RESIPIENTOVERVÅKING 2002;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RESIPIENTOVERVÅKING 2002;"

Transkript

1 ANØ-rapport nr. 7/ RESIPIENTOVERVÅKING ; Hurdal kommune September

2 ANØ-rapport nr. 7/ Prosjektnr.: 98 Tilgjengelighet: Åpen Utgitt dato:.9. Postboks 8, 7 Kjeller Telefon: 8 Telefax: 8 7 E-post: Internett: Tittel: RESIPIENTOVERVÅKING, Hurdal kommune Forfatter(e): Vidar Diseth Ansvarlig for kvalitetssikring: Karin Espvik Oppdragsgiver: Hurdal kommune Sammendrag: Resipientovervåkingen i omfattet prøvetaking fra 9 stasjoner i Hurdalselva med tilførende sidebekker, samt en stasjon ved Gjødingelva ved RV. 8, to stasjoner i Nordgårdsbekken og en ved utløpet av Hegga. Innholdet av næringssalter og suspendert stoff er generelt lavt for alle målestasjonene, med unntak av høyt innhold av total nitrogen i Erikstellbekken før utløp Høverelva og suspendert stoff i Hurdalselva før utløp Hurdalsjøen. For termotolerante koliforme bakterier er det også generelt lave verdier, unntaket her er Høverelva ved Høversjøen og Erikstellbekken før utløp Høverelva. Emneord: Vassdrag Resipientovervåking Hurdal Hurdalselva Gjødingelva Hegga Nordgårdsbekken. Vidar Diseth Prosjektleder. Karin Espvik Ansvarlig for kvalitetssikring

3 F O R O R D Denne rapporten gir en deskriptiv fremstilling av resultatene for den kommunale vassdragsundersøkelsen i Hurdal kommune i. Undersøkelsen skal oppfylle kravet om resipientundersøkelse og overvåking for kommunens utslippstillatelse. Undersøkelsen omfattet en rekke stasjoner i elver og bekker for å kartlegge dagens status i kommunen og dokumenterer tilstanden i forbindelse med aktiviteter i disse områder. Arbeidet er utført på oppdrag fra Hurdal kommune. Feltarbeidet og de kjemiske og bakteriologiske analysene er utført av ANØ Miljøkompetanse. Juni ANØ Miljøkompetanse Vidar Diseth ANØ-rapport nr. 7/

4 I N N H O L D. VANNKVALITET OG STATUS.... VANNKVALITETSMÅL.... KART OVER PRØVESTEDENE.... STATUS OG TILSTAND I FORHOLD TIL MÅLSETNINGER.... SAMMENLIGNING AV VANNKVALITET I VASSDRAGENE I.... VANNKVALITETSUTVIKLING I OG LANGS VASSDRAGENE I PERIODEN METEOROLOGISKE FORHOLD I.... RESIPIENTOVERVÅKING OG PLANARBEID.... HVORFOR RESIPIENTOVERVÅKING?...7. HOVEDPLANER OG VANNBRUKSPLANER...7. VASSDRAGSPROGRAM OG BESKRIVELSE AV VASSDRAGET...8. VASSDRAGSUNDERSØKELSER I...8. BESKRIVELSE AV VASSDRAGENE...8. DRIFT AV KOMMUNALTEKNISKE ANLEGG...8 VEDLEGG... ANØ-rapport nr. 7/

5 . VANNKVALITET OG STATUS. Vannkvalitetsmål Hurdal kommune setter følgende mål for vannkvaliteten i Hurdalsvassdraget (kommunestyrets vedtak i sak nr. /98): Hurdalsjøen skal ha en vannkvalitet som gjør den egnet som råvann for drikkevannsforsyning ved enkel vannbehandling Alle vann og elver/bekker skal ellers ha en vannkvalitet som gjør dem egnet eller godt egnet for friluftsbad, rekreasjon, fritidsfiske og jordvanning. Kart over prøvestedene # HU # H Garsjøen H H # # Røyse Feiring Fjellsjøkampen Nordlia # Flaen Hurdal Rognstad HU Melby Ødemark kollen Hurdal Verk setra År Kroken Lykkja # Brustad HU HU Knai # # Hurdalhaugen Gj # Middags- Brennkollen # Damstua Vestlia Ng # Tajet Ng # Rustadbruk Bergset # HE Langton Parishøg d Figur. Prøvestasjonene er: Høverelva ved Høversjøen (HU), Brennsæterelva før utløp Høverelva (H), Høverelva ved Erikstellet bro (H), Erikstellbekken før utløp Høverelva (H), Høverelva før samløp Steinsjøelva (HU), Hurdalselva ved bro RV 8 (HU), Hurdalselva før utløp Hurdalsjøen (HU), Gjødingelva ved RV 8 (GJ), Nordgårdsbekken etter utløp Heggetjern (Ng), Nordgårdsbekken før utløp Hurdalsjøen (Ng) og Hegga før utløp Hurdalsjøen (HE).. Status og tilstand i forhold til målsetninger ANØ-rapport nr. 7/

6 Det er egentlig for få prøvetakinger til å gi noen sikre vurderinger av analyseresultatene i denne rapporten. SFT s veiledning Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann sier at det bør minst være månedlige prøver for å gi noen sikker klassifisering av tilstanden til elvene. Vi har allikevel knyttet tallene opp mot SFT s klassifiseringen, men man må være klar over at det blir litt usikkert med så få prøver. Tabell viser målsetning og analyseresultatene for som årsmiddelverdier. Alle grunnlagsdataene finnes i vedlegg. Tabell. Målsetting og årsmiddelverdier for med parametrene suspendert stoff, totalt fosfor, totalt nitrogen og termotolerante koliforme bakterier. Målestasjonene er: Høverelva ved Høversjøen (HU), Brennsæterelva før utløp Høverelva (H), Høverelva ved Erikstellet bro (H), Erikstellbekken før utløp Høverelva (H), Høverelva før samløp Steinsjøelva (HU), Hurdalselva ved bro RV 8 (HU), Hurdalselva før utløp Hurdalsjøen (HU), Gjødingelva ved RV 8 (GJ), Nordgårdsbekken etter utløp Heggetjern (Ng), Nordgårdsbekken før utløp Hurdalsjøen (Ng) og Hegga før utløp Hurdalsjøen (HE). Virkning av: Næringssalter Partikler Tarmbakterier Parametere TP, µg P/l TN, µg N/l SS mg/l TKB, ant./ml Prøvested Ant.pr. Status Mål Status Mål Status Mål Status Mål Hu 7 <7 8, < H <7, < H <7 8 < H <7 9 < Hu <7 7 < Hu <7 8, < Hu <7,9 < Gj <7 < Ng 7 <7,7 < Ng, <7 < HE <7, < Vannkvaliteten for fosfor avviker ved Høverelva ved Høversjøen, Hurdalselva før utløp Hurdalsjøen og Nordgårdsbekken etter utløp Heggetjern. De andre prøvepunktene er innenfor Hurdal kommunes vannkvalitetsmål hvor vannkvalitet skal være egnet eller godt egnet for friluftsbad, rekreasjon, fritidsfiske og jordvanning. For tarmbakterier er det bare Høverelva ved Erikstellet bro, Høverelva før samløp Steinsjøelva, Nordgårdsbekken etter utløp Heggetjern og Hegga før utløp Hurdalsjøen som er innen for kommunens vannkvalitetsmål. Tabell viser tilstand og mål i vassdragene på bakgrunn av årsmiddelverdier, klassifisert etter SFT s Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann. Egnet for friluftsbad ligger i tilstandsklasse II for næringssalter og klasse III for tarmbakterier i SFT s klassifiseringssystem. Tabell viser SFT s Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann. Tabell. Klassifisering av tilstand, SFT s veiledning 97: Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann. Tilstandsklasser Virkninger av: Parametre I II III IV V Meget god God Mindre god Dårlig Meget dårlig Næringssalter TP, µg P/l < > TN, < > Partikler SS, mg/l <,, > Tarmbakterier TKB, / ml < > Organisk stoffer TOC, mg C/l <,, -,, -,, - > Tabell. Årsmiddelverdier for og målsetting klassifisert etter SFT s Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann for prøvestedene i Hurdal kommune for parametrene suspendert ANØ-rapport nr. 7/

7 stoff, totalt fosfor, totalt nitrogen og termotolerante koliforme bakterier. Målestasjonene er : Høverelva ved Høversjøen (HU), Brennsæterelva før utløp Høverelva (H), Høverelva ved Erikstellet bro (H), Erikstellbekken før utløp Høverelva (H), Høverelva før samløp Steinsjøelva (HU), Hurdalselva ved bro RV 8 (HU), Hurdalselva før utløp Hurdalsjøen (HU), Gjødingelva ved RV 8 (GJ), Nordgårdsbekken etter utløp Heggetjern (Ng), Nordgårdsbekken før utløp Hurdalsjøen (Ng) og Hegga før utløp Hurdalsjøen (HE). Virkning av: Næringssalter Partikler Tarmbakterier Parametere TP, µg P/l TN, µg N/l SS mg/l TKB, ant./ml Prøvested Ant.pr. Tilstand Mål Tilstand Mål Tilstand Mål Tilstand Mål Hu II I II II III IV II H I I I I III II II H I I II I III II II H I I V I III IV II Hu I I III I III II II Hu I I III II III II II Hu III I III IV III II II Gj I I II I III II II Ng II I I II III II II Ng I I III I III III II HE I I I I III II II Hovedvekten av de undersøkte vassdragene har vannkvalitet meget god (klasse I) for næringssalter og partikler, og vannkvalitet god (klasse II) for tarmbakterier. (Se tabell ). De største unntakene er totalt nitrogen og TKB i Erikstellbekken før utløp Høverelva (H) (klasse V og IV), suspendert stoff i Hurdalselva før utløp Hurdalsjøen (Hu) (klasse IV) og TKB i Høverelva ved Høversjøen (HU) (klasse IV).. Sammenligning av vannkvalitet i vassdragene i ANØ-rapport nr. 7/

8 Figur viser sammenligning av årmiddelverdiene for parametrene suspendert stoff, totalt fosfor, totalt nitrogen og TKB for på prøvestedene: Høverelva ved Høversjøen (HU), Brennsæterelva før utløp Høverelva (H), Høverelva ved Erikstellet bro (H), Erikstellbekken før utløp Høverelva (H), Høverelva før samløp Steinsjøelva (HU), Hurdalselva ved bro RV 8 (HU), Hurdalselva før utløp Hurdalsjøen (HU), Gjødingelva ved RV 8 (GJ), Nordgårdsbekken etter utløp Heggetjern (Ng), Nordgårdsbekken før utløp Hurdalsjøen (Ng) og Hegga før utløp Hurdalsjøen (HE). Suspendert stoff Totalt fosfor 8 mg/l 7 8 Hu H H H Hu Hu Hu Gj Ng Ng HE Hu H H H Hu Hu Hu Gj Ng Ng HE Totalt nitrogen Termotolerante koliforme bakterier 8 Ant. bakt./ml Hu H H H Hu Hu Hu Gj Ng Ng HE Hu H H H Hu Hu Hu Gj Ng Ng HE Figur. Sammenligning av vannkvalitet på de forskjellige prøvestedene. Konsentrasjonen av alle fire parametrene er generelt lavt ved alle prøvepunktene. Unntakene er Hurdalselva før utløp Hurdalsjøen (HU) for suspendert stoff og totalt fosfor. Det er her en enkeltmåling som er tatt.9. som trekker veldig mye opp for disse to parametrene, men med bare prøvetakinger i året er det vanskelig å si om dette er en enkelttilfelle eller om det varer over en lengere periode. For totalt nitrogen er unntaket Erikstellbekken før utløp Høverelva (H), mens for TKB er unntakene Høverelva ved Høversjøen (HU) og Erikstellbekken før utløp Høverelva (H). Det høye TKB innholdet i HU skyldes også en enkeltmåling tatt.9... Vannkvalitetsutvikling i og langs vassdragene i perioden ANØ-rapport nr. 7/

9 Figur viser vannkvalitetsutviklingen i Høverelva ved Høversjøen (HU) i perioden 999. Suspendert stoff Totalt fosfor 9 8, 7 mg/l, Totalt nitrogen Termotolerante koliforme bakterier Figur. Viser vannkvalitetsutvikling i Høverelva ved Høversjøen (HU) i perioden 999. Det er veldig få prøver per år, så tallene blir nokså usikre (dette gjelder for alle målepunktene), men innholdet av alle analyserte parametrene har økt i perioden 999 til. ANØ-rapport nr. 7/

10 Figur viser vannkvalitetsutviklingen i Brennsæterelva før utløp Høverelva (H) i perioden. Suspendert stoff Totalt fosfor mg/l,8,,,,8,,, 7 Totalt nitrogen Termotolerante koliforme bakterier Ant.bakt/ml 8 8 Figur. Viser vannkvalitetsutvikling i Brennsæterelva før utløp Høverelva (H) i perioden. Innholdet av alle parametrene har holdt seg relativt stabilt i perioden til. Unntaket er TKB innholdet i. Forskjellene fra og de andre år skyldes nok at det ble tatt for få prøver til å ta med seg variasjonene i elva. ANØ-rapport nr. 7/

11 7 Figur viser vannkvalitetsutviklingen i Høverelva ved Erikstellet bro (H) i perioden. Suspendert stoff Totalt fosfor, 7, mg/l,,8,,, Totalt nitrogen Termotolerante koliforme bakterier Ant.bakt/ml 8 8 Figur. Viser vannkvalitetsutvikling i Høverelva ved Erikstellet bro (H) i perioden. Innholdet av suspendert stoff, totalt fosfor og TKB varierer fra år til år uten å gi noen sikre trender. For totalt nitrogen ser det ut til at det er en nedgang i perioden til. ANØ-rapport nr. 7/

12 8 Figur viser vannkvalitetsutviklingen i Erikstellbekken før utløp Høverelva (H) i perioden. Suspendert stoff Totalt fosfor, 7 mg/l,8,,, Totalt nitrogen Termotolerante koliforme bakterier 8 Ant.bakt/ml Figur. Viser vannkvalitetsutvikling i Erikstellbekken før utløp Høverelva (H) i perioden. Innholdet av suspendert stoff har holdt seg stabilt, mens totalt fosfor og TKB har variert fra år til år uten å gi noen sikre trender. For totalt nitrogen har innholdet vært økende. ANØ-rapport nr. 7/

13 9 Figur 7 viser vannkvalitetsutviklingen i Høverelva før samløp Steinsjøelva (HU) i perioden 999. Suspendert stoff Totalt fosfor 9, 8 7 mg/l,, Totalt nitrogen Termotolerante koliforme bakterier 999 Ant.bakt/ml Figur 7. Viser vannkvalitetsutvikling i Høverelva før samløp Steinsjøelva (HU) i perioden 999. Innholdet av suspendert stoff og totalt fosfor har gått ned de tre siste årene, mens totalt nitrogen har en økning de fire siste årene. For TKB har innholdet variert fra år til år uten å gi noen sikre trender. ANØ-rapport nr. 7/

14 Figur 8 viser vannkvalitetsutviklingen i Hurdalselva ved bro RV 8 (HU) i perioden 999. Suspendert stoff Totalt fosfor, mg/l, Totalt nitrogen Termotolerante koliforme bakterier Ant.bakt./ml Figur 8. Viser vannkvalitetsutvikling i Hurdalselva ved bro RV 8 (HU) i perioden 999. Innholdet av suspendert stoff har økt de fire siste årene, mens totalt fosfor har holdt seg stabilt. For totalt nitrogen og TKB har innholdet variert fra år til år uten å gi noen sikre trender. Totalt nitrogen har kanskje en synkende tendens. Den hadde i hvert fall det i mellom 999 til, men i gikk verdien opp igjen. ANØ-rapport nr. 7/

15 Figur 9 viser vannkvalitetsutviklingen i Hurdalselva før utløp Hurdalsjøen (HU) i perioden 999. Suspendert stoff Totalt fosfor 8 mg/l Totalt nitrogen Termotolerante koliforme bakterier 8 Ant.bakt./ml Figur 9. Viser vannkvalitetsutvikling i Hurdalselva før utløp Hurdalsjøen (HU) i perioden 999. Innholdet av suspendert stoff og totalt fosfor har en økende tendens. Spesielt gjelder dette fra til hvor det er høye verdier. Det er her en enkeltmåling som er tatt.9. som trekker veldig mye opp for disse to parametrene, men med bare prøvetakinger i året er det vanskelig å si om dette er et enkelttilfelle eller om det varer over en lengere periode. Vannføringen var liten og utseende var litt farget på prøvetidspunktet. Innholdet av totalt nitrogen har en liten synkende tendens, mens TKB varierer fra år til år uten å gi noen sikre trender. ANØ-rapport nr. 7/

16 Figur viser vannkvalitetsutviklingen i Gjødingelva ved RV 8 (GJ) i perioden 998. Suspendert stoff Totalt fosfor mg/l,, Totalt nitrogen Termotolerante koliforme bakterier 7 Ant.bakt./ml Figur. Viser vannkvalitetsutvikling i Gjødingelva ved RV 8 (GJ) i perioden 998. Innholdet av suspendert stoff og totalt fosfor har vært relativt stabile fra 998 til. Suspendert stoff hadde en høyere konsentrasjon i, mens totalt fosfor hadde det i 999. For totalt nitrogen og TKB varierer konsentrasjonene fra år til år uten å gi noen sikre trender. ANØ-rapport nr. 7/

17 Figur viser vannkvalitetsutviklingen i Nordgårdsbekken etter utløp Heggetjern (Ng) i perioden 998. Suspendert stoff Totalt fosfor 9 mg/l,, 8 7, Totalt nitrogen Termotolerante koliforme bakterier Ant.bakt/ml Figur. Viser vannkvalitetsutvikling i Nordgårdsbekken etter utløp Heggetjern (Ng) i perioden 998. Innholdet av suspendert stoff varierer fra år til år uten å gi noen entydig tendens. Totalt fosfor og totalt nitrogen er de parameterene som er mest stabile, og varierer lite fra 998 til. Konsentrasjonen av TKB ser ut til å ha en synkende tendens fra 998 til. ANØ-rapport nr. 7/

18 Figur viser vannkvalitetsutviklingen i Nordgårdsbekken før utløp Hurdalsjøen (Ng) i perioden 998. Suspendert stoff Totalt fosfor,, 8 mg/l,, Totalt nitrogen Termotolerante koliforme bakterier Ant.bakt/ml Figur. Viser vannkvalitetsutvikling i Nordgårdsbekken før utløp Hurdalsjøen (Ng) i perioden 998. Innholdet av suspendert stoff og totalt nitrogen har vært stabilt fra 998 til, unntaket er suspendert stoff i hvor bekken har en høyere verdi. For totalt fosfor hadde innholdet en økning fra 998 til, men i gikk verdiene ned igjen til 998 nivå. Konsentrasjonene av TKB har en synkende tendens i perioden 998 til. ANØ-rapport nr. 7/

19 Figur viser vannkvalitetsutviklingen i Hegga før utløp Hurdalsjøen (HE) i perioden 998. Suspendert stoff Totalt fosfor mg/l,, Totalt nitrogen Termotolerante koliforme bakterier Ant.bakt./ml Figur. Viser vannkvalitetsutvikling i Hegga før utløp Hurdalsjøen (HE) i perioden 998. Innholdet av suspendert stoff, totalt fosfor og totalt nitrogen har vært relativt stabilt i tidsrommet 998 til. For konsentrasjonen av TKB har verdien vært synkende fra 998 til med størst konsentrasjon i Meteorologiske forhold i ANØ-rapport nr. 7/

20 Nedbørsdata fra Det norske meteorologiske institutts registreringer fra Gardermoen for er gjengitt i figur og. DØGNNEDBØR VED GARDERMOEN, MM NEDBØR Figur. Viser nedbørsdata ved Gardermoen for. Det var her generelt mer nedbør enn normalt fra januar til juli, spesielt fra mai til juli. Det var mye mindre nedbør enn normalt fra august til desember. TEMPERATURER VED GARDERMOEN, GRADER Figur. Viser døgnmiddeltemperaturen ved Gardermoen i. For var det høyere temperaturer enn normalt fra januar til september. Fra oktober til desember var det kaldere enn normalt.. RESIPIENTOVERVÅKING OG PLANARBEID ANØ-rapport nr. 7/

21 7. Hvorfor resipientovervåking? Den kommunale resipientovervåkingen er en forutsetning i Utslippstillatelse for kommunalt avløpsvann. Utslippstillatelsen gis av Fylkesmannen, og den er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og avfall av. mars 98. Kommunene skal utføre regelmessige undersøkelser og overvåking av de vannforekomstene som berøres av avløpsvann. Med avløpsvann menes utslipp fra renseanlegg, regnvannsoverløp, nødoverløp, overvannsutslipp og større lekkasjepunkter i ledningsnettet. Det er en viktig forutsetning for fornuftige valg av framtidige avløpsløsninger at kommunene har miljøstatus for de berørte vannforekomstene, og at det finnes en god oversikt over viktige utslipp. Også for framtidig evaluering av de gjennomførte tiltakene er det nødvendig med god kunnskap om vannforekomstenes miljøstatus. Kommunen skal arbeide for å begrense utslippsmengdene til et minimum, utover det som følger av utslippstillatelsen, for å bedre vannkvaliteten nedstrøms utslippene og for å oppfylle sine egne miljømål.. Hovedplaner og vannbruksplaner. Vannbruksplanarbeid er et spesielt godt egnet arbeidsforum der et vassdrag berører flere kommuner. I den første fasen av arbeidet kan det ofte være nødvendig med en registrering av brukerinteressene knyttet til vassdraget. De vanligste og mest aktuelle brukerinteressene er bading og rekreasjon, jordvanning og fritidsfiske. Deretter vil SFTs system for Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann angi hvilke vannkvalitetsmål som korresponderer til brukerinteressene. I vannbruksplaner vil det ofte være strengere vannkvalitetsmål i de øvre delene av et vassdrag p.g.a. at vannkvaliteten generelt blir dårligere nedover i vassdraget, og at det vil koste alt for mye å ha like ambisiøse mål nederst i et vassdrag som øverst. Når det gjelder tiltak for å redusere forurensningstilførselen til vassdraget vil det ofte bli slik at vannkvalitetsmålet må overoppfylles i de øvre delene, for å kunne nå vassdragsmålet i de nedre delene av vassdraget. For å nå et mål nederst i et vassdrag må tiltak oftest settes inn i hele vassdragets lengde. For å nå kommunens miljømål og for å nå de miljømålene som er fastsatt gjennom interkommunalt samarbeid i f.eks. vannbruksplansammenheng, er kommunens hovedplanarbeid viktig som styringsverktøy. Hovedplan for avløp legger vekt på å få fram sammenhengen mellom ønsket bruk av vannforekomstene (vannkvalitetsmål) og nødvendige tiltak med tilhørende kostnader for å nå en vannkvalitet som korresponderer med det ønskede brukerkravet. ANØ-rapport nr. 7/

22 8. VASSDRAGSPROGRAM OG BESKRIVELSE AV VASSDRAGET. Vassdragsundersøkelser i Det ble tatt vannprøver ved stasjoner i juni til september i, prøver på 7 prøvesteder, prøver på prøvested og prøver på prøvesteder. Prøvene i Hurdalselva/Høverelva og sidebekker er tatt ved følgende stasjoner: Hurdalselva/Høverelva ved Høversjøen (HU) Brennsæterelva, rett før utløp Hurdalselva/Høverelva (H) Hurdalselva/Høverelva, ved bro Erikstellet (H) Erikstellbekken, før utløp Høverelva (H) Hurdalselva/Høverelva, før samløp med Steinsjøelva (HU) Hurdalselva, ved bro RV 8 (HU) Hurdalselva, rett før utløp Hurdalssjøen (HU) Prøvene i Nordgårdsbekken, Gjødingelva og Hegga er tatt ved følgende stasjoner: Nordgårdsbekken etter utløp Heggetjern (NO) Nordgårdsbekken før utløp Hurdalsjøen (NO) Gjødingelva ved RV 8 (GJ) Hegga før utløp Hurdalsjøen (HE) En oversikt over de kjemiske analyseparametrene som ble analysert, er gitt i tabell i vedlegget. Samtidig med prøvetakingen ble det gjort notater om vannføring, eventuell lukt samt værforhold.. Beskrivelse av vassdragene Hurdalsjøens nedbørfelt ligger geologisk i det vesentligste i det såkalte Oslofeltet. Bergartene består i hovedsak av permiske dyperuptive bergarter. I den sørøstlige delen av nedbørfeltet er det grunnfjell bestående av gneiser og granitter. I den sørvestlige delen er det kambrosiluriske bergarter bestående av leirskifer og kalkstein. Hurdalselva er den største tilførselselv til Hurdalssjøen. Nedbørfeltet er på km og middelvannføringen er på om lag,8 m /s. Det er noe jordbruk og spredt bosetning langs elva. Det er utslipp fra ett kommunalt renseanlegg via ett infiltrasjonsbasseng rett før utløpet i Hurdalsjøen. Gjødingelva er den nest største tilførselselva til Hurdalssjøen. Nedbørsfeltet er på km og middelvannføringen er på om lag, m /s. Det er noe jordbruk og spredt bosetning langs elva. Hegga har sitt utspring fra Øyangen (m.o.h). Vannet hit drenerer fra myr og skogområdene nordvest for Øyangen. Elva renner kun den siste kilometeren gjennom spredt bebyggelse. Nordgårdsbekken har utspring fra Heggetjern. Omlag halve elvestrekningen renner elva gjennom jordbruksareal og spredt bebyggelse frem til Hurdalssjøen.. DRIFT AV KOMMUNALTEKNISKE ANLEGG ANØ-rapport nr. 7/

23 9 Det er utslipp fra et kommunalt renseanlegg. Hurdal sentr. går via ett infiltrasjonsbasseng, for avløpsvann i Hurdal, utslippspunktet er i Hurdalselva. Det er også et privat renseanlegg som heter Hurdal Rehab. Senter. For begge renseanleggene er Hurdalsjøen hovedresipienten. Det private har utslipp rett i sjøen. Utslippsmengden er gjengitt i tabell. Det kommunale renseanlegget oppfylte utslippskravet i. Det er ikke rapportert om utslipp fra overløpsdrift ved anlegget. Tabell. Utslippsmengde fra Hurdal renseanlegg i. Renseanlegg Kg fosfor renset Volum Kg fosfor ved Sum kg fosfor avløpsvann Overløp RA regnvannsoverløp Hurdal sentr. 9,,9, Hurdal Rehab. senter,, Det er i tillegg utslipp fra private renseenheter som er beregnet til 9, kg fosfor pr. år. ANØ-rapport nr. 7/

24 I VEDLEGG ANØ-rapport nr. 7/

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006 HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 25-26 Stavanger, mai 26 Handeland renseanlegg overvåkingsresultater 25-26 AS Godesetdalen 1 434 STAVANGER Tel.: 51

Detaljer

Notat resultater fra miljøovervåkning av Prestelva og tilløpsbekker til Botn

Notat resultater fra miljøovervåkning av Prestelva og tilløpsbekker til Botn Notat resultater fra miljøovervåkning av Prestelva og tilløpsbekker til Botn 2013-2015 Bakgrunn Nedbørfeltene til Prestelva og Botn i Rissa har vært med i en prøveordning innenfor regionalt miljøprogram.

Detaljer

Bildet viser Borgen ved Gålåvatnet.

Bildet viser Borgen ved Gålåvatnet. Bildet viser Borgen ved Gålåvatnet. Sør-Fron kommune Vassdragsovervåkning 2005 Innholdsfortegnelse VASSDRAGSOVERVÅKNING I SØR-FRON KOMMUNE 2005... 2 OVERSIKT OVER HVOR PRØVENE ER TATT UT... 3 KARTLEGGING

Detaljer

Overvåkning av vannkvalitet

Overvåkning av vannkvalitet ANØ-rapport nr. 29/7 Overvåkning av vannkvalitet Glomma m /tilløpselver Årsrapport 26 ANØ - rapport nr. 29/7 Prosjektnr: 361 Tilgjengelighet: Åpen Utgitt dato: Mai 27 Besøksadresse: Strandveien 1, Strømmen

Detaljer

KOMMUNAL MILJØKONTROLL 2012

KOMMUNAL MILJØKONTROLL 2012 LØRENSKOG KOMMUNE Kommunalteknikk KOMMUNAL MILJØKONTROLL 2012 Lørenskog kommune har et spesielt ansvar for Sinoberbilla. Bildet er fra Tappenbergvannet i Losbyvassdraget. Juni 2013 F O R O R D Denne rapporten

Detaljer

TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE INNLEDENDE VURDERING AV NEDBØRFELT, RESIPIENT, KVARTÆRGEOLOGI OG AVLØPSLØSNINGER

TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE INNLEDENDE VURDERING AV NEDBØRFELT, RESIPIENT, KVARTÆRGEOLOGI OG AVLØPSLØSNINGER Oppdragsgiver: Turufjell AS, ved Jon Erik Wee Oppdrag: 609416-01 Turufjell VA-løsninger Dato: 29.08.2016 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE

Detaljer

Resultater fra vannkjemiske prøver i bekker i Nordre Fosen vannområde i 2016 og sammenstilling med undersøkelse av begroingsalger

Resultater fra vannkjemiske prøver i bekker i Nordre Fosen vannområde i 2016 og sammenstilling med undersøkelse av begroingsalger Resultater fra vannkjemiske prøver i bekker i Nordre Fosen vannområde i 2016 og sammenstilling med undersøkelse av begroingsalger I løpet av 2016 samlet kommunene i vannområdet inn vannprøver fra ca. 40

Detaljer

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø)

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) Vannprøver og Vanndirektivet v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) FROKOSTMØTE 24 APRIL 2015 1 Disposisjon Kort om bakgrunn for undersøkelsene Drammensfjorden Feltarbeid vannprøver Resultater 2014

Detaljer

Overvåkning av småvassdrag i. Larvik kommune

Overvåkning av småvassdrag i. Larvik kommune Page 1 of 8 Overvåkning av småvassdrag i Larvik kommune Farriselva november 2000 Robert Svendsen 2001 Resultat og prosjektevaluering 2000 og 2001 Innholdsfortegnelse Page 2 of 8 Målsetning * Varighet og

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Mmiljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse

Fylkesmannen i Buskerud Mmiljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse Fylkesmannen i Buskerud Mmiljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse Saksbehandler, innvalgstelefon 26.01.2009 1-2009 Arkiv nr. Deres referanse Erik Garnås 32266807 Overvåking av vannkvalitet i nedre deler

Detaljer

Lokal overvåking i sidevassdrag. til Gudbrandsdalslågen. i 2006

Lokal overvåking i sidevassdrag. til Gudbrandsdalslågen. i 2006 Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen Lokal overvåking i sidevassdrag til Gudbrandsdalslågen i 2006 Lillehammer, 16. april 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 BAKGRUNN 3 1.2 MÅLSETTING 3

Detaljer

MILJØKVALITET I VASSDRAGENE I KLÆBU

MILJØKVALITET I VASSDRAGENE I KLÆBU KLÆBU KOMMUNE APRIL 2011 MILJØKVALITET I VASSDRAGENE I KLÆBU FORURENSNINGSTILSTAND Oppdragsnr.: 6110212 Oppdragsnavn: Miljøkvalitet i vassdragene i Klæbu Dokument nr.: K-RAP-001 Filnavn: K-RAP-001 - Rapport

Detaljer

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2006 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 970

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2006 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 970 Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 26 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 97 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid å fatte slikt v e d t a k:

SAKSFREMLEGG. Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid å fatte slikt v e d t a k: SAKSFREMLEGG Godkjent av: Saksbehandler: Kristin Jenssen Sola Arkivsaksnr.: 13/3723 Arkiv: M30 Prosjekt spredt avløp - oppnevning av saksordfører Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid

Detaljer

Eurofins Norge RAPPORT

Eurofins Norge RAPPORT Eurofins Norge RAPPORT Landfalløya 26 323 Drammen Tlf. 32 26 78 4 Faks. 32 26 78 55 Overvåking av Sandevassdraget i 28 Kortversjon Rapportnr: Eurofins 9/3 Forfatter: Christine Rinck Tilgjengelighet: Åpen

Detaljer

Nytt vannverk for Hamar

Nytt vannverk for Hamar RAPPORT LNR 5308-2006 Nytt vannverk for Hamar Undersøkelser og vurderinger av inntakssted i Mjøsa i 2006 Mjøsa sett fra HIAS mot Helgøya og Hovinsholmen, 2. november 2006 Foto: Jarl Eivind Løvik Norsk

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold /d: FOR-2010-06-17-1000 :d/ Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanl... http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/for/lf/ov/tv-2010... Side 1 av 3 08.12.2011 Forskrift

Detaljer

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2009 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1280

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2009 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1280 Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 29 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 128 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss

Detaljer

Badevannsrapport 2003 2007

Badevannsrapport 2003 2007 Badevannsrapport 2003 2007 FREDRIKSTAD KOMMUNE Avd. Miljørettet Helsevern Innledning Norge er rikt på kyststrekninger, innsjøer og vassdrag som ligger vel til rette for bading. Dette gjelder også Fredrikstad.

Detaljer

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2012 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1702

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2012 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1702 Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2012 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1702 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved

Detaljer

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2010 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1422

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2010 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1422 Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 21 R A P P O R T 1422 RAPPORTENS TITTEL: Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 21 FORFATTERE: Mette Eilertsen

Detaljer

Resipientundersøkelser i Josdal og på Donsen, Sirdal kommune

Resipientundersøkelser i Josdal og på Donsen, Sirdal kommune DESEMBER 2014 SIRDAL KOMMUNE Resipientundersøkelser i Josdal og på Donsen, Sirdal kommune FAGRAPPORT ADRESSE COWI AS Strandgaten 32 4400 Flekkefjord TLF +47 02694 WWW cowi.no DESEMBER 2014 SIRDAL KOMMUNE

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Hjemmel: Fastsatt av Horten kommunestyre dato - med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning

Detaljer

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?:

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: Kommunens politisk styrende dokument for avløpssektoren, samt for arbeidet med tiltak mot forurensning fra landbruket. Rakkestad kommune 1 DE VIKTIGSTE RAMMEBETINGELSENE.

Detaljer

OSLs påvirkning på vannkvalitet i lokale vassdrag

OSLs påvirkning på vannkvalitet i lokale vassdrag OSLs påvirkning på vannkvalitet i lokale vassdrag Fylkesmannens miljøvernavdeling (vassdragsforvalter) Statens forurensningstilsyn (konsesjonsmyndighet) Jostein Skjefstad (Oslo lufthavn) Hva er påvirkning?

Detaljer

Notat. Resultater fra prøvetaking i resipienten til Røros renseanlegg august 2013

Notat. Resultater fra prøvetaking i resipienten til Røros renseanlegg august 2013 Notat Til : Røros kommune Att : Rune Gunleiksrud Fra : Elisabeth Lyngstad Dato : 18.09.2013 Arkivnr. : O-11080 Resultater fra prøvetaking i resipienten til Røros renseanlegg august 2013 1. Bakgrunn Røros

Detaljer

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2005 A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 879

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2005 A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 879 R Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 25 A P P O R T Rådgivende Biologer AS 879 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss

Detaljer

Innhold. Denne sammenstillingen behandler følgende vassdrag:

Innhold. Denne sammenstillingen behandler følgende vassdrag: 1 Innhold Denne sammenstillingen behandler følgende vassdrag: Side Fjellhamarvassdraget 1 Viggavassdraget 3 Nitelva 3 Leira 5 Rømua 8 Åa-vassdraget 10 Hurdalsvassdraget 11 Vorma 15 Glomma 15 Øyeren 16

Detaljer

Vedlegg A Kart 1: Lokaliseringen av tiltaksområdet.

Vedlegg A Kart 1: Lokaliseringen av tiltaksområdet. Vedlegg A Kart 1:50 0000 Lokaliseringen av tiltaksområdet. Vedlegg B Kart 1:1000 Ilandføringspunkter Ilandføringspunkt A. Ilandføringspunkt B. Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden.

Detaljer

Saksfremlegg. FORSLAG TIL REVIDERT LOKAL FORSKRIFT FOR UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG K-kode: M41 &00 Saksbehandler: Anne Grindal Søbye

Saksfremlegg. FORSLAG TIL REVIDERT LOKAL FORSKRIFT FOR UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG K-kode: M41 &00 Saksbehandler: Anne Grindal Søbye Arkivsak: 10/4878-4 Sakstittel: Saksfremlegg FORSLAG TIL REVIDERT LOKAL FORSKRIFT FOR UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG K-kode: M41 &00 Saksbehandler: Anne Grindal Søbye Innstilling: Forslag datert 11.02.11

Detaljer

Vassområde Sunnfjord

Vassområde Sunnfjord SAMLERAPPORT Vassområde Sunnfjord Analyseresultater 2013 Kilde: Vannportalen Vannrapport 2013 VestfoldLAB AS versjon 2 november 2013 Side 1 av 13 Innhold Vanntype... 3 Analyseresultater... 4 Kalkinnhold

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Sjiktning og vannkvalitet i Kvitebergsvatnet høsten 00 FORFATTERE: Geir Helge Johnsen OPPDRAGSGIVER: Stolt Sea Farm AS, ved Endre Jenssen, Welhavensgt. 1/17, Bergen

Detaljer

Faktaark Frogn/Nesodden til Bunnefjorden

Faktaark Frogn/Nesodden til Bunnefjorden Faktaark Frogn/Nesodden til Bunnefjorden Tiltaksområde nr. 18. Nasjonalt vannforekomstnummer: 5-5-R FIGUR 1. KART OVER TILTAKSOMRÅDE NR. 18 FROGN/NESODDEN TIL BUNNEFJORDEN. RØDE PUNKT VISER STEDER DET

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vesentlige vannforvaltningsspørsmål For de deler av vannområde Dalälven som ligger i Norge og tilhører Bottenhavet vattendistrikt 29.06.12 1 1. Forord Dette er Vesentlige vannforvaltningsspørsmål (VVS)

Detaljer

Vassområde Nordfjord

Vassområde Nordfjord SAMLERAPPORT Vassområde Nordfjord Analyseresultater 2013 Vannrapport 2013 VestfoldLAB AS Side 1 av 15 Innhold Vanntype... 3 Analyseresultater... 4 Kalkinnhold og konduktivitet... 4 Totalt organisk karbon

Detaljer

NOTAT 30. september 2013. Sak: Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013

NOTAT 30. september 2013. Sak: Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013 NOTAT 30. september 2013 Til: Fra: Kopi: Fylkesmannen i Hedmark v/t. Qvenild NIVA v/a. Hindar og L.B. Skancke Sak: Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013 Bakgrunn Varåa er et 450 km 2

Detaljer

Farrisovervåkingen 2017

Farrisovervåkingen 2017 Farrisovervåkingen 217 Rent vann vår fremtid Forord Årlig overvåking av Farris utføres av Larvik kommune og Vestfold Vann IKS. Prøvetaking utføres av medarbeider fra Larvik kommune og Vestfold Vann, mens

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune. Vedtatt av Hole kommunestyre (dato) med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), fastsatt

Detaljer

Overvåking Haldenvassdraget 2012/2013

Overvåking Haldenvassdraget 2012/2013 Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 106 2013 Overvåking Haldenvassdraget 2012/2013 Resultater fra 21 elver og bekker Inga Greipsland og Marianne Bechmann Bioforsk Jord og Miljø Hovedkontor/Head

Detaljer

Handlingsplan 2011-2015

Handlingsplan 2011-2015 Handlingsplan 2011-2015 Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse Nannestad kommune, avdeling kommunalteknikk Innholdsfortegnelse Sammendrag...3 1. Forord...4 2. Formål...4 3. Bakgrunnsmateriale...4 3.1.

Detaljer

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2008 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1176

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2008 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1176 Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 28 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1176 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved

Detaljer

Folkemøte om vannforvaltning Byfjordsundersøkelsen. Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten Anne S Cornell 2. desember 2014

Folkemøte om vannforvaltning Byfjordsundersøkelsen. Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten Anne S Cornell 2. desember 2014 Folkemøte om vannforvaltning Byfjordsundersøkelsen Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten Anne S Cornell 2. desember 2014 Folkemøte om vannforvaltning Byfjordsundersøkelsen -Hva gjør Vann- og avløpsetaten?

Detaljer

Overvåking av tidligere kalkede lokaliteter i Hordaland høsten 2016 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2354

Overvåking av tidligere kalkede lokaliteter i Hordaland høsten 2016 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2354 Overvåking av tidligere kalkede lokaliteter i Hordaland høsten 2016 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 2354 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Overvåking av tidligere kalkede lokaliteter i Hordaland

Detaljer

UTSLIPPSTILLATELSE FOR KOMMUNALT AVLØPSVANN NITTEDAL KOMMUNE

UTSLIPPSTILLATELSE FOR KOMMUNALT AVLØPSVANN NITTEDAL KOMMUNE FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS HOVEDKONTOR OG POSTADRESSE: TORDENSKIOLDSGT.12, POSTBOKS 8111 DEP. - 0032 OSLO TELEFON: 22 00 35 00 - TELEFAX: 22 00 35 35 - TELEFAX FOR MILJØVERNAVD. 22 00 36 58. UTSLIPPSTILLATELSE

Detaljer

TILTAKSANALYSE FOR VASSDRAGENE I ULLENSAKER KOMMUNE

TILTAKSANALYSE FOR VASSDRAGENE I ULLENSAKER KOMMUNE TILTAKSANALYSE FOR VASSDRAGENE I ULLENSAKER KOMMUNE - med hovedvekt på mindre avløpsanlegg Risa ved utløpet fra Hersjøen Leira ved utløpet av Tveia SAMMENDRAG/ KORTVERSJON... 3 1 INNLEDNING... 15 2 STATUS

Detaljer

Vassdragsovervåking i Leira-Nitelva status 2014

Vassdragsovervåking i Leira-Nitelva status 2014 Vassdragsovervåking i Leira-Nitelva status 2014 Vannkvaliteten og den økologiske tilstanden i Leira-Nitelva har blitt overvåket gjennom mange år (>30 år for enkelte lokaliteter), og av mange aktører. Dette

Detaljer

NYTT AVLØPSREGELVERK RESIPIENTVURDERINGER OG OVERVÅKING

NYTT AVLØPSREGELVERK RESIPIENTVURDERINGER OG OVERVÅKING Kurs om avløpsregelverket 25. og 26. april 2006 Et samarbeid mellom SFT, NORVAR og Fylkesmannen Fylkesmannen i Telemark NYTT AVLØPSREGELVERK RESIPIENTVURDERINGER OG OVERVÅKING Basert på standardforedrag

Detaljer

Miljøovervåkning av indre Drammensfjord. Statusrapport 1. kvartal 2010

Miljøovervåkning av indre Drammensfjord. Statusrapport 1. kvartal 2010 Miljøovervåkning av indre Drammensfjord Statusrapport 1. kvartal 2010 20081432-00-70-R 23. juni 2010 Prosjekt Prosjekt: Miljøovervåkning av indre Drammensfjord Dokumentnr.: 20081432-00-70-R Dokumenttittel:

Detaljer

HOVEDPLAN VANNMILJØ OG AVLØP HOVEDRAPPORT 2 0 0 3-2 0 1 6. Kommunalteknisk avdeling Juni 03

HOVEDPLAN VANNMILJØ OG AVLØP HOVEDRAPPORT 2 0 0 3-2 0 1 6. Kommunalteknisk avdeling Juni 03 HOVEDPLAN 2 0 0 3-2 0 1 6 VANNMILJØ OG AVLØP HOVEDRAPPORT Kommunalteknisk avdeling Juni 03 2003 2016 Side 2 FORORD Hovedplan vannmiljø og avløp er kommunens politisk styrende dokument for avløpssektoren.

Detaljer

Overvåking av avrenning til Nessielva

Overvåking av avrenning til Nessielva NOTAT Til: Fra: Bodø kommune Tor-Jørgen Aandahl Dato 2016-06-08 Overvåking av avrenning til Nessielva Dette notatet er et foreløpig notat og er laget for å vise at prøvetakingsprogrammet har kommet i gang.

Detaljer

Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur

Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur Norsk Vannforening 11. Mars 2009 Avløpsforskriften i praksis Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur 1 FET KOMMUNE sammen skaper vi trivsel og utvikling 2 Innhold Fet kommune Vannressurser Noen

Detaljer

Nytt vannverk for Hamar

Nytt vannverk for Hamar RAPPORT LNR 5510-2007 Nytt vannverk for Hamar Undersøkelser og vurderinger av inntakssted i Mjøsa i 2007 Mjøsa utenfor HIAS, april. 2007. Foto: J.E. Løvik Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Vedtatt av Halden kommunestyre 15. november 2012 Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune,

Detaljer

Undersøkelser av en gammel fylling. ved Ebbesvik. på Lillesotra. Fjell kommune

Undersøkelser av en gammel fylling. ved Ebbesvik. på Lillesotra. Fjell kommune Undersøkelser av en gammel fylling ved Ebbesvik på Lillesotra i Fjell kommune Forord På oppdrag fra Norwegian Talc A/S har NIVAs Vestlandsavdeling gjennomført prøvetaking og analyser av vann ved et avfallsdeponi

Detaljer

Holtet Pukk & Betong AS. Soleseter hyttefelt, søknad om forlengelse av utslippstillatelse. Utgave: Dato:

Holtet Pukk & Betong AS. Soleseter hyttefelt, søknad om forlengelse av utslippstillatelse. Utgave: Dato: Soleseter hyttefelt, søknad om forlengelse av utslippstillatelse Utgave: 530049-1 Dato: 2016-08-31 Soleseter hyttefelt, søknad om forlengelse av utslippstillatelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Bakgrunnsmateriale ved utarbeidelse av forskrift om mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner.

Bakgrunnsmateriale ved utarbeidelse av forskrift om mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. SIV.ING. STEINAR SKOGLUND AS Dato 1 Rev. 12.08.05 Bakgrunnsmateriale ved utarbeidelse av forskrift om mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. 1 VANNFOREKOMSTENE. 1.1 Vannkvalitet. Vannkvaliteten

Detaljer

Utslippstillatelse for Harestua tettbebyggelse, Lunner kommune

Utslippstillatelse for Harestua tettbebyggelse, Lunner kommune Lunner kommune 2740 Roa Deres referanse Dato 14.04.2010 Vår referanse 2009/2676-0 461.2 MD Saksbehandler Magne Drageset, tlf. 61 26 60 72 Avdeling Miljøvernavdelingen Utslippstillatelse for Harestua tettbebyggelse,

Detaljer

Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt

Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt VA-dagene i Midt-Norge Oktober 2011 Asplan Viak, Raveien 2, 1430 Ås knutr.robertsen@asplanviak.no Knut Robert Robertsen Norges Geologiske undersøkelse

Detaljer

Utkast 01.06.10 NEDRE EIKER KOMMUNE HOVEDPLAN VANNMILJØ OG AVLØP 2011 2020

Utkast 01.06.10 NEDRE EIKER KOMMUNE HOVEDPLAN VANNMILJØ OG AVLØP 2011 2020 Utkast 01.06.10 NEDRE EIKER KOMMUNE HOVEDPLAN VANNMILJØ OG AVLØP 2011 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE: SAMMENDRAG.... 3 1 INNLEDNING... 9 2 FAGUTTRYKK - ORDLISTE... 10 3 VANN- OG VASSDRAG.... 11 3.1 Innledning....

Detaljer

Resipientovervåking etter utslippstillatelsen - hva med Vannforskriften? Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten Anne S Cornell

Resipientovervåking etter utslippstillatelsen - hva med Vannforskriften? Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten Anne S Cornell Resipientovervåking etter utslippstillatelsen - hva med Vannforskriften? Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten Anne S Cornell Resipientovervåking etter utslippstillatelsen - hva med Vannforskriften? -

Detaljer

ÅRSRAPPORT RESIPIENT OVERVÅKING, NORESUND RENSEANLEGG 2015

ÅRSRAPPORT RESIPIENT OVERVÅKING, NORESUND RENSEANLEGG 2015 Oppdragsgiver Krødsherad kommune, Fylkesmannen i Buskerud Dokument type Årsrapport Dato 01.02.2016 ÅRSRAPPORT RESIPIENT OVERVÅKING, NORESUND RENSEANLEGG 2015 RESIPIENT OVERVÅKING, NORESUND RENSEANLEGG

Detaljer

Overvå kingsprogråm for VO Horten Lårvik 2016

Overvå kingsprogråm for VO Horten Lårvik 2016 Overvå kingsprogråm for VO Horten Lårvik 2016 Supplerende vannovervåking med vekt på analysekostnader Revidert: 25.04.2016 1. Hensikt, Hensikten med overvåkingsprogrammet her er å gi et sikrere grunnlag

Detaljer

ÅRSRAPPORT VANN- OG RESIPIENT OVERVÅKING I DRAMMENSVASSDRAGET 2015

ÅRSRAPPORT VANN- OG RESIPIENT OVERVÅKING I DRAMMENSVASSDRAGET 2015 Oppdragsgiver Godt Vann Drammensregionen (Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen kommune), Fylkesmannen i Buskerud Dokument type Årsrapport Dato 15.02.2016 ÅRSRAPPORT VANN- OG RESIPIENT OVERVÅKING I DRAMMENSVASSDRAGET

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 14.12.2006 06/4467-03 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Tolga kommune 2540 Tolga

Detaljer

NÅR VIL DET VÆRE BEHOV FOR VIDEREGÅENDE AVLØPSRENSING FOR MINDRE AVLØPSANLEGG

NÅR VIL DET VÆRE BEHOV FOR VIDEREGÅENDE AVLØPSRENSING FOR MINDRE AVLØPSANLEGG NÅR VIL DET VÆRE BEHOV FOR VIDEREGÅENDE AVLØPSRENSING FOR MINDRE AVLØPSANLEGG v/simon Haraldsen, Fylkesmannens miljøvernavd. i Oslo og Akershus 12. oktober 2009 NY VANNFORVALTNING I NORGE FRA 2007 VANNDIREKTIVET

Detaljer

Marin Overvåking Rogaland, Hordaland og Nordland

Marin Overvåking Rogaland, Hordaland og Nordland Marin Overvåking Rogaland, Hordaland og Nordland 05.02.2014 Blue Planet AS Forretningsområder Miljø og bærekraft Forretningsutvikling Konsumentbehov Klyngeutvikling Konsulent virksomhet Agenda Gjennomgang

Detaljer

LIMNOLOGISK, LOKAL OG GLOBAL OVERVÅKING AV VANNKVALITET RANDSFJORDEN med sidevassdrag Foredrag revidert

LIMNOLOGISK, LOKAL OG GLOBAL OVERVÅKING AV VANNKVALITET RANDSFJORDEN med sidevassdrag Foredrag revidert Dr. phil. Øivind Løvstad, LIMNO-CONSULT Ole Messeltsvei 34A, 0676 Oslo Limno@online.no Tlf. 90 92 51 24 LIMNOLOGISK, LOKAL OG GLOBAL OVERVÅKING AV VANNKVALITET RANDSFJORDEN med sidevassdrag Foredrag 24.11.2016

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Lesja kommune 2665 Lesja Deres referanse Vår referanse Vår dato 19.12.2007 2007/2690 461.0 MD Utslippstillatelse for Lesja tettbebyggelse Med hjemmel i 18 i lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg Opprydding i spredt avløp Veiledning til eiere av private avløpsanlegg 1. Hva er spredt avløp? Utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre enn 50 pe, og som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. 2. Hva

Detaljer

Raske endringer i råvannskvalitet. Atle Hermansen, Fagansvarlig vannbehandling

Raske endringer i råvannskvalitet. Atle Hermansen, Fagansvarlig vannbehandling Raske endringer i råvannskvalitet R1 Hauglifjell Atle Hermansen, Fagansvarlig vannbehandling Hovedpunkter i presentasjonen Råvann fra Glomma og dens utfordringer Kjemikalier i vannbehandlingen med felling

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Hjemmel: Fastsatt av Rømskog kommunestyre DD. MND 2012 med hjemmel i forskrift 1.juni 2004 nr.931 om begrensning av forurensning

Detaljer

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Internt notat Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Vår ref.: 10/12561 / 10/544 / FA-M41, FA-K24, TI-&00 Dato: 04.05.2010 Saksbehandler: Jarle Valle Telefon: 51 46 83 20

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Ikrafttredelse: xx.xx.2015 Gjelder for Askim kommune, Østfold Kunngjort: xx.xx.2015 Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Askim kommune Fastsatt av Askim bystyre xx.xx.2015

Detaljer

Overvåkingsmetodikk av kjemi i elver og bekker

Overvåkingsmetodikk av kjemi i elver og bekker Overvåkingsmetodikk av kjemi i elver og bekker Vannmiljøkonferansen 16 mars 2011 Eva Skarbøvik, Bioforsk Jord og miljø 60 Vannføring TP konsentrasjon 50 40 30 20 10 800 700 600 500 400 0 16.10.09 29.10.09

Detaljer

Bunndyrundersøkelse HUNNSELVA - nedstrøms industriparken

Bunndyrundersøkelse HUNNSELVA - nedstrøms industriparken Bunndyrundersøkelse 2016 HUNNSELVA - nedstrøms industriparken Status: Revisjon 3 Side: 2 1 SAMMENDRAG MED KONKLUSJON... 3 2 MÅLSETNING... 4 2.1 Hensikt... 4 2.2 Tidsramme... 4 3 FYSISKE KVALITETSELEMENTER

Detaljer

KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN COWI AS FBSE-2011/33. Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer

KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN COWI AS FBSE-2011/33. Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer COWI AS FBSE-2011/33 FORSVARSBYGG FUTURA MILJØ POSTBOKS 405 SENTRUM 0103 OSLO NORGE TLF: 815 70 400 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 13.11.2008 08/5348 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Ringsaker kommune Postboks

Detaljer

HOVEDPLAN AVLØP OG VANNMILJØ 2010 2020

HOVEDPLAN AVLØP OG VANNMILJØ 2010 2020 Vedtatt av kommunestyret 02.11.09, sak 58/09 STOKKE KOMMUNE. HOVEDPLAN AVLØP OG VANNMILJØ 2010 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG...4 2. INNLEDNING...11 3. RAMMEBETINGELSER...12 3.1. Statlige rammebetingelser...12

Detaljer

Resipientundersøkelser

Resipientundersøkelser Ecofact rapport 312 Resipientundersøkelser i Ørevatn Miljøundersøkelser, Åseral kommune Ole K. Larsen & Ulla Ledje www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-310-0 Resipientundersøkelser i Ørevatn

Detaljer

Rensekrav og anbefalte renseløsninger

Rensekrav og anbefalte renseløsninger Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006 Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR Rensekrav og anbefalte renseløsninger Av Jørund Ofte, Steinar Skoglund, Ragnar Storhaug og Terje Wikstrøm 1 Disposisjon

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 14.12.2006 06/4533-03 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Våler kommune 2436 Våler

Detaljer

Avløpshåndtering Drammen kommune

Avløpshåndtering Drammen kommune Avløpshåndtering Drammen kommune Orientering til Bystyrekomitè Byutvikling og Kultur 5. Mars 2013 virksomhetsleder Live Johannessen Investeringsbehov i VA sektoren VA virksomheten i Drammen kommune Økonomiplanen

Detaljer

Grunnvann i Nannestad kommune

Grunnvann i Nannestad kommune Grunnvann i Nannestad kommune NGU Rapport 92.080 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Rådgivende Biologer AS Bakteriologisk undersøkelse av vassdrag i Fjell med hensyn på forurensning fra kloakk, 1999. FORFATTER: OPPDRAGSGIVER: Cand. scient. Annie Elisabeth Bjørklund Fjell

Detaljer

Prøvetaking og rapportering ved kapittel 13 avløpsanlegg

Prøvetaking og rapportering ved kapittel 13 avløpsanlegg Prøvetaking og rapportering ved kapittel 13 avløpsanlegg Helge Botnen DIHVA IKS Viktige VA-utfordringer for framtida Rammevilkår og reglar Bergen, 10. 11. april 2013 Kapittel 13 i Forurensningsforskriften

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Vedtatt av Aremark kommune (14.12.06) med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Grunnvann i Hurdal kommune

Grunnvann i Hurdal kommune Grunnvann i Hurdal kommune NGU Rapport 92.086 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen

Detaljer

Resipientovervåking 2011 2015. Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten Anne S Cornell

Resipientovervåking 2011 2015. Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten Anne S Cornell Resipientovervåking 2011 2015 Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten Anne S Cornell Bakgrunn Mål Bergen kommune Sikre krav i Utslippstillatelsen fra Fylkesmannen om «overvåking av Grimstadfjorden» Planlegging

Detaljer

Overvåking av vannkvalitet i Gudbrandsdalen og Rauma

Overvåking av vannkvalitet i Gudbrandsdalen og Rauma MILJØVERNAVDELINGEN Overvåking av vannkvalitet i Gudbrandsdalen og Rauma Overvåking av vannkvalitet i Gudbrandsdalen og Rauma Rapportnr.: 2/14 Dato: 25.01.2014 Forfatter(e): Anne Aulie Prosjektansvarlig:

Detaljer

Norges nye økologiske klassifiseringssystem for vann

Norges nye økologiske klassifiseringssystem for vann Norges nye økologiske klassifiseringssystem for vann Inkludert biologiske og fysisk-kjemiske kvalitetselementer, samt egnethet for drikkevann, bading og jordvanning 11. februar 2009 1 Innhold Innledning

Detaljer

Vannforekomster ferskvann: Karakterisering, økologisk status og fosfortilførsler mål for vannkvalitet

Vannforekomster ferskvann: Karakterisering, økologisk status og fosfortilførsler mål for vannkvalitet 1 PURA: VANNOMRÅDET BUNNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Vannforekomster ferskvann: Karakterisering, økologisk status og fosfortilførsler mål for vannkvalitet 2 Dr. phil Øivind Løvstad LIMNO-CONSULT

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 KJEMISK FYSISK OVERVÅKING AV VANNFOREKOMSTER I VANNOMRÅDE LEIRA-NITELVA. Beregnet til Prosjektgrupper for vassdragene Leira og Nitelva

ÅRSRAPPORT 2013 KJEMISK FYSISK OVERVÅKING AV VANNFOREKOMSTER I VANNOMRÅDE LEIRA-NITELVA. Beregnet til Prosjektgrupper for vassdragene Leira og Nitelva Beregnet til Prosjektgrupper for vassdragene Leira og Nitelva Dokument type Rapport Date 04.04.2014 ÅRSRAPPORT 2013 KJEMISK FYSISK OVERVÅKING AV VANNFOREKOMSTER I VANNOMRÅDE LEIRA-NITELVA ÅRSRAPPORT 2013

Detaljer

Liervassdraget. Lier kommune. Jan Moen Planlegger Lier kommune

Liervassdraget. Lier kommune. Jan Moen Planlegger Lier kommune Liervassdraget Lier kommune Jan Moen Planlegger Lier kommune Lier kommune 301 km 2 43 000 da dyrket mark 192 000 da skog Grenser til Drammen i vest Fire mil til Oslo 23 000 innbyggere 12 000 arbeidsplasser

Detaljer

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune Flatanger Settefisk AS 7770 Flatanger Vår dato: 26.03.2015 Deres dato: Vår ref.: 2009/4300 Deres ref.: Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Detaljer

Planlegging av årets tilsynsaksjon på avløp Akkreditering Ny veileder om kommunen som myndighet på avløpssiden Primærrensing og slam Bruk av data fra

Planlegging av årets tilsynsaksjon på avløp Akkreditering Ny veileder om kommunen som myndighet på avløpssiden Primærrensing og slam Bruk av data fra Planlegging av årets tilsynsaksjon på avløp Akkreditering Ny veileder om kommunen som myndighet på avløpssiden Primærrensing og slam Bruk av data fra renseanlegg Gjennomføres av fylkesmannens miljøvernavdeling

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE.

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE. 19.11.08 VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE. Hvem gjelder denne veiledningen for? Denne veiledningen er for deg som skal søke om tillatelse til avløpsanlegg i områder der

Detaljer

Det er dette laboratorieklassen på Sandefjord videregående skole prøver å finne ut av i dette prosjektet. Problemstilling:

Det er dette laboratorieklassen på Sandefjord videregående skole prøver å finne ut av i dette prosjektet. Problemstilling: Rovebekken Prosjekt utført av VK1 laboratoriefag ved Sandefjord videregående skole Deltakere: Hero Taha Ahmed, Stian Engan, Åse Ewelina Rissmann Faglig veileder: Tore Nysæther Dato: 15/04-05 Versjon: 2

Detaljer

OVERVÅKINGSPROGRAM FOR ASSURDALEN - UTVIDELSE AV E6 (OSLO SKI/ÅS)

OVERVÅKINGSPROGRAM FOR ASSURDALEN - UTVIDELSE AV E6 (OSLO SKI/ÅS) 1 Dr. phil Øivind Løvstad Dato: 30.12.2009 LIMNO-CONSULT Ole Messeltsv. 34 A, 0676 Oslo Telefon: (47) 22 30 07 54 Mobiltlf: 90 92 51 24 Organisasjonsnr. 966633336 E-mail: limno@online.no OVERVÅKINGSPROGRAM

Detaljer

Vannforskriften Hva skal produsentene forholde seg til i 2013? Gartnerdagene 2012 potet og grønnsaker 23. oktober

Vannforskriften Hva skal produsentene forholde seg til i 2013? Gartnerdagene 2012 potet og grønnsaker 23. oktober Vannforskriften Hva skal produsentene forholde seg til i 2013? Gartnerdagene 2012 potet og grønnsaker 23. oktober Hilde Marianne Lien, Fylkesmannen i Vestfold, landbruksavdelingen 1 Mange interesser rundt

Detaljer

Undersøkelse av kalksjøer i Nord- Trøndelag 2012. Rapport nr. 2013-2

Undersøkelse av kalksjøer i Nord- Trøndelag 2012. Rapport nr. 2013-2 Undersøkelse av kalksjøer i Nord- Trøndelag 2012 Rapport nr. 2013-2 1 2 Prestmodammen i Verdal. Foto: Andreas Wæhre 3 Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Undersøkte lokaliteter... 6 2.0 Materiale og metoder...

Detaljer