BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN /BUDSJETT Bergen kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN /BUDSJETT Bergen kommune"

Transkript

1 BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN /BUDSJETT Bergen kommune

2 Innledning Budsjettavtale Som kjent ble Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre enige om en budsjettavtale lørdag 3. desember. Når det gjelder de konkrete tallmessige konsekvensene av denne avtalen i forhold til regjeringens forslag til statsbudsjett 2017 er det vanskelig nå å kunne gi en fullstendig oversikt over konsekvensene for den enkelte kommune. Det vises i denne forbindelse til KS-artikkelen (vedlegg 4) med et tabellarisk vedlegg som viser at budsjettpostene - som vedrører primærkommunene - i all hovedsak kommer i form av øremerkede tilskudd, og som til dels kan bli fordelt etter søknad. I denne omgang vil byrådet foreslå at det på tjenesteområdene kun gjøres balanserte justeringer for følgende forhold knyttet til budsjettavtalen: Nærmere orientering om disse postene fremkommer i omtalen av kommunens tjenesteområder nedenfor. Av andre tilskudd som kan bli relevante for Bergen kommune kommende år kan bl.a. følgende listes opp (ikke uttømmende): I den grad det senere blir klargjort at Bergen tilføres midler fra slike poster, vil byrådet orientere bystyret, og det vil da bli gjort budsjettjusteringer tilsvarende i tabellen innledningsvis i avsnittet. Korrigering av rammetilskudd Som det fremgår av tabellen øverst, forutsettes det at Bergen kommune blir tilført sin antatte andel av budsjettavtalens forslag om øremerking av tiltaket «Tidlig innsats i skolen økt lærertetthet trinn» fra Side 2 av 15

3 Antatt beløp er på 23 mill., dvs. 5 % av et totalbeløp på 460 mill. fra I budsjettavtalen fremgår det at denne øremerking av midlene delvis finansieres av et nedtrekk av rammetilskuddet til kommunene. På landsbasis er nedtrekket på 150 mill. i 2017 (for delårsvirkning) og ytterligere 210 mill. fra og med 2018 (helårsvirkning), dvs. årlig til sammen 360 mill. fra Disse beløpene var i regjeringens statsbudsjettforslag for 2017 forutsatt dekket av realveksten i frie inntekter fra 2016 til Bergens andel av dette nedtrekket er beregnet til 7,2 mill. i 2017 og årlig 17,75 mill. fra og med 2018, og byrådet foreslår derfor at anslaget på rammetilskuddet (frie inntekter) reduseres tilsvarende. Eiendomsskatt Fra byrådets budsjettinnstilling 1 siteres følgende: "Eiendomsskatten i 2016 er basert på boligverdiene i ligningen for 2014, i 2017 vil takstene øke med økningen i verdien av omsatte boliger fra 2014 til Boligverdiene blir i Bergen beregnet pr. bydel. De nye takstene fra Skatteetaten blir først kjent i november/desember i år, og det kan da beregnes hvor stor økningen blir. Stikkprøver tyder på at økningen kan bli fra 2 til 8 %. Budsjett for 2017 bygger på et anslag for provenyvekst på ca. 3 pst., som øker inntektene med om lag 16 mill. fra 2016 til 2017 på boligdelen av eiendomsskatten. Samlet proveny for 2017 budsjetteres til 561,2 mill. Det foreslås ingen endring i promillesatsen for fastsetting av eiendomsskatt på bolig." Det foreligger nå oppdaterte tall fra skatteetaten vedrørende formuesgrunnlaget for boliger i Bergen basert på ligning Dette formuesgrunnlaget danner basis for utskriving av eiendomsskatt i 2017 for majoriteten av boligeiendommene i kommunen. Bolig- og fritidseiendommer Formuesgrunnlaget justeres årlig basert på faktisk prisutvikling for boliger i de enkelte bydeler. De oppdaterte tallene fra SSB gir en gjennomsnittlig vekst i formuesgrunnlaget på 7,8 % fra foregående år, med variasjoner mellom de enkelte bydelene. Den totale veksten i formuesgrunnlaget er betydelig høyere enn forutsetningen på 3 % som ble lagt til grunn for byrådets første budsjettinnstilling. En del av forklaringen kan tilskrives at antall boliger med skatteetatens formuesgrunnlag har økt med 1700, fra til boliger. Dette har sitt opphav i at boliger som ble tatt i bruk i 2015 har blitt taksert etter gjeldende sjablongpriser fra 2004 i påvente av formuesgrunnlaget fra skatteetaten. Det oppdaterte takstgrunnlaget vil - isolert sett medføre en anslagsvis årlig økning i skatteprovenyet på ca. 54 millioner kroner. I tråd med den politiske plattformen vil byrådet på bakgrunn av ovennevnte foreslå å øke bunnfradraget fra til kroner, hvilket betyr en proveny-reduksjon på ca. 24 millioner kroner Næring/verk og bruk Anslaget for 2017 i byrådets budsjettinnstilling 1 ble basert på de faktiske inntektene pr mai Det ble i budsjettforslaget fremmet et forslag om heving av de gamle takstene med 10 %. Klager, endringssaker og nye næringsbygg tatt i bruk i 2016 har imidlertid gitt et noe høyere grunnlag enn det som ble antatt i mai Eiendomsskatt for næring anslås derfor til kr. 251 millioner i 2017 noe som er vel 4 millioner høyere enn anslaget i innstilling 1. Side 3 av 15

4 Totalanslaget for eiendomsskatt vil dermed kunne økes med ca. 34 millioner kroner (netto), slik det går fram av følgende oversikt: Beløp i mill. Økt takstgrunnlag bolig- og fritidseiendommer 54 Økt bunnfradrag fra til kroner -24 Økt skatteproveny næring/verk og bruk 4 Sum økt anslag eiendomsskatt 34 Oppsummering og saldering Byrådet tilrår at det i tillegg til justeringer av anslagene på hhv eiendomsskatt og statlig rammetilskudd - gis bevilgninger til tre tiltak, slik det fremgår av oppsummeringstabellen nedenfor. Disse tre tiltakene er nærmere beskrevet i omtalen av kommunens tjenesteområder nedenfor. Videre tilrår byrådet at resterende udisponerte merinntekter fra eiendomsskatten benyttes til å øke opp avsetningen til disposisjonsfond. Dette vil styrke netto driftsresultat noe (fra 2,05 % til 2,15 % av brutto driftsinntekter i 2017), og en vil dermed raskere kunne oppnå målsettingen for kommende økonomiplanperiode om at det samlede disposisjonsfondet skal tilsvare det oppsamlede premieavviket. Side 4 av 15

5 Kommunens tjenesteområder Barnehage Forslag til endringer i driftsbudsjettet Kategori Tiltak Avd Nye tiltak Flere barnehagelærere BBSI 8,6 20,7 20,7 20,7 Øvrige inntektsendringer Flere barnehagelærere - forutsatt øremerket finansiering BBSI -8,6-20,7-20,7-20,7 Total 0,0 0,0 0,0 0,0 Nye tiltak Flere barnehagelærere Budsjettavtalen på Stortinget innebærer en satsing på flere barnehagelærere i barnehagene med delårsvirkning i Styrkingen antas fordelt etter kriteriene i inntektssystemet til kommunene, hvilket innebærer at Bergen kommune sin andel ventelig utgjør om lag 5 % av delårsvirkningen i 2017, dvs. 8,61 mill. Øvrige inntektsendringer Flere barnehagelærere - forutsatt øremerket finansiering Øremerket finansiering av midler til flere barnehagelærere. Skole Forslag til endringer i driftsbudsjettet Kategori Tiltak Avd Nye tiltak Tidlig innsats i skolen - økt lærertetthet trinn BBSI 23,0 23,0 23,0 23,0 Øvrige inntektsendringer Tidlig innsats i skolen - økt lærertetthet trinn forutsatt øremerket finansiering BBSI -23,0-23,0-23,0-23,0 Total 0,0 0,0 0,0 0,0 Nye tiltak Tidlig innsats i skolen - økt lærertetthet trinn Budsjettavtalen på Stortinget innebærer en ytterligere satsing på tidlig innsats i skolen gjennom økt lærertetthet. Styrkingen antas fordelt etter kriteriene i inntektssystemet til kommunene, hvilket innebærer at Bergen kommune sin andel ventelig utgjør om lag 5 %. Det avsatte beløpet har en tilsvarende inntektspost slik at netto ramme forblir uendret. Side 5 av 15

6 Øvrige inntektsendringer Tidlig innsats i skolen - økt lærertetthet trinn forutsatt øremerket finansiering Øremerket finansiering av midler til tidlig innsats i skolen. Tjenester til eldre Forslag til endringer i driftsbudsjettet Kategori Tiltak Avd Tekniske justeringer Frivillighetssentraler - endret finansiering BKKN 3,7 3,7 3,7 3,7 Total 3,7 3,7 3,7 3,7 Tekniske justeringer Frivillighetssentraler - endret finansiering Fra og med 2017 vil alt ansvar for tilskudd til frivilligsentralene bli overført fra Stat til kommune. Det statlige tilskuddet til frivilligsentralene har til nå blitt budsjettert over Kulturdepartementets budsjett og utgjør i 2016 kr. 127,8 mill. Sammen med prisjustering og et påslag på 20 mill.,har regjeringen for 2017 foreslått et totalt tilskudd på 151 mill. Dette har regjeringen foreslått fordelt særskilt innenfor rammetilskuddet i en overgangsperiode på fire år. Kommuner som oppretter eller nedlegger frivilligsentraler i overgangsperioden, vil bli bedt om å rapportere dette til Kulturdepartementet, slik at det kan tas høyde for nye sentraler i fordelingen av midler påfølgende år. Tilskuddet fra staten vil trappes opp i fireårsperioden. Bergen kommune vil samordne tilskuddsordninger til frivilligsentraler med felles søknadsfrist 1. februar Bergen kommune er i denne forbindelse blitt fordelt 3,65 mill. til formålet via rammetilskuddet. Beløpet er ved en feil ikke blitt viderefordelt i rammene til det aktuelle tjenesteområde (03A Tjenester til eldre) i tilleggsinnstilling 1, og dette foreslås derfor gjort i denne tilleggsinnstillingen. Forebyggende helsearbeid Forslag til endringer i driftsbudsjettet Kategori Tiltak Avd Nye tiltak Nye årsverk i helsestasjons og skolehelsetjenesten BHO 7,3 7,3 7,3 7,3 Øvrige inntektsendringer Nye årsverk i helsestasjons og skolehelsetjenesten - forutsatt øremerket finansiering BHO -7,3-7,3-7,3-7,3 Total 0,0 0,0 0,0 0,0 Nye tiltak Nye årsverk i helsestasjons og skolehelsetjenesten Gjennom budsjettavtalen i Stortinget ved behandlingen av statsbudsjettet for 2017 er kommunene styrket med 150 mill. kr utover den økningen som allerede var innarbeidet i regjeringens forslag til statsbudsjett. Side 6 av 15

7 Det er ikke klart hvorvidt denne økningen skal innlemmes i belønningsordningen eller om det er en generell styrking. Midlene vil bli brukt i samsvar med tiltakene i planen Bergens barn byens fremtid. Plan for helsestasjons og skolehelsetjenesten, psykisk helsearbeid for barn og unge og barnevernet i Bergen Øvrige inntektsendringer Nye årsverk i helsestasjons og skolehelsetjenesten - forutsatt øremerket finansiering Øremerket finansiering av styrking helsestasjon og skolehelsetjenesten. Idrett Forslag til endringer i driftsbudsjettet Kategori Tiltak Avd Engangstiltak Campus Bergen BBSI 1,5 1,5 0,0 0,0 Engangstiltak Tilskudd Tour des Fjords BBSI 0,5 0,0 0,0 0,0 Total 2,0 1,5 0,0 0,0 Engangstiltak Campus Bergen Byrådet vil aktiv ta del i arbeidet med å utvikle en Idrettscampus Bergen i samarbeid med Hordaland fylkeskommune, idretten, Høgskolen på Vestlandet, Universitetet i Bergen og andre faglige institusjoner og miljøer. Oppstart av en Idrettscampus Bergen vil kunne gi et utvidet og bedre kompetansenettverk innen idrett, fysisk aktivitet, testing og medisinsk kunnskap. Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune vil være de viktigste bidragsyterne for å få finansiert oppstart av en Idrettscampus Bergen i 2017 og Byrådet foreslår å bistå, gjennom en rammestyrking, med 1,5 mill. kroner i hvert av årene 2017 og 2018, mot at Hordaland fylkeskommune bistår med tilsvarende. Tilskudd Tour des Fjords Det internasjonale sykkelrittet Tour des Fjords har i flere år mottatt støtte fra Bergen kommune som vertskapsby for deler av arrangementet. Tidligere avsatte midler til prosjektet ble ikke videreført i forslag til budsjett for 2017 da arrangementet så ut til å kollidere direkte med VM på Sykkel i september Nå har det internasjonale sykkelforbundet (UCI) og Norges Cykleforbund vedtatt at Tour des Fjords skal inngå som et fast internasjonalt etapperitt over 6 dager. Etapperittet i 2017, skal arrangeres i perioden mai. Det vil bli etapper både i Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland. For Bergen er det i 2017 aktuelt å teste ut enten tempoløypen opp til Fløyen eller å ha en start i Bergen sentrum. Kostnadene for å være vertskapsby i 2017 vil være innenfor en minsteramme på 0,5 mill. kroner. Fra og med 2018 og fremover er det ønskelig at Bergen benyttes som vertskapsby for én av etappene hvert år, og på en slik måte at det innebærer målgang med en rundløype i Bergen. Byrådet vil vurdere dette nærmere i forbindelse med budsjett for Side 7 av 15

8 Vedlegg Side 8 av 15

9 Korrigert tabell Oversikt Investering og finansiering Denne tabellen fra Tilleggsinnstilling 1 inneholdt noen feil. Nedenfor følger rettet tabell. Side 9 av 15

10 Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue , , , , , ,4 Ordinært rammetilskudd , , , , , ,8 Skatt på eiendom -738,4-765,0-842,0-842,0-842,0-842,0 Andre generelle statstilskudd -382,8-409,8-528,7-569,7-571,3-573,7 Sum frie disponible inntekter , , , , , ,9 Finansinntekter/-utgifter Renteinntekter og utbytte -315,7-284,7-270,5-273,4-275,4-276,9 Gevinst finansielle instrumenter -1,1-0,6-0,2 0,0 0,0 0,0 Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter 452,4 458,2 404,2 424,7 461,0 535,8 Tap finansielle instrumenter 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avdrag på lån 464,1 597,4 622,5 695,0 733,8 784,7 Finansinntekter/-utgifter 600,3 770,3 756,1 846,3 919, ,5 Avsetninger og bruk av avsetninger Til ubundne avsetninger 153,5 76,0 82,8 78,1 50,8 19,9 Til bundne avsetninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av ubundne avsetninger -18,6 0,0-50,0-1,0 0,0 0,0 Netto avsetninger 134,9 76,0 32,8 77,1 50,8 19,9 Øvrige inntekter og utgifter som hører til sentralt tjenesteområde MVA-refusjon -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Diverse inntekter og utgifter -2,0-0,3-2,1-2,1-2,0-1,8 Sum øvrige inntekter og utgifter -2,1-0,3-2,1-2,1-2,0-1,8 Fordeling Overført til investeringsregnskapet 229,8 244,6 365,0 365,0 365,0 365,0 Til fordeling drift , , , , , ,2 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , , , , , ,2 Merforbruk/mindreforbruk -58,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet Barnehage 2 131, , , , , ,6 Skole 2 970, , , , , ,2 Spesialpedagogiske tjenester 212,6 225,2 230,0 230,0 230,0 230,0 Barnevern 537,9 534,1 585,2 592,6 589,1 587,8 Tjenester til eldre 2 686, , , , , ,2 Tjenester til funksjonshemmede 136,1 155,3 152,9 151,9 151,9 152,1 Tjenester til utviklingshemmede 1 055, , , , , ,6 Psykisk helse 334,7 350,0 387,1 395,6 404,6 404,3 Side 10 av 15

11 Tjenester til rusavhengige og bostedsløse 178,6 215,7 245,2 243,9 246,4 248,7 Sosialhjelp og andre sosiale tjenester 788,0 778,9 888,2 908,6 904,8 902,3 Forebyggende helsearbeid 157,1 189,3 203,8 206,0 206,7 206,5 Behandling og rehabilitering 339,0 394,8 418,1 417,7 420,6 420,6 Overføringer til trossamfunn 161,5 170,7 175,7 176,3 176,3 176,3 Brannvesen 197,0 193,2 202,2 201,8 201,3 201,3 Samferdsel 88,7 79,5 84,8 74,2 75,4 75,4 Boligtiltak 45,4 65,4 82,8 87,7 102,0 116,1 Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern 49,3 52,5 65,1 58,6 59,6 60,6 Private planer og byggesak 9,6 4,4 9,2 9,3 9,4 9,4 Naturforvaltning og parkdrift 87,6 85,6 89,3 93,0 94,4 95,8 Klima og miljø 12,5 13,1 21,5 19,4 19,4 19,4 Lærlinger -17,8 25,9 27,6 28,6 29,6 29,6 Arbeidsmarkedstiltak 3,2 5,7 5,8 5,8 5,8 5,8 Kulturtilbud 108,5 112,5 120,0 122,0 124,0 126,0 Kultur- og aktivitetstilbud for barn og unge 110,7 116,2 117,0 118,6 118,1 118,6 Museer 67,3 68,7 69,9 70,1 72,0 67,2 Bibliotek 67,1 70,0 71,4 71,4 71,4 71,4 Diverse kommunale kulturbygg 43,8 33,0 44,0 44,1 54,1 54,1 Idrett 233,5 226,8 228,8 223,3 224,4 225,4 Næring 20,9 25,3 22,2 17,7 17,7 17,7 Bystyrets organer og administrasjon 76,7 69,7 84,5 70,6 84,5 70,6 Administrasjon og fellesfunksjoner 798,3 857,5 890,1 885,0 891,3 891,4 Fellestjenester 5,8 35,0 28,2 27,3 26,4 26,2 Sivilforsvar og beredskap 4,6 3,8 5,1 5,2 5,2 5,2 Vann og avløp 4,9 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 Renovasjon 2,9 2,8 3,1 3,3 3,6 3,6 Interne tjenester / fordelte kostnader 0,0 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 Sentrale budsjettposter -521,1-449,6-536,3-516,0-464,7-478,4 Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) , , , , , ,2 Budsjettskjema 2A Investering Finansieringsbehov Investeringer i anleggsmidler 2 397, , , , , , ,8 Utlån og forskutteringer 433,8 450,0 450,0 450,0 450,0 450, ,0 Kjøp av aksjer og andeler 56,3 65,1 61,1 64,1 67,1 70,0 262,4 Avdrag på lån 444,5 142,7 362,7 365,0 379,4 391, ,0 Dekning av tidligere års udekket 78,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsetninger 390,6 278,9 62,9 46,5 46,5 46,5 202,3 Årets finansieringsbehov 3 801, , , , , , ,5 Ekstern finansiering Bruk av lånemidler , , , , , , ,2 Inntekter fra salg av anleggsmidler -68,6-45,0-60,0-45,0-45,0-45,0-195,0 Tilskudd til investeringer -94,7-131,7-302,7-286,8-199,3-248, ,3 Kompensasjon for merverdiavgift -256,4-362,2-460,5-330,6-314,3-278, ,7 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -586,3-452,8-370,2-415,2-429,6-430, ,9 Andre inntekter -35,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum ekstern finansiering , , , , , , ,2 Side 11 av 15

12 Intern finansiering Overført fra driftsbudsjettet -235,0-254,8-368,4-368,4-368,4-368, ,6 Bruk av tidligere års udisponert 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av avsetninger -413,4-152,1-173,6-140,5-131,6-115,0-560,7 Sum intern finansiering -648,5-406,9-542,0-508,9-500,0-483, ,3 Udekket/udisponert 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Budsjettskjema 2B Investeringer per tjenesteområde Tjenesteområde Sum Ikke-avgiftsfinansierte investeringer Barnehage 82,3 279,5 255,7 62,4 89,0 71,6 478,8 Skole 882, , ,8 735,5 970,2 810, ,0 Spesialpedagogiske tjenester 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Barnevern 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tjenester til eldre 147,3 251,3 567,8 646,3 393,6 465, ,3 Tjenester til funksjonshemmede 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 Tjenester til utviklingshemmede 4,1 19,8 24,0 83,5 55,0 36,0 198,5 Psykisk helse 12,0 55,1 109,8 0,0 0,0 0,0 109,8 Tjenester til rusavhengige og bostedsløse 0,5 19,0 19,4 0,0 0,0 0,0 19,4 Sosialhjelp og andre sosiale tjenester 0,9 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forebyggende helsearbeid 1,9 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 Behandling og rehabilitering 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overføringer til trossamfunn 58,6 68,6 68,6 68,6 68,6 68,6 274,4 Brannvesen 37,2 21,5 26,5 16,6 21,3 21,6 86,0 Samferdsel 205,7 107,9 127,5 91,2 61,0 38,8 318,5 Boligtiltak 30,5 92,6 102,1 119,0 170,0 85,0 476,1 Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Private planer og byggesak 6,6 4,0 3,5 2,5 3,0 0,0 9,0 Naturforvaltning og parkdrift 74,6 92,7 109,9 58,7 68,7 52,6 289,8 Klima og miljø 5,0 77,5 103,5 80,0 65,0 50,0 298,5 Kulturtilbud 1,6 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Museer 35,2 14,0 10,2 45,0 60,0 70,0 185,2 Bibliotek 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Diverse kommunale kulturbygg 26,6 28,9 14,9 10,0 10,0 10,0 44,9 Idrett 92,1 151,2 262,4 137,0 112,0 110,0 621,4 Næring 11,1 205,0 90,0 0,0 0,0 0,0 90,0 Administrasjon og fellesfunksjoner 26,8 60,2 94,6 92,8 53,9 40,4 281,7 Vann og avløp 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Renovasjon 9,3 38,1 35,9 32,2 16,3 7,5 91,9 Overføring til/fra bedrifter 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum 1 764, , , , , , ,7 Avgiftsfinansierte investeringer Brannvesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Private planer og byggesak 0,0 0,0 0,0 0,7 1,5 0,0 2,2 Vann og avløp 620,7 584,0 294,0 464,0 685,0 685, ,0 Renovasjon 11,9 92,9 105,5 98,8 65,2 7,5 277,0 Sum 632,6 676,9 399,5 563,5 751,7 692, ,2 Sum investeringer 2 397, , , , , , ,8 Side 12 av 15

13 Finansiering av investeringsprogrammet Sum Ikke-avgiftsfinansierte investeringer Bruk av lånemidler , , , , , , ,1 Inntekter fra salg av anleggsmidler -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilskudd til investeringer -58,9-131,7-302,7-286,8-199,3-248, ,3 Kompensasjon for merverdiavgift -256,4-362,2-460,5-330,6-314,3-278, ,7 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -92,3-76,2-4,6-48,8-48,8-37,5-139,6 Andre inntekter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overført fra driftsbudsjettet -233,9-247,8-368,4-368,4-368,4-368, ,6 Bruk av avsetninger -79,6-94,0-112,5-76,4-64,5-45,0-298,3 Sum , , , , , , ,7 Avgiftsfinansierte investeringer Bruk av lånemidler -566,6-676,9-395,5-563,5-751,7-692, ,2 Inntekter fra salg av anleggsmidler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilskudd til investeringer -34,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre inntekter -31,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum -632,6-676,9-395,5-563,5-751,7-692, ,2 Sum investeringer , , , , , , ,8 Budsjettskjema 3 Oversikt Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger -831,5-850,5-868,7-879,9-896,5-896,5 Andre salgs- og leieinntekter , , , , , ,7 Overføringer med krav til motytelse , , , , , ,5 Rammetilskudd , , , , , ,8 Andre statlige overføringer -441,7-438,7-570,2-599,2-600,8-603,2 Andre overføringer -11,7-3,3-3,3-3,3-3,3-3,3 Inntekts- og formuesskatt , , , , , ,4 Eiendomsskatt -738,4-765,0-842,0-842,0-842,0-842,0 Andre direkte og indirekte skatter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter , , , , , ,3 Driftsutgifter Lønnsutgifter 8 227, , , , , ,3 Sosiale utgifter 2 212, , , , , ,7 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 2 893, , , , , ,5 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 3 631, , , , , ,7 Overføringer 1 517, , , , , ,6 Avskrivninger 717,5 751,7 797,5 823,0 835,3 835,3 Fordelte utgifter -406,3-392,5-393,0-393,2-393,7-393,6 Sum driftsutgifter , , , , , ,5 Brutto driftsresultat -456,0-471,8-388,2-500,3-609,6-655,9 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte -322,3-284,9-270,7-273,6-275,6-277,2 Gevinst finansielle instrumenter -1,1-0,6-0,2 0,0 0,0 0,0 Side 13 av 15

14 (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån -3,5-2,9-2,9-2,9-2,9-2,9 Sum finansinntekter -326,9-288,4-273,8-276,5-278,5-280,1 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 455,6 458,2 404,2 424,7 461,1 535,8 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avdrag på lån 464,1 597,4 622,5 695,0 733,8 784,7 Utlån 6,2 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 Sum finansutgifter 926, , , , , ,9 Resultat eksterne finanstransaksjoner 599,6 772,5 758,3 848,6 921, ,8 Motpost avskrivninger Motpost avskrivninger -717,5-751,7-797,5-823,0-835,3-835,3 Sum avskrivninger -717,5-751,7-797,5-823,0-835,3-835,3 Netto driftsresultat -573,9-451,0-427,3-474,7-523,2-445,4 Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av disposisjonsfond -36,6-38,1-64,5-7,4-1,3-1,3 Bruk av bundne driftsfond -69,6-22,3-67,2-47,4-30,4-12,4 Sum bruk av avsetninger -106,2-60,4-131,7-54,8-31,6-13,7 Avsetninger Overført til investeringsbudsjettet 235,0 254,8 368,4 368,4 368,4 368,4 Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsatt til disposisjonsfond 272,3 217,2 173,5 144,3 169,3 61,9 Avsatt til bundne driftsfond 114,0 39,4 17,1 16,9 17,1 28,9 Sum avsetninger 621,4 511,4 559,0 529,5 554,8 459,1 Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-) -58,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Side 14 av 15

15 Budsjettskjema 4 Oversikt Investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -58,4-45,0-60,0-45,0-45,0-45,0 Andre salgsinntekter -32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overføringer med krav til motytelse -92,5-91,2-17,5-48,8-48,8-37,5 Kompensasjon for merverdiavgift -256,4-362,2-460,5-330,6-314,3-278,3 Statlige overføringer -51,1-131,7-302,7-286,8-199,3-248,5 Andre overføringer -43,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Renteinntekter og utbytte -3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum inntekter -537,6-630,1-840,6-711,2-607,4-609,4 Investeringsutgifter Lønnsutgifter 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sosiale utgifter 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 2 058, , , , , ,3 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overføringer 316,6 68,6 68,6 68,6 68,6 68,6 Renteutgifter og omkostninger 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fordelte utgifter -4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum utgifter 2 397, , , , , ,8 Finanstransaksjoner Avdrag på lån 444,5 142,7 362,7 365,0 379,4 391,9 Utlån 433,8 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 Kjøp av aksjer og andeler 56,3 65,1 61,1 64,1 67,1 70,0 Dekning av tidligere års udekket 78,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsatt til ubundne investeringsfond 66,7 47,9 62,9 46,5 46,5 46,5 Avsatt til bundne investeringsfond 324,0 231,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum finanstransaksjoner 1 404,0 936,8 936,7 925,5 943,0 958,4 Finansieringsbehov 3 263, , , , , ,9 Finansiering Bruk av lån , , , , , ,1 Salg av aksjer og andeler -10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Mottatte avdrag på utlån -493,7-361,6-352,7-366,4-380,8-393,4 Overført fra driftsbudsjettet -235,0-254,8-368,4-368,4-368,4-368,4 Bruk av tidligere års udisponert 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av disposisjonsfond -21,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av bundne driftsfond -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av ubundne investeringsfond -70,0-103,1-108,9-109,1-112,1-115,0 Bruk av bundne investeringsfond -319,8-49,0-64,7-31,4-19,5 0,0 Sum finansiering , , , , , ,9 Udekket/udisponert 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Side 15 av 15

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Byrådssak /18 Saksframstilling

Byrådssak /18 Saksframstilling BYRÅDET Byrådssak /18 Saksframstilling Vår referanse: /00627-6 1. Tertialrapport Hva saken gjelder: Tertialrapport 1/ gir en beskrivelse av kommunens økonomiske status basert på driftsog investeringsregnskapet

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Regnskap Note. Brukerbetalinger

Regnskap Note. Brukerbetalinger 10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på

Detaljer

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A Budsjettforslag 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -5 543 914 000-5 240 719

Detaljer

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 083 985 700-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010 HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3

Detaljer

Forsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017.

Forsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017. 2018 budsjettforslag Modum Boligeiendom KF (MBKF) Driftsbudsjett 2018 Det er i budsjettet for 2018 ikke medregnet overføring fra Modum Kommune og MBKF dekker selv renter og avdrag på lån. Det er budsjettert

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Regnskap Oppr. budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Regnskap Oppr. budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A 217 Oppr. budsjett 218 219 22 221 222 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 587-1 194-13 22-13 22-13 22-13 22 Ordinært rammetilskudd -11 756-11 418-114 442-113 192-113

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 2018 Resultat Regnskap i null Kommunens inntekter på driften var på ca 5,97 mrd kroner, mens utgiftene utgjorde 6,04 mrd kroner. Med tillegg av netto finansutgifter (renter og avdrag på lån)

Detaljer

REGNSKAP 2017 UREVIDERTE TALL

REGNSKAP 2017 UREVIDERTE TALL REGNSKAP 2017 UREVIDERTE TALL PRESENTASJON KFKN 7. MARS 2018 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT De vanligste resultatbegrepene Budsjettavvik Måler regnskap mot budsjett det vil si avviket mellom

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

ÅRSREKNESKAP Norddal kommune

ÅRSREKNESKAP Norddal kommune ÅRSREKNESKAP Norddal kommune Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.456.313,93 7.150.000,00 7.150.000,00 7.070.587,77 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Brutto driftsresultat ,

Brutto driftsresultat , Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Regnskap Resultat levert til revisjonen

Regnskap Resultat levert til revisjonen 2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 erbetalinger Saltdal Budsjettrapport: Saltdal: Rådmannens forslag til økonomiplan 20182021 Fellestjenester salgs og leieinntekter 432 000 372 000 372 000 372 000 372 000 372 000 med krav til motytelse

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639 BUDSJETT 2017 - MODUM BOLIGEIENDOM KF Styreformannens innstilling Budsjett 2017 for Modum Boligeiendom KF vedtas slik det fremgår

Detaljer

ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune

ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune ÅRSREKNESKAP Norddal kommune 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.910.697,06 7.509.900,00 7.509.900,00 7.456.313,93 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

Halden kommune. Økonomiplan

Halden kommune. Økonomiplan Halden kommune 2020 2023 SV har som målsetting å ha en rettferdig fordelingspolitikk. En kommune med små forskjeller mellom fattig og rik er en god kommune for alle. Økt ulikhet skaper et kaldt samfunn.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN ÅRSBUDSJETT /856

HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN ÅRSBUDSJETT /856 HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2016-2019 ÅRSBUDSJETT 2016 15/856 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Mål og resultatstyringsprosessen I Hemne kommune... 4 2 KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 6 2.1 SAKSPROTOKOLL...

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet sic5q.\ - Dato: 02.11.2017 kl. 09:00 15.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 C)3b Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset (Nes

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Økonomiforum Hell

Økonomiforum Hell Økonomiforum Hell 07.06.2018 Rammebetingelser i statsbudsjett 2018 Negativ realvekst i alle tre kommunene 3,0 % 2,5 % 2,0 % Frie inntekter 2018 1,5 % Mindre handlingsrom 1,0 % 0,5 % 0,0 % Namsos Fosnes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT Kommunestyresak 137/18 Formannskapets flertallsinnstilling 28. november 2018

ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT Kommunestyresak 137/18 Formannskapets flertallsinnstilling 28. november 2018 ØKONOMIPLAN 2019-2022 ÅRSBUDSJETT 2019 Kommunestyresak 137/18 Formannskapets flertallsinnstilling 28. november 2018 Formannskapets flertallsinnstilling (endringer i forhold til rådmannens forslag er kursiverte)

Detaljer