Møteprotokoll. Formannskapet Sakliste FSK-53/11 OPPNEVNING AV KONTAKTPERSONER TIL LOKAL AGENDA 21-FORUMET I SKI KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Formannskapet 30.11.2011. Sakliste FSK-53/11 OPPNEVNING AV KONTAKTPERSONER TIL LOKAL AGENDA 21-FORUMET I SKI KOMMUNE"

Transkript

1 Møteprotokoll Formannskapet Sakliste FSK-53/11 OPPNEVNING AV KONTAKTPERSONER TIL LOKAL AGENDA 21-FORUMET I SKI KOMMUNE FSK-54/11 VALG AV KONTROLLUTVALG FSK-55/11 FORSLAG TIL MANDAT FOR HOVEDKOMITÉEN FOR 17. MAI I SKI FSK-56/11 TAP ETTER FORSKUTTERING TI L SØNDRE TVERRVEI - BUDSJETTJUSTERING FSK-57/11 JUSTERING AV BUDSJETTERT REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK TIL AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND FSK-58/11 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FSK-59/11 ØKONOMIREGLEMENT 2012 Protokoll Forfall: Lisbeth M. Hole (H) Vara: Karin Kværner (FrP) 11 av 11 representanter til stede i møtet.

2 Referatsaker: - Nordre Follo Renseanlegg - Innkalling til styremøte nr. 4/2011 Dokumenter som ble delt ut i møtet: - Månedsrapport per oktober Rapport pr. oktober 2011 fra NAV SKI - Rapport pr. oktober 2011 fra Barnevernet FSK-53/11 OPPNEVNING AV KONTAKTPERSONER TIL LOKAL AGENDA 21-FORUMET I SKI KOMMUNE Følgende medlemmer i formannskapet oppnevnes som kontaktpersoner for Lokal Agenda 21-forumet i Ski for perioden Amund Kjernli (AP) fremmet følgende forslag: Marijam Ghotbi (AP). André Kvakkestad (FRP) fremmet følgende forslag: Lise Vistnes (KRF). Vedtak: Forslagene ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak er: Følgende medlemmer i formannskapet oppnevnes som kontaktpersoner for Lokal Agenda 21-forumet i Ski for perioden Marijam Ghotbi (AP). 2. Lise vistnes (KRF). FSK-54/11 VALG AV KONTROLLUTVALG Kommunestyret velger følgende til nytt kontrollutvalg for Ski kommune: For H/FRP/KRF/PP: Helge Underland (H), Nestleder Alexander Dalen (FRP), Medlem..(KRF), Medlem Bente Njøs Paulshus (H), Medlem Aleksander T. Arnesen (FRP), 1. vara Egil Henriksen (H),2. vara Kirsten M. Godager (KRF), 3. vara Geir J. Tennes (PP),4. vara Side 2

3 Anne Haugland (H), 5. vara Kari Rognstad (H),6. vara For AP/V/SV/SP: Roar Thun (AP), Leder Geir Hammer (V), Medlem Janne Britt Myrmo (SV), Medlem Rolf Gjølstad (PP),1. vara Kari Irene Karlsson (AP), 2. vara Odd Erling Endsjø (SP),3. vara Torhild Solem (SP), 4. vara Nils Einar Wilhelmsen (V), 5. vara Lise Vistnes (KRF) fremmet følgende forslag: Kirsten Godager (KRF), medlem Dag A. Fedøy (KRF), 3. vara Innstilling: Hele utvalget er innstilt med leder og nestleder med de foreslåtte endringer. FSK-55/11 FORSLAG TIL MANDAT FOR HOVEDKOMITÉEN FOR 17. MAI I SKI Kommunestyret ber om at følgende punkter legges til grunn for de ulike 17. maiarrangementene i Ski kommune: Mandatet bør være: - Alle komiténe er selv ansvarlig for sine arrangementer, men forplikter seg til å lage en samlende og inkluderende feiring. - Gudstjeneste bør ikke være en del av 17. mai-feiringen. - De lokale arrangementene kan gå til kirken for kransenedleggelser og ord for dagen. Svein Kamfjord (V) fremmet følgende alternative mandat: Hovedkomiteen for 17. mai i Ski har som oppgave å planlegge, koordinere og gjennomføre den sentrale 17. mai markeringen i Ski sentrum. Dette innbefatter ansvar for at arrangementene skal være inkluderende og livssynsnøytrale. Hovedkomiteen har også ansvar for å ivareta kommunens prinsipper om inkludering og livssynsnøytralitet i de lokale fellesarrangementene i Ski kommune. Gunnar Helge Wiik (H) fremmet følgende alternativ til mandatets 2. strekpunkt: Religiøse arrangement bør ikke være en del av barnetogene. Innstilling: 1. Svein Kamfjords alternative forslag til mandat innstilles med 1 stemme (1V). 2. Gunnar Helge Wiiks forslag til mandatets 2. strekpunkt innstilles med 10 stemmer. Side 3

4 FSK-56/11 TAP ETTER FORSKUTTERING TI L SØNDRE TVERRVEI - BUDSJETTJUSTERING Udekket beløp på kr ,- etter kommunens forskuttering av utgifter i forbindelse med Søndre Tverrvei dekkes ved bruk av ubundet investeringsfond Generelt fond investeringer. Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. FSK-57/11 JUSTERING AV BUDSJETTERT REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK TIL AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND Budsjettert regnskapsmessig mindreforbruk 2011 budsjettjusteres til avsetning til disposisjonsfond. Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. FSK-58/11 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN Forslag til budsjett og handlingsplan for vedtas i samsvar med hovedoversikter i rådmannens forslag til Budsjett og handlingsplan , kapittel herunder driftsbudsjettet på netto ramme for virksomhetene investeringsbudsjettet på brutto prosjektnivå 2. Ambisjonsnivået i det overordnede målkartet vedtas i samsvar med rådmannens forslag i Budsjett og handlingsplan , kapittel Det opptas lån i 2012 på inntil 116,735 mill. kroner til investeringsformål med avdragstid 30 år Det opptas startlån på 70 mill. kroner til videre utlån med avdragstid 30 år. Det godkjennes en kassekredittramme for 2012 på 200 mill. kroner. 4. Med virkning fra fastsettes endrede betalingssatser slik det framgår av saken under Økonomiske konsekvenser. Side 4

5 5. Ski kommune tilbyr idrettslagene å overta driften av idrettsparkene i Ski, Langhus og Siggerud for kr ,- som tilsvarer det Ski kommune i dag bruker til dette formålet. 6. Ved utskrivning av skatt nyttes Stortingets fastsatte maksimale satser. Side 5

6 Gunnar Helge Wiik (H) fremmet på vegne av H, FRP, KRF og PP følgende endring til drift og investeringsbudsjett (pkt. 1): Endringer driftsbudsjett, H, FrP, KrF, PP Post #/ referanse Kommentarer År s. 16/ 54 3 % rente på gjeld på 1, 6 mrd, i stedet for 3, 5 % s. 31 s. 32, pkt 5.3 s. 36, pkt 5.4 Eksta skatteinntekter ved å legge til 430 ekstra innbyggere pr. år utover rådmannens forslag Mindre volumøkning økonomiavd/adm. Innkjøpsavdelingen styrkes som planlagt og omfattes ikke av reduksjonen Kommunalområde oppvekst. Barnehagesjefens kontor s. 37 PPT s. 39, pkt 5.5 Kommunalområde levekår. Botjenester Generelt kutt Kommunalområde levekår. Driftskoordinator LBS, 1 "brannvakt" natt og 1 konsulent på Bestillerkontoret bør vurderes på s. 39, pkt 5.5 nytt s. 44, pkt 5.6 Kommunalområde samfunn. Boligkontoret s. 45, pkt 5.6 Kommunalområde samfun, generelt mindre volumøkning, Kommunalteknikk Ferietilskudd funksjonshemmede % er på fastrente, vi har 817 mill i flytende lån Overføres øk.plan fond Eiendomsskatt innlagt av rådmannene 1% økt nærvær % pr år Netto driftsresultat Side 6

7 Endringer på investeringsbudsjett H, FrP, KrF, PP Investeringsprosjekter pkt 5.15 s. 66 Prestebolig s. 66 Veiforbindelse Finstadtun- Kråkstadvei Samlokaliserte boliger Langhus. Endring s.67, rammesak Forventer oppstart sent 2012 s Endring fra rammesak s Nettbaserte tjenester s Ski ungdomskole s. 68, nr Ombygging av kjøreporter s. 68, nr Solborgvn 2, byggetrinn s Buss dagsenter Rehabilitering kommunal veier Gang- og sykkelvei Siggerud- Langen Oppgradering kommunale utleiebygg Kontra kulturskole, ombygging Kommunale utleiebygg, nedfelte matter Kortlås kommunale bygg s. 70, nr Kjøp av boliger for utleie Orgelfond Trolldalen, forutsetter sak om fremtidig drift og vedlikehold av anlegget Vi forventer siste faktura første halvår 2013 Side 7

8 Amund Kjernli (AP) fremmet følgende endringer til drift og investeringsbudsjett (pkt. 1): Nr. SUM forslg rammeendringer Trekke barnetruygden ut av beregningsgrunnlaget for sosialhjelp Utvide tilbudet helsestasjon for ungdom Ski/Langhus Utvide stillingen som seniorkontakt til 100 % Fritt brukervalg Oppdragstakere praktisk bistand Bruk av økonomiplanfond Amund Kjernli (AP) fremmet følgende protokolltilførsel: Det innføres ikke eiendomsskatt fra Arbeiderpartiet kommer tilbake til alternativ inndekning i kommunestyrets behandling 14. desember. Odd Jørgen Steen (AP) fremmet følgende forslag til vedtak: Det foretas en gjennomfang av vedtatte investeringer på ca. 300 mill med tanke på å gjøre nye prioriteringer. Svein Kamfjord (V) fremmet følgende forslag til vedtak: Formannskapet ber rådmannen legge frem forslag til utvikling av framtidige budsjett, der både folkevalgte, ansatte/ansatterepresentanter, berørte organisasjoner og innbyggerne får anledning til å mene om budsjettfremlegget i prosess mot ferdigstillelse. Hensikten er å skape en prosess der kommunestyret kan ta ansvar som samfunnsutviklere med budsjettet som et viktig verktøy. Forslag til prosess må følges av ny gjennomgang av reglementet for delegering og økonomireglement. Innstilling: 1. Fellesforslaget fra H, FRP, KRF og PP innstilles med 6 mot 5 stemmer. 2. Amund Kjernlis forslag innstilles med 5 mot 6 stemmer. 3. Odd Jørgen Steens forslag innstilles enstemmig. 4. Svein Kamfjords forslag til vedtak innstilles med 5 mot 6 stemmer. 5. Forslag til vedtak pkt. 1 fikk 0 stemmer. 6. Forslag til vedtak pkt. 2-6 innstilles enstemmig. Protokolltilførsel: Det innføres ikke eiendomsskatt fra Arbeiderpartiet kommer tilbake til alternativ inndekning i kommunestyrets behandling 14. desember. FSK-59/11 ØKONOMIREGLEMENT 2012 Framlagt forslag til økonomireglement for 2012 med vedlegg vedtas. Side 8

9 Gunnar Helge Wiik (H) fremmet følgende endring til pkt. 7.1, 3. avsnitt: Ved månedsavslutning skal det i formannskapet fremlegges en kort statusrapport. Innstilling: 1. Forslag til vedtak innstilles med 10 mot 1 stemme (1V). 2. Gunnar Helge Wiiks endringsforslag innstilles enstemmig. Side 9

10

11 ERROR: undefined OFFENDING COMMAND: STACK:

Møteprotokoll. Sakliste. Formannskapet 19.11.2008 FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE

Møteprotokoll. Sakliste. Formannskapet 19.11.2008 FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet 19.11.2008 Sakliste FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE FSK-81/08 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - HERMUND KJERNLI FSK-82/08 FRITAK

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 08.09.2010. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 08.09.2010. Sakliste Møteprotokoll Formannskapet 08.09.2010 Sakliste FSK-55/10 RAPPORT OG PLAN - PARKERINGSORDNINGEN I SKI KOMMUNE FSK-56/10 SØKNAD FRA SKI IL - TENNIS OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL REETABLERING AV 2 TENNISBANER

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.06.2013. Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.06.2013. Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN Møteprotokoll Kommunestyret 19.06.2013 Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN KST-42/13 KOMMUNEBAROMETER 2013 KST-43/13 ÅRSRAPPORT FOR FOLLO

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.01.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 11.11.2013 kl. 9:00 14.15 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre.

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre. Bystyrets behandling i møte den 12.02.2015: Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 og budsjett

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 og budsjett STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2010/5933-2 Saksbehandler: Kjell Fosse Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 138/10 28.10.2010 Eldrerådet 21/10 22.11.2010 Rådet for mennesker med

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.11.2007, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11.40 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgt. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 169/07-181/07

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Finstadtunet, Møterommet i 2. etg. Møtedato:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg Møtetid: 04.03.2014 kl. 18:30 19:40 Sted: Formannskapssalen MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 Møtende medlemmer: Roar Thun (Ap), Geir Hammer (V), Helge

Detaljer

PS 89/14 Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018 2014/2790-6

PS 89/14 Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018 2014/2790-6 PS 89/14 Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018 2014/2790-6 FORSLAG TIL VEDTAK: Formannskapet ber kommunestyret fatte følgende vedtak: Handlingsprogram 2015-2018 Kommunestyret vedtar Rådmannens forslag

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2012 Tid : Kl. 18.00-19.35 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Nesheim Ole

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 19.12.2012 Tid: 15:00 Merk! Tidspunkt! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 21 Møtested: Formannsskapsalen Møtedato: 12.10.2011 Møtetid:

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMITE FOR LIV OG LARE Formannskapssalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 69-76/12 Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskap. Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H), Kirsti Birkeland (H), Sigbjørn Odden, Thora Bakka (H), Ole Scheie (FrP).

MØTEPROTOKOLL Formannskap. Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H), Kirsti Birkeland (H), Sigbjørn Odden, Thora Bakka (H), Ole Scheie (FrP). Frogn kommune Møtetid: 02.12.2013 kl. 15:00 16.35 Sted: Rådhuset Fraunar MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer møtte 11 av 11 medlemmer. Møtende medlemmer: Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H), Kirsti Birkeland

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Bood : Jan Toft

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 9/14 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.12.2014 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 18:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen,

Detaljer

Saksprotokoll. Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932

Saksprotokoll. Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932 Saksprotokoll Handlingsprogram 201-2018 Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932 Behandlet av Møtedato 1 Eldrerådet 28/14 10.11.2014 2 Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 13/14 11.11.2014

Detaljer

Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014-2017 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 12.11.2013 060/13 KAMO Hovedarbeidsmiljøutvalget 14.11.2013 010/13 KAMO Formannskap 26.11.2013 071/13 KAMO Kommunestyret

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer