Møteprotokoll. Sakliste. Formannskapet FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Sakliste. Formannskapet 19.11.2008 FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE"

Transkript

1 Møteprotokoll Formannskapet Sakliste FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE FSK-81/08 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - HERMUND KJERNLI FSK-82/08 FRITAK FOR EN PERIODE - GØRIL TENNES KROGH FSK-83/08 FORSLAG TIL EIERSKAPSMELDING FSK-84/08 FOLLO FREMTIDENS POLITI - HØRING FSK-85/08 LANGENPROSJEKTET - STATUS VEDR ØKONOMI OG VIDERE FRAMDRIFT FSK-86/08 PRIVATE BARNEHAGER - ØKONOMISK LIKEVERDIG BEHANDLING FSK-87/08 FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM ÅPNINGSTIDER FOR SERVERINGSSTEDER FSK-88/08 KLIMA OG ENERGIPLAN FOR SKI KOMMUNE FSK-89/08 MÅLKART I SKI KOMMUNE

2 FSK-90/08 HØRING - NY FORSKRIFT OM KOMMUNERS OG FYLKESKOMMUNERS FINANSFORVALTNING FSK-91/08 ØKONOMIREGLEMENT FSK-92/08 ØKONOMIPLAN FSK-93/08 FOLLO DISTRIKTSREVISJON - REVIDERING AV VEDTEKTER Protokoll Forfall: Vara: Andre Kvakkestad (FRP) fra kl Britt H. Hedstrøm (fra kl ) 11 av 11 representanter til stede i møtet. Referatsaker: - Brev fra Ski Produksjonsservice AS datert vedr. etablering av TV-kanal for og med psykisk utviklingshemmede i Ski Dokumenter som ble delt ut i møtet: - Møteprotokoll fra partsammensatt utvalgs møte Tilleggsdokumenter til sak 86/08, Private barnehager Økonomisk likeverdig behandling - Møteprotokoll fra AMU - Uttalelser til økonomiplanen Side 2

3 FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG Ordningen med koordineringsutvalg avvikles. Saksfordeling, oppnevning av saksordfører og initiering av saker skjer slik som saksfremlegget viser. FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE Innkjøpsstrategien vedtas. FSK-81/08 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - HERMUND KJERNLI Hermund Kjernli fritas fra sine politiske verv i Ski kommune for resten av inneværende valgperiode. FSK-82/08 FRITAK FOR EN PERIODE - GØRIL TENNES KROGH Gøril Tennes Krogh fritas fra sine politiske verv i perioden september 08 juni 09. Nytt varamedlem til utvalg for tjenesteutvikling fremmes i kommunestyret. Side 3

4 FSK-83/08 FORSLAG TIL EIERSKAPSMELDING Foreliggende forslag til eierskapsmelding for kommunale og interkommunale selskaper som Ski kommune er medeier i, vedtas FSK-84/08 FOLLO FREMTIDENS POLITI - HØRING Det gis tilslutning til styringsgruppens anbefalinger for omorganiseringen av Follo politidistrikt Formannskapets behandling : Anne Marie Dranger Bachen (AP) fremmet følgende forslag til vedtak: Høringen utsettes til etter follokonferansen. Vedtak: Anne Marie Dranger Bachens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak er: Saken utsettes. Saken sluttbehandles i formannskapet 19. november og kommunestyret 26. november. FSK-85/08 LANGENPROSJEKTET - STATUS VEDR ØKONOMI OG VIDERE FRAMDRIFT 1. Overskudd fra bevilgede midler gang- og sykkevei fase 1, 2 og 3 på kr tilbakeføres. 2. Ny indeksregulert tilknytningsavgift for perioden september 1999 til august 2008 på kr eks mva pr boenhet vil gjelde for boliger som nå ikke følger frister for pålegg om tilknytning og hytter og ubebygde tomter som nå ikke benytter seg av tilbud om tilknytning og innbetaling av tilknytningsavgift. For de som blir med nå vil tidligere vedtatt tilknytningsavgift på kr eks mva pr boenhet gjelde. 3. Merforbruk 2008 på kr for bygging av offentlig avløpsnett bla. grunnet oppstart fase E belastes avløpsbudsjettet for For avslutning av bygging av offentlig avløpsnett ved fase E avsettes det i avløpsbudsjettet for 2009 kr Side 4

5 FSK-86/08 PRIVATE BARNEHAGER - ØKONOMISK LIKEVERDIG BEHANDLING Saksordfører: Paul Kjetil Andreassen (H) 1. Utfyllende retningslinjer for kommunalt tilskudd til private barnehager vedtas i samsvar med forslag fra Tjenesteutvalgets møte Kommunalt tilskudd til private barnehager økes med 1,5 mill. kr for 2008 og tilsvarende beløp innarbeides i økonomiplanen fra Rådmannen gis fullmakt til å foreta disse endringene. Amund Kjernli (AP) fremmet venstres forslag i utvalg for tjenesteutvikling: Kommunen skal tilstrebe en klar og tydelig kommunikasjon vi-a-vis de private barnehagene og søke å oppnå en god og løpende dialog. Anne Gunn Steen Røse (KRF) fremmet KRF s forslag i utvalg for tjenesteutvikling: Endring pkt. 5 siste setning strykes Endring pkt. 6 siste setning strykes Anne Marie Dranger Bachen (AP) fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Kontrollutvalget gjennomfører nødvendige regnskapsmessige kontroller for å forsikre formannskapet om at det er likebehandling mellom private og kommunale barnehager. 2. Formannskapet ber om tilbakemelding fra kontrollutvalget innen Nina Didriksen (FRP) fremmet André Kvakkestads forslag i utvalg for tjenesteutvikling: Familiebarnehager endres til barnehager. Innstilling: 1. Kjernlis forslag til vedtak innstilles med 9 mot 2 stemmer (H). 2. Røses forslag til vedtak innstilles med 1 (KRF) mot 10 stemmer. 3. Dranger Bachens forslag til vedtak innstilles med 7 (2FRP, 1SP, 1SV, 3AP) mot 4 stemmer. 4. Didriksens forslag til vedtak innstilles med 3 (2FRP, 1KRF) mot 8 stemmer. 5. Forslag til vedtak pkt. 1 innstilles med 10 mot 1 stemme (1KRF). 6. Forslag til vedtak pkt. 2 innstilles enstemmig. Side 5

6 FSK-87/08 FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM ÅPNINGSTIDER FOR SERVERINGSSTEDER Forslag datert til endring av forskrift om åpningstider for serveringssteder i Ski kommune vedtas. Dersom erfaringene med at serveringssteder kan holde åpent 24 timer i døgnet fører til uakseptable ordensforstyrrelser i Ski sentrum etter kl 0230, skal endringene i forskriften vurderes på nytt i løpet av 2009/2010. Bård Hogstad (SV) fremmer følgende forslag til vedtak: Forslag datert til endring av forskrift om åpningstider for serveringssteder i Ski kommune vedtak ikke. Dagens forskrift videreføres. Nina Didriksen (FRP) fremmet André Kvakkestads forslag i formannskapet : endring i 1 og 2: 1 serveringssteder i Ski kommune kan ha åpent 24 timer i døgnet. 2 forskriften trer i kraft Innstilling: Bård Hogstads forslag til vedtak innstilles med 6 (3AP, 1SP, 1SV, 1KRF) mot 5 stemmer. Nina Didriksens forslag til vedtak innstilles med 5 (3H, 2FRP) mot 6 stemmer. Forslag til vedtak innstilles ikke. FSK-88/08 KLIMA OG ENERGIPLAN FOR SKI KOMMUNE 1. Klima- og energiplan for Ski kommune vedtas som en 5-årig temaplan med de tiltakene som er beskrevet i planen. 2. Mål og tiltak skal legges inn i virksomhetenes årlige planer for å sikre gjennomføring. 3. Mål, indikatorer og kostnader/gevinster skal videreutvikles i løpet av Virksomhetene rapporterer årlig på tiltakene i årsmelding Grønt regnskap. 5. Klima- og energiplanen rulleres innen 5 år. 6. Økonomi: Det bevilges kr til tiltak og videreutvikling i 2009, herunder bl.a. o beregne investeringer/gevinster for større tiltak som skal gjennomføres i perioden o videreutvikle mål og indikatorer o miljøsertifisere Rådhuset og starte miljøsertifisering av andre kommunale virksomheter o infomateriell ved kampanjer m.m. Utgiftene dekkes av økonomiplanfondet. Side 6

7 Investeringsbehov, kostnader og økonomiske og miljømessige gevinster for større tiltak i kommunal virksomhet skal tallfestes nærmere i 2009 enn det som nå ligger i planen. Klima- og energiplanen behandles på grunnlag av dette på nytt med formål å vedta mer forpliktende mål og prioriteringer for kommunal virksomhet i perioden FSK-89/08 MÅLKART I SKI KOMMUNE Saken tas til orientering Formannskapets behandling : Bård Hogstad (SV) fremmet følgende forslag: Saken utsettes. Saken er utsatt. Anne Marie Dranger Bachen (AP) fremmet følgende forslag til vedtak: Saken utsettes til etter at den har vært oppe i PSU i februar Saken er utsatt i påvente av behandling i partsammensatt utvalg. FSK-90/08 HØRING - NY FORSKRIFT OM KOMMUNERS OG FYLKESKOMMUNERS FINANSFORVALTNING Saken tas til orientering. Side 7

8 FSK-91/08 ØKONOMIREGLEMENT 1. Framlagt forslag til økonomireglement for 2009 vedtas. 2. Virksomheter som har merforbruk i 2008 må ikke dekke dette i 2009-budsjettet. Tine Eikebråten (H) fremmet følgende tilleggsforslag: Alle anskaffelser over skal kvalitetssikres av innkjøpskontoret. Innstilling: Tine Eikebråtens tilleggsforslag innstilles med 6 (3H, 2FRP, 1KRF) mot 5 stemmer. FSK-92/08 ØKONOMIPLAN Forslag til økonomiplan med årsbudsjett for 2009 vedtas i samsvar med hovedoversikter i rådmannens forslag til økonomiplan , herunder driftsbudsjettet på netto ramme for virksomhetene investeringsbudsjettet på brutto prosjektnivå. 2. Med virkning fra fastsettes endrede betalingssatser og intervall slik det framgår av økonomiplandokumentet side Det opptas lån i 2009 på inntil 197,65 mill. kroner til investeringsformål med avdragstid 30 år. Det opptas startlån på 60 mill. kroner til videre utlån med avdragstid 30 år. Det godkjennes en kassekredittramme for 2009 på 200 mill. kroner. 4. Ordførerens godtgjørelse for 2009 settes med virkning fra lik godtgjørelse for 2008 med tillegg av forutsatt kommunal lønnsvekst i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2009 (5 %). Amund Kjernli (AP) fremmet på vegne av AP, SP, PP og SV følgende fellesforslag til endringer i rådmannens forslag til henholdsvis drifts/investeringsbudsjett: Budsjett , endringer i forhold til rådmanns forslag Fellesforslag fra AP, SV, PP, SP og Rødt Driftsutg. I tillegg til rådmanns forslag Oppvekst: Grunnskole Tilpasset opplæring/ikt Gradert foreldrebetaling/barnehage Side 8

9 VO, grunnskole for innvandrere år Levekår/kommunehelse * en stilling fysioterapi * 1,5 stilling ergoterapistilling * barnekoordinator * trykk på å geriatri/legetilbud Økt bem.kjøkken Ski serv.s 0,5 stilling Utvide seniorkontakt med 0,5 stilling Samfunn: 1315 Bibliotek Siggerud Fritidsklubben 0,5 stilling Kulturpris Øke veivedlikehold/grusveier Elevbetaling musikk Administrasjon stillinger teknisk SUM Inndekning Økonomiplanfondet Økt skatteanslag Fonds besparelser 1000 Fond rente- og avdragsfond 2500 Lønn- og pnsjonsutgifterfond Reduserte renteutgifter Andre inntektskilder Sum inntekter Investeringer Vårt endringsforslag i forhold til rådmannens forslag er at vi fremskynder Siggerud skole og Finstadtunet med ett år slik det fremkommer under Total prosjektkostnad Siggerud, fellesbygg bhg og skole Finstadtunet Siggerud skole: Det søkes departementet om midler i ordningen rentefrie lån der Ski kommune kan få totalt 67 mill. Dersom Ski kommune ikke benytter seg av muligheten til å benytte rentefrie lån, forskyves Langhushallen med ett år til fordel for Siggerud skole Gang- og sykkelvei Ski-Kråkstad Side 9

10 Inndekning: Man starter arbeidet med grunnarbeider for trase og graving hvor kloakk/vannledning skal ligge sammen med ny gang og sykkelvei mellom Kråkstad og Ski. Dette dekkes under posten rehabilitering avløp og rehabilitering vannforsyning. Resterende beløp som kommer i 2010 på kr må fordeles på Vann/avløp og fra investeringsbudsjett under Samfunn etter nærmere beregninger. Tine Eikebråten (H) fremmet på vegne av H, KRF og FRP følgende forslag til endringer i rådmannens forslag til hhv. drift/investeringsbudsjett: Driftsbudsjett Tiltak Fysio/ergoterapi allerede til F.tunet PPT Hjemmetjeneste Parkering Siggerud Bibliotek Skole Brøyting/islegging av grusbaner 400 Bemanning samlokaliserte boliger Grunnskolen Fritidsklubbene Sum tiltak Finansiering: Kutt adm Kutt barnevern Bruk av fond Avkastning pensjon Parkering Ski/Vev.stad Rentegevinst Effekt hms-tiltak Fond øk.plan Fond besparelse Likviditetsfond 230 Sum finansiering Side 10

11 Investering Siggerud fellesbygg bhg og skole flyttet fra Oppgradering s.skole flyttet til 2011 Siggerud skole kap.utvidelse/ oppgrad flyttet til Ny Siggerud skole da vi forventer et mindre behov for oppgradering av gammel skole Finstadtunet flyttet fra 2010 til 2009 for å komme Kråkstad samf.h. tilp. HC/ seremonier/ oppgrad Oppgradering Allmenningen og andre grusveier Kråkstad felles varmesentral Tilbakeført fra Langenprosjektet i gang flyttet fra 2010 til 2009 for å komme i gang Pengene tas fra Fond Momskompensasjon (1000) (5000) Utgår bygges av private Ubrukte midler gangveier Siggerud overført fra 2008 Sum kommunal finansiering Posisjonens rammer for investeringer Rådmannens forslag til rammer Side 11

12 Bård Hogstad (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: Det innføres eiendomsskatt i Ski kommune for både boliger og verker og bruk. Skattesatsen for 2009 settes til 2, og søkes holdt på et lavt nivå. Eiendomsskattetaksten settes til ¾ av omsetningsverdien. Administrasjonen bes utarbeide sak med forslag til vedtekter for eiendomsskatt, herunder muligheter for fritak. Kommunestyret presiserer at det gis anledning for minstepensjonister og andre med liten inntektsevne å fritas for eiendomsskatt etter søknad. Tilbakeføring Opplæring: Tilbakeføring/styrking av grunnskolene Avsetning til økninger i driftsrammen 3633 oppvekst Konsekvenser låneopptak/kassakreditt Sum Inndekning Eiendomsskatt Låneopptak/kassakreditt Sum Tine Eikebråten (H) fremmet følgende forslag til vedtak: Ny Siggerud skole lokaliseres på ny tomt. Innstilling: 1. Amund Kjernlis fellesforslag innstilles med 5 (3AP, 1SV, 1SP) mot 6 stemmer. 2. Tine Eikebråtens fellesforslag innstilles med 6 (3H, 2FRP, 1KRF) mot 5 stemmer. 3. Bård Hogstads forslag innstilles med 1 (1SV) mot 11 stemmer. 4. Tine Eikebråtens forslag innstilles med 6 (3H, 2FRP, 1KRF) mot 5 stemmer. 5. Forslag til vedtak pkt. 1-4 innstilles enstemmig. FSK-93/08 FOLLO DISTRIKTSREVISJON - REVIDERING AV VEDTEKTER Forslag til nye vedtekter for Follo distriktsrevisjon, datert , vedtas Side 12

13

14 ERROR: undefined OFFENDING COMMAND: STACK:

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Langhushallen, Klasserommet OBS! Merk møtested!

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

PS 89/14 Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018 2014/2790-6

PS 89/14 Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018 2014/2790-6 PS 89/14 Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018 2014/2790-6 FORSLAG TIL VEDTAK: Formannskapet ber kommunestyret fatte følgende vedtak: Handlingsprogram 2015-2018 Kommunestyret vedtar Rådmannens forslag

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre.

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre. Bystyrets behandling i møte den 12.02.2015: Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Saksprotokoll - Kommunestyret - 15.12.2014 - sak 113/14 Behandling: Espen Haaland(H) fremmet forslag på vegne av Høyre, Frp, Senterpartiet,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Bood : Jan Toft

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.11.2007, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11.40 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgt. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 169/07-181/07

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 Arkivsaksnr. i Formannskapssalen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/2985 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/2985 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Saksprotokoll Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 03.12.2014 Sak: 95/14 Resultat: Arkivsak: 14/2985 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Behandling: Laila Irene Johansen

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Lilleng MEDL STFJF

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Lilleng MEDL STFJF Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 2 og 3, Storfjord rådhus Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 16:00-18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 22.11.2004 Kl. 10:00 STED: Rådhuset, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Rådhuset 23.11.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/10 Sak 10/10 Samhandlingsreformen - Igangsetting

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER FORMANNSKAPET Sak Vedtak/oppfølging Utsatt I prosess 1/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.12.09 Ansvar (enhet) ADM/Rita Kristiansen Protokoll fra

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra Alta ungdomsråd:

Saksprotokoll. Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra Alta ungdomsråd: Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.12.2010 Sak: PS 98/10 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtatt Arkivsak: 10/3964 Tittel: SP: ØKONOMIPLAN 2011-2014 Kommunestyrets behandling: Behandling:

Detaljer

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 09.12.2004 Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 18.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 111/04-130/04 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer