Møteinnkalling Formannskapet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Formannskapet"

Transkript

1 Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Møtetid: Kl Formannskap og gruppeledere inviteres til formøte kl for å møte Lokal Agenda 21. ØB v/siri Zachariassen og eventuelt Helge Schjøth kommer kl Det vil være fint om eventuelle spørsmål i forbindelse med sakene kan sendes på e-post til senest 3 dager før møtet slik at administrasjonen kan gi dere svar i møtet. TIL BEHANDLING: FSK-1/13 LØNNSKOMPENSASJON VED DELTIDS GRUNNUTDANNING FSK-2/13 HØRING NOU 2012:15 POLITIKK FOR LIKESTILLING FSK-3/13 SØKNAD OM FRITAK SOM MEDLEM AV PLAN OG BYGGESAKSUTVALGET- TUVA MOFLAG, AP FSK-4/13 FASTSETTING AV LØNN MED ÅREMÅLSTILLEGG FOR RÅDMANNEN I SKI KOMMUNE Ski, Anne Kristine Linnestad ordfører

2 Møteprotokoll Formannskapet Sakliste FSK-69/12 FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG MATRIKKELLOVEN FSK-70/12 PARKERING I LANGHUS IDRETTSPARK FSK-71/12 TILSKUDD TIL ETABLERING AV KLATREVEGG PÅ SIGGERUD SKOLE FSK-72/12 KJØP AV SKI SYKEHUS BARNEHAGE FSK-73/12 JUSTERINGSREGLENE PRINSIPPAVKLARING FSK-74/12 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FSK-75/12 INNKJØPSREGLEMENT FSK-76/12 ØKONOMIREGLEMENT FSK-77/12 VEDTAKSOPPFØLGING FSK-78/12 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV I SKI KOMMUNE FRA EDVIN SØVIK FSK-79/12 VALG AV NYTT VARAMEDLEM TIL FORMANNSKAPET ETTER TUVA MOFLAG

3 Protokoll Forfall: Ingen 11 av 11 representanter til stede i møtet. Dokumenter som ble delt ut i møtet: - Rapport pr. oktober 2012 fra Barnevernet - Rapport pr. oktober 2012 fra NAV - Månedsrapport for oktober Notat vedr. økonomireglement - Notat vedr. innkjøpsreglement - Notat vedr. anbud konkurranseutsetting renhold - Notat vedr. mulighet for ekstra barnehageplasser. FSK-69/12 FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG MATRIKKELLOVEN Forslag til vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 33-1, eierseksjonsloven 7 og matrikkelloven 32 vedtar Ski kommune forslaget til ny Forskrift om gebyr datert for behandling av saker etter de samme lovene. Denne forskriften gjøres gjeldende fra og erstatter tidlligere gebyrregulativer gjeldende saksbehandling innenfor det samme regelverket i Ski kommune. Formannskapets behandling: Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. FSK-70/12 PARKERING I LANGHUS IDRETTSPARK Forslag til vedtak: Det bevilges kr til skilt og bommer i Langhus idrettspark som finansieres ved låneopptak. Formannskapets behandling: Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Side 2

4 FSK-71/12 TILSKUDD TIL ETABLERING AV KLATREVEGG PÅ SIGGERUD SKOLE Forslag til vedtak: 1. Ski kommune forskutterer spillemidler med kr ,- til klatreveggen på Siggerud skole som finansieres ved låneopptak. 2. Ski kommune bidrar med et tilskudd på inntil kr ,- som finansieres ved låneopptak. 3. Siggerud skole og Siggerud klatreklubb inngår avtale om videre bruk av klatreveggen. Formannskapets behandling: André Kvakkestad (FRP) fremmet følgende forslag: Dersom Siggerud klatreklubb får solgt den gamle klatreveggen kan de disponere salgssummen til innkjøp av utstyr og materiell. Innstilling: 1. Forslag til vedtak pkt. 1 innstilles enstemmig. 2. Forslag til vedtak pkt. 2 innstilles enstemmig. 3. Forslag til vedtak pkt. 3 innstilles enstemmig. 4. André Kvakkestads forslag til vedtak innstilles enstemmig. FSK-72/12 KJØP AV SKI SYKEHUS BARNEHAGE Forslag til vedtak: 1. Ski kommune kjøper Ski sykehus barnehage av Akershus universitetssykehus HF til omforent kjøpesum på kr ,- 2. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå slik kjøpsavtale med Akershus universitetssykehus HF. Formannskapets behandling: Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. FSK-73/12 JUSTERINGSREGLENE PRINSIPPAVKLARING Forslag til vedtak: Kommunen avslår forespørsler om overtakelse av justeringsrett og justeringsplikt. Rådmannen gis fullmakt til å avslå forespørsler. Formannskapets behandling: Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Side 3

5 FSK-74/12 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Budsjett og handlingsplan, inkl. økonomiplan, for vedtas i samsvar med hovedoversikter i Forslag til budsjett og handlingsplan , kapittel 5. Herunder: a) Driftsbudsjett på netto ramme for virksomhetene b) Investeringsbudsjett på brutto prosjektramme 2. Handlingsplan for oppfølgning av Ski kommuneplan i økonomiplanperioden vedtas som vist i Forslag til budsjett og handlingsplan kapittel Overordnet målkart vedtas i samsvar med Forslag til budsjett og handlingsplan a) Det tas opp lån i 2013 på inntil 217,4 mill. kroner til investeringsformål med avdragstid på 30 år. b) Det tas opp startlån på 70 mill. kroner til videre utlån med avdragstid på 30 år. 5. Kommunale gebyrer fastsettes slik det fremgår av vedlegg. 6. Ved utskrivning av skatt nyttes Stortingets fastsatte maksimale satser. Side 4

6 Formannskapets behandling: Notat om mulighet for ekstra barnehageplasser ble delt ut i formannskapet. Amund Kjernli (AP) fremmet følgende forslag til rammeendringer: (alle beløp i hele tusen kroner, negative tall = netto inntekt, positive tall = netto utgift) Nr. SUM forslag rammeendringer Barnetrygd ut av beregningsgrunnlag for sosial stønad 2 Helsestasjon for ungdom på Langhus Drift av idrettsplasser Drift av KFAU Biblioteket på Siggerud Utvide seniorkontakten til 100 % stilling Broforbindelse Ski stasjon, forprosjekt Innkjøp av nye trygghetsalarmer Styrking av hjemmesykepleien med 2 stillinger Styrke hjemmehjelpstjenesten SUM forslag rammeendringer 12 Inndekning 13 Ingen styrking av samhandlingsenheten, ved å gjøre 14 om korttidsplasser til langtidsplasser Trekke inn midler for å administrere ordningen med 16 fritt brukervalg Redusert sykefravær Økt skatteanslag Amund Kjernli (AP) fremmet følgende verbalforslag: Verbalforslag 1: Praktisk bistand/hjemmehjelp gis minimum hver 2. uke. Verbalforslag 2: Vedr. ombygging av Kirkeveien 3: Planer for ombygging og oppgradering skal også innbefatte 2. etasje med servicesenter, kjøkken og toaletter. Side 5

7 Gunnar Helge Wiik (H) fremmet på vegne av H, FRP, KRF og PP følgende forslag til driftsbudsjett, investeringsbudsjett og verbalforslag: Forslag til justering drift utover rådmannens forslag: Kostnader Sentral støtteenhet - ikke IKT (10 000) (10 000) (10 000) (10 000) Tjenesteovergripende tilskudd m.m. (1 000) (1 000) (15 000) (15 000) Seniorkontakten økning fra 50% til 100% stilling Helsesøster til skolene En forvaltningsrapport mer enn i dag Etter- og videreutdanning av undervisningspersonal for å få flere godkjente lærere Tilskudd til arbeid mot vold i nære relasjoner Markering av grunnlovsjubileet og kvinners stemmerett Oppgradering av uteområder i Ski sentrum 250 Oppgradering av områder ved Fosstjern, stimulering av uorganisert virksomhet 100 Ekstraordinært vedlikehold av kommunal eiendom og idrettsanlegg Tiltak for å redusere sykefravær til 8,5% 200 Økt nærvær (1 100) (1 100) (1 100) (1 100) Side 6

8 Sum endring fordelt til drift pr år (7 550 ) ( ) ( ) ( ) Sum endring fordelt til drift akkumulert til avsetning Rådmannens forslag til netto avsetninger (4 139) Forslag til netto avsetninger til disposisjonsfond Investeringsprosjekter : Prosj. Prosjektnavn Ferdigstillelse Total prosjektkostnad Budsj Budsj Budsj Budsj Forslag til endring Total prosjektkostnad Forslag til Justert Budsj Forslag til Justert Budsj Forslag til Justert Budsj Forslag til Justert Budsj Økonomiavdelingen: Parkeringsplasser Løpende L L Nytt styringssystem Sum økonomiavdeling: Fellestjenester: Nettsted Løpende L L IT verktøy innkjøpsavdelingen Sum fellestjenester: Side 7

9 IKT: IKT-investeringer Løpende L L IKT-investeringer i skolen Sum IKT: Siggerud skole: Siggerud skole, inventar og utstyr Sum Siggerud skole: Barnehage 1: Siggerud bhg, inventar og utstyr Langhus bhg, inventar og utstyr Vardåsen bhg, inventar og utstyr Sum barnehage 1: Miljøarbeidertjenesten: Samlokaliserte boliger Langhus Sum miljøarbeidertjenesten: Boligkontor: Kjøp boliger utleie Løpende L L Side 8

10 Sum boligkontor: Plan, byggesak og geodata: Geodata, FKB kartlegging Sum plan, byggesak og geodata: Eiendom: Kapasitetsutvidelse Kjeppestad gård Follo omsorgsboliger NAV energisparetiltak Finstadtun II, inventar og utstyr Solborgvn. 2, inventar og utstyr Solborgvn.4-6, byggetrinn Solborg 1956-bygget Oppgrad. terr. dagsenter Kirkevn Ombygg. Kirkevn etg Møbler fellesareal Solborg BA Kjele til kjøkkenet Solborg BA Barnevernslokalene Side 9

11 75009 Kap.utvidelse Ski ungdomsskole Oppgradering Ski skole Hebekk skole, rehabilitering Dagbo, ombygging av 2. etg P-plass Bøleråsen skole Kommunale bygg, nedfelte matter Brønnpark / v.pumper, Bøleråsen Ombygg. til kortlås på komm. bygg Tilbygg rådhusteateret Vent. rådhuset 1, 2, 4, 5 og 6. etg El.- ladepunkt til el-biler Nytt gulv Siggerudhallen Nytt gulv Skihallen Kameraovervåking kommunale bygg Vardåsen bhg, inkl. grunnerverv Oppgradering Westgaarden Ny veiforb. Finstadtun-Kråkstadvei Side 10

12 77002 Oppgradering el. og brann Løpende L L Oppgradering kommunale bygg Løpende L L Barnehager/skoler oppgradering ute Løpende L L Nødstrømaggregat Siggerud skole Ny barnehage, Siggerud Barnehage Ski inkl. grunnerverv Kjøp barnehagebrakker Finstadtun II Solborgvn.2, byggetrinn Langhus skole, ny innkjøring Finstad skole gymsal Ombygg. vannb. varme, Kråkstad Bygging ambulansestasjon Kråkstad samfunnshus Kontra kulturskole ombygging Sum eiendom: Side 11

13 Kommunalteknikk VIP: Veilys, ombygging til måling Vei, Berghagan nord Ombygging Ski brannstasjon Rehabilitering kommunale veier Løpende L L Trafikksikring Løpende L L Asfaltering av grusveier Rundkjøringer Parkarbeider Steinlagers plass Gang-/sykkelvei Kråkstadveien Kommunal vei Siggerud Si Fornyelse biler, maskiner VIP Løpende L L Sum kommunalteknikk VIP: Kommunalteknikk VARFS: Biler, maskiner, utstyr VAR Løpende L L Rehabiltering vannforsyning Løpende L L Rehabilitering avløp Løpende L L Side 12

14 76203 Avløp Kråkstad-Ski Utbedring betongledninger Løpende L L Va ledningsnett gågata Kulvert for avløp Ski stasjon Vann/avløp Si Tiltak iht. tiltaksplan VA Løpende L L VVA Berghagan nord Sum kommunalteknikk VARFS: Kultur: Kunstgressbane Langhus Traktor til kommuneskogen Innleveringsautomat, Ski bibliotek Kulturarena-tekn.oppgrad. utstyr Løpende L L Oppgradering komm. utleiebygg Trolldalen skisenter Sum kultur: Kirkeformål: Side 13

15 78101 Kråkstad kirkegård-utvidelse Middelalderkrk., fjerne plastmaling Orgelfond Ski middelalderkirke Sum kirkeformål: Sum fra administrasjonen Sum korrekt Berbalforslag vedrørende innkjøp av kommunale boliger: Det sørges for en geografisk spredning ved innkjøp av kommunale boliger. Verbalforslag vedrørende Ski kirkelige fellesråd: Kommunestyret ber Rådmannen om å anmode Ski kirkelige fellesråd om å re-forhandle avtalen med Bispedømmerådet om finansiering av diakonitjenesten i Ski kommune. Dette med tanke på en mer rettferdig fordeling mellom menighetene. Rådmannen bes fremme egen sak vedrørende kommunal medfinansiering. Innstilling: 1. Amund Kjernlis forslag til rammeendringer innstilles med 4 (4AP) mot 7 stemmer. 2. Amund Kjernlis verbalforslag innstilles med 4 (4AP) mot 7 stemmer. 3. Fellesforslaget fra H, FRP, KRF og PP innstilles med 6 (3H, 1FRP, 1KRF og 1PP) mot 5 stemmer (4AP, 1V). 4. Rådmannens forslag til vedtak innstilles med 1 (V) mot 10 stemmer. Side 14

16 FSK-75/12 INNKJØPSREGLEMENT Forslag til vedtak: Innkjøpsreglement datert vedtas. Formannskapets behandling: Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. FSK-76/12 ØKONOMIREGLEMENT Forslag til vedtak: Fremlagt forslag til endret økonomireglement med vedlegg vedtas. Formannskapets behandling: Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. FSK-77/12 VEDTAKSOPPFØLGING Forslag til vedtak: Kommunestyret tar saken til orientering Formannskapets behandling: Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. FSK-78/12 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV I SKI KOMMUNE FRA EDVIN SØVIK Forslag til vedtak: Edvin Søvik (AP) fritas fra sine politiske verv i perioden 1. januar juli Formannskapets behandling: Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Side 15

17 FSK-79/12 VALG AV NYTT VARAMEDLEM TIL FORMANNSKAPET ETTER TUVA MOFLAG Forslag til vedtak: Som nytt 5. varamedlem til formannskapet velges. Formannskapets behandling: Amund Kjernli (AP) fremmet følgende forslag: Gunn Anita Uthus. Innstilling: Amund Kjernlis forslag innstilles enstemmig. FSK-80/12 OPPNEVNING AV REPRESENTANT TIL FOLLO BARNE- OG UNGDOMSSKOLES SAMARBEIDSUTVALG Forslag til vedtak: Som folkevalgt representant til Follo barne- og ungdomsskoles samarbeidsutvalg velges Formannskapets behandling: Forslag fremmes i kommunestyret. Side 16

18 Møteprotokoll Formannskapet FSK-81/12 UTVIDELSE AV ANTALL BARNEHAGEPLASSER Sakliste FSK-82/12 FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR SAKSBEHANDLING AV STIER OG LØYPER I MARKA UTKAST TIL HØRING Protokoll Forfall: Kristina Eikebråten (H) Forfall: Karin Kværner 11 av 11 representanter til stede i møtet. FSK-81/12 UTVIDELSE AV ANTALL BARNEHAGEPLASSER Forslag til vedtak: a) Det opprettes: 1. 9 plasser for barn over 3 år i ny Langhus barnehage 2. 6 plasser for barn over 3 år i Hakkebrakkeskogen barnehage i eksisterende avdeling b) Det opprettes: 1. En 2-4 års avdeling med 7 barn over 3 år og 5 barn under 3 år med 3 nye stillinger i Hakkebrakkeskogen barnehage. 2. En småbarnsavdeling for barn under 3 år med 14 plasser og 4 nye stillinger i Hakkebrakkeskogen barnehage. Kostnaden på 2,2 mill dekkes inn ved å ta dette av rådmannens forslag til reserve som i budsjettet for 2013 er foreslått til 5,0 mill kr. Denne reduseres tilvarende. Formannskapets behandling: Innstilling: 1. Forslag til vedtak pkt a innstilles enstemmig 2. Forslag til vedtak pkt. b innstilles med 5 (1V, 4AP) mot 6 stemmer (2H, 2FRP,1KRF, 1PP) FSK-82/12

19 FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR SAKSBEHANDLING AV STIER OG LØYPER I MARKA - UTKAST TIL HØRING Forslag til vedtak: Forslaget til retningslinjer for saksbehandling av stier og løyper i Marka dekker Ski kommunes synspunkter i saken. Ski kommune finner ingen konkrete tiltak som mangler, eller som er vanskelige å plassere i noen av kategoriene. Formannskapets behandling: Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Side 2

20 Møteprotokoll Kommuneplanutvalget KPU-7/12 NORDRE FINSTAD, FELT C1 SØKNAD OM ENDRET UTBYGGINGSTAKT Sakliste Forfall: Ingen 11 av 11 representanter til stede i møtet. Protokoll KPU-7/12 NORDRE FINSTAD, FELT C1 SØKNAD OM ENDRET UTBYGGINGSTAKT Forslag til vedtak: Kommunestyret godkjenner endret utbyggingstakt for boligfeltet Finstad C1, som angitt i søknad av Kommunestyret delegerer til kommuneplanutvalget å behandle framtidige saker etter kommuneplanens rekkefølgebestemmelse 4.2, om utbyggingstakt i felt. Kommuneplanutvalgets behandling: Svein Kamfjord (V) fremmet følgende endring til forslag til vedtak: Andre avsnitt strykes. Innstilling: 1. Forslag til vedtak, første avsnitt innstilles enstemmig. 2. Svein Kamfjords forslag innstilles med 1 (V) mot 10 stemmer. 3. Forslag til vedtak, andre avsnitt innstilles med 10 mot 1 stemme (1V).

21 Saksbehandler: Morten Gulbrandsen Arknr.: 430 Arkivsak: 13/8-2 BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 1/ Kommunestyret / LØNNSKOMPENSASJON VED DELTIDS GRUNNUTDANNING Forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar ordning for lønnskompensasjon ved deltidsstudier i grunnutdanning, kombinert med stilling i Ski kommune. Ordningen iverksettes fra 2. halvår Ordningen dekkes fra fond i 2013 og innarbeides i budsjettet fra og med Saksopplysninger: I forbindelse med arbeidet med revidering av retningslinjer for tildeling av stipend har det fremkommet et behov for også å kunne gi økonomisk støtte til forskjellig type grunnutdanning / høyskoleutdanning som ansatte ønsker. Stipendordningen sentralt i kommunen dekker kun etter- og videreutdanning. Samtidig er rekruttering av enkelte yrkesgrupper vanskelig og kommunen har i dag både mange uten formalkompetanse, og innleide konsulenter, i nøkkelstillinger. Dette vil nok måtte fortsette i noe tid framover, men rådmannen ønsker å tenke både langsiktig og kortsiktig i forhold til å få dekket den kompetansen kommunen til enhver tid trenger. Dette forslaget vil være et langsiktig tiltak som på sikt vil kunne redusere innleie av konsulenter og redusere bruken av vikarstillinger. Det vil være særlig aktuelt for ansatte som går i, eller kan tenkes å fungere i, stillinger de pr. i dag ikke har formalkompetanse til. Et eksempel er assistenter i barnehage som jobber i førskolelærer på disp.stilling, eller ingeniørstillinger det i dag leies inn konsulenter i. Både Ski kommunes behov for å rekruttere medarbeidere til stillinger det er vanskelig å rekruttere til, og ansattes ønske om økonomisk støtte til utdanning, kan innfris ved å iverksette et slikt tiltak. Aktuelle grunnutdanninger kan være: helsefagarbeider-utdanning, førskolelærerutdanning, sykepleier-utdanning, vernepleier-utdanning og ingeniørutdanning. Referanser til avtaleverket. Det refereres til HTA Kap.3.3 hvor det står: For å sikre og utvikle virksomhetens generelle og spesielle kompetanse er det viktig å vurdere den enkelte ansattes formal- og realkompetanse og stimulere til kompetansehevende tiltak. Samt Hovedavtalen 7, Der partene er enige lokalt kan det i kommunen defineres nærmere omfang av opplæring, under henvisning til den enkelte kommunes forhold. Dette innebærer, for kommunen, en plikt til å kartlegge og gjøre noe med kommunens kompetansebehov. (sentral kompetanseplan). Videre, at det kan iverksettes spesielle kompetansehevende tiltak ut fra lokale forhold. Beskrivelse av ordningen. Side 2

22 Ordningen forvaltes av Rådmannen ved HR-virksomhet. Tiltaket begrenses til 8 ansatte i ordningen på samme tid. Tilskuddet kan gis til ansatte i som innehar minimum 50 % stilling. Ordningen gjøres kjent for ansatte gjennom virksomhetslederne. Det settes som vilkår at søkere skal velges ut blant ansatte etter innstilling fra virksomhetsleder. Virksomhetsleder samhandler med den aktuelle medarbeideren om søknaden. Grunnlaget for søknaden skal være forankret i kommunens kompetanseplan og et dokumentert behov for formalkompetanse i virksomheten det søkes fra. Permisjon og søknad om tilskuddet må sees i sammenheng. Tilskuddet gis til ansatte som tar deltidsutdanning og må redusere sin stilling for å gjennomføre utdanningen. Tilskuddet kan dekke opp til 50 % av den stillingsreduksjonen den ansatte må ha for å gjennomføre utdanningen. For eksempel: 20 % lønn ved 40 % redusert stilling. Tilskuddet gis som en kompensasjon for redusert lønn, og tildeles etter søknad til HR virksomhet. I søknadsskjemaet vil det komme fram om søker ønsker å praktisere utdanningen i Ski kommune etter endt utdanning. Det kan avtales bindingstid tilsvarende 6 mnd pr semester. Maks bindingstid er 2 år. Ved oppsigelse av stilling i bindingstiden, eller dersom utdanningen avbrytes, kan Ski kommune kreve å få midlene helt eller delvis, tilbakebetalt. Vurdering: Ordningen styres av HR-virksomhet og forankres hos rådmannen gjennom kommunalsjef med ansvar for HR-virksomhet. Ordningen gjøres kjent for alle ansatte gjennom virksomhetslederne. Virksomhetslederne gjør vurderinger i egen virksomhet og innstiller på hvem eller hvilke ansatte som anbefales å få støtte til en utdanning der virksomheten har rekrutteringsproblemer og/eller mangler formalkompetanse. Den økonomiske støtten gis til virksomheten i form av ekstra lønnsmidler slik at den ansatte får en lønnskompensasjon tilsvarende 50 % av den stillingsreduksjonen den ansatte må ha for å gjennomføre utdanningen. For eksempel: 20 % lønn ved 40 % redusert stilling. Ordningen knyttes i avtale opp mot en aksept av å praktisere utdanningen i Ski kommune etter endt utdanning. Ved siste semester kan den ansatte få tilbud om ny fast stilling med oppstartsdato. En bindingstid kan også være aktuelt å avtale. Her må sies at en avtale med bindingstid mer blir en intensjonsavtale enn en juridisk bindende avtale. En prioritering av innstilte kandidater vil bli gjort etter en vurdering av Ski kommunes behov for den aktuelle formalkompetansen, og etter virksomhetsleders innstilling / anbefaling. En slik anerkjennelse av innsats og vilje til utvikling kan være et godt personalmessig insitament for å beholde og rekruttere dyktige medarbeidere i Ski kommune. Økonomiske konsekvenser: Midler til ordningen tas av Driftsfond sentraladm., eller Fond videre- og etterutdanning, og regnskapsføres over egen konto. Avsetning til ovenfornevnte fond styres av kommunestyret og tiltaket må derfor godkjennes som ønsket tiltak med påfølgende budsjettkonsekvens. Selv om det i dag finnes midler til ordningen på fond, vil en innføring av et slikt tilskudd medføre en økning i bruken av avsatte fondsmidler til kompetanseutvikling. En årlig kostnad Side 3

23 vil således kunne få budsjettmessige konsekvenser om ikke årlig avsetning på fond opprettholdes. For 8 ansatte pr. år vil ordningen koste kommunen pr år ca kr , brutto. (forutsatt en årslønn på ca. kr ) Ved 50 % redusert stilling og halvparten av dette lønnskompensert; maks 25 % lønn x 8 ansatte, forutsatt en årslønn på ca..kr ,- + sosiale utg. = ca. kr Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen. Konklusjon: Kommunen vil over tid få dekket et behov for ansatte i stillinger der det i dag er mangel på kvalifiserte medarbeidere. Det vil være et godt trivselsmessig tiltak som verdsetter dyktige og initiativrike medarbeidere som ønsker å utvikle seg. Ski, Audun Fiskvik rådmann Kjell-Arne Ekeberg kommunalsjef Vedlegg som følger saken: Ingen Vedlegg som ligger i saksmappen: Side 4

24 Saksbehandler: Tove Næs Arknr.: 024 Arkivsak: 12/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 2/ Kommunestyret / HØRING NOU 2012:15 POLITIKK FOR LIKESTILLING Forslag til vedtak: 1. Kommunestyret i Ski kommune tar NOU 2012:15 til orientering. 2. Kommunestyret uttaler følgende til høring av HØRING NOU 2012:15 POLITIKK FOR LIKESTILLING: Kommunestyret vil påpeke innledningsvis at det er flere forhold enn kjønn som burde vært reflektert når det gjelder representasjon på valglister og deltakelse i politisk arbeid. Som det fremgår av utvalgets redegjørelse, er det skjevheter i representasjon i folkevalgte organ. Dette er ikke bare knyttet til kjønn, men også når det gjelder alder, funksjonshemming og etnisk bakgrunn. Det er viktig at folkevalgte organ avspeiler befolkningen i størst mulig grad. Mange politiske parti har i dag som prinsipp å ha annenhver kvinne og mann på sine valglister, i hvert fall på de øverste, såkalte sikre plassene. Den endelige fordelingen bestemmes imidlertid av velgerne, som ved å gi stemmetillegg eller stryke, kan endre rekkefølgen på de valgte kandidatene. Selv om valglistene inneholder minst 40 % kvinner også på de øverste listeplassene, kan det endelige resultatet se helt annerledes ut. Kommunestyret tror derfor at en lovfesting av minst 40 % kvinner på partienes valglister, vil ha begrenset effekt. Kommunestyret ser at det er forskjellig holdning i de politiske partiene til kjønnfordeling, men vil påpeke at det også kan være andre faktorer som spiller inn. Ikke alle partier har et like stort rekrutteringsgrunnlag, og ville kunne komme i fare for å ikke klare å stille liste til valg om det ble stilt slike krav til listene. Rekruttering til politisk arbeid er krevende, og man ser en tendens til at gruppen småbarnsforeldre finner det svært krevende å engasjere seg politisk i tillegg til jobb og familieaktiviteter. Ideelt sett burde alle valglister innholde kandidater av like mange fra hvert kjønn fordelt på alder, etnisk bakgrunn og bosted i kommunen. Kommunestyret mener imidlertid det er andre faktorer som vil være vel så viktige i så måte. Side 5

25 Kommunestyret tror, modell lokal beslutning, som omtales under, vil være nyttig, men da som en bredere drøfting der bl.a. også alder, familiesituasjon og etnisitet inngår som element. Her bør man se på om det er faktorer som kan påvirke ønske og mulighet for å engasjere seg politisk, bl.a. Antall møter Tidspunkt for møter Møtenes lengde Godtgjøring Tilrettelegging Nettverk Kompetansetilføring Fadderordninger Frikjøpsordninger Kontorfasciliteter Arbeidsverktøy Tilgjengelighet for funksjonshemmende Det vil også kunne være andre forhold som kan spille inn, og som bør vurderes i en slik sammenheng. Kommunestyret har vanskeligheter med å se at en lovfesting vil være fornuftig. Kommunene er ulike og behovet for slike drøftinger vil variere. Det vil videre være vanskelig å gi en slik bestemmelse et konkret innhold mht. hva som skal drøftes og hvor mye tid som skal brukes. Kommunestyret tror at kommuner som opplever rekruttering som et problem, vil ta en slik debatt uavhengig av om det er bestemt i lov eller ikke. Ingress/hovedbudskap: Likestilingsutvalget forslår endringer i valgloven som gjør det mulig å stille krav om kjønnsrepresentasjon på valglister, og et målrettet og langsiktig programarbeid for å skape større bredde i folkestyret. Saksopplysninger: Barne, likestillings - og inkluderingsdepartementet, (heretter BLD), har sendt NOU 2012:15 om Politikk for likestilling på høring. Utredningen er avgitt av Likestillingsutvalget. Høringsinstansene er bedt om å avgi uttalelse innen 17. januar Dette er utvalgets andre utredning. I denne konsentrerer utvalget seg om reformforslag på fire innsatsområder som betegnes som folkestyre, valgfrihet, fordeling og sårbarhet. Dokumentet er omfattende og på over 400 sider. Det er derfor ikke trykket i sin helhet. For de som ønsker å se hele dokumentet kan det ses på følgende lenke, Side 6

Møteprotokoll. Kommunestyret 16.01.2013. Sakliste KST-4/13 SØKNAD OM FRITAK SOM MEDLEM AV PLAN OG BYGGESAKSUTVALGET - TUVA MOFLAG, AP.

Møteprotokoll. Kommunestyret 16.01.2013. Sakliste KST-4/13 SØKNAD OM FRITAK SOM MEDLEM AV PLAN OG BYGGESAKSUTVALGET - TUVA MOFLAG, AP. Møteprotokoll Kommunestyret 16.01.2013 Sakliste KST-1/13 LØNNSKOMPENSASJON VED DELTIDS GRUNNUTDANNING KST-2/13 REGULERINGSPLAN FOR SKI IDRETTSPARK KST-3/13 HØRING NOU 2012:15 POLITIKK FOR LIKESTILLING

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/794-15 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 21/13 11.11.2013 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 30/13 12.11.2013

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 27.11.2013. Sakliste FSK-80/13 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER

Møteprotokoll. Formannskapet 27.11.2013. Sakliste FSK-80/13 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER Side Møteprotokoll Formannskapet 27.11.2013 FSK-73/13 VEDTAKSOPPFØLGNING 2-2013 FSK-74/13 KIRKEVEIEN 3 - SENTRUMSKJØKKEN Sakliste FSK-75/13 SAMARBEIDSAVTALE - SKIFORENINGEN 2014-2020 FSK-76/13 BEGEISTRINGSETATEN

Detaljer

Saksbehandler: Tom Norman Trender Arkiv: 006 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Tom Norman Trender Arkiv: 006 &13 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Norman Trender Arkiv: 006 &13 Arkivsaksnr.: 12/15695-4 Dato: 22.11.2012 HØRING NOU 2012:15 - POLITIKK FOR LIKESTILLING â INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.01.2010 Møtetid: Kl. 18.15

Detaljer

Hege Skjeie, Leder av Likestillingsutvalget

Hege Skjeie, Leder av Likestillingsutvalget NYTT NORSK LIKESTILLINGSLØFT Hege Skjeie, hege.skjeie@stv.uio.no Leder av Likestillingsutvalget offentlige myndigheter har høye ambisjoner i likestillingspolitikken. Likestilling beskrives som en samfunnsmessig

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 25.02.2015. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 25.02.2015. Sakliste Side Møteprotokoll Formannskapet 25.02.2015 Sakliste FSK-17/15 HOVEDPLAN VEG FSK-18/15 SØKNAD OM TILSKUDD FRA FOLLO FK FSK-19/15 FOLKEBADENE I SKI - ENDRING FSK-20/15 KIRKEVEIEN 3 - FRISØRSALONG - VERBALFORSLAG

Detaljer

Høringsuttalelse til NOU 2012:15 Politikk for likestilling

Høringsuttalelse til NOU 2012:15 Politikk for likestilling Høringsuttalelse til NOU 2012:15 Politikk for likestilling Høgskolen i Sør-Trøndelag januar 2013 (HiST) 1 Bakgrunn for brevet 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) viser til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 29.01.2014. Sakliste FSK-2/14 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER

Møteprotokoll. Formannskapet 29.01.2014. Sakliste FSK-2/14 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER Møteprotokoll Formannskapet 29.01.2014 FSK-1/14 EVALUERING FRISKLIVSSENTRALEN Sakliste FSK-2/14 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER FSK-3/14 HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE

Detaljer

Komite for kultur og miljø Sak 137/12 Høring Politikk for likestilling

Komite for kultur og miljø Sak 137/12 Høring Politikk for likestilling Komite for kultur og miljø Sak 137/12 Høring Politikk for likestilling Fylkesrådets innstilling til vedtak: Nordland fylkesting fremmer følgende uttalelse til NOU 2012:15 Politikk for likestilling: 1.

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2014 Møtetid:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 30.11.2011. Sakliste FSK-53/11 OPPNEVNING AV KONTAKTPERSONER TIL LOKAL AGENDA 21-FORUMET I SKI KOMMUNE

Møteprotokoll. Formannskapet 30.11.2011. Sakliste FSK-53/11 OPPNEVNING AV KONTAKTPERSONER TIL LOKAL AGENDA 21-FORUMET I SKI KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet 30.11.2011 Sakliste FSK-53/11 OPPNEVNING AV KONTAKTPERSONER TIL LOKAL AGENDA 21-FORUMET I SKI KOMMUNE FSK-54/11 VALG AV KONTROLLUTVALG FSK-55/11 FORSLAG TIL MANDAT FOR HOVEDKOMITÉEN

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 08.09.2010. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 08.09.2010. Sakliste Møteprotokoll Formannskapet 08.09.2010 Sakliste FSK-55/10 RAPPORT OG PLAN - PARKERINGSORDNINGEN I SKI KOMMUNE FSK-56/10 SØKNAD FRA SKI IL - TENNIS OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL REETABLERING AV 2 TENNISBANER

Detaljer

ORGANISASJON Politisk sekretariat og kontorstøtte. Dato 17. oktober 2013 Saksnr.: Saksbehandler Stein Endre Haartveit

ORGANISASJON Politisk sekretariat og kontorstøtte. Dato 17. oktober 2013 Saksnr.: Saksbehandler Stein Endre Haartveit ORGANISASJON Politisk sekretariat og kontorstøtte Dato 17. oktober 2013 Saksnr.: 201307818-3 Saksbehandler Stein Endre Haartveit Saksgang Møtedato Oppvekststyret 29.10.2013 Kulturstyret 30.10.2013 Formannskapet

Detaljer

NOU 2012: 15 Politikk for likestilling

NOU 2012: 15 Politikk for likestilling LIKESTILLINGSUTVALGET opprettet ved kgl.res. 12. februar 2010 Likestillingspolitikk i lys av livsløp, klasse og etnisitet NOU 2012: 15 Politikk for likestilling Utvalgsleder professor Hege Skjeie Pressekonferanse

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet 10.11.2014. Sakliste. Protokoll

Møteprotokoll. Eldrerådet 10.11.2014. Sakliste. Protokoll Side Møteprotokoll Eldrerådet 10.11.2014 Sakliste ELD-25/14 PRIORITERINGER INNEN OMSORGSTJENESTEN ELD-26/14 MIDDAGSLEVERING TIL HJEMMEBOENDE ELD-27/14 KOMMUNAL TRANSPORTORDNING TIL ARBEIDS- OG DAGTILBUD

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Utvalg for omsorg og helse 13.11.2013. Side OH-29/13 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2014-2017

Møteprotokoll. Sakliste. Utvalg for omsorg og helse 13.11.2013. Side OH-29/13 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2014-2017 Side Møteprotokoll Utvalg for omsorg og helse 13.11.2013 OH-29/13 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2014-2017 Sakliste OH-30/13 OPPFØLGING AV VERDIGHETSGARANTIEN OH-31/13 FYSIOTERAPIHJEMLER I SKI KOMMUNE OH-32/13

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur 13.11.2013. Sakliste

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur 13.11.2013. Sakliste Side Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og kultur 13.11.2013 Sakliste OK-24/13 BEGEISTRINGSETATEN - SØKNAD OM TILSKUDD OK-25/13 STATUSRAPPORT ANG. ARBEIDET MED "FRA SPESIALUNDERVISNING TIL TILPASSET OPPLÆRING"

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 03.09.2014. Sakliste

Møteprotokoll. Kommunestyret 03.09.2014. Sakliste Møteprotokoll Kommunestyret 03.09.2014 Sakliste KST-70/14 RÅDHUSKVARTALET RÅDHUSKVARTALET (KIRKEVEIEN 3, SKI RÅDHUS OG RÅDHUSTEATERET). KST-71/14 NY FORSKRIFT OM SKJENKETIDER I SKI KOMMUNE KST-72/14 SØKNAD

Detaljer

Alles jobb ingens ansvar? Mainstreamingog flerdimensjonaliteti likestillingspolitikken

Alles jobb ingens ansvar? Mainstreamingog flerdimensjonaliteti likestillingspolitikken Alles jobb ingens ansvar? Mainstreamingog flerdimensjonaliteti likestillingspolitikken Likestillingsutvalget Helhetlig, kunnskapsbasert likestillingspolitikk for framtida Kjønnslikestilling i lys av klasse,

Detaljer

Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse Journalpost:16/39160 Saksnummer Utvalg/komite Dato 053/2016 Fylkestinget 25.04.2016 Komite for samferdsel 25.04.2016 Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 25.09.2013. Sakliste FSK-52/13 ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSREGIONEN (FMBR)

Møteprotokoll. Formannskapet 25.09.2013. Sakliste FSK-52/13 ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSREGIONEN (FMBR) Side Møteprotokoll Formannskapet 25.09.2013 Sakliste FSK-52/13 ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSREGIONEN (FMBR) FSK-53/13 TILRÅDING VEDRØRENDE ETABLERING AV BORETTSLAG SOM SENERE

Detaljer

Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel NOU 2011:18 Struktur for likestilling - høring

Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel NOU 2011:18 Struktur for likestilling - høring Horten kommune Vår ref. 12/221 11/2752-2 / TI-&13 Saksbehandler: Helge Skatvedt NOU 2011:18 Struktur for likestilling - høring Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 31.01.2012 006/12 Rådet for funksjonshemmede

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for teknikk og miljø 12.11.2014. Sakliste TM-26/14 HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV

Møteprotokoll. Utvalg for teknikk og miljø 12.11.2014. Sakliste TM-26/14 HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV Side Møteprotokoll Utvalg for teknikk og miljø 12.11.2014 TM-25/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015-2018 Sakliste TM-26/14 HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV TM-27/14

Detaljer

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget Sakliste

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget Sakliste Side Møteprotokoll Plan og byggesaksutvalget 11.11.2014 Sakliste PBU-46/14 REGULERINGSPLAN FOR E18 I SKI, FORSLAG TIL UTVIDET PLANGRENSE PBU-47/14 REGULERINGSPLAN TURSTI SKI - HAUGBRO - 1.GANGSBEHANDLING

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 05.05.2010. Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF

Møteprotokoll. Formannskapet 05.05.2010. Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF Møteprotokoll Formannskapet 05.05.2010 Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF FSK-26/10 LEGGE HØYSPENTLINJENE I SKI SENTRUM VEST I BAKKEN FSK-27/10 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.10.2015 Tid: 1200 14.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/15 15/748 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET 2015 51/15 15/749

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK

Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK Side Møteprotokoll Formannskapet 26.08.2015 Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK FSK-69/15 HØRINGSUTTALELSE PÅ RAPPORTEN "ET NAV MED

Detaljer

Barne-, likestillings- og Inkluderingsdepartementet Samlivs- og likestillingsavdelingen Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Nordfold 7.

Barne-, likestillings- og Inkluderingsdepartementet Samlivs- og likestillingsavdelingen Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Nordfold 7. Barne-, likestillings- og Inkluderingsdepartementet Samlivs- og likestillingsavdelingen Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Nordfold 7. januar 2013 Deres ref. 12/6969 Høring NOU 2012:15 Politikk for likestilling

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 29.10.2014. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 29.10.2014. Sakliste Side Møteprotokoll Formannskapet 29.10.2014 Sakliste FSK-65/14 SAMMENSLÅTT BRANN- OG REDNINGSVESEN I FOLLO OG MOSSEREGIONEN STYRINGSGRUPPENS UTREDNING OG ANBEFALING FSK-66/14 KOMMUNEREFORMEN - SAMARBEID

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 08.04.2015. Side KST-35/15 ETABLERING AV KUNSTISFLATE I SKI IDRETTSPARK

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 08.04.2015. Side KST-35/15 ETABLERING AV KUNSTISFLATE I SKI IDRETTSPARK Side Møteprotokoll Kommunestyret 08.04.2015 Sakliste KST-35/15 ETABLERING AV KUNSTISFLATE I SKI IDRETTSPARK KST-36/15 REVIDERT SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO LOKALMEDISINSKE SENTER KST-37/15 OPPRETTELSE AV KOMMUNALT

Detaljer

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2011 Tid: 09.00 11.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/11 11/886 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for samfunn og miljø 11.11.2009. Sakliste. Protokoll

Møteprotokoll. Utvalg for samfunn og miljø 11.11.2009. Sakliste. Protokoll Møteprotokoll Utvalg for samfunn og miljø 11.11.2009 SAM-41/09 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2010-2013 SAM-42/09 VEDLIKEHOLDSPLAN KOMMUNALE BYGG Sakliste SAM-43/09 NAVNESAK - FORSLAG TIL NYTT VEINAVN PÅ KRÅKSTAD

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for helse og omsorg Møterom 2, 2. etg- Ignagard, Dato: 16.11.2011 Tid: 19:00 Ignagard Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Maria Sylvia

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Administrasjonsutvalget Dato: Møtested: Møterom Randaberg Tid: kl SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Administrasjonsutvalget Dato: Møtested: Møterom Randaberg Tid: kl SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Dato: 20.11.2012 Møtested: Møterom Randaberg Tid: kl. 1300 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Sidenr. Tittel PS 8/12 12/1164 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

Høring - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern

Høring - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern Høring - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern Bergen bystyre behandlet saken i møtet 071209 sak 239-09 og fattet følgende vedtak: Bergen bystyre vil gi følgende uttalelse til NOU 2009:14 Et helhetlig

Detaljer

Tilskuddet finansieres over budsjettpost Regionale utviklingstiltak.

Tilskuddet finansieres over budsjettpost Regionale utviklingstiltak. Saknr. 3167/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Unni Fornæss LIKESTILT DEMOKRATI 2008-2011 SØKNAD OM STØTTE I 2010 OG 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune, Fylkesrådet, bevilger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtetid: 24.10.2016 kl. 18:00 19:15 Sted: Formannskapssalen Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Tom Anders Ludvigsen (Ap), Eirin Bolle (Bygdelista

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET

RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rendalen kommunehus ( kommunestyresalen) Møtedato: 18.04.2012 Tid: Kl. 09.00 - kl. 09.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Karin Wiik, Astrid

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur 11.03.2015. Sakliste. Protokoll

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur 11.03.2015. Sakliste. Protokoll Side Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og kultur 11.03.2015 Sakliste OK-15/15 HØRING - FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM POLITIATTEST I BARNEHAGER OK-16/15 BARNEHAGEKAPASITET I SKI KOMMUNE OK-17/15 SKOLEKAPASITET

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.05.2010 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 02.11.2010 Møtetid: Kl. 16:00 19.05 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 061/10-065/10 Faste representanter: Ordfører Britt E. Gulbrandsen, Krf

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Høring - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern

Høring - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern Høring - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern Komite for finans behandlet saken i møtet 021209 sak 148-09 og avga følgende innstilling: Bergen bystyre vil gi følgende uttalelse til NOU 2009:14

Detaljer

REGIONALT SENTER FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD SØKNAD OM TILSKUDD 2011

REGIONALT SENTER FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD SØKNAD OM TILSKUDD 2011 Saknr. 09/5113-15 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Unni Fornæss REGIONALT SENTER FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD SØKNAD OM TILSKUDD 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 09.06.2010. Sakliste FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2011-2014

Møteprotokoll. Formannskapet 09.06.2010. Sakliste FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2011-2014 Møteprotokoll Formannskapet 09.06.2010 Sakliste FSK-35/10 1. TERTIALMELDING 2010 FSK-36/10 ÅRSMELDING MED ÅRSBERETNING 2009 FSK-37/10 ÅRSREGNSKAP 2009 FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN

Detaljer

HØRING - POLITIKK FOR LIKESTILLING

HØRING - POLITIKK FOR LIKESTILLING Arkivsak-dok. 12/08685-2 Saksbehandler Anne Mari Færgestad HØRING - POLITIKK FOR LIKESTILLING Rådmannens innstilling: Sørum kommune slutter seg til de foreslåtte tiltakene i NOU 2012:15 Politikk for likestilling

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: 05.06.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 20.30 Til stede Medlemmer: Birgitta Grimeland, Gunnar Espelid, Jeanette Bach Mikkelsen, Knut

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 03.09.2008 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Fra saknr.: 55/08 Til saknr.: 66/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Tjenesteutvikling

Møteinnkalling Tjenesteutvikling Møteinnkalling Tjenesteutvikling Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.10.2009 Møtetid: Kl.

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 26.11.2014. Sakliste FSK-80/14 FASTSETTING AV VALGDAGER FOR KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I 2015

Møteprotokoll. Formannskapet 26.11.2014. Sakliste FSK-80/14 FASTSETTING AV VALGDAGER FOR KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I 2015 Side Møteprotokoll Formannskapet 26.11.2014 FSK-78/14 VEDTAKSOPPFØLGNING 2-2014 Sakliste FSK-79/14 EVALUERING AV DIALOGPROSESSEN FSK-80/14 FASTSETTING AV VALGDAGER FOR KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Langhus bo og servicesenter, kantina Møtedato:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur 20.08.2014. Sakliste

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur 20.08.2014. Sakliste Side Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og kultur 20.08.2014 Sakliste OK-15/14 SØKNAD OM LEIE AV VARDÅSEN BARNEHAGE FOR SPILLOPPEN BARNEHAGE OG SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL NY AVDELING I SPILLOPPEN

Detaljer

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan PS 120/17 Årsbudsjett 2018. Økonomiplan 2017-21 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2018-2021. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2018 i økonomiplanen 2018-2021

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 27.02.2013. Sakliste KST-8/13 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2011-2012

Møteprotokoll. Kommunestyret 27.02.2013. Sakliste KST-8/13 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2011-2012 Side Møteprotokoll Kommunestyret 27.02.2013 Sakliste KST-5/13 KONKURRANSEUTSETTING AV RENHOLDSTJENESTEN KST-6/13 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR EILELIVEIEN BARNEHAGE KST-7/13 NASJONALE PRØVER HØSTEN 2012

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 9/2016 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.12.2016 Tid: Fra kl.: 10:00 til kl.: 13:50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Ski skole Møtedato: 09.04.2014 Møtetid:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 24.09.2014. Sakliste FSK-59/14 MEDVIRKNING FRA KS I LOKALE OG REGIONALE PROSESSER I EN KOMMUNEREFORM

Møteprotokoll. Formannskapet 24.09.2014. Sakliste FSK-59/14 MEDVIRKNING FRA KS I LOKALE OG REGIONALE PROSESSER I EN KOMMUNEREFORM Side Møteprotokoll Formannskapet 24.09.2014 Sakliste FSK-57/14 KANDIDATER TIL ÅRSMØTE I OSLO OG OMEGN FRILUFTSRÅD FSK-58/14 RE-GODKJENNING AV SKI KOMMUNE SOM TRYGT LOKALSAMFUNN FSK-59/14 MEDVIRKNING FRA

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP SAKSLISTE. ARVE BONES Ordfører/sign

KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP SAKSLISTE. ARVE BONES Ordfører/sign MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP Møtedato: 02.02.2010 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale ORIENTERINGSSAK:

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Høring. NOU 2012:15 Politikk for likestilling

Høring. NOU 2012:15 Politikk for likestilling Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Vår ref.: 2012/9028-326/2013 Deres ref.: Dato: 03.01.2013 Høring. NOU 2012:15 Politikk for likestilling Vi viser til deres

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteprotokoll for Rådet for funksjonshemmede

Møteprotokoll for Rådet for funksjonshemmede EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 24.11.2014 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00-20:00 Møteprotokoll for Rådet for funksjonshemmede Til stede Medlemmer: Anne Grete Løken Bredholt, Marianne Eklund, Kari

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 11.12.2013. Sakliste

Møteprotokoll. Kommunestyret 11.12.2013. Sakliste Side Møteprotokoll Kommunestyret 11.12.2013 Sakliste KST-113/13 KONKURRANSEUTSETTING AV HELE ELLER DELER AV FINSTADTUNET KST-114/13 BEGEISTRINGSETATEN - SØKNAD OM TILSKUDD KST-115/13 UTVIKLING AV FOSSTJERN-OMRÅDET

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 22.01.2013 Møtetid: Kl. 18:00 18:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 001/13-006/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-22 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

Saksframlegg. Høring - Forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov

Saksframlegg. Høring - Forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov Saksframlegg Høring - Forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov Arkivsak.: 15/53169 Forslag til vedtak: Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringssvar til Barne-,

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 18.11.2014 Tidspunkt: 13:00-15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Svein Jørum Erna Markhus Otte Vatn SP

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 21.10.2013. Sakliste RFF-24/13 ORIENTERINGSSAK OM BYGGEPROSJEKTET FOLLO OMSORGSBOLIGER II

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 21.10.2013. Sakliste RFF-24/13 ORIENTERINGSSAK OM BYGGEPROSJEKTET FOLLO OMSORGSBOLIGER II Side Møteprotokoll Rådet for likestilling av funksjonshemmede 21.10.2013 RFF-23/13 KIRKEVEIEN 3 - SENTRUMSKJØKKEN Sakliste RFF-24/13 ORIENTERINGSSAK OM BYGGEPROSJEKTET FOLLO OMSORGSBOLIGER II RFF-25/13

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 08.12.2016 Tidspunkt: Kl. 17.00 Møtenr: 6 / 2016 Til behandling: Sak nr Sakstittel

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Eldres Råd/Brukerråd Fillan den:

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Eldres Råd/Brukerråd Fillan den: HITRA KOMMUNE Fillan den: 06.04.2016 Medlemmer og varamedlemmer av Eldres Råd/Brukerråd 2015-2019 Innkalling til møte i Eldres Råd/Brukerråd 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus

Detaljer

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Råd for funksjonshemmede Dato: 07.10.2013 kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost svein.olav.karlsen@gran.kommune.no

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Fylkesrådet i Nord -Trøndelag

Fylkesrådet i Nord -Trøndelag Arbeids- og =sosialdepartementet Vedlegg Fylkesrådet i Nord -Trøndelag Nord -Trøndelag fylkeskommune SAKSPROTOKOLL S.nr. aoyod.s/ /OS^ Sak nr. 39/2005 Arbeids - og sosialdepartementet - Utkast til lov

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

2. Handlingsplan for likestilling og mangfold erstatter Overordnet plan for likestilling. Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

2. Handlingsplan for likestilling og mangfold erstatter Overordnet plan for likestilling. Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/2704-1 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Handlingsplan for likestilling og mangfold Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar Handlingsplan

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.10.2009 Fra kl. 09.00 Møtested: Budsjettseminar Fra saknr.: 126/09 Til saknr.: 132/09 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av

Detaljer

INNBYGGERINITIATIV - BARNEHAGESAKEN I ODNES

INNBYGGERINITIATIV - BARNEHAGESAKEN I ODNES SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 07.07.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteprotokoll. Tjenesteutvikling 04.03.2009. Sakliste TU-9/09 NAVNSETTING AV KOMMUNALE BYGG OG INSTITUSJONER, RETNINGSLINJER OG NAVNSETTING.

Møteprotokoll. Tjenesteutvikling 04.03.2009. Sakliste TU-9/09 NAVNSETTING AV KOMMUNALE BYGG OG INSTITUSJONER, RETNINGSLINJER OG NAVNSETTING. Møteprotokoll Tjenesteutvikling 04.03.2009 Sakliste TU-3/09 STRATEGIPLAN KOMMUNALOMRÅDE LEVEKÅR TU-4/09 EVALUERING AV ORDNINGEN MED PERSONLIGE OPPDRAGSTAKERE PÅ PRAKTISK BISTAND TU-5/09 VEVELSTADÅSEN SKOLE,

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.04.2009. Sakliste KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA GÅRDSTUNET PÅ BJERKE NORDRE - KOMMUNALT BIDRAG.

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.04.2009. Sakliste KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA GÅRDSTUNET PÅ BJERKE NORDRE - KOMMUNALT BIDRAG. Møteprotokoll Kommunestyret 29.04.2009 Sakliste KST-34/09 REGULERINGSPLAN FOR NORDRE FINSTAD, FELT A1 OG B4 KST-35/09 SENTRUMSPLANEN - RAMMER FOR PLANARBEIDET KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Formannskapet Protokoll. Møtedato: Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10

HOLE KOMMUNE. Formannskapet Protokoll. Møtedato: Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10 OLE KOMMUNE Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10 Formannskapet Protokoll Frammøte: Gundersen, Svein Øverby, Jørn Per R. Berger Solheim, Tore Tandberg, Sjur Fossum, ege Bjella, Kristin

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.03.08 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Høring - NOU 2009:14 - Et helhetlig diskrimineringsvern. Det vises til brev fra Barne- og likestillingsdepartementet datert 26. juni 2009 m/ vedlegg.

Høring - NOU 2009:14 - Et helhetlig diskrimineringsvern. Det vises til brev fra Barne- og likestillingsdepartementet datert 26. juni 2009 m/ vedlegg. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200902447 200903653-/OTF 12.01.2010 Høring - NOU 2009:14 - Et helhetlig diskrimineringsvern Det vises

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet 27.11.2013/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Eva B. Svendstad

Detaljer