STORD KOMMUNE. Nordbygdo ungdomsskule. Budsjett og økonomiplan. Talbudsjett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STORD KOMMUNE. Nordbygdo ungdomsskule. Budsjett og økonomiplan. Talbudsjett"

Transkript

1 STORD KOMMUNE Nordbygdo ungdomsskule N Rådmannen sitt framlegg til Budsjett og økonomiplan Talbudsjett

2 STORD KOMMUNE Nordbygdo ungdowskule Rådmannen sitt framlegg til Budsjett og okonomiplan Talbudsjett

3 Taldel av rådmannen sitt budsjettframlegg Del 1 Hovedoversyn Skjema 1 A Økonomiplan drift Skjema 2A Økonomiplan investering Økonomisk oversyn drift Økonomisk oversyn - investering Del 2 Nettorammebudsjett fordelt på komiteane ( skjema 1b) Nettoramme Formannskapet Nettoramme Komite for Oppvekst og utdanning Nettoramme Komite for Rehabilitering, Helse og Omsorg Nettoramme komite for Næring, Miljø og Kultur

4 Vedlegg 7.1 Stord kommune - Økonomiplan drift : øk skjema la Side 1 av 2 Rapport

5 øk skjema la Side 2 av 2 Rapport

6 Rekneska 28 Buds'ett 29 Buds'.29rev Buds'ett 21 Buds'ett 211 Buds'ett 212 Buds'ett 213 DRIFTSINNTEKTER LN4 Brukerbetalinger LNO5 Andre salgs- og leieinntekter LNO6 Overføringer med krav till motytelse LNO7 Rammetilskudd fra staten LNO8 Andre statlige tilskudd LNO9 Andre overføringer LN1 Inntekts- og formueskatt LN11 Eiendomsskatt LN12 Andre direkte o indirekte skatter LN13 Sum Driftsinntekter LN14 LN15 DRIFTSUTGIFTER LN16 Lønnsutgifter LN17 Sosiale utgifter LN18 Kjøp av varer og tjenester som inngår i LN19 Kjøp av varer og tjenester erstatter eger LN2 Overføringer LN21 Avskrivninger LN22 Fordelte ut ifter LN24 Sum Driftsut ifter LN25 LN26 Driftsresultat LN27 LN28 EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER LN29 Finansinntekter LN3 Renteinntekter og utbytte

7 LN31 Mottatte avdra å utlån LN32 Sum eksterne finansinntekter LN33 LN34 Finansutgifter LN35 Renteutgifter og låneomkostninger LN36 Avdrag på lån LN37 Sosial- o nærin sutlån LN38 Sum eksterne finansut ifter LN39 LN4 Resultat ekst.finanstransaks'oner LN41 Mot ost avskrivnin er LN44 Netto driftsresultat LN45 LN46 1NTERNE F1NANSTRANSAKSJONER LN47 LN48 LN49 LN5 LN51 LN52 Bruk av avsetninger Bruk av udisponert fra tidligere år Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetnin er Avsetninger LN53 Overført til investeringsbudsjettet LN54 Avsatt til dekning fra tidligere år LN55 Avsatt til disposisjonsfond LN56 Avsatt til bundne fond LN57 Avsatt til likviditetsreserven LN58 Sum avsetnin er LN59 Udisponert (overskudd) LN6 Til inndeknin senere år underskudd LN62 Resultat etter int. finanstransaks'one

8 Regnskap 28 Budsjett 29 Budsjett 21 Budsjett 211 Budsjett 212 Budsjett 213 FINANSIERINGSBEHOV 2 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetnin er Årets finansierin sbehov FINANSIERING 1 Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansierin Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Bruk av tidl, års udis. 2 Sum finansierin

9 fø Rekneskap 28 Buds'ett 29 Budsjett 21 Buds'ett 211 Buds'ett 212 Budsjett 213 Investeringsinntekfer LNO4 Salg av driftsmidler og fast eiendom LN5 Andre salgsinntekter LNO6 Refusjoner LN7 Statlige overføringer LNO8 Andre overføringer LN9 Renteinntekter o utb te LN1 Sum Inntekter LN12 Investeringsufgifter LN13 Lønnsutgifter LN14 Sosiale utgifter 237 LN15 Varer og tjenester i komm. egenprod LN16 Kjøp av tjenester som erstatter egenprod LN17 Overføringer LN18 Renteutgifter og omkostninger LN19 Fordelte ut ifter LN2 Sum Utgifter LN22 Finansutgifter LN23 Avdrag på lån LN24 Utlån og aksjekjøp Kjøp av aksjer og andeler Dekn.tidt års udekka LN25 Avsatt til ubundne investeringsfond LN26 Avsatt til bundne fond LN27 Avsatt til likviditetsreserven LN28 Sum finanstransaks'oner LN3 Finansieringsbehov LN32 Finansiering LN33 Overført fra driftsregnskapet LN34 Bruk av lån LN35 Mottatte avdrag på utlån Sal av aksjer og andeler Overført fra driftsregnskapet LN36 Bruk av disposisjonsfond -1 2 LN37 Bruk av ubundne investeringsfond LN38 Bruk av bundne fond LN39 Bruk av Likviditetsreserve Bruk av tidl. års udis. LN4 Sum finansiering Udekket / udisponert

10 Spesifikasjon nettoramme formannskapet fak. lan r.ansvarlteneste drift Rekneska opph. 29 rev Berekna premieavvik pens'on Tidle are års premieavvik pens'on Fellesut ifter Statstilskot ressurskrevande brukarar Avskrivin ar o renter frå VA Renter,avdra,lån - eb rer Momskompensasbn Skatt,rammetilskot,renter K rkele administras'on K rke ardar, drift o vedlikehald K rk"eleg fellesråd Effektiviserin Til/frå føretak ikk'e fordelt Omstillin /effektiviserin Tille slø vin FSK - Tille s/n e lø vingar Tillitsvalde Strate isk leiin Kommunalt s sselsetin stiltak Beredskap mot brann o ulukker Friluftsområde Idrett Andre kulturaktivitetar Tille sløyvin Strategisk leiargruppe Folkevalde,politisk kornit&utval Stortin s, Ike- o kommuneval

11 Spesifikasjon nettoramme formannskapet 12 Stønad politiske parti Barne- og un domsråd Revis'on o kontroll Administrasjon Administras'onslokale (straum rådhus Rettstell - forliksråd o Overform nderi o Eldreråd Sekretariat Administrasbn Administras'onslokale Rekneskap og løn Administrasbn Personal- o økonomi Fellesut ifter personal Kantine Intern serviceeining felles) Lønnsavset in spost Personalføremål - felles Administras'on Overform nderi Utviklings ruppa Drift felles IT-s stem Administras'onslokale o o o Fellesut ifter telefoni o o o o o 117 IKT - IT/Telefoni Sum nettoramme

12 amandrag nettoramme Øk. Jan r ansvar I teneste drift 13 Barne- og ungdomsråd 213 Lærlingar 9999 Tilleggsløyving 22 Grunnskule 222 Grunnskule lokaler 223 Skuleskyss 213* Vaksenopplæring 215* SFO 381 Basseng SUM skuleeiningar 21 Barnehagar 211 Private barnehagar 211 Styrka tilbod førskuleborn 2112 Spes.ped.hjelp førskuleborn 221 Lokaler komm barnehagar 2211 Lokaler private bamehagar 273 Kommunalt sysselsetjingstiltak Sum barnehagar 221 PPT-teneste grunnskule 232 Førebyggj.skule- og helsest.teneste 2321 Jordmorteneste 2322 Helsestasjon for ungdom 2335 Utekontakt 2336 Førebyggjande arbeid bom/unge 251 Sosial og førebyggjande 252 Barnevern Stord 2312 Fritidsklubbar 314 Stord kulturskule foroppveks Reknesk Sigis etf '-28 29oppte' 29 hav

13 Spesifikasjon nettoramme oppvekst Øk. lan Lansvar/Unumte drift Reknesk 28 ' 29'apph. 29 rev. Suds ett , Lærlin ar Personalføremål - felles Barne- o un domsråd Førskule basis/barneha e Private barneha ar-basistilbod Grunnskule Styrka tilbod førskulebarn Barneha eb g private Utviklin s ruppa Grunnskule lei e elevmaskiner IKT - IT/Telefoni Tille slø vin Oppvekst- Tille s/n e lø in ar Grunnskule Skulelokale Skulesk ss Skuleløyving haust Grunnskule Skulelokale Skulesk ss Hu lo oppvekstsenter Grunnskule Skulefritidsordnin SFO - funks'onshemma Skulelokale Skuleskyss H stad skule Grunnskule Skulefritidsordning SFO - funks'onshemma Skulelokale Skuleskyss

14 Spesifikasjon nettoramme oppvekst elk, lan r.ansvar Iteneste drift Reknesk opph: 29 rev Budsett Lan eland skule Grunnskule Skulefritidsordnin SFO - funks'onshemma Skulelokale Skulesk ss Leirvik skule Grunnskule Skulefritidsordnin SFO - funks'onshemma Skulelokale Skulesk ss Litlabø skule Grunnskule Skulefritidsordnin SFO - funks'onshemma Skulelokale Skulesk ss Rommetveit skule Grunnskule Skulefritidsordning SFO - funks'onshemma Skulelokale Skulesk ss Sa vå skule Grunnskule Skulefritidsordnin SFO - funks'onshemma Skulelokale Skulesk ss rødnalio skule Grunnskule

15 Spesifikasjon nettoramme oppvekst k. lan r.ansvar / teneste drift Reknesk opph. 29 rev. 213 Vaksenopplærin Vaksenopplærin innvandrarar Anna vaksenopplærin Skulelokale Skulesk ss Stord un domsskule Grunnskule Skulelokale Skulesk ss Komm.idrettsb o idrettsanle N sæter ungdomsskule Grunnskule Skulelokale Nordb gda ungdomsskule Førskule basis/barneha e S rka tilbod førskulebarn Spes. ed.h'elp førskuleborn Førskulelokale o sk ss Kommunalt s sselset in stiltak Furul barnehage Førskule basis/barneha e St rka tilbod førskulebarn Spes.ped.h'elp førskuleborn Førskulelokale o sk ss Kommunalt s sselsetin stiltak Sa vå /Litlabø barneha e Førskule basis/barneha e S rka tilbod førskulebarn Spes.ped.ftelp førskuleborn Førskulelokale o sk ss Kommunalt s sselsetin stiltak Skogatufto barneha e

16 Spesifikasjon nettoramme oppvekst fak. lan r.ansvar I teneste drift Førskule basis/barneha e Nordb gda barnehage Reknesk opph. 29 rev Budsett 212 Buds'ett Førskule (basis/barneha e S rka tilbod førskulebarn Spes.ped.h.elp førskuleborn Førskulelokale o sk ss Kommunalt s sselsetin stiltak Trodlahau en barneha e Førskule basis/barneha e St rka tilbod førskulebarn Spes.ped.ftelp førskuleborn Førskulelokale o sk ss Kommunalt s sselsetin stiltak T'ødnalio barneha e PPT-teneste runnskule Føreb ".skule- o helsest.teneste Jordmorteneste Helsestas'on for un dom Utekontakt Førebyg 'ande arbeid barn/un e Sosial og føreby 'ande Barnevernteneste Sakkunnin bistand Barneverntiltak i familien Støttekontakt SFO friplass Besøksheim Barneha e Barneverntiltak utafor familien Institus'on Besøksheim Fosterheim

17 Spesifikasjon nettoramme oppvekst Samia nettoramme

18 Øk. an 115 Samandrag nettoramme for RHO komiteen r.ansvar himeste drift Utviklingsgruppa Aktivisering eldre og funksjonshemma Støttekontaktar Trygghetsalarm Pleie, omsorg, hjelp i heimen Avlastning i heimen Anna hjelp i heimen Brukarstyrt personleg assistent Kommunale sysselsettingstiltak 'Reknesk BudS.: Sum heimebaserte tenester 253 Institusjon 233 Aktivitet/rehabilitering Legeteneste 251 Sosial og førebyggjande 2515 NAV kommune 266 Kundetorg 9999 Tilleggsløyving Sum nettoramme '..*78,12762: ,

19 Spesifikasjon nettorammerho k. lan r.ansvar / teneste drift Føreb..skule- o helsest.teneste Føreb 'ande arbeid helse o sosial Rekneska opph. 29 rev Nærin smiddeltils n Mil'øretta helsevern Ps kiatriteneste Le eteneste Leirvik o 254 Pleie, omsor, h'el i heimen Institus'onslokale o o Kommunalt s sselset'in stiltak -352 o o 115 Utviklin s ru a Pleie,omsor,ftel i institus'on Avlastnin so hald i institusbn Pleie, omsor, h'el i heimen Kommunalt s sselset in stiltak Stord s'ukeheim Kantine Aktiviserin eldre o funks'onshemma o 2346 Trans ortteneste Dia nose,behandlin,rehabiliterin Pleie,omsor,h'el i institus'on o o o o 2543 Anna h'el i heimen S m'ehallar Komm.idrettsb o idrettsanle Aktivitet/rehabiliterin Støttekontaktar o 253 Pleie,omsor,ftelp i institus'on o o o o 254 Pleie, omsor, h'el i heimen Avlastnin i heimen o o 2544 Brukarst rt ersonle assistent o o o o o o 273 Kommunalt s sselset'in stiltak o o o o o 231 Område Sentrum Jordmorteneste o o o o o 234 Aktiviserin eldre o funks'onshemma Støttekontaktar o Suds ett 212 o 213

20 Spesifikasjon nettoramme RHO fak. lan 253 r.ansvar t teneste drift Pleie,omsor,h'el i institus'on Rekneska opph. 29 rev. ' Pleie, omsor, Kel i heimen Avlastnin i heimen Brukarst rt ersonle assistent Kommunalt s sselset in stiltak o o o o o 232 Område Sa vå Aktiviserin eldre o funks'onshemma Støttekontaktar o o o 253 Pleie,omsor,h'el i institus'on Avlastnin so hald i institusbn o 254 Pleie, omsor, h'el i heimen Avlastnin i heimen Institus'onslokale o 273 Kommunalt s sselset in stiltak Område Nordb da F siotera euttenester Le evakt Le eteneste Leirvik Le eteneste Sa vå Le eteneste Vaksinas'on Føreb 'ande arbeid helse o sosial Edruskapsvern Krisesenter Mil'ø retta helsevern Ps kiatriteneste Sosial råd 'evin o rettleiin Fl ktnin eteneste o o o o o 2423 Meklin o o o o o 2431 Tiltak utanfor institus'on Besøksheim 1 76 o o 2523 Fosterheim 139 o o 251 Sosial o føreb 'ande Sosial råd 'evin o rettleiin Suds ett 213

21 øk. tan 2422 Fl ktnin eteneste 243 Tilbod erson med rus roblem 273 Kommunalt s sselsef in stiltak 275 Introduks'onsordnin 276 Kvalifiserin sordnin 281 Økonomisk sosialftel 283 Tilskot/formidlin slån Husbanken 2515 NAV kommune 12 Administras'on 2427 Bevil nin o sk.enkekontroll 254 Pleie, omsor, h'el i heimen 273 Kommunalt s sselsefin stiltak 392 Trudomssamfunn 266 Kundetor 234 Aktiviserin eldre o funks'onshemma 2347 Støttekontaktar 2349 T hetsalarm 253 Pleie,omsor,h'elp i institus'on 254 Pleie, omsor, h'elp i heimen 2541 Avlastnin i heimen 2543 Anna h'el i heimen 2544 Brukarst rt ersonle assistent 273 Kommunalt s sselsefin stiltak 2661 Kundetor - fordelin 9999 Tille slø vin r.ansvar I teneste drift 399 RHO - Tille s/n e lø vin ar Sum nettoramme Formannskapet: 254 Tilskot ressurskrevjande brukara

22 Spesifikasjon nettoramme NMK Side 1 av 3

23 Spesifikasjon nettoramme NMK Side 2 av 3

24 Spesifikasjon nettorammenmk 1 k. lan r.ansvar / teneste Rekneska 2 drift opph. 29 rev Fortau, gang- og sykkelsti Natur - og friluftsliv Næring Sum ramme Tekniske tenester overf andre områder VAR overf eige føretak Side 3 av 3

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Fitjar kommune Møteinnkalling

Fitjar kommune Møteinnkalling Fitjar kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte og må melde forfall, vert dei

Detaljer

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 Tall i 1000 kroner BUDSJETT 2015 OPPR. BUD 2014 REGNSKAP 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 650-11 900-11 951 Ordinært rammetilskudd -32 350-30

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Rådmannens innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 - Økonomisk

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2006

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2006 sskjema 1A - Driftsregnskapet Regulert Opprinnelig budsjett budsjett 2006 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -48 242 320 900 000-50 000 000-49 549 164 Ordinært rammetilskudd -41 887 061-3

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE MODALEN KOMMUNE REKNESKAP 2013 1 INNHALD: Hovudoversyn til rekneskapen 2013: Side 3-7 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 2A Investeringsrekneskapen

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 FJELL KOMMUNE Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Vedteke KS 15.12.2011 1 Bakgrunn Budsjettet for 2011 var opphavleg gjort opp med eit underskot på 14,2 mill. I budsjettrevisjonen pr 1. tertial vart underskotet

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Drift... 2 1 A... 2 Hovedoversikt Drift... 3 Tiltak for driftsmessig balanse... 5

Drift... 2 1 A... 2 Hovedoversikt Drift... 3 Tiltak for driftsmessig balanse... 5 Røros kommune Budsjettforslag 20142017 Talldelen 18.11.2013 16.00 Innhold Drift... 2 1 A... 2 Hovedoversikt Drift... 3 Tiltak for driftsmessig balanse... 5 Etatene drifttall pr ansvar... 8 Total oversikt...

Detaljer

066/12: KVAM HERAD - BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

066/12: KVAM HERAD - BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 066/12: KVAM HERAD - BUDSJETT - ØKONOMIPLAN - 2016 FSK-066/12 Tilråding frå formannskapet: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Hovudstrategi for Kvam herad Kvam herad skal i tillegg til lovpålagte oppgåver

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2013 Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 (Foto: Bjørn Andresen, Statens Vegvesen) Innhaldsliste Overordna kommentarar - inntektsføresetnader s.

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer