Vannkvalitetsundersøkelser i Troms 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vannkvalitetsundersøkelser i Troms 2002"

Transkript

1 Vannkvalitetsundersøkelser i Troms 2002 Signaldalselva Nordkjoselva Lakselva Krokelva Storelva (Tromvik) Foto: Geir A. Dahl-Hansen Report APN

2 Vannkvalitetsundersøkelser i Troms 2001 Rapporttittel /Report title 9005 Tromsø, Norway Tel Fax Vannkvalitetsundersøkelser i Troms 2002; Signaldalselva Nordkjoselva Lakselva Krokelva Storelva (Tromvik) Forfatter(e) / Author(s) Akvaplan-niva rapport nr / report no: Geir Aksel P. Dahl-Hansen Dato / Date: 24/01/03 Antall sider / No. of pages 23 Distribusjon / Distribution Åpen/open Oppdragsgiver / Client Oppdragsg. Ref. / Client ref. Fylkesmannen i Troms, miljøvernavdelingen Helge Huru Sammendrag / Summary Forurensningssituasjonen i Signaldalselva i Storfjord kommune, Nordkjoselva i Balsfjord kommune og Lakselva, Krokelva og Storelva (Tromvikvassdraget), Troms, er undersøkt i løpet av 3-4 perioder gjennom mai - oktober Resultatene viser at vannkvaliteten i vassdragene i hovedsak er god og at de i liten grad er belastet med organisk forurensing. Det ble i perioder funnet tarmbakterier som indikerer tilførsler av fersk og gammel fekal forurensing, samt på enkelte stasjoner et svakt forhøyet innhold av fosfor og nitrogen. Emneord: Signaldalselva, Nordkjoselva, Lakselva, Krokelva, Storelva (Tromvik) Vannkvalitet Forurensning Prosjektleder / Project manager Key words: Water quality Pollution Kvalitetskontroll / Quality control Geir Aksel P. Dahl-Hansen Guttorm N. Christensen Akvaplan-niva

3 Innledning Akvaplan-niva laget i 2001 en prioritert liste over vassdrag i Troms som bør inngå i en fremtidig overvåking med fokus på eutrofiering. Planen som er laget på oppdrag fra Fylkesmannen i Troms, miljøvernavdelingen, er basert på Akvaplan-niva s tidligere rapport Vannkvalitet i vassdrag i Troms, oversikt over tilstandsklasser basert på vassdragsundersøkelser i (Wartena 1997) samt undersøkelser gjennomført etter I forslaget til rangering av vann/vassdrag der det bør gjennomføres nye undersøkelser eller som bør inngå i en fremtidig overvåking, er det lagt vekt på følgende: tid siden siste undersøkelse, vassdragets tilstand ved siste undersøkelse og om det siden da er gjort tiltak/ bruksendringer/ endringer i forskrifter og regelverk for landbruket etc. som kan ha påvirket miljøsituasjonen vassdraget. Det er videre lagt vekt på om vassdraget ligger i landbruks/ befolknings-områder der potensialet for endringer (forverring eller forbedringer gjennom tiltak) er betydelig. Vassdrag uten eller med minimale antropogene tilførsler (kloakk/landbruk) er gitt lavere prioritet. Det er likevel anbefalt at det i noen av disse vassdragene gjennomføres enkle statusundersøkelser for stadfesting av dagens miljøtilstand. Dette vil i fremtiden bli spesielt aktuelt i forbindelse med endringer i forvaltning av vannressurser, dvs. økt kommunalt ansvar, og de enkelte kommunenes fastsetting av "miljømål for vannforekomster". I løpet av tiden etter at rapporten av 1997 ble utarbeidet, er det blitt gjennomført noen få nye undersøkelser av vannkvalitet i vassdrag i Troms. De fleste av disse er gjennomført av Akvaplanniva i perioden i forbindelse med NIVA s program Landsomfattende trofiundersøkelse av norske innsjøer. NIVA har i tillegg gjennomført en større undersøkelse i Bardu-Målselvvassdraget i I 2001 gjennomførte Akvaplan-niva undersøkelser i 4 vassdrag/vann i Troms på oppdrag fra Fylkesmannen i Troms, miljøvernavdelingen og Lenvik kommune. Foreliggende rapport presenterer resultater fra undersøkelser gjennomført i 2002 i 5 vassdrag i Troms fylke. Disse omfatter Signaldalselva i Storfjord kommune og Nordkjoselva i Balsfjord kommune der undersøkelsene i er gjort på oppdrag fra Fylkesmannens miljøvernavdeling i Troms, samt Lakselva, Krokelva og Storelva (ved Tromvik på Kvaløya) i Tromsø kommune der arbeidet er gjennomført for Tromsø kommune, Teknisk avdeling, Anleggsseksjonen, Vann og avløp. Akvaplan-niva takker avdelingen for tillatelse til å presentere resultatene i foreliggende rapport. Formålet med undersøkelsene gjennomført i 2002 har vært å kartlegge nåværende forurensningssituasjon i vassdragene med spesiell fokus på næringssalter og tarmbakterier. 1

4 Innhold 1. Sammendrag Materiale og metoder Områdebeskrivelse Prøvetaking, fysiske og kjemiske målinger Resultater Signaldalselva Farge, turbiditet, surhet Fosfor, nitrogen, karbon Tarmbakterier Nordkjoselva Farge, turbiditet, surhet Fosfor, nitrogen, karbon Tarmbakterier Lakselva Farge, turbiditet, surhet Fosfor, nitrogen, karbon Tarmbakterier Begroing Krokelva Farge, turbiditet, surhet Fosfor, nitrogen, karbon Tarmbakterier Storelva Farge, turbiditet, surhet Fosfor, nitrogen, karbon Tarmbakterier Begroing Referanser

5 1. Sammendrag Akvaplan-niva gjennomførte sommeren/høsten 2002 undersøkelser av vannkvaliteten i følgende 5 vassdrag i Troms fylke: Signaldalselva i Storfjord kommune, Nordkjoselva i Balsfjord kommune og Lakselva, Krokelva og Storelva Tromsø kommune. Undersøkelsene er gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i Troms, miljøvernavdelingen og Tromsø kommune, Teknisk avdeling, Anleggsseksjonen, Vann og avløp. Undersøkelsene har hatt spesiell fokus på næringssalter og tarmbakterier. Vannprøver ble samlet inn i 3 4 perioder (mai til oktober) 2002 og analysert for kjemiske og bakteriologiske parametre. Signaldalselva Signaldalselva har flere store gårdsbruk i nedslagsfeltet. Elva hadde lave verdier av fosfor og nitrogen (tilstandsklasse I for tot.p og tot.n). Verdiene for fargetall og turbiditet var lave i alle tre perioder (tilstandsklasse I). Elvevannet var svakt basisk (tilstandsklasse I) som indikerer god bufferkapasitet i nedslagsfeltet. Tarmbakterier ble påvist i august og oktober, men med lave verdier (tilstandsklasse I II for termotolerante koliforme bakterier, TKB). Dette indikerer en lav tilførsel av fekal forurensing. Signaldalselva oppfyller ikke drikkevannsforskriftens krav til drikkevann levert abonnent eller forbruker. Nordkjoselva Elva hadde lave verdier av fosfor og nitrogen (tilstandsklasse I). Verdiene for fargetall og turbiditet var lave (tilstandsklasse I). Elvevannet var svakt basisk (tilstandsklasse I) som indikerer god bufferkapasitet i nedslagsfeltet. Det ble funnet forhøyede verdier av tarmbakterier i august og oktober, spesielt nederst i elva (tilstandsklasse II for TKB), som indikerer tilførsel av fersk fekal forurensing. Nordkjoselva oppfyller ikke drikkevannsforskriftens krav til drikkevann levert abonnent eller forbruker. Lakselva Det ble ikke avdekket forurensingsbelastninger av betydning i vassdraget. Generelt var det lave konsentrasjoner av fosfor (tilstandsklasse I II for tot. P), nitrogen (tilstandsklasse I for tot. N) og organisk materiale gjennom hele sommeren. Fargetallene var lave i alle tre perioder (tilstandsklasse I), mens turbiditeten var noe forhøyet i enkelte perioder. Elva var svakt basisk som indikerer god bufferkapasitet. Tarmbakterier ble registrert med lave konsentrasjoner i alle perioder (tilstandsklasse I - II for TKB). De høyeste verdiene ble registrert på høsten i nedre del av elva. Lakselva oppfyller ikke drikkevannsforskriftens krav til drikkevann levert abonnent eller forbruker. 3

6 Krokelva Elva hadde svært lave verdier av fosfor og nitrogen (tilstandsklasse I for tot. P og tot. N). Verdiene for fargetall og turbiditet var lave (tilstandsklasse I). Elva var forholdsvis sur (ph 5,9 6,5) (tilstandsklasse III II) som indikerer lav bufferkapasitet i nedslagsfeltet. Det ble i perioder registrert høye verdier av tarmbakterier nederst i elva (tilstandsklasse III for TKB), noe som indikerer tilførsel av fersk fekal forurensing. Nordkjoselva oppfyller ikke drikkevannsforskriftens krav til drikkevann levert abonnent eller forbruker. Storelva Elva viste få tegn på forurensingsbelastninger. Verdiene for fosfor og nitrogen var lave (tilstandsklasse I for tot. P og tot. N). Fargetallene viste forhøyede verdier i august og oktober (tilstandsklasse II og III), mens verdiene for turbiditet var lave (tilstandsklasse I). Elva hadde i perioder noe lav ph (ph 6,5, tilstandsklasse II). Årsaken til forhøyet fargetall, innhold av organisk materiale (totalt organisk karbon) og noe lav ph er mest sansynlig tilsig av surt humusholdig vann fra de store myrområdene elva renner gjennom. Tarmbakterier ble registrert gjennom hele undersøkelsesperioden, men med lave verdier. De høyeste verdiene ble målt nederst i elva tidlig på sommeren (tilstandsklasse I - II for TKB). Storelva oppfyller ikke drikkevannsforskriftens krav til drikkevann levert abonnent eller forbruker. 4

7 Vannkvalitetsundersøkelser i Troms Materiale og metoder Områdebeskrivelse Signaldalselva ligger i Storfjord kommune, Troms fylke, og munner ut i sjøen ved tettstedet Oteren innerst i Storfjorden (kartblad 1633 III og 1633 IV i M711-serien). Nedslagsfeltet har et areal på 473 km2 og er dominert av bjørkeskog og høyfjell. Langs elva er det spredt bebyggelse med flere større gårdsbruk. Prøvetaking ble foretatt på 3 faste stasjoner (figur 1), i øvre, midtre og nedre del av elva, på følgende tidspunkt: 18. juni, 11. august og 1. oktober Stasjon 1: Signaldalselva like ovenfor brua på E6 v/utløpet til sjø Stasjon 2: Signaldalselva like ovenfor Fosshaug Stasjon 3: Signaldalselva ved Dalheim v/innløpet til Stordalen St. 3 St. 1 St. 2 Figur 1. Signaldalselva i Storfjord kommune. Prøvetakingspunktene er vist med røde piler. (Trykt med tillatelse fra Statens karverk Troms, tillatelsesnr. LSO SKTR 0201.) 5

8 Vannkvalitetsundersøkelser i Troms 2002 Nordkjoselva ligger i Balsfjord kommune, Troms fylke, og munner ut ved tettstedet Nordkjosbotn innerst i Balsfjorden (kartblad 1533 II i M711-serien). Elva har et nedslagsfelt på 191 km2 dominert av bjørkeskog og høyfjell. Langs vassdraget det en rekke gårdsbruk og en del boligbebyggelse som er potensielle kilder til forurensing. Nedre del av elva renner gjennom Nordkjosbotn tettsted. Prøvetaking ble foretatt på 3 faste stasjoner (figur 2) på følgende tidspunkt: 18. juni, 11. august og 1. oktober Stasjon 1: Nordkjoselva like ovenfor brua v/utløpet til sjø Stasjon 2: Nordkjoselva like ovenfor Nysæter Stasjon 3: Nordkjoselva ca. 1 km opp Tamokdalen fra krysset E6 fylkesveg 87 St. 3 St. 2 St. 1 Figur 2. Nordkjoselva i Balsfjord kommune. Prøvetakingspunktene er vist med røde piler.( Trykt med tillatelse fra Statens karverk Troms, tillatelsesnr. LSO SKTR 0201.) 6

9 Lakselva ligger i Tromsø kommune, Troms fylke (kartblad 1533 I i M711-serien) og munner ut i sjøen nær tettstedet Lakselvbukt i indre del av Ullsfjord (Sørfjorden). Nedslagsfeltet har et areal på 143 km 2 og er dominert av bjørkeskog og høyfjell. Langs elva er det spredt boligbebyggelse og flere større gårdbruk som er mulige kilder for forurensing i vassdraget. Prøvetaking ble foretatt på 5 faste stasjoner (figur 3) på følgende tidspunkt: 2. mai, 18. juni, 11. august og 1. oktober Stasjon 1: Lakselva v/utløpet til sjø, nedenfor bebyggelsen Skoggard - Løvland Stasjon 2: Lakselva ovenfor Løvland Stasjon 3: Lakselva like ovenfor bebyggelsen Slettmo/Djupen - Nyslett Stasjon 4: Lakselva ovenfor bebyggelsen Skogly - Nyset Stasjon 5: Lakselva ovenfor bebyggelsen Kveldro Heimdal Figur 3. Lakselva i Tromsø kommune. Prøvetakingspunktene er vist med røde piler. (Trykt med tillatelse fra Statens karverk Troms, tillatelsesnr. LSO SKTR 0201.) 7

10 Krokelva ligger i Tromsø kommune, Troms fylke (kartblad1534 III i M711-serien) og munner ut sjøen ved Kroken bydel i Tromsø (figur 4). I nedslagsfeltet (areal ca.14 km 2 ) som er dominert høyfjell og noe bjørkeskog, er det ingen gårdbruk, men de nederste m av elva renner gjennom boligbebyggelse. Prøvetaking ble foretatt i 4 perioder på 2 faste stasjoner, en ovenfor bebyggelse i det som ble antatt å være upåvirket område, og en ca. 150 m før utløpet til sjøen. Prøvetaking ble foretatt på følgende tidspunkt: 2. mai, 18. juni, 11. august og 1. oktober St. 1 St. 2 Figur 3. Krokelva i Tromsø kommune. Prøvetakingspunktene er vist med røde piler. (Trykt med tillatelse fra Statens karverk Troms, tillatelsesnr. LSO SKTR 0201.) 8

11 Storelva ligger på Kvaløya i Tromsø kommune, Troms fylke (kartblad 1434 I i M711-serien). Elva kommer fra Tromvikvatn og munner ut sjøen nær tettstedet Tromvik. Nedslagsfeltet (areal ca.12 km 2 ) er dominert høyfjell, bjørkeskog og myrområder. Det er ingen industri eller gårdsdrift i nedslagsområdet til vassdraget, men det er noe bebyggelse nær elva like før utløpet til sjøen. Prøvetaking ble foretatt i 4 perioder på 2 faste stasjoner som vist i figur 4, en i midtre del av elva nedenfor samløpet med Rekvikelva i antatt upåvirket område, og en ved brua like før utløpet til sjø. Prøver av begroing ble tatt ved lav vannføring i september på stasjon 1. Prøvetaking ble foretatt på følgende tidspunkt: 2. mai, 18. juni, 11. august og 1. oktober St. 1 St. 2 Figur 4. Kart over Storelva i Tromvikvassdraget, Tromsø kommune. Prøvetakingspunktene er vist med røde piler. (Trykt med tillatelse fra Statens karverk Troms, tillatelsesnr. LSO SKTR 0201.) 9

12 2.2 Prøvetaking, fysiske og kjemiske målinger. Prøvetakingen i mai ble tatt ved høy vannstand i forbindelse med en varmeperiode og stor avrenning av smeltevann. Vannstanden i juni og oktober var lav for årstiden, og prøvetaking ble tatt i forbindelse med nedbør. Vannføringen i august var normal og det var ikke nedbør under eller like før prøvetaking. Vannprøvene ble oppbevart kaldt og mørkt til de ble analysert (maks. 24 t). Kjemiske analyser ble foretatt ved Kjemisk analyselaboratorium, Holt, Tromsø, mens bakteriologiske prøver ble analysert ved Toslab, Tromsø. Prøvene ble analysert for følgende: Vannkjemi ph, turbiditet (FTU), farge (mg Pt/l), TOC (mg/l C), sulfat (SO 4, mg/l), ammonium (NH 4, µg/l), nitrat/nitritt (NO 3 /NO 4, µg/l), total nitrogen (tot-n, µg/l), total fosfor (tot-p, µg/l), fosfat (PO 4, µg/l) Bakteriologi Koliforme bakterier (KB) (NS 4788), termotolerante koliforme bakterier (TKB) (NS 4792), intestinale enterokokker (IE) (NS ), anaerobe sulfidreduserende Clostridium (ASC) (ISO 6461). For vurdering av vannkvaliteten og graden av forurensning er SFT s veiledning for klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann (SFT veiledning 97:04) benyttet (se tabell 1). Klassifisering gis kun for de parametre der SFT har definert tilstandsklasse. De andre parametrene vurderes på annen måte etter nivå. Systemet for tilstandsklassifisering er utviklet for å gi ulike faggrupper og personer innenfor planlegging, forvaltning og forskning et enhetlige verktøy for vurdering av miljøtilstand og utvikling i ulike typer vannforekomster. Det har derfor i dette verktøyet vært nødvendig å akseptere en forenkling av virkeligheten. Systemet omfatter klassifisering av tilstand (som observert vannkvalitet), klassifisering av egnethet for bruk og bestemmelse av forurensningsgrad. Derfor er det satt klassifiserings-kriterier for virkning av næringssalter, organiske stoffer, forsurende stoffer, miljøgifter, partikler og tarmbakterier. Målte verdier for diverse vannkvalitetsparametre er grunnlag for klassifisering av tilstanden. En tilstandsklassifisering av et vassdrag er avhengig av informasjon om variasjonene i konsentrasjonen av de undersøkte parametrene gjennom et år. En rekke parametre kan vise store årstidsvariasjoner. Også korttidsvariasjonene (mellom dager, uker, måneder) kan være store, avhengig av avsmeltnings- og nedbørsforhold og aktiviteteter (f.eks i landbruket) i nedbørsfeltet. Jo flere målinger en har desto bedre er grunnlaget for å kunne klassifisere vassdagets tilstand. Ideelt sett bør tilstanden være basert på et arimetrisk gjennomsnitt av månedlige prøver gjennom et år og i perioder med store variasjoner i nedbør etc., også ukentlige prøver. Den foreliggende undersøkelsen er basert på kun 3 4 prøvetakinger over en vår-sommer-høstperiode (ca. 5 måneder). Resultatene gir derfor kun en indikasjon på vassdragets tilstand. Vi har allikevel valgt å gi en tilstandsklassifisering av vassdragene for de enkelte tidspunktene og for de de enkelte stasjonene prøvetakingen er gjennomført. Basert på middelverdien av disse målingene blir det gitt en indikativ tilstandsklassifisering av tilstanden på elvestasjonene. 10

13 Tabell 1. Inndeling i SFT s tilstandsklasser for de parametre som inngår i denne undersøkelsen (SFT veiledning 97:04). Fargekoder for tilstandsklasser (SFT- Molvær m.f.l.1997): Klasse 1 Klasse II Klasse III Klasse IV Klasse V Virkning av Parametre I meget god NÆRINGSSALTER II god Tilstandsklasser III mindre god IV dårlig V meget dårlig Totalfosfor (µg P/l) < >50 Totalnitrogen (µg N/l) < >800 Klorofyll a (µg kl.a/l) < >20 ORGANISKE STOFFER TOC (mg C/l) < >15 Fargetall (mg Pt/l) < >80 FORSURENDE STOFFER Alkalitet (mmol/l) > ph > <5 PARTIKLER TARMBAKTERIER Turbiditet (FTU) < >5 Termotoler. kolif. bakt MPN (antall/100 ml) < >

14 3 Resultater 3.1 Signaldalselva Analyseresultatene fra Signaldalselva er vist i tabell 2. Tabell 2. Vannkvalitetsparametre i Signaldalselva gjennom sesongen Tilstandsklassen (for de parametre som er definert i SFT s klassifiseringssystem for vannkvalitet) er gitt i parantes. Signaldalselva Dato 18. juni 11. august 1. oktober Stasjon I II III I II III I II III Parameter Enhet ph 7,2 (I) 7,2 (I) 7,3 (I) 7,2 (I) 7,3 (I) 7,4 (I) 7,2 (I) 7,4 (I) 7,5 (I) Fargetall mg/l 2 (I) 2 (I) 3 (I) <1 (I) <1 (I) 2 (I) 2 (I) 3 (I) 4 (I) Turbiditet FTU 0,22 (I) 0,22 (I) 0,63 (I) 0,17 (I) 0,18 (I) 0,33 (I) 0,16 (I) 0,14 (I) 0,57 (I) Total fosfor µg/l 11 (I) 4 (I) 4 (I) 3 (I) 3 (I) 5 (I) <2 (I) <2 (I) <2 (I) Fosfat µg/l 9 <4 5 <4 <4 <4 <4 <4 <4 Totalnitrogen, Tot-N µg/l 59 (I) 97 (I) 50 (I) 220 (I) 90 (I) 80 (I) 110 (I) 120 (I) 100 (I) Nitrat +Nitritt µg/l < Ammonium, NH4-N µg/l <4 <4 <4 Total organisk karbon mg/l 1,72 (I) 1,43 (I) 1,56 (I) 1,90 (I) 1,20 (I) 1,20 (I) <1,0 (I) 1,1 (I) <1 (I) Sulfat mg/l 0,87 0, ,90 1,60 1,90 1,90 1,70 2,00 Koliforme, MF /100 ml Termotolerante koliforme /100 ml 0 (I) 0 (I) 0 (I) 0 (I) 1 (I) 7 (II) 1 (I) 7 (II) 0 (I) Intestinale enterokokker /100 ml Farge, turbiditet, surhet Fargetallene og turbiditeten var lave i Signaldalselva i alle tre perioder (tilstandsklasse I). Elvevannet var svakt basisk (ph 7,2 7,5) (tilstandsklasse I) som indikerer god bufferkapasitet i nedslagsfeltet Fosfor, nitrogen, karbon Mengden av total fosfor var svært lav (tilstandsklasse I) gjennom hele måleperioden med verdier <2-4 µg/l det meste av sesongen. Høyeste verdi ble målt på stasjon 3 (nederst i elva) med 11 µg/l i juni. De lave konsentrasjonene indikerer lite tilførsler av næringssalter fra bebyggelsen og gårdsbruk langs elva. Fosfat-konsentrasjonene var også svært lave. Det samme gjaldt konsentrasjonene av totalt organisk karbon (TOC) (tilstandsklasse I). Konsentrasjonene av total nitrogen var lave gjennom hele sesongen (tilstandsklasse I). De høyeste verdiene ble registrert i oktober ( µg/l). Også konsentrasjonene av ammonium og nitrat/nitritt viste lave verdier. 12

15 3.1.3 Tarmbakterier Innholdet av tarmbakterier var lavt (tilstandsklasse I - II for TKB). Dette indikerer lite tilførsler av fekal forurensing. Signaldalselva oppfyller ikke drikkevannsforskriftens krav til drikkevann levert abonnent eller forbruker der kravet er 0 stk E. coli/100 ml (forskrift av 4. desember 2001). Som råvann til drikkevann kan vannet nyttes dersom hygienisering Tilstandsklassifisering Tabell 3 viser en indikativ tilstandsklassifisering for de parametre som er definert i SFT s klassifiseringssystem for vannkvalitet. Klassifiseringen er basert på sesonggjennomsnittet for de ulike parametrene. Tabell 3. Tilstandsklassifisering av Signaldalselva. Stasjon I II III Parameter ph I I I Fargetall I I I Turbiditet I I I Total fosfor I I I Totalnitrogen, Tot-N I I I Total organisk karbon I I I Termotolerante koliforme I I I 13

16 3.2 Nordkjoselva Analyseresultatene fra Nordkjoselva er vist i tabell 4. Tabell 4. Vannkvalitetsparametre i Nordkjoselva gjennom sesongen Tilstandsklassen (for de parametre som er definert i SFT s klassifiseringssystem for vannkvalitet) er gitt i parantes. Nordkjoselva Dato 18. juni 11. august 1. oktober Stasjon I II III I II III I II III Parameter Enhet ph 7,4 (I) 7,6 (I) 7,5 (I) 7,4 (I) 7,5 (I) 7,4 (I) 7,4 (I) 7,5 (I) 7,6 (I) Fargetall mg/l 2 (I) 2 (I) 1 (I) 2 (I) 1 (I) 1 (I) 6 (I) 4 (I) <1 (I) Turbiditet FTU 0,50 (II) 0,16 (I) 0,17 (I) 0,31 (I) 0,21 (I) 0,37 (I) 0,27 (I) 0,16 (I) 0,42 (I) Total fosfor µg/l 6 (I) <2 (I) <2 (I) 5 (I) <2 (I) <2 (I) 4 (I) <2 (I) <2 (I) Fosfat µg/l <4 <4 <4 8 <4 <4 <4 <4 <4 Totalnitrogen, Tot-N µg/l 54 (I) 52 (I) 29 (I) 62 (I) 84 (I) 46 (I) 130 (I) 120 (I) 110 (I) Nitrat +Nitritt µg/l Ammonium, NH4-N µg/l 5,0 9,0 9,0 5 <4 <4 8,0 <4 <4 Total organisk karbon mg/l 2,06 (I) 1,34 (I) 1,99 (I) 1,10 (I) <1,00 (I) 1,20 (I) <1 (I) <1 (I) <1 (I) Sulfat mg/l 1,08 1,22 0,99 1,70 1,50 1,20 1,70 1,60 1,50 Koliforme, MF /100 ml Termotolerante koliforme /100 ml 2 (I) 0 (I) 0 (I) 26 (II) 0 (I) 0 (I) 22 (II) 13 (II) 0 (I) Intestinale enterokokker /100 ml Farge, turbiditet, surhet Fargetallene og turbiditetsverdiene var lave i Nordkjoselva i alle tre perioder (tilstandsklasse I). Elvevannet var svakt basisk (ph 7,4 7,6) (tilstandsklasse I) som indikerer god bufferkapasitet i nedslagsfeltet Fosfor, nitrogen, karbon Mengden av total fosfor var svært lav (tilstandsklasse I) gjennom hele måleperioden med verdier <2 µg/l på stasjon 2 og 3. På stasjon 1 som lå nederst i elva var verdiene noe forhøyet (4 6 µg/l), men allikevel lave, noe som indikerer noe tilførsler av næringssalter fra bebyggelsen langs nedre deler av elva Fosfat-konsentrasjonene var også svært lave. Det samme gjaldt konsentrasjonene av totalt organisk karbon (TOC) (tilstandsklasse I). Konsentrasjonen av total nitrogen var lav gjennom hele sesongen (tilstandsklasse I). De høyeste verdiene ble registrert i oktober ( µg/l). Også konsentrasjonene av ammonium og nitrat/nitritt viste lave verdier. 14

17 3.2.3 Tarmbakterier Det ble i perioder registrert forhøyede verdier av tarmbakterier i august og oktober, spesielt på stasjon 1 (nederst) (tilstandsklasse II for TKB). Dette indikerer tilførsler av fersk fekal forurensing. Kilden(e) er mest sansynlig kloakklekasjer fra bebyggelsen og/eller avrenning fra gårdsbruk langs de nedre delene av elva. Nordkjoselva oppfyller ikke drikkevannsforskriftens krav til drikkevann levert abonnent eller forbruker der kravet er 0 stk E. coli/100 ml (forskrift av 4. desember 2001). Som råvann til drikkevann kan vannet nyttes dersom hygienisering Tilstandsklassifisering Tabell 5 viser en indikativ tilstandsklassifisering for de parametre som er definert i SFT s klassifiseringssystem for vannkvalitet. Klassifiseringen er basert på sesonggjennomsnittet for de ulike parametrene. Tabell 5. Tilstandsklassifisering av Nordkjoselva. Stasjon I II III Parameter ph I I I Fargetall I I I Turbiditet I I I Total fosfor I I I Totalnitrogen, Tot-N I I I Total organisk karbon I I I Termotolerante koliforme I I I 15

18 3.3 Lakselva Analyseresultatene fra Lakselva er vist i tabell 6. Tabell 6. Analyseresultater fra Lakselva SFT s tilstandsklasse er gitt i parantes. Lakselva Dato 2. mai 19. juni Parameter Stasjon I II III IV V I II III IV V Enhet ph 7,8 (I) 7,8 (I) 7,6 (I) 7,8 (I) 7,7 (I) 7,9 (I) 7,9 (I) 8 (I) 7,8 (I) 7,6 (I) Fargetall mg/l 4 (I) 4 (I) 3 (I) 3 (I) 5 (I) 7 (I) <1 (I) <1 (I) <1 (I) <1 (I) Turbiditet FTU 1,8 (III) 1,5 (III) 1,5 (III) 0,6 (II) 0,2 (I) 0,4 (I) 0,5 (I) 0,22 (I) 0,19 (I) 0,16 (I) Total fosfor µg/l 6 (I) 6 (I) 9 (II) 3 (I) 3 (I) 5 (I) 4 (I) 4 (I) 11 (II) 2 (I) Fosfat µg/l <4 <4 <4 <4 <4 8,0 <4 <4 7 <4 Totalnitrogen, Tot-N µg/l 97 (I) 120 (I) 120 (I) 100 (I) 89 (I) 67 (I) 51 (I) 43 (I) 31 (I) 15 (I) Nitrat +Nitritt µg/l 10 <8 <8 9 < <8 <8 Ammonium, NH4-N µg/l 6,0 5, Total organisk karbon mg/l 2,60 (II) 3,04 (II) 2,26 (I) 2,64 (II) 2,45 (I) <1 (I) 1,06 (I) 1,04 (I) 1,91 (I) 1,21 (I) Sulfat mg/l 0,78 0,86 0,88 0,84 0,61 0,96 0,99 1,08 1,02 0,80 Koliforme, MF /100 ml Termotolerante /100 ml koliforme 4 (I) 0 (I) 1 (I) 1 (I) 0 (I) 3 (I) 2 (I) 3 (I) 5 (II) 1 (I) Intestinale streptokokker /100 ml Sulfidred. clostridier /100 ml Dato 11. aug. 1. okt. Stasjon I II III IV V I II III IV V Parameter Enhet ph 7,7 (I) 7,8 (I) 7,9 (I) 7,9 (I) 7,7 (I) 7,9 (I) 7,9 (I) 7,9 (I) 7,9 (I) 7,9 (I) Fargetall mg/l <1 (I) <1 (I) <1 (I) <1 (I) <1 (I) 3 (I) 4 (I) 3 (I) <1 (I) 2 (I) Turbiditet FTU 0,53 (II) 0,49 (I) 0,17 (I) 0,12 (I) 0,1 (I) 0,65 (II) 0,87 (II) 0,24 (I) 0,28 (I) 0,46 (I) Total fosfor µg/l <2 (I) <2 (I) <2 (I) <2 (I) <2 (I) <2 (I) <2 (I) <2 (I) <2 (I) <2 (I) Fosfat µg/l <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 Totalnitrogen, Tot-N µg/l 46 (I) 110 (I) 110 (I) 41 (I) 40 (I) 94 (I) 90 (I) 77 (I) 100 (I) 64 (I) Nitrat +Nitritt µg/l < Ammonium, NH4-N µg/l <4 <4 <4 <4 <4 5 <4 <4 <4 <4 Total organisk karbon mg/l <1 (I) <1 (I) <1 (I) <1 (I) <1 (I) <1 (I) <1 (I) <1 (I) <1 (I) <1 (I) Sulfat mg/l 1,1 1,1 1,4 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,0 Koliforme, MF /100 ml Termotolerante koliforme /100 ml 13 (II) 2 (I) 2 (I) 4 (I) 1 (I) 34 (II) 15 (II) 12 (II) 3 (I) 6 (II) Intestinale streptokokker /100 ml Sulfidred. clostridier /100 ml Farge, turbiditet, surhet Fargetallene var lave i Lakselva i alle tre perioder (tilstandsklasse I). Turbiditeten var noe forhøyet i mai (tilstandsklasse III) pga. kraftig snøsmelting, og i august og oktober (tilstandsklasse II) pga. nedbør. 16

19 3.3.2 Fosfor, nitrogen, karbon Lakselva hadde lave verdier av næringssalter og organisk materiale gjennom hele sommeren, og det ble ikke avdekket forurensingsbelastninger av betydning i vassdraget. Mengden av total fosfor var lav (tilstandsklasse I) gjennom hele sesongen med verdier mellom 2 11 µg/l i mai og juni og <2 µg/l i augusat og oktober. Høyeste verdi ble registrert på st. 4 den 19. juni med 11 µg/l (tilstandsklasse II). Verdiene for TOC var noe forhøyet i mai (tilstandsklasse II). Fosfat-konsentrasjonen var <4 µg/l på alle stasjoner det meste av sesongen. Konsentrasjonen av total nitrogen i Lakselva var var svært lav (tilstandsklasse I), med høyeste verdi registrert på st. 2 og 3 den 2 mai (120 µg/l). Konsentrasjonene av ammonium og nitrat/nitritt viste også lave verdier Tarmbakterier Funn av tarmbakterier i alle perioder indikerer tilførsler av både ny (KB, TKB, IE) og gammel (KB, ASC) fekal forurensing. De høyeste verdiene ble registrert på høsten i nedre del av elva på stasjon 1 3. Tettheten av bakterier var lav, delvis som følge av rask vannutskiftning og god fortynning. Kilden(e) er mest sannsynlig husdyr og/eller kloakk og avrenning fra bebyggelsen og landbruksareal langs elva. Lakselva oppfyller ikke drikkevannsforskriftens krav til drikkevann levert abonnent eller forbruker der kravet er 0 stk E. coli/100 ml (forskrift av 4. desember 2001). Som råvann til drikkevann kan vannet nyttes dersom hygienisering Begroing Bortsett fra spredte forekomster med svært lav dekningsgrad av vassnøkkemose, Warnstorfia fluitans (Hedw.) Loeske som er en indikator på næringsfattige miljø, hadde elva hadde svært lite/ingen synlig begroing Tilstandsklassifisering Tabell 7 viser en indikativ tilstandsklassifisering for de parametre som er definert i SFT s klassifiseringssystem for vannkvalitet. Klassifiseringen er basert på sesonggjennomsnittet for de ulike parametrene. Tabell 7. Tilstandsklassifisering av Lakselva. Stasjon I II III IV V Parameter ph I I I I I Fargetall I I I I I Turbiditet II II II I I Total fosfor I I I I I Totalnitrogen, Tot-N I I I I I Total organisk karbon I I I I I Termotolerante koliforme II II I I I 17

20 3.4 Krokelva Analyseresultatene fra Krokelva er vist i tabell 8. Tabell 8. Analyseresultater fra Krokelva SFT s tilstandsklasse er gitt i parantes. Krokelva Dato 2. mai 19. juni 11. august 1. oktober Parameter Stasjon I II I II I II I II Enhet ph 6,1 (II) 5,9 (III) 6,1 (II) 6,1 (II) 6,5 (II) 6,3 (II) 6,5 (II) 6,3 (II) Fargetall mg/l <1 (I) <1 (I) <1 (I) <1 (I) <1 (I) <1 (I) 3 (I) <1 (I) Turbiditet FTU 0,12 (I) <0,10 (I) 0,11 (I) 0,22 (I) 0,10 (I) 0,11 (I) 0,23 (I) <0,10 (I) Total fosfor µg/l <2 (I) <2 (I) <2 (I) <2 (I) <2 (I) <2 (I) <2 (I) <2 (I) Fosfat µg/l <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 Totalnitrogen, Tot-N µg/l 93 (I) 39 (I) <12 (I) 19 (I) 76 (I) 70 (I) 44 (I) 43 (I) Nitrat +Nitritt µg/l 9 <8 <8 <8 <8 < Ammonium, NH4-N µg/l <4 <4 5 8 <4 <4 <4 <4 Total organisk karbon mg/l 3 (II) 2,02 (I) 1,13 (I) 1,11 (I) <1 (I) <1 (I) <1 (I) <1 (I) Sulfat mg/l 0,65 0,60 0,61 0,60 1,00 0,90 0,90 0,70 Koliforme, MF /100 ml > Termotolerante /100 ml koliforme 10 (II) 0 (I) 4 (I) 0 (I) >100 ( III) 0 (I) 73 (III) 0 (I) Intestinale streptokokker /100 ml Sulfidred. clostridier /100 ml Farge, turbiditet, surhet Fargetallene og turbiditetsverdiene var lave i Krokelva i alle tre perioder (tilstandsklasse I). Elva var forholdsvis sur (ph 5,9 6,5) (tilstandsklasse III II) som indikerer lav bufferkapasitet i nedslagsfeltet Fosfor, nitrogen, karbon Mengden av total fosfor var svært lav (tilstandsklasse I) gjennom hele måleperioden med verdier <2 µg/l. Fosfat-konsentrasjonene var også svært lave. Det samme gjaldt konsentrasjonene av totalt organisk karbon (TOC) (tilstandsklasse I-II). Konsentrasjonen av total nitrogen i Krokelva var lav gjennom hele sesongen (tilstandsklasse I). Høyeste verdi ble registrert 2. mai med 93 µg/l. Også konsentrasjonene av ammonium og nitrat/nitritt viste lave verdier. 18

21 3.4.3 Tarmbakterier Det ble i perioder registrert høye verdier av tarmbakterier på stasjon 1 (nederst) (tilstandsklasse III for TKB), noe som indikerer tilførsler av fersk fekal forurensing. Kilden(e) er mest sansynlig kloakklekasjer fra bebyggelsen langs elva. De høyeste verdiene ble registrert ved lav vannføring (liten uttynningsgrad) i august og oktober. Krokelva oppfyller ikke drikkevannsforskriftens krav til drikkevann levert abonnent eller forbruker der kravet er 0 stk E. coli/100 ml (forskrift av 4. desember 2001). Som råvann til drikkevann kan vannet nyttes dersom hygienisering Tilstandsklassifisering Tabell 9 viser en indikativ tilstandsklassifisering for de parametre som er definert i SFT s klassifiseringssystem for vannkvalitet. Klassifiseringen er basert på sesonggjennomsnittet for de ulike parametrene. Tabell 9. Tilstandsklassifisering av Krokelva. Stasjon I II Parameter ph II II Fargetall I I Turbiditet I I Total fosfor I I Totalnitrogen, Tot-N I I Total organisk karbon I I Termotolerante koliforme III I 19

22 3.5 Storelva Analyseresultatene fra Storelva er vist i tabell 10. Tabell 10. Analyseresultater fra Storelva SFT s tilstandsklasse er gitt i parantes. Storelva Dato 2. mai 19. juni 11. august 1. oktober Stasjon I II I II I II I II Parameter Enhet ph 6,50 (II) 6,50 (II) 6,7 (I) 6,7 (I) 6,70 (I) 6,80 (I) 6,5 (II) 6,6 (I) Fargetall mg/l 13 (I) 12 (I) 8 (I) 7 (I) 15 (II) 14 (I) 32 (III) 26 (III) Turbiditet FTU 0,12 (I) <0,1 (I) 0,16 (I) 0,23 (I) 0,24 (I) 0,22 (I) 0,65 (II) 0,17 (I) Total fosfor µg/l <2 (I) <2 (I) 4 (I) 4 (I) <2 (I) <2 (I) 2 (I) <2 (I) Fosfat µg/l <4 <4 5 5 <4 <4 <4 <4 Totalnitrogen, Tot-N µg/l 93 (I) 39 (I) 65 (I) 53 (I) 62 (I) 84 (I) 130 (I) 110 (I) Nitrat +Nitritt µg/l 9 < <8 < Ammonium, NH4-N µg/l <4 < <4 5 <4 <4 Total organisk karbon mg/l 3,29 (II) 3,46 (II) 3,06 (II) 2,03 (I) 2,6 (II) 2,5 (II) 1,7 (I) 1,6 (I) Sulfat mg/l 0,76 0,71 0,89 0,90 0,90 0,90 0,80 0,80 Koliforme, MF /100 ml Termotolerante koliforme /100 ml 3 (I) 0 (I) 11 (II) 0 (I) 0 (I) 2 (I) 3 (I) 3 (I) Intestinale streptokokker /100 ml Sulfidred. clostridier /100 ml Farge, turbiditet, surhet Fargetallene i Storelva viste forhøyede verdier i august og oktober (tilstandsklasse II og III). Turbiditeten hadde tilstandsklasse I det meste av sesongen. ph - verdiene var i perioder noe lave (ph 6,5, tilstandsklasse II). Årsaken er mest sansynlig tilsig av surt humusholdig vann fra de store myrområdene i nedslagsfeltet, noe som også i perioder ga forhøyet fargetall Fosfor, nitrogen, karbon Storelva i Tromvik hadde også lave verdier av næringssalter gjennom hele sommeren, og viste få tegn på forurensingsbelastninger. Mengden av total fosfor var lav (tilstandsklasse I), med verdier fra <2-4 µg/l. Også fosfatkonsentrasjonen viste lave verdier. Innhold av organisk materiale (totalt organisk karbon, TOC) var noe forhøyet (tilstandsklasse II) i deler av sesongen. Årsaken er mest sansynlig tilsig av humusholdig vann fra myrområdene som elva renner gjennom. Konsentrasjonene av total nitrogen var svært lave (tilstandsklasse I) med høyeste verdi registrert i oktober med 130 µg/l. Konsentrasjonene av ammonium og nitrat/nitritt viste også lave verdier. 20

23 3.5.3 Tarmbakterier Tarmbakterier ble registrert gjennom hele sommeren, men med lave verdier. De høyeste verdiene ble målt på stasjon 1 tidlig på sommeren. Dette indikerer tilførsler av fersk og /eller gammel fekal forurensing. I følge informasjon har det vært lekasjer fra skolens kloakkledning som ble reparert i løpet av sommeren. Kilden kan ha vært fra denne lekasjen og /eller dyr på utmarksbeite. Storelva oppfyller ikke drikkevannsforskriftens krav til drikkevann levert abonnent eller forbruker der kravet er 0 stk E. coli/100 ml (forskrift av 4. desember 2001). Som råvann til drikkevann kan vannet nyttes dersom hygienisering Begroing Det ble registrert en del begroing i nedre del av elva. Den totale dekningsgraden ble anslått til ca. 70 %. Begroingsprøven fra stasjon 1 inneholdt hovedsaklig alger som trives i ganske næringsfattig, svakt humøst vann, bl.a. grønnalgene Bulbochaete og Mougeotia d. Disse to algene dominerte fullstendig i materialet. Det ble funnet andre alger som også tilsier at vannet hadde lavt innhold av næringssalter, bl.a. cyanobakterien Stigonema mamillosum. Små innslag av ciliater og trådbakterier kan tyde på en mindre tilførsel av løst organisk materiale. Forekomsten i prøven var så liten at den ikke kan tillegges stor vekt. Det ble også registrert noe planktonalger, antakelig fra det stillestående partiet ovenfor brua. Tabell 11. Viktige begroingsorganismer i prøven fra stasjon 1 i Stroelva. Mengdeangivelse: 1-5, etter dominans i prøven. Alger: Bulbochaete sp. 5 Mougeotia d (25-30µ trådbredde) 4 Mougotia a (6-10µ) 2 Spirogyra a (20-30µ) 2 Tabellaria flocculosa 2 Cosmarium spp. 2 Oedogonium b (14-18µ) 2 Oedogonium a (6-11µ) 1 Drapharnaldia glomerata 1 Stigonema mamillosum 1 Fragilaria capucina var rumpens 1 Achnanthes minutissima 1 Eunotia spp. 1 Pseudanabaena sp. 1 Plankton, diverse 1 Nedbrytere: Ciliater 1 Trådbakterier 1 Tilstandsklasse (Skala: I-II-III-IV-V) : I - II 21

24 3.5.5 Tilstandsklassifisering Tabell 12 viser en indikativ tilstandsklassifisering for de parametre som er definert i SFT s klassifiseringssystem for vannkvalitet. Klassifiseringen er basert på sesong-gjennomsnittet for de ulike parametrene. Tabell 12. Tilstandsklassifisering av Storelva. Stasjon I II Parameter ph I I Fargetall II I Turbiditet I I Total fosfor I I Totalnitrogen, Tot-N I I Total organisk karbon II I Termotolerante koliforme I I 22

25 4. Referanser SFT Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann. Statens Forurensingstilsyn. Veiledning 97:04. 23

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006 HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 25-26 Stavanger, mai 26 Handeland renseanlegg overvåkingsresultater 25-26 AS Godesetdalen 1 434 STAVANGER Tel.: 51

Detaljer

Vannkvalitetsundersøkelser i Troms 2004 Tårstad/Kvitforsvassdraget

Vannkvalitetsundersøkelser i Troms 2004 Tårstad/Kvitforsvassdraget Vannkvalitetsundersøkelser i Troms 2004 Tårstad/Kvitforsvassdraget Akvaplan-niva rapport nr:3128.01. Rapporttittel /Report title 9005 Tromsø, Norway Tel. +47 77 75 03 00 Fa +47 77 75 03 01 Vannkvalitetsundersøkelser

Detaljer

MILJØKVALITET I VASSDRAGENE I KLÆBU

MILJØKVALITET I VASSDRAGENE I KLÆBU KLÆBU KOMMUNE APRIL 2011 MILJØKVALITET I VASSDRAGENE I KLÆBU FORURENSNINGSTILSTAND Oppdragsnr.: 6110212 Oppdragsnavn: Miljøkvalitet i vassdragene i Klæbu Dokument nr.: K-RAP-001 Filnavn: K-RAP-001 - Rapport

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Mmiljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse

Fylkesmannen i Buskerud Mmiljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse Fylkesmannen i Buskerud Mmiljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse Saksbehandler, innvalgstelefon 26.01.2009 1-2009 Arkiv nr. Deres referanse Erik Garnås 32266807 Overvåking av vannkvalitet i nedre deler

Detaljer

Bildet viser Borgen ved Gålåvatnet.

Bildet viser Borgen ved Gålåvatnet. Bildet viser Borgen ved Gålåvatnet. Sør-Fron kommune Vassdragsovervåkning 2005 Innholdsfortegnelse VASSDRAGSOVERVÅKNING I SØR-FRON KOMMUNE 2005... 2 OVERSIKT OVER HVOR PRØVENE ER TATT UT... 3 KARTLEGGING

Detaljer

NOTAT 30. september 2013. Sak: Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013

NOTAT 30. september 2013. Sak: Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013 NOTAT 30. september 2013 Til: Fra: Kopi: Fylkesmannen i Hedmark v/t. Qvenild NIVA v/a. Hindar og L.B. Skancke Sak: Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013 Bakgrunn Varåa er et 450 km 2

Detaljer

Vassområde Sunnfjord

Vassområde Sunnfjord SAMLERAPPORT Vassområde Sunnfjord Analyseresultater 2013 Kilde: Vannportalen Vannrapport 2013 VestfoldLAB AS versjon 2 november 2013 Side 1 av 13 Innhold Vanntype... 3 Analyseresultater... 4 Kalkinnhold

Detaljer

Notat resultater fra miljøovervåkning av Prestelva og tilløpsbekker til Botn

Notat resultater fra miljøovervåkning av Prestelva og tilløpsbekker til Botn Notat resultater fra miljøovervåkning av Prestelva og tilløpsbekker til Botn 2013-2015 Bakgrunn Nedbørfeltene til Prestelva og Botn i Rissa har vært med i en prøveordning innenfor regionalt miljøprogram.

Detaljer

Oppdragsgiver: Rissa kommune Utbygging Råkvåg vannverk Detaljprosjektering vannbehandling Dato:

Oppdragsgiver: Rissa kommune Utbygging Råkvåg vannverk Detaljprosjektering vannbehandling Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 535-3 Utbygging Råkvåg vannverk Detaljprosjektering vannbehandling Dato: 12.1.217 Skrevet av: Fredrik B. Ording Kvalitetskontroll: Marit Heier Amundsen RÅVANNSKVALITET OSAVATN INNHOLD

Detaljer

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø)

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) Vannprøver og Vanndirektivet v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) FROKOSTMØTE 24 APRIL 2015 1 Disposisjon Kort om bakgrunn for undersøkelsene Drammensfjorden Feltarbeid vannprøver Resultater 2014

Detaljer

TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE INNLEDENDE VURDERING AV NEDBØRFELT, RESIPIENT, KVARTÆRGEOLOGI OG AVLØPSLØSNINGER

TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE INNLEDENDE VURDERING AV NEDBØRFELT, RESIPIENT, KVARTÆRGEOLOGI OG AVLØPSLØSNINGER Oppdragsgiver: Turufjell AS, ved Jon Erik Wee Oppdrag: 609416-01 Turufjell VA-løsninger Dato: 29.08.2016 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE

Detaljer

Nytt vannverk for Hamar

Nytt vannverk for Hamar RAPPORT LNR 5308-2006 Nytt vannverk for Hamar Undersøkelser og vurderinger av inntakssted i Mjøsa i 2006 Mjøsa sett fra HIAS mot Helgøya og Hovinsholmen, 2. november 2006 Foto: Jarl Eivind Løvik Norsk

Detaljer

Vassområde Nordfjord

Vassområde Nordfjord SAMLERAPPORT Vassområde Nordfjord Analyseresultater 2013 Vannrapport 2013 VestfoldLAB AS Side 1 av 15 Innhold Vanntype... 3 Analyseresultater... 4 Kalkinnhold og konduktivitet... 4 Totalt organisk karbon

Detaljer

Resultater fra vannkjemiske prøver i bekker i Nordre Fosen vannområde i 2016 og sammenstilling med undersøkelse av begroingsalger

Resultater fra vannkjemiske prøver i bekker i Nordre Fosen vannområde i 2016 og sammenstilling med undersøkelse av begroingsalger Resultater fra vannkjemiske prøver i bekker i Nordre Fosen vannområde i 2016 og sammenstilling med undersøkelse av begroingsalger I løpet av 2016 samlet kommunene i vannområdet inn vannprøver fra ca. 40

Detaljer

NOTAT 9. november Sak: Undersøkelse av vannkvaliteten i Koksa og Hundesund

NOTAT 9. november Sak: Undersøkelse av vannkvaliteten i Koksa og Hundesund NOTAT 9. november 29 Til: Fra: Langodden Vel v/ Erik Dillerud, Bærum kommune NIVA v/ Janne Gitmark Sak: Undersøkelse av vannkvaliteten i Koksa og Hundesund NIVA ble kontaktet desember 28 av Erik Dillerud

Detaljer

Lokal overvåking i sidevassdrag. til Gudbrandsdalslågen. i 2006

Lokal overvåking i sidevassdrag. til Gudbrandsdalslågen. i 2006 Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen Lokal overvåking i sidevassdrag til Gudbrandsdalslågen i 2006 Lillehammer, 16. april 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 BAKGRUNN 3 1.2 MÅLSETTING 3

Detaljer

Overvåkning av småvassdrag i. Larvik kommune

Overvåkning av småvassdrag i. Larvik kommune Page 1 of 8 Overvåkning av småvassdrag i Larvik kommune Farriselva november 2000 Robert Svendsen 2001 Resultat og prosjektevaluering 2000 og 2001 Innholdsfortegnelse Page 2 of 8 Målsetning * Varighet og

Detaljer

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2006 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 970

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2006 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 970 Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 26 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 97 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss

Detaljer

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2012 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1702

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2012 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1702 Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2012 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1702 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved

Detaljer

Dagens løypekart: Vannets vei; fra råvann til tappekran

Dagens løypekart: Vannets vei; fra råvann til tappekran Dagens løypekart: Vannets vei; fra råvann til tappekran Drikkevann, - vårt viktigste næringsmiddel. Hva slags råvarer har vi egentlig? Annie E. Bjørklund Bergen Vann KF Råvarene er naturens avløpsvann

Detaljer

RESIPIENTOVERVÅKING 2002;

RESIPIENTOVERVÅKING 2002; ANØ-rapport nr. 7/ RESIPIENTOVERVÅKING ; Hurdal kommune September ANØ-rapport nr. 7/ Prosjektnr.: 98 Tilgjengelighet: Åpen Utgitt dato:.9. Postboks 8, 7 Kjeller Telefon: 8 Telefax: 8 7 E-post: firmapost@ano.no

Detaljer

Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen kommune, mars 2010 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1317

Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen kommune, mars 2010 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1317 Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen kommune, mars 2010 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1317 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen

Detaljer

Rapport. Tilstandsvurdering av bekker, 2008. Fredrikstad kommune

Rapport. Tilstandsvurdering av bekker, 2008. Fredrikstad kommune Rapport Tilstandsvurdering av bekker, 2008 Fredrikstad kommune Forord Det har tidligere blitt foretatt undersøkelser av bekker i Fredrikstad kommune i mai og september 2000, i september 2002, i juni og

Detaljer

Overvåking av vannkvalitet i Gudbrandsdalen og Rauma

Overvåking av vannkvalitet i Gudbrandsdalen og Rauma MILJØVERNAVDELINGEN Overvåking av vannkvalitet i Gudbrandsdalen og Rauma Overvåking av vannkvalitet i Gudbrandsdalen og Rauma Rapportnr.: 2/14 Dato: 25.01.2014 Forfatter(e): Anne Aulie Prosjektansvarlig:

Detaljer

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2005 A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 879

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2005 A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 879 R Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 25 A P P O R T Rådgivende Biologer AS 879 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss

Detaljer

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2009 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1280

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2009 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1280 Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 29 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 128 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss

Detaljer

Miljøovervåkning av indre Drammensfjord. Statusrapport 1. kvartal 2010

Miljøovervåkning av indre Drammensfjord. Statusrapport 1. kvartal 2010 Miljøovervåkning av indre Drammensfjord Statusrapport 1. kvartal 2010 20081432-00-70-R 23. juni 2010 Prosjekt Prosjekt: Miljøovervåkning av indre Drammensfjord Dokumentnr.: 20081432-00-70-R Dokumenttittel:

Detaljer

Miljøoppfølgingsprogram Utfylling av tunnelmasser i Olvikvatnet,

Miljøoppfølgingsprogram Utfylling av tunnelmasser i Olvikvatnet, Miljøoppfølgingsprogram Utfylling av tunnelmasser i Olvikvatnet, FV. 17 Liafjell Olvikvatnet PROSJEKTINFORMASJON Veinummer: Fv. 17 Liafjell Olvikvatnet Plantype: Detaljregulering reguleringsplan Prosjektnummer:

Detaljer

Overvåking av ferskvannsresipienter i Bergen kommune i 1996

Overvåking av ferskvannsresipienter i Bergen kommune i 1996 Overvåking av ferskvannsresipienter i Bergen kommune i 1996 Annie Elisabeth Bjørklund Rapport nr. 263, januar 1997. RAPPORTENS TITTEL: Overvåking av ferskvannsresipienter i Bergen kommune i 1996 FORFATTER:

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Sjiktning og vannkvalitet i Kvitebergsvatnet høsten 00 FORFATTERE: Geir Helge Johnsen OPPDRAGSGIVER: Stolt Sea Farm AS, ved Endre Jenssen, Welhavensgt. 1/17, Bergen

Detaljer

Norges nye økologiske klassifiseringssystem for vann

Norges nye økologiske klassifiseringssystem for vann Norges nye økologiske klassifiseringssystem for vann Inkludert biologiske og fysisk-kjemiske kvalitetselementer, samt egnethet for drikkevann, bading og jordvanning 11. februar 2009 1 Innhold Innledning

Detaljer

Miljøundersøkelser i ferskvann i Troms 2009

Miljøundersøkelser i ferskvann i Troms 2009 Vanndirektivet Miljøundersøkelser i ferskvann i Troms 2009 Akvaplan-niva AS Rapport: 4721-01 oforsidefoto: Fjellfroskelva i Målselv ofoto: Geir A. Dahl-Hansen Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen

Detaljer

Nytt vannverk for Hamar

Nytt vannverk for Hamar RAPPORT LNR 5510-2007 Nytt vannverk for Hamar Undersøkelser og vurderinger av inntakssted i Mjøsa i 2007 Mjøsa utenfor HIAS, april. 2007. Foto: J.E. Løvik Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor

Detaljer

Overvåkning av vannkvalitet

Overvåkning av vannkvalitet ANØ-rapport nr. 29/7 Overvåkning av vannkvalitet Glomma m /tilløpselver Årsrapport 26 ANØ - rapport nr. 29/7 Prosjektnr: 361 Tilgjengelighet: Åpen Utgitt dato: Mai 27 Besøksadresse: Strandveien 1, Strømmen

Detaljer

Planteplankton og støtteparametere

Planteplankton og støtteparametere Planteplankton og støtteparametere O 2 1 Planteplankton (planktoniske alger) I klassifieringsveileder 2:2013 inngår pr. i dag kun biomasse-parameteren klorofyll a som parameter for kvalitetselementet planteplankton.

Detaljer

RAPPORT L.NR Overvåkning av vannkvaliteten i Eira, Nesset kommune

RAPPORT L.NR Overvåkning av vannkvaliteten i Eira, Nesset kommune RAPPORT L.NR. 5795-2009 Overvåkning av vannkvaliteten i Eira, Nesset kommune. 2004-2009. Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Oppsummering av grunnvannets fysikalsk-kjemiske kvalitet ved Sørlandet vannverk, Værøy.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Oppsummering av grunnvannets fysikalsk-kjemiske kvalitet ved Sørlandet vannverk, Værøy. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.063 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Oppsummering av grunnvannets fysikalsk-kjemiske

Detaljer

Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet

Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet Publisert 10.02.2014 av Miljødirektoratet ja Elvevannet i Troms

Detaljer

Resipientundersøkelser i Josdal og på Donsen, Sirdal kommune

Resipientundersøkelser i Josdal og på Donsen, Sirdal kommune DESEMBER 2014 SIRDAL KOMMUNE Resipientundersøkelser i Josdal og på Donsen, Sirdal kommune FAGRAPPORT ADRESSE COWI AS Strandgaten 32 4400 Flekkefjord TLF +47 02694 WWW cowi.no DESEMBER 2014 SIRDAL KOMMUNE

Detaljer

Undersøkelse av kalksjøer i Nord- Trøndelag 2012. Rapport nr. 2013-2

Undersøkelse av kalksjøer i Nord- Trøndelag 2012. Rapport nr. 2013-2 Undersøkelse av kalksjøer i Nord- Trøndelag 2012 Rapport nr. 2013-2 1 2 Prestmodammen i Verdal. Foto: Andreas Wæhre 3 Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Undersøkte lokaliteter... 6 2.0 Materiale og metoder...

Detaljer

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2010 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1422

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2010 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1422 Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 21 R A P P O R T 1422 RAPPORTENS TITTEL: Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 21 FORFATTERE: Mette Eilertsen

Detaljer

GRANÅSEN DOLOMITT FORUNDERSØKELSER I ENGÅSELVA, BAÅGA OG FUSTA 2010. Akvaplan-niva AS Rapport: 5076-01

GRANÅSEN DOLOMITT FORUNDERSØKELSER I ENGÅSELVA, BAÅGA OG FUSTA 2010. Akvaplan-niva AS Rapport: 5076-01 GRANÅSEN DOLOMITT FORUNDERSØKELSER I ENGÅSELVA, BAÅGA OG FUSTA 2010 Akvaplan-niva AS Rapport: 5076-01 Forside foto: Geir A. P. Dahl-Hansen Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur

Detaljer

Indre Oslofjord og miljømål Bunnefjorden

Indre Oslofjord og miljømål Bunnefjorden Miljømål Bunnefjorden Rapport fase 3 - Prosjekt PURA Birger Bjerkeng John Arthur Berge Jan Magusson Jarle Molvær Are Pedersen Morten Schaaning Indre Oslofjord og miljømål Bunnefjorden Norsk institutt for

Detaljer

NOTAT. Overvåking av Haldenvassdraget 2013. Hemnessjøen, Foto: NIVA

NOTAT. Overvåking av Haldenvassdraget 2013. Hemnessjøen, Foto: NIVA NOTAT Overvåking av Haldenvassdraget 2013 Hemnessjøen, Foto: NIVA Forord Haldenvassdraget vannområde har som mål å bedre vannkvaliteten i vassdraget. Fra og med 2005 er innsjøovervåkingen samordnet for

Detaljer

Tilbodsskjema Vedlegg 2

Tilbodsskjema Vedlegg 2 Tilbodsskjema Vedlegg 2 03.07.2014 Laboratorietjenester i følgje kravspesifikasjonen: Ordinære prøver Ref. punkt 2.5 i kravspesifikasjon. Pris pr. prøve eks. mva.(kr.) Antall prøver pr. år Total eks. mva.

Detaljer

Overvåking av vassdrag i Hamar kommune i 2006

Overvåking av vassdrag i Hamar kommune i 2006 RAPPORT LNR 5438-2007 Overvåking av vassdrag i Hamar kommune i 2006 Finsalbekken Finsalbekken ved Åker 4.5.2006 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen

Detaljer

Miljøundersøkelser i Vannregion Nordland

Miljøundersøkelser i Vannregion Nordland Farstadvassdraget Miljøundersøkelser i Vannregion Nordland Vurdering av tilstand etter undersøkelsene i 00 Karl Jan Aanes, NIVA Innhold Bakgrunn for undersøkelsen Gjennomføring - Hva ble undersøkt - Hvordan

Detaljer

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2008 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1176

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2008 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1176 Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 28 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1176 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved

Detaljer

GOKSJØVASSDRAGET. 2004 Vannkvalitet

GOKSJØVASSDRAGET. 2004 Vannkvalitet GOKSJØVASSDRAGET 24 Vannkvalitet Samarbeidsgruppa for Goksjø Andebu, Stokke, Larvik og Sandefjord kommuner Januar 25 Forord Utgangspunktet for denne undersøkelsen er arbeidet med Områdetiltak i Goksjø

Detaljer

OVERVÅKINGSPROGRAM FOR ASSURDALEN - UTVIDELSE AV E6 (OSLO SKI/ÅS)

OVERVÅKINGSPROGRAM FOR ASSURDALEN - UTVIDELSE AV E6 (OSLO SKI/ÅS) 1 Dr. phil Øivind Løvstad Dato: 30.12.2009 LIMNO-CONSULT Ole Messeltsv. 34 A, 0676 Oslo Telefon: (47) 22 30 07 54 Mobiltlf: 90 92 51 24 Organisasjonsnr. 966633336 E-mail: limno@online.no OVERVÅKINGSPROGRAM

Detaljer

KOMMUNAL MILJØKONTROLL 2012

KOMMUNAL MILJØKONTROLL 2012 LØRENSKOG KOMMUNE Kommunalteknikk KOMMUNAL MILJØKONTROLL 2012 Lørenskog kommune har et spesielt ansvar for Sinoberbilla. Bildet er fra Tappenbergvannet i Losbyvassdraget. Juni 2013 F O R O R D Denne rapporten

Detaljer

Overvåking av tidligere kalkede lokaliteter i Hordaland høsten 2016 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2354

Overvåking av tidligere kalkede lokaliteter i Hordaland høsten 2016 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2354 Overvåking av tidligere kalkede lokaliteter i Hordaland høsten 2016 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 2354 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Overvåking av tidligere kalkede lokaliteter i Hordaland

Detaljer

Overvå kingsprogråm for VO Horten Lårvik 2016

Overvå kingsprogråm for VO Horten Lårvik 2016 Overvå kingsprogråm for VO Horten Lårvik 2016 Supplerende vannovervåking med vekt på analysekostnader Revidert: 25.04.2016 1. Hensikt, Hensikten med overvåkingsprogrammet her er å gi et sikrere grunnlag

Detaljer

Begroingsundersøkelser i Barduelva Bardu kommune 2011

Begroingsundersøkelser i Barduelva Bardu kommune 2011 Begroingsundersøkelser i Barduelva Bardu kommune 2011 Akvaplan-niva AS Rapport: 5589-01 Forsidefoto: Geir A. Dahl-Hansen Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937

Detaljer

Vannovervåking i Trondheim 2001. Resultater og vurderinger

Vannovervåking i Trondheim 2001. Resultater og vurderinger Vannovervåking i Trondheim 2001. Resultater og vurderinger Terje Nøst Miljøavdelingen Rapport nr. TM 2002/07 ISBN 82-7727-082-8 1 TRONDHEIM KOMMUNE, MILJØAVDELINGEN. CITY OF TRONDHEIM, DEPARTMENT OF ENVIRONMENT.

Detaljer

NYTT AVLØPSREGELVERK RESIPIENTVURDERINGER OG OVERVÅKING

NYTT AVLØPSREGELVERK RESIPIENTVURDERINGER OG OVERVÅKING Kurs om avløpsregelverket 25. og 26. april 2006 Et samarbeid mellom SFT, NORVAR og Fylkesmannen Fylkesmannen i Telemark NYTT AVLØPSREGELVERK RESIPIENTVURDERINGER OG OVERVÅKING Basert på standardforedrag

Detaljer

Notat. Resultater fra prøvetaking i resipienten til Røros renseanlegg august 2013

Notat. Resultater fra prøvetaking i resipienten til Røros renseanlegg august 2013 Notat Til : Røros kommune Att : Rune Gunleiksrud Fra : Elisabeth Lyngstad Dato : 18.09.2013 Arkivnr. : O-11080 Resultater fra prøvetaking i resipienten til Røros renseanlegg august 2013 1. Bakgrunn Røros

Detaljer

Analyser av kvalitet på råvann og renset vann

Analyser av kvalitet på råvann og renset vann Analyser av kvalitet på råvann og renset vann VA-dagene Haugesund, 10. September 2014 Helene Lillethun Botnevik Eurofins Environment Testing Norway AS 08 September 2014 www.eurofins.no Disposisjon Bakgrunn

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING AV PRINSIPPLØSNING FOR VANNBEHANDLING

SØKNAD OM GODKJENNING AV PRINSIPPLØSNING FOR VANNBEHANDLING SØKNAD OM GODKJENNING AV PRINSIPPLØSNING FOR VANNBEHANDLING Sør-Fron kommune har i perioden april 2011 til mars 2012 gjennomført en prøvetakingsplan på Gålåvatnet som grunnlag for prosjektering av et nytt

Detaljer

Vedlegg A Kart 1: Lokaliseringen av tiltaksområdet.

Vedlegg A Kart 1: Lokaliseringen av tiltaksområdet. Vedlegg A Kart 1:50 0000 Lokaliseringen av tiltaksområdet. Vedlegg B Kart 1:1000 Ilandføringspunkter Ilandføringspunkt A. Ilandføringspunkt B. Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden.

Detaljer

Vassområde Nordfjord

Vassområde Nordfjord SAMLERAPPORT Vassområde Nordfjord Analyseresultater 2013 Vannrapport 2013 VestfoldLAB AS Versjon V Side 1 av 20 Innhold Metoder... 3 Undersøkte lokaliteter... 4 Vanntype... 5 Analyseresultater... 6 Kalkinnhold

Detaljer

SalMar AS. B-undersøkelse, Ersvikneset2016. Akvaplan-niva AS Rapport:

SalMar AS. B-undersøkelse, Ersvikneset2016. Akvaplan-niva AS Rapport: B-undersøkelse, Ersvikneset2016 Akvaplan-niva AS Rapport: 8012.02 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret 9296 Tromsø Tlf: 77 75 03 00,

Detaljer

Resipientgranskning. - Vassdragsundersøkelse i Meland kommune Marcos Porcires. Faun Naturforvaltning AS 1

Resipientgranskning. - Vassdragsundersøkelse i Meland kommune Marcos Porcires. Faun Naturforvaltning AS 1 Faun rapport, 068-2012 Oppdragsgiver: Meland kommune Resipientgranskning - Vassdragsundersøkelse i Meland kommune Marcos Porcires Faun Naturforvaltning AS 1 Forord Faun Naturforvaltning AS signerte kontrakt

Detaljer

Smalelva Trøgstad. Tilstand. Risikovurdering. Hydrologisk og administrativ informasjon. Vannforekomst: 002 17 R Dato: 27.09.2012.

Smalelva Trøgstad. Tilstand. Risikovurdering. Hydrologisk og administrativ informasjon. Vannforekomst: 002 17 R Dato: 27.09.2012. Smalelva Trøgstad Vannforekomst: 002 17 R Dato: 27.09.2012 Parameternavn Tilstand Klassifisering Behandlet av VRU Økologisk tilstand Antatt moderat Ikke behandlet Økologisk potensial Udefinert Ikke behandlet

Detaljer

Eurofins Norge RAPPORT

Eurofins Norge RAPPORT Eurofins Norge RAPPORT Landfalløya 26 323 Drammen Tlf. 32 26 78 4 Faks. 32 26 78 55 Overvåking av Sandevassdraget i 28 Kortversjon Rapportnr: Eurofins 9/3 Forfatter: Christine Rinck Tilgjengelighet: Åpen

Detaljer

Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av

Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av vegetasjonen. Standplass og bilderetning for bildet er vist

Detaljer

Enkel rapport for overvåkning av Steinsfjorden

Enkel rapport for overvåkning av Steinsfjorden Enkel rapport for overvåkning av Steinsfjorden 2005 På oppdrag fra Hole kommune NIVA, 09.11.2005 Camilla Blikstad Halstvedt Sammendrag Steinsfjorden i Hole og Ringerike kommuner har årlig siden 1997 blitt

Detaljer

Tilbodsskjema Vedlegg 2

Tilbodsskjema Vedlegg 2 Tilbodsskjema Vedlegg 2 29.09.2009 Laboratorietjenester i følgje kravspesifikasjonen: Prøver Ref. punkt 2.5 i kravspesifikasjon. Samla pris eks. mva.(kr.) prøve flasker pr. år Total eks. mva. (kr.) Nettkontroll

Detaljer

O Bruk av Årdalsvatn som råvannskilde for drikkevann. En vurdering av vannkvalitetens egnethet

O Bruk av Årdalsvatn som råvannskilde for drikkevann. En vurdering av vannkvalitetens egnethet O-97130 Bruk av Årdalsvatn som råvannskilde for drikkevann En vurdering av vannkvalitetens egnethet Forord Norsk institutt for vannforskning (NIVA) ble av konsulentfirmaet Ingeniør Vidar Tveiten A/S bedt

Detaljer

AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 003. Eurofins Norge AS. Landfalløya 26 3023 DRAMMEN

AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 003. Eurofins Norge AS. Landfalløya 26 3023 DRAMMEN Side 1 av 8 AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 003 Eurofins Norge AS Akkrediteringen omfatter P12 Kjemisk analyse, P16 Mikrobiologisk analyse og P30 Prøvetaking i henhold til de neste sidene i dette dokumentet.

Detaljer

NORSK AKKREDITERING AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 018. M-Lab mat og miljoanalyse AS Postboks 3013 Hillevåg 4095 STAVANGER

NORSK AKKREDITERING AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 018. M-Lab mat og miljoanalyse AS Postboks 3013 Hillevåg 4095 STAVANGER Side lav 7 AKKREDITERING AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 018 M-Lab mat og miljoanalyse AS Postboks 3013 Hillevåg 4095 STAVANGER Akkrediteringen omfatter P12 Kjemisk analyse,, P21 Taksonomi og P30 Prøvetaking

Detaljer

Vannforskriften. Møte om Forvaltningplan Nordsjøen Skagerak og Vannforskriften 2. desember 2010

Vannforskriften. Møte om Forvaltningplan Nordsjøen Skagerak og Vannforskriften 2. desember 2010 Vannforskriften Fokus på kunnskapsbehov i sjøområdene Møte om Forvaltningplan Nordsjøen Skagerak og Vannforskriften 2. desember 2010 Foto 1,2,4 og 5 Kari H. Bachke Andresen Kari H. Bachke Andresen og Hege

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Rådgivende Biologer AS Bakteriologisk undersøkelse av vassdrag i Fjell med hensyn på forurensning fra kloakk, 1999. FORFATTER: OPPDRAGSGIVER: Cand. scient. Annie Elisabeth Bjørklund Fjell

Detaljer

Badevannsrapport 2003 2007

Badevannsrapport 2003 2007 Badevannsrapport 2003 2007 FREDRIKSTAD KOMMUNE Avd. Miljørettet Helsevern Innledning Norge er rikt på kyststrekninger, innsjøer og vassdrag som ligger vel til rette for bading. Dette gjelder også Fredrikstad.

Detaljer

LIMNOLOGISK, LOKAL OG GLOBAL OVERVÅKING AV VANNKVALITET RANDSFJORDEN med sidevassdrag Foredrag revidert

LIMNOLOGISK, LOKAL OG GLOBAL OVERVÅKING AV VANNKVALITET RANDSFJORDEN med sidevassdrag Foredrag revidert Dr. phil. Øivind Løvstad, LIMNO-CONSULT Ole Messeltsvei 34A, 0676 Oslo Limno@online.no Tlf. 90 92 51 24 LIMNOLOGISK, LOKAL OG GLOBAL OVERVÅKING AV VANNKVALITET RANDSFJORDEN med sidevassdrag Foredrag 24.11.2016

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet vannbehandlingsanlegg Desember 2012 E.Coli A 0 31 31 Intestinale enterokokker A 0 30 30 Koliforme bakterier B 0 31 31 Parameter Tiltaks type Grenseverdi Resultat Farge (mg Pt/l) B 20 30 3,8 Turbiditet

Detaljer

Bunndyrundersøkelse HUNNSELVA - nedstrøms industriparken

Bunndyrundersøkelse HUNNSELVA - nedstrøms industriparken Bunndyrundersøkelse 2016 HUNNSELVA - nedstrøms industriparken Status: Revisjon 3 Side: 2 1 SAMMENDRAG MED KONKLUSJON... 3 2 MÅLSETNING... 4 2.1 Hensikt... 4 2.2 Tidsramme... 4 3 FYSISKE KVALITETSELEMENTER

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet vannbehandlingsanlegg August 2012 E.Coli A 0 41 41 Intestinale enterokokker A 0 41 41 Koliforme bakterier B 0 41 41 Parameter Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 41 1,3 Turbiditet (FNU) B 4 41

Detaljer

Marin Overvåking Rogaland, Hordaland og Nordland

Marin Overvåking Rogaland, Hordaland og Nordland Marin Overvåking Rogaland, Hordaland og Nordland 05.02.2014 Blue Planet AS Forretningsområder Miljø og bærekraft Forretningsutvikling Konsumentbehov Klyngeutvikling Konsulent virksomhet Agenda Gjennomgang

Detaljer

Akvaplan-niva rapport

Akvaplan-niva rapport Månedlige temperatur, salinitets og oksygen registreringer ved Vadsø fra mars 1 til februar 2 og kort vurdering av. Akvaplan-niva rapport - - - - - - - -1-1 - Temperatur 1 2 Mars Mai Juli September November

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet vannbehandlingsanlegg Juni 2012 Parameter Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 20 1,0 Turbiditet (FNU) B 4 20 0,05 Surhetsgrad (ph) C 6,5-9,5 20 8,1 vannbehandlingsanlegg Mai 2012 E.Coli A 0 25

Detaljer

Raske endringer i råvannskvalitet. Atle Hermansen, Fagansvarlig vannbehandling

Raske endringer i råvannskvalitet. Atle Hermansen, Fagansvarlig vannbehandling Raske endringer i råvannskvalitet R1 Hauglifjell Atle Hermansen, Fagansvarlig vannbehandling Hovedpunkter i presentasjonen Råvann fra Glomma og dens utfordringer Kjemikalier i vannbehandlingen med felling

Detaljer

AKTUELLE BAKTERIER I DRIKKEVANN OG HVA BETYR DE? Seksjonssjef Jarl Inge Alne, Mattilsynet, Dk for Haugalandet.

AKTUELLE BAKTERIER I DRIKKEVANN OG HVA BETYR DE? Seksjonssjef Jarl Inge Alne, Mattilsynet, Dk for Haugalandet. AKTUELLE BAKTERIER I DRIKKEVANN OG HVA BETYR DE? Seksjonssjef Jarl Inge Alne, Mattilsynet, Dk for Haugalandet. SKJENKEKONTROLL. ANALYSEBEVIS RÅVANN. ANALYSEBEVIS BEHANDLET DRIKKEVANN. KIMTALL. KIMTALL

Detaljer

Vannkvalitet i Ulvvatnet i Bergen 2005 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 881

Vannkvalitet i Ulvvatnet i Bergen 2005 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 881 Vannkvalitet i Ulvvatnet i Bergen 25 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 881 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Vannkvalitet i Ulvvatnet i Bergen 25 FORFATTERE: Annie Bjørklund, Geir Helge Johnsen

Detaljer

Tiltaksrettet overvåking

Tiltaksrettet overvåking Tiltaksrettet overvåking Typiske overvåkingsprogram for ferskvann etter Vanndirektivet Dag Berge NIVA Målsetting Påse at vannforekomstene har tilstrekkelig kvalitet for å opprettholde den ønskede økologiske

Detaljer

Krav til badevannskvalitet

Krav til badevannskvalitet Krav til badevannskvalitet Dr. scient. Vidar Lund Avdeling for vannhygiene Fagtreff, Norsk vannforening 16. mars 2009 E. coli: Norske normer 1975/1976 (rødt: spesielt for saltvann)

Detaljer

Klassifisering av miljøtilstand i kystvann

Klassifisering av miljøtilstand i kystvann Klassifisering av miljøtilstand i kystvann 28. mai 2013 1 STATUS for: TYPOLOGI Kystvann i Norge INDEKSER og regioner/vt Endelige resultater fra INTERKALIBRERINGSARBEIDET Forslag i ny veileder 2013 28.

Detaljer

NIVA-Notat nr. N-38/12. Begroingsundersøkelser pa 6 lokaliteter i Vassdragene Sjoa og Vinstra, 2012. Maia Røst Kile, NIVA

NIVA-Notat nr. N-38/12. Begroingsundersøkelser pa 6 lokaliteter i Vassdragene Sjoa og Vinstra, 2012. Maia Røst Kile, NIVA NIVA-Notat nr. N-38/12 Begroingsundersøkelser pa 6 lokaliteter i Vassdragene Sjoa og Vinstra, 2012 Maia Røst Kile, NIVA Innledning Vannforskriften setter som mål at det i alle vannforekomster skal være

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet vannbehandlingsanlegg Juli 2011 E.Coli A 0 38 38 Intestinale enterokokker A 0 38 37 Koliforme bakterier B 0 38 38 Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 38 2,2 Turbiditet (FNU) B 4 38 0,24 Surhetsgrad

Detaljer

Resipientundersøkelser

Resipientundersøkelser Ecofact rapport 312 Resipientundersøkelser i Ørevatn Miljøundersøkelser, Åseral kommune Ole K. Larsen & Ulla Ledje www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-310-0 Resipientundersøkelser i Ørevatn

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vesentlige vannforvaltningsspørsmål For de deler av vannområde Dalälven som ligger i Norge og tilhører Bottenhavet vattendistrikt 29.06.12 1 1. Forord Dette er Vesentlige vannforvaltningsspørsmål (VVS)

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet vannbehandlingsanlegg Juli 2011 E.Coli A 0 9 9 Intestinale enterokokker A 0 9 9 Koliforme bakterier B 0 9 9 Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 9 3,1 Turbiditet (FNU) B 4 9 0,27 Surhetsgrad (ph)

Detaljer

Undersøkelser av en gammel fylling. ved Ebbesvik. på Lillesotra. Fjell kommune

Undersøkelser av en gammel fylling. ved Ebbesvik. på Lillesotra. Fjell kommune Undersøkelser av en gammel fylling ved Ebbesvik på Lillesotra i Fjell kommune Forord På oppdrag fra Norwegian Talc A/S har NIVAs Vestlandsavdeling gjennomført prøvetaking og analyser av vann ved et avfallsdeponi

Detaljer

Fra regnvann til rentvann, - og prøvetaking på veien

Fra regnvann til rentvann, - og prøvetaking på veien Fra regnvann til rentvann, - og prøvetaking på veien 1. Råvannet 2. Prøvetaking, krav og parametre 3. Forurensningsrisiko ved prøvetaking Annie E. Bjørklund, Bergen Vann KF Drikkevann, - vårt viktigste

Detaljer

RAPPORT VANN I LOKALT OG GLOBALT PERSPEKTIV LØKENÅSEN SKOLE, LØRENSKOG

RAPPORT VANN I LOKALT OG GLOBALT PERSPEKTIV LØKENÅSEN SKOLE, LØRENSKOG RAPPORT VANN I LOKALT OG GLOBALT PERSPEKTIV LØKENÅSEN SKOLE, LØRENSKOG Arbeid utført av tolv elever fra klasse 10C og 10D. Fangdammen i Østbybekken Side 1 Innledning....3 Hvorfor er det blitt bygd en dam

Detaljer

Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk - Miljø og forvaltning. Retningslinjer for overvåkning av badevannskvalitet i Frogn kommune

Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk - Miljø og forvaltning. Retningslinjer for overvåkning av badevannskvalitet i Frogn kommune Frogn kommune Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk - Miljø og forvaltning Retningslinjer for overvåkning av badevannskvalitet i Frogn kommune Formål: Frogn kommune skal følge Folkehelseinstituttets

Detaljer

Hva analyserer vi på og hvorfor? Annie E. Bjørklund Bergen Vann KF

Hva analyserer vi på og hvorfor? Annie E. Bjørklund Bergen Vann KF Hva analyserer vi på og hvorfor? Annie E. Bjørklund Bergen Vann KF Drikkevannsforskriften 12 : Krav til kvalitet. Drikkevann skal når det leveres mottakeren være hygienisk betryggende, klart og uten framtredende

Detaljer

Miljøtilstand i vassdragene i Voss 2009 R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 1276

Miljøtilstand i vassdragene i Voss 2009 R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 1276 Miljøtilstand i vassdragene i Voss 29 R A P P O R. T Rådgivende Biologer AS 1276 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Miljøtilstand i vassdragene i Voss sommeren 29 FORFATTERE: Geir Helge Johnsen

Detaljer

OVERVÅKING AV VANNKVALITET I PURA

OVERVÅKING AV VANNKVALITET I PURA OVERVÅKING AV VANNKVALITET I PURA 2014 Overvåking av vannkvalitet er et virkemiddel for å oppnå bedre vann til glede for alle. Hva betyr dette for deg som bruker? folkehelse e rekreasjonsområder En frisk

Detaljer

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene.

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 1.-8. september 2006 Utarbeidet av Arne

Detaljer