140 personer. Prognosene til SSB viser at Herøy kommune står overfor utfordringer når det gjelder helseog omsorgsoppgaver rettet mot eldre. Allerede i løpet av neste 10årsperiode vil disse utfordringene bli merkbare. Det vil derfor være behov for planlegging og tilrettelegging for dette i perioden fram mot På nasjonalt nivå er begrepet Eldrebølgen innført om perioden fra 2010 og fram til I denne perioden vil antall innbyggere over 67 år fordoble seg fra rundt til 1,2 millioner. I samme periode vil antall eldre over 80 år øke fra rundt til drøyt personer. Eldrebølgen er den direkte årsaken til innføringen av store reformer som pensjonsreformen og samhandlingsreformen. Samhandlingsreformen vil påføre kommunen en rekke nye oppgaver og pålegge kommunen å levere en større andel av helsetjenestene enn i dag. Kommunen vil få en plikt til å ha oversikt over lokale folkehelseutfordringer og gjøre noe med dem. 11

12 Økonomiplan og budsjett ,0 30,0 25,0 20,0 % 15,0 10,0 5,0 0, Herøy Nordland Landet Andel innbyggere i Herøy som er 67 år eller mer sammenlignet med utviklingen i Nordland og landsgjennomsnittet. I figuren over sammenligner vi Herøy med den nasjonale fremskrivingen av befolkningsutviklingen, og ser at veksten av eldre i Herøy vil bli enda mer dramatisk enn på nasjonalt nivå. I perioden fra vil andelen av innbygger som er 67 år eller eldre øke fra 14 % til 18 % for landet som helhet. I Nordland vil andelen øke fra 15 % til 22 % i samme periode. For Herøy vil andelen av befolkningen som er 67 år eller eldre øke fra 19 % til 32 % i perioden Befolkningsutviklingen: Etter at fødselstallene har ligget rundt 20 de siste årene startet en nedgang i 2008 og i 2009 ble det endelige fødselstallet 5. Dette endret seg i 2010 med et fødselstall på 17, og i 2011 ligger vi an til et fødselstall på 23. Fødselstallene videre avgjør om størrelsen på barnekullene vil stabilisere seg. Folketallet har fram til nå vist en nedadgående tendens, men de to første kvartalene i 2011 har Herøy kommune hatt den prosentvis største befolkningsveksten i hele Norge. Nedgangen i folketallet har skjedd blant unge mennesker/mennesker i arbeidsdyktig alder. Det er også her økningen er størst i Antallet eldre er stabilt. Antall "unge" pensjonister er stigende. Antall eldre over 80 vil igjen stige fra Folkemengde etter alder pr 1.1. og 1.7 f.o.m Alder I alt år år år år år Over 90 år

13 Økonomiplan og budsjett 2012 I perioden til gikk antall personer ned med 45 fordelt slik: aldersgruppen 05 år gikk opp med 12 personer aldersgruppen 615 år gikk ned med 93 personer aldersgruppen 1666 år gikk opp med 24 personer aldersgruppen 6779 år gikk opp med 26 personer aldersgruppen 8089 år gikk ned med 16 personer aldersgruppen over 90 år gikk opp med 2 personer Fremskrivning av folkemengden ( SB MMMM) Alder I alt år år år år år Over 90 år Prognosen viser at i perioden går befolkningen opp med 14 personer aldersgruppen 05 år går ned med 4 personer aldersgruppen 615 år går opp med 6 personer aldersgruppen 1666 år går opp med 8 personer aldersgruppen 6779 år går opp med 7 personer aldersgruppen 8089 år går ned med 5 personer aldersgruppen 90 +år går opp med 2 personer Utviklingstendenser: De tradisjonelle næringer som fiskeri og landbruk gjennomgår strukturendringer til større enheter. Mangel på varierte arbeidsplasser og lite rasjonelle kommunikasjoner mot regionsenteret medfører at ungdommen utdanner seg vekk fra kommunen/regionen. Vi vil få større behov for kompetanse innen helse og omsorgssektoren. Befolkningsutviklingen vil på sikt føre til en endret behovsprofil på de kommunale tjenestene. Fra og med 2015 og utover kan vi forvente økt press på eldreomsorgen. Større krav til kvaliteten på de kommunale tjenestene vil fremtvinge et behov for nye organiseringsmodeller. Sterk reduksjon i antall elever i skolen. I fireårsperioden vil vi få en reduksjon på 18 elever. Befolkningsnedgangen har vært sterkere enn SSBs prognoser helt til i 2010 da det har snudd til befolkningsvekst. 13

14 Økonomiplan og budsjett 2012 Arbeids og næringsliv Antall sysselsatte med bosted i Herøy per 4. kvartal fordelt på næringstyper: Jordbruk, skogbruk og fiske Sekundærnæringer Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjenenester, forretningsmessig tjenester og eiendom Offentlig administrasjon, forsvar og sosialforsikring Undervisning Helse og sosialtjenester Personlig tjenesteyting Uoppgitt Sum Herøy Alstahaug Leirfjord Dønna Sum regionen I 2008 endret SSB beregningen av statistikken for sysselsetting i kommunene slik at det ble et brudd i datagrunnlaget. Vi har derfor valgt å ta utgangspunktet i den gjeldende statistikken som finnes fra 2008 og utover. Vi ser at fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2010 gikk antall sysselsatte med bosted i Herøy ned med 6 personer, som tilsvarer 0,8 % av de sysselsatte i 4. kv I HALDregionen var det en samlet nedgang i sysselsettingen på 2 personer. Endringene for den enkelte kommune var slik: Herøy (6 personer), Alstahaug (+13 personer), Leirfjord (+19) og Dønna (28 personer). Sysselsetting og pendling i Herøy kommune per 4. kvartal Sysselsatte personer bosatt i kommunen pendler inn i kommunen pendler ut av kommunen arbeider i kommunen I perioden har det, med unntak av årene 2006 og 2010, vært slik at det er flere som pendler ut av kommunen enn de som pendler inn. I Herøy pendlet rundt 16 % av de sysselsatte ut av kommunen i

15 Økonomiplan og budsjett ,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Herøy Alstahaug Leirfjord Dønna Figur 1 Andel av sysselsatte som er bosatt i kommunen som pendler ut av kommunen. Andelen av innbyggere i Herøy som pendler ut av kommunen har vært ganske stabilt i perioden Sammen med Alstahaug er Herøy den kommunen i regionen som har lavest andel utpendling. Til sammenligning pendlet over 45 % av sysselsatte innbyggere i Leirfjord ut av kommunen i ,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Herøy Alstahaug Leirfjord Dønna Andel av sysselsatte som har arbeid i kommunen som pendler inn i kommunen. I figuren over ser vi på andelen av arbeidstakere som arbeider i kommunen som pendler inn. For Herøy sin del har andelen av arbeidstakere som jobber i Herøy hatt en svak økning siden I 2010 ligger andelen på rundt 17 % for Herøy. I HALDregionen er det Leirfjord, sammen med Alstahaug som har den største andelen av innpendling. Her ligger andelen på rundt 20 % for begge kommuner. 15

16 Økonomiplan og budsjett 2012 Arbeidsledighet 4 3,5 3 2,5 2 1, Herøy Alstahaug Leirfjord Dønna Nordland Norge Gjennomsnittlig arbeidsløshet over året i prosent i perioden Herøy kommune har over tid hatt et høyere nivå på arbeidsledigheten enn regionen for øvrig, og de to siste årene har den vært noe stigende og gått opp fra 2,9 % til 3,8 %. Næringslivet i Herøy har hatt en positiv utvikling i denne perioden, der antall bedrifter økte med 10 fra 206 (1. kv. 2009) til 216(1. kv. 2011). Man skulle da forvente at dette virket positivt på sysselsettingen. Noe av forklaringen på dette kan ligge i at behovet for arbeidskraft er i andre kretser i kommunen enn der de arbeidsledige er lokalisert. Kommunikasjonen internt i kommunen er muligens ikke tilpasset nye behov, og det kan være vanskelig å endre bosettingsmønster innad i kommunen. Det ville også kunne påvirke sysselsettingsgraden i kommunen positivt dersom kommunikasjonen inn mot regionssenteret (Sandnessjøen) ble bedre tilrettelagt for pendlere enn det er i dag, dette gjelder i særlig grad hurtigbåtsambandet. 16

17 Økonomiplan og budsjett 2012 Utvikling av nøkkeltall resultatgrad Herøy kommune hadde en negativ resultatgrad i 2007 og Fra og med 2009 er denne trenden snudd, og kommunen hadde et overskudd på 5,2 mill. i Litt under halvparten av overskuddet skyltes at kommunen fikk beholde ekstraordinær skatteinngang, og at en del aktiviteter som skulle gjennomføres i 2010 ble utsatt til lånegjeld per innbygger Utviklingen av netto lånegjeld pr. innbygger. Herøys netto lånegjeld er høy i forhold til landssnitt, fylkessnitt og snitt kostragruppe. Det er relativt store låneopptak i 2009 for å ivareta utbyggingen av Herøy Marine Næringspark. Vel 60 % av dette er midlertidige låneopptak som tilbakebetales i

18 Økonomiplan og budsjett 2012 Føringer fra statsbudsjettet Statsbudsjettet fokuserer blant annet på disse viktige områdene: Hovedprioriteringer: Arbeidsplasser der folk bor, samtidig som verdiskapningspotensialet knyttet til næringsog kompetansemiljøer i alle deler av landet blir utløst Gode likeverdige tjeneste og velferdstilbud i alle deler av landet Bygder og tettsteder som er attraktive for bosetting Nominell videreføring av maksimalpris i barnehage Opptrapping av minimumstilskuddet til ikke kommunale barnehager Rentekompensasjonsordningen for skole og svømmeanlegg, det foreslås en investeringsramme på 2 mrd. Kroner i 2012 Valgfag innføres i grunnskolen for 8. trinn Etablering av tilskudd til dagtilbud for demente Investeringstilskudd til ytterligere 1500 sykehjemsplasser/omsorgsboliger Rentekompensasjonsordningen for transporttiltak i fylkene, det foreslås en investeringsramme på 2 mrd. kroner i Visjon og hovedsatsingsområder Kommunestyret har vedtatt en ny kommuneplan for perioden Kommunestyret har vedtatt følgende visjon for Herøy: Herøy et hav av muligheter Kommunestyret har videre fastlagt følgende hovedsatsingsområder: 1. Næringsutvikling 2. Økt bosetting Det utarbeides kommunedelplaner for hovedsatsingsområdene. Næringsutvikling Kommunestyret har fastlagt følgende innenfor hovedsatsingsområdet næringsutvikling: Hovedmål: Herøy kommune skal sammen med næringslivet være en støttespiller for eksisterende og nye næringer. 18

19 Økonomiplan og budsjett 2012 Delmål: Bedre samferdsel/kommunikasjon Utvikle eksisterende og legge til rette for nye bedrifter med spesiell fokus på reiseliv Hav og maritime muligheter Kompetanse/kompetansearbeidsplasser Skaffe til veie boliger En effektiv forvaltning Økt bosetting Kommunestyret har fastlagt følgende for hovedsatsingsområdet Økt bosetting : Hovedmål: For å oppnå økt bosetting skal det satses på gode trivsels, arbeids og botilbud. Delmål: Resultatene og målene en oppnår i prosjektperioden skal gi varig verdi. Tiltak og rutiner som iverksettes i prosjektperioden skal kunne fortsette. Gjennom bedring av omdømme skal Herøy kommune styrke sitt konkurransefortrinn som bo arbeid og næringsutviklingskommune. Det skal skapes flere og mer varierte arbeidsplasser. Herøy skal være et attraktivt lokalsamfunn der bo og fritidstilbudene er varierte og mange. Nye innbyggere skal få en god velkomst, bli integrert i samfunnet og tatt godt vare på. Sektorplaner Kommunestyret har videre vedtatt at det skal utarbeides sektorplaner for: 1. Oppvekst og kultur 2. Helse, sosial og omsorg 3. En effektiv forvaltning Styringsgruppen for sektorplaner har konkludert med følgende: Sektorplan for oppvekst og kultur: Hovedmål: Herøy kommune skal satse på kvalitet, mangfold og trivsel i oppvekst og kultursektoren. 19

20 Økonomiplan og budsjett 2012 Delmål: Et godt og mangfoldig opplæringstilbud Et bredt idretts, kultur og fritidstilbud Engasjerte og aktive foreldre i barnehage og skole En levende kystkultur bygd på lokal kulturarv Barn og unge skal kunne ferdes trygt på skoleveien uten følge Kompetanseutvikling Sektorplan for helse, sosial og omsorg: Hovedmål: Herøy kommune skal satse på kvalitet, trivsel og et godt miljø, for å skape en trygg og omsorgsfull hverdag for kommunens innbyggere. Delmål: Alle kommunale bygg, anlegg og tjenester skal være tilgjengelige for alle uansett funksjonsnivå Et godt og tilgjengelig tilbud innen psykisk helse Et dagtilbud som gir mulighet for sosialt fellesskap og kulturopplevelse Et helse og omsorgstilbud tilpasset den enkelte Kompetanseutvikling Sektorplan for effektiv forvaltning: Hovedmål: Herøy kommune skal ha en effektiv og lett tilgjengelig forvaltning med høy kompetanse som utøver tjenester med høy kvalitet med kortest mulig responstid for brukerne. Delmål: Dokumentasjon av tjenester Prioritering av oppgaver på teknisk enhet Bedre brukertilfredshet Kort saksbehandlingstid Sikre en god tjenesteyting Kompetanseheving av alle ansatte 20

21 Økonomiplan og budsjett 2012 Kommuneplanen Kommunestyret har også vedtatt ny arealplan for store deler av kommunen. Arbeidet videreføres i inneværende kommuneplanperiode. Ved utarbeidelsen av budsjettet/økonomiplanen har vi forholdt oss til vedtatte planer. Alle vedtak unntatt de som er gjennomført er opplistet under hver enhet. På langt nær alle tiltakene har det vært mulig å legge inn i økonomiplanen. De som ikke er lagt inn men ikke påbegynt vil bli innrapport som ikke påbegynt i årsrapport og tertialrapporter. Herøy kommune skal levere tjenester av høy kvalitet, tilpasset innbyggernes og lokalmiljøets behov. Dette skal vi oppnå gjennom: Brukermedvirkning Åpenhet Effektivisering Kvalitetssikring Med bakgrunn i ovenstående skal enhetene planlegge, gjennomføre og utarbeide handlingsprogram. Økonomiske ressurser Konsekvensjustert budsjett (Alle tall er i hele 1000) Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Herøy kommune i Nordland Rådmannens innstilling til driftsrammer (Alle tall er i hele 1000) Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Herøy kommune i Nordland

22 Økonomiplan og budsjett 2012 Investeringsrammer (Alle tall er i hele 1000) Sum investeringer fra nye tiltak Sum fond Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum tilskudd Sum annet finansiering Sum renter og avdrag Sum andre driftskonsekvenser driftskonsekvenser

23 Økonomiplan og budsjett FOLKEVALGTE STYRINGSORGAN av enheten Folkevalgte styringsorgan er skilt ut som en egen enhet som forvaltes av rådmannen og ivaretar følgende oppgaver: Lønn og godtgjørelser til politiske organ. Tilskudd til politiske partier Prosjekt økt bosetting Andre prosjekter Hovedmål og delmål i kommuneplanen som gjelder enheten Prosjekt Økt bosetting Hovedmål og delmål Hovedmål og delmål framgår av kommunedelplanen før Økt bosetting som er gjengitt i den generelle delen. Prosjekt Økt bosetting Tiltak 2012 Partnerskapsprosjektet i samarbeid med Helgeland Regionråd Motivere for tilbakeflytting for kommunens ungdom aktiv deltagelse i vivilheim.no Omdømmebygging Prosjekt i skolen klargjøring av mulighetene på Herøy Jobbe for bedre pendlermuligheter Tilrettelegge / markedsføring for boligbygging Kjøp / klargjøring av tomter Kontor bosetting og inkludering Velkomstpakke Norskkurs Integrering i skole og barnehage Innflytterdagen Integrering i lag, foreninger, m.m Inkludering i nærmiljøet Integrering i arbeidslivet Gründerkurs Boligbyggerkurs Kommunisere mulighetene hva skjer i Herøy Møteplass Karriereveiledning Følgeforskning Prosjekt Økt bosetting Tiltak Motivere for tilbakeflytting for kommunens ungdom aktiv deltagelse i vivilheim.no Omdømmebygging Prosjekt i skolen klargjøring av mulighetene på Herøy Jobbe for bedre pendlermuligheter Tilrettelegge / markedsføring for boligbygging Kjøp / klargjøring av tomter Kontor bosetting og inkludering Velkomstpakke 23

24 Folkevalgte Økonomiplan og budsjett 2012 Norskkurs Integrering i skole og barnehage Innflytterdagen Integrering i lag, foreninger, m.m Inkludering i nærmiljøet Integrering i arbeidslivet Gründerkurs Boligbyggerkurs Kommunisere mulighetene hva skjer i Herøy Møteplass Karriereveiledning Følgeforskning Konsekvensjustert budsjett (Alle tall er i hele 1000) Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 styringsorganer Folkevalgte styringsorgan Politisk virksomhet Prosjekt Økt bosetting Stortings og kommunevalg Råd for eldre og funksjonshemmede

25 Folkevalgte Økonomiplan og budsjett 2012 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Barne og ungdomsrådet Funksjonshemmedes råd Reserverte tilleggbevilgninger Tiltak i rådmannens innstilling Det er ikke funnet rom i budsjettet for ta inn tiltaket som dekker husleie for lensmann. Flere av tiltakene i prosjektet økt bosetting er heller ikke tatt inn i budsjettet. Rådmannens innstilling til rammer (Alle tall er i hele 1000) Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 styringsorganer Folkevalgte styringsorgan Politisk virksomhet Prosjekt Økt bosetting

26 Økonomiplan og budsjett 2012 Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Stortings og kommunevalg Råd for eldre og funksjonshemmede Barne og ungdomsrådet Funksjonshemmedes råd Reserverte tilleggbevilgninger

27 Økonomiplan og budsjett ADMINISTRASJONSENHETEN av enheten Denne enheten er underlagt rådmannen og ivaretar følgende oppgaver: Overordnet administrasjon Kasse Personal og lønn Informasjon IKT Drift av administrasjonsbygg Diverse fellesoppgaver Overordnede oppgaver inn grunnskole og barnehage Overordnede oppgaver innen helse, sosial og omsorg Interkommunale tjenester Fysioterapi Revisjon Næringsarbeid Bibliotek Kulturvern Andre kulturaktiviteter Barne og ungdomstiltak Tilskudd til trossamfunn Utvikling av nøkkeltall Andel netto driftsutgifter administrasjon, styring og fellesutgifter av netto driftsutgifter i alt Administrasjonsutgiftene stiger i 2009 og er noe høyere enn snittet i Kostragruppen. Dette skyldes omorganiseringen til tonivå der overordnet administrasjon av en rekke funksjoner er overført fra etatene til administrasjonsenheten uten at de administrative kostnadene er fordelt på kostrafunksjoner. Det samme gjelder husleie for administrasjonsbygget som ikke er fordelt. I 2010 reduseres utgiftene som følge av nedbemanning i kommunen. 27

28 Økonomiplan og budsjett 2012 Andel netto driftsutgifter barnevern av netto driftsutgifter i alt Andelen netto driftsutgifter til barnevern har de siste årene blitt mye lavere, og er i dag omtrent som på samme nivå som sammenlignbare kommuner. driftsutgifter til barnvern pr innbygger (kr) Herøy kommune bruker samme andel av netto driftsutgifter til barnevern som sammenlignbare kommuner. Utgiftene har de senere år blitt redusert. 28

29 Økonomiplan og budsjett 2012 Andel netto driftsutgifter til kirker av totale netto driftsutgifter Tilsuddet til kirkesamfunn utgjorde rundt 1,5 % av den totale netto driftsutgiften for Herøy kommune i I 2010 har utgiftene til kirkesamfunn økt til rundt 1,7 % av kommunens samlede netto driftsutgifter. Kvalitet driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner Kultursektoren er i KOSTRA definert som, aktivitetstilbud for barn og unge, bibliotek, museum, kunstformidling, idrett, kommunale bygg og anlegg rettet mot kultur og idrett, kulturskole og andre kulturaktiviteter. Hovedårsaken til økningen i kostnadene er at stillingen som miljøarbeider rettet mot barn og unge var budsjettert og regnskapsført på feil KOSTRAfunksjon fram til

30 Økonomiplan og budsjett 2012 driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger Årsaken til at driftsutgiftene til folkebibliotek har økt per innbygger, er at kostnadsnivået har vært konstant i perioden, mens innbyggertallet i perioden har gått ned med 33. driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger Årsaken til den dramatiske økningen av driftsutgifter til aktivitetstilbud til barn og unge, er at utgiftene ble regnskapsført på feil KOSTRAfunksjon fram til

31 Økonomiplan og budsjett 2012 driftsutgifter til muséer per innbygger Herøy kommune inngikk en samarbeidsavtale med Helgeland museum i På dette tidspunktet ble driftstilskuddet satt til kr Etter dette er tilskuddet justert i forhold til den alminnelige lønns og prisstigning. Kvalitet besøk i folkebibliotek per innbygger Besøksmengden i folkebiblioteket i Herøy har vært synkende de siste årene. Fra rundt besøk i 2006 til rundt besøk i

32 Økonomiplan og budsjett 2012 Føringer fra statsbudsjettet Fysioterapi Stortinget har vedtatt at kommunenes finansieringsansvar for den avtalebaserte fysioterapitjenesten skal styrkes. Det er en etappevis omlegging av finansieringsordningen der overføring av midler fra honorartakster(trygden) til de kommunale driftstilskuddene. Kommunene får overført midler som dekker merutgifter på grunn av at driftstilskuddet økes. Beløpet hver kommune får overført utregnes etter antall årsverk kommunen har registrert i KOSTRA. Samhandlingsreformen Reformen skal innføres gradvis, og 1. januar 2012 er begynnelsen på en langsiktig omstilling. I reformen legges det til grunn at den forventede veksten i befolkningens behov for helse og omsorgstjenester i størst mulig grad må finne sin løsning i kommunene. Det innføres økonomiske virkemidler som skal gjøre det lønnsomt for kommunene å forebygge mer og bygge opp egne tilbud. Blant tiltakene er kommunal medfinansiering på 20 prosent for medisinske opphold og konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten, kommunal betalingsansvar fra dag 1 for utskrivingsklare pasienter som blir liggende på sjukehus og plikt (fra 2016) for kommunene til å ha et døgntilbud for øyeblikkelig hjelp. Departementet mener det blir overført nok midler til å dekke utgiftene ved kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasienter, men for enkeltkommuner kan det være noe avvik mellom historisk sjukehusforbruk for den enkelte kommune og fordelinga etter kostnadsnøkkelen. De kommunene som de siste år har hatt et høyere forbruk innen kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasienter enn det som de vil få når midlene blir fordelt etter kostnadsnøkkelen, vil derfor i en overgangsperiode få en egen kompensasjon. Fordelinga vil være fast i tre år. Barnehage Fram til 2010 var barnehagene i hovedsak finansiert gjennom statlige tilskudd, frie midler til kommunene og foreldrebetaling. Fra og med 2011 ble hoveddelen av det statlige tilskuddet innlemmet i rammetilskuddet til kommunene. Kommunene overtok dermed ansvaret for å finansiere barnehagesektoren Regjeringen har foreslått i statsbudsjettet for 2012 at minimumstilskuddet til ikkekommunale barnehager økes fra 91 % til 92 % med virkning fra 1. august Regjeringen foreslår videre at maksimalgrensen for foreldrebetaling skal videreføres på kr for full plass. Grunnskole Regjeringen har vedtatt å innføre valgfag i skolen fra august 2012 for 8. trinn. Tilbudet vil bli utvidet til 9. og 10 trinn henholdsvis i 2013 og Regjeringen vil utvide prosjektet Ny GIV til å gjelde flere kommuner. Dette prosjektet har som mål å redusere frafallet i videregående opplæring. Det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet vil bli videreutviklet i

33 Økonomiplan og budsjett 2012 Hovedmål og delmål i kommuneplanen som gjelder enheten Hovedmålene og delmålene framgår av generell del; kommunedelplan for Økt bosetting, kommunedelplan for næring og sektorplanene. Tiltakene for Økt bosetting ligger under enheten Folkevalgte styringsorgan. Kommunedelplan Næring tiltak Forbedring av ferge og hurtigbåttilbudet/oppfølging anbudsprosesser Realisere fastlandsforbindelse med tunnel HerøyAlsten / oppfølging av forprosjekt Bru/tunnel til Brasøy/Husvær Stamflyplass i Helgelandsregionen/Utvidelse av Stokka Oppgradere veger og bruer i Herøy Fjerning av flaskehalser for næringstransport på Herøy Bedre bredbåndsdekning gjennom fiberkabel Utvikle reiseliv med basis i kystkultur Bidra til kopling av risikovillig kapital og virkemiddelapparatet i konkrete prosjekter Påvirke arealplanarbeidet for best mulig tilrettelegging av næringsarealer Stimulere til interkommunalt samarbeid Nettverksbygging Utvikle geoturisme Stimulere til lokalt eierskap innen næringslivet Tilrettelegge for satsing på nye marine arter inne oppdrett og fiskeri i areal og kystsoneplanen. Bidra til gjennomføring av fiskerinæringen Videreutvikle Herøy Marine Næringspark Stimulere til rekruttering av ungdom til havbruk og fiskeri Bidra til kompetanseutvikling i lokalt næringsliv Jobbe for statlige arbeidsplasser Tilrettelegge for forskningsarbeidsplasser i Herøy Kartlegging av ungdom/utdanning for etablering i Herøy Samarbeid med utdanningsinstitusjoner Få bygd flere boliger Sektorplan effektiv forvaltning tiltak Utarbeidelse av tjenestebeskrivelser Innføre system for registrering av slamtømming og feiing med tilbakemelding til bruker Oppgradering av hjemmeside Analyse og prioritering av oppgaver på teknisk enhet Evaluering av organisasjonsmodell på teknisk enhet Gjennomføre brukerundersøkelser annet hvert år ved bruk av KSverktøy Sørge for tilbakemelding på henvendelser etter forvaltningsloven Innføre rutiner for brukerhenvendelser Tilby bruk av elektroniske skjema Videreføre utvidet bemanning innen kart og oppmåling inntil arbeidet er ajourført Bevisstgjøring av ansatte gjennomanalyse av brukerundersøkelsen Informasjon og veiledning til brukerne Kvalitetssikring av innhold på kommunal hjemmeside. Utarbeide kompetanseutviklingsplan for den enkelte enhet Avsette midler til kompetanseheving 33

34 Økonomiplan og budsjett 2012 Sektorplan for oppvekst og kultur tiltak Utarbeide og gjennomføre gode rutiner for samarbeid mellom kommune og kommunalt foreldreutvalg(kfu) Delta i regionalt samarbeid om Karriéresenteret Utarbeide en handlingsplan for kommunen og privat næringsliv når det gjelder rekruttering av lærlinger Etablere studiesenter i Herøy Utvide åpningstiden på biblioteket Samlokalisere skole og bibliotek Gjeninnføre tilbudet om folkebad Lage kart over oppmerkede turstier i Herøy og tilrettelegge for funksjonshemmede der det er mulig Kulturhus i Herøy Ny svømmehall Ny lokalisering av ungdomsklubben og et utvidet aktivitetstilbud Utarbeide en veileder for gjennomføring av foreldremøter Bedre skilting av lokale stednavn Dokumentasjon av lokal kulturarv Markedsføre Herøy som en levende kystkultur Ny bru over Herøysundet Gang og sykkelsti til Tenna og Fagervika Veilys Nedsatt fartsgrense ved Herøy sentralskole og opphøyde gangfelt/undergang Kompetanseplan for kommunalt ansatte Sektorplan for helse, sosial og omsorg tiltak Teleslynge på rådhuset og helsehuset Utvid aktivitetstilbudet til barn og unge, flere dager Rusforebyggende tiltak blant ungdom i skole og på fritidsklubb Utrede tiltak for ungdom som faller utenfor etablerte tiltak Utrede behovet for flere sykehjemsplasser/avlatingsplasser/korttidsplasser/rehabilitering Utrede frivillighetssentral/vaktmester Kompetanseplan for kommunalt ansatte 34

35 Økonomiplan og budsjett 2012 Sektorplaner med tidspunkt for rullering Næring Kommunedelplan næring Strategisk næringsplan omredigeres til kommunedelplan for hovedsatsingsområdet næringsutvikling. Legges fram til politisk behandling 1. halvdel 2012 Personal Rullering av retningslinjer for erkjentlighetsgaver Andre planer/retningslinjer rulleres tidligst våren 2012 Kompetanseplan for alle ansatte. Etiske retningslinjer Økonomi Rullering av økonomiplan og budsjett for 2013 i november/desember 2012 Administrasjon Kommunedelplan/sektorplan Effektiv forvaltning legges fram til revisjon første halvår 2012 Oppvekst og kultur Kommunedelplan/sektorplan Oppvekst og kultur legges fram til revisjon 1. halvår 2012 System for vurdering og oppfølging av barnehager og skoler IKTplan for barnehager og skoler Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse. Helse og sosial Kommunedelplan/sektorplan Helse og sosial legges fram til revisjon første halvår 2012 Kulturvern Kulturvernplan Handlingsplan mot rus og alkoholpolitisk handlingsplan Behandles ved utgangen av

36 Herøy Økonomiplan og budsjett 2012 Personalressurser Ansvar Rådmannens kontor 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3, Servicekontoret 5,50 6,40 6,40 6,40 6,40 6, Informasjon 1,00 1,00 0,60 0,60 0,60 0, EDBkontor 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Administrasjonsbygget 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0, Fellesutgifter personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Legeskyssbåten 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0, Folkehelsearbeid 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0, Næringsadministrasjon 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Idrettshall 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0, Bibliotek 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0, Barne og ungdomstiltak 0,75 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 SUM 20,00 19,90 12,75 12,75 12,75 12,75 Tilskuddssatser til ikkekommunale barnehager for 2012 Dokumentgrunnlag Beregningene av satser for driftstilskudd og kapitaltilskudd til ikkekommunale barnehager for 2012, er gjennomført i henhold til Rundskriv Nr. F05/2011 fra Kunnskapsdepartementet. Kommunale driftskostnader for 2012 Rådmannens innstilling til driftsrammer for 2012 gir følgende driftskostnader til kommunale barnehager: Budsjett 2012 kommune i Nordland 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER LØNN RENGJØRINGSPERSONELL VIKARER SVANGERSKAPSVIKARIAT OVERTID LÆRLINGSLØNN ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER ARBEIDSMATERIELL I UNDERVISNINGEN KJØP AV MATVARER RENGJØRINGSMIDLER TELEFON, TELEFAX KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER

37 Herøy Herøy Økonomiplan og budsjett 2012 Budsjett ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT INVENTAR OG UTSTYR ANDRE KONSULENTTJENESTER OPPHOLDSBETALING I BARNEHAGER MATSALG TIL ANDRE REFUSJON OMSORGSLØNN kommune i Nordland 211 Styrket tilbud førskolebarn LØNN I FASTE STILLINGER ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT BRUK AV BUNDNE FOND kommune i Nordland 221 Førskolelokaler og skyss STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG KOMMUNALE AVGIFTER VEDLLIKEHOLD BYGNING V/FIRMA VEDLIKEHOLD YTRE ANLEGG SERVICEAVTALER OG REPARASJONER MATERIALER BYGNING OVERFØRING TIL KAP.REGNSKAPET AVSKRIVNINGER KOMP. MOMS PÅLØPT I INVESTERINGSREGNSSKA

38 Økonomiplan og budsjett 2012 Beregning av utgiftsgrunnlaget Brutto budsjetterte kostnader for = kr kommunale barnehager i 2012 budsjetterte kostnader til særskilt kr tilrettelegging utgifter til lærling * 1,051 = kr moms påløpt i investeringsregnskapet kr = Brutto budsjetterte driftskostnader i kr kommunale barnehager Jamfør 4 i rundskrivet skal det gis et påslag på fire prosent for administrasjonskostnader. Driftskostnader og administrasjonskostnader Brutto budsjetterte driftskostnader kr + administrasjonskostnader, 4 % kr Sum brutto driftskostnader og adm. kostnader kr Beregning av oppholdstid i kommunale barnehager Jamfør 4 Tilskudd til driftskostnader i F05/2011, skal tilskuddet beregnes ut fra gjennomsnittlige budsjetterte driftskostnader per heltidsplass i tilsvarende kommunale barnehager. Satsene skal beregnes i samsvar med forholdstall for finansiering av plasser barn over og under tre år fastsatt av departementet. I de kommunale barnehagene vil det gå 60 barn per , fordelt på 37 barn som er 0 3 åringer og 23 som er 4 6 åringer. 08t 916t 1724t 2532t 3340t 41t+ Totalt 03 år år Ved beregning av antall oppholdstimer per år tas det utgangspunkt i at barnehagene er åpne i 48 uker (11 måneder) i året. Antall oppholdstimer framkommer ved å multiplisere antall barn i hver oppholdskategori med SSB sin nøkkel for gjennomsnittlig oppholdstid og 48. Tallene summeres så sammen. Heltidsplasser beregnes ved å dele antall oppholdstimer per år på 45 timer per uke og 48 uker i året. Dette gir følgende tall: Oppholdstimer/år Heltidsplasser 03 år ,80 46 år ,47 Totalt ,27 Beregning av tilskuddssatser til drift Barn 0 3 år vektes med en faktor på 1,8 for å ta høyde for at småbarnsplasser er mer kostnadskrevende enn storbarnsplasser. Kostnadene kan med disse forutsetningene fordeles på små og store barn. Brutto driftskostnader (inkl. ( *33,80*1,8)/(33,80*1,8 + 22,47)= administrasjonskostnader), barn 0 3 år Brutto driftskostnader (inkl. administrasjonskostnader), barn 4 6 år kroner ( *22,47)/(33,80 * 1,8 + 22,47)= kroner 38

39 Økonomiplan og budsjett 2012 Foreldrebetaling og kostpenger må også fordeles på små og store barn for å finne den offentlige finansieringen. Foreldrebetaling og kostpenger, barn 0 3 år = ( )/56,27*33,80 = kroner Foreldrebetaling og kostpenger, barn 4 6 år =( )/56,27*22,47 = kroner Den offentlige finansieringen av plassene fremkommer ved å trekke foreldrebetalingen, kostpenger og eventuelt andre inntekter som ikke regnes som offentlige tilskudd til ordinær drift fra brutto driftskostnader. Offentlig finansiering, barn 0 3 år Offentlig finansiering, barn 4 6 år = kroner = kroner Tilskuddssatsene for tilskudd til driftskostnader etter 4 beregnes ved å dividere den offentlige finansieringen for henholdsvis barn 0 3 år og 4 6 år på antall heltidsplasser (eventuelt antall oppholdstimer per år) Tilskuddssats drift, Barn 0 3 år Tilskuddssats drift, Barn 4 6 år Per heltidsplass ( / 33,80 ) = kroner ( / 22,47) = kroner Per oppholdstime ( / ) = 62,47 kroner ( / ) = 28,95 kroner Satser for kapitaltilskudd Når det gjelder beregning av satser for tilskudd til kapitalkostnader etter 5 i rundskrivet, velger Herøy kommune å bruke Nasjonale tilskuddssatser for I Statsbudsjettet er denne satt til kr både for små barn og store barn. 39

40 Administrasjonsenheten Økonomiplan og budsjett 2012 Konsekvensjustert budsjett (Alle tall er i hele 1000) R2010 B2011 B2012 B2013 B2014 B Interkommunale tjenester Rådmannens kontor Servicekontoret Informasjon EDBkontor Administrasjonsbygget Diverse fellesutgifter

41 Økonomiplan og budsjett 2012 R2010 B2011 B2012 B2013 B2014 B Fellesutgifter data Fellesutgifter personal Grunnskole felles Barnehage felles Interkommunale tjenester Legeskyssbåten Husbankmidler Fysioterapeut Folkehelsearbeid Samhandlingsreformen

42 Økonomiplan og budsjett 2012 R2010 B2011 B2012 B2013 B2014 B Revisjon Næringsadministrasjon Næringsfond I Næringsarbeid Næringsfond II Idrettshall Bibliotek Kulturvern Andre kulturaktiviteter

43 Økonomiplan og budsjett 2012 R2010 B2011 B2012 B2013 B2014 B Barne og ungdomstiltak Tilskudd trossamfunn Herøygutten Avtalen med Helgelandssykehuset ble sagt opp med virkning fra Den gjenstående utgiftene på ansvar 1140 er utgifter til opplagsforsikring, og kommunal andel av den nye ambulansebåten. Skoleskyss og leirskole Utgiftene til skoleskyss og leirskole er overført til Herøy skole. Dette er hensiktsmessig da skolen har ansvaret for planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av dette. Interkommunale tjenester Interkommunale tjenester er nå samlet under ansvar Her ligger utgiftene til overgrepsmottaket i Mosjøen, barnevern, Karrieresenteret, interkommunal teaterinstruktør, PPtjeneste og RKK. Samhandlingsreformen Det er opprettet et nytt ansvarsområde, 1167, der overføringene fra staten i forbindelse med Samhandlingsreformen er satt av. Dette skal dekke kommunens utgifter til den kommunale medfinansieringen av reformen. 43

44 Økonomiplan og budsjett 2012 Tiltak i rådmannens innstilling Kapittel : Administrasjonsenheten Tiltak (1182) Finansiering av tilskudd til turistinformasjon Herøy kommune har i dag en avtale med Herøy ASVO om drift av turistinformasjon og utgifter til Helgeland reiseliv AS. Dette tiltaket forutsetter at dette finansieres gjennom bruk av næringsfond I Totalt Ansvar Ansvar: Næringsarbeid (1182) BRUK AV NÆRINGSFOND Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak (1182) Fjerne midler til næringskonsulent Tiltaket tar bort avsatte midler til konsulentarbeid innen næring Totalt Ansvar Ansvar: Næringsarbeid (1182) ANDRE KONSULENTTJENESTER Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak (1191) Kutt i midler til nye bøker i biblioteket Dette tiltaket reduserer posten for innkjøp av nye bøker i biblioteket fra til Totalt Ansvar Ansvar: Bibliotek (1191) BOKSAMLING/MUSIKK/AVIS/VIDEO Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK

45 Økonomiplan og budsjett 2012 Tiltak (1192) Oppsigelse av kontrakt med Helgeland museum Herøy kommune har i dag en samarbeidsavtale med Helgeland museum og Nordland fylkeskommune om en konservatorstilling lokalisert til kommunen. Dette tiltaket forutsetter at avtalen sies opp med virkning fra 1. januar Totalt Ansvar Ansvar: Kulturvern (1192) TILSKUDD KULTURARBEID Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak (1193) Fjerne tilskudd til lag og foreninger Herøy kommune har i dag en post på kr som går til tilskudd til frivillige lag og foreninger. Tiltaket forutsetter at denne støtten faller bort fom Totalt Ansvar Ansvar: Andre kulturaktiviteter (1193) TILSKUDD TIL FORENINGER Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak (1194) Brukerstyrt ungdomsklubb Tiltaket innebærer at stillingsressursen som miljøarbeider fjernes. Det avsettes kr til drift av en brukerstyrt ungdomsklubb som drives på frivillig basis av ungdommer og foreldre Totalt Ansvar Ansvar: Barne og ungdomstiltak (1194) LØNN I FASTE STILLINGER KVELDS OG NATTILLEGG ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER 45

46 2012 Økonomiplan og budsjett RENGJØRINGSMIDLER UTGIFTSDEKNING Mobiltelefoni KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER ANDRE KJØPTE TJENESTER Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak 1195 Kutt i støtte til trossamfunn Med bakgrunn i kommunens stramme økonomi forslår vi å redusere støtten til trossamfunn med 4 % Totalt Ansvar Ansvar: Tilskudd trossamfunn (1195) TILSKUDD KIRKELIG FELLESRÅD Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak Omlegging av informasjonsavdeling fra 2013 Papirutgaven av Herøyfjerdingen blir borte, og overdras til Helgeland Arbeiderblad. Priser nettannonser øker 20 %. det innføres betalingsordning for revisjon av nettsider. (kr 400 per retting) Salg av tjenester, vikarundervisning tilsvarende 50 % lærerstilling. (ca 13 undervisningstimer per uke). 46

47 Økonomiplan og budsjett Totalt Ansvar Ansvar: Informasjon (1111) SALG AV VARER/TJENESTER REKLAMEINNTEKTER INTERNSALG Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak Overføring av idrettshallen fra administrasjonsenheten til Herøy skole Tiltaket innebærer at ansvaret for idrettshallen overføres fra administrasjonsenheten til Herøy skole. Tiltaket innebærer ingen endringer i økonomi Totalt Ansvar Ansvar: Idrettshall (1190) LØNN I FASTE STILLINGER ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT RENGJØRINGSMIDLER ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON INVENTAR OG UTSTYR HUSLEIE ANNEN UTLEIE Sum utgifter Sum inntekter Sum netto

48 Økonomiplan og budsjett 2012 Ansvar Ansvar: Idrettshall (2610) LØNN RENGJØRINGSPERSONELL ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT RENGJØRINGSMIDLER ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON INVENTAR OG UTSTYR HUSLEIE ANNEN UTLEIE Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Konsekvenser av endringstiltakene (1111) Omlegging av informasjonsavdeling fra 2013 Dette tiltaket innebærer at stillingen som informasjonsarbeider legges om med virkning fra 1. januar Arbeidet med papirutgaven av Herøyfjerdingen overføres til Helgelands Arbeiderblad, som skal finansiere dette ved annonse og avissalg. Herøy kommune beholder informasjonsrettede arbeidsoppgaver som tilsvarer et omfang på 0,5 årsverk. Den resterende stillingshjemmelen forutsettes finansiert gjennom salg av tjenester og overføring av arbeidsoppgaver i skole og voksenopplæring. Prisen på nettannonser økes med 20 % og det innføres en betalingsordning for revisjon av innhold på nettsider som oppdateres av informasjonsarbeideren. (1182) Finansiering av tilskudd til turistinformasjon Herøy kommune har i dag en avtale med Herøy ASVO om drift av turistinformasjon i kommunen i sommerhalvåret. Denne utgiften har det så langt blitt satt av midler til i driftsbudsjettet. Dette tiltaket forusetter at finansieringen endres fra å tas fra kommunenes driftsramme til å bli belastet næringsfond I, med virkning fra 1. januar

49 Økonomiplan og budsjett 2012 (1182) Fjerne midler til næringskonsulent Frem til 2010 hadde Herøy kommune en stilling som næringskonsulent i rådmannens stab. Disse midlene har vært overført til interkommunalt næringssamarbeid etter opphør av næringskonsulentstillingen. Dette tiltaket fjerner disse midlene med virkning fra 1. januar Næringsarbeidet i kommunen forusettes gjennomført innefor dagens ressurser i rådmannens stab. (1190) Overføring av idrettshallen fra administrasjonsenheten til Herøy skole Dette tiltaket innebærer at stillingen som renholder i Hallen overføres fra administrasjonsenheten til renholdsstillingene ved Herøy skole. Skolen overtar også ansvaret for å forvalte utleieavtaler og reklameavtaler i Hallen. Hovedårsaken til at tiltaket foreslås er ikke innsparinger, men kravet om rasjonell drift. Skolen og hallen er i dag samlokalisert. Herøy skole har i dag den største samlede stillingshjemmelen for renhold i kommunen. En utvidelse av denne i forbindelse med en overføring av hallen til skolen, vil gi synergieffekter i forhold til rasjonell drift av renhold, og enklere løsninger av utfordringer når det gjelder vikar. Dette tiltaket vil også påføre skolen noen nye administrasjonsoppgaver i forhold til administrasjon av utleie og reklameavtaler. (1191) Kutt i midler til nye bøker i biblioteket Dette tiltaket reduserer posten for innkjøp av nye bøker til biblioteket med rundt 30 %. Dette vil få direkte konsekvenser for driften av biblioteket, da dette vil påvirke besøksmønsteret. En av hovedhensiktene med et bibliotek er å kunne være aktuell og gi befolkingen tilgang på dagsaktuell litteratur, film og musikk. Dette tiltaket vil begrense bibliotekets evne til dette. (1192) Oppsigelse av kontrakt med Helgeland museum I 2004 inngikk Herøy kommune en samarbeidsavtale med Helgeland museum om opprettelse av en konservatorstilling som er lokalisert til Herøy. Denne stillingen ivaretar viktige funksjoner i registrering og ivaretakelse av kulturminner i kommunen. I tillegg har stillingen en viktig funksjon i formidlingsarbeidet i forhold til kulturminner og kulturvernarbeid. Denne typen kulturvernarbeid er en ikkelovpålagt oppgave. Dette tiltaket innebærer at samarbeidsavtalen med Helgeland museum sies opp med virkning fra 1. januar Konsekvensen er at stillingen som konservator med stor sannsynlighet forsvinner fra kommunen. (1193) Fjerne tilskudd til lag og foreninger Herøy kommune deler hvert år ut støtte til lag og foreninger i kommunen. Dette gir frivillighetsarbeidet i kommunen en forutsigbarhet i forhold til økonomi. Denne støtten er ikke en lovpålagt oppgave. I vurderingen av hvilke tiltak som skal foreslås redusert eller kuttet, har rådmannen brukt som prinsipp av ikkelovpålagte oppgaver skal fjernes før man reduserer kvaliteten på lovpålagte tjenester. Tiltaket innebærer derfor at den kommunale støtten til lag og foreninger reduseres fra i 2011 til kr 0 i (1194) Brukerstyrt ungdomsklubb Driften av en kommunal ungdomsklubb er en ikkelovpålagt oppgave. Dette tiltaket forutsetter at stillingen som miljøarbeider rettet mot barn og unge i kommunen tas bort. Stillingen er i dag vakant. Det settes av kr til driftsmidler til en brukerstyrt ungdomsklubb som blir drevet på frivillig basis av ungdom og foreldre. Tiltaket forutsettes iverksatt med virkning fra 1. januar

50 Administrasjonsenheten Økonomiplan og budsjett 2012 (1195) Kutt i støtte til trossamfunn Rådmannen i Herøy foreslår omfattende tiltak som rammer driftsnivået både på lovpålagte og ikkelovpålagte oppgaver. Det er naturlig at en innstramming i den kommunale økonomien også får konsekvenser for driftsnivået i trossamfunnene i Herøy. Dette tiltaket forslår et kutt tilsvarene 4 % av driftsnivået i Rådmannens innstilling til driftsrammer (Alle tall er i hele 1000) Regnskap 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett Rådmannens kontor Investering Servicekontoret Informasjon EDBkontor Administrasjonsbygget

51 Økonomiplan og budsjett 2012 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett Diverse fellesutgifter Fellesutgifter data Fellesutgifter personal Inkluderende arbeidsliv Grunnskole felles Barnehage felles Interkommunale tjenester Legeskyssbåten Husbankmidler

52 Økonomiplan og budsjett 2012 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett Fysioterapeut Folkehelsearbeid Revisjon Næringsadministrasjon Næringsfond I Næringsarbeid Næringsfond II Idrettshall Bibliotek

53 Økonomiplan og budsjett 2012 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett Kulturvern Andre kulturaktiviteter Barne og ungdomstiltak Tilskudd trossamfunn Priser på kommunale tjenester Prisene er økt med 3,25 % Purregebyr settes til 1/10 av rettsgebyret. Betalingsoppfordring settes til 2/10 av rettsgebyr Kopiering: Fargekopiering: kr. 9 inkl. MVA pr. kopi A4 kr.15 inkl. MVA pr. kopi A3 Sort/hvit kopiering: kr. 2 inkl. MVA pr. kopi A4 Kr. 3 inkl. MVA pr. kopi A3 Det settes en begrensing på 20 kopier pr. enhet. Det innvilges ingen fritak eller rabatter for kopiering. Kopiering innbetales kontant ved servicekontoret. Betalingssatser for Herøyhallen: 1. Ved trening / turneringer. (Over 20 år) Leie av hel hall kr.159, pr. time inkl. dusj og garderobe Leie av 2/3 hall kr.132, pr. time inkl. dusj og garderobe Leie av 1/3 hall kr. 95, pr. time inkl. dusj og garderobe Barn og ungdom under 20 år trener gratis i Herøyhallen. Idrettsarrangementer for barn og ungdom under 20 år, 17. mai, juletrefester og arrangementer i forbindelse med grunnskolens uke betaler ikke leie 53

54 Økonomiplan og budsjett Arrangementer som f. eks. Herøydagene, messer, teater m.m. Hel hall kr.1 180, 2/3 hall kr. 883, 1/3 hall kr. 587, 3. Ved konserter settes leien til 6 % av brutto billettinntekter, med en minstepris på kr.1 180, 4. Ved dansetilstellinger settes leien til 6 % av brutto billettinntekter, med en minstepris på kr , 5. For maskinvasking av hallen etter utleie av større arrangement, konserter, dansetilstelninger, Herøydagene og lignende kr , 6. Andre kulturarrangement, for eksempel messer, teater og lignende kr. 587, 7. Ved utleie av messevegger tas det pr. vegg kr. 64, Utleie av bord og stoler fra Herøyhallen Det tas kr. 37, pr. bord og kr. 7, pr. stol når disse leies ut fra Herøyhallen. Det tas ikke leie når bordene/stolene brukes i forbindelse med kommunale arrangementer utenfor hallen. Betalingssatser for Herøy folkebibliotek 1. Det er gratis å låne, men det koster å levere for seint eller å la være å levere. 2. Purring: Låneren plikter å overholde den fastsatte lånetida. Hvis lånetida overskrides, sender biblioteket ut purringer. Purregebyr: 1. purring: kr. 53, for voksne (kr. 15, for barn under 15 år). 2. purring: kr. 79, for voksne (kr. 30, for barn under 15 år). Når låner har fått to purrebrev, inndras låneretten til materialet er levert og purregebyret betalt. 3. Erstatning: Får biblioteket ingen reaksjon etter to purringer, anses materialet for tapt og må erstattes. Beløpet innkreves via kommunens faktureringssystem. Hvis materialet leveres etter at regning er sendt ut, betales kun purregebyret 54

55 Økonomiplan og budsjett 2012 Tapt materiale Type Pris Faglitteratur kr. 500, Skjønnlitteratur 350, Barnebøker 250, Tegneserier 100, Video og DVD 400, Mikrofilm 500, Språkkurs 800, Lydbøker, barn 400, Lydbøker, voksne 500, Lydbøker, utenlandske 500, Lydbøker, enkeltkassetter og CD plater 120, Tidsskrifter 75, Musikk CD 200, CDROM 300, 55

56 Økonomiplan og budsjett HERØY BARNEHAGE av enheten Enheten er underlagt enhetsleder for barnehage og omfatter følgende oppgaver Pedagogisk læring Foreldresamarbeid Forebyggende tiltak Veiledning/opplæring av lærlinger Utvikling av nøkkeltall Korrigerte brutto driftsutgifter barnehage per barn med plass I perioden fra 2006 til 2010 har barnetallet per årsverk i kommunale barnehager økt. Dette har gitt flere barn å fordele utgiftene på. I tillegg har kommunen jobbet systematisk med inntektssiden, og dette har samlet gjort at brutto utgifter per barn med plass i barnehage har stabilisert seg. I det samme tidsrommet har sammenlignbare kommuner hatt en økning i driftsutgifter per barn fra ca i 2006 til per barn i

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 08.12.2011 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2017 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015 2018 Rådmannens innstilling: 1. sskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 10/1579

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 10/1579 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 10/1579 ØKONOMIPLAN 2011-2014 - BUDSJETT 2011 UTTALELSE FRA ELDRERÅDET Rådmannens innstilling: Saksutredning: Saksbehandler

Detaljer

Økonomiplan. Vedtatt av kommunestyret den 17.12.13 i sak 20/13. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Økonomiplan. Vedtatt av kommunestyret den 17.12.13 i sak 20/13. Herøy kommune - Et hav av muligheter Økonomiplan 2014 2017 og Budsjett 2014 Vedtatt av kommunestyret den 17.12.13 i sak 20/13 Herøy kommune Et hav av muligheter 2 INNHOLD VEDTAK... 7 GENERELL DEL... 13 Innledning... 13 Befolkningsendring...

Detaljer

Herøy kommune 50 mill. Marine Harvest 100 mill. Økt bosetting

Herøy kommune 50 mill. Marine Harvest 100 mill. Økt bosetting Bakgrunn økt bosetting Herøy kommune 50 mill Marine Harvest 100 mill 1 2 Herøy kommune Med bakgrunn i problemene så søkte kommunen Fylkesmannen i Nordland om økonomisk støtte til et prosjekt økt bosetting,

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Budsjett 2014. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Budsjett 2014. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter Talldel Herøy kommune Et hav av muligheter Side 2 av 59 Innhold DRIFT... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 Administrasjonsenheten... 6 120 Bygg og anlegg... 16 130 Brannvesen... 22 140 Interkommunale

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Budsjett 2015. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Budsjett 2015. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter Budsjett 215 Talldel Herøy kommune - Et hav av muligheter Budsjett 215 Side 2 av 63 Innhold Budsjett 215 DRIFT...4 1 Folkevalgte styringsorgan...4 11 Administrasjonsenheten...6 13 Brannvesen...2 14 Interkommunale

Detaljer

Herøy kommune 50 mill. Marine Harvest 100 mill. Økt bosetting

Herøy kommune 50 mill. Marine Harvest 100 mill. Økt bosetting Bakgrunn økt bosetting Herøy kommune 50 mill Marine Harvest 100 mill 1 Herøy kommune - hovedsatsningsoområde Med bakgrunn i alle problemene (nedgang i folketall, arbeidsledighet, stor uføregrad, sosialhjelp,

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: 23.02.2009 Fra kl: 09.05 Til kl: 10.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Trond Are Anti

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Trond Are Anti Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2016/2754-1 Saksbehandler: Trond Are Anti Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 56/2016 24.11.2016 Kommunestyret

Detaljer

1 Innledning. 2 Formål mv.

1 Innledning. 2 Formål mv. 1 Innledning Sommeren 2003 inngikk alle partier på Stortinget, med unntak av Kystpartiet, et bredt forlik om de framtidige rammebetingelsene for barnehagesektoren, omtalt som barnehageforliket. Innføring

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 12/932 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2013. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til

Detaljer

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018 Behandling i Kommunestyret den 16.12.2014 Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Driftsbudsjett; Tekst 2015 2016 2017 2018 Herøy sykehjem, lærling

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/1157 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2012. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til

Detaljer

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen?

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen? 18. februar 2005 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren 25. februar 2005 om statsbudsjettet 2006. Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen?

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2012 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Europa økonomisk krise Statsgjelden vokser Svak økonomisk vekst Budsjettinnstramminger Norge er godt stilt, men vi berøres Konkurranseutsatte

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Nytt vedtak om sats driftstilskudd til private barnehager i Indre Fosen kommune for 2018 som tidligere tilhørte Rissa kommune

Nytt vedtak om sats driftstilskudd til private barnehager i Indre Fosen kommune for 2018 som tidligere tilhørte Rissa kommune «MOTTAKERNAVN» Deres ref: «REF» «ADRESSE» Vår ref: 12280/2017 «POSTNR» «POSTSTED» Saksnr: 2017/2334 Dato: 21.11.2017 Nytt vedtak om sats driftstilskudd til private barnehager i Indre Fosen kommune for

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Saksfremlegg Arkivsak: 10/5849-1 Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. Sørum kommunes satser for drift per heltidsplass

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2018

Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2018 Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2018 Vedtak om driftstilskuddssats Verdal kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er kroner 186 114 per

Detaljer

Vedtak om sats til private barnehager i Levanger kommune for 2017

Vedtak om sats til private barnehager i Levanger kommune for 2017 Vedtak om sats til private barnehager i Levanger kommune for 2017 Vedtak om driftstilskuddssats Levanger kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er kroner 195.700

Detaljer

Rundskriv Q-06/2004. Skjønnsmidler til barnehager 2004

Rundskriv Q-06/2004. Skjønnsmidler til barnehager 2004 Rundskriv Q-06/2004 Skjønnsmidler til barnehager 2004 1 1 Innledning I april 2003 la regjeringen frem St.meld. nr. 24 (2002-2003) Barnehagetilbud til alle økonomi, mangfold og valgfrihet og Ot.prp. nr.

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Vedtak om sats til private barnehager i Porsgrunn kommune for 2018.

Vedtak om sats til private barnehager i Porsgrunn kommune for 2018. Vedtak om sats til private barnehager i Porsgrunn kommune for 2018. Vedtak om driftstilskuddssats Porsgrunn kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er kroner 194.758

Detaljer

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på

Detaljer

Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2017

Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2017 Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2017 Vedtak om driftstilskuddssats Verdal kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er kroner 181 384 per

Detaljer

Vi har laget eksempler på utregninger av tilskudd til private barnehager for 2016.

Vi har laget eksempler på utregninger av tilskudd til private barnehager for 2016. Søk SØK SØK MENY Du er her: Forside Regelverk og tilsyn Barnehage Tilskudd til private barnehager Regneeksempel - tilskudd til private barne... Regneeksempel - tilskudd til private barnehager 2016 Vi har

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/1377

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/1377 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/1377 REGNSKAPSAVSLUTNINGEN 2011 UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning: Saksbeh.

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Eksempelberegning, første runde i tildeling av skjønnsmidler i 2004 Ullensaker kommune

Eksempelberegning, første runde i tildeling av skjønnsmidler i 2004 Ullensaker kommune Eksempelberegning, første runde i tildeling av skjønnsmidler i 2004 Ullensaker kommune Fordelingen tar utgangspunkt i: 1. Beregning av kommunenes behov for å gi driftstilskudd til ikke-kommunale som var

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2009. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 14/468

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 14/468 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 14/468 VIDEREFØRING AV FRIVILLIGSENTRAL Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommune ønsker å videreføre en frivilligsentral

Detaljer

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4 Søk SØK SØK MENY Du er her: Forside Regelverk og tilsyn Barnehage Tilskudd til private barnehager Regneeksempel - tilskudd til private barne... Regneeksempel - tilskudd til private barnehager 2015 Vi har

Detaljer

HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm

HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm Folkevalgte HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm Alstahaug kommune Økonomisjefen 8805 SANDNESSJØEN Vår ref. Arkivkode Deres ref Dato. 11/708-45/RSK 150 23.12.2011 MELDING OM POLITISK

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/470

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/470 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/470 BUDSJETT 2017 - ØKONOMIPLAN 2017-2020 Rådmannens innstilling: 1. Inntektsskatten skrives ut etter de maksimalsatser

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/363

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/363 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/363 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Rådmann Alf Thode Skog, Kommunalsjef Anne Sofie Andersen og møtesekretær Lene H. Ruggli

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Rådmann Alf Thode Skog, Kommunalsjef Anne Sofie Andersen og møtesekretær Lene H. Ruggli MØTEPROTOKOLL Rådet for funksjonshemmede Sted: Rakkestad Kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 27.10.2014 Tid: 18:00-20:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Aud Sigrun Brigtsen Nestleder

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2010. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat NR Tiltak/enhet 2017 2018 2019 2020 Reduksjon i forhold til rådmannens forslag 1 Budsjettskjema 1 A redusert avdrag 1600 2100 1075 2100 2 Budsjettskjema 1 A, redusert netto driftsresultat 1400 2250 1675

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak.

SAKSFRAMLEGG. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1712 Saksnr.: Utvalg Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER»

LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» Innledning Tildeling av tilskudd til ikke - kommunale barnehager i Modum skal skje i tråd med gjeldende lovverk, forskrifter og

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 16/ Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 16/ Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 16/552-12 Klageadgang: Nei KOMMUNEREFORM - ALTERNATIVET VEFSN OG LEIRFJORD Administrasjonssjefens innstilling: Rapporten

Detaljer

Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager

Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager 2017 Statlige føringer: Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager I medhold av Forskrift

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2014. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Arkivsak: 10/2478-2 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: Rådmannens forslag til høringsuttalelse

Detaljer

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS 2016 Verdal 2011-2015, Levanger 2014-2015 og Kostragruppe 8 2015 Alle tall er hentet fra: ressursportal.no Oversikten viser fordeling

Detaljer

Område 2 Formannskapet, 19.november

Område 2 Formannskapet, 19.november Område 2 Formannskapet, 19.november Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kultur og Kulturbadet Skole, Spesialundervisning PPT Kostnadsdrivere

Detaljer

Økonomiplan 2015 2018 og budsjett 2015

Økonomiplan 2015 2018 og budsjett 2015 Økonomiplan 2015 2018 og Budsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret Den 16. desember 2014 i sakk 36/14 Herøy kommune Et hav av muligheter 2 INNHOLD VEDTAK... 7 GENERELL DEL... 14 Sammendrag... 14 Befolkningsendring...

Detaljer

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager

Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager 2016 Statlige føringer: Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager I medhold av Forskrift

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer