Prop. 1 LS. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET Skatter og avgifter 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prop. 1 LS. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Skatter og avgifter 2011"

Transkript

1 Prop. 1 LS ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011

2

3 Innhold Omtalt side Del I Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken 17 1 Hovedtrekk i skatte- og avgiftsopplegget for Hovedtrekk i skatte- og avgiftsopplegget Provenyvirkninger av forslaget til skatte- og avgiftsendringer Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser Fordeling av offentlige skatte- og avgiftsinntekter Gebyrer og sektoravgifter 35 Skatte- og avgiftssystemet hovedelementer og 2 utviklingstrekk Innledning Direkte skatter Generelt Inntektsskatt for personlige skattytere Bedriftsbeskatning Skatt på kapitalbeholdning Indirekte skatter Merverdiavgiften Særavgifter Toll Gebyrer og sektoravgifter Anslag på skatteutgifter og skattesanksjoner Utfordringer i skatte- og avgiftssystemet 54 Nærmere om de enkelte forslagene skatte-, avgifts- Del II og tollvedtak 59 Forslag til vedtak side 3 Direkte skatter og avgifter til folketrygden Tilpasning av skattereglene til pensjonsreformen Innledning Gjeldende skatteregler for pensjonister Høringen Departementets vurderinger Departementets forslag , Fordelingsvirkninger Enkelte beregningseksempler Økonomiske konsekvenser Øvrige skatteregler for lønnstakere og pensjonister Toppskatt og standardfradrag , Fradrag for gaver til frivillige organisasjoner utvidelse til EØS-området Utgiftsgodtgjørelser for tjenestereiser teknisk frikobling av skattereglene fra statens regulativer Andre grenser og fradrag Næringsbeskatning Endringer i grunnlaget for eiendomsskatt Fritaksmetoden eierandeler i borettslag og boligaksjeselskap 79

4 Omtalt side Forslag til vedtak side Produktavgift (kap post 71) Skattefradrag for kostnader til forskning og utvikling Kraftverksbeskatning Arbeid mot skatteunndragelse Oppfølgingen av saker i NOU 2009:4 Tiltak mot skatteunndragelser Oppfølgingen av forslag om å innføre et solidaransvar for skatter og avgifter i bygg- og anleggsbransjen Endringer i kommunale og fylkeskommunale skattører og fellesskatt for Flere skatteoppgjørspuljer og nye frist- og rentebestemmelser Endring i Stortingets skattevedtak Indirekte skatter Innledning Tekniske endringer i avgiftsvedtakene Merverdiavgift (kap post 70) Avgiftsplikt på elektroniske tjenester som leveres fra utlandet til privatpersoner i Norge Andre merverdiavgiftssaker Avgift på alkohol (kap post 70) Avgift på tobakkvarer mv. (kap post 70) Avgift på motorvogner mv. (kap. 5536) Innledning Engangsavgift (kap post 71) Årsavgift (kap post 72) Vektårsavgift (kap post 73) Omregistreringsavgift (kap post 75) Avgift på båtmotorer (kap post 71) Veibruksavgift på drivstoff (kap post 70 og 71) Avgift på elektrisk kraft (kap post 70) Grunnavgift på mineralolje mv. (kap post 70) Avgift på smøreolje mv. (kap post 71) CO 2 -avgift (kap post 70 og kap post 70) , Svovelavgift (kap post 71) Avgift på utslipp av NO x (kap post 70 og kap post 70) Avgift på sluttbehandling av avfall (kap post 70) Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier (kap post 70 og 71) Miljøavgift på visse klimagasser (kap post 70) Miljøavgift på plantevernmiddel (kap post 70) Avgifter knyttet til andre undersjøiske naturforekomster enn petroleum (kap post 70) Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv. (kap post 70) Avgift på alkoholfrie drikkevarer (kap post 70)

5 Omtalt side 4.21 Avgift på sukker mv. (kap post 70) Avgift på drikkevareemballasje (kap post 70-74) Dokumentavgift (kap post 70) Avgift på frekvenser mv. (kap post 70) Inntekter ved tildeling av konsesjoner (kap post 29) Avgifter i matforvaltningen (kap post 70) Omgjøring av sektoravgifter Toll Innledning Om toll og tollsatser Tollinntekter Mulitilaterale forhandlinger i WTO EØS-avtalen og de øvrige handelsavtalene Nye handelsavtaler Forhandlinger med EU på landbruksområdet Regler om forhåndsvarsling ved inn- og utførsel av varer EUs forbud mot omsetning av selprodukter Forvaltning av tollregimet for landbruksvarer Administrative tollnedsettelser Fordeling av tollkvoter Endring i GSP-ordningen for kjøtt av sau og lam fra Namibia, Botswana og Swaziland Tollvernet for korn Tollfrihet for farmasøytiske produkter Overgang til verditoll på melk Nye og endrede tariffoppdelinger fullmakt Kunngjøring av tollsatser mv. 129 Forslag til vedtak side

6 Omtalt side Forslag til vedtak side 6 Fordelingsvirkninger av skattesystemet Innledning Inntekts- og formuesfordelingen og skattesystemets progressivitet Fordelingsvirkninger av skatteopplegget Fordelingsvirkninger av skatteendringer i perioden Betydningen av skatte- og avgiftssystemet for husholdningenes velferd 137 Del III Nærmere om de enkelte forslagene lovvedtak Oversikt Endringer i skattereglene for pensjonister Innledning Skattefradrag for pensjonsinntekt Vilkår for skattefradraget Forslaget i høringsnotatet og høringsinstansenes merknader Departementets vurderinger og forslag Beregning av skattefradraget Forslaget i høringsnotatet og høringsinstansenes merknader Departementets vurderinger og forslag Reduksjon av skattefradraget tilsvarende pensjonsgrad, redusert AFP og antall måneder med pensjon i inntektsåret Nedtrapping av skattefradraget Skattebegrensning for mottakere av uførepensjon og behovsprøvede ytelser og ved liten skatteevne Forslaget i høringsnotatet Departementets vurderinger og forslag Særfradrag for alder og uførhet Skattefritak for kompensasjonstillegg til mottakere av AFP i privat sektor Særlig om beskatning av mottakere av ektefelletillegg Administrative følger av forslaget Tidspunktet for ikrafttredelse og overgangsregler Utvidelse av ordning med fradragsrett for gave til visse frivillige organisasjoner Innledning og sammendrag Bakgrunn Gjeldende rett Departementets vurderinger og forslag Tilpasninger i skatteloven ved utvidelse av gavefradragsordningen Generelt Nærmere om de ulike kravene i skatteloven ved utvidelse av gavefradragsordningen Andre endringer i ordningen Mindre tros- og livssynssamfunn 158

7 Omtalt side Forslag til vedtak side Fullmaktshjemmel til å avgrense kulturvernbegrepet i skatteloven Forholdet til statskirken Offentlig innsyn i mottatte gavebeløp Administrative og økonomiske konsekvenser Ikrafttredelse Avgrensning av fritaksmetoden mot gevinster og tap ved realisasjon av eierandeler i boligselskap Innledning og sammendrag Høring Gjeldende rett Eierandeler i borettslag og boligaksjeselskap som objekt under fritaksmetoden Eierbegrensninger i borettslag mv Departementets vurderinger og forslag Økonomiske og administrative konsekvenser Ikrafttredelse Endringer i skattesystemet for Svalbard Innledning Bakgrunn for forslagene Arbeidsgruppe 2 for utredning av svalbardskatt Høring Skattepraksis ved pendling mellom Svalbard og fastlandet Gjeldende praksis Arbeidsgruppens vurderinger og forslag Høringsinstansenes synspunkter Departementets vurderinger og forslag Skattlegging av utenlandske forskere mv Gjeldende praksis Arbeidsgruppens vurderinger og forslag Høringsinstansenes synspunkter Departementets vurderinger og forslag Særordningen for ansatte i Trust Arktikugol Gjeldende ordning Arbeidsgruppens vurderinger og forslag Høringsinstansenes synspunkter Departementets vurderinger og forslag Bostedsskatteplikt til Svalbard omfanget av skatteplikten Gjeldende rett Arbeidsgruppens vurderinger og forslag Høringsinstansenes synspunkter Departementets vurderinger og forslag Bostedsskatteplikt til Svalbard - etablering og opphør Gjeldende rett Arbeidsgruppens vurderinger og forslag 182

8 Omtalt side Høringsinstansenes synspunkter Departementets vurderinger og forslag Forholdet mellom skatteplikt til det norske fastlandet og skatteplikt til Svalbard Gjeldende praksis Arbeidsgruppens vurderinger og forslag Høringsinstansenes synspunkter Departementets vurderinger og forslag Pensjonister på Svalbard Gjeldende rett Arbeidsgruppens vurderinger og forslag Høringsinstansenes synspunkter Departementets vurderinger og forslag Befolkningsregister og kontroll av opphold Gjeldende rett Arbeidsgruppens vurderinger og forslag Høringsinstansenes synspunkter Departementets vurderinger og forslag Selvangivelse Gjeldende rett Arbeidsgruppens vurderinger og forslag Høringsinstansenes synspunkter Departementets vurderinger og forslag Informasjon om skattesystemet Gjeldende ordning Arbeidsgruppens vurderinger og forslag Høringsinstansenes synspunkter Departementets vurderinger og forslag Selskaps-, regnskaps- og revisjonslovgivning Gjeldende rett Arbeidsgruppens vurderinger og forslag Høringsinstansenes synspunkter Departementets vurderinger og forslag Administrative og økonomiske konsekvenser Administrative konsekvenser Provenymessige konsekvenser Unntak fra reglene om formuesverdsetting for boliger på Svalbard Innledning og sammendrag Departementets vurderinger og forslag Økonomiske og administrative konsekvenser Ikrafttredelse Endringer i skattereglene for kraftforetak mv Innledning og sammendrag 198 Forslag til vedtak side

9 Omtalt side Forslag til vedtak side 13.2 Skattemessig behandling av fallrettigheter Bakgrunn og gjeldende rett Utleie av fallrettigheter mv Skattemessig behandling av fallrettigheter mv Departementets vurderinger og forslag Økonomiske konsekvenser Grunnrenteskatt på elsertifikater Innledning og bakgrunn Gjeldende rett Departementets vurderinger og forslag Økonomiske konsekvenser Næringseiendom som nytt utskrivingsalternativ for eiendomsskatt Innledning og sammendrag Gjeldende rett Departementets vurderinger og forslag Definisjon av næringseiendom Ikrafttredelse og overgangsregel Ikrafttredelse Overgangsregel Økonomiske og administrative konsekvenser Flere skatteoppgjørspuljer og nye frist- og rentebestemmelser 206 og Innledning Høringen Flere skatteoppgjørspuljer og nye rentebestemmelser Innføring av flere skatteoppgjør for personlige skattytere Forsinkelsesavgift og tilleggsskatt fristbestemmelser Renter ved restskatt og tilbakebetalt skatt Kunngjøring av skatteoppgjør endring i klage- og søksmålsfristene Oppheving av kunngjøringskravet Klage- og søksmålsfrister Betalingstidspunkter for restskatt og tilgodebeløp Særlig om skatt på utbytte fra norske selskaper til utenlandske aksjonærer Økonomiske og administrative konsekvenser Ikrafttredelse Endring i lov om kompensasjon av merverdiavgift Merverdiavgift og elektroniske tjenester Innledning Bakgrunn Nærmere om lovforslaget Gjeldende merverdiavgiftsregelverk Hovedtrekkene i merverdiavgiftssystemet Merverdiavgiftsplikten 218

10 Omtalt side Forslag til vedtak side Registrering i Merverdiavgiftsregisteret Ansvaret for beregning og betaling av merverdiavgift Særskilt om elektroniske tjenester Merverdiavgift og internasjonal tjenestehandel Bakgrunn og lovhistorikk Innførsel og utførsel av fjernleverbare tjenester Elektroniske kommunikasjonstjenester Merverdiavgiftsregelverket i EU Hovedtrekkene i merverdiavgiftssystemet i EU Regler om leveringssted for tjenester Generelt Hovedregel leveranser til næringsdrivende Hovedregel leveranser til privatpersoner Unntak Levering av elektroniske tjenester til privatpersoner Generelt Nærmere om leveringssted for elektroniske tjenester Levering av teletjenester og kringkastingstjenester til privatpersoner Generelt Leveringssted for teletjenester og kringkastingstjenester Levering av enkelte andre immaterielle tjenester til privatpersoner Betaling og identifikasjon Generelt Forenklet registreringsordning for tilbydere av elektroniske tjenester Departementets vurderinger og forslag Behovet for lovendringer Omfanget av merverdiavgiftsplikten Generelt Nærmere om avgrensning av begrepet elektroniske tjenester Andre mottakere hjemmehørende i merverdiavgiftsområdet Nærmere om gjennomføringen av merverdiavgiftsplikten Innledning Nærmere om arbeidet med en forenklet registrerings- og rapporteringsordning Økonomiske konsekvenser Administrative konsekvenser Endring av merverdiavgiftsoppgjør etter krav fra avgiftssubjektet Innledning og sammendrag Gjeldende rett Adgang for registrerte avgiftspliktige til å få utbetalt til gode merverdiavgift for tidligere terminer Innledning Praksis for utbetaling av til gode avgift for tidligere terminer 237

11 Omtalt side 18.3 Utenlandsk rett og endringsbestemmelser på tilstøtende områder Utenlandsk rett Dansk rett Svensk rett Endringsbestemmelser på enkelte tilstøtende områder Ligningsloven Tolloven Høring Departementets vurderinger og forslag Innledning Forslag til nye bestemmelser Utgangspunkt og rettslig plassering Nærmere om departementets forslag Endring av beregningsgrunnlaget for utgående avgift krav om retting overfor kjøper Reduksjon av tilbakebetalingskrav som følge av at avgiftsbelastningen er veltet over på andre Forholdet til andre bestemmelser Oppgjør av krav om inn- eller utbetaling av merverdiavgift etter endret avgiftsoppgjør forholdet til bestemmelsene i skattebetalingsloven Kort om forholdet til ordningen med tilbakegående avgiftsoppgjør og justeringsbestemmelsene i merverdiavgiftsloven Økonomiske og administrative konsekvenser Ikrafttredelse Innføring av søksmålsfrister i merverdiavgiftsloven og tolloven Innledning Gjeldende rett Merverdiavgift Toll Søksmålsfristene i ligningsloven 248 Nye endringsregler i merverdiavgiftsloven og behovet for søksmålsfrister Høring Departementets vurderinger og forslag Innledning Prøving av avgiftsoppgjør uten at det foreligger vedtak Vedtak Søksmålsfristens lengde Unntak fra fristen i tolloven i medhold av forvaltningsloven 27 b Særlig om merverdiavgift ved innførsel Tilbakebetalings- og erstatningssøksmål 252 Oppfriskning og utvidet søksmålsadgang ved tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring 252 Forslag til vedtak side 286, 287 og

12 Omtalt side Søksmålsfrister ved avvisningsvedtak Økonomiske og administrative konsekvenser Ikrafttredelse Lovbestemmelser om at skatteetaten kan gjøre forhåndsutfylte oppgaver, skatteoppgjør og skattekort elektronisk tilgjengelig for mottakeren Innledning og bakgrunn Høringen Departementets vurderinger og forslag Generelt Nærmere om utformingen av forslagene Begrepsbruk elektronisk kommunikasjon Utsendelse av forhåndsutfylte oppgaver mv. per post Forslag til presiseringer i ligningsloven Forslag til presiseringer i andre lover på skatteetatens område Økonomiske og administrative konsekvenser Ikrafttredelse 257 Forslag til vedtak side 276, 277, 280, 281, 285 og Hjemmel for skattemyndighetene til å kreve å se id-kort , 285 og Innledning Bakgrunn Høringsinstansenes merknader Departementets vurderinger og forslag Økonomiske og administrative konsekvenser Ikrafttredelse Fradrag for ektefellebidrag ved beregning av forskuddstrekk og Innledning Bakgrunn Departementets vurderinger og forslag Økonomiske og administrative konsekvenser Ikrafttredelse Endring i beløpsgrensen for reisefradraget Oppretting og presisering av lovtekst Overgangsreglene til endringene i skatteloven 8-14, 8-15 og 8-17, vedtatt ved lov 14. desember 2007 nr Skatteloven 8-17 tredje ledd Ligningsloven 3-13 nr. 2 bokstav k Ligningsloven 6-2 nr. 1 bokstav b Enhetsregisterloven 2 bokstav b Tolloven 15-4 første ledd Omtale av saker om skattefritak på nærmere vilkår etter skatteloven og departementets praksis i Innledning Generelt 267

13 Omtalt side 25.3 Praksis etter skatteloven tredje ledd overføring av eiendeler mellom selskaper i samme konsern Praksis etter skatteloven Transaksjoner som utelukkende gjelder virksomhet i selskaper og mellom parter som alle er hjemmehørende i Norge Transaksjoner med virkning over landegrensene Departementets vurderinger Oversikt over fradragsbeløp og beløpsgrenser i skatteloven 273 Forslag til vedtak side Vedlegg 1 Anslag på skatteutgifter og skattesanksjoner Skattestatistikk for Tollnedsettelser og tollkvoter Oversikt over beløpsgrensebestemmelser i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 363

14

15 Prop. 1 LS ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Tilråding fra Finansdepartementet av 1.oktober 2010, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)

16

17 Del I Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken

18

19 Prop. 1 LS 19 1 Hovedtrekk i skatte- og avgiftsopplegget for Hovedtrekk i skatte- og avgiftsopplegget Regjeringens mål for skatte- og avgiftspolitikken er å sikre inntekter til fellesskapet, bidra til rettferdig fordeling og et bedre miljø, fremme sysselsettingen i hele landet og bedre økonomiens virkemåte. Den økonomiske situasjonen internasjonalt, kjennetegnet ved urovekkende høy statsgjeld i mange land og usikre vekstutsikter, er en kraftig påminning om behovet for å holde orden i egen økonomi og legge til rette for at ressursene forvaltes på en god måte. Skatte- og avgiftssystemet spiller en vesentlig rolle i dette. Skatte- og avgiftssystemet må utformes slik at en unngår uheldig skatteplanlegging og lite effektiv bruk av ressursene. Det må stimulere til arbeid, og skattegrunnlagene må være basert på reelle økonomiske forhold, slik at skatten virker automatisk stabiliserende på økonomien. Regjeringen har vist at det er mulig å forene et mer effektivt skattesystem med økt omfordeling og bedre ivaretakelse av miljøet samtidig som skattenivået holdes uendret. Skattereformen 2006 ga et mer rettferdig skattesystem ved at den store forskjellen i høyeste marginale skattesatser på arbeid og utbytte langt på vei ble utlignet. Inntektene fra utbytteskatten er mer enn tredoblet fra 2006 til Utbytteskattens fordelingsvirkninger illustreres av at om lag 90 pst. av aksjeverdiene (ligningsverdier) eies av de 10 pst. mest formuende. Endringer i arveavgiften og særlig formuesskatten har også bidratt til å styrke fordelingsprofilen i skattesystemet. Noe av de gode fordelingsvirkningene vil komme i år som følge av økt bunnfradrag i formuesskatten og at nytt verdsettingssystem for bolig iverksettes denne høsten. Kampen mot skatteunndragelser er trappet opp både nasjonalt og gjennom internasjonalt samarbeid. Regjeringen har styrket avgiftene for å bedre miljøet. Miljø- og energirelaterte avgifter har økt med nesten 1,7 mrd. kroner fra 2005 til Regjeringen har også gjort mye for å redusere gebyrer som overstiger statens kostnader ved å produsere de aktuelle tjenestene. Samlet er overprisede gebyrer redusert med i overkant av 550 mill. kroner i perioden. I budsjettet for 2011 foreslår Regjeringen endringer i skattesystemet som vil gi mange eldre arbeidstakere vesentlig sterkere incentiver til arbeid enn dagens regler. Denne tilpasningen av skattesystemet til pensjonsreformen sikrer gode skattemessige vilkår for å kombinere arbeid og pensjon. Samlet innebærer skatte- og avgiftsopplegget for 2011 at de gode fordelingsegenskapene til skatteog avgiftssystemet videreføres og styrkes. Tilpasse skattesystemet til pensjonsreformen Skattesystemet må stimulere til arbeid. En stor arbeidsstyrke er avgjørende for å opprettholde velferdsnivået. Deltakelse i arbeidslivet er også den viktigste forsikringen mot lav inntekt og dårlige levekår for den enkelte. Det nye pensjonssystemet legger bedre til rette for å kunne kombinere arbeid og pensjon. Dagens skatteregler for pensjon er imidlertidig tilpasset det gamle pensjonssystemet og at man i stor grad enten jobber eller tar ut full pensjon. Særlig er den såkalte skattebegrensningsregelen dårlig tilpasset nytt pensjonssystem. Regelen gir høyere marginalskatt på arbeid for pensjonister med lave og middels inntekter enn for lønnstakere. Den åpner også for uheldige tilpasninger. Blant annet kan skatten på arbeidsinntekter reduseres ved å ta ut litt pensjon. I noen tilfeller kan til og med inntekten etter skatt øke dersom en arbeider mindre. Skattebegrensningsregelen innebærer også svært høy marginalskatt på kapitalinntekt og ekstra beskatning av formue for pensjonister med relativt lav inntekt. Regjeringen foreslår derfor endringer i skattereglene for pensjonister slik at det skal lønne seg mer å jobbe i tillegg til å ta ut pensjon. Forslaget innebærer at skattebegrensningsregelen for AFP- og alderspensjonister erstattes med et nytt skattefradrag i pensjonsinntekt. Fradraget sikrer at de som bare har minstepensjon, fortsatt ikke betaler inntektsskatt. Fradraget trappes ned kun mot pensjonsinntekt, slik at marginalskatten på arbeidsinntekt reduseres til samme ni-

20 20 Prop. 1 LS vå som for lønnstakere. Marginalskatten på kapital for pensjonister med lav inntekt vil også reduseres til samme nivå som for andre skattytere. Med gjeldende skattebegrensningsregel ses ektefellers inntekt og formue under ett, og maksimal skattebegrensning for ektepar utgjør mindre enn dobbelt så mye som maksimal skattebegrensning for en enslig. Det nye skattefradraget foreslås fastsatt uavhengig av ektefelles inntekt, og gifte AFP- og alderspensjonister vil få hvert sitt fradrag. I tillegg foreslås det å øke trygdeavgiften på pensjonsinntekt og å avvikle særfradraget for alder. Samlet sett gir forslaget en skattelette for pensjonistgruppen på 1,35 mrd. kroner påløpt i Forslaget har gode fordelingsvirkninger. Om lag 59 pst. av AFP- og alderspensjonistene får en skattelettelse med forslaget, om lag 11 pst. får uendret skatt, og om lag 30 pst. får en skjerpelse. AFP- og alderspensjonistene som får økt skatt, har generelt god skatteevne. Endringene vil være svært gunstige for mange pensjonistektepar. Det skyldes at skattefradraget, i motsetning til dagens skattebegrensning, ikke reduseres som følge av ektefellens inntekt, og at den samlede verdien av to individuelle skattefradrag er større enn verdien av skattebegrensningsregelen for ektepar i dag. Det vises til nærmere omtale i avsnitt 3.1. Andre endringer i skatter og avgifter Regjeringen foreslår enkelte andre endringer i skatter og avgifter: Det innføres merverdiavgiftsplikt ved privatpersoners kjøp av elektroniske tjenester fra utlandet. Det tas sikte på iverksettelse fra 1. juli Grunnavgiften på mineralolje økes med 8,1 øre per liter utover prisjustering, noe som tilsvarer en økning på 1 øre per kwh. Engangsavgiften justeres for å bidra ytterligere til lavere CO 2 -utslipp fra nyregistrerte biler. Avgiften på snus og skrå økes med 10 pst. reelt, og avgiften på andre tobakkvarer økes med 5 pst. reelt. Avgiftene på alkohol økes med 5 pst. reelt. Sektoravgifter og overprisede gebyrer reduseres samlet med 38 mill. kroner påløpt. Fradraget for gaver til frivillige organisasjoner utvides til å gjelde organisasjoner med sete i EØS-området. Fradrag for gaver til tros- og livssynssamfunn uten nasjonalt omfang fjernes. Gevinst ved realisasjon av eierandeler i borettslag og boligaksjeselskap unntas fra de inntektene som er gjort skattefrie under fritaksmetoden. Regjeringen foreslår at kommunene gis anledning til å skattlegge all næringseiendom som ikke er eksplisitt unntatt i eigedomsskattelova, uten å måtte skrive ut eiendomsskatt i hele kommunen. Dette gjelder blant annet tjenesteytende virksomhet, for eksempel hoteller, butikker og kontorer, i tillegg til næringseiendom som i dag defineres som verk og bruk. Kommunene vil fortsatt ha anledning til å skattlegge verk og bruk etter gjeldende regler. Det arbeides med å etablere et felles elsertifikatmarked med Sverige fra Regjeringen foreslår å inkludere inntekter fra elsertifikater i grunnrenteinntekten for kraftverk. For å klargjøre reglene og unngå skattemotivert uthuling foreslås det at verdien av fallrettigheter ikke skal være fradragsberettiget i grunnrenteinntekten for kraftverk. Det sendes på høring et forslag om enkelte presiseringer og oppdateringer i reglene for Skattefunn i skattelovforskriften samt forslag om å innføre lovhjemmel for informasjonsutveksling mellom etatene og lovhjemmel for sanksjoner. 1.2 Provenyvirkninger av forslaget til skatte- og avgiftsendringer Skatteløftet ble oppfylt ved framleggelsen av Nasjonalbudsjettet I forbindelse med senere budsjetter og tiltakspakken for å motvirke konsekvensene av det internasjonale økonomiske tilbakeslaget, er det gitt varige lettelser sammenlignet med 2007-budsjettet på til sammen 216 mill. kroner, jf. tabell 1.1. I tillegg ble det i forbindelse med finanskrisen gitt betydelige, målrettede skattelettelser til bedriftene i 2009 og Disse er nå reversert. Samlet sett innebærer skatte- og avgiftsforslaget for 2011 om lag uendret skatte- og avgiftsnivå sammenlignet med Nasjonalbudsjettet Tabell 1.2 viser de beregnede provenyvirkningene av Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsendringer for Provenyvirkningene er beregnet i forhold til et referansesystem for Referansesystemet for skatt er basert på 2010-regler, men der alle inntektsgrenser i den generelle satsstrukturen er justert til 2011-nivå med anslått lønnsvekst fra 2010 til 2011 på 3¼ pst. Det innebærer at en skattyter med en vekst i både alminnelig inntekt og personinntekt på 3¼ pst., får samme gjennomsnittlige inntektsskatt i referansesystemet for 2011 som i Tilsvarende justeres bunnfradraget i formuesskatten i referansesyste-

21 Prop. 1 LS 21 Tabell 1.1 Sammenhengen mellom skatteløftet og skatte- og avgiftsopplegget for Negative tall betyr lettelser. Mill. kroner Påløpt Status for skatteløftet før 2011-budsjettet Endring i nivå i Nasjonalbudsjettet 2010 sammenlignet med Nasjonalbudsjettet Innstramminger i Revidert nasjonalbudsjett 2010 med provenyvirkning i 2010 og Overheng knyttet til skatteløftet (rom for skatte- og avgiftsøkninger innenfor skatteløftet i 2011-budsjettet) Nye skatte- og avgiftsendringer i budsjettet for 2011 Skatte- og avgiftsendringer med provenyvirkning i 2011, jf. tabell Skatte- og avgiftsendringer med provenyvirkning i 2010 og Sum nye skatte- og avgiftsøkninger i 2011-budsjettet Avvik fra skatteløftet som følge av skatte- og avgiftsopplegget for Avviket fra tabell 1.2 skyldes at endringer i grunnrenteskatten (5 mill. kroner påløpt i 2011) holdes utenfor skatteløftet. 2 Utvidelse av ordningen med fradrag for gaver til frivillige organisasjoner reduserer provenyet med 5 mill. kroner påløpt i Innstramminger i fritaksmetoden knyttet til eierandeler i borettslag og boligaksjeselskap anslås å øke provenyet med 3 mill. kroner påløpt i Innføring av merverdiavgift på elektroniske tjenester fra utlandet øker påløpt proveny med 75 mill. kroner i Kilde: Finansdepartementet. met slik at en person med en formuessammensetning lik gjennomsnittet får samme formuesskatt i referansesystemet for 2011 som i 2010, målt som andel av formuen. Særskilte fradrag og andre grenser i personbeskatningen er justert med anslått prisvekst fra 2010 til 2011 på 1,8 pst. I referansesystemet for avgiftene er alle mengdeavgifter justert med anslått prisvekst fra 2010 til Referansesystemet gir dermed reelt sett uendret skatte- og avgiftsnivå fra 2010 til 2011.

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013.

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013 Mentor Ajour Skattesatser for 2013 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. 2013 MentorAjour 2 1 Skattesatsene for 2013 2012-regler

Detaljer

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014.

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014 Mentor Ajour Skattesatser for 2014 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Skattesatsene for 2014 2013-regler Skatt på alminnelig

Detaljer

Budsjett 2011. Nøkkeltall for norsk økonomi Hovedtall i statsbudsjettet Skatte- og avgiftssatser

Budsjett 2011. Nøkkeltall for norsk økonomi Hovedtall i statsbudsjettet Skatte- og avgiftssatser Budsjett 2011 Nøkkeltall for norsk økonomi Hovedtall i statsbudsjettet Skatte- og avgiftssatser Hovedtall i statsbudsjettet og Statens petroleumsfond utenom lånetransaksjoner i 2010 og 2011 (Millioner

Detaljer

Budsjett 2006. nøkkeltall for norsk økonomi hovedtall i statsbudsjettet skatte- og avgiftssatser

Budsjett 2006. nøkkeltall for norsk økonomi hovedtall i statsbudsjettet skatte- og avgiftssatser Budsjett 2006 nøkkeltall for norsk økonomi hovedtall i statsbudsjettet skatte- og avgiftssatser Hovedtall i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond - Utland utenom lånetransaksjoner i 2005 og 2006 (Milliarder

Detaljer

Budsjett nøkkeltall for norsk økonomi hovedtall i statsbudsjettet skatte- og avgiftssatser

Budsjett nøkkeltall for norsk økonomi hovedtall i statsbudsjettet skatte- og avgiftssatser Budsjett 2008 nøkkeltall for norsk økonomi hovedtall i statsbudsjettet skatte- og avgiftssatser Hovedtall i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond utenom lånetransaksjoner i 2007 og 2008 (Millioner kroner)

Detaljer

Budsjett nøkkeltall for norsk økonomi hovedtall i statsbudsjettet skatte- og avgiftssatser

Budsjett nøkkeltall for norsk økonomi hovedtall i statsbudsjettet skatte- og avgiftssatser Budsjett 2005 nøkkeltall for norsk økonomi hovedtall i statsbudsjettet skatte- og avgiftssatser Hovedtall i statsbudsjettet og Statens petroleumsfond utenom lånetransaksjoner i 2004 og 2005 (Milliarder

Detaljer

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2013. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2012 2013) FOR BUDSJETTÅRET 2013

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2013. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2012 2013) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Prop. 1 LS (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 2 Prop. 1 LS 2012 2013 Innhold Omtalt side Del I Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken......................

Detaljer

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet)

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet) TRYGDEAVGIFT 2011 2010 2009 2008 2007 Lønnsinntekt 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % Lønn til personer under 17 år og over 69 år 4,70 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % Næringsinntekt i jordbruk, skogbruk

Detaljer

St.prp. nr. 1. Skatte-, avgifts- og tollvedtak (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009

St.prp. nr. 1. Skatte-, avgifts- og tollvedtak (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009 St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009 Innhold Omtalt side Utkast til vedtak side 1 Hovedtrekkene i skatte- og avgiftsopplegget for 2009... 7 1.1 Hovedtrekk i skatte- og avgiftsopplegget... 7

Detaljer

Prop. 1 S. Skatte-, avgifts- og tollvedtak. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2010

Prop. 1 S. Skatte-, avgifts- og tollvedtak. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2010 Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2010 Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2010

Detaljer

Budsjett nøkkeltall for norsk økonomi hovedtall i statsbudsjettet skatte- og avgiftssatser

Budsjett nøkkeltall for norsk økonomi hovedtall i statsbudsjettet skatte- og avgiftssatser Budsjett 2007 nøkkeltall for norsk økonomi hovedtall i statsbudsjettet skatte- og avgiftssatser Hovedtall i statsbudsjettet og Statens petroleumsfond utenom lånetransaksjoner i 2006 og 2007 (Milliarder

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006)

St.prp. nr. 1 (2005 2006) St.prp. nr. 1 (20052006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Innhold Omtalt side 1 Hovedtrekkene i skatte- og avgiftsopplegget for 2006... 7 1.1 Hovedtrekk i skatte- og avgiftsopplegget... 7 1.2 Oppfølging av skattereformen...

Detaljer

Toll og særavgifter Nyhetsbrev

Toll og særavgifter Nyhetsbrev Toll og særavgifter Nyhetsbrev Januar 2014 Tollmyndighetene har vært svært aktive den siste tiden, og både importører/eksportører av varer og særavgiftspliktige har en del nytt å sette seg inn i. I dette

Detaljer

St.prp. nr. 1 FOR BUDSJETTÅRET 2008

St.prp. nr. 1 FOR BUDSJETTÅRET 2008 St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008 Innhold Omtalt side Utkast til vedtak side 1 Hovedtrekkene i skatte- og avgiftsopplegget for 2008... 7 1.1 Hovedtrekk i skatte- og avgiftsopplegget... 7

Detaljer

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2013 2014) For budsjettåret 2014

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2014. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2013 2014) For budsjettåret 2014 Prop. 1 LS (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Innhold Omtalt side Del I Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken.....................

Detaljer

Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011.

Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011. OPPDATERING SKATT OG AVGIFT STATSBUDSJETTET 2011 7. oktober 2010 Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011. Oppsummert er det få vesentlige

Detaljer

Budsjett 2014. Nøkkeltall for norsk økonomi Hovedtall i statsbudsjettet Skatte- og avgiftssatser

Budsjett 2014. Nøkkeltall for norsk økonomi Hovedtall i statsbudsjettet Skatte- og avgiftssatser Budsjett 2014 Nøkkeltall for norsk økonomi Hovedtall i statsbudsjettet Skatte- og avgiftssatser 1 Finansminister Siv Jensen Statsbudsjettet Regjeringen Stoltenberg II sitt forslag til statsbudsjett for

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret 2011?

Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Heftet gir informasjon om skatteberegningen med eksempel, skjema og tabeller for beregning av skatt og trygdeavgift Om beregning av skatten Netto for mue Enslige,

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret 012 012 012 012 12 Hva blir skatten for inntektsåret Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 750 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller

Detaljer

UTVALGETS MANDAT. Mål og prinsipper for skattesystemet. Vurdere muligheten for å redusere satsforskjellene og oppheve delingsmodellen

UTVALGETS MANDAT. Mål og prinsipper for skattesystemet. Vurdere muligheten for å redusere satsforskjellene og oppheve delingsmodellen UTVALGETS MANDAT Mål og prinsipper for skattesystemet Vurdere muligheten for å redusere satsforskjellene og oppheve delingsmodellen Er skattesystemet tilpasset økt internasjonalisering? Formuesskattens

Detaljer

Budsjett Nøkkeltall for norsk økonomi Hovedtall i statsbudsjettet Skatte- og avgiftssatser

Budsjett Nøkkeltall for norsk økonomi Hovedtall i statsbudsjettet Skatte- og avgiftssatser Budsjett 2012 Nøkkeltall for norsk økonomi Hovedtall i statsbudsjettet Skatte- og avgiftssatser Statsbudsjettet Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012 ble lagt frem for Stortinget 6. oktober 2011.

Detaljer

Prop. 1 LS Tillegg 1

Prop. 1 LS Tillegg 1 Finansdepartementet Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Endring av Prop. 1 LS (2013 2014) Skatter, avgifter og toll

Detaljer

St.prp. nr. 1. Skatte-, avgifts- og tollvedtak (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005

St.prp. nr. 1. Skatte-, avgifts- og tollvedtak (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Innhold Omtalt side Utkast til vedtak side 1 Hovedtrekkene i skatte- og avgiftsopplegget for 2005... 7 1.1 Oppfølging av skattereformen... 7 1.2 Kort

Detaljer

Pressemelding. Skattelettelser for omstilling og vekst. Nr.: 36/2015 Dato: 7.10.2015 Kontaktperson: Pressetelefon 22 24 44 11 / mobil 911 42 059

Pressemelding. Skattelettelser for omstilling og vekst. Nr.: 36/2015 Dato: 7.10.2015 Kontaktperson: Pressetelefon 22 24 44 11 / mobil 911 42 059 Pressemelding Nr.: 36/2015 Dato: 7.10.2015 Kontaktperson: Pressetelefon 22 24 44 11 / mobil 911 42 059 Skattelettelser for omstilling og vekst Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2016

Detaljer

St.prp. nr. 1. Skatte-, avgifts- og tollvedtak (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007

St.prp. nr. 1. Skatte-, avgifts- og tollvedtak (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Innhold Omtalt side Utkast til vedtak side 1 Hovedtrekkene i skatte- og avgiftsopplegget for 2007... 7 1.1 Hovedtrekk i skatte- og avgiftsopplegget... 7

Detaljer

Prop. 1 LS Tillegg 1

Prop. 1 LS Tillegg 1 Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Endring av Prop. 1 LS (2013 2014) Skatter, avgifter og toll 2014 Prop. 1 LS

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

St.prp. nr. 1. Skatte-, avgifts- og tollvedtak (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004

St.prp. nr. 1. Skatte-, avgifts- og tollvedtak (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Innhold Omtalt side 1 Hovedtrekkene i skatte- og avgiftsopplegget for 2004... 7 1.1 Innledning... 7 1.2 Kort om skatte- og avgiftsopplegget for 2004...

Detaljer

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag Statsbudsjettet 2016 Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2016 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1,2 millioner kroner til

Detaljer

Innhold: Statsbudsjettet 2011. Innrapportering av boligopplysninger NB: Frist 15.10. 2010

Innhold: Statsbudsjettet 2011. Innrapportering av boligopplysninger NB: Frist 15.10. 2010 Informasjon fra Revisor nr 2/2010 Sendes til klienter og foretningsforbindelser hos Dørum og Nordstrøm AS, Tromsø Innhold: Statsbudsjettet 2011 Personbeskatning Endringer i skattereglene for pensjonister

Detaljer

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med Vedtak 365 I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende endringer: Kap. Post Kroner Utgifter 21 Statsrådet: 1 Driftsutgifter, forhøyes med 2 770 000 fra kr 158 700 000 til kr 161 470 000 24 Regjeringsadvokaten:

Detaljer

St.prp. nr. 1. Skatte-, avgifts- og tollvedtak (2001 2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002

St.prp. nr. 1. Skatte-, avgifts- og tollvedtak (2001 2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 St.prp. nr. 1 (2001 2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 2 St.prp. nr. 1 2001 2002 2001 2002 St.prp. nr. 1 3 Innhold Omtalt side 1. Hovedtrekkene i skatte- og avgiftsopplegget for 2002... 7 1.1 Innledning...

Detaljer

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2015. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2014 2015) FOR BUDSJETTÅRET 2015

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2015. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2014 2015) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Prop. 1 LS (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Innhold Omtalt side Del I Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken...................

Detaljer

Endringer i pensjonsskattereglene

Endringer i pensjonsskattereglene 1 Endringer i pensjonsskattereglene Bakgrunn for forslag til skatteendringer Pensjonsreformen trer i kraft fra 211 Dette krever endringer i pensjonsskattereglene 2 Store utfordringer knyttet til en aldrende

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2012. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2011 2012) FOR BUDSJETTÅRET 2012

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2012. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2011 2012) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Prop. 1 LS (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Prop. 1 LS (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak)

Detaljer

Budsjett Nøkkeltall for norsk økonomi Hovedtall i statsbudsjettet Skatte- og avgiftssatser

Budsjett Nøkkeltall for norsk økonomi Hovedtall i statsbudsjettet Skatte- og avgiftssatser Budsjett 215 Nøkkeltall for norsk økonomi Hovedtall i statsbudsjettet Skatte- og avgiftssatser 1 Hovedtall i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond utenom lånetransaksjoner i 214 og 215 (Millioner kroner)

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 9/10 15. desember 2010 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. juli 2011 innføres merverdiavgiftsplikt

Detaljer

St.prp. nr. 1. Skatte-, avgifts- og tollvedtak (2002 2003) FOR BUDSJETTERMINEN 2003

St.prp. nr. 1. Skatte-, avgifts- og tollvedtak (2002 2003) FOR BUDSJETTERMINEN 2003 St.prp. nr. 1 (2002 2003) FOR BUDSJETTERMINEN 2003 Innhold Omtalt side 1. Hovedtrekkene i skatte- og avgiftsopplegget for 2003... 7 1.1 Innledning... 7 1.2 Kort om skatte- og avgiftsopplegget for 2003...

Detaljer

Prop. 1 LS. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Skatter og avgifter 2011

Prop. 1 LS. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Skatter og avgifter 2011 Prop. 1 LS (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Innhold Omtalt side Del I Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken 17 1 Hovedtrekk i

Detaljer

RF Hva blir skatten for 2016

RF Hva blir skatten for 2016 RF 2014 Hva blir skatten for 2016 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 400 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

1. Endringer i tollpreferansesystemet for utviklingsland GSP+

1. Endringer i tollpreferansesystemet for utviklingsland GSP+ For importører og eksportører av varer er det viktig å holde seg oppdatert på regelendringer innenfor tollovgivningen. I dette nyhetsbrevet har vi samlet noen av de sakene som har rørt seg siden sist:

Detaljer

Budsjett Nøkkeltall for norsk økonomi Hovedtall i statsbudsjettet Skatte- og avgiftssatser. Finansdepartementet

Budsjett Nøkkeltall for norsk økonomi Hovedtall i statsbudsjettet Skatte- og avgiftssatser. Finansdepartementet Budsjett 2016 Nøkkeltall for norsk økonomi Hovedtall i statsbudsjettet Skatte- og avgiftssatser Finansdepartementet 1 Finansminister Siv Jensen Statsbudsjettet Regjeringens forslag til statsbudsjett for

Detaljer

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015 Oktober 2015 STATSBUDSJETTET Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform Regjeringen Solberg la i dag frem forslag til Statsbudsjett for 2016 og Skattemeldingen Bedre skatt En skattereform for omstilling

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011.

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. 13. desember 2012 SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. Forskuddssatser Fri kost og losji - satser per døgn

Detaljer

Prop. 1 LS. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2015 2016) FOR BUDSJETTÅRET 2016. Skatter, avgifter og toll 2016

Prop. 1 LS. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2015 2016) FOR BUDSJETTÅRET 2016. Skatter, avgifter og toll 2016 Prop. 1 LS (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2016 Innhold Omtalt side Forslag til vedtak side Del I Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken....................

Detaljer

Samlet

Samlet Tabell 1 Anslåtte provenyvirkninger av skatte- og avgiftsendringer vedtatt ifm. Statsbudsjettet 2006. Målt i forhold til lønns- og prisjusterte 2005-regler. Mill. kroner 2005 2006 2007 2008 Samlet Påløpt

Detaljer

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2017

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2017 Pressemelding Nr.: 44/2016 Dato: 06.10.2016 Kontaktperson: Pressetelefon 22 24 44 11 Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2017 Skatt er ikke et mål, men et middel. Regjeringen vil redusere

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne skattemeldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning fra inntektsåret 2011, og har derfor ingen interesse for det forestående

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING 1 GOL04.doc (v14) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING OPPGAVE 4 A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o (ny regel

Detaljer

Prop. 1 LS (2013 2014), Prop. 1 S (2013 2014), Prop 1 LS Tillegg 1 (2013 2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014)

Prop. 1 LS (2013 2014), Prop. 1 S (2013 2014), Prop 1 LS Tillegg 1 (2013 2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Innst. 3 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 1 LS (2013 2014), Prop. 1 S (2013 2014), Prop 1 LS Tillegg 1 (2013 2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013 2014) Innstilling fra finanskomiteen

Detaljer

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 21 Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Sigrun Kristoffersen 2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Skattereformen i 1992 medførte blant annet at skattesatsene ble senket

Detaljer

Ot.prp. nr. 50 ( )

Ot.prp. nr. 50 ( ) Ot.prp. nr. 50 (2000-2001) Om lov om endring i lov 26. mars 1999 nr. 14 skatteloven (forhøyelse av avskrivningssats for landbruket) Tilråding fra Finansdepartementet av 23. mars 2001, godkjent i statsråd

Detaljer

Endret skattlegging av pensjonister. Forsvar offentlig pensjon, 10. mai 2010 Jan Mønnesland

Endret skattlegging av pensjonister. Forsvar offentlig pensjon, 10. mai 2010 Jan Mønnesland Endret skattlegging av pensjonister Forsvar offentlig pensjon, 10. mai 2010 Jan Mønnesland Høringsnotat Finansdepartementet 3. mars Høringsfrist 3. mai endret skattebegrensningsregel for pensjonister økt

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN 1 GOL04.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o. Foreldrefradraget

Detaljer

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Statsbudsjettet 2015 Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Satser, innslagspunkter og fradrag Satser 2015 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1 million kroner til 1,2

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 forslag til skatte- og avgiftsendringer

Statsbudsjettet 2016 forslag til skatte- og avgiftsendringer Statsbudsjettet 2016 forslag til skatte- og avgiftsendringer Regjeringen Solberg la i dag frem statsbudsjettet for 2016. I dette nyhetsbrevet har vi sammenfattet de viktigste forslagene til endringer på

Detaljer

NOxutslipp. Motoreffekt

NOxutslipp. Motoreffekt www.pwc.no Bilavgifter Avgift på motorvogner mv. A. Engangsavgift Avgiftsgrupper Egenvekt (kg) Motoreffekt (kw) NOxutslipp (mg/km) CO 2 - utslipp (g/km) Slagvolum (cm³ ) Sats per enhet - 2015 Vrakpantavgift

Detaljer

Høringsnotat endringer i reglene for skattlegging av pensjonsinntekt

Høringsnotat endringer i reglene for skattlegging av pensjonsinntekt 3. mars 2010 Høringsnotat endringer i reglene for skattlegging av pensjonsinntekt Side 1 1. Innledning og sammendrag...4 2. Bakgrunn...6 2.1 Innledning...6 2.2 Fleksibel alderspensjon i folketrygden...6

Detaljer

Redusert netto utbetalt uførepensjon

Redusert netto utbetalt uførepensjon Redusert netto utbetalt uførepensjon Ytterligere et viktig steg i pensjonsreformen ble gjennomført ved nyttår, da den nye uføretrygden tok over for den gamle uførepensjonen i folketrygden. Hovedhensikten

Detaljer

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2013 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

3. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

3. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 27 Arild Langseth og Gunnar Claus 3. I dette kapittelet presenteres inntekts- og skattestatistikk for næringsvirksomhet, det vil si personlig næringsdrivende og etterskuddspliktige.

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett Oktober 2016

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett Oktober 2016 Oktober 2016 STATSBUDSJETTET Forslag til statsbudsjett 2017 Regjeringen foreslår redusert skattesats for alminnelig inntekt, innføring av ny finansskatt for finansnæringen og verdsettelsesrabatt for formuesskatt

Detaljer

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING 1 GOL04.doc (h12) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING OPPGAVE 4 A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o (ny regel

Detaljer

Prop. 1 LS. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2015 2016) FOR BUDSJETTÅRET 2016. Skatter, avgifter og toll 2016

Prop. 1 LS. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2015 2016) FOR BUDSJETTÅRET 2016. Skatter, avgifter og toll 2016 Prop. 1 LS (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2016 2015 2016 Prop. 1 LS 59 Gini-koeffisienter i OECD-land 0,7 0,6 Markedsinntekt Disponibel

Detaljer

1. Redusert skattesats for selskaper Selskapsskatten foreslås redusert til 25 % for 2016, fra dagens 27 %.

1. Redusert skattesats for selskaper Selskapsskatten foreslås redusert til 25 % for 2016, fra dagens 27 %. Nyhetsbrev skatt Statsbudsjettet for 2016 Regjering har lagt frem sitt forslag til skatte- og avgiftsendringer i statsbudsjettet for 2016, samt stortingsmeldingen om ny skattereform som følger opp forslagene

Detaljer

Høringsnotat - Forskrift til nye lovregler om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak

Høringsnotat - Forskrift til nye lovregler om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak Saksnr. 11/5424 12.04.2013 Høringsnotat - Forskrift til nye lovregler om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak 1 INNLEDNING Ved behandlingen av budsjettet

Detaljer

Budsjettet for 2007. Finansminister Kristin Halvorsen 6. oktober 2006. Et budsjett som gjør forskjell, et budsjett for..

Budsjettet for 2007. Finansminister Kristin Halvorsen 6. oktober 2006. Et budsjett som gjør forskjell, et budsjett for.. Budsjettet for 7 Finansminister Kristin Halvorsen. oktober Et budsjett som gjør forskjell, et budsjett for.. Fellesskap og velferd Rettferdig fordeling Økt verdiskaping i hele landet Mer kunnskap og forskning

Detaljer

Kontroll- info nr. 10/2009

Kontroll- info nr. 10/2009 Kontroll- info nr. 10/2009 STATSBUDSJETTET 2010 - PRESSEMELDINGER Vi viser til hurtig- info nr. 26/09 vedrørende hovedelementene i budsjettkapitlet om Skatteetaten i Statsbudsjettet for 2010. Ved denne

Detaljer

Innst. 3 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Innstilling fra finanskomiteen om skatter, avgifter og toll 2016

Innst. 3 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Innstilling fra finanskomiteen om skatter, avgifter og toll 2016 Innst. 3 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 1 LS (2015 2016), Prop. 1 S (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) Innstilling fra finanskomiteen om skatter, avgifter

Detaljer

NOU 2014:13 Scheel-utvalget: Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi. Et nytt skatte- og avgiftsopplegg for Norge?

NOU 2014:13 Scheel-utvalget: Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi. Et nytt skatte- og avgiftsopplegg for Norge? NOU 2014:13 Scheel-utvalget: Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Et nytt skatte- og avgiftsopplegg for Norge? Bjørn-Olav Johansen, Partner / Advokat Sandefjord, torsdag 15. januar 2014 Det begynner

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 1

Budsjett-innst. S. nr. 1 Budsjett-innst. S. nr. 1 (2004 2005) Budsjettinnstilling til Stortinget fra finanskomiteen St.meld. nr. 1 (2004-2005), St.prp. nr. 1 (2004-2005) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1-7 (2004-2005) Innstilling

Detaljer

Innst. 4 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Innstilling fra finanskomiteen om skatter og avgifter 2011 lovendringer

Innst. 4 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Innstilling fra finanskomiteen om skatter og avgifter 2011 lovendringer nnst. 4 L (2010 2011) nnstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 1 LS (2010 2011) nnstilling fra finanskomiteen om skatter og avgifter 2011 lovendringer nnhold Side 1. nnledning... 5 1.1 Sammendrag...

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne meldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning for inntektsåret 2010. Der det står tall i parentes er dette tallene

Detaljer

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi Foretaksmodellen Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi 1 DAGENS TEMA skattereformen 2005-2006 Kort om hensyn målsettinger forskjellige modeller nye ord og uttrykk Hovedtema

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 23 Arild Langseth og Stein Ove Pettersen 2. I dette kapittelet presenteres inntekts- og skattestatistikk for næringsvirksomhet, det vil si personlig næringsdrivende og etterskuddspliktige.

Detaljer

STATSBUDSJETT 2013 SKATT

STATSBUDSJETT 2013 SKATT Oktober 2012 STATSBUDSJETT 2013 SKATT Nytt Statsbudsjett I dag la finansminister Sigbjørn Johnsen frem Regjeringens forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2013 for Stortinget. Unntak fra fritaksmetoden

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter www.pwc.com Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner/Advokat Gunnar Bøyum, Advokatfirmaet Sogn og Fjordane - lokal kompetanse i heile fylket 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) Kontor

Detaljer

Finansdepartementet, 28. juni 2011. Høringsnotat - endringer i skattereglene for Svalbard

Finansdepartementet, 28. juni 2011. Høringsnotat - endringer i skattereglene for Svalbard Finansdepartementet, 28. juni 2011 Høringsnotat - endringer i skattereglene for Svalbard 1 Innledning og sammendrag De siste årene er det gjennomført en rekke endringer i skattesystemet for Svalbard. Endringene

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv.

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Forslag til endringer av Finansdepartementets skattelovforskrift (FSFIN) 5-41 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1.1 Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

Årsregnskap 2014 - Toll- og avgiftsetaten

Årsregnskap 2014 - Toll- og avgiftsetaten Årsregnskap 2014 - Toll- og avgiftsetaten Toll- og avgiftsetaten 2014 Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2014 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling Regnskap 2014 Merutgift

Detaljer

Statsbudsjettet Selskapsbeskatning

Statsbudsjettet Selskapsbeskatning Statsbudsjettet 2017 Regjeringen Solberg la i dag frem statsbudsjettet for 2017. I dette nyhetsbrevet har vi sammenfattet de viktigste forslagene i statsbudsjettet til endringer på skatte- og avgiftsområdet

Detaljer

TALL SATSER REGULATIV

TALL SATSER REGULATIV E-bok 024 TALL SATSER REGULATIV BEDRIFTENS FAKTABANK 2012 Otto Risanger (red) Otto Risanger Gå til innhold TALL, SATSER, REGULATIV - bedriftens faktabank R!SANGERS E-BOK 024 - DrivBedre-pakken Utgitt av

Detaljer

Ny skattlegging av pensjonsinntekt: Trylle vekk halvparten av skatteøkninger?

Ny skattlegging av pensjonsinntekt: Trylle vekk halvparten av skatteøkninger? Ny skattlegging av pensjonsinntekt: Trylle vekk halvparten av skatteøkninger? Steinar Ekern Norges Handelshøyskole FIBE, 5. januar 2011 2 Systemendring og radikal omfordeling Uendret eller redusert skatt

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om særavgifter

Forskrift om endring av forskrift om særavgifter Forskrift om endring av forskrift om særavgifter Fastsatt av Finansdepartementet 17. desember 2008 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak I forskrift 11. desember

Detaljer

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 1999 Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Sigrun Kristoffersen 2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Skattereformen i 1992 medførte store endringer i beskatningen av

Detaljer

3. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

3. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 25 Inntekt og skatt for svirksomhet Arild Langseth og Gunnar Claus 3. Inntekt og skatt for svirksomhet I dette kapittelet presenteres inntekts- og skattestatistikk for svirksomhet,

Detaljer

Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett 2002. Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 11. oktober 2001

Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett 2002. Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 11. oktober 2001 Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett 2002 Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 11. oktober 2001 Svakere utvikling internasjonalt Laveste veksttakt siden begynnelsen av 1990-tallet 4 BNP-anslag for 2001.

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om særavgifter

Forskrift om endring av forskrift om særavgifter Forskrift om endring av forskrift om særavgifter Fastsatt av Finansdepartementet 7. desember 2010 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak I forskrift 11. desember

Detaljer

Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto

Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto Saksnr. 16/4112 27.10.2016 Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto Innhold 1 Innledning... 3 2 Hva er en fondskonto?... 3 3 Gjeldende rett... 4 4 Departementets vurderinger og forslag... 5 5 Administrative

Detaljer

4610 Toll- og avgiftsetaten 02 Andre inntekter 2 597 000 2 347 503-249 497 4610 Toll- og avgiftsetaten 03 Refunderte pante- og

4610 Toll- og avgiftsetaten 02 Andre inntekter 2 597 000 2 347 503-249 497 4610 Toll- og avgiftsetaten 03 Refunderte pante- og Tolletaten årsregnskap 2015 Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2015 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Regnskap 2015 Merutgift (-) og mindreutgift 1610 Toll-

Detaljer

Nr. 1 2010. Staff Memo. Dokumentasjon av enkelte beregninger til årstalen 2010. Norges Bank Pengepolitikk

Nr. 1 2010. Staff Memo. Dokumentasjon av enkelte beregninger til årstalen 2010. Norges Bank Pengepolitikk Nr. 1 2010 Staff Memo Dokumentasjon av enkelte beregninger til årstalen 2010 Norges Bank Pengepolitikk Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates of Norges Bank,

Detaljer

Benthe Løvenskiold Kveseth Styreleder i NORSKOG

Benthe Løvenskiold Kveseth Styreleder i NORSKOG Honne 5.nov.2008 Statsbudsjettet 2009 - endringer med betydning for skogbruket Benthe Løvenskiold Kveseth Styreleder i NORSKOG Hovedpunkter Generelle satser Formuesverdier Arveavgift LUF-midler Generelle

Detaljer

Skatt og verdiskaping Scheelutvalgets forslag. Michael Riis Jacobsen, Skogforum 9.12.14

Skatt og verdiskaping Scheelutvalgets forslag. Michael Riis Jacobsen, Skogforum 9.12.14 Skatt og verdiskaping Scheelutvalgets forslag Michael Riis Jacobsen, Skogforum 9.12.14 Skatt og verdiskaping Best mulig ressursutnyttelse Arbeid og kapital brukes der avkastningen før skatt er størst Teknologisk

Detaljer

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Saksnr. 07/1389 05.04.2013 Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Gjeldende rett... 4 3.1 Skattytere

Detaljer

LITT OM FORMUESKATTEN

LITT OM FORMUESKATTEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/12 LITT OM FORMUESKATTEN 1. Gjelder personers formue og ikke bedriftenes 2. Mye eller lite? 3. Fordeling av skattebyrden 4. Synkende

Detaljer