7.1 Budsjettskjema 1A Drift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "7.1 Budsjettskjema 1A Drift"

Transkript

1

2 Innhold 7.1 Budsjettskjema 1A Drift Hovedoversikt drift Netto ramme, fordelt einingsvis Netto ramme, Formannskap, per ansvar og teneste Netto ramme, OOU-komite, per ansvar og teneste Netto ramme, NMK-komite, per ansvar og teneste Netto ramme, RHO-komite, per ansvar og teneste Budsjettskjema 2A Investering Hovedoversikt Investering Spesifikasjon investering, Stord kommune Spesifikasjon investering, Stord kommunale eigedom KF Spesifikasjon investering i Stord vatn og avlaup KF Samla investeringsramme Stord kommune inkl føretak Budsjettframlegg Stord kommunale eigedom KF Budsjettframlegg Stord vatn og avlaup KF, VAR Budsjettframlegg Stord vatn og avlaup KF, VTP Budsjettframlegg. Kontrollutvalet Budsjettframlegg Stord kyrkjeleg fellesråd eige hefte del II Budsjettframlegg Sunnhordland museum Spesifikasjon låneportefølje... 63

3 7.1 Budsjettskjema 1A Drift Budsjettskjema 1A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsj. 2013rev Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2 Skatt på inntekt og formue 1) Ordinært rammetilskot 1) Skatt på eigedom Andre direkte eller indirekte skattar Andre generelle statstilskot 3) Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER 9 Renteinntekter og utbytte 4) Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGAR OG BRUK AV AVSETNINGAR Til dekning av tidlegare års rekneskapsmessige 14 meirforbruk 5) Til bundne avsetningar Til ubundne avsetningar Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige 17 mindreforbruk Bruk av ubundne avsetningar Bruk av bundne avsetningar 5) Netto avsetningar FORDELING 22 Overført til investeringsbudsjettet 5) Til fordeling drift Meirforbruk/mindreforbruk =

4 1 Skatt og rammeoverføring (mill. kr) 2013 anslag Sum rammetilskot ekskl. inntektsutjamning Selskapsskatt Netto inntektsutjamning Sum rammetilskot Skatt på inntekt og formue Sum frie inntekter, ramme og ordinær skatt avrunda Eigedomsskatt Sum frie inntekter inkl. eigedomsskatt Endring i dei frie inntektene (%) ekskl. eigedomsskatt 6,19 % 4,04 % 3,01 % 2,99 % 3,00 % Endring i dei frie inntektene (%) inkl. eigedomsskatt 10,45 % 4,21 % 3,10 % 2,91 % 3,00 % 3 Andre generelle statstilskot Flyktningetilskot Statstilskot flyktningemottak Statstilskot MIC Rentekompensasjon skuleanlegg Rentekompensasjon skuleanlegg Reform Rente-/avdragskompensasjon omsorgsbustader/institusj plasser Rentekompensasjon kyrkjebygg Sum Finansbudsjettet Berekna utbytte frå SKL Intern rente, frå føretak Avkastning av kapital ("Kraftsalsfondet") Rente av anna bank og andre fordringar Renter av kommunale utlån Sum renteinntekter Renteutgifter er berekna utifrå dei faste avtalane kommunen har samt at flytande renter for 2014 er stipulert til 2,13 % i gjennomsnitt. For perioden er flytande rente sett til 2,83 %, 3,59 % og 3,98%. Det er vidare lagt opp til at gjelda vert nedbetalt med minimumsavdrag. Sum avdrag Avsettingar Bruk av bundne fond akt/rehab -484 Bruk av bundne fond innkjøpskontoret -200 Bruk av bunde fond biblioteket Dekking av tidlegare års meirforbruk Overført til investeringsrekneskapen (momskompensasjon investeringar) samt avsatt e-skatt * Sum *)Dette gjeld dei investeringane som er ført i kommunen. Størsteparten av investeringane er ført i kommunale føretak og momskompensasjon som gjeld Ske kf er ført i føretaket, saman med oveføring til investering. Når tidlegare underskot i Stord kommune og kommunale føretak er nedbetalt, vert e-skatt overført til investering som del av finansiering

5 7.2 Hovedoversikt drift Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2013 rev. Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd fra staten Andre statlige tilskudd Andre overføringer Inntekts- og formueskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum Driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod Kjøp av varer og tjenester erstatter egenprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum Driftsutgifter Driftsresultat

6 EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Sosial- og næringsutlån Sum eksterne finansutgifter Resultat ekst.finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat INTERNE FINANSTRANSAKSJONER Bruk av avsetninger Bruk av udisponert fra tidligere år Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Avsatt til dekning fra tidligere år Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Udisponert (overskudd) Til inndekning senere år (underskudd) Resultat etter int. finanstransaksjoner

7 7.3 Netto ramme, fordelt einingsvis Ansvar Beskrivelse Regnskap 2012 Revidert budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett Skatt,rammetilskot,renter Kyrkjeleg fellesråd LOS utvalet Overføring til/frå føretak FSK - Tilleggs/nye løyvingar Strategisk leiargruppe Sekretariat Rekneskap og løn Personal- og økonomi Personalføremål - felles Lærlingeordning Utviklingsgruppa IKT - IT/Telefoni OU-komite - Tilleggs/nye løyvingar Skuleløyving haust Huglo oppvekstsenter Hystad skule Langeland skule Leirvik skule Litlabø skule Rommetveit skule Sagvåg skule Tjødnalio skule Stord ungdomsskule Nysæter ungdomsskule Nordbygdo ungdomsskule Barnehage felles Furuly barnehage Sagvåg/Litlabø barnehage Skogatufto barnehage Trodlahaugen barnehage Tjødnalio barnehage Stord sjukeheim Aktivitet/rehabilitering Eining for Habilitering Heimebaserte tenester Legeteneste Sosial og førebyggjande Sosial og førebyggjande oppvekst NAV kommune

8 2520 Barnevern Stord Kundetorg Kundetorg - fordeling Kulturhus kino/kulturtenester Bibliotek inkl.filialer Stord kulturskule RBO - regulering/byggesak/oppmåling Trafikk og beredskap NMK-komite - Tilleggs/nye løyvingar Landbruk Næring Innkjøpskontor interkommunalt Stord kommunale Kino Sum

9 7.4.1 Netto ramme, Formannskap, per ansvar og teneste Teneste Netto ramme komitévis Rekneskap 2012 Rev. budsjett 2013 Forslag Forslag Forslag Forslag Rådmann Rådmann 2014 Rådmann 2015 Rådmann Skatt Eigedomsskatt Ramme Generelle/andre innt Sum innt Premieavvik pensjon KLP Fellesutgifter Statstilskot ressurskrevjande brukarar Tilskot/formidlingslån Husbanken Renter, avdrag, gebyrer Interne finansieringstransaksjonar (overført investeringsrekneskapen) Meir/mindre forbruk Mva kompensasjon Skatt, rammetilskot, renter Kyrkjeleg administrasjon Kyrkjegardar, drift og vedlikehald Kyrkjeleg fellesråd Administrasjon Forvaltn.utg.eigedomsforvaltn.forsikring bygg, adm.utg Tilleggsløyving LOS-utvalet Administrasjon Renter, avdrag, gebyrer Til frå føretak Til frå føretak Overføring til/frå føretak Plansaksbehandling Tilleggsløyving FSK Tilleggs/nye løyvingar Tillitsvalde Strategisk leiing Administrasjonslokale Industribygg Litlabø - Sivilforsvar Sivilforsvar Beredskap mot brann og ulukker Idrett Tilleggsløyving Strategisk leiargruppe Folkevalde,politisk komitè/utval Stortings, fylke- og kommuneval Stønad politiske parti

10 1100 Revisjon og kontroll Administrasjon Administrasjonslokale Rådhus Rådet for funksjonshemma Eldreråd Plansaksbehandling Byggje- og delsaksbehandling, seksjonering Kart og oppmåling Sekretariat Administrasjon Administrasjonslokale Tilskot/formidlingslån Husbanken Rekneskap og løn Administrasjon Personal- og økonomigruppa Administrasjon Kantine Administrasjonslokale Berekna premieavvik pensjon Tidlegare års premieavvik pensjon Fellesutg. AFP Intern serviceeining (felles) Interkommunalt samrbeid Interne finansieringstransaksjonar (overført investeringsrekneskapen) Lønsavsetjingspost Personalføremål - felles Lærlingar Lærlingeordning Administrasjon Overformynderi Plansaksbehandling Tilskotsordning næringsfond Utviklingsgruppa Administrasjon Kantine Innkjøp Drift felles IT-system Administrasjonslokale IKT - IT/Telefoni Innkjøp Innkjøpskontor interkommunal Sum Formannskap

11 7.4.2 Netto ramme, OOU-komite, per ansvar og teneste Teneste Netto ramme komitévis Rekneskap 2012 Rev. budsjett 2013 Forslag Forslag Rådmann Forslag Rådmann Forslag Rådmann Rådmann Førskule (basis/barnehage) Private barnehagar-basistilbod Grunnskule Styrka tilbod førskulebarn Utviklingsgruppa Grunnskule (leige elevmaskinar) Aktivitetstilbod barn/unge Førebyggj.skule og helsest.teneste Førebyggjande arbeid helse/sosial Barneverntiltak i familien IKT - IT/Telefoni Tilleggsløyving OOU-komité tilleggs/ nye løyvingar Grunnskule Skulefritidsordning SFO - funksjonshemma Skuleskyss Skuleløyving haust Grunnskule Skulelokale Skuleskyss Huglo oppvekstsenter Grunnskule Skulefritidsordning Skulefritidsordning - funksjonshemma Skulelokale Skuleskyss Hystad skule Grunnskule Skulefritidsordning Skulefritidsordning - funksjonshemma Skulelokale Skuleskyss Langeland skule Grunnskule Skulefritidsordning Skulefritidsordning - funksjonshemma Skulelokale Skuleskyss Leirvik skule Grunnskule Skulefritidsordning SFO - funksjonshemma Skulelokale Skuleskyss

12 2106 Litlabø skule Grunnskule Skulefritidsordning SFO - funksjonshemma Skulelokale Skuleskyss Rommetveit skule Grunnskule Skulefritidsordning SFO - funksjonshemma Skulelokale Skuleskyss Sagvåg skule Grunnskule Skulefritidsordning SFO - funksjonshemma Skulelokale Skuleskyss Tjødnalio skule Grunnskule Vaksenopplæring innvandrarar Anna vaksenopplæring Skulelokale Skuleskyss Kommunalt sysselsetjingstiltak Stord ungdomsskule Grunnskule Skulelokale Skuleskyss Komm.idrettsbygg og idrettsanlegg Nysæter ungdomsskule Grunnskule Skulelokale Skuleskyss Nordbygda ungdomsskule Førskule (basis/barnehage) Spes.ped.hjelp førskuleborn Barnehage felles Førskule (basis/barnehage) Styrka tilbod førskulebarn Spes.ped.hjelp førskuleborn Førskulelokale og skyss Kommunalt sysselsetjingstiltak Furuly barnehage Førskule (basis/barnehage) Styrka tilbod førskulebarn Spes.ped.hjelp førskuleborn Førskulelokale og skyss

13 2202 Sagvåg/Litlabø barnehage Førskule (basis/barnehage) Styrka tilbod førskulebarn Spes.ped.hjelp førskuleborn Førskulelokale og skyss Skogatufto barnehage Førskule (basis/barnehage) Styrka tilbod førskulebarn Spes.ped.hjelp førskuleborn Førskulelokale og skyss Trodlahaugen barnehage Førskule (basis/barnehage) Styrka tilbod førskulebarn Spes.ped.hjelp førskuleborn Førskulelokale og skyss Tjødnalio barnehage Barne- og undomsråd PPT-teneste grunnskule Førebyggj.skule- og helsest.teneste Jordmorteneste Helsestasjon for ungdom Vaksinasjon Krisesenter Sosial og førebyggjande, oppvekst Barnevernteneste Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utafor familien Interkommunalt samarbeid Barnevern Stord Førskule (basis/barnehage) Grunnskule Kundetorg Grunnskule ( spes.ped.) Spes.ped.hjelp førskuleborn Kundetorg - fordeling Kulturell skulesekk Fritidsklubbar Førebyggjande arbeid barn/unge Kulturhus kino/kulturtenester Kulturskule Stord kulturskule Sum OOU

14 7.4.3 Netto ramme, NMK-komite, per ansvar og teneste Teneste Netto ramme komitévis Rekneskap 2012 Rev. budsjett 2013 Forslag Rådmann Forslag Forslag Rådmann Forslag Rådmann 2014 Rådmann Bibliotek IKT - IT/Telefoni Hagerupshuset (aktivisering eldre/funksj.h) Frivillighetssentralen Støttekontakt Kommunalt sysselsetjingstiltak Andre tenester MIC program Kiosk Kulturhuset Natur - og friluftsliv Friluftsområde Museer og off.samling Kunstformidling Song og musikk Scenekunst Falturiltu Idrett Symjehall Andre kulturaktivitetar Bygdebøker, kulturvern Utgifter drift/vedlikehald komm.kulturbygg Kulturhus kino/kulturtenester Bibliotek Bibliotek inkl.filialer Plansaksbehandling Byggje- og delsaksbehandling, seksjonering Kart og oppmåling RBO - regulering/byggesak/oppmåling Førebygging brann,andre ulukker,feiing Beredskap mot brann og ulukker Vakt og utrykning brann Feiing og brannberedskap Tilleggsløyving NMK-komité tilleggs/ nye løyvingar Landbr.forvaltn/landbr.bassert næringsutvikling Viltnemnda Viltfond Landbruk Kommuneplan Tilrettel./bistand næringslivet Reiselivsnæring Næring Kommunal kino Stord kommunale kino SUM NMK

15 7.4.4 Netto ramme, RHO-komite, per ansvar og teneste Teneste Netto ramme komitévis Rekneskap 2012 Rev. budsjett 2013 Forslag Rådmann Forslag Forslag Rådmann Forslag Rådmann 2014 Rådmann Førebyggjande arbeid helse/sosial Miljøretta helsevern Diagnose,behandling,rehabilitering Pleie, omsorg, hjelp i heimen Utviklingsgruppa Legeteneste Sagvåg Pleie, omsorg, hjelp i heimen IKT - IT/Telefoni Støttekontaktar Pleie,omsorg,hjelp i institusjon Pleie, omsorg, hjelp i heimen Institusjonslokale Stord sjukeheim Kantine Spes.ped.hjelp Frisklivssentral Transportteneste Diagnose,behandling,rehabilitering Fysio/ergoterapitenester Pleie,omsorg,hjelp i institusjon Avlastningsopphald i institusjon Pleie, omsorg, hjelp i heimen Anna hjelp i heimen Institusjonslokale Komm.idrettsbygg og idrettsanlegg Aktivitet/rehabilitering Aktivisering eldre og funksjonshemma Støttekontaktar Pleie, omsorg, hjelp i heimen Avlastning i heimen Kommunalt disponert bustader Habilitering Aktivisering eldre og funksjonshemma Støttekontaktar Pleie, omsorg, hjelp i heimen Avlasting i heimen Brukarstyrt personleg assistent Kommunalt disponert bustader Heimebaserte tenester Legevakt Legeteneste Leirvik Legeteneste Sagvåg Legeteneste Fysio-, Ergoterapitenester

16 2410 Legeteneste Edruskapsvern Utekontakt Førebyggjande arbeid barn/unge -SLT Psykiatriteneste Sosial rådgjeving og rettleiing Tiltak utanfor institusjon Kommunalt disponert bustader Sosial og førebyggjande Sosial rådgjeving og rettleiing Flyktningeteneste Tilbod person med rusproblem Kommunalt disponert bustader Kommunalt sysselsetjingstiltak Introduksjonsordning Kvalifiseringsordning Økonomisk sosialhjelp NAV kommune Administrasjon Forvaltn.utg.eigedomsforvaltn.forsikring bygg, adm Sosial rådgjeving og rettleiing Bevilgning og skjenkekontroll Utskrivingsklare pasienter Pleie, omsorg, hjelp i heimen Medfinansiering somatiske tenester Kommunalt disponert bustader Tilskot/formidlingslån Husbanken Trudomssamfunn Kundetorg Trygghetsalarm Pleie, omsorg, hjelp i heimen Brukarstyrt personleg assistent Kommunalt sysselsetjingstiltak Kundetorg - fordeling Sum RHO

17 7.5 Budsjettskjema 2A Investering Regnskap 2012 Budsjett 2013 opph. Budsjett 2013 rev. Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Bruk av tidl. års udisp Sum finansiering Udekket/udisponert =

18 7.6 Hovedoversikt Investering Økonomisk oversikt - investering Regnskap 2012 Budsjett 2013 opph. Budsjett 2013 revidert Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Refusjoner Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum Inntekter Investeringsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Varer og tjenester i komm. egenprod Kjøp av tjenester som erstatter egenprod Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum Utgifter

19 Finansutgifter Avdrag på lån Utlån og aksjekjøp Kjøp av aksjer og andeler Dekn.tidl.års udekka Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finanstransaksjoner Finansieringsbehov Finansiering Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Sal av aksjer og andeler Bruk av tidligere års overskudd Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av Likviditetsreserve Sum finansiering Udekket / udisponert

20 7.7 Spesifikasjon investering, Stord kommune STORD KOMMUNE Investeringsprogram Stord kommune RAMMEOMRÅDE 1 - FORMANNSKAPET: ADM.TENESTER TENESTE INVESTERINGSOBJEKT Budsjett BUDSJET BUDSJET BUDSJET BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT T T T Adm. og fellesfunksjonar Datautstyr felles IT system Arealeffektivisering Egenkapitaltilskot KLP Sum Adm. og fellesfunksjonar Stord kyrkjelege fellesråd Sum kyrkje Sum rammeområde RAMMEOMRÅDE 2 - OOU-KOMITÉ: GRUNNSKULE, BARNEHAGE, KULTURSKULE TENESTE INVESTERINGSOBJEKT Budsjett BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT Grunnskule Utstyr skule Hystad skule - paviljong, prosjektering Hystad skule - mediatek, prosjektering Nysæter ungdomsskule - rehabilitering, prosjketering Sum Grunnskule Barnehage Utstyr barnehager Barnehageplan Sum Barnehage Kulturskule Musikkutstyr Sum Kulturskule Sum rammeområde

21 RAMMEOMRÅDE 3 - NMK-KOMITÉ: KULTUR, RBO, TRAFIKK OG BEREDSKAP, KINO, BIBLIOTEK TENESTE INVESTERINGSOBJEKT Budsjett BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT Kultur og idrett Langelandsbanen, kommunal eigenandel Hustrudalen motocross Kommunedelplan Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Ballplassar/nærmiljø Park/friluftareal Turstiar Utstyr Kulturhuset Utstyr Bibliotek Sum kultur og idrett Tekniske tenester Brannvern utstyr Nytt naudnett Utskifting av eldre brannbil Sum Tekniske tenester Sum rammeområde RAMMEOMRÅDE 4 - RHO-KOMITÉ: HELSE OG SOSIAL TENESTE INVESTERINGSOBJEKT Budsjett BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT Helse og sosial Dagplassar funksjonshemma, prosjektering Nye institusjonsplassar, prosjektering Kvalitetsutvikling Bustadar for funksjonshemma/vanskelegst ilte, prosjektering Innbu/utstyr RHO Elbilar/transport Øyeblikkelig hjelp, prosjektering Sum Helse og sosial Sum rammeområde

22 SAMANDRAG TENESTE INVESTERINGSOBJEKT Budsjett BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT Formannska p Adm. og fellesfunksjonar Kyrkje OOU-Komité Grunnskule Barnehage Kulturskule NMK-Komité Kultur og idrett Tekniske tenester RHO-Komité Helse og sosial Sum investering Finansiering: Mva kompensasjon e-skatt/fond Tilskot Husbanken sum "egenfinansiering" Låneopptak

23 7.8 Spesifikasjon investering, Stord kommunale eigedom KF STORD KOMMUNE Investeringsprogram Stord kommunale eigedom KF RAMMEOMRÅDE 1 - FORMANNSKAPET: ADM.TENESTER TENESTE INVESTERINGSOBJEKT Budsjett BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT Adm. og fellesfunksjonar Utstyr SKE KF Enøk, innemiljø, brannsikring, HMT tiltak på bygg Miljøstasjonar med mer Rådhus, ventilasjon Sum Adm. og fellesfunksjonar Kyrkje Gravplass Frugarden - prosesjonsveg Gravplass Frugarden trinn Gravplass Nysæter Sum kyrkje Sum rammeområde

24 RAMMEOMRÅDE 2 - OOU-KOMITÉ: GRUNNSKULE, BARNEHAGE, KULTURSKULE TENESTE INVESTERINGSOBJEKT Budsjett BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT Grunnskule Langeland skule, byggjesteg III/div.tilpasningar jf Skulebruksplan Stord ungdomsskule Leirvik skule - ombygging/grupperom Hystad skule - ventilasjon i hovudbygning Hystad skule - lærararbeidsplasser Hystad skule - paviljong Hystad skule - mediatek Nysæter ungdomsskule rehabilitering Sagvåg skule - uteamfi Tjødnalio skule, utbygging jf Skulebruksplan Rommetveit skule, utbygging jf Skulebruksplan Sum Grunnskule Barnehage Skogatufto barnehage, rehabilitering Litlabø oppvekstsenter / barnehage jf skulebruksplan Sum Barnehage Sum rammeområde RAMMEOMRÅDE 3 - NMK-KOMITÉ: KULTUR, RBO, TRAFIKK OG BEREDSKAP, KINO, BIBLIOTEK TENESTE INVESTERINGSOBJEKT Budsjett BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT Kultur og idrett Kulturhuset, rehabiliteringsplan Vikahaugane Fotballbane ved Hystad skule Sum kultur og idrett Tekniske tenester Grunnkjøp Sum Tekniske tenester Sum rammeområde

25 RAMMEOMRÅDE 4 - RHO-KOMITÉ: HELSE OG SOSIAL TENESTE INVESTERINGSOBJEKT Budsjett BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT Helse og sosial Dagplassar funksjonshemma Nye institusjonsplassar Bustadar for funksjonshemma/vanskelegstilte Utleigebustadar Knutsaåsen omsorgssenter, ventilasjon Øyeblikkelig hjelp Knutsaåsen omsorgssenter, kjøkken Sum Helse og sosial Sum rammeområde SAMANDRAG TENESTE INVESTERINGSOBJEKT Budsjett BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT Formannskap Adm. og fellesfunksjonar Kyrkje OOU-Komité Grunnskule Barnehage NMK-Komité Kultur og idrett Tekniske tenester RHO-Komité Helse og sosial Sum investering Finansiering: Mva kompensasjon Tilskot Husbanken e skatt/fond sum "egenfinansiering" Låneopptak

26 7.9 Spesifikasjon investering i Stord vatn og avlaup KF STORD VATN OG AVLAUP KF Investeringsprogram VATN TENESTE INVESTERINGSOBJEKT Budsjett BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT Vassverket - oppgradering Presthaug-Lundsåsen - ny vassleidning Bjellandsvegen - rehab VA Tømmervikterminalen rehab VA Rommetveitvegen VA anlegg v/samhald Øvre Hageby Sanering VA Sætravikvegen v/rundkøyring VA Kårevikvegen VA Vassmålar Knappane Nye mengdemålarar Brannsikring Vassh. Stasjonen Ventilar på reintvasskar vassh.stasjonen 9 stk Valvatna vassmålar Vaulane demning utbetring Kjøtteinsvegen v/rema san VA Oppdatering VK Stuavik Dalen - Kummar mot Sævarhagen Hovudnett vassforsyning jamf. Ny plan (RS) Sanering vassnett Nordhuglo - vassforsyning frå Reset Prosjektering nye vassnett (årleg) Deltaking i eksterne utbyggingsprosjekt Sum vatn Utstyr vatn Sum 3400 Vatn

27 3500 AVLØP TENESTE INVESTERINGSOBJEKT Budsjett BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT Bjellandsvegen - rehab VA - Rommetveitvegen VA anlegg v/samhald Øvre Hageby Sanering VA Sætravikvegen v/rundkøyring VA Kårevikvegen VA Kjøtteinsvegen v/rema san VA Dalen - Kummar mot Sævarhagen Banevegen - pumpestasjonar (2 stk) Utslepp Haga-Sævarhagen Avløp frå Lundsseter gjennom tidl vassleidn Osen overløpsstasjon - oppgrad Ny reinseinnretning Stord Eldøy - san. VL og pumpeledn Utskifting pumpestasjonar (RS) Prosjektering nye mindre avløpsnett (årleg) Sanering avløpsnett Deltaking i eksterne utbyggingsprosjekt Sum avløp Utstyr Avløp Sum 3500 Avløp

28 ANSVAR 3250 VTP TENESTE INVESTERINGSOBJEKT Budsjett BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT Trafikksikring Kommunale vegar og TENESTE INVESTERINGSOBJEKT Budsjett BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT Sum 3400 Vatn m/utstyr Sum 3500 Avløp m/utstyr Sum Vatn og Avløp m/utstyr VTP Sum investering Finansiering: Mva kompensasjon Låneopptak

29 7.10 Samla investeringsramme Stord kommune inkl føretak SAMANDRAG TENESTE INVESTERINGSOBJEKT Budsjett BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT Adm. og Formannskap fellesfunksjonar Kyrkje OOU-Komité Grunnskule Barnehage Kulturskule NMK-Komité Kultur og idrett Tekniske tenester RHO-Komité Helse og sosial Sva KF Vatn Sva KF Avlaup Sva KF Trafikksikring Sva KF Kommunale vegar Sum investering Finansiering: Mva kompensasjon Tilskot Husbanken e skatt/fond sum "egenfinansiering" Låneopptak Simuleringsmodell for renter og avdrag ved opptak av nye investeringslån, eks VAR og Stord Hamn, i heile BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT Lånesaldo Nye lån avdrag : 0, Netto akkumulert Flytande budsjettrente 0,0213 0,0283 0,0359 0,0398 0,0400 0,0400 0,0400 0,0400 0,0400 0,0400 Årlege renter Auka belastning renter avdrag Driftsutgifter nye institusjonsplasser (opptrapping til 40 plassar) Sum drift, renter, avdrag

30 7.11 Budsjettframlegg Stord kommunale eigedom KF Innleiing Stord kommunale eigedom KF har utarbeidd framlegg til driftsbudsjett for Som bakgrunn for dette synar ein til budsjettrundskriv 2014 frå rådmannen og bruk av budsjettsystem Arena. Framlegg til budsjett for 2014 byggjar på budsjett 2013 med ymse justeringar m.a. med bakgrunn i politiske ynskje. Inntekter Leigeinntekter Budsjett for 2014 byggjar på husleige, som reflekterer kostnad ved bruk av areal. Husleiga er i samsvar med leigeavtale, vedteke av kommunestyret, prisjustert opp med forventa auke i konsumprisindeksen. Husleiga skal dekke føretaket sine drifts- og kapitalkostnader knytt til bygningsmassen, og vedlikehald innanfor eit forsvarleg nivå. Med bakgrunn i at Stord idrettspark AS har no overteke drifta av Prestagardsskogen fleirbrukshall i tillegg til Vikahaugane har me lagt inn leige av saltimar for Nordbygdo- og Stord ungdomsskule i budsjettframlegget. Dette betyr at skulane må betale for leige av saltimane til SKE KF. Denne inntektsposten til SKE KF har tidlegare ikkje vore budsjettert. Sal av tenester Inntektene frå sal av reinhaldstenester vert fastsett etter prinsippet om sjølvkost, og er såleis berre justert for lønnsvekst. Kostnader Lønnskostnader Endelege tall frå lønnsoppgjøret er ennå ikkje fastsett for alle arbeidstakargrupper. Som prognose for lønnsauke i 2014 har ein lagt til grunn ei forventa auke i lønnskostnadane med 2,4% med verknad frå mai månad. I budsjett for 2014 er det også inkludert forventa kostnadar knytt til reguleringspremie og premieavvik i KLP. Endelege tall blir ikkje kjent før i september månad. Dersom det vert avvik må dette takast i vare i den vidare budsjettprosessen. Forvaltning Stord kommunale eigedomsselskap AS har ikkje varsla om husleigeauke for Teknisk bygg på Heiane og i sentrum. Husleigesatsane er dermed ikkje endra for desse bygga i budsjett for Kjøp av tenester frå kommunen SKE KF har avtale om kjøp av følgjande tenester frå kommunen: rekneskap og løn, som for 2014 er budsjettert med kr ,-. Reinhald Kjøp av reinhaldsutstyr, materiell, plast og papir er budsjettert med kr. 0,82 mill. Dette kjem i tillegg til inntekter for sal av reinhaldstenester som er reine lønnskostnadar. Bygningsmessig drift og vedlikehald Frå 2014 er det budsjettert med at driftsoperatørane, som tidligare har vert utleigt til investeringsprosjekt, vert tilbakeført til ordinær drift. Med bakgrunn i dette ser ein seg naudsynt til å auke posten for eigedomsdrift frå 4,1 mill. (2013) til kr. 6,5 mill. I tillegg er det lagt inn budsjettpost for vedlikehald av skulebygg på kr. 4,2 mill., jf. vedlikehaldsplan for skulebygg etter politisk ynskje. Det vert i den samanheng gjeve særskilt merksam på at Stord ungdomsskule og Huglo skule ikkje er teke med her. Straum I framlegg til budsjett for 2014 er alle kostnadar og inntekter for straum synleggjort. MVA investering Frå 2014 vert heile kompensasjonen for mva på investering tilbakeført til prosjektet. Stord, den

31 STORD KOMMUNALE EIGEDOM KF FRAMLEGG TIL DRIFTSBUDSJETT for 2014 Stord, den BUDSJETTFRAMLEGG 2014 DRIFTSINNTEKTER: Leigeinntekter intern utleige (SK) Leigeinntekter internframleige (SK) Leigeinntekter frå SVA KF Leigeinntekter eksternframleige Ekstern utleige Leigeinntekter bustader Leigeinntekter hyblar Knutsaåsen MVA kompensasjon investering MVA kompensasjon drift Andre salsinntekter Sal reinhaldstenester internt i kommunen Sal reinhaldstenester Refusjon straum, renovasjon m.m Grønt avdeling DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Lønnskostnader Reinhaldskostnadar (Drift/vedlikehald) materiell Leige kostnader Burettslag Administrasjonskostnader (internkjøp) Eigedomsdrift burettslag Eigedomsdrift bustader Eigedomsdrift føremåls- og andre bygg Vedlikehald skulebygg, jf.vedlikehaldsplan for skulebygg Drift grønntavdeling Forsikringer Kommunale avgifter Straum Overføring til Stord kommune (eigerutak) Overføring til Stord kommune (mva) MVA drift MVA investering (100% tilbakeføring på investering) Fordelte utgifter DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT 0

32 7.12 Budsjettframlegg Stord vatn og avlaup KF, VAR Borehull for VA leidning Foto: Knut Kattetvedt Innhald: 1. Innleiing budsjett 2014 for Stord vatn og avlaup KF. 2. Investeringsbudsjett 2014 for Stord vatn og avlaup KF Investeringsbudsjett 2014 for vassforsyning Investeringsbudsjett 2014 for avløp og reinsing Investeringsbudsjett utstyr Låneopptak investeringar Driftsbudsjett 2014 for Stord vatn og avlaup KF. 4. Kommunale eigedomsavgifter for Kommentarar til budsjettet og kostnadsutviklinga framover.

33 1. Innleiing budsjett 2014 for Stord vatn og avlaup KF VA Investeringane innanfor avgiftsområda, vassforsyning og avløp, er i stor grad basert på tiltaksprogrammet i hovudplanane (kommunedelplanane) - hovudplan for vassforsyning og hovudplan for avløp. Tiltak i desse planane er styrande for prioritert utbygging av vatn og avløpsanlegg. Kommunedelplan for avløp er revidert i 2005, og kommunedelplan for vassforsyning blei revidert i På avløpssida er dei nye fatta reinsekrava frå Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) med og overstyrer kommunedelplanen. Budsjettet for har med estimerte konsekvensar som denne endringa på avløpssida fordrar. Estimata på avløpssida er tufta på stor usikkerheit. Store delar av investeringsbudsjettet går til samarbeidsprosjekt med lokale utbyggjarar i kommunen. Ein erfarer at dette er ein effektiv og kostnadsreduserande handlingsmåte. Mykje utført på kort tid! Dette gjeld både vassforsyning og avløpsnettet. 2. Investeringsbudsjett for SVA KF VA Investeringsbudsjett 2014 for vassforsyning I samsvar med strategi skal ein halda fram med fokus på lekkasjereduksjon og utskifting av gamle røyr (sanering). Dette er tatt med i budsjettet for 2014 Gjeldande kommunedelplan for vassforsyning av 2006 er gjennomført i samsvar med planen fram til Når det gjeld gebyr for tilknytning og årsgebyr er ein pr 2013 ikkje ein ikkje heilt i samsvar med planen. Tilknytingsgebyret skulle vore på kr (er på kr ) Årsgebyret skulle vore på kr ,- (er på kr ,-) Investeringsrammet Ramme 2013 i mill kr Ramme 2014 i mill kr Investering vassforsyning 43,1 32, Planlagt investering vassforsyning i perioden 187,7 178,0 Investeringsramma for 2014 er redusert i høve ramma for Dette er grunna utgått kommunedelplan og at ein har ein vakant prosjektleiarstilling. Følgjande større tiltak vil bli prioritert/gjennomført i 2014: Prosjekt Ramme 2014 i mill kr Synergisamarbeid med eksterne utbyggjarar 15,0 Rehabilitering vassnett Presthaug Lundsåsen 5,6 2.2 Investeringsbudsjett 2014 for avløp og reinsing Stord kommune har i tillegg til bygging av avløpsreinseanlegg for spillvatn, store utfordringar på fornying og utbetring av leidningsnettet for spillvatn/avløp. Reduksjon av overløpsutslepp grunna stor nedbør er ein del av dei utfordringane Stord kommune står ovanfor, og som krev betydelig

34 innsats frå kommunen og særskilt for føretaket. Budsjettet for 2014 er tufta på det grunnlaget/informasjon om type reinsing og nett som styret og administrasjonen har i dag (primærreinsing). Dersom desse krava blir endra vil dette få fylje for budsjetta vidare framover. Investeringsramme Ramme 2013 i mill kr Ramme 2014 i mill kr Investering avløps- og reinsesida 2014 Rev. 38,7 40, Planlagt investering for avløp og reinsing i perioden 534,5 194,2 Investeringsramma for planperioden er redusert i høve førre planperiode. Dette er grunna utgått styringsdokument (kommunedelplan), Type reinsing og utbyggingstakt er endra i vente på rullering av kommunedelplanen, samt at ein har ein vakant prosjektleiarstilling. Følgjande større tiltak vil bli prioritert/gjennomført i 2014: Prosjekt Ramme 2014 i mill kr Ny reinseinnretning Stord 10,0 Synergisamarbeid med eksterne utbyggjarar 15,0 Banevegen nye pumpestasjonar 7,0 2.3 Investeringsbudsjett utstyr 2014 Dei fleste utstyrsinvesteringane er knytt til naturleg utskifting av utstyr som føretaket har i dag samt tilpassing for å oppnå ei effektiv drift. Utstyr Ramme 2013 i mill kr Ramme 2014 i mill kr Vassforsyningssida 1,0 1,0 Avløpssida 1,0 1,0 Dei fleste oppdateringane av transportmiddel har ein vurdert er mest kostnadseffektivt via leasing. Kostnaden blir kostnadsført på driftssida. Dette er ei årviss vurderingssak. 2.4 Låneopptak investeringar 2014 Styret ber Administrasjonen i Stord kommune å ta opp fyljande lån for investeringane i budsjettåret 2014

35 Ansvarsområde Lån 2014 i mill kr 3400 Vatn 32, Avløp 40,7 Samla VA 73,0 3. Driftsbudsjett 2014 for Stord vatn og avlaup KF VA Driftsbudsjett Ramme 2013 i mill kr Ramme 2014 i mill kr Endring i mill Driftsbudsjett prosjektleiing ,6 2,12 0,5 Driftsbudsjett vassforsyning ,6 35,5 +2,9 Driftsbudsjett avløp og reinsing ,3 32,9-0,4 Driftsbudsjett renovasjon ,3 14,6 +0,3 Driftsbudsjett slam ,5 0,74 +0,24 4. Kommunale eigedomsavgifter for 2014 Føretaket har i sitt driftsbudsjett lagt til grunn ingen auke i dei kommunale avgiftene for Avgiftene for ein vanleg bustand vert slik: Endring eks mva kr Vatn Avløp Renovasjon Sum eks mva Som ein ser har ikkje eigedomsavgiftene blitt endra dei siste tre åra, når ein reknar med Dette er eigentleg ein årleg reduksjon på kring 3% sidan Kommentarar til budsjettet og kostnadsutviklinga framover 5.1 Grunnlag for budsjettet: Kostnadsauke: Det er lagt inn fyljande kostnadsauke i budsjettet for 2014: a) Lønsvekst: Budsjettert med 3 % auke i Abonnentauke: Utskifting: 75 nye abonnentar VA. Det er lagt inn midlar til særskilt utskiftingsarbeid på driftsbudsjettet i 2014 med om lag 3,0 mill på vatn og kr 3,15 mill på avløp.

36 1000 kr 5.2 Sjølvkostfond: SVA KF har fire fond som utgjer overskot frå drifta av dei fire ordningane føretaket arbeider med: Vatn, Avløp, Renovasjon og Slamtøming. Pr Pr Driftsfond Vatn Driftsfond Avløp Driftsfond Renovasjon Driftsfond Slam Planlagt disponering av fonda for 2014 er slik: Vatn: Avløp: Slam: Renovasjon: mill mill. - 0,35 mill. - 0,26 mill Selvkostfond Selvkostfond Vann Selvkostfond Renovasjon Selvkostfond Avløp Selvkostfond Slamtømming 5.3 Gebyrinntekter og kapitalkostnader: Pr Pr Bokførte anleggsmidlar kr. 364,4 mill. kr. 430,9 mill. Langsiktig gjeld kr. 376,9 mill. kr. 417,3 mill. NB! Gjeld er inkludert pensjonsmidlar og forpliktingar!

37 Gebyrinntekter og kapitalkostnader Vann Gebyrinntekter Øvrige driftsinntekter Driftsinntekter Direkte driftsutgifter Avskrivningskostnad Kalkulatorisk rente (2,55 %) Indirekte driftsutgifter (netto) Driftskostnader /- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,55 %) Resultat Kostnadsdekning i % 97,2 % 91,9 % 97,5 % Selvkostfond /+ Bruk av/avsetning til selvkostfond Selvkostfond Avløp Gebyrinntekter Øvrige driftsinntekter Driftsinntekter Direkte driftsutgifter Avskrivningskostnad Kalkulatorisk rente (2,55 %) Indirekte driftsutgifter (netto) Driftskostnader /- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,55 %) Resultat Kostnadsdekning i % 108,2 % 101,2 % 72,5 % Selvkostfond /+ Bruk av/avsetning til selvkostfond Selvkostfond

38 Renovasjon Gebyrinntekter Øvrige driftsinntekter Driftsinntekter Direkte driftsutgifter Avskrivningskostnad Kalkulatorisk rente (2,55 %) Indirekte driftsutgifter (netto) Driftskostnader /- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,55 %) Resultat Kostnadsdekning i % 99,4 % 99,8 % 99,3 % Selvkostfond /+ Bruk av/avsetning til selvkostfond Selvkostfond Slamtømming Gebyrinntekter Øvrige driftsinntekter Driftsinntekter Direkte driftsutgifter Avskrivningskostnad Kalkulatorisk rente (2,55 %) Indirekte driftsutgifter (netto) Driftskostnader /- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,55 %) Resultat Kostnadsdekning i % 147,6 % 52,0 % 89,2 % Selvkostfond /+ Bruk av/avsetning til selvkostfond Selvkostfond Detaljert Driftsbudsjett Stord vatn og alaup KF VAR 2014

39 Konto Ansvar Beskrivelse Budsjett 2013 Budsjett Stord Vatn og Avlaup Løn i faste stillingar Lønsavsetjing Vakansestilling budsjett Løn anna personale Ferievikar Løn ekstrahjelp Overtid Løn støttekontakt Honorar/stipend tr.pl Tillegg ubekvem arbeidstid Seniortiltak Anna løn Møtegodtgjersle Pensjon Gruppeliv/ulukkesforsikring Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Andre forbruksvarer Kopieringsmateriell EDB-utgifter variabelt Faglitteratur og abonnement Anna kontormateriell Medisinske forbruksvarer Matvarer / skulefrukt Servering representasjon Servering møter/kurs Velferdstiltak Arbeids- og verneklær Andre tenester Reinhaldsutgifter Forbruksmateriell Portoutgifter Gebyr bank/lånekostnader Utgifter telefon/datakommunikasjon Annonse Informasjonstiltak Kopieringsutgifter Representasjon gåver m.m Kurs og etterutdanning Kurs/rettleiingsmateriell Skyss/kostgodtgjersle Skyss/kostgodtgjersle kurs Opphaldsutgifter Andre reiseutgifter oppg.pliktig Telefongodtgjersle Personalforsikring Transport Drift/vedlikehald transportmidlar Årsavgift/forsikring Andre reiseutgifter utlegg Straum Forsikr.bygg anlegg utstyr Forsikring kommuneansvar Husleige Eigedomsavgifter

40 Kontingent Driftsavtalar EDB program Andre avgifter, provisjon og gebyr Innbu/utstyr Kontorinventar og utstyr Teknisk utstyr EDB-utstyr/program Bøker og andre media Læremiddel og undervisningsutstyr Leige/leasing transportmidlar Leige/leasing maskiner Vedlikehald bygninger Vedlikehald anlegg og uteareal Vedlikehald teknisk utstyr Asfaltering Reparasjoner Driftsavtalar data Drift- og vedlikehaldsavtaler Materiell vedlikehald bygning Matr.vedlikehald anlegg/uteareal Matr.vedlikehald teknisk utstyr til jmf Kjøp reinhald Juridisk bistand Andre konsulenttenester Interne overføringar Kjøp teneste staten Driftsavtaler med private Kjøp andre tenester private Kjøp frå IKS Kjøp tenester særbedrift Kalk. kapitlakostn anlegg særbedr Mva på vederlag mva-pliktig Tapsavsetjing Renteutgifter lån Renteutgifter forseint bet.rekningar Andre renteutgifter Interne renter Interne avdrag Avs. bundne driftsfond Avskrivning 0 0 Sum utgifter Avgiftsfrie salsinntekter Andre leigeinntekter Avg.pl.årsgebyr eiged.avg Tilknytingsavgift Avg.pl.sal varer og tenester Sal av driftsmidlar Fordelte utgifter Refusjon sjukepengar Refusjon fødselspermisjon Ref.feriepengar sjukep Ref.feriepengar fødselsp Komp.for mva kjøp ført i drift Refusjon frå andre private Refusjon frå forsikringselskap Trekk OU-midlar 0 0

41 Ref. frå foretak/særbedrifter Interne overføringar Interne refusjonar Renter bankinnskot m.m Renter andre fordringar Bruk bundne driftsfond Rekneskapsmessig meirforbruk Motpost avskrivning 0 0 Sum inntekter Netto Stord Vatn og Avlaup Vassverk - produksjon Lønsavsetjing Løn anna personale Overtid Tillegg ubekvem arbeidstid Pensjon Gruppeliv/ulukkesforsikring Arbeidsgjevaravgift Arbeids- og verneklær Forbruksmateriell Personalforsikring Andre reiseutgifter utlegg Straum Forsikr.bygg anlegg utstyr Teknisk utstyr Vedlikehald bygninger Vedlikehald anlegg og uteareal Vedlikehald teknisk utstyr Materiell vedlikehald bygning Matr.vedlikehald anlegg/uteareal Matr.vedlikehald teknisk utstyr til jmf Kjøp andre tenester private Sum utgifter Netto Vassverk - produksjon Avløp - pumpest, rensing og utløp Lønsavsetjing Løn anna personale Overtid Tillegg ubekvem arbeidstid Anna løn Pensjon Gruppeliv/ulukkesforsikring Arbeidsgjevaravgift Arbeids- og verneklær Forbruksmateriell Personalforsikring Andre reiseutgifter utlegg Straum Forsikr.bygg anlegg utstyr Teknisk utstyr Vedlikehald bygninger Vedlikehald anlegg og uteareal Vedlikehald teknisk utstyr

42 Materiell vedlikehald bygning Matr.vedlikehald anlegg/uteareal Matr.vedlikehald teknisk utstyr til jmf Sum utgifter Netto Avløp - pumpest, rensing og utløp Vatn - avløp leidningsnett Lønsavsetjing Løn anna personale Overtid Tillegg ubekvem arbeidstid Anna løn Pensjon Gruppeliv/ulukkesforsikring Arbeidsgjevaravgift Arbeids- og verneklær Forbruksmateriell Personalforsikring Transport Andre reiseutgifter utlegg Straum Teknisk utstyr Vedlikehald bygninger Vedlikehald anlegg og uteareal Vedlikehald teknisk utstyr Asfaltering Drift- og vedlikehaldsavtaler Matr.vedlikehald anlegg/uteareal Matr.vedlikehald teknisk utstyr til jmf Renteutgifter forseint bet.rekningar Sum utgifter Netto 3223 Vatn - avløp leidningsnett

43 Drtiftsbudsjett Stord vatn og svlaup KF 2014 VAR Stord vatn og avlaup 3220 Stord Vatn og Avlaup Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse B Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tjprod Kjøp av varer og tj som erstatter tjprod Overføringer Fordelte utgifter C Sum driftsutgifter D Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte E Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån F Sum eksterne finansutgifter G Resultat eksterne finansieringstrasaksjoner H Netto driftsresultat Bruk av bundne fond I Sum bruk avsetninger Avsatt til bundne fond J Sum avsetninger K Regnskme merforbruk-mindreforbruk Stord vatn og avlaup 3221 Vassverk - produksjon Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tjprod Kjøp av varer og tj som erstatter tjprod C Sum driftsutgifter D Brutto driftsresultat H Netto driftsresultat K Regnskme merforbruk-mindreforbruk Stord vatn og avlaup 3222 Avløp - pumpest, rensing og utløp Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tjprod C Sum driftsutgifter D Brutto driftsresultat H Netto driftsresultat K Regnskme merforbruk-mindreforbruk

44 Stord vatn og avlaup 3223 Vatn - avløp leidningsnett Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tjprod C Sum driftsutgifter D Brutto driftsresultat Renteutgifter og låneomkostninger F Sum eksterne finansutgifter G Resultat eksterne finansieringstrasaksjoner H Netto driftsresultat K Regnskme merforbruk-mindreforbruk Samla Drtiftsbudsjett Stord vatn og avlaup KF 2014 VAR Stord vatn og avlaup 3220 Stord Vatn og Avlaup Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse B Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tjprod Kjøp av varer og tj som erstatter tjprod Overføringer Fordelte utgifter C Sum driftsutgifter D Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte E Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån F Sum eksterne finansutgifter G Resultat eksterne finansieringstrasaksjoner H Netto driftsresultat Bruk av bundne fond I Sum bruk avsetninger Avsatt til bundne fond J Sum avsetninger K Regnskme merforbruk-mindreforbruk

45 Kommunale eigedomsgebyr 2014 Kommunestyret vedtek fylgjande betalingssatsar/endringar i eigedomsgebyr frå : 1.Vassavgift Årsavgift vanleg bustad - Uendra: Frå kr 3 188,- Tilknytingsavgift - Uendra: Kr Avløpsavgift Årsavgift vanleg bustad - Uendra: Frå kr 3 739,- Tilknytingsavgift - Uendra: Kr ,- 3. Slamtøming Årsavgift bustad (4 m 3 ) - Uendra: Kr 740,- Årsavgift fritidsbustad (4 m 3 ) - Uendra: Kr 380,- 4. Renovasjon Standard løysing SIM - Uendra: Frå Kr Kommunal eigendel - Uendra: Kr 100,- (inkl. over) Endringar for vanleg bustad: Vatn 3 188, ,- Avløp 3 739, ,- Renovasjon 1 902, ,- Sum eks mva 8 829, ,- Uendra

46 INNTEKTER: Vatn: Årsavgift ,- Tilknytingsavgift , ,- BRUK AV FOND: KR ,- Avløp: Årsavgift ,- Tilknytingsavgift , ,- AVSETNING TIL FOND: KR ,- Slam: Årsavgift ,- BRUK AV FOND KR ,- Renovasjon: Årsavgifter ,- BRUK AV FOND: KR ,-

47 7.13 Budsjettframlegg Stord vatn og avlaup KF, VTP Innhald: 1. Innleiing budsjett 2014 for Stord vatn og avlaup KF avd. VTP. 2. Investeringsbudsjett 2014 for Stord vatn og avlaup KF avd VTP. 3. Driftsbudsjett 2014 for Stord vatn og avlaup KF avd. VTP. 4. Kommentarar til budsjettet og kostnadsutviklinga framover.

48 1. Innleiing budsjett 2013 for Stord vatn og avlaup KF avd. VTP Kommunestyret har fatta vedtak på at avdelinga skal styre mort budsjettmåla. Budsjetta er tufta på gjeldande økonomiplan. Tenesteområdet er underfinansiert. Etterslepet på vedlikehald og utskifting er merkbart stort, og blir større og større for kvart år som går utan auka midlar. Føretaket ber om at vedlikehaldsmidlane blir auka i planperiodane framover. Ein auke er ikkje tatt med i dette budsjettframlegget. For å koma kommunestyret i møte har Stord vatn og avlaup KF lagt inn fyljande tiltak i budsjettet for 2014: Nr Tiltak Reduksjon Auke 1 Auka sal av teneste via lastebil Redusert vakansepost Redusert overtid Tapte inntekter grunna færre parkeringsplasser Redusert over budsjettert inntekter straffegebyr Mindre kostnad. færre klagehandsaming feilpark Refusjon av straumutgifter fortau Borgg./Torgb Nye inntekter grunna handsaming graveløyver Skifte av bank Stenging av gatelys i mnd april til oktober i mnd april til oktober 11 Stenging av venterom Leirvik sentr Investeringane innanfor veg, trafikk og parkering, er i stor grad tufta på tiltaksprogram i gjeldande trafikksikringsplan, prioriterte saneringslister i fagavdelinga og utkast til ny hovudplan veg. Kommunedelplanen for Trafikksikringsplanen er i sluttfasen av rullering. Av den grunn er det ein del uvisse om prioritet og kostnad i så høve. 2. Investeringsbudsjett 2014 VTP 2.1 Investeringsbudsjett 2014 for 3320 Kommunale Vegar Dette er tatt med i budsjettet for 2013: Investeringsramme Ramme 2013 I mill. kr Ramme 2014 I mill. kr Investering 3320 Kommunale vegar 2,5 2,7 Planlagt inv Kommunale vegar i planer. 4 år 10,2

49 Følgjande større tiltak vil bli prioritert/gjennomført i 2014: Prosjekt Ramme 2014 I mill. kr Asfaltering kommunale vegar. 1,0 Utskifting av utstyr 0,5 Samarbeidsprosjekt 0,5 Prioritert liste over asfaltering i perioden : Kommunal veg Kalkyle pr i kr Åkervikåsen Langelandsvegen Sponavikdalen Rødkleiv Gruva Sveene Lønningsåsen Podlen Investeringsbudsjett 2014 for 3321 Avgiftsparkering Dette er tatt med i budsjettet for 2013: Investeringsramme Ramme 2013 i mill kr Ramme 2014 i mill kr Investering 3321 Avgiftsparkering 0,15 0,1 Planlagt inv Avgiftsparkering i planperioden 4 år 0 0,4

50 2.3 Investeringsbudsjett 2014 for 3325 Miljø og trafikksikring Dette er tatt med i budsjettet for 2014: Investeringsramme Ramme 2013 i mill kr Ramme 2014 i mill kr Investering 3325 Miljø og trafikksikring 0,5 0,4 Planlagt inv Miljø og traf.sikr. i planer. 4 år 0 1,0 Følgjande «større» tiltak vil bli prioritert/gjennomført i 2014: Prosjekt Ramme 2014 i mill kr Fornying/vedlikehald utstyr 0,2 Vegrekkverk 0 Fartsdemping 0 Skiltfornying, oppmerking 0 Universell utforming (trafikksikr.) 0 Prosjektering nye tiltak Investeringsbudsjett 2014 for 3324 Veglys Dette er tatt med i budsjettet for 2014: Investeringsramme Ramme 2013 i mill kr Ramme 2014 i mill kr Investering 3324 Veglys 0 0 Planlagt inv.3324 Veglys i planperioden 4 år Investeringsbudsjett 2013 for 3328 Vinterdrift Dette er tatt med i budsjettet for 2013: Investeringsramme Ramme 2013 i mill kr Ramme 2014 i mill kr Investering 3328 Vinterdrift vegar 0 0,2 Planlagt inv Vinterdrift i planperioden på 4 år 0 0,8

51 Følgjande større tiltak vil bli prioritert/gjennomført i 2014: Prosjekt Ramme 2014 i mill kr Utskifting maskinpark (andel) 0 3. Driftsbudsjett 2014 for Stord vatn og avlaup KF avd. VTP Driftsbudsjettet for VTP er spesifisert som fyljande: Driftsbudsjett Netto Ramme 2013 I mill. kr Netto Ramme 2014 I mill. kr Endring i mill Kommunale vegar 4,515 4,361-0, Avgiftsparkering (netto inntekt) -1,472-0,049-1, Miljø og trafikksikring 0,547 0,190-0, Veglys 3,071 2,398 +0, Vinterdrift 1,488 1, Torg -0,142-0,142 0 Sum driftsbudsjett 8,008 8,248 0, Overføring frå Stord kommune -8,008-8,248 0,240 Netto Kommentarar til budsjettet og kostnadsutviklinga framover Budsjettet for 2014 er lagt fram med ei uendra overført ramme med i høve 2013 budsjettet. 4.1 Grunnlag for budsjettet: Kostnadsauke: Det er lagt inn fyljande kostnadsauke i budsjettet for 2014: a) Lønsvekst: Lønsutgiftene har auka med vel 0,1 mill. kr. frå 2013 til 2014 til ca. 4,7 mill.kr. inkl. sos. kostn. Vakansestillingar er trekt inn til fordel for fast tilsette b) Kjøp av varer og tenester/overføringar/fordelte utg.

52 Postane er ei vidareføring frå 2013 med ein prisvekst på ca. 2 %. c) Interne tenester: SVA har vidareført 2013 nivået kr ,- Inntekter: Parkeringsavgifta er tenkt vidareført på same nivå som hausten VTP har likevel eit bortfall av inntekter med ca. 0,3 mill. kr grunna bortfall av parkeringsareal. Vidareført auka overføring frå Stord kommune med 0,8 mill. Overføringa er auka med 3 %. Inntektsida på tenesta 3321 «Avgiftsparkering», er i løpet av året 2013 blitt redusert via sal av parkeringsplasser rundt Kulturhuset og bygging av Amfi sitt parkeringshus. Dei tapte inntektene blei tidlegare nytta som gode midlar til gjennomføring av alle tenestene innan VTP. Bortfallet av inntekter legg grunnlag for reduksjon av parkeringstenesta. Det bør vurderast fjerning av gratistimen i deler av sentrum.

53 3250 VTP Konsekvensjustert budsjett Drift Detalj Konto Beskrivelse Budsjett 2013 Budsjett VTP 2853 Riks- og fylkesvei Momskompensasjon til SK Overføring til investeringsrekneskap Komp.for mva kjøp investering Samferdsel og transporttiltak Straum Mva på vederlag mva-pliktig Komp.for mva kjøp ført i drift Kommunale vegar Løn i faste stillingar Lønsavsetjing Vakansestilling budsjett Løn anna personale Sjukevikar Ferievikar Overtid Løn støttekontakt Tillegg ubekvem arbeidstid Anna løn Pensjon Gruppeliv/ulukkesforsikring Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Andre forbruksvarer Faglitteratur og abonnement Servering møter/kurs Arbeids- og verneklær Forbruksmateriell Utgifter telefon/datakommunikasjon Annonse Informasjonstiltak Representasjon gåver m.m Kurs og etterutdanning Skyss/kostgodtgjersle Andre reiseutgifter oppg.pliktig Personalforsikring Transport Drift/vedlikehald transportmidlar Årsavgift/forsikring Straum Forsikr.bygg anlegg utstyr Husleige Driftsavtalar EDB program Andre avgifter, provisjon og gebyr Innbu/utstyr Teknisk utstyr EDB-utstyr/program Bøker og andre media Leige/leasing transportmidlar Leige/leasing maskiner Vedlikehald anlegg og uteareal

54 12302 Vedlikehald teknisk utstyr Driftsavtalar data Matr.vedlikehald anlegg/uteareal Matr.vedlikehald teknisk utstyr til jmf Juridisk bistand Andre konsulenttenester Interne overføringar Driftsavtaler med private Kjøp andre tenester private Mva på vederlag mva-pliktig Renteutgifter forseint bet.rekningar Overføring til investeringsrekneskap 0 0 Sum utgifter Avgiftsfrie salsinntekter Sal av andre varer og tenester Andre leigeinntekter Avg.pl.sal varer og tenester Fordelte utgifter Komp.for mva kjøp investering Komp.for mva kjøp ført i drift Refusjon frå andre private Interne overføringar Sum inntekter Kommunale vegar Avgiftsparkering Vakansestilling budsjett Løn anna personale Løn ekstrahjelp Overtid Tillegg ubekvem arbeidstid Pensjon Gruppeliv/ulukkesforsikring Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Andre forbruksvarer Faglitteratur og abonnement Anna kontormateriell Servering møter/kurs Arbeids- og verneklær Forbruksmateriell Gebyr bank/lånekostnader Utgifter telefon/datakommunikasjon Annonse Informasjonstiltak Kurs og etterutdanning Skyss/kostgodtgjersle Opphaldsutgifter Andre reiseutgifter oppg.pliktig Personalforsikring Andre reiseutgifter utlegg Straum Forsikr.bygg anlegg utstyr Husleige Kontingent

55 11952 Driftsavtalar EDB program Andre avgifter, provisjon og gebyr Innbu/utstyr Leige/leasing maskiner Vedlikehald teknisk utstyr Reparasjoner Drift- og vedlikehaldsavtaler Matr.vedlikehald anlegg/uteareal Matr.vedlikehald teknisk utstyr til jmf Andre konsulenttenester Kjøp tenester særbedrift Mva på vederlag mva-pliktig Sum utgifter Gebyr byggesak/oppmåling/parkering Avg.pl.sal varer og tenester Refusjon sjukepengar Ref.feriepengar sjukep Komp.for mva kjøp ført i drift Renter bankinnskot m.m. 0 0 Sum inntekter Avgiftsparkering Veglys Transport Straum Vedlikehald anlegg og uteareal Matr.vedlikehald anlegg/uteareal Matr.vedlikehald teknisk utstyr til jmf Driftsavtaler med private Mva på vederlag mva-pliktig Renteutgifter forseint bet.rekningar 0 0 Sum utgifter Andre refusjonar frå staten Komp.for mva kjøp ført i drift Refusjon frå forsikringselskap Sum inntekter Veglys Kommunal veg, miljø- og trafikksikring Straum Matr.vedlikehald anlegg/uteareal Matr.vedlikehald teknisk utstyr til jmf Husleige frå føretak Reinhaldstenester frå føretak Mva på vederlag mva-pliktig Sum utgifter Komp.for mva kjøp ført i drift Refusjon frå andre private Sum inntekter Kommunal veg, miljø- og trafikksikring

56 3327 Skilting Matr.vedlikehald anlegg/uteareal Matr.vedlikehald teknisk utstyr til jmf Mva på vederlag mva-pliktig Komp.for mva kjøp ført i drift Vinterdrift Overtid Løn støttekontakt Utrykning og vakt Tillegg ubekvem arbeidstid Arbeidsgjevaravgift Drift/vedlikehald transportmidlar Teknisk utstyr Vedlikehald anlegg og uteareal Vedlikehald teknisk utstyr Vaktmeister/snøbrøytingsavtale Matr.vedlikehald anlegg/uteareal Matr.vedlikehald teknisk utstyr til jmf Driftsavtaler med private Mva på vederlag mva-pliktig Sum utgifter Komp.for mva kjøp ført i drift Sum inntekter Vinterdrift Leirvik Torg Forbruksmateriell Annonse Informasjonstiltak Vedlikehald anlegg og uteareal Matr.vedlikehald anlegg/uteareal Mva på vederlag mva-pliktig Sum utgifter Sal av andre varer og tenester Andre leigeinntekter Komp.for mva kjøp ført i drift Sum inntekter Leirvik Torg Interne finanseringstransaksjoner Overføring til investeringsrekneskap Ref. frå foretak/særbedrifter Sum inntekter Interne finanseringstransaksjoner Årets rekneskmmeirmindre forbruk Rekneskapsmessig meirforbruk 0 0

57 9999 Tilleggsløyving Overføring til investeringsrekneskap Komp.for mva kjøp investering 0 0 Netto VTP Stord vatn og avlaup KF 3250 VTP Budsjett 2014 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse SUM DRIFTSINNTEKTER (B) Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod Overføringer Fordelte utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER (C) BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER NETTO DRIFTSRESULTAT (I) Overført til investeringsregnskapet SUM AVSETNINGER (K) REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)

58 3250 VTP Konsekvensjustert budsjett 2014 Konto Ansvar Beskrivelse Budsjett 2013 Budsjett Løn i faste stillingar Lønsavsetjing Vakansestilling budsjett Løn anna personale Sjukevikar Ferievikar Løn ekstrahjelp Overtid Løn støttekontakt Utrykning og vakt Tillegg ubekvem arbeidstid Anna løn Pensjon Gruppeliv/ulukkesforsikring Arbeidsgjevaravgift Kontormateriell Andre forbruksvarer Faglitteratur og abonnement Anna kontormateriell Servering representasjon Servering møter/kurs Arbeids- og verneklær Forbruksmateriell Gebyr bank/lånekostnader Utgifter telefon/datakommunikasjon Annonse Informasjonstiltak Representasjon gåver m.m Kurs og etterutdanning Skyss/kostgodtgjersle Opphaldsutgifter Andre reiseutgifter oppg.pliktig Personalforsikring Transport Drift/vedlikehald transportmidlar Årsavgift/forsikring Andre reiseutgifter utlegg Straum Forsikr.bygg anlegg utstyr Husleige Kontingent Driftsavtalar EDB program Andre avgifter, provisjon og gebyr Innbu/utstyr Teknisk utstyr EDB-utstyr/program Bøker og andre media Leige/leasing transportmidlar Leige/leasing maskiner Vedlikehald anlegg og uteareal Vedlikehald teknisk utstyr Reparasjoner Driftsavtalar data Drift- og vedlikehaldsavtaler

59 Vaktmeister/snøbrøytingsavtale Matr.vedlikehald anlegg/uteareal Matr.vedlikehald teknisk utstyr til jmf Kjøp reinhald Juridisk bistand Andre konsulenttenester Interne overføringar Interne refusjonar Driftsavtaler med private Kjøp andre tenester private Kjøp tenester særbedrift Husleige frå føretak Reinhaldstenester frå føretak Momskompensasjon til SK Mva på vederlag mva-pliktig Tapsavsetjing Renteutgifter forseint bet.rekningar Overføring til investeringsrekneskap 0 0 Sum utgifter Avgiftsfrie salsinntekter Gebyr byggesak/oppmåling/parkering Sal av andre varer og tenester Andre leigeinntekter Avg.pl.sal varer og tenester Sal av driftsmidlar Fordelte utgifter Andre refusjonar frå staten Refusjon sjukepengar Ref.feriepengar sjukep Komp.for mva kjøp investering Komp.for mva kjøp ført i drift Refusjon frå andre private Refusjon frå forsikringselskap Trekk OU-midlar Ref. frå foretak/særbedrifter Interne overføringar Renter bankinnskot m.m Rekneskapsmessig meirforbruk 0 0 Sum inntekter Netto 3250 VTP

60 7.14 Budsjettframlegg. Kontrollutvalet

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

STORD KOMMUNE. Nordbygdo ungdomsskule. Budsjett og økonomiplan. Talbudsjett

STORD KOMMUNE. Nordbygdo ungdomsskule. Budsjett og økonomiplan. Talbudsjett STORD KOMMUNE Nordbygdo ungdomsskule N Rådmannen sitt framlegg til Budsjett og økonomiplan 21-213 Talbudsjett STORD KOMMUNE Nordbygdo ungdowskule Rådmannen sitt framlegg til Budsjett og okonomiplan 21-213

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN 20162019 FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT AV 09.11.2015 INNHALD BUDSJETT FOR DRIFT SUND KOMMUNE 2016 DRIFTSRAPPORT (SAMLA) BUDSJETTSKJEMA 1 A 3 DRIFTSRAPPORT (SAMLA)

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 2017 2019 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Til Til Bruk Bruk Bruk Overført Til

Detaljer

Budsjett 2018 Økonomiplan Forpliktande plan

Budsjett 2018 Økonomiplan Forpliktande plan Giske kommune 2018 Økonomiplan 2019-2021 Forpliktande plan 2018-2019 Kommunestyret sitt vedtak nye tabellar Vedlegg nr 1 0 Kommunestyret sitt vedtak (K-062/17): K- 062/17 Vedtak: 1. Giske kommunestyre

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 - Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer

Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 - Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer SAKNR. 063/10 BUDSJETT 2011 16.12.2010 KOMMUNESTYRET Handsaming i møtet: Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer Jon Magne Bogevik

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Forsand kommune Saksframlegg

Forsand kommune Saksframlegg Rådmannen Forsand kommune Saksframlegg SAKSGANG Saksnr Utval Dato 045/16 Formannskapet 02.11.2016 051/16 Formannskapet 23.11.2016 Kommunestyret Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post K1-150 Søren Jensen

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 Innhold Innledning... 2 Regnskapsskjema 1A - Driftset... 3 Regnskapsskjema 1B - Driftset... 4 Korreksjon for poster som er medtatt i skjema 1A:... 22 Regnskapsskjema 2A - Investeringset...

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000

Detaljer

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar:

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Vedtak i Ulstein kommunestyre, 12.12.2013: 1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan 2014 2017 og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Driftstiltak: Tiltak 2014

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018 Økonomisk oversikt ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 898 5 500 4 710 Andre salgs- og leieinntekter 9 014 8 265 8 617 Overføringer

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2016 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr.

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 083 985 700-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering Bruker: 18SVEFEI Klokken: 21:59 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: 12011 ADMINISTRATIV LEIING 31950 DATAPROGRAM 157.138,80 750.000-21.741,80

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A Budsjettforslag 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -5 543 914 000-5 240 719

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Rekneskap kr. Sum funksjonsomr: 01 Folkevald/administrativ styring, fe

Rekneskap kr. Sum funksjonsomr: 01 Folkevald/administrativ styring, fe 01 Folkevald/administrativ styring, fellesfunksjonar 100 Politisk styring og kontrollorgan 10 Løn og sosiale utgifter 1 023 1 084 1 083 1 083 1 083 1 083 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016

Detaljer

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden.

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden. 08.11.2010 PERSONAL OG ØKONOMIUTVALET Handsaming i møtet: Utgangspunktet for arbeidet er ei justering av gjeldande plan 2014 som vart vedteken i juni 2010. Fleire store investeringstiltak vert dyrare enn

Detaljer

Vedlegg 1 skjema 1A, 1B, 2A, 2B og årsverksplan

Vedlegg 1 skjema 1A, 1B, 2A, 2B og årsverksplan Vedlegg 1 skjema 1A, 1B, 2A, 2B og årsverksplan Budsjettskjema 1A budsjett 2015 Budsjett 2016 Skatt på inntekt og formue -33 062 375-34 017 000-35 627 000-35 627 000-35 627 000-35 627 000 Naturressursskatt

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer