Innhold: Statsbudsjettet Innrapportering av boligopplysninger NB: Frist

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold: Statsbudsjettet 2011. Innrapportering av boligopplysninger NB: Frist 15.10. 2010"

Transkript

1 Informasjon fra Revisor nr 2/2010 Sendes til klienter og foretningsforbindelser hos Dørum og Nordstrøm AS, Tromsø Innhold: Statsbudsjettet 2011 Personbeskatning Endringer i skattereglene for pensjonister Endringer i reglene for utgiftsgodtgjørelser Endringer i skattesatser og innslagspunkter Bedriftsbeskatning Fritaksmodellen - Gevinst og tap ved realisasjon av eierandeler i boligselskap Andre endringer Fradrag for gaver til frivillige organisasjoner Endringer i eiendomsskatten Andre endringer Innrapportering av boligopplysninger NB: Frist Litt av hvert Skattebetalingshåndboken Revisors nummererte brev En liten historie bønn om kroner Fotballvitser ISA-forespørsler fra revisor: Strengere håndtering av internasjonale revisjonsstandarder (ISA) i Norge medfører at vi er pliktige til å rette en del forespørsler om forskjellige forhold til våre revisjonskunder først og fremst i planleggingsfasen av revisjonen. Mange av kundene våre kan derfor føle at det kommer en økt mengde forespørsler, både skriftlig og muntlig, fra oss. Vi håper dere vil bære over med oss disse forespørslene, og håper samtidig at gjennomgangen også vil ha en verdi for dere, og ikke bare for oss. Utgitt 12. oktober 2010

2 Statsbudsjettet 2011 Regjeringen presenterte den 5. oktober 2010 sitt forslag til statsbudsjett for Statsbudsjettet inneholder ingen vesentlige endringer på skatte- og avgiftsområdet, og samlede skatter og avgifter vil være på tilnærmet samme nivå som forrige år. Nedenfor følger en kort redegjørelse for noen av de vesentligste forslag på skatteog avgiftsområdet. 1. Personbeskatning 1.1 Endringer i skattereglene for pensjonister Som ledd i tilpasning til pensjonsreformen, som trår i kraft fra 2011, er det foreslått endringer i skattereglene for pensjonsinntekt. Hovedformålet med skatteendringene er å stimulere og gjøre det mer lønnsomt til fortsatt arbeid etter fylte 62 år. Endringene som er foreslått er i hovedsak: Det innføres et nytt skattefradrag for pensjonister. Størrelsen på fradraget, som årlig fastsettes av Stortinget, sikrer at de som bare har minstepensjon, fortsatt ikke skal betale inntektsskatt. Fradraget reduseres forholdsmessig ved uttak av gradert pensjon, når AFPpensjon er redusert mot arbeidsinntekt, eller hvis man ikke har mottatt pensjon hele året. Særfradrag for alder oppheves. Særfradrag for uførhet økes Trygdeavgiften på pensjonsinntekt økes fra 3 % til 4,7 % I følge Finansdepartementet vil de nye reglene gi skattelettelse for alderspensjonister med en bruttoinntekt på under kr og for uførepensjonister med en bruttoinntekt på mindre enn kr Forslaget innebærer en skatteskjerpelse for ca 30 % av alderspensjonistene. Minstepensjonister skal fortsatt ikke betale skatt. 1.2 Endringer i reglene for utgiftsgodtgjørelser Skattereglene for skattefrie utgiftsgodtgjørelser har til nå vært knyttet opp mot reglene i statens reiseregulativ ved at skattereglene har henvist til disse reglene, eksempelvis for diettgodtgjørelse og bilgodtgjørelse. Regjeringen foreslår nå å skille skattereglene fra statens særavtaler fra og med Dette betyr at Finansdepartementet og Skattedirektoratet i framtiden vil bestemme grensene for skattefrie godtgjørelser, dvs. disse må kunngjøres på forskuddstadiet og at de fastsettes endelig i takseringsreglene. De gjeldende skattefrie nivåene som har vært reglene for 2010 vil bli videreført for 2011 som selvstendige skatteregler. 1.3 Endringer i skattesatser og innslagspunkter Det foreslås følgende endringer i skattesatser og innslagspunkter: Innslagspunktene for toppskatten oppjusteres med 3,25 % til henholdsvis kroner og kroner. Satsene er uendret på henholdsvis 9 % og 12 %. De øvre grensene for minstefradraget oppjusteres med 3,25 % til henholdsvis kroner for lønnsinntekt og kroner for pensjonsinntekt. Personfradraget oppjusteres med 3,25 % til kroner i klasse 1 og kroner i klasse 2 Satsen for trygdeavgift på pensjoner økes fra 3 % til 4,7 %. Utgitt 12. oktober 2010 side 2

3 Innslagspunktet for formuesskatt på kroner forblir uendret. Det samme gjelder satsen. Satsen for særfradrag for uførhet økes fra kroner til kroner 2. Bedriftsbeskatning 2.1 Fritaksmodellen - Gevinst og tap ved realisasjon av eierandeler i boligselskap Gevinst ved realisasjon av eierandeler i borettslag og boligaksjeselskap foreslås unntatt fra inntekter som kvalifiserer til skattefritak under fritaksmetoden. Endringen er foreslått å tre i kraft straks med virkning for eierandeler i boligselskap som realiseres fra og med 11. juni Andre endringer 3.1 Fradrag for gaver til frivillige organisasjoner Regjeringen foreslår å utvide gavefradragsordningen til også å gjelde kvalifiserte frivillige organisasjoner i EØSområdet. Utvidelsen er begrunnet i tilpasning til EØS-regelverket. Utenlandske organisasjoner må oppfylle de samme krav som stilles til norske organisasjoner, og må på samme måte søke om forhåndsgodkjennelse. Ved godkjennelse blir organisasjonen ført opp på Skattedirektoratets liste over godkjente organisasjoner som er publisert på skatteetatens hjemmeside. 3.2 Endringer i eiendomsskatten Regjeringen foreslår å gi kommunene anledning til å skattlegge all næringseiendom som ikke er eksplisitt unntatt i eiendomsskatteloven, uten å måtte skrive ut eiendomsskatt i hele kommunen. Dette gjelder blant annet tjenesteytende virksomhet, for eksempel hoteller, butikker og kontorer, i tillegg til næringseiendom som i dag defineres som verk og bruk. Kommunene vil fortsatt ha anledning til å skattlegge verk og bruk etter gjeldende regler. Det foreslås at endringen skal tre i kraft med virkning fra og med inntektsåret Andre endringer Merverdiavgift Det innføres merverdiavgiftsplikt ved privatpersoners kjøp av elektroniske tjenester fra utlandet, herunder e-bøker, filmer, musikk, programvarer mv., fra utlandet. Det tas sikte på iverksettelse fra 1. juli Det foreslås en lovfesting av gjeldende praksis vedrørende endring av merverdiavgiftsoppgjør fra avgiftssubjektets side. Fristen for slik endring er foreslått å være 3 år, og fristen avbrytes når endringsoppgaven er mottatt av avgiftsmyndighetene. Det foreslås å innføre søksmålsfrist i både merverdiavgiftsloven og tolloven. Søksmålsfristen foreslås satt til 6 måneder i begge lovene, og fristen skal løpe fra vedtak ble sendt til avgifts-/tollsubjektet, eller fra utløpet av den avgiftstermin avgiftsoppgjøret gjelder dersom vedtak ikke er fattet. Det er foreslått at anskaffelser for kr eller mer må betales via bank for at kompensasjonsberettigede skal kunne oppnå kompensasjon for inngående merverdiavgift. Utgitt 12. oktober 2010 side 3

4 3.3.2 Tiltak mot skatteunndragelse Fremleggelse av id-kort Det foreslås innført nye regler om skattemyndighetenes mulighet til å kreve fremlagt id-kort ved stedlig kontroll på bygge- og anleggsplasser. De nye reglene vil innebære at skattemyndighetene ved kontroll kan kreve fremlagt id-kort som angir personopplysninger samt hvem som er arbeidsgiver. Ordningen er foreslått utvidet til også å omfatte renholdsbransjen Personaljournal Skatteunndragelsesutvalget foreslår å pålegge virksomheter innen bransjene restaurant, frisør/skjønnhetspleie og bilpleie/bilverksteder å føre en ajourført oversikt over personale. Utvalget mener det vil bidra til at skatte- og avgiftsmyndighetene ved kontroll på arbeidsplassen lettere kan identifisere svart arbeid. Finansdepartementet er innstilt på at det arbeides videre med forslaget Andre endringer Avgiften på snus og skrå økes med 10 prosent reelt, og avgiften på andre tobakkvarer økes med 5 prosent reelt. Avgiftene på alkohol økes med 5 prosent reelt. Det sendes på høring et forslag om enkelte presiseringer og oppdateringer i reglene for Skattefunn i skattelovforskriften samt forslag om å innføre lovhjemmel for informasjonsutveksling mellom etatene og lovhjemmel for sanksjoner. Boliger på Svalbard unntas fra det nye systemet for formuesverdsetting av boliger. Enkelte beløpsgrenser holdes nominelt uendret, blant annet innslagspunktene i formuesskatten og arveavgiften. Engangsavgiften justeres for å bidra ytterligere til lavere CO 2 -utslipp blant nyregistrerte biler. Innrapportering av boligopplysninger Det minnes om at fristen for innrapportering av opplysinger til skatteetaten om boligareal, byggeår og boligtype på din bolig er den 15. oktober De innrapporterte opplysninger vil danne grunnlag for fastsettelse av ny likningsverdi på boliger fra og med inntektsåret Dersom opplysninger ikke blir innrapportert innen nevnte frist vil de ikke bli hensyntatt ved beregning av forskuddstrekk for Hvis opplysningene ikke er gitt innen fristen for levering av selvangivelsen, vil Skatteetaten fastsette likningsverdien ved skjønn. Litt av hvert: Skattebetalingshåndboken Skatteetaten har gjort Skattebetalingshåndboken tilgjengelig i elektronisk (HTML) format på sitt nettsted; skatteetaten.no. Boken er således søkbar både på skatteetaten.no og tilgjengelig fra eksterne søkemotorer som Google. Fra før av har skatteetaten også lagt Lignings-ABC og MVA-håndboken ut på sitt nettsted i det samme formatet. Utgitt 12. oktober 2010 side 4

5 Revisors nummererte brev Det ble med virkning fra 1. juli 2010 gjort endringer i forhold til adressat på revisors nummererte brev. For selskaper som har styre skal brevet sendes til styreleder. Dersom daglig leder også er styreleder skal brevet samtidig sendes i kopi til samtlige av styrets medlemmer. Brev som kan føre til ansvar for medlem av styret, skal alltid sendes i kopi til samtlige styremedlemmer. Normalt bør brevet også sendes til den revisjonspliktige (selskapet) ved daglig leder. En liten historie bønn om kroner En liten gutt ønsket seg virkelig 1000 kroner, og ba til Gud i ukevis, uten at noe skjedde. Til slutt valgte han å skrive et brev til Gud for å be om 1000 kroner. Postvesenet mottok brevet, som var adressert til "Gud, Oslo", og besluttet å videresende det til statsminister Jens Stoltenberg. Statsministeren moret seg virkelig over brevet, og videresendte det til Kristin Halvorsen med beskjed om å sende gutten penger. Kristin Halvorsen synes 1000 kroner var i meste laget for en liten gutt, så hun sendte 100 kroner. Den lille gutten jublet da han fikk pengene, og han satte seg ned og skrev et takkebrev til Gud: "Kjære Gud, tusen takk for pengene du sendte meg. Jeg har forresten merket meg at du sendte det via regjeringen, og de drittsekkene trakk 90 prosent i skatt!" Fotballvitser Fotballkampen: Gutten kom hjem fra fotballkampen og sa fornøyd til moren sin at han hadde scoret 3 mål. Moren ble stolt over sønnen sin, og spurte dermed hva sluttresultatet ble. - Vi tapte 3-0, sa gutten. Irritert kvinne: Kvinnen sa irritert: - Du tenker ikke på annet en fotball du! Jeg vedder på at du ikke kan huske bryllupsdagen vår! Mannen: - Jo det var jo den dagen TIL vant 4-1 over LSK på Ullevaal. Med vennlig hilsen Dørum og Nordstrøm AS Signe Dørum Tlf Ellen Nordstrøm Tlf Geir Rønneberg Tlf Hans Martin Vaeng Tlf Ronald Seglsten Tlf Tone Seppola Tlf / Lars Heggdal Tom H. Haugan Tlf Tlf Utgitt 12. oktober 2010 side 5

ALDERSPENSJON M MA A GG AA S I N E T. - alt om de nye pensjonsreglene fra januar 2011. Arbeidsgivers kontrolltiltak - særlig om GPS i yrkesbiler

ALDERSPENSJON M MA A GG AA S I N E T. - alt om de nye pensjonsreglene fra januar 2011. Arbeidsgivers kontrolltiltak - særlig om GPS i yrkesbiler Kundemagasin 3-2010 Kundemagasin 3-2010 M MA A GG AA S I N E T ALDERSPENSJON - alt om de nye pensjonsreglene fra januar 2011 Arbeidsgivers kontrolltiltak - særlig om GPS i yrkesbiler Servering av alkohol

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Derfor lønner det seg å være gift. Skatteetaten får kritikk. Ny pensjonistskatt rammer hardt. Spar smart i fond

SKATTE BETALEREN. Derfor lønner det seg å være gift. Skatteetaten får kritikk. Ny pensjonistskatt rammer hardt. Spar smart i fond SKATTE BETALEREN Nr 5 2010 www.skattebetaleren.no Derfor lønner det seg å være gift Skatteetaten får kritikk Ny pensjonistskatt rammer hardt Spar smart i fond Økonomisk styring og kontroll. Punktum. Foto:

Detaljer

Prop. 1 LS. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Skatter og avgifter 2011

Prop. 1 LS. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Skatter og avgifter 2011 Prop. 1 LS (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Innhold Omtalt side Del I Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken 17 1 Hovedtrekk i

Detaljer

Innhold: Sendes til klienter og foretningsforbindelser hos

Innhold: Sendes til klienter og foretningsforbindelser hos Informasjon fra Revisor nr 1/2010 Sendes til klienter og foretningsforbindelser hos Dørum og Nordstrøm AS, Tromsø Innhold: Regnskap: Lån til aksjonær og mellomregningskonto Forslag til endringer i revisorloven

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres SKATTE BETALEREN Nr 5 2012 www.skattebetaleren.no 2013 Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt PENSJON Fleksibelt uttak FOND Lat? Fondene for deg BOLIG Tomannsbolig fortsatt gunstig Bolig

Detaljer

MentorAjour Statsbudsjettet 2014

MentorAjour Statsbudsjettet 2014 MentorAjour Informasjon til PwCs klienter Nr 10, okt 2013 Statsbudsjettet 2014 Den avtroppende regjeringen la 14. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Nedenfor gir vi en oversikt over

Detaljer

NYHETSORIENTERING - SKATT STATSBUDSJETTET 2010. 19. oktober 2009

NYHETSORIENTERING - SKATT STATSBUDSJETTET 2010. 19. oktober 2009 NYHETSORIENTERING - SKATT STATSBUDSJETTET 2010 19. oktober 2009 Nyhetsbrevet omtaler endringer som foreslås i skatte- og avgiftslovgivningen i forbindelse med statsbudsjettet for 2010 som ble fremlagt

Detaljer

KEMAX. nytt. Lavere prisvekst for kundene? Pensjonsreformen. For mindre foretak. Kundeundersøkelse SIDE 2. Bolig og fritidsbolig SIDE 4

KEMAX. nytt. Lavere prisvekst for kundene? Pensjonsreformen. For mindre foretak. Kundeundersøkelse SIDE 2. Bolig og fritidsbolig SIDE 4 NR. 1-2011 KEMAX nytt FRITAK FOR REVISJONSPLIKT: For mindre foretak PÅ LEDERPLASS: Kundeundersøkelse SIDE 2 MER OM SKATT: Firmabil og formue SIDE 3 OM SKATT PÅ: Bolig og fritidsbolig SIDE 4 SIDE 7 ØKT

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2010 Grant Thornton informerer Nr. 3/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer I forrige nummers leder omtalte vi den senere tids internasjonale

Detaljer

5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer

5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer Grant Thornton informerer Nr. 2/2007 5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer skjer med privat pensjonssparing? 12Hva om god bokføringsskikk 18Uttalelser Din samarbeidspartner innen revisjon

Detaljer

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Informasjon fra Revisor nr 1/2011 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS www.revisorkompaniet.no Innhold: Diverse frister 2011: Frister for endringer til Foretaksregisteret

Detaljer

Innhold: Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos. Årsoppgjør 2011: Forberedelser til årsavslutningen 2011

Innhold: Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos. Årsoppgjør 2011: Forberedelser til årsavslutningen 2011 Informasjon fra Revisor nr 2/2011 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS Innhold: Årsoppgjør 2011: Forberedelser til årsavslutningen 2011 o Vedlegg: Momentliste årsavslutning

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2015 SKATTEOPPLEGGET

STATSBUDSJETTET 2015 SKATTEOPPLEGGET STATSBUDSJETTET 2015 SKATTEOPPLEGGET Samtidig med fremleggelsen av statsbudsjettet den 8. oktober fremmet Regjeringen forslag til endringer i reglene for skatter, avgifter og toll for 2015. Skatteopplegget

Detaljer

Innhold: Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos. Årsoppgjør 2010: Forberedelser til årsavslutningen 2010. Skatt: Kjøp over kr 10.

Innhold: Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos. Årsoppgjør 2010: Forberedelser til årsavslutningen 2010. Skatt: Kjøp over kr 10. Informasjon fra Revisor nr 4/2010 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS Innhold: Årsoppgjør 2010: Forberedelser til årsavslutningen 2010 Skatt: Kjøp over kr 10.000

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

Prop. 1 LS Tillegg 1

Prop. 1 LS Tillegg 1 Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Endring av Prop. 1 LS (2013 2014) Skatter, avgifter og toll 2014 Prop. 1 LS

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2003-2004)

Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte- og avgiftsopplegget 2004 - lovendringer Tilråding fra Finansdepartementet av 3. oktober 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 Ot.prp.

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Regjeringen fremla den 14. oktober stortingsmelding med nasjonalbudsjett for 2014. Samtidig fremla Regjeringen proposisjonen til Stortinget med forslag til endringer

Detaljer

Prop. 1 L. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Skatte- og avgiftsopplegget 2010 mv. lovendringer

Prop. 1 L. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Skatte- og avgiftsopplegget 2010 mv. lovendringer Prop. 1 L (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Skatte- og avgiftsopplegget 2010 mv. lovendringer Prop. 1 L (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Skatte-

Detaljer

Skattehåndboken 2012/2013

Skattehåndboken 2012/2013 Skattehåndboken 2012/2013 Skattebetalerforeningen Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorganisasjon for rettighetshavere

Detaljer

SKATTE. Få lavere utleieskatt BETALEREN. Betaler du 28 eller 51 prosent? Nye regler: Skatteetaten får vite mer om deg. Så dårlig har BSU blitt

SKATTE. Få lavere utleieskatt BETALEREN. Betaler du 28 eller 51 prosent? Nye regler: Skatteetaten får vite mer om deg. Så dårlig har BSU blitt SKATTE BETALEREN Nr 4 2012 www.skattebetaleren.no Betaler du 28 eller 51 prosent? Få lavere utleieskatt BOLIG Så dårlig har BSU blitt SKATTEREGLER Når er hytta fritidsbolig? SKATTEOPPGJØRET Disse avgjør

Detaljer

Grepene som krymper skatten SKATTE BETALEREN. 2 2010 www.skattebetaleren.no SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING

Grepene som krymper skatten SKATTE BETALEREN. 2 2010 www.skattebetaleren.no SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING SKATTE BETALEREN 2 2010 www.skattebetaleren.no Grepene som krymper skatten SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING Elektronisk fakturadatabase fakturabank www.fakturabank.no Raskt, enkelt

Detaljer

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp SKATTE BETALEREN Nr 2 2012 www.skattebetaleren.no Spar skatt med våre 9 skatte - vett regler Enklere med aksjer Nye regler for pensjonister Bolig fra 1976 gir formuehopp Kontroll på næringsregnskapet Få

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2008

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2008 Grant Thornton informerer Nr. 3/2008 Din samarbeidspartner innen revisjon og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Velkommen til det første nummeret av Grant Thornton informerer

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2012

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2012 Grant Thornton informerer Nr. 4/2012 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Snart jul og et nytt år Det nærmer seg jul

Detaljer

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Bjart Roger Vie og Elisabet Ekberg Vest Næringsråd, 16. desember 2014 Skatt Personskatt Selskapsskatt «Spesialområder» KPMG AS VNR-Kurs

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2008

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2008 Grant Thornton informerer Nr. 2/2008 Din samarbeidspartner innen revisjon og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Velkommen til det første nummeret av Grant Thornton informerer

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2010 Grant Thornton informerer Nr. 1/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Grant Thornton Norge vokser videre Grant Thornton har

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2011 Grant Thornton informerer Nr. 3/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Rådgivning på tørt og vått Etter en ekstraordinær

Detaljer