PPU yrkesfag - Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PPU yrkesfag - Trøndelag"

Transkript

1 NO EN PPU yrkesfag - Trøndelag Vil du bli lærer i fag- og yrkesopplæringen? Dersom du ønsker å bygge på din yrkesfaglige utdanning slik at du blir lærer, må du ha Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPUY). Med PPUY kvalifiserer du deg til undervisningsstillinger i skoleverket. Samlinger Oppmøte til første samling på Røstad, Levanger, tirsdag 30. august, onsdag 31. august og torsdag 1. september Nærmere opplysninger ettersendes pr e post til aktuelle studenter. 1. årsstudent: Samlinger lagt til torsdager 2. årsstudent: Samlinger lagt til fredager PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13, ÅRSSTUDIUM, DELTID Studiepoeng 60,0 Type studium Startsemester Høst 2016 Språk Norsk Fakultet Studiested Avdeling for lærerutdanning Levanger Søknadsfrist GEIR KRISTIAN BERG- LENNERTZEN Studieprogramansvarlig Studieleder Tlf: E-post: HANS-KRISTIAN ØYAN Studieveileder Rådgiver Tlf: E-post: Side 1 av 21

2 YRKESMULIGHETER Med Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag kan du undervise både i grunnskole og i videregående opplæring. Arbeid i folkehøgskoler eller i voksenopplæring kan også være aktuelt. Du som arbeider med opplæring utenfor skole kan... også ha glede av utdanningen. Din fagbakgrunn er et av momentene som vil være avgjørende for hvor du kan få jobb.ppuy er tilrettelagt for personer med yrkesfaglig bakgrunn. VIDERE UTDANNING Studiet kan kvalifisere for videre mastergradsstudium (dersom du har en bachelorgrad). OPPTAKSKRAV OPPTAKSKRAV1. Fullført treårig, relevant profesjonsrettet bachelorgrad og minimum to års relevant yrkespraksiseller2. Fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående nivå, generell studiekompetanse, to... års relevant yrkesteoretisk utdanning etter fagbrev og fire års yrkespraksis. Nord universitet, Levanger, vurderer søknader på grunnlag av realkompetanse for søkere over 25 år. Ta kontakt med opptakskontoret om du vil vite mer om krav til dokumentasjon.alle søknader saksbehandles på bakgrunn av innsendt dokumentasjon. All relevant dokumentasjon lastes opp i Søknadsweb.Rangering av søkere:prioritet 1: Kvalifiserte søkere som har fått tilsetting som lærer på vilkår i videregående opplæring(må dokumenteres med tilsettingsbrev fra fylkeskommunen/arbeidsgiver).prioritet 2: Kvalifiserte søkere som kan dokumentere opplæringsansvar som arbeidsoppgave.prioritet 3: Kvalifiserte søkere utover dette rangeres etter følgende kriterier ut fra innsendt dokumentasjon:a) Antall måneder undervisningspraksis etter endt fag-/yrkesutdanning. Deltid omregnes til heltid.b) Antall måneder fag-/yrkespraksis etter endt fag-/yrkesutdanning. Deltid omregnes til heltid. Avhengig av fagsammensettingen på aktuelle søkere, forbeholder vi oss retten til å sette opp kvoter for ulike programområder. Opptaket er normalt klart i juni. Det kreves godkjent politiattest for å starte på studiet (søkes på politiet.no med grunnlag i opptaksbrev).det er obligatorisk oppmøte til oppstartssamlingen Side 2 av 21

3 Programoversikt 1. STUDIEÅR OVERSIKT Høst 2016 Ledelse av læreprosesser - Pedagogikk 1 (1/2) PPU SP Ledelse av læreprosesser - Yrkesdidaktikk 1 (1/2) PPU SP Praksisopplæring 1. periode. Læreridentitet og ledelse av læreprosesser (1/2) PPU190 0 SP Praksisopplæring 3. periode. Overgang grunnskole - videregående opplæring. (1/4) PPU296 0 SP Vår 2017 Ledelse av læreprosesser - Pedagogikk 1 (2/2) PPU SP Ledelse av læreprosesser - Yrkesdidaktikk 1 (2/2) PPU SP Praksisopplæring 1. periode. Læreridentitet og ledelse av læreprosesser (2/2) PPU190 0 SP Praksisopplæring 3. periode. Overgang grunnskole - videregående opplæring. (2/4) PPU296 0 SP Side 3 av 21

4 2. STUDIEÅR Høst 2017 Praksisopplæring 3. periode. Overgang grunnskole - videregående opplæring. (3/4) PPU296 0 SP Skolen i samfunnet - Pedagogikk 2 (1/2) PPU SP Skolen i samfunnet - Yrkesdidaktikk 2 (1/2) PPU SP Praksisopplæring 2. periode. Ledelse og samarbeid (1/2) PPU SP Praksisopplæring 4. periode: Yrkespedagogisk utviklingsarbeid - praktisk del (1/2) PPU297 0 SP Vår 2018 Praksisopplæring 3. periode. Overgang grunnskole - videregående opplæring. (4/4) PPU296 0 SP Skolen i samfunnet - Pedagogikk 2 (2/2) PPU SP Skolen i samfunnet - Yrkesdidaktikk 2 (2/2) PPU SP Praksisopplæring 2. periode. Ledelse og samarbeid (2/2) PPU SP Praksisopplæring 4. periode: Yrkespedagogisk utviklingsarbeid - praktisk del (2/2) PPU297 0 SP Side 4 av 21

5 Studieplan PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13, ÅRSSTUDIUM, DELTID Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPUY) er et samlingsbasert deltidsstudium som går over to studieår, med et omfang på tilsammen 60 studiepoeng. PPUY er profesjonsrettet, forsknings- og erfaringsbasert. Det legges stor vekt på at det skal være helhet og sammenheng mellom yrkesfag, pedagogikk, yrkesdidaktikk og praksis i utdanningen. Utdanningen vektlegger at studentene skal kunne videreutvikle skolen som en institusjon for læring og dannelse i et demokratisk samfunn. Du kan velge mellom studiested Levanger og Stjørdal. OPPTAKSKRAV OPPTAKSKRAV 1. Fullført treårig, relevant profesjonsrettet bachelorgrad og minimum to års relevant yrkespraksis ELLER 2. Fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående nivå, generell studiekompetanse, to års relevant yrkesteoretisk utdanning etter fagbrev og fire års yrkespraksis. Nord universitet, Levanger, vurderer søknader på grunnlag av realkompetanse for søkere over 25 år. Ta kontakt med opptakskontoret om du vil vite mer om krav til dokumentasjon. Alle søknader saksbehandles på bakgrunn av innsendt dokumentasjon. All relevant dokumentasjon lastes opp i Søknadsweb. Rangering av søkere: Prioritet 1: Kvalifiserte søkere som har fått tilsetting som lærer på vilkår i videregående opplæring(må dokumenteres med tilsettingsbrev fra fylkeskommunen/arbeidsgiver). Prioritet 2: Kvalifiserte søkere som kan dokumentere opplæringsansvar som arbeidsoppgave. Prioritet 3: Kvalifiserte søkere utover dette rangeres etter følgende kriterier ut fra innsendt dokumentasjon: a) Antall måneder undervisningspraksis etter endt fag-/yrkesutdanning. Deltid omregnes til heltid. b) Antall måneder fag-/yrkespraksis etter endt fag-/yrkesutdanning. Deltid omregnes til heltid. Avhengig av fagsammensettingen på aktuelle søkere, forbeholder vi oss retten til å sette opp kvoter for ulike programområder. Opptaket er normalt klart i juni. Det kreves godkjent politiattest for å starte på studiet (søkes på politiet.no med grunnlag i opptaksbrev). Det er obligatorisk oppmøte til oppstartssamlingen Side 5 av 21

6 BESKRIVELSE AV STUDIET Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPUY) er profesjonsrettet, forsknings- og erfaringsbasert. Det legges stor vekt på at det skal være helhet og sammenheng mellom yrkesfag, pedagogikk, yrkesdidaktikk og praksis i utdanningen. Utdanningen vektlegger at studentene skal kunne videreutvikle skolen som en institusjon for læring og dannelse i et demokratisk samfunn. PPU skal kvalifisere for undervisning på trinn 8-13, og utdanne kompetente, reflekterte og profesjonelle lærere. Utdanningen har et omfang på 60 studiepoeng og består av pedagogikk, 30 studiepoeng, og yrkesdidaktikk, 30 studiepoeng. I tillegg skal studentene ha 60 dager praksisopplæring. Praksisopplæringen skal være veiledet, vurdert og variert og inngå som en integrert del av studiet. Det skal være progresjon i praksisopplæringen, som vanligvis foregår innenfor eget fag/programområde. Praksisopplæringen skal integrere de ulike innholdskomponentene i studiet slik at praksiserfaringer pluss pedagogisk og yrkesdidaktisk kompetanse utnyttes i kvalifiseringen til læreryrket. Pedagogikk: sosialisering, læring og undervisning analyse av pedagogiske problemstillinger bruk av ulike teoretiske perspektiver Yrkesdidaktikk: læringsarbeid knyttet til å lære et yrke didaktisk planlegging yrkesrelevans vurdering av og for læreprosesser skolen og arbeidslivet Praksis: observasjon planlegging, gjennomføring og kritisk evaluering av læringsarbeid klasseledelse og læringsmiljø skoleorganisasjonen, skolekultur Side 6 av 21

7 LÆRINGSUTBYTTE KUNNSKAP har kunnskap om gjeldende lovverk og styringsdokumenter som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen har bred kunnskap om yrkesfag, pedagogikk og yrkesdidaktikk, arbeidsmetoder/verktøy og prosesser som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen kan se yrkesopplæringen og yrkesutøvelsen i et historisk og kulturelt perspektiv har kunnskap om skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag, og det helhetlige opplæringsløpet fra ungdomstrinnet til endt fag- eller yrkesopplæring ( trinn). har bred kunnskap om ungdomskultur, ungdomsutvikling og læring i ulike sosiale og flerkulturelle kontekster kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for lærerprofesjonen innenfor det yrkespedagogiske og det yrkesdidaktiske området, og kan oppdatere sin kunnskap innenfor disse områdene FERDIGHETER kan anvende sine yrkesfaglige, pedagogiske, yrkesdidaktiske og teknologiske kunnskaper kan planlegge, begrunne, gjennomføre, vurdere og dokumentere relevant fag- og yrkesopplæring tilpasset elevenes/lærlingenes behov kan lede, vurdere og dokumentere elevers læring og utvikling, gi læringsfokuserte tilbakemeldinger og bidra til at elevene/lærlingene kan reflektere over egen læring kan orientere seg i faglitteraturen og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier knyttet til opplæring på ungdomstrinnet og innen fag- og yrkesopplæring (8.-13.trinn) kan reflektere over egen yrkesutøvelse og justere denne under veiledning kan bruke og henvise til relevante forskningsresultater for å treffe begrunnede valg og gjennomføre systematisk yrkesdidaktisk og pedagogisk utviklingsarbeid GENERELL KOMPETANSE har innsikt i relevante pedagogiske og yrkesetiske problemstillinger og kan formidle sentralt fagstoff skriftlig, muntlig og gjennom andre dokumentasjonsformer kan motivere for elevenes/lærlingenes læring, yrkesstolthet og yrkesidentitet via faglig innsikt, engasjement og formidlingsevne kan analysere egne behov for kompetanseheving og ha endrings- og utviklingskompetanse for å møte framtidens behov i skole, arbeids- og samfunnsliv kan legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, og for at lokalt arbeidsliv, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis kan bygge gode relasjoner til elever/lærlinger og skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø, også for minoriteter og i manns- eller kvinnedominerte miljøer kan bygge gode relasjoner til foresatte, og kommunisere og samarbeide med andre aktuelle samarbeidspartnere EKSAMEN OG VURDERINGSFORMER Vurderingene skal bidra til at studenten utvikler seg personlig. De skal sikre at studenten har tilegnet seg den kunnskapen, ferdigheten og generelle kompetansen som er formulert i læringsutbyttet. For hvert emne er det klargjort hvilke arbeidskrav som ligger til grunn for å kunne gå opp til eksamen. EKSAMENSBESTEMMELSER, VURDERING OG KARAKTERFASTSETTING Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer AKTUELLE FORSKRIFTER OG SENTRALE BESTEMMELSER FORSKRIFT OM SKIKKETHETSVURDERING I HØYERE UTDANNING I lærerutdanningene skal høgskolen vurdere om den enkelte student er skikket for yrket (jfr 4-10 i Lov om universiteter og høgskoler). Skikkethetsvurderingen foregår gjennom hele studiet, både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet. Det kreves godkjent.vi viser til gjeldende forskrift og tilhørende retningslinjer Side 7 av 21

8 KOSTNADER Nord universitet, Levanger, tildeler praksisplasser i samarbeid med skoler og student. Vi forsøker å tildele praksisplasser slik at lang reisetid unngås, men en del studenter må likevel regne med å få reisetid og reisekostnader i forbindelse med praksisgjennomføringen. Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. e må selv dekke kostnader til dette. Det er ingen studieavgift utover semester- og kopinoravgift. AVSLUTTENDE EKSAMEN For hvert emne arrangeres en avsluttende eksamen. REALKOMPETANSE Nord universitet, Levanger, vurderer søknader på grunnlag av realkompetanse for søkere over 25 år. Ta kontakt med opptakskontoret om du vil vite mer om krav til dokumentasjon. PROGRAMEVALUERING Det gjennomføres ulike evalueringer sammen med studentene i løpet av utdanningen. Side 8 av 21

9 Emnebeskrivelser (8) Ledelse av læreprosesser - Pedagogikk 1 PPU150 Det arbeides med grunnleggende spørsmål om sosialisering, læring og undervisning. Et gjennomgående tema er ledelse av læreprosesser på ulike læringsarenaer. Emnet inngår i Praktisk-pedagogisk utdanning. Det knyttes ingen kostnader til studiet, utover semester- og kopinoravgift. LEDELSE AV LÆREPROSESSER - PEDAGOGIKK 1 PPU150 Studiepoeng 15,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk teoriemne. Høst 2016/vår 2017 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 1. studieår Levanger Avdeling for lærerutdanning Norsk LÆRINGSUTBYTTE har kunnskap om læring og om arbeidsmetoder og prosesser som er relevant for profesjonsutøvelsen, og kan videreutvikle sin kunnskap innenfor disse områdene kan lede og dokumentere fag- og yrkesopplæring tilpasset elevenes/lærlingenes behov kan vurdere og dokumentere elevers læring og utvikling, gi læringsfokuserte tilbakemeldinger og bidra til at elevene/lærlingene kan reflektere over egen læring har kunnskap om ungdoms sosialiserings- og læreprosesser kan bygge gode relasjoner til elever/lærlinger og skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø kan samarbeide med elever/lærlinger, kolleger og bedrifter om planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen kan identifisere eget lærings- og kompetansebehov FORKUNNSKAPSKRAV Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet. PENSUM Litteraturliste blir utlevert ved studiestart VURDERINGSORDNING Samlet vurdering (første gang 2014 vår). Skriftlig, gruppebasert semesteroppgave, teller 100/100 av karakteren (første gang 2014 vår). Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren (første gang 2014 vår). Side 9 av 21

10 Ledelse av læreprosesser - Yrkesdidaktikk 1 PPU160 Yrkesfaget og læreryrkets arbeidsoppgaver vil være grunnlag for arbeidet med yrkesdidaktiske problemstillinger på PPU, både på studiesamlinger, i praksisfeltet og i studentens arbeid med oppgaver og prosjekter. Yrkesdidaktikk og pedagogikk vil være integrerte emner, som fra ulike perspektiver vil belyse de mål og problemstillinger studentene til enhver tid arbeider med. Emnet inngår i Praktiskpedagogisk utdanning. Det knyttes ingen kostnader til studiet, utover semester- og kopinoravgift. LEDELSE AV LÆREPROSESSER - YRKESDIDAKTIKK 1 PPU160 Studiepoeng 15,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk teoriemne. Høst 2016/vår 2017 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 1. studieår Levanger Avdeling for lærerutdanning Norsk LÆRINGSUTBYTTE kan planlegge, begrunne, gjennomføre og kritisk vurdere yrkesrettet fag- og yrkesopplæring kan analysere og bruke læreplaner som grunnlag for lærings- og undervisningsarbeid kan tilrettelegge sentralt fagstoff på en måte som motiverer til læring og utvikling av yrkesidentitet kan bruke relevante arbeidsprosesser, verktøy, teknikker og uttrykksformer i et læringsperspektiv FORKUNNSKAPSKRAV Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet. PENSUM Litteraturliste blir utlevert ved studiestart VURDERINGSORDNING Samlet vurdering (første gang 2014 vår). Individuell semesteroppgave, teller 100/100 av karakteren (første gang 2014 vår). Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren (første gang 2014 vår). Side 10 av 21

11 Praksisopplæring 1. periode. Læreridentitet og ledelse av læreprosesser PPU190 Praksisopplæringen er en integrert del i studiet. Praksisopplæringen skal være med på å sikre at studenten oppnår relevant og god kompetanse for læreryrket. Praksisopplæringen skal i følge Forskrift for Praktisk-pedagogisk utdanning tilsvare en arbeidsinnsats på 60 arbeidsdager. Den skal være veiledet, vurdert og variert. Taushetsplikt: Studenter som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold (elevers, kollegers etc), har taushetsplikt (Lov om universiteter og høgskoler 4-6). Erklæring om taushetsplikt må underskrives før praksisperioden starter. Underskrevet skjema oppbevares på praksisstedet. Skikkethetsvurdering: I lærerutdanningene skal Nord universitet vurdere om den enkelte student er skikket for yrket (jfr 4-10 i Lov om universiteter og høgskoler). Skikkethetsvurderingen foregår gjennom hele studiet, både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet. Litteraturliste blir utlevert ved studiestart. Nord universitet tildeler praksisplasser i samarbeid med skoler og student. Vi forsøker å tildele praksisplasser slik at lang reisetid unngås, men en del studenter må likevel regne med å få reisetid og reisekostnader i forbindelse med praksisgjennomføringen. Permisjon fra eventuell jobb må påregnes. PRAKSISOPPLÆRING 1. PERIODE. LÆRERIDENTITET OG LEDELSE AV LÆREPROSESSER PPU190 Studiepoeng 0,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk teoriemne. Høst 2016/vår 2017 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 1. studieår Levanger Avdeling for lærerutdanning Norsk Side 11 av 21

12 LÆRINGSUTBYTTE Overordnet læringsutbytte som gjelder for alle praksisperioder: er fortrolig med skolens samfunnsmandat og har kompetanse til å initiere og beherske endringer og til å kunne prege utviklingen i skolen har allsidig pedagogisk og yrkesdidaktisk handlingskompetanse kan handle på grunnlag av kunnskap om læring, læreprosesser, arbeidsmåter, læremidler og vurderingsformer kan alene og sammen med andre planlegge, gjennomføre og vurdere pedagogisk arbeid i tråd med etiske krav og retningslinjer kan lede læreprosesser i møte med elever i grupper og klasser, og legge til rette for elevmedvirkning kan drøfte pedagogiske problemstillinger ut fra et profesjonelt og yrkesetisk ståsted har utviklet en profesjonell læreridentitet Læringsutbytte som gjelder spesielt for første praksisperiode: har kunnskap om og kan planlegge undervisning med utgangspunkt i didaktisk relasjonstenkning har kunnskap om observasjon og kan observere elever og lærer i læringsarbeidet kan forholde seg til og reflektere over tilbakemeldinger fra veileder kan utvikle mål for opplæringen og vurdere elevenes måloppnåelse kan møte ulike elevforutsetninger gjennom tilpasset og differensiert opplæring kan observere klasser og enkeltelever sosialt og faglig kan bruke vurdering som del av elevenes læringsarbeid kan samhandle med kolleger, skoleledelse, foresatte og andre aktører i skolen har utviklet bevissthet rundt egen kommunikasjons- og relasjonskompetanse kan utvikle fortrolighet med lærerrollen FORKUNNSKAPSKRAV Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet. LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER Den praktiske delen av utdanningen skal være allsidig, med stigende krav til selvstendighet og ansvar. skal få erfaring med alle sider ved lærerarbeid og delta aktivt i skolens hverdag. Praksislærer og student lager fremdriftsplan for praksisopplæringen i perioden. skal i sitt arbeid ta utgangspunkt i skolens planer, dagsrytme og de forhold som gjelder på praksisstedet. skal ha jevnlig førog etterveiledning med praksislærer. har ansvar for å forberede seg til veiledning, blant annet ved å utarbeide undervisningsplaner. Praksisopplæringen skal foregå i en autentisk yrkessituasjon med elever og skolens ansatte og hoveddelen skal omhandle det å lede læringsprosesser. Når studenten er i praksis følger han/hun normal arbeidsdag ved praksisskolen. En arbeidsdag kan bestå av forarbeid, gjennomføring og etterarbeid av undervisning og av før- og etterveiledning. Den resterende tiden i perioden benyttes til f.eks. observasjon, hjem-skole samarbeid, kollegialt samarbeid. Praksisopplæringen skal gjennomføres parallelt med samlinger. Praksisopplæringen kan gjennomføres individuelt eller i par. Praksisopplæring på flere enn en skole i periode 1 og 2 avhenger blant annet av tilgjengelige praksisplasser innen faget. skal i løpet av praksisopplæringen ha praksissamtale med faglærer fra Nord universitet. RUTINER VED TVIL OM BESTÅTT PRAKSISOPPLÆRING: Dersom studenten står i fare for å få Ikke bestått i en praksisperiode, skal praksislærer gi informasjon om dette så tidlig som mulig til respektive faglærer. Det skal i slike tilfeller avholdes et møte mellom praksislærer, student og faglærer. skal få veiledning og konkrete tilbakemeldinger på områder som må forbedres. Det skal skrives referat fra disse møtene. Dersom en student ikke består en praksisperiode, har studenten rett til ett ekstra forsøk. må skriftlig melde seg opp til ny praksis. Ny praksis gjennomføres etter de samme retningslinjene som ordinær praksis. PRAKSIS Praksisopplæring 1. periode: Læreridentitet og ledelse av læreprosesser, omfatter 30 dager praksis i 1. studieår. VURDERINGSORDNING Samlet vurdering (første gang 2014 høst). PRAKSIS, teller 100/100 av karakteren (første gang 2014 høst). Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren (første gang 2016 vår). Side 12 av 21

13 Side 13 av 21

14 Praksisopplæring 3. periode. Overgang grunnskole - videregående opplæring. PPU296 Praksisperioden kan fordeles over begge studieår. Den kan også gjennomføres i større gruppe. Tredje praksisperiode er nærmere omtalt i praksisheftet. Taushetsplikt: Studenter som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold (elevers, kollegers etc), har taushetsplikt (Lov om universiteter og høgskoler 4-6). Erklæring om taushetsplikt må underskrives før praksisperioden starter. Underskrevet skjema oppbevares på praksisstedet. Skikkethetsvurdering: I lærerutdanningene skal høgskolen vurdere om den enkelte student er skikket for yrket (jfr 4-10 i Lov om universiteter og høgskoler). Skikkethetsvurderingen foregår gjennom hele studiet, både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet. Universitetet tildeler praksisplasser i samarbeid med skoler og student. Vi forsøker å tildele praksisplasser slik at lang reisetid unngås, men en del studenter må likevel regne med å få reisetid og reisekostnader i forbindelse med praksisgjennomføringen. Permisjon fra eventuell jobb må påregnes. PRAKSISOPPLÆRING 3. PERIODE. OVERGANG GRUNNSKOLE - VIDEREGÅENDE OPPLÆRING. PPU296 Studiepoeng 0,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk teoriemne. Høst 2016/vår 2017/høst 2017/vår 2018 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 1. studieår/2. studieår Levanger Avdeling for lærerutdanning Norsk LÆRINGSUTBYTTE har innsikt i overgangsfasen mellom ungdomstrinn og videregående opplæring kan så langt det er mulig delta i aktiviteter knyttet til utdanningsvalg og fag i ungdomsskolen kan observere og reflektere over læringsaktivitet i ungdomsskolen FORKUNNSKAPSKRAV Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet. Side 14 av 21

15 LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER Tredje praksisperiode foregår i tilknytning til ungdomsskolen med spesielt fokus på overgang til videregående opplæring. Utdanningsvalg og aktiviteter knyttet til relevante fagområder vil være utgangspunkt for praksisopplæringen. Denne praksisopplæringen kan fordeles over begge studieår og foregå på ulike læringsarenaer. RUTINER VED TVIL OM BESTÅTT PRAKSISOPPLÆRING: Dersom studenten står i fare for å få Ikke bestått i en praksisperiode, skal praksislærer gi informasjon om dette så tidlig som mulig til respektive faglærer. Det skal i slike tilfeller avholdes et møte mellom praksislærer, student og faglærer. skal få veiledning og konkrete tilbakemeldinger på områder som må forbedres. Det skal skrives referat fra disse møtene. Dersom en student ikke består en praksisperiode, har studenten rett til ett ekstra forsøk. må skriftlig melde seg opp til ny praksis. Ny praksis gjennomføres etter de samme retningslinjene som ordinær praksis. PRAKSIS Praksisopplæring 3. periode: Overgang grunnskole - videregående opplæring, omfatter 10 dager praksis som kan fordeles over begge studieår. VURDERINGSORDNING Samlet vurdering (første gang 2015 vår). Praksis, teller 100/100 av karakteren (første gang 2015 vår). Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren (første gang 2016 vår). Side 15 av 21

16 Skolen i samfunnet - Pedagogikk 2 PPU250 Innholdet i emnet handler om læreryrkets funksjoner sett i et system- og samfunnsperspektiv. Det arbeides med tema og problemstillinger knyttet til lærerens endrings- og utviklingsoppgaver, og med de rammer som mandat, styringsdokumenter og organisasjonskultur setter for skolens virksomhet. Etiske problemstillinger, både på individ- og samfunnsnivå, er sentrale i emnet. Emnet inngår i Praktisk-pedagogisk utdanning. Det knyttes ingen kostnader til studiet, utover semester- og kopinoravgift. SKOLEN I SAMFUNNET - PEDAGOGIKK 2 PPU250 Studiepoeng 15,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk teoriemne. Høst 2017/vår 2018 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 2. studieår Levanger Avdeling for lærerutdanning Norsk EMNEEVALUERING Det gjennomføres ulike evalueringer sammen med studentene i løpet av utdanningen. Evalueringene vil danne grunnlag for justeringer av faginnhold, arbeidsformer og fag- og semesterplaner. LÆRINGSUTBYTTE har kunnskap om gjeldende lovverk og styringsdokumenter som er relevant for profesjons- og yrkesutøvelsen kan orientere seg i faglitteraturen og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier for trinn har en integrert faglig, pedagogisk, yrkesetisk og fag-/yrkesdidaktisk kompetanse kan anvende pedagogiske perspektiver stilt overfor samfunnets utviklings- og endringsbehov kan bruke relevante forskningsresultater, treffe begrunnede valg, og gjennomføre systematisk faglig og pedagogisk utviklingsarbeid har endrings- og utviklingskompetanse som grunnlag for å møte fremtidens skole, arbeids- og samfunnsliv FORKUNNSKAPSKRAV Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet. PENSUM Litteraturliste blir utlevert ved studiestart VURDERINGSORDNING Samlet vurdering (første gang 2015 vår). Individuell hjemmeeksamen, 7 Dager. Teller 100/100 av karakteren (første gang 2015 vår). Side 16 av 21

17 Skolen i samfunnet - Yrkesdidaktikk 2 PPU260 Emnet omhandler skole- og samfunnsmessige forhold som legger rammer for læring, sosialisering og utvikling i yrkesfaget. Design og fremdrift i endrings- og utviklingsprosjekter knyttet til yrkesopplæring er gjennomgående tema. Emnet inngår i Praktisk-pedagogisk utdanning. Det knyttes ingen kostnader til studiet, utover semester- og kopinoravgift. SKOLEN I SAMFUNNET - YRKESDIDAKTIKK 2 PPU260 Studiepoeng 15,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk teoriemne. Høst 2017/vår 2018 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 2. studieår Levanger Avdeling for lærerutdanning Norsk EMNEEVALUERING Det gjennomføres ulike evalueringer sammen med studentene i løpet av utdanningen. Evalueringene vil danne grunnlag for justeringer av faginnhold, arbeidsformer og fag- og semesterplaner. LÆRINGSUTBYTTE kan legge til rette for nytenkning og innovasjon kan involvere lokalt arbeidsliv, samfunns- og kulturliv i opplæringen kan se faget, yrket og yrkesopplæringen i et historisk og kulturelt perspektiv kan anvende yrkesdidaktiske og teknologiske ferdigheter i tråd med samfunnets utviklings- og endringsbehov kan bruke og henvise til relevante forskningsresultater for å treffe begrunnede valg og gjennomføre systematisk yrkesdidaktisk utviklingsarbeid kan analysere eget behov for kompetanseheving FORKUNNSKAPSKRAV Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet. PENSUM Litteraturliste blir utlevert ved studiestart VURDERINGSORDNING Samlet vurdering (første gang 2015 vår). Skriftlig grupperapport fra utviklingsprosjekt, teller 100/100 av karakteren (første gang 2015 vår). Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren (første gang 2015 vår). Side 17 av 21

18 Praksisopplæring 2. periode. Ledelse og samarbeid PPU2901 Praksisopplæringen er en integrert del i studiet. Praksisopplæringen skal bidra til å sikre at studentene oppnår relevant og god komeptanse for læreryrket. Opplæringen skal foregå i en autentisk yrkessituasjon med elever og skolens ansatte. Opplæringen skal være veiledet, vurdert og variert. Når studenten er i praksis følger han/hun normal arbeidsdag ved praksisskolen. I andre studieår arbeider studenten med et yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU) som forutsetter aksjoner i skole og/eller bedrift. Arbeidet utføres i grupper, og ikke alle praksisskoler vil være arena for aksjoner. Utviklingsarbeidet er derfor gitt en egen emneplan (4. praksisperiode), hvor faglærer foretar vurderingen. Der gruppene har aksjoner i praksislærers klasse, vil aksjonene være sentrale gjennom perioden. Gjennomføring av aksjoner vil uansett kunne være tema i veiledningssamtaler med alle praksislærere. Taushetsplikt: Studenter som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold (elevers, kollegers etc), har taushetsplikt (Lov om universiteter og høgskoler 4-6). Erklæring om taushetsplikt må underskrives før praksisperioden starter. Underskrevet skjema oppbevares på praksisstedet. Skikkethetsvurdering: I lærerutdanningene skal universitetet vurdere om den enkelte student er skikket for yrket (jfr 4-10 i Lov om universiteter og høgskoler). Skikkethetsvurderingen foregår gjennom hele studiet, både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet. Semesteravgift. Universitetet tildeler praksisplasser i samarbeid med skoler og student. Vi forsøker å tildele praksisplasser slik at lang reisetid unngås, men en del studenter må likevel regne med å få reisetid og reisekostnader i forbindelse md praksisgjennomføringen. Permisjon fra eventuell jobb må påregnes. PRAKSISOPPLÆRING 2. PERIODE. LEDELSE OG SAMARBEID PPU2901 Studiepoeng 0,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk teoriemne. Høst 2017/vår 2018 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 2. studieår Levanger Avdeling for lærerutdanning Norsk Side 18 av 21

19 LÆRINGSUTBYTTE Overordnet læringsutbytte som gjelder for alle praksisperioder er satt opp i emneplanen for 1. periode, PPU 190. Læringsutbytte som gjelder spesielt for andre praksisperiode: kan lede læreprosesser i ulike læringsfellesskap kan bruke varierte og yrkesrelevante arbeidsmåter og læremidler kan evaluere egen og andres praksis med referanse til teori og forskning kan bidra til yrkespedagogisk utvikling i skolen kan planlegge og evaluere møter og utviklingssamtaler med elever og foresatte har innsikt i egen utvikling som lærer, og kan analysere egen lærerkompetanse har kunnskap om skolen som organisasjon og samfunnsinstitusjon kan selvstendig og sammen med andre planlegge, gjennomføre og kritisk evaluere egen undervisning FORKUNNSKAPSKRAV PPU190 må være bestått for at studenten skal kunne fortsette med PPU290. PENSUM OG ANBEFALT LITTERATUR Litteraturliste blir utlevert ved studiestart LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER Den praktiske delen av utdanningen skal være allsidig, med stigende krav til selvstendighet og ansvar. Praksislærer og student lager fremdriftsplan for praksisopplæringen. skal i sitt arbeid ta utgangspunkt i skolens planer, dagsrytme og de forhold som gjelder på praksisstedet. skal ha jevnlig førog etterveiledning med praksislærer. har ansvar for å forberede seg til veiledning. Praksisheftet gir nærmere opplysninger om hvordan aksjoner i studentens yrkespedagogiske utviklingsarbeid i andre studieår kan integreres i praksisopplæringen. Praksisopplæring på flere enn en skole i periode 1 og 2 avhenger blant annet av tilgjengelige praksisplasser innen faget. skal i løpet av praksisopplæringen ha praksissamtale med faglærer fra universitetet. RUTINER VED TVIL OM BESTÅTT PRAKSISOPPLÆRING: Dersom studenten står i fare for å få Ikke bestått i en praksisperiode, skal praksislærer gi informasjon om dette så tidlig som mulig til respektive faglærer. Det skal i slike tilfeller avholdes et møte mellom praksislærer, student og faglærer. skal få veiledning og konkrete tilbakemeldinger på områder som må forbedres. Det skal skrives referat fra disse møtene. Dersom en student ikke består en praksisperiode, har studenten rett til ett ekstra forsøk. må skriftlig melde seg opp til ny praksis. Ny praksis gjennomføres etter de samme retningslinjene som ordinær praksis. PRAKSIS Praksisopplæring 2. periode: Ledelse og samarbeid, omfatter 12 dager praksis i 2. studieår EMNEEVALUERING Det gjennomføres ulike evalueringer sammen med studentene i løpet av utdanningen. Evalueringene vil danne grunnlag for justeringer av faginnhold, arbeidsformer og fag- og semesterplaner. Side 19 av 21

20 Praksisopplæring 4. periode: Yrkespedagogisk utviklingsarbeid - praktisk del PPU297 Et yrkespedagogisk utviklingsarbeid er et målrettet og systematisk utført arbeid for å skape forandring i yrkesopplæringen. e skal planlegge, gjennomføre og evaluere et slikt utviklingsarbeid i skole eller bedrift. Semesteravgift. Noen studenter må regne med å få kostnader til transport til skolen/bedriften hvor utviklingsarbeidet skal gjennomføres. Permisjon fra eventuell jobb må påregnes. PRAKSISOPPLÆRING 4. PERIODE: YRKESPEDAGOGISK UTVIKLINGSARBEID - PRAKTISK DEL PPU297 Studiepoeng 0,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk teoriemne. Høst 2017/vår 2018 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 2. studieår Levanger Avdeling for lærerutdanning Norsk LÆRINGSUTBYTTE kan bidra til yrkespedagogisk utvikling i skolen kan analysere egne behov for kompetanseheving, og ha endrings- og utviklingskompetanse for å møte fremtidens behov i skole, arbeids- og samfunnsliv kan bruke og henvise til relevante forskningsresultater for å treffe begrunnede valg og gjennomføre systematisk yrkesdidaktisk og pedagogisk utviklingsarbeid FORKUNNSKAPSKRAV Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet. LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER Denne praksisperioden gjennomføres sammen med en mindre gruppe medstudenter i skole og/eller bedrift. Utviklingsarbeidet har en aksjonsrettet arbeidsform, som vil kreve varierte aktiviteter på ulike læringsarenaer. PRAKSIS Praksisopplæring 4. periode: Yrkespedagogisk utviklingsarbeid - praktisk del, omfatter 8 dager praksis i 2. studieår EMNEEVALUERING Det gjennomføres ulike evalueringer sammen med studentene i løpet av utdanningen. Evalueringene vil danne grunnlag for justeringer av faginnhold, arbeidsformer og fag- og semesterplaner. Side 20 av 21

21 Side 21 av 21

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". Det

Detaljer

Naturfag 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Naturfag 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Naturfag 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Naturfaglig kunnskap er vesentlig for å forstå kompleksiteten i naturen og i samfunnet. Det er i dag et stort behov for lærere med kompetanse i

Detaljer

KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp.

KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp. NO EN KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp. I dette emnet lærer studenten om barn og unge med spesielle behov (spesialpedagogiske prinsipp, opplæringsloven, lov om barnehager og rammeplan

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for barnehagelærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for framtidens

Detaljer

Samfunnsfag. Side 1 av 6. Samlinger: ukene 2, 8, 14 og 18. Undervisningsdager er mandag, tirsdag og onsdag, og hele uke 18. ÅRSSTUDIUM I SAMFUNNSFAG

Samfunnsfag. Side 1 av 6. Samlinger: ukene 2, 8, 14 og 18. Undervisningsdager er mandag, tirsdag og onsdag, og hele uke 18. ÅRSSTUDIUM I SAMFUNNSFAG NO EN Samfunnsfag Studiet tar opp innhold og arbeidsmåter som er sentrale for de tre fagene som utgjør samfunnsfag i grunnskolen: samfunnskunnskap, geografi og historie. Studiet vil også være relevant

Detaljer

lærerutdanning Søknadsfrist

lærerutdanning Søknadsfrist NO EN Spesialpedagogikk Barn og unge med særskilte behov møter vi daglig i barnehage og skole. Ønsker du å perfeksjonere deg for å arbeide med denne gruppa, er dette studiet midt i blinken for deg. Studiet

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for 1.-10. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". Det

Detaljer

Samfunnsfag 1. Side 1 av 5 SAMFUNNSFAG 1. MORTEN MEDIÅ Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post:

Samfunnsfag 1. Side 1 av 5 SAMFUNNSFAG 1. MORTEN MEDIÅ Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post: NO EN Samfunnsfag 1 Samfunnsfag 1 omfatter like deler historie, samfunnskunnskap og geografi. Emnet er derfor delt i de tre hovedområdene Historie, Samfunnskunnskap og Geografi med noe forskjellige faglige

Detaljer

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG 8 13 Vedlegg 5 til oversendelsesbrev til Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Spesialpedagogikk 2, 30 stp, Levanger

Spesialpedagogikk 2, 30 stp, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 2, 30 stp, Levanger Spesialpedagogikk 2 vektlegger å videreutvikle studentenes kompetanse til å reflektere rundt, forstå og møte aktuelle og komplekse utfordringer omkring organisering,

Detaljer

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos NO EN Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos Veiledning og veilederkompetanse kan gi deg faglig og personlig vekst og utvikling. Veiledningspedagogikk er et tverrfaglig emne som gir deg grunnleggende

Detaljer

Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser

Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser Innhold: Læringsutbyttebeskrivelse 1.-7. trinn s.1 Læringsutbyttebeskrivelse 5.-10. trinn s.5 Læringsutbyttebeskrivelse 1.-7.

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område NO EN Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område Studiet skal utvikle bred forståelse for samisk historie, kultur og samfunn med spesiell vekt på lulesamiske områder.

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Studiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer, og undervisningen

Detaljer

Plan for veiledet praksis

Plan for veiledet praksis Lærerutdanning for tospråklige lærere Plan for veiledet praksis Practical Training in Teacher Education for Bilingual Teachers Varighet: 8 semester Studieprogramkode: TOSBA Godkjent av fakultetets studieutvalg

Detaljer

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen trinn

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen trinn Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 5.-10.trinn Grunnskolelærerutdanningen skal kvalifisere lærere til å utøve et krevende og komplekst yrke i et samfunn preget av mangfold og endring.

Detaljer

Forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Fastsatt av Kunnskapsdepartementet [dato] med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2

Detaljer

Praksis 3. år - 20 dager ( trinn)

Praksis 3. år - 20 dager ( trinn) Emne GLU1P30_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:08 Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

Grunnskolelærer for trinn (samlingsbasert)

Grunnskolelærer for trinn (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærer for 1.-7. trinn (samlingsbasert) Studiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer, og undervisningen intensiveres gjennom

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet NO EN Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet Regning som grunnleggende ferdighet er definert i Kunnskapsløftet for hvert enkelt fagområde og skal utøves på fagets premisser. Denne

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor NO EN Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor Syns du at fysisk aktivitet for barn og ungdom er viktig? Vet du at manglende fysisk aktivitet og dårlig kosthold har ført til en sterk økning av livsstilsykdommer?

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Kunst og håndverk Studietilbudet tar for seg visuell kommunikasjon, design, kunst, arkitektur og skulptur. Studiet er satt sammen av to emner fordelt over to semester, med avsluttende eksamen i hvert

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn)

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emne GLU1P30_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

Praksis 4. år - 10 dager høst ( trinn)

Praksis 4. år - 10 dager høst ( trinn) Praksis 4. år - 10 dager høst (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P40_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere, nettbasert

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere, nettbasert NO EN Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere, nettbasert Vil du bruke din bachelor eller masterutdanning til noe spennende? PPU gir deg en unik mulighet til å få jobbe med unge og voksnes kompetanseutvikling.

Detaljer

Noen tanker og intensjoner

Noen tanker og intensjoner Forskrift til rammeplan for Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y) og Yrkesfaglærerutdanning (YFL) for trinn 8-13 Noen tanker og intensjoner med fokus på profesjonsretting og det nye profesjonsfaget.

Detaljer

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - KRO/IDR

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - KRO/IDR PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - KRO/IDR Gjelder studieåret 2014-2015, 1. og 2. studieår Innholdsfortegnelse Innledning s. 1 Omfang og organisering s. 1 Innhold i praksis s. 2 Regler for permisjon og fravær

Detaljer

Norsk. Side 1 av 5 NORSK 2. KATHRINE FOSSHEI Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post:

Norsk. Side 1 av 5 NORSK 2. KATHRINE FOSSHEI Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post: NO EN Norsk 2 I studiet leses litteratur ut fra en litteraturhistorisk linje og tekstene settes i en litteraturhistorisk sammenheng. Nordnorsk litteratur er særlig vektlagt. I tillegg gir studiet en innføring

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning. yrkesfag 2014-2015

Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning. yrkesfag 2014-2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning Praksisguide for praktiskpedagogisk utdanning for yrkesfag 2014-2015 1 Innhold 1.

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Målgruppen for studiet er lærere som underviser i yrkesfaglig

Detaljer

lærerutdanning Søknadsfrist

lærerutdanning Søknadsfrist NO EN Friluftsliv I dette studiet lærer du å legge til rette for at barn, unge og voksne skal få gode og trygge turopplevelser i naturen året rundt. Turer til fots, på sykkel og på ski, i kajakk og kano

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010,

Detaljer

Veiledningspedagogikk 2

Veiledningspedagogikk 2 NO EN Veiledningspedagogikk 2 Ønsker du å utvikle deg som veileder? Det handler om egenutvikling, faglige kunnskaper og å skape gode relasjoner med den profesjonelle samtalen som verktøy. Veileders rolle

Detaljer

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag Studieplan Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag 15 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 25. mars 2010 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål Formålet med utdanningen er å gjøre studentene i stand til å utøve relasjonsbasert klasseledelse på

Detaljer

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen.

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen. Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger for 1.-7. trinn og 5. 10. trinn ved Samisk høgskole i VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder samisk grunnskolelærerutdanning som tilbys

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

Innføring i spesialpedagogikk

Innføring i spesialpedagogikk Page 1 of 9 Innføring i spesialpedagogikk Studieprogramkode SPESPED Offisielt studieprogramnavn Innføring i spesialpedagogikk Nivå/grad Studieprogrammets varighet (antall år) 1,00 Antall studiepoeng 60

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Psykisk helse i barnehagen, 10 stp, Levanger, Namsos

Psykisk helse i barnehagen, 10 stp, Levanger, Namsos NO EN Psykisk helse i barnehagen, 10 stp, Levanger/Namsos Dette studietilbudet gir en mulighet til å øke din kunnskap om barnehagebarns psykiske helse. Hvordan lage gode rammer for gruppa og enkeltbarnet,

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn Grunnskolelærerutdanningen skal kvalifisere lærere til å utøve et krevende og komplekst yrke i et samfunn preget av mangfold og endring.

Detaljer

Musikkproduksjon, 30 stp, Levanger

Musikkproduksjon, 30 stp, Levanger NO EN Musikkproduksjon, 30 stp, Levanger Studiet gir kompetanse innen musikkteknologi og produksjon av musikk. Studiet skal bevisstgjøre fremtidens musikere og musikkpedagoger om hvilket verktøy man har

Detaljer

Profesjonsretta pedagogikk master

Profesjonsretta pedagogikk master NO EN Profesjonsretta pedagogikk master Master i profesjonsrettet pedagogikk handler om profesjonalitet og profesjonsutvikling i læreryrket. Begrepet profesjonalitet bygger på etablert teori og forstås

Detaljer

Studieplan. Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå. OMFANG: 7,5 studiepoeng

Studieplan. Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå. OMFANG: 7,5 studiepoeng Studieplan Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1 NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå OMFANG: 7,5 studiepoeng BAKGRUNN Veiledning av nytilsatte nyutdannede lærere er et av tiltakene

Detaljer

Borderologi, joint master degree

Borderologi, joint master degree NO EN Borderologi, joint master degree Joint Master Degree in Borderology eller master i grensedialoger er et nytt masterstudium utviklet av Murmansk State Humanities University (MSHU) i Russland og Universitetet

Detaljer

Praksis i lektorutdanning i historie 8. 13. trinn

Praksis i lektorutdanning i historie 8. 13. trinn Praksis i lektorutdanning i historie 8. 13. trinn Innledning 1 Praksisopplæringen har en integrerende funksjon i lektorutdanning i historie og foregår ved ungdomsskole og videregående skole i de fire første

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for 5.-10. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". Det er

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

Arbeidsinkludering, 15 studiepoeng

Arbeidsinkludering, 15 studiepoeng NO EN Arbeidsinkludering, 15 studiepoeng Studiet er tverrfaglig og gir grunnleggende kompetanse i arbeidsinkludering på masternivå. Studiet gir en innføring i forskningsbasert kunnskap om arbeidslivets

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

EUs virkemidler for forskning og innovasjon

EUs virkemidler for forskning og innovasjon EUs virkemidler for forskning og innovasjon Studiet gir kunnskap om EU sine forskningsprogram, bygging av prosjektkonsortium, søknadsprosesser og drift av EU-programmer. Målgruppe er FoU-personell fra

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring

Detaljer

Praktisk kunnskap, master

Praktisk kunnskap, master NO EN Praktisk kunnskap, master Master i praktisk kunnskap er et spennende, tverrfaglig studium som er rettet mot alle med bakgrunn i profesjonene. Ved å ta utgangspunkt i praksisutøverens levde erfaring,

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Pedagogisk praksisguide for yrkesfaglærerutdanningen i teknologiske fag

Pedagogisk praksisguide for yrkesfaglærerutdanningen i teknologiske fag Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning Pedagogisk praksisguide for yrkesfaglærerutdanningen i teknologiske fag 2014-2015

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for trinn

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for trinn NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for 5.-10. trinn Studiet er del 2 i matematikktilbudet innen videreutdanningssatsningen Kompetanse for kvalitet. I dette studiet inngår to emner: Funksjonslære

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Rita Hvistendahl og Kirsti L. Engelien. 100 dager praksis integrert i femårig lektorutdanning

Rita Hvistendahl og Kirsti L. Engelien. 100 dager praksis integrert i femårig lektorutdanning Rita Hvistendahl og Kirsti L. Engelien 100 dager praksis integrert i femårig lektorutdanning «Forskriftens formål er å legge til rette for at utdanningsinstitusjonene tilbyr en lektorutdanning for trinn

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2015-2016

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2015-2016 UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13 Kristiansand 2015-2016 Gjelder fra 1. august 2015 Forord Læreryrket er det mest utfordrende og det mest interessante

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Veileder- og mentorutdanning Studieåret 2016/2017

NTNU KOMPiS Studieplan for Veileder- og mentorutdanning Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Veileder- og mentorutdanning Studieåret 2016/2017 Målgruppe Studiet er et tilbud til lærere, veiledere, rådgivere og skoleledere som er tilsatt i grunnskolens ungdomstrinn og

Detaljer

Instruktør klasse S, snøscooter - spesialutdanning, Stjørdal

Instruktør klasse S, snøscooter - spesialutdanning, Stjørdal NO EN Instruktør klasse S, snøscooter - spesialutdanning, Stjørdal Snøscooterinstruktører har en viktig oppgave med å legge grunnlaget for miljøriktig og sikker ferdsel med minst mulig konflikt mellom

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10,

Detaljer

Musikkbasert miljøbehandling, Levanger

Musikkbasert miljøbehandling, Levanger NO EN Musikkbasert miljøbehandling, Levanger Behovet for å ta i bruk miljøtiltak med musikk som del av behandlingen i eldreomsorg, rusomsorg og psykisk helsevern, har vært økende. Nyere studier viser at

Detaljer

Praksisopplæring GLU2 Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn kull 2010

Praksisopplæring GLU2 Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn kull 2010 lærerutdanning Grunnskolelærerutdanning 5-10 HiVe Fagplan Side 1/8 FAGPLAN HØGSKOLEN I VESTFOLD Praksisopplæring GLU2 Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn kull 2010 INNLEDNING Praksisopplæringen har en

Detaljer

Pedagogisk praksisguide for yrkesfaglærerutdanningen i helse- og oppvekstfag

Pedagogisk praksisguide for yrkesfaglærerutdanningen i helse- og oppvekstfag Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning Pedagogisk praksisguide for yrkesfaglærerutdanningen i helse- og oppvekstfag 2015-2016

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Programplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag. Postgraduate Certificate in Education. 60 studiepoeng Heltid/deltid

Programplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag. Postgraduate Certificate in Education. 60 studiepoeng Heltid/deltid Programplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag Postgraduate Certificate in Education 60 studiepoeng Heltid/deltid Studieprogramkode: PPH for heltid PPU, PPUD og PPUS for deltid Godkjent av

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Kunst og håndverk 1, trinn - digitale ferdigheter og kompetanse

Kompetanse for kvalitet: Kunst og håndverk 1, trinn - digitale ferdigheter og kompetanse NO EN Kompetanse for kvalitet: Kunst og håndverk 1, 1-10. trinn - digitale ferdigheter og kompetanse Kunst og håndverk - digitale ferdigheter og kompetanse identifiserer digital kompetanse for kunst og

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning. yrkesfag

Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning. yrkesfag Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning Praksisguide for praktiskpedagogisk utdanning for yrkesfag 2015-2016 1 Innhold 1.

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 5.-10. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". Det

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og er på 30 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Spesialpedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet i spesialpedagogikk er et deltidsstudium på 30 studiepoeng. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

Detaljer

FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING.

FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING. FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING. 1. Innledning Denne fagplanen bygger på rammeplan for yrkesfaglærerutdanning i pedagogikk (rammeplan for pedagogikk) og rammeplan

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

SAMLINGSDATOER: Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

SAMLINGSDATOER: Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN IKT for lærere 1 Digital kompetanse etterspørres hos lærere. Gjennom dette studiet vil du lære mye om det å bruke IKT i undervisning og læring. Du får erfaring med utvikling av læringsressurser for

Detaljer

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk Plan for praksisopplæring Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk Studieåret 2013-2014 Forord Gjennom heftet Plan for praksisopplæring ønsker vi å informere om praksisopplæringen i lektorutdanningen

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium som går

Detaljer

Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium

Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium Teacher Education for Bilingual Teachers, Bachelor Programme Vekting: 180 studiepoeng Varighet: 8 semester (deltid) Studieprogramkode:

Detaljer

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.02.2011 SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Ny forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning Tilråding:

Detaljer

Kroppsøvings- og idrettsvitenskap

Kroppsøvings- og idrettsvitenskap NO EN Kroppsøvings- og idrettsvitenskap Kroppsøvings- og idrettsvitenskap, mastergradsstudium, er et studium på høgere grads nivå hvor man har fokus på lærer- og trenerrollen i kroppsøving og idrett. Studiet

Detaljer

Grunnleggende emner i lulesamisk språk

Grunnleggende emner i lulesamisk språk Grunnleggende emner i lulesamisk språk Grunnleggende emner i lulesamisk språk er på til sammen på 30 studiepoeng. Studiet består av to emner som gir en elementær innføring i lulesamisk språk og egner seg

Detaljer

Praksisguide for praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag

Praksisguide for praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning Praksisguide for praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag Studieåret 2016-2017

Detaljer

Studieplan. Spesialpedagogikk 2

Studieplan. Spesialpedagogikk 2 dmmh.no Studieplan Spesialpedagogikk 2 Språkvansker og sosiale og emosjonelle vansker Studiet kan inngå som del av Master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer