PPU yrkesfag - Trøndelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PPU yrkesfag - Trøndelag"

Transkript

1 NO EN PPU yrkesfag - Trøndelag Vil du bli lærer i fag- og yrkesopplæringen? Dersom du ønsker å bygge på din yrkesfaglige utdanning slik at du blir lærer, må du ha Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPUY). Med PPUY kvalifiserer du deg til undervisningsstillinger i skoleverket. Samlinger Oppmøte til første samling på Røstad, Levanger, tirsdag 30. august, onsdag 31. august og torsdag 1. september Nærmere opplysninger ettersendes pr e post til aktuelle studenter. 1. årsstudent: Samlinger lagt til torsdager 2. årsstudent: Samlinger lagt til fredager PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13, ÅRSSTUDIUM, DELTID Studiepoeng 60,0 Type studium Startsemester Høst 2016 Språk Norsk Fakultet Studiested Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag Levanger Søknadsfrist GEIR KRISTIAN BERG- LENNERTZEN Studieprogramansvarlig Faggruppeleder Tlf: E-post: HANS-KRISTIAN ØYAN Studieveileder Rådgiver Tlf: E-post: Side 1 av 21

2 YRKESMULIGHETER Med Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag kan du undervise både i grunnskole og i videregående opplæring. Arbeid i folkehøgskoler eller i voksenopplæring kan også være aktuelt. Du som arbeider med opplæring utenfor skole kan... også ha glede av utdanningen. Din fagbakgrunn er et av momentene som vil være avgjørende for hvor du kan få jobb.ppuy er tilrettelagt for personer med yrkesfaglig bakgrunn. VIDERE UTDANNING Studiet kan kvalifisere for videre mastergradsstudium (dersom du har en bachelorgrad). OPPTAKSKRAV 1) Fullført treårig relevant profesjonsrettet bachelorgrad og minimum to års relevant yrkespraksis.2) Fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående nivå, generell studiekompetanse, to års relevant yr...kesteoretisk utdanning utover videregående opplærings nivå og fire års yrkespraksis.nord universitet kan vurdere opptak på grunnlag av realkompetanse.studiet har søknadsfrist 15. april For realkompetansesøkere er søknadsfristen 1. mars Side 2 av 21

3 Programoversikt 1. STUDIEÅR OVERSIKT Høst 2016 Ledelse av læreprosesser - Pedagogikk 1 (1/2) PPU SP Ledelse av læreprosesser - Yrkesdidaktikk 1 (1/2) PPU SP Praksisopplæring 1. periode. Læreridentitet og ledelse av læreprosesser (1/2) PPU190 0 SP Praksisopplæring 3. periode. Overgang grunnskole - videregående opplæring. (1/4) PPU296 0 SP Vår 2017 Ledelse av læreprosesser - Pedagogikk 1 (2/2) PPU SP Ledelse av læreprosesser - Yrkesdidaktikk 1 (2/2) PPU SP Praksisopplæring 1. periode. Læreridentitet og ledelse av læreprosesser (2/2) PPU190 0 SP Praksisopplæring 3. periode. Overgang grunnskole - videregående opplæring. (2/4) PPU296 0 SP Side 3 av 21

4 2. STUDIEÅR Høst 2017 Praksisopplæring 3. periode. Overgang grunnskole - videregående opplæring. (3/4) PPU296 0 SP Skolen i samfunnet - Pedagogikk 2 (1/2) PPU SP Skolen i samfunnet - Yrkesdidaktikk 2 (1/2) PPU SP Praksisopplæring 2. periode. Ledelse og samarbeid (1/2) PPU SP Praksisopplæring 4. periode: Yrkespedagogisk utviklingsarbeid - praktisk del (1/2) PPU297 0 SP Vår 2018 Praksisopplæring 3. periode. Overgang grunnskole - videregående opplæring. (4/4) PPU296 0 SP Skolen i samfunnet - Pedagogikk 2 (2/2) PPU SP Skolen i samfunnet - Yrkesdidaktikk 2 (2/2) PPU SP Praksisopplæring 2. periode. Ledelse og samarbeid (2/2) PPU SP Praksisopplæring 4. periode: Yrkespedagogisk utviklingsarbeid - praktisk del (2/2) PPU297 0 SP Side 4 av 21

5 Studieplan BESKRIVELSE AV STUDIET Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPUY) er profesjonsrettet, forsknings- og erfaringsbasert. Det legges stor vekt på at det skal være helhet og sammenheng mellom yrkesfag, pedagogikk, yrkesdidaktikk og praksis i utdanningen. Utdanningen vektlegger at studentene skal kunne videreutvikle skolen som en institusjon for læring og dannelse i et demokratisk samfunn. PPU skal kvalifisere for undervisning på trinn 8-13, og utdanne kompetente, reflekterte og profesjonelle lærere. Utdanningen har et omfang på 60 studiepoeng og består av pedagogikk, 30 studiepoeng, og yrkesdidaktikk, 30 studiepoeng. I tillegg skal studentene ha 60 dager praksisopplæring. Praksisopplæringen skal være veiledet, vurdert og variert og inngå som en integrert del av studiet. Det skal være progresjon i praksisopplæringen, som vanligvis foregår innenfor eget fag/programområde. Praksisopplæringen skal integrere de ulike innholdskomponentene i studiet slik at praksiserfaringer pluss pedagogisk og yrkesdidaktisk kompetanse utnyttes i kvalifiseringen til læreryrket. Pedagogikk: sosialisering, læring og undervisning analyse av pedagogiske problemstillinger bruk av ulike teoretiske perspektiver Yrkesdidaktikk: læringsarbeid knyttet til å lære et yrke didaktisk planlegging yrkesrelevans vurdering av og for læreprosesser skolen og arbeidslivet Praksis: observasjon planlegging, gjennomføring og kritisk evaluering av læringsarbeid klasseledelse og læringsmiljø skoleorganisasjonen, skolekultur Side 5 av 21

6 LÆRINGSUTBYTTE KUNNSKAP har kunnskap om gjeldende lovverk og styringsdokumenter som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen har bred kunnskap om yrkesfag, pedagogikk og yrkesdidaktikk, arbeidsmetoder/verktøy og prosesser som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen kan se yrkesopplæringen og yrkesutøvelsen i et historisk og kulturelt perspektiv har kunnskap om skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag, og det helhetlige opplæringsløpet fra ungdomstrinnet til endt fag- eller yrkesopplæring ( trinn). har bred kunnskap om ungdomskultur, ungdomsutvikling og læring i ulike sosiale og flerkulturelle kontekster kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for lærerprofesjonen innenfor det yrkespedagogiske og det yrkesdidaktiske området, og kan oppdatere sin kunnskap innenfor disse områdene FERDIGHETER kan anvende sine yrkesfaglige, pedagogiske, yrkesdidaktiske og teknologiske kunnskaper kan planlegge, begrunne, gjennomføre, vurdere og dokumentere relevant fag- og yrkesopplæring tilpasset elevenes/lærlingenes behov kan lede, vurdere og dokumentere elevers læring og utvikling, gi læringsfokuserte tilbakemeldinger og bidra til at elevene/lærlingene kan reflektere over egen læring kan orientere seg i faglitteraturen og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier knyttet til opplæring på ungdomstrinnet og innen fag- og yrkesopplæring (8.-13.trinn) kan reflektere over egen yrkesutøvelse og justere denne under veiledning kan bruke og henvise til relevante forskningsresultater for å treffe begrunnede valg og gjennomføre systematisk yrkesdidaktisk og pedagogisk utviklingsarbeid GENERELL KOMPETANSE har innsikt i relevante pedagogiske og yrkesetiske problemstillinger og kan formidle sentralt fagstoff skriftlig, muntlig og gjennom andre dokumentasjonsformer kan motivere for elevenes/lærlingenes læring, yrkesstolthet og yrkesidentitet via faglig innsikt, engasjement og formidlingsevne kan analysere egne behov for kompetanseheving og ha endrings- og utviklingskompetanse for å møte framtidens behov i skole, arbeids- og samfunnsliv kan legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, og for at lokalt arbeidsliv, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis kan bygge gode relasjoner til elever/lærlinger og skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø, også for minoriteter og i manns- eller kvinnedominerte miljøer kan bygge gode relasjoner til foresatte, og kommunisere og samarbeide med andre aktuelle samarbeidspartnere OPPTAKSKRAV 1) Fullført treårig relevant profesjonsrettet bachelorgrad og minimum to års relevant yrkespraksis. 2) Fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående nivå, generell studiekompetanse, to års relevant yrkesteoretisk utdanning utover videregående opplærings nivå og fire års yrkespraksis. Nord universitet kan vurdere opptak på grunnlag av realkompetanse. Studiet har søknadsfrist 15. april For realkompetansesøkere er søknadsfristen 1. mars VIDERE UTDANNING Studiet kan kvalifisere for videre mastergradsstudium (dersom du har en bachelorgrad). Side 6 av 21

7 KOSTNADER Nord universitet, Levanger, tildeler praksisplasser i samarbeid med skoler og student. Vi forsøker å tildele praksisplasser slik at lang reisetid unngås, men en del studenter må likevel regne med å få reisetid og reisekostnader i forbindelse med praksisgjennomføringen. Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. e må selv dekke kostnader til dette. Det er ingen studieavgift utover semester- og kopinoravgift. REALKOMPETANSE Nord universitet, Levanger, vurderer søknader på grunnlag av realkompetanse for søkere over 25 år. Ta kontakt med opptakskontoret om du vil vite mer om krav til dokumentasjon. EKSAMENSBESTEMMELSER, VURDERING OG KARAKTERFASTSETTING Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer EKSAMEN OG VURDERINGSFORMER Vurderingene skal bidra til at studenten utvikler seg personlig. De skal sikre at studenten har tilegnet seg den kunnskapen, ferdigheten og generelle kompetansen som er formulert i læringsutbyttet. For hvert emne er det klargjort hvilke arbeidskrav som ligger til grunn for å kunne gå opp til eksamen. AVSLUTTENDE EKSAMEN For hvert emne arrangeres en avsluttende eksamen. PROGRAMEVALUERING Det gjennomføres ulike evalueringer sammen med studentene i løpet av utdanningen. AKTUELLE FORSKRIFTER OG SENTRALE BESTEMMELSER FORSKRIFT OM SKIKKETHETSVURDERING I HØYERE UTDANNING I lærerutdanningene skal høgskolen vurdere om den enkelte student er skikket for yrket (jfr 4-10 i Lov om universiteter og høgskoler). Skikkethetsvurderingen foregår gjennom hele studiet, både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet. Det kreves godkjent.vi viser til gjeldende forskrift og tilhørende retningslinjer Side 7 av 21

8 Emnebeskrivelser (8) Ledelse av læreprosesser - Pedagogikk 1 PPU150 Det arbeides med grunnleggende spørsmål om sosialisering, læring og undervisning. Et gjennomgående tema er ledelse av læreprosesser på ulike læringsarenaer. Emnet inngår i Praktisk-pedagogisk utdanning. Det knyttes ingen kostnader til studiet, utover semester- og kopinoravgift. LEDELSE AV LÆREPROSESSER - PEDAGOGIKK 1 PPU150 Studiepoeng 15,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk teoriemne. Høst 2016/vår 2017 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 1. studieår Levanger Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag Norsk LÆRINGSUTBYTTE har kunnskap om læring og om arbeidsmetoder og prosesser som er relevant for profesjonsutøvelsen, og kan videreutvikle sin kunnskap innenfor disse områdene kan lede og dokumentere fag- og yrkesopplæring tilpasset elevenes/lærlingenes behov kan vurdere og dokumentere elevers læring og utvikling, gi læringsfokuserte tilbakemeldinger og bidra til at elevene/lærlingene kan reflektere over egen læring har kunnskap om ungdoms sosialiserings- og læreprosesser kan bygge gode relasjoner til elever/lærlinger og skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø kan samarbeide med elever/lærlinger, kolleger og bedrifter om planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen kan identifisere eget lærings- og kompetansebehov FORKUNNSKAPSKRAV Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet. PENSUM Litteraturliste blir utlevert ved studiestart VURDERINGSORDNING Samlet vurdering (første gang 2014 vår). Skriftlig, gruppebasert semesteroppgave, teller 100/100 av karakteren (første gang 2014 vår). Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren (første gang 2014 vår). Side 8 av 21

9 Ledelse av læreprosesser - Yrkesdidaktikk 1 PPU160 Yrkesfaget og læreryrkets arbeidsoppgaver vil være grunnlag for arbeidet med yrkesdidaktiske problemstillinger på PPU, både på studiesamlinger, i praksisfeltet og i studentens arbeid med oppgaver og prosjekter. Yrkesdidaktikk og pedagogikk vil være integrerte emner, som fra ulike perspektiver vil belyse de mål og problemstillinger studentene til enhver tid arbeider med. Emnet inngår i Praktiskpedagogisk utdanning. Det knyttes ingen kostnader til studiet, utover semester- og kopinoravgift. LEDELSE AV LÆREPROSESSER - YRKESDIDAKTIKK 1 PPU160 Studiepoeng 15,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk teoriemne. Høst 2016/vår 2017 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 1. studieår Levanger Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag Norsk LÆRINGSUTBYTTE kan planlegge, begrunne, gjennomføre og kritisk vurdere yrkesrettet fag- og yrkesopplæring kan analysere og bruke læreplaner som grunnlag for lærings- og undervisningsarbeid kan tilrettelegge sentralt fagstoff på en måte som motiverer til læring og utvikling av yrkesidentitet kan bruke relevante arbeidsprosesser, verktøy, teknikker og uttrykksformer i et læringsperspektiv FORKUNNSKAPSKRAV Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet. PENSUM Litteraturliste blir utlevert ved studiestart VURDERINGSORDNING Samlet vurdering (første gang 2014 vår). Individuell semesteroppgave, teller 100/100 av karakteren (første gang 2014 vår). Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren (første gang 2014 vår). Side 9 av 21

10 Praksisopplæring 1. periode. Læreridentitet og ledelse av læreprosesser PPU190 Praksisopplæringen er en integrert del i studiet. Praksisopplæringen skal være med på å sikre at studenten oppnår relevant og god kompetanse for læreryrket. Praksisopplæringen skal i følge Forskrift for Praktisk-pedagogisk utdanning tilsvare en arbeidsinnsats på 60 arbeidsdager. Den skal være veiledet, vurdert og variert. Taushetsplikt: Studenter som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold (elevers, kollegers etc), har taushetsplikt (Lov om universiteter og høgskoler 4-6). Erklæring om taushetsplikt må underskrives før praksisperioden starter. Underskrevet skjema oppbevares på praksisstedet. Skikkethetsvurdering: I lærerutdanningene skal Nord universitet vurdere om den enkelte student er skikket for yrket (jfr 4-10 i Lov om universiteter og høgskoler). Skikkethetsvurderingen foregår gjennom hele studiet, både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet. Litteraturliste blir utlevert ved studiestart. Nord universitet tildeler praksisplasser i samarbeid med skoler og student. Vi forsøker å tildele praksisplasser slik at lang reisetid unngås, men en del studenter må likevel regne med å få reisetid og reisekostnader i forbindelse med praksisgjennomføringen. Permisjon fra eventuell jobb må påregnes. PRAKSISOPPLÆRING 1. PERIODE. LÆRERIDENTITET OG LEDELSE AV LÆREPROSESSER PPU190 Studiepoeng 0,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk teoriemne. Høst 2016/vår 2017 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 1. studieår Levanger Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag Norsk Side 10 av 21

11 LÆRINGSUTBYTTE Overordnet læringsutbytte som gjelder for alle praksisperioder: er fortrolig med skolens samfunnsmandat og har kompetanse til å initiere og beherske endringer og til å kunne prege utviklingen i skolen har allsidig pedagogisk og yrkesdidaktisk handlingskompetanse kan handle på grunnlag av kunnskap om læring, læreprosesser, arbeidsmåter, læremidler og vurderingsformer kan alene og sammen med andre planlegge, gjennomføre og vurdere pedagogisk arbeid i tråd med etiske krav og retningslinjer kan lede læreprosesser i møte med elever i grupper og klasser, og legge til rette for elevmedvirkning kan drøfte pedagogiske problemstillinger ut fra et profesjonelt og yrkesetisk ståsted har utviklet en profesjonell læreridentitet Læringsutbytte som gjelder spesielt for første praksisperiode: har kunnskap om og kan planlegge undervisning med utgangspunkt i didaktisk relasjonstenkning har kunnskap om observasjon og kan observere elever og lærer i læringsarbeidet kan forholde seg til og reflektere over tilbakemeldinger fra veileder kan utvikle mål for opplæringen og vurdere elevenes måloppnåelse kan møte ulike elevforutsetninger gjennom tilpasset og differensiert opplæring kan observere klasser og enkeltelever sosialt og faglig kan bruke vurdering som del av elevenes læringsarbeid kan samhandle med kolleger, skoleledelse, foresatte og andre aktører i skolen har utviklet bevissthet rundt egen kommunikasjons- og relasjonskompetanse kan utvikle fortrolighet med lærerrollen FORKUNNSKAPSKRAV Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet. LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER Den praktiske delen av utdanningen skal være allsidig, med stigende krav til selvstendighet og ansvar. skal få erfaring med alle sider ved lærerarbeid og delta aktivt i skolens hverdag. Praksislærer og student lager fremdriftsplan for praksisopplæringen i perioden. skal i sitt arbeid ta utgangspunkt i skolens planer, dagsrytme og de forhold som gjelder på praksisstedet. skal ha jevnlig førog etterveiledning med praksislærer. har ansvar for å forberede seg til veiledning, blant annet ved å utarbeide undervisningsplaner. Praksisopplæringen skal foregå i en autentisk yrkessituasjon med elever og skolens ansatte og hoveddelen skal omhandle det å lede læringsprosesser. Når studenten er i praksis følger han/hun normal arbeidsdag ved praksisskolen. En arbeidsdag kan bestå av forarbeid, gjennomføring og etterarbeid av undervisning og av før- og etterveiledning. Den resterende tiden i perioden benyttes til f.eks. observasjon, hjem-skole samarbeid, kollegialt samarbeid. Praksisopplæringen skal gjennomføres parallelt med samlinger. Praksisopplæringen kan gjennomføres individuelt eller i par. Praksisopplæring på flere enn en skole i periode 1 og 2 avhenger blant annet av tilgjengelige praksisplasser innen faget. skal i løpet av praksisopplæringen ha praksissamtale med faglærer fra Nord universitet. RUTINER VED TVIL OM BESTÅTT PRAKSISOPPLÆRING: Dersom studenten står i fare for å få Ikke bestått i en praksisperiode, skal praksislærer gi informasjon om dette så tidlig som mulig til respektive faglærer. Det skal i slike tilfeller avholdes et møte mellom praksislærer, student og faglærer. skal få veiledning og konkrete tilbakemeldinger på områder som må forbedres. Det skal skrives referat fra disse møtene. Dersom en student ikke består en praksisperiode, har studenten rett til ett ekstra forsøk. må skriftlig melde seg opp til ny praksis. Ny praksis gjennomføres etter de samme retningslinjene som ordinær praksis. PRAKSIS Praksisopplæring 1. periode: Læreridentitet og ledelse av læreprosesser, omfatter 30 dager praksis i 1. studieår. VURDERINGSORDNING Samlet vurdering (første gang 2014 høst). PRAKSIS, teller 100/100 av karakteren (første gang 2014 høst). Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren (første gang 2016 vår). Side 11 av 21

12 Side 12 av 21

13 Praksisopplæring 3. periode. Overgang grunnskole - videregående opplæring. PPU296 Praksisperioden kan fordeles over begge studieår. Den kan også gjennomføres i større gruppe. Tredje praksisperiode er nærmere omtalt i praksisheftet. Taushetsplikt: Studenter som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold (elevers, kollegers etc), har taushetsplikt (Lov om universiteter og høgskoler 4-6). Erklæring om taushetsplikt må underskrives før praksisperioden starter. Underskrevet skjema oppbevares på praksisstedet. Skikkethetsvurdering: I lærerutdanningene skal høgskolen vurdere om den enkelte student er skikket for yrket (jfr 4-10 i Lov om universiteter og høgskoler). Skikkethetsvurderingen foregår gjennom hele studiet, både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet. Universitetet tildeler praksisplasser i samarbeid med skoler og student. Vi forsøker å tildele praksisplasser slik at lang reisetid unngås, men en del studenter må likevel regne med å få reisetid og reisekostnader i forbindelse med praksisgjennomføringen. Permisjon fra eventuell jobb må påregnes. PRAKSISOPPLÆRING 3. PERIODE. OVERGANG GRUNNSKOLE - VIDEREGÅENDE OPPLÆRING. PPU296 Studiepoeng 0,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk teoriemne. Høst 2016/vår 2017/høst 2017/vår 2018 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 1. studieår/2. studieår Levanger Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag Norsk LÆRINGSUTBYTTE har innsikt i overgangsfasen mellom ungdomstrinn og videregående opplæring kan så langt det er mulig delta i aktiviteter knyttet til utdanningsvalg og fag i ungdomsskolen kan observere og reflektere over læringsaktivitet i ungdomsskolen FORKUNNSKAPSKRAV Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet. Side 13 av 21

14 LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER Tredje praksisperiode foregår i tilknytning til ungdomsskolen med spesielt fokus på overgang til videregående opplæring. Utdanningsvalg og aktiviteter knyttet til relevante fagområder vil være utgangspunkt for praksisopplæringen. Denne praksisopplæringen kan fordeles over begge studieår og foregå på ulike læringsarenaer. RUTINER VED TVIL OM BESTÅTT PRAKSISOPPLÆRING: Dersom studenten står i fare for å få Ikke bestått i en praksisperiode, skal praksislærer gi informasjon om dette så tidlig som mulig til respektive faglærer. Det skal i slike tilfeller avholdes et møte mellom praksislærer, student og faglærer. skal få veiledning og konkrete tilbakemeldinger på områder som må forbedres. Det skal skrives referat fra disse møtene. Dersom en student ikke består en praksisperiode, har studenten rett til ett ekstra forsøk. må skriftlig melde seg opp til ny praksis. Ny praksis gjennomføres etter de samme retningslinjene som ordinær praksis. PRAKSIS Praksisopplæring 3. periode: Overgang grunnskole - videregående opplæring, omfatter 10 dager praksis som kan fordeles over begge studieår. VURDERINGSORDNING Samlet vurdering (første gang 2015 vår). Praksis, teller 100/100 av karakteren (første gang 2015 vår). Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren (første gang 2016 vår). Side 14 av 21

15 Skolen i samfunnet - Pedagogikk 2 PPU250 Innholdet i emnet handler om læreryrkets funksjoner sett i et system- og samfunnsperspektiv. Det arbeides med tema og problemstillinger knyttet til lærerens endrings- og utviklingsoppgaver, og med de rammer som mandat, styringsdokumenter og organisasjonskultur setter for skolens virksomhet. Etiske problemstillinger, både på individ- og samfunnsnivå, er sentrale i emnet. Emnet inngår i Praktisk-pedagogisk utdanning. Det knyttes ingen kostnader til studiet, utover semester- og kopinoravgift. SKOLEN I SAMFUNNET - PEDAGOGIKK 2 PPU250 Studiepoeng 15,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk teoriemne. Høst 2017/vår 2018 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 2. studieår Levanger Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag Norsk EMNEEVALUERING Det gjennomføres ulike evalueringer sammen med studentene i løpet av utdanningen. Evalueringene vil danne grunnlag for justeringer av faginnhold, arbeidsformer og fag- og semesterplaner. LÆRINGSUTBYTTE har kunnskap om gjeldende lovverk og styringsdokumenter som er relevant for profesjons- og yrkesutøvelsen kan orientere seg i faglitteraturen og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier for trinn har en integrert faglig, pedagogisk, yrkesetisk og fag-/yrkesdidaktisk kompetanse kan anvende pedagogiske perspektiver stilt overfor samfunnets utviklings- og endringsbehov kan bruke relevante forskningsresultater, treffe begrunnede valg, og gjennomføre systematisk faglig og pedagogisk utviklingsarbeid har endrings- og utviklingskompetanse som grunnlag for å møte fremtidens skole, arbeids- og samfunnsliv FORKUNNSKAPSKRAV Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet. PENSUM Litteraturliste blir utlevert ved studiestart VURDERINGSORDNING Samlet vurdering (første gang 2015 vår). Individuell hjemmeeksamen, 7 Dager. Teller 100/100 av karakteren (første gang 2015 vår). Side 15 av 21

16 Side 16 av 21

17 Skolen i samfunnet - Yrkesdidaktikk 2 PPU260 Emnet omhandler skole- og samfunnsmessige forhold som legger rammer for læring, sosialisering og utvikling i yrkesfaget. Design og fremdrift i endrings- og utviklingsprosjekter knyttet til yrkesopplæring er gjennomgående tema. Emnet inngår i Praktisk-pedagogisk utdanning. Det knyttes ingen kostnader til studiet, utover semester- og kopinoravgift. SKOLEN I SAMFUNNET - YRKESDIDAKTIKK 2 PPU260 Studiepoeng 15,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk teoriemne. Høst 2017/vår 2018 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 2. studieår Levanger Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag Norsk EMNEEVALUERING Det gjennomføres ulike evalueringer sammen med studentene i løpet av utdanningen. Evalueringene vil danne grunnlag for justeringer av faginnhold, arbeidsformer og fag- og semesterplaner. LÆRINGSUTBYTTE kan legge til rette for nytenkning og innovasjon kan involvere lokalt arbeidsliv, samfunns- og kulturliv i opplæringen kan se faget, yrket og yrkesopplæringen i et historisk og kulturelt perspektiv kan anvende yrkesdidaktiske og teknologiske ferdigheter i tråd med samfunnets utviklings- og endringsbehov kan bruke og henvise til relevante forskningsresultater for å treffe begrunnede valg og gjennomføre systematisk yrkesdidaktisk utviklingsarbeid kan analysere eget behov for kompetanseheving FORKUNNSKAPSKRAV Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet. PENSUM Litteraturliste blir utlevert ved studiestart VURDERINGSORDNING Samlet vurdering (første gang 2015 vår). Skriftlig grupperapport fra utviklingsprosjekt, teller 100/100 av karakteren (første gang 2015 vår). Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren (første gang 2015 vår). Side 17 av 21

18 Praksisopplæring 2. periode. Ledelse og samarbeid PPU2901 Praksisopplæringen er en integrert del i studiet. Praksisopplæringen skal bidra til å sikre at studentene oppnår relevant og god komeptanse for læreryrket. Opplæringen skal foregå i en autentisk yrkessituasjon med elever og skolens ansatte. Opplæringen skal være veiledet, vurdert og variert. Når studenten er i praksis følger han/hun normal arbeidsdag ved praksisskolen. I andre studieår arbeider studenten med et yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU) som forutsetter aksjoner i skole og/eller bedrift. Arbeidet utføres i grupper, og ikke alle praksisskoler vil være arena for aksjoner. Utviklingsarbeidet er derfor gitt en egen emneplan (4. praksisperiode), hvor faglærer foretar vurderingen. Der gruppene har aksjoner i praksislærers klasse, vil aksjonene være sentrale gjennom perioden. Gjennomføring av aksjoner vil uansett kunne være tema i veiledningssamtaler med alle praksislærere. Taushetsplikt: Studenter som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold (elevers, kollegers etc), har taushetsplikt (Lov om universiteter og høgskoler 4-6). Erklæring om taushetsplikt må underskrives før praksisperioden starter. Underskrevet skjema oppbevares på praksisstedet. Skikkethetsvurdering: I lærerutdanningene skal universitetet vurdere om den enkelte student er skikket for yrket (jfr 4-10 i Lov om universiteter og høgskoler). Skikkethetsvurderingen foregår gjennom hele studiet, både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet. Semesteravgift. Universitetet tildeler praksisplasser i samarbeid med skoler og student. Vi forsøker å tildele praksisplasser slik at lang reisetid unngås, men en del studenter må likevel regne med å få reisetid og reisekostnader i forbindelse md praksisgjennomføringen. Permisjon fra eventuell jobb må påregnes. PRAKSISOPPLÆRING 2. PERIODE. LEDELSE OG SAMARBEID PPU2901 Studiepoeng 0,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk teoriemne. Høst 2017/vår 2018 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 2. studieår Levanger Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag Norsk EMNEEVALUERING Det gjennomføres ulike evalueringer sammen med studentene i løpet av utdanningen. Evalueringene vil danne grunnlag for justeringer av faginnhold, arbeidsformer og fag- og semesterplaner. Side 18 av 21

19 LÆRINGSUTBYTTE Overordnet læringsutbytte som gjelder for alle praksisperioder er satt opp i emneplanen for 1. periode, PPU 190. Læringsutbytte som gjelder spesielt for andre praksisperiode: kan lede læreprosesser i ulike læringsfellesskap kan bruke varierte og yrkesrelevante arbeidsmåter og læremidler kan evaluere egen og andres praksis med referanse til teori og forskning kan bidra til yrkespedagogisk utvikling i skolen kan planlegge og evaluere møter og utviklingssamtaler med elever og foresatte har innsikt i egen utvikling som lærer, og kan analysere egen lærerkompetanse har kunnskap om skolen som organisasjon og samfunnsinstitusjon kan selvstendig og sammen med andre planlegge, gjennomføre og kritisk evaluere egen undervisning FORKUNNSKAPSKRAV PPU190 må være bestått for at studenten skal kunne fortsette med PPU290. LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER Den praktiske delen av utdanningen skal være allsidig, med stigende krav til selvstendighet og ansvar. Praksislærer og student lager fremdriftsplan for praksisopplæringen. skal i sitt arbeid ta utgangspunkt i skolens planer, dagsrytme og de forhold som gjelder på praksisstedet. skal ha jevnlig førog etterveiledning med praksislærer. har ansvar for å forberede seg til veiledning. Praksisheftet gir nærmere opplysninger om hvordan aksjoner i studentens yrkespedagogiske utviklingsarbeid i andre studieår kan integreres i praksisopplæringen. Praksisopplæring på flere enn en skole i periode 1 og 2 avhenger blant annet av tilgjengelige praksisplasser innen faget. skal i løpet av praksisopplæringen ha praksissamtale med faglærer fra universitetet. RUTINER VED TVIL OM BESTÅTT PRAKSISOPPLÆRING: Dersom studenten står i fare for å få Ikke bestått i en praksisperiode, skal praksislærer gi informasjon om dette så tidlig som mulig til respektive faglærer. Det skal i slike tilfeller avholdes et møte mellom praksislærer, student og faglærer. skal få veiledning og konkrete tilbakemeldinger på områder som må forbedres. Det skal skrives referat fra disse møtene. Dersom en student ikke består en praksisperiode, har studenten rett til ett ekstra forsøk. må skriftlig melde seg opp til ny praksis. Ny praksis gjennomføres etter de samme retningslinjene som ordinær praksis. PENSUM Litteraturliste blir utlevert ved studiestart PRAKSIS Praksisopplæring 2. periode: Ledelse og samarbeid, omfatter 12 dager praksis i 2. studieår Side 19 av 21

20 Praksisopplæring 4. periode: Yrkespedagogisk utviklingsarbeid - praktisk del PPU297 Et yrkespedagogisk utviklingsarbeid er et målrettet og systematisk utført arbeid for å skape forandring i yrkesopplæringen. e skal planlegge, gjennomføre og evaluere et slikt utviklingsarbeid i skole eller bedrift. Semesteravgift. Noen studenter må regne med å få kostnader til transport til skolen/bedriften hvor utviklingsarbeidet skal gjennomføres. Permisjon fra eventuell jobb må påregnes. PRAKSISOPPLÆRING 4. PERIODE: YRKESPEDAGOGISK UTVIKLINGSARBEID - PRAKTISK DEL PPU297 Studiepoeng 0,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk teoriemne. Høst 2017/vår 2018 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 2. studieår Levanger Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag Norsk EMNEEVALUERING Det gjennomføres ulike evalueringer sammen med studentene i løpet av utdanningen. Evalueringene vil danne grunnlag for justeringer av faginnhold, arbeidsformer og fag- og semesterplaner. LÆRINGSUTBYTTE kan bidra til yrkespedagogisk utvikling i skolen kan analysere egne behov for kompetanseheving, og ha endrings- og utviklingskompetanse for å møte fremtidens behov i skole, arbeids- og samfunnsliv kan bruke og henvise til relevante forskningsresultater for å treffe begrunnede valg og gjennomføre systematisk yrkesdidaktisk og pedagogisk utviklingsarbeid FORKUNNSKAPSKRAV Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet. LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER Denne praksisperioden gjennomføres sammen med en mindre gruppe medstudenter i skole og/eller bedrift. Utviklingsarbeidet har en aksjonsrettet arbeidsform, som vil kreve varierte aktiviteter på ulike læringsarenaer. PRAKSIS Praksisopplæring 4. periode: Yrkespedagogisk utviklingsarbeid - praktisk del, omfatter 8 dager praksis i 2. studieår Side 20 av 21

21 Side 21 av 21

PPU yrkesfag - Trøndelag

PPU yrkesfag - Trøndelag NO EN PPU yrkesfag - Trøndelag Vil du bli lærer i fag- og yrkesopplæringen? Dersom du ønsker å bygge på din yrkesfaglige utdanning slik at du blir lærer, må du ha Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag

Detaljer

Med joik som utgangspunkt, 15 stp

Med joik som utgangspunkt, 15 stp NO EN Med joik som utgangspunkt, 15 stp Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør derfor en naturlig del av det kulturelle

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". MATEMATIKK

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". Det

Detaljer

Med joik som utgangspunkt, 15 stp, Levanger

Med joik som utgangspunkt, 15 stp, Levanger NO EN Med joik som utgangspunkt, 15 stp, Levanger Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør derfor en naturlig del av

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn, 30 stp Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn, 30 stp, er et videreutdanningstilbud for lærere som er

Detaljer

Idrettsvitenskap. Side 1 av 5 BACHELOR I IDRETTSSVITENSKAP

Idrettsvitenskap. Side 1 av 5 BACHELOR I IDRETTSSVITENSKAP NO EN Idrettsvitenskap Idrettsvitenskap, bachelorgradsstudium, gir deg en god teoretisk og praktisk bakgrunn for å arbeide med idrett i ulike roller. Gjennom studiet vil du få utviklet din evne til å lede

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". MATEMATIKK

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn, 30 stp Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn, 30 stp, er et videreutdanningstilbud for lærere som er

Detaljer

Med joik som utgangspunkt, 15 stp

Med joik som utgangspunkt, 15 stp NO EN Med joik som utgangspunkt, 15 stp Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør derfor en naturlig del av det kulturelle

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærer, bachelorgradsstudium, gir deg tre studieår med fokus på lærerrollen i kroppsøving og idrett.

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". Det

Detaljer

Musikkpedagog og formidler i kulturskolen

Musikkpedagog og formidler i kulturskolen NO EN Musikkpedagog og formidler i kulturskolen Musikkpedagog og formidler i kulturskolen, bachelorgradstudium ved Levanger, gir deg et solid faglig grunnlag for musikkfaglig arbeid i kulturskolen, kulturlivet

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Uteområdet som læringsarena, 30 stp, Levanger

Uteområdet som læringsarena, 30 stp, Levanger NO EN Uteområdet som læringsarena, 30 stp, Levanger UTEOMRÅDET SOM LÆRINGSARENA - "UTOLA" er et studium som går over to semester og tar sikte på å gi lærere, studenter og gårdbrukere kunnskaper og praktiske

Detaljer

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, samlingsbasert, Levanger

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, samlingsbasert, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 1, 30 stp, samlingsbasert, Levanger Det samlingsbaserte studiet Spesialpedagogikk 1, 30 stp, er et fleksibelt heltidsstudium som går høsten 2016. Studiet gir deg kompetanse til

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Engelsk 1, for trinn, 30 stp, videreutdanning

Engelsk 1, for trinn, 30 stp, videreutdanning NO EN Engelsk 1, for 1.-7. trinn, 30 stp, videreutdanning Dette er studiet for deg som ønsker å undervise engelsk i grunnskole, der det er bruk for gode språklærere. Det er tett kontakt mellom lærere og

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag

lærerutdanning og kunst- og kulturfag NO EN Samfunnsfag 2 Samfunnsfag 2 omfatter like deler historie, samfunnskunnskap og geografi. Emnet er derfor delt i de tre hovedområdene Historie, Samfunnskunnskap og Geografi med noe forskjellige faglige

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp

KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp NO EN KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp Dette studiet er for deg som arbeider i SFO, barnehage, fritidsklubber, skole eller som på annen måte har nærkontakt med barn og unge i jobben

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger Barn og unge med særskilte behov møter vi daglig i barnehage og skole. Ønsker du å perfeksjonere deg for å arbeide med denne gruppa, er dette studiet midt i

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist NO EN Spesialpedagogikk Barn og unge med særskilte behov møter vi daglig i barnehage og skole. Ønsker du å perfeksjonere deg for å arbeide med denne gruppa, er dette studiet midt i blinken for deg. Studiet

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Idrett, deltid, Meråker

Idrett, deltid, Meråker NO EN Idrett, deltid, Meråker Dette studiet i idrett er tilrettelagt for deg som er idrettsutøver på høgt nivå - først og fremst innen langrenn, skyting og skiskyting. Her har du mulighet til å trene,

Detaljer

Naturfag 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Naturfag 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Naturfag 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Naturfaglig kunnskap er vesentlig for å forstå kompleksiteten i naturen og i samfunnet. Det er i dag et stort behov for lærere med kompetanse i

Detaljer

KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp.

KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp. NO EN KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp. I dette emnet lærer studenten om barn og unge med spesielle behov (spesialpedagogiske prinsipp, opplæringsloven, lov om barnehager og rammeplan

Detaljer

KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp

KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp NO EN KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp Dette studiet er for deg som arbeider i SFO, barnehage, fritidsklubber, skole eller som på annen måte har nærkontakt med barn og unge i jobben

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes profesjonsutvikling,

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for 5.-10. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". ENGELSK

Detaljer

Samfunnsfag. Side 1 av 6. Samlinger: ukene 2, 8, 14 og 18. Undervisningsdager er mandag, tirsdag og onsdag, og hele uke 18. ÅRSSTUDIUM I SAMFUNNSFAG

Samfunnsfag. Side 1 av 6. Samlinger: ukene 2, 8, 14 og 18. Undervisningsdager er mandag, tirsdag og onsdag, og hele uke 18. ÅRSSTUDIUM I SAMFUNNSFAG NO EN Samfunnsfag Studiet tar opp innhold og arbeidsmåter som er sentrale for de tre fagene som utgjør samfunnsfag i grunnskolen: samfunnskunnskap, geografi og historie. Studiet vil også være relevant

Detaljer

KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp.

KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp. NO EN KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp. I dette emnet lærer studenten om barn og unge med spesielle behov (spesialpedagogiske prinsipp, opplæringsloven, lov om barnehager og rammeplan

Detaljer

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, samlingsbasert, Levanger

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, samlingsbasert, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 1, 30 stp, samlingsbasert, Levanger Det samlingsbaserte studiet Spesialpedagogikk 1, 30 stp, er et fleksibelt heltidsstudium. Studiet gir deg kompetanse til å gjennomføre tilpasset

Detaljer

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid NO EN Organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiet er et videreutdanningstilbud til ansatte i PPT og søkes via Utdanningsdirektoratet. Studiet er delt inn i to moduler à 15 studiepoeng. Opplæringen

Detaljer

Komponering for scene, film og tv, 30 stp, Levanger

Komponering for scene, film og tv, 30 stp, Levanger NO EN Komponering for scene, film og tv, 30 stp, Levanger I studiet vil arbeidet med komponering ha særlig fokus på musikk for scene (teater, revy, dans), filmmusikk og musikk for AV produksjoner (TV).

Detaljer

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for barnehagelærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for framtidens

Detaljer

Rytmisk korledelse, 30 stp, Levanger

Rytmisk korledelse, 30 stp, Levanger NO EN Rytmisk korledelse, 30 stp, Levanger Liker du å jobbe med kor? Har du en drøm om å drive en vokalgruppe? Liker du rytmisk musikk? Liker du å utvikle metoder i korarbeid? Vil du bli en bedre dirigent?

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Spesialpedagogikk 2, 30 stp, Levanger

Spesialpedagogikk 2, 30 stp, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 2, 30 stp, Levanger Spesialpedagogikk 2 vektlegger å videreutvikle studentenes kompetanse til å reflektere rundt, forstå og møte aktuelle og komplekse utfordringer omkring organisering,

Detaljer

Mat og helse, 30 stp, Levanger

Mat og helse, 30 stp, Levanger NO EN Mat og helse, 30 stp, Levanger Dette studiet er praktisk rettet, der det å lage mat inngår som en viktig del. Den teoretiske delen er viktig som grunnlag for det praktiske arbeidet og for fagets

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 Studiet legger vekt på å utdanne veiledere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning og som bidrar i studentene og nyutdannede

Detaljer

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG 8 13 Vedlegg 5 til oversendelsesbrev til Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere - nettbasert

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere - nettbasert Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere - nettbasert Grad Årsstudium Studiepoeng 60 Varighet 4 semestre Heltid/deltid Deltid Studieprogramansvarlig Else Snoen Telefon 75517704 Studieveileder Gisle

Detaljer

Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser

Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser Innhold: Læringsutbyttebeskrivelse 1.-7. trinn s.1 Læringsutbyttebeskrivelse 5.-10. trinn s.5 Læringsutbyttebeskrivelse 1.-7.

Detaljer

Samfunnsfag 1. Side 1 av 5 SAMFUNNSFAG 1. MORTEN MEDIÅ Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post:

Samfunnsfag 1. Side 1 av 5 SAMFUNNSFAG 1. MORTEN MEDIÅ Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post: NO EN Samfunnsfag 1 Samfunnsfag 1 omfatter like deler historie, samfunnskunnskap og geografi. Emnet er derfor delt i de tre hovedområdene Historie, Samfunnskunnskap og Geografi med noe forskjellige faglige

Detaljer

Spesialutdanning for klasse AM 146 for trafikklærere og lærere i offentlig skole

Spesialutdanning for klasse AM 146 for trafikklærere og lærere i offentlig skole Spesialutdanning for klasse AM 146 for trafikklærere og lærere i offentlig skole Nasjonal transportplan og nullvisjonen legger grunnlag for styrking av trafikantopplæringen. Herunder en mer omfattende

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for 1.-10. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". Det

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for 1.-10. trinn, 30 stp Studiet er et videreutdanningstilbud rettet mot lærere som underviser i barnetrinnet eller på ungdomsskolen, men som har færre enn

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

Psykisk helsearbeid - deltid

Psykisk helsearbeid - deltid NO EN Psykisk helsearbeid - deltid Har du lyst til å gjøre en forskjell i arbeidet mot psykiske plager og lidelser? Masterutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spesialkompetanse på hvordan du kan hjelpe

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Studiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap, Norsk og Matematikk er obligatoriske fag, mens studentene

Detaljer

Forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Fastsatt av Kunnskapsdepartementet [dato] med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2

Detaljer

Plan for veiledet praksis

Plan for veiledet praksis Lærerutdanning for tospråklige lærere Plan for veiledet praksis Practical Training in Teacher Education for Bilingual Teachers Varighet: 8 semester Studieprogramkode: TOSBA Godkjent av fakultetets studieutvalg

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes

Detaljer

Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk, 6 studiepoeng

Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk, 6 studiepoeng Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk, 6 studiepoeng Spesialutdanning for lærere i grunn- og videregående skole. Studiet kvalifiserer for undervisning i "Trafikalt grunnkurs" i offentlig

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen.

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen. NO EN Småbarnspedagogikk Studiet vektlegger kunnskap om små barns utvikling og læring. Trygghet, tilknytning, nærhet, varme og oppmuntring i hverdagen er viktige faktorer for å gi små barn gode utviklingsmuligheter.

Detaljer

PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG

PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING YRKESFAG - SIDE 293 PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.04.2015. Kort om praktisk-pedagogisk

Detaljer

Instruktør i ulykkesberedskap, 6 studiepoeng

Instruktør i ulykkesberedskap, 6 studiepoeng Instruktør i ulykkesberedskap, 6 studiepoeng Gjennom rådsdirektiv 2003/59/EF gis det detaljerte mål for krav til tungbilsjåførens yrkeskompetanse. Trafikklærere på tunge kjøretøy som utdannes i dag, må

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10

Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos NO EN Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos Veiledning og veilederkompetanse kan gi deg faglig og personlig vekst og utvikling. Veiledningspedagogikk er et tverrfaglig emne som gir deg grunnleggende

Detaljer

lærerutdanning Søknadsfrist

lærerutdanning Søknadsfrist NO EN Spesialpedagogikk Barn og unge med særskilte behov møter vi daglig i barnehage og skole. Ønsker du å perfeksjonere deg for å arbeide med denne gruppa, er dette studiet midt i blinken for deg. Studiet

Detaljer

PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG

PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG SIDE 323 PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 08.02.2016 Kort om praktisk-pedagogisk

Detaljer

lærerutdanning Søknadsfrist

lærerutdanning Søknadsfrist NO EN Idrett Er du idrettsutøver eller idrettsinteressert, er årsstudiet i idrett midt i blinken for deg. Du får et studieår med mye praktisk idrettsaktivitet, samtidig som du får en god trenerutdanning.

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master NO EN Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn, 5-årig master Dette mastergradsstudiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap er et obligatorisk fag, mens

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område NO EN Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område Studiet skal utvikle bred forståelse for samisk historie, kultur og samfunn med spesiell vekt på lulesamiske områder.

Detaljer

Spesialpedagogikk 2, 30 stp, Levanger

Spesialpedagogikk 2, 30 stp, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 2, 30 stp, Levanger Spesialpedagogikk 2 vektlegger å videreutvikle studentenes kompetanse til å reflektere rundt, forstå og møte aktuelle og komplekse utfordringer omkring organisering,

Detaljer

Uteområdet som læringsarena, 30 stp, Levanger

Uteområdet som læringsarena, 30 stp, Levanger NO EN Uteområdet som læringsarena, 30 stp, Levanger "UTOLA" - Uteområdet som læringsarena. Ønsker du å gjøre "Uteskolen" til en bedre undervisningsarena enn hva klasserommet er - da er dette studiet for

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område NO EN Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område Studiet skal utvikle bred forståelse for samisk historie, kultur og samfunn med spesiell vekt på lulesamiske områder.

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist Elev leser NO EN Norsk 1 Studiet gir ei brei innføring i ulike norskdidaktiske emner som elevtekstanalyse, teorier om lesing og skriving og litteraturdidaktikk. I tillegg gir studiet innsikt i språket

Detaljer

BirdID Western Palearctic

BirdID Western Palearctic BirdID Western Palearctic Gjennom studiet BirdID Western Palearctic kan du kvalifisere deg for feltundersøkelser omkring forekomst og antall av ulike fuglearter. Det vil også være personlig verdifullt

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Dette mastergradsstudiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer,

Detaljer

Musikkbasert miljøbehandling, Levanger

Musikkbasert miljøbehandling, Levanger Musikkbasert miljøbehandling, Levanger I studiet lærer du å ta i bruk miljøtiltak med musikk innen eldreomsorg, rusomsorg og psykisk helsevern. Nyere studier viser at når helse- og omsorgsarbeidere bruker

Detaljer

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen trinn

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen trinn Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 5.-10.trinn Grunnskolelærerutdanningen skal kvalifisere lærere til å utøve et krevende og komplekst yrke i et samfunn preget av mangfold og endring.

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag

lærerutdanning og kunst- og kulturfag NO EN Matematikk 1 I Matematikk 1 arbeider studentene med matematikkdidaktiske og matematikkfaglige temaer. Temaene er arbeid med utviklingen av tallbegrepet og overgangen fra tall til algebra. Det arbeides

Detaljer

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn)

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn) Emne GLU1P45_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:47 Praksis 4. år - 10 dager vår (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P45_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Sosialt arbeid, sosionom

Sosialt arbeid, sosionom NO EN Sosialt arbeid, sosionom Ønsker du å bidra til at mennesker i vanskelige livssituasjoner får et bedre liv? Vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter til å løse, redusere og forebygge sosiale problemer?

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Studiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer, og undervisningen

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet NO EN Helse, miljø og sikkerhet Arbeidslivet er en viktig arena for folkehelsearbeid. Et trygt og godt arbeidsmiljø lønner seg både menneskelig og økonomisk. Studiet har som mål å gi deg nødvendige kunnskaper

Detaljer

Praksis 3. år - 20 dager ( trinn)

Praksis 3. år - 20 dager ( trinn) Emne GLU1P30_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:08 Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere for trinn, deltid, nettbasert

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere for trinn, deltid, nettbasert NO EN Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere for 8.-13. trinn, deltid, nettbasert Har du lyst til å bruke din yrkeserfaring og yrkesteoretiske bakgrunn for å bidra til en framtidsretta skole?

Detaljer

PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FPPU FOR YRKESFAG (FPPU-Y)

PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FPPU FOR YRKESFAG (FPPU-Y) PRAKTISK PEDAGOGISK UTDANNING YRKESFAG SIDE 655 PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FPPU FOR YRKESFAG (FPPU-Y) STUDIETILBUD NTNU har følgende lærerutdanningstilbud innen praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag

Detaljer

Utdanningsdirektoratet Saksbehandler: Sven Eirik Nilssen Styret for nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning Vår dato: 18.03.2013 r Defes-clateL;- i i \IVISSITLI1! i NI(41,01 04 // p Vår referanse:

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor NO EN Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor Syns du at fysisk aktivitet for barn og ungdom er viktig? Vet du at manglende fysisk aktivitet og dårlig kosthold har ført til en sterk økning av livsstilsykdommer?

Detaljer

Spesialutdanning for klasse T (Traktor)

Spesialutdanning for klasse T (Traktor) Spesialutdanning for klasse T (Traktor) Spesialutdanning for trafikklærer i klasse T er en utdanning for den som ønsker å være trafikklærer i førerkortklasse T. Utdanningen setter primært fokus på opplæring

Detaljer

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp NO EN Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for barnehagelærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Studiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer, og undervisningen

Detaljer

Kunst og håndverk 2. Side 1 av 6 KUNST OG HÅNDVERK 2

Kunst og håndverk 2. Side 1 av 6 KUNST OG HÅNDVERK 2 NO EN Kunst og håndverk 2 Kunst og håndverk 2 bygger på kunst og håndverk 1 og gir fordypet kunnskap gjennom skapende arbeid, fagdidaktisk refleksjon og utvidet innsikt i fagets tekniske, visuelle og materielle

Detaljer

PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FPPU FOR YRKESFAG (FPPU-Y)

PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FPPU FOR YRKESFAG (FPPU-Y) PPU FOR YRKESFAG 19 PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FPPU FOR YRKESFAG (FPPU-Y) STUDIETILBUD NTNU har følgende lærerutdanningstilbud innen praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (FPPU-Y): Toårig deltidsstudium

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Kunst og håndverk Studietilbudet tar for seg visuell kommunikasjon, design, kunst, arkitektur og skulptur. Studiet er satt sammen av to emner fordelt over to semester, med avsluttende eksamen i hvert

Detaljer

Kommunal økonomi og ledelse

Kommunal økonomi og ledelse NO EN Kommunal økonomi og ledelse Studiet i kommunal økonomi og ledelse har som formål å gi yrkesutdanning som kvalifiserer til krevende stillinger på saksbehandler- og ledernivå i offentlig forvaltning:

Detaljer

Barnehagelærer. Side 1 av 6 BACHELOR BARNEHAGELÆRERUTDANNING. Studiepoeng 180,0 Type studium Bachelorgrad Startsemester.

Barnehagelærer. Side 1 av 6 BACHELOR BARNEHAGELÆRERUTDANNING. Studiepoeng 180,0 Type studium Bachelorgrad Startsemester. NO EN Barnehagelærer Har DU lyst på en jobb der DU utgjør en forskjell, hvor du er betydningsfull og viktig? En jobb som byr på mange gleder, kreative utfordringer og interessante oppgaver? En jobb hvor

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Grunnskolelærer for trinn (samlingsbasert)

Grunnskolelærer for trinn (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærer for 1.-7. trinn (samlingsbasert) Studiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer, og undervisningen intensiveres gjennom

Detaljer