Møteinnkalling Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Formannskapet"

Transkript

1 Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Møtetid: Kl Formannskap og gruppeledere inviteres til formøte kl for å møte Lokal Agenda 21. ØB v/siri Zachariassen og eventuelt Helge Schjøth kommer kl Det vil være fint om eventuelle spørsmål i forbindelse med sakene kan sendes på e-post til senest 3 dager før møtet slik at administrasjonen kan gi dere svar i møtet. TIL BEHANDLING: FSK-1/13 LØNNSKOMPENSASJON VED DELTIDS GRUNNUTDANNING FSK-2/13 HØRING NOU 2012:15 POLITIKK FOR LIKESTILLING FSK-3/13 SØKNAD OM FRITAK SOM MEDLEM AV PLAN OG BYGGESAKSUTVALGET- TUVA MOFLAG, AP FSK-4/13 FASTSETTING AV LØNN MED ÅREMÅLSTILLEGG FOR RÅDMANNEN I SKI KOMMUNE Ski, Anne Kristine Linnestad ordfører

2 Møteprotokoll Formannskapet Sakliste FSK-69/12 FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG MATRIKKELLOVEN FSK-70/12 PARKERING I LANGHUS IDRETTSPARK FSK-71/12 TILSKUDD TIL ETABLERING AV KLATREVEGG PÅ SIGGERUD SKOLE FSK-72/12 KJØP AV SKI SYKEHUS BARNEHAGE FSK-73/12 JUSTERINGSREGLENE PRINSIPPAVKLARING FSK-74/12 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FSK-75/12 INNKJØPSREGLEMENT FSK-76/12 ØKONOMIREGLEMENT FSK-77/12 VEDTAKSOPPFØLGING FSK-78/12 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV I SKI KOMMUNE FRA EDVIN SØVIK FSK-79/12 VALG AV NYTT VARAMEDLEM TIL FORMANNSKAPET ETTER TUVA MOFLAG

3 Protokoll Forfall: Ingen 11 av 11 representanter til stede i møtet. Dokumenter som ble delt ut i møtet: - Rapport pr. oktober 2012 fra Barnevernet - Rapport pr. oktober 2012 fra NAV - Månedsrapport for oktober Notat vedr. økonomireglement - Notat vedr. innkjøpsreglement - Notat vedr. anbud konkurranseutsetting renhold - Notat vedr. mulighet for ekstra barnehageplasser. FSK-69/12 FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG MATRIKKELLOVEN Forslag til vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 33-1, eierseksjonsloven 7 og matrikkelloven 32 vedtar Ski kommune forslaget til ny Forskrift om gebyr datert for behandling av saker etter de samme lovene. Denne forskriften gjøres gjeldende fra og erstatter tidlligere gebyrregulativer gjeldende saksbehandling innenfor det samme regelverket i Ski kommune. Formannskapets behandling: Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. FSK-70/12 PARKERING I LANGHUS IDRETTSPARK Forslag til vedtak: Det bevilges kr til skilt og bommer i Langhus idrettspark som finansieres ved låneopptak. Formannskapets behandling: Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Side 2

4 FSK-71/12 TILSKUDD TIL ETABLERING AV KLATREVEGG PÅ SIGGERUD SKOLE Forslag til vedtak: 1. Ski kommune forskutterer spillemidler med kr ,- til klatreveggen på Siggerud skole som finansieres ved låneopptak. 2. Ski kommune bidrar med et tilskudd på inntil kr ,- som finansieres ved låneopptak. 3. Siggerud skole og Siggerud klatreklubb inngår avtale om videre bruk av klatreveggen. Formannskapets behandling: André Kvakkestad (FRP) fremmet følgende forslag: Dersom Siggerud klatreklubb får solgt den gamle klatreveggen kan de disponere salgssummen til innkjøp av utstyr og materiell. Innstilling: 1. Forslag til vedtak pkt. 1 innstilles enstemmig. 2. Forslag til vedtak pkt. 2 innstilles enstemmig. 3. Forslag til vedtak pkt. 3 innstilles enstemmig. 4. André Kvakkestads forslag til vedtak innstilles enstemmig. FSK-72/12 KJØP AV SKI SYKEHUS BARNEHAGE Forslag til vedtak: 1. Ski kommune kjøper Ski sykehus barnehage av Akershus universitetssykehus HF til omforent kjøpesum på kr ,- 2. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå slik kjøpsavtale med Akershus universitetssykehus HF. Formannskapets behandling: Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. FSK-73/12 JUSTERINGSREGLENE PRINSIPPAVKLARING Forslag til vedtak: Kommunen avslår forespørsler om overtakelse av justeringsrett og justeringsplikt. Rådmannen gis fullmakt til å avslå forespørsler. Formannskapets behandling: Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Side 3

5 FSK-74/12 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Budsjett og handlingsplan, inkl. økonomiplan, for vedtas i samsvar med hovedoversikter i Forslag til budsjett og handlingsplan , kapittel 5. Herunder: a) Driftsbudsjett på netto ramme for virksomhetene b) Investeringsbudsjett på brutto prosjektramme 2. Handlingsplan for oppfølgning av Ski kommuneplan i økonomiplanperioden vedtas som vist i Forslag til budsjett og handlingsplan kapittel Overordnet målkart vedtas i samsvar med Forslag til budsjett og handlingsplan a) Det tas opp lån i 2013 på inntil 217,4 mill. kroner til investeringsformål med avdragstid på 30 år. b) Det tas opp startlån på 70 mill. kroner til videre utlån med avdragstid på 30 år. 5. Kommunale gebyrer fastsettes slik det fremgår av vedlegg. 6. Ved utskrivning av skatt nyttes Stortingets fastsatte maksimale satser. Side 4

6 Formannskapets behandling: Notat om mulighet for ekstra barnehageplasser ble delt ut i formannskapet. Amund Kjernli (AP) fremmet følgende forslag til rammeendringer: (alle beløp i hele tusen kroner, negative tall = netto inntekt, positive tall = netto utgift) Nr. SUM forslag rammeendringer Barnetrygd ut av beregningsgrunnlag for sosial stønad 2 Helsestasjon for ungdom på Langhus Drift av idrettsplasser Drift av KFAU Biblioteket på Siggerud Utvide seniorkontakten til 100 % stilling Broforbindelse Ski stasjon, forprosjekt Innkjøp av nye trygghetsalarmer Styrking av hjemmesykepleien med 2 stillinger Styrke hjemmehjelpstjenesten SUM forslag rammeendringer 12 Inndekning 13 Ingen styrking av samhandlingsenheten, ved å gjøre 14 om korttidsplasser til langtidsplasser Trekke inn midler for å administrere ordningen med 16 fritt brukervalg Redusert sykefravær Økt skatteanslag Amund Kjernli (AP) fremmet følgende verbalforslag: Verbalforslag 1: Praktisk bistand/hjemmehjelp gis minimum hver 2. uke. Verbalforslag 2: Vedr. ombygging av Kirkeveien 3: Planer for ombygging og oppgradering skal også innbefatte 2. etasje med servicesenter, kjøkken og toaletter. Side 5

7 Gunnar Helge Wiik (H) fremmet på vegne av H, FRP, KRF og PP følgende forslag til driftsbudsjett, investeringsbudsjett og verbalforslag: Forslag til justering drift utover rådmannens forslag: Kostnader Sentral støtteenhet - ikke IKT (10 000) (10 000) (10 000) (10 000) Tjenesteovergripende tilskudd m.m. (1 000) (1 000) (15 000) (15 000) Seniorkontakten økning fra 50% til 100% stilling Helsesøster til skolene En forvaltningsrapport mer enn i dag Etter- og videreutdanning av undervisningspersonal for å få flere godkjente lærere Tilskudd til arbeid mot vold i nære relasjoner Markering av grunnlovsjubileet og kvinners stemmerett Oppgradering av uteområder i Ski sentrum 250 Oppgradering av områder ved Fosstjern, stimulering av uorganisert virksomhet 100 Ekstraordinært vedlikehold av kommunal eiendom og idrettsanlegg Tiltak for å redusere sykefravær til 8,5% 200 Økt nærvær (1 100) (1 100) (1 100) (1 100) Side 6

8 Sum endring fordelt til drift pr år (7 550 ) ( ) ( ) ( ) Sum endring fordelt til drift akkumulert til avsetning Rådmannens forslag til netto avsetninger (4 139) Forslag til netto avsetninger til disposisjonsfond Investeringsprosjekter : Prosj. Prosjektnavn Ferdigstillelse Total prosjektkostnad Budsj Budsj Budsj Budsj Forslag til endring Total prosjektkostnad Forslag til Justert Budsj Forslag til Justert Budsj Forslag til Justert Budsj Forslag til Justert Budsj Økonomiavdelingen: Parkeringsplasser Løpende L L Nytt styringssystem Sum økonomiavdeling: Fellestjenester: Nettsted Løpende L L IT verktøy innkjøpsavdelingen Sum fellestjenester: Side 7

9 IKT: IKT-investeringer Løpende L L IKT-investeringer i skolen Sum IKT: Siggerud skole: Siggerud skole, inventar og utstyr Sum Siggerud skole: Barnehage 1: Siggerud bhg, inventar og utstyr Langhus bhg, inventar og utstyr Vardåsen bhg, inventar og utstyr Sum barnehage 1: Miljøarbeidertjenesten: Samlokaliserte boliger Langhus Sum miljøarbeidertjenesten: Boligkontor: Kjøp boliger utleie Løpende L L Side 8

10 Sum boligkontor: Plan, byggesak og geodata: Geodata, FKB kartlegging Sum plan, byggesak og geodata: Eiendom: Kapasitetsutvidelse Kjeppestad gård Follo omsorgsboliger NAV energisparetiltak Finstadtun II, inventar og utstyr Solborgvn. 2, inventar og utstyr Solborgvn.4-6, byggetrinn Solborg 1956-bygget Oppgrad. terr. dagsenter Kirkevn Ombygg. Kirkevn etg Møbler fellesareal Solborg BA Kjele til kjøkkenet Solborg BA Barnevernslokalene Side 9

11 75009 Kap.utvidelse Ski ungdomsskole Oppgradering Ski skole Hebekk skole, rehabilitering Dagbo, ombygging av 2. etg P-plass Bøleråsen skole Kommunale bygg, nedfelte matter Brønnpark / v.pumper, Bøleråsen Ombygg. til kortlås på komm. bygg Tilbygg rådhusteateret Vent. rådhuset 1, 2, 4, 5 og 6. etg El.- ladepunkt til el-biler Nytt gulv Siggerudhallen Nytt gulv Skihallen Kameraovervåking kommunale bygg Vardåsen bhg, inkl. grunnerverv Oppgradering Westgaarden Ny veiforb. Finstadtun-Kråkstadvei Side 10

12 77002 Oppgradering el. og brann Løpende L L Oppgradering kommunale bygg Løpende L L Barnehager/skoler oppgradering ute Løpende L L Nødstrømaggregat Siggerud skole Ny barnehage, Siggerud Barnehage Ski inkl. grunnerverv Kjøp barnehagebrakker Finstadtun II Solborgvn.2, byggetrinn Langhus skole, ny innkjøring Finstad skole gymsal Ombygg. vannb. varme, Kråkstad Bygging ambulansestasjon Kråkstad samfunnshus Kontra kulturskole ombygging Sum eiendom: Side 11

13 Kommunalteknikk VIP: Veilys, ombygging til måling Vei, Berghagan nord Ombygging Ski brannstasjon Rehabilitering kommunale veier Løpende L L Trafikksikring Løpende L L Asfaltering av grusveier Rundkjøringer Parkarbeider Steinlagers plass Gang-/sykkelvei Kråkstadveien Kommunal vei Siggerud Si Fornyelse biler, maskiner VIP Løpende L L Sum kommunalteknikk VIP: Kommunalteknikk VARFS: Biler, maskiner, utstyr VAR Løpende L L Rehabiltering vannforsyning Løpende L L Rehabilitering avløp Løpende L L Side 12

14 76203 Avløp Kråkstad-Ski Utbedring betongledninger Løpende L L Va ledningsnett gågata Kulvert for avløp Ski stasjon Vann/avløp Si Tiltak iht. tiltaksplan VA Løpende L L VVA Berghagan nord Sum kommunalteknikk VARFS: Kultur: Kunstgressbane Langhus Traktor til kommuneskogen Innleveringsautomat, Ski bibliotek Kulturarena-tekn.oppgrad. utstyr Løpende L L Oppgradering komm. utleiebygg Trolldalen skisenter Sum kultur: Kirkeformål: Side 13

15 78101 Kråkstad kirkegård-utvidelse Middelalderkrk., fjerne plastmaling Orgelfond Ski middelalderkirke Sum kirkeformål: Sum fra administrasjonen Sum korrekt Berbalforslag vedrørende innkjøp av kommunale boliger: Det sørges for en geografisk spredning ved innkjøp av kommunale boliger. Verbalforslag vedrørende Ski kirkelige fellesråd: Kommunestyret ber Rådmannen om å anmode Ski kirkelige fellesråd om å re-forhandle avtalen med Bispedømmerådet om finansiering av diakonitjenesten i Ski kommune. Dette med tanke på en mer rettferdig fordeling mellom menighetene. Rådmannen bes fremme egen sak vedrørende kommunal medfinansiering. Innstilling: 1. Amund Kjernlis forslag til rammeendringer innstilles med 4 (4AP) mot 7 stemmer. 2. Amund Kjernlis verbalforslag innstilles med 4 (4AP) mot 7 stemmer. 3. Fellesforslaget fra H, FRP, KRF og PP innstilles med 6 (3H, 1FRP, 1KRF og 1PP) mot 5 stemmer (4AP, 1V). 4. Rådmannens forslag til vedtak innstilles med 1 (V) mot 10 stemmer. Side 14

16 FSK-75/12 INNKJØPSREGLEMENT Forslag til vedtak: Innkjøpsreglement datert vedtas. Formannskapets behandling: Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. FSK-76/12 ØKONOMIREGLEMENT Forslag til vedtak: Fremlagt forslag til endret økonomireglement med vedlegg vedtas. Formannskapets behandling: Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. FSK-77/12 VEDTAKSOPPFØLGING Forslag til vedtak: Kommunestyret tar saken til orientering Formannskapets behandling: Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. FSK-78/12 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV I SKI KOMMUNE FRA EDVIN SØVIK Forslag til vedtak: Edvin Søvik (AP) fritas fra sine politiske verv i perioden 1. januar juli Formannskapets behandling: Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Side 15

17 FSK-79/12 VALG AV NYTT VARAMEDLEM TIL FORMANNSKAPET ETTER TUVA MOFLAG Forslag til vedtak: Som nytt 5. varamedlem til formannskapet velges. Formannskapets behandling: Amund Kjernli (AP) fremmet følgende forslag: Gunn Anita Uthus. Innstilling: Amund Kjernlis forslag innstilles enstemmig. FSK-80/12 OPPNEVNING AV REPRESENTANT TIL FOLLO BARNE- OG UNGDOMSSKOLES SAMARBEIDSUTVALG Forslag til vedtak: Som folkevalgt representant til Follo barne- og ungdomsskoles samarbeidsutvalg velges Formannskapets behandling: Forslag fremmes i kommunestyret. Side 16

18 Møteprotokoll Formannskapet FSK-81/12 UTVIDELSE AV ANTALL BARNEHAGEPLASSER Sakliste FSK-82/12 FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR SAKSBEHANDLING AV STIER OG LØYPER I MARKA UTKAST TIL HØRING Protokoll Forfall: Kristina Eikebråten (H) Forfall: Karin Kværner 11 av 11 representanter til stede i møtet. FSK-81/12 UTVIDELSE AV ANTALL BARNEHAGEPLASSER Forslag til vedtak: a) Det opprettes: 1. 9 plasser for barn over 3 år i ny Langhus barnehage 2. 6 plasser for barn over 3 år i Hakkebrakkeskogen barnehage i eksisterende avdeling b) Det opprettes: 1. En 2-4 års avdeling med 7 barn over 3 år og 5 barn under 3 år med 3 nye stillinger i Hakkebrakkeskogen barnehage. 2. En småbarnsavdeling for barn under 3 år med 14 plasser og 4 nye stillinger i Hakkebrakkeskogen barnehage. Kostnaden på 2,2 mill dekkes inn ved å ta dette av rådmannens forslag til reserve som i budsjettet for 2013 er foreslått til 5,0 mill kr. Denne reduseres tilvarende. Formannskapets behandling: Innstilling: 1. Forslag til vedtak pkt a innstilles enstemmig 2. Forslag til vedtak pkt. b innstilles med 5 (1V, 4AP) mot 6 stemmer (2H, 2FRP,1KRF, 1PP) FSK-82/12

19 FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR SAKSBEHANDLING AV STIER OG LØYPER I MARKA - UTKAST TIL HØRING Forslag til vedtak: Forslaget til retningslinjer for saksbehandling av stier og løyper i Marka dekker Ski kommunes synspunkter i saken. Ski kommune finner ingen konkrete tiltak som mangler, eller som er vanskelige å plassere i noen av kategoriene. Formannskapets behandling: Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Side 2

20 Møteprotokoll Kommuneplanutvalget KPU-7/12 NORDRE FINSTAD, FELT C1 SØKNAD OM ENDRET UTBYGGINGSTAKT Sakliste Forfall: Ingen 11 av 11 representanter til stede i møtet. Protokoll KPU-7/12 NORDRE FINSTAD, FELT C1 SØKNAD OM ENDRET UTBYGGINGSTAKT Forslag til vedtak: Kommunestyret godkjenner endret utbyggingstakt for boligfeltet Finstad C1, som angitt i søknad av Kommunestyret delegerer til kommuneplanutvalget å behandle framtidige saker etter kommuneplanens rekkefølgebestemmelse 4.2, om utbyggingstakt i felt. Kommuneplanutvalgets behandling: Svein Kamfjord (V) fremmet følgende endring til forslag til vedtak: Andre avsnitt strykes. Innstilling: 1. Forslag til vedtak, første avsnitt innstilles enstemmig. 2. Svein Kamfjords forslag innstilles med 1 (V) mot 10 stemmer. 3. Forslag til vedtak, andre avsnitt innstilles med 10 mot 1 stemme (1V).

21 Saksbehandler: Morten Gulbrandsen Arknr.: 430 Arkivsak: 13/8-2 BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 1/ Kommunestyret / LØNNSKOMPENSASJON VED DELTIDS GRUNNUTDANNING Forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar ordning for lønnskompensasjon ved deltidsstudier i grunnutdanning, kombinert med stilling i Ski kommune. Ordningen iverksettes fra 2. halvår Ordningen dekkes fra fond i 2013 og innarbeides i budsjettet fra og med Saksopplysninger: I forbindelse med arbeidet med revidering av retningslinjer for tildeling av stipend har det fremkommet et behov for også å kunne gi økonomisk støtte til forskjellig type grunnutdanning / høyskoleutdanning som ansatte ønsker. Stipendordningen sentralt i kommunen dekker kun etter- og videreutdanning. Samtidig er rekruttering av enkelte yrkesgrupper vanskelig og kommunen har i dag både mange uten formalkompetanse, og innleide konsulenter, i nøkkelstillinger. Dette vil nok måtte fortsette i noe tid framover, men rådmannen ønsker å tenke både langsiktig og kortsiktig i forhold til å få dekket den kompetansen kommunen til enhver tid trenger. Dette forslaget vil være et langsiktig tiltak som på sikt vil kunne redusere innleie av konsulenter og redusere bruken av vikarstillinger. Det vil være særlig aktuelt for ansatte som går i, eller kan tenkes å fungere i, stillinger de pr. i dag ikke har formalkompetanse til. Et eksempel er assistenter i barnehage som jobber i førskolelærer på disp.stilling, eller ingeniørstillinger det i dag leies inn konsulenter i. Både Ski kommunes behov for å rekruttere medarbeidere til stillinger det er vanskelig å rekruttere til, og ansattes ønske om økonomisk støtte til utdanning, kan innfris ved å iverksette et slikt tiltak. Aktuelle grunnutdanninger kan være: helsefagarbeider-utdanning, førskolelærerutdanning, sykepleier-utdanning, vernepleier-utdanning og ingeniørutdanning. Referanser til avtaleverket. Det refereres til HTA Kap.3.3 hvor det står: For å sikre og utvikle virksomhetens generelle og spesielle kompetanse er det viktig å vurdere den enkelte ansattes formal- og realkompetanse og stimulere til kompetansehevende tiltak. Samt Hovedavtalen 7, Der partene er enige lokalt kan det i kommunen defineres nærmere omfang av opplæring, under henvisning til den enkelte kommunes forhold. Dette innebærer, for kommunen, en plikt til å kartlegge og gjøre noe med kommunens kompetansebehov. (sentral kompetanseplan). Videre, at det kan iverksettes spesielle kompetansehevende tiltak ut fra lokale forhold. Beskrivelse av ordningen. Side 2

22 Ordningen forvaltes av Rådmannen ved HR-virksomhet. Tiltaket begrenses til 8 ansatte i ordningen på samme tid. Tilskuddet kan gis til ansatte i som innehar minimum 50 % stilling. Ordningen gjøres kjent for ansatte gjennom virksomhetslederne. Det settes som vilkår at søkere skal velges ut blant ansatte etter innstilling fra virksomhetsleder. Virksomhetsleder samhandler med den aktuelle medarbeideren om søknaden. Grunnlaget for søknaden skal være forankret i kommunens kompetanseplan og et dokumentert behov for formalkompetanse i virksomheten det søkes fra. Permisjon og søknad om tilskuddet må sees i sammenheng. Tilskuddet gis til ansatte som tar deltidsutdanning og må redusere sin stilling for å gjennomføre utdanningen. Tilskuddet kan dekke opp til 50 % av den stillingsreduksjonen den ansatte må ha for å gjennomføre utdanningen. For eksempel: 20 % lønn ved 40 % redusert stilling. Tilskuddet gis som en kompensasjon for redusert lønn, og tildeles etter søknad til HR virksomhet. I søknadsskjemaet vil det komme fram om søker ønsker å praktisere utdanningen i Ski kommune etter endt utdanning. Det kan avtales bindingstid tilsvarende 6 mnd pr semester. Maks bindingstid er 2 år. Ved oppsigelse av stilling i bindingstiden, eller dersom utdanningen avbrytes, kan Ski kommune kreve å få midlene helt eller delvis, tilbakebetalt. Vurdering: Ordningen styres av HR-virksomhet og forankres hos rådmannen gjennom kommunalsjef med ansvar for HR-virksomhet. Ordningen gjøres kjent for alle ansatte gjennom virksomhetslederne. Virksomhetslederne gjør vurderinger i egen virksomhet og innstiller på hvem eller hvilke ansatte som anbefales å få støtte til en utdanning der virksomheten har rekrutteringsproblemer og/eller mangler formalkompetanse. Den økonomiske støtten gis til virksomheten i form av ekstra lønnsmidler slik at den ansatte får en lønnskompensasjon tilsvarende 50 % av den stillingsreduksjonen den ansatte må ha for å gjennomføre utdanningen. For eksempel: 20 % lønn ved 40 % redusert stilling. Ordningen knyttes i avtale opp mot en aksept av å praktisere utdanningen i Ski kommune etter endt utdanning. Ved siste semester kan den ansatte få tilbud om ny fast stilling med oppstartsdato. En bindingstid kan også være aktuelt å avtale. Her må sies at en avtale med bindingstid mer blir en intensjonsavtale enn en juridisk bindende avtale. En prioritering av innstilte kandidater vil bli gjort etter en vurdering av Ski kommunes behov for den aktuelle formalkompetansen, og etter virksomhetsleders innstilling / anbefaling. En slik anerkjennelse av innsats og vilje til utvikling kan være et godt personalmessig insitament for å beholde og rekruttere dyktige medarbeidere i Ski kommune. Økonomiske konsekvenser: Midler til ordningen tas av Driftsfond sentraladm., eller Fond videre- og etterutdanning, og regnskapsføres over egen konto. Avsetning til ovenfornevnte fond styres av kommunestyret og tiltaket må derfor godkjennes som ønsket tiltak med påfølgende budsjettkonsekvens. Selv om det i dag finnes midler til ordningen på fond, vil en innføring av et slikt tilskudd medføre en økning i bruken av avsatte fondsmidler til kompetanseutvikling. En årlig kostnad Side 3

23 vil således kunne få budsjettmessige konsekvenser om ikke årlig avsetning på fond opprettholdes. For 8 ansatte pr. år vil ordningen koste kommunen pr år ca kr , brutto. (forutsatt en årslønn på ca. kr ) Ved 50 % redusert stilling og halvparten av dette lønnskompensert; maks 25 % lønn x 8 ansatte, forutsatt en årslønn på ca..kr ,- + sosiale utg. = ca. kr Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen. Konklusjon: Kommunen vil over tid få dekket et behov for ansatte i stillinger der det i dag er mangel på kvalifiserte medarbeidere. Det vil være et godt trivselsmessig tiltak som verdsetter dyktige og initiativrike medarbeidere som ønsker å utvikle seg. Ski, Audun Fiskvik rådmann Kjell-Arne Ekeberg kommunalsjef Vedlegg som følger saken: Ingen Vedlegg som ligger i saksmappen: Side 4

24 Saksbehandler: Tove Næs Arknr.: 024 Arkivsak: 12/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 2/ Kommunestyret / HØRING NOU 2012:15 POLITIKK FOR LIKESTILLING Forslag til vedtak: 1. Kommunestyret i Ski kommune tar NOU 2012:15 til orientering. 2. Kommunestyret uttaler følgende til høring av HØRING NOU 2012:15 POLITIKK FOR LIKESTILLING: Kommunestyret vil påpeke innledningsvis at det er flere forhold enn kjønn som burde vært reflektert når det gjelder representasjon på valglister og deltakelse i politisk arbeid. Som det fremgår av utvalgets redegjørelse, er det skjevheter i representasjon i folkevalgte organ. Dette er ikke bare knyttet til kjønn, men også når det gjelder alder, funksjonshemming og etnisk bakgrunn. Det er viktig at folkevalgte organ avspeiler befolkningen i størst mulig grad. Mange politiske parti har i dag som prinsipp å ha annenhver kvinne og mann på sine valglister, i hvert fall på de øverste, såkalte sikre plassene. Den endelige fordelingen bestemmes imidlertid av velgerne, som ved å gi stemmetillegg eller stryke, kan endre rekkefølgen på de valgte kandidatene. Selv om valglistene inneholder minst 40 % kvinner også på de øverste listeplassene, kan det endelige resultatet se helt annerledes ut. Kommunestyret tror derfor at en lovfesting av minst 40 % kvinner på partienes valglister, vil ha begrenset effekt. Kommunestyret ser at det er forskjellig holdning i de politiske partiene til kjønnfordeling, men vil påpeke at det også kan være andre faktorer som spiller inn. Ikke alle partier har et like stort rekrutteringsgrunnlag, og ville kunne komme i fare for å ikke klare å stille liste til valg om det ble stilt slike krav til listene. Rekruttering til politisk arbeid er krevende, og man ser en tendens til at gruppen småbarnsforeldre finner det svært krevende å engasjere seg politisk i tillegg til jobb og familieaktiviteter. Ideelt sett burde alle valglister innholde kandidater av like mange fra hvert kjønn fordelt på alder, etnisk bakgrunn og bosted i kommunen. Kommunestyret mener imidlertid det er andre faktorer som vil være vel så viktige i så måte. Side 5

25 Kommunestyret tror, modell lokal beslutning, som omtales under, vil være nyttig, men da som en bredere drøfting der bl.a. også alder, familiesituasjon og etnisitet inngår som element. Her bør man se på om det er faktorer som kan påvirke ønske og mulighet for å engasjere seg politisk, bl.a. Antall møter Tidspunkt for møter Møtenes lengde Godtgjøring Tilrettelegging Nettverk Kompetansetilføring Fadderordninger Frikjøpsordninger Kontorfasciliteter Arbeidsverktøy Tilgjengelighet for funksjonshemmende Det vil også kunne være andre forhold som kan spille inn, og som bør vurderes i en slik sammenheng. Kommunestyret har vanskeligheter med å se at en lovfesting vil være fornuftig. Kommunene er ulike og behovet for slike drøftinger vil variere. Det vil videre være vanskelig å gi en slik bestemmelse et konkret innhold mht. hva som skal drøftes og hvor mye tid som skal brukes. Kommunestyret tror at kommuner som opplever rekruttering som et problem, vil ta en slik debatt uavhengig av om det er bestemt i lov eller ikke. Ingress/hovedbudskap: Likestilingsutvalget forslår endringer i valgloven som gjør det mulig å stille krav om kjønnsrepresentasjon på valglister, og et målrettet og langsiktig programarbeid for å skape større bredde i folkestyret. Saksopplysninger: Barne, likestillings - og inkluderingsdepartementet, (heretter BLD), har sendt NOU 2012:15 om Politikk for likestilling på høring. Utredningen er avgitt av Likestillingsutvalget. Høringsinstansene er bedt om å avgi uttalelse innen 17. januar Dette er utvalgets andre utredning. I denne konsentrerer utvalget seg om reformforslag på fire innsatsområder som betegnes som folkestyre, valgfrihet, fordeling og sårbarhet. Dokumentet er omfattende og på over 400 sider. Det er derfor ikke trykket i sin helhet. For de som ønsker å se hele dokumentet kan det ses på følgende lenke, Side 6

NOU. Norges offentlige utredninger 2012: 15. Politikk for likestilling

NOU. Norges offentlige utredninger 2012: 15. Politikk for likestilling NOU Norges offentlige utredninger 2012: 15 Politikk for likestilling Norges offentlige utredninger 2012 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning 1. Til barnas beste. Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Handlingsplan Likestilling 2014 Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene? Handlingsplan Likestilling 2014 regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Forord Norge kåres

Detaljer

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner Bestilling av publikasjoner Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Sametingsmelding om opplæring og utdanning

Sametingsmelding om opplæring og utdanning Sametingsmelding om opplæring og utdanning Ávjovárgeaidnu 50 N- Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no 1. INN L E DNIN G... 4 1.1 BAKGRUNN FOR MELDINGEN...

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 0800-0868. Inntektskapitler: 3859-3860

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 0800-0868. Inntektskapitler: 3859-3860 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 0800-0868 Inntektskapitler: 3859-3860 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 0800-0868 Inntektskapitler:

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 1 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn, arbeidsgruppas mandat, sammensetning og arbeid....

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd MØTEINNKALLING Innvandrerråd Møtedato: Møtested: 02.01.2014 - fellesmøte med Eldreråd, Ungdomsråd, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Steinkjer rådhus, Galleriet, rom Otto Sverdrup Tidspunkt:

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd Eldrerådet i arbeid Fagforbundet info januar 2008 trykk: Reprografisk Industr Opplag 3 000 Norsk Pensjonistforbund Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Kvinners politiske interesse og deltakelse

Kvinners politiske interesse og deltakelse Prosjektrapport nr. 5/2013 Kvinners politiske interesse og deltakelse May-Linda Magnussen og Christine Svarstad Tittel Forfattere Kvinners politiske interesse og deltakelse May-Linda Magnussen og Christine

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Saksprotokoll - Kommunestyret - 15.12.2014 - sak 113/14 Behandling: Espen Haaland(H) fremmet forslag på vegne av Høyre, Frp, Senterpartiet,

Detaljer

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet. Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage En utredning fra Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no 1 Innhold Innledning 3 1. Konklusjoner 6 2. Behov 10 3. Innholdet

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok/Kárášjohka +47 78 47 40 00 samediggi@samediggi.no www.sametinget.no Sametinget 2013 1. utgave Forsidebilde: Marie Louise Somby

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Stemmerett for 16-åringer

Stemmerett for 16-åringer Institutt for samfunnsforskning Rapport 2014:1 Stemmerett for 16-åringer Resultater fra evalueringen av forsøket med senket stemmerettsalder ved lokalvalget 2011 Johannes Bergh (red.) Institutt for samfunnsforskning

Detaljer