BUDSJETT 2015 Alta Havn KF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETT 2015 Alta Havn KF"

Transkript

1 2015 Alta Havn KF 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse Havnesjefens innledning Organisering Virkeområde og mål Forretningsområder Logistikk... 5 Passasjertrafikk... 5 Cruise... 5 Fiskeri og næring... 6 Fritidsflåte Fokusområder... 6 Fokusområde - Kailøsninger... 7 Fokusområde - Marina... 7 Fokusområde ISPS og sikring Budsjett... 8 Budsjettprosessen... 8 Havnekapitalen... 9 Driftsinntekter... 9 Driftsutgifter...10 Investeringsbudsjettet...11 ISPS sikring...11 Forprosjekt Cruisekai...11 Utvidelse og sikring av Urnesbukta marina...11 Forlengelse av Hurtigbåtkaia...12 Utvidelse av Storekorsnes marina...12 Tilrettelegging for hurtigbåter på Storekorsnes havn...12 Gjeld...13 Budsjettskjema

2 2. Havnesjefens innledning Budsjettet er det viktigste styringsdokumentet for den daglige driften av Alta havn KF, og har som primæroppgave å vise prioritering av ressursbruk til havnens ulike formål. De overordnede styringsdokumenter som er utgangspunkt for budsjettet er: Lov om havner og farvann av 17. april 2009 nr. 19 Havneplan Budsjettet for Alta havn skal støtte opp under kommunens oppgaver og myndighet for planlegging, utbygging og drift av egne kaianlegg og havneinnretninger slik det fremgår av «Lov om havner og farvann av 17. april 2009 nr. 19». Loven beskriver de plikter og krav som settes til eier innenfor forvaltning, drift og vedlikehold. Oppfyllelse av loven er dermed et minimumskrav, og er alene ikke et incitament for innovasjon og utvikling. Strategier, mål og tiltak for Alta havn er beskrevet i Havneplanen. Den delen av budsjettet som rettes inn mot tiltak i havneplanen reflekterer satsningsområder og i hvilken retning utviklingen i Alta havn skal ha i perioden. Det er derfor viktig at budsjettet utformes slik at mål og tiltak i kommunes havneplan kan realiseres. Realiseringen av tiltak i havneplanen er det som skal sikre havna en god og fremtidsrettet utvikling, og samtidig gjøre havna til en viktig bidragsyter i den totale næringsviklingen i Alta. For 2014 vil fokus være å sette i gang de høyest prioriterte tiltakene i havneplanen. Havnestyret vedtok i sak 16/13 utvidelse av Urnesbukta marina, og i sak 17/13 Utvidelse av Terminalkaia fase 1. I begge prosjektene er det i 2014 gjennomført kartlegginger av mulige løsninger, som danner et utgangspunkt for det videre arbeidet med realisering av prosjektene. Utvidelse og sikring av Urnesbukta marina vil bli påbegynt i 2015, under forutsetning av at det finnes et kundegrunnlag som kan forsvare kostnadene. Den innledende kartleggingen for en utvidelse av Terminalkaia viser at man bør vurdere andre alternative løsninger fremfor en forlengelse av dagens Terminalkai. Det er viktig å bygge infrastruktur som styrker Alta som cruise destinasjon, samtidig som en ny kai må løse utfordringene med flysikkerhetsbestemmelsene. Havnestyret har derfor sendt søknad til Alta kommune om midler til et forprosjekt med hensikt å gjennomføre grunnundersøkelser, utrede kailøsninger og plassering, samt utarbeidelse av økonomiske kalkyler for en ny kai. Sentralt i planleggingen for utvidelsen av kaiarealene er den nye områdeplanen for Bukta. Den nye områdeplanen gir de overordnede rammene for utvikling av Bukta som logistikk- og transportknutepunkt. 2

3 Planene for etablering av ny kai for cruiseskip og større fartøy, samt utvidelse av Urnesbukta markerer en sterk satsning innenfor næring og fritid, som vil bidra til vekst, utvikling og bolyst. Flere cruiseskip og mer internasjonal skipsfart setter samtidig strengere krav til sikkerhet. Samtidig er regelverket for havnesikring skjerpet og, og myndighetene har en tettere oppfølging av havnene. Sommerens heving av det nasjonale sikringsnivået er et tydelig signal på at trussel og sikkerhet må tas på alvor. Alta havn har i 2014 fått utarbeidet nye sårbarhetsvurderinger og sikringsplaner for våre ISPS anlegg. Som en konsekvens av dette er det nødvendig å gjøre investeringer i sikringsmateriell og jobbe videre med planverk og prosedyrer. Alta havn er tilsynsmyndighet for alle kai- og havneinnretninger innenfor kommunegrensen, mens drift og vedlikeholdsansvaret tilligger den enkelte eier av anlegget. Drift og vedlikehold av Alta havns egne kaianlegg og havneinnretninger vil følge ordinært vedlikeholdsprogramog intervaller. 3. Organisering Alta Havn KF er et kommunalt foretak som eies av Alta kommune. Alta kommunestyre er havnens øverste organ. Alta Havn ledes av Alta havnestyre på 5 medlemmer. Alta kommune velger 4 av medlemmene, hvorav 1 medlem skal representere havnebrukerne. 1 medlem velges blant havnens ansatte. Den daglige driften av havnen forestås av havne-administrasjonen med en havnesjef som daglig leder. Administrasjonen består i tillegg til havnesjef, av en havnekaptein og havnekonsulent. Havnesjefen er administrativ leder for Alta havn og sekretariat for Havnestyret. Alta havn er eier av Alta Industribygg AS (99,4% aksjeandel). Alta Industribygg er eier av to terminalbygninger og et kontorbygg beliggende på Terminalkaia i Bukta. Alta Industribygg har eget styre, og Havnesjefen er daglig leder for selskapet. 3

4 Kommunestyret Havnestyret Forhandlingsutval g Havnesjef Havnekonsulent Havnekaptein Vedtektene for Alta havn er fastsatt av Alta kommunestyre 8. mai 2001, og sist justert i H-sak 05/2011 av 21. februar Alta kommune har gjennom Vedtektene 10 delegert oppgaver og myndighet til Alta havn for alt ansvar som tilligger Alta kommune etter Lov om havner og farvann, av 17. april Virkeområde og mål. Alta havn skal sørge for en rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med trafikken i Alta kommunes havnedistrikt og forvalte havnekassens eiendommer, innretninger, andre aktiva samt realkapital stilt til havnekassens disposisjon med sikte på en best mulig ressursutnyttelse for havnens brukere og kommunen. Alta havn skal levere tjenester til sine brukere som er av høy kvalitet og i henhold til gode forvaltningsprinsipper. Samarbeid med kommunen, Kystverket, fylkeskommunen og øvrige havner er viktige forutsetninger for å nå dette målet. Alta havn skal ha en virksomhetsstyring som sørger for gjennomføring av havnens mål og strategier på en mest formålstjenlig og effektiv måte. God virksomhetsstyring krever at man har riktig og relevant styringsinformasjon, at overordnede mål følges opp i organisasjonen og at styringsprosessene er effektive med riktig bruk av teknologi. I tillegg innebærer god virksomhetsstyring at organisasjonen har en arbeidsgiverpolitikk som sikrer at ledere og ansatte er i stand til å realisere Havnens mål. 4

5 5. Forretningsområder. Alta havn har definert fem forretningsområder for sin virksomhet. Forretningsområdene er definert slik at de dekker alle Alta havns ansvarsområder. Forvaltning og tilsyn er ikke et eget forretningsområde, men er overordnet for den virksomhet som Alta havn driver. Logistikk Alta havn skal levere gode løsninger for sjøverts og landbaserte transportformer. Havna er utstyrt med terminaltjenester for effektiv håndtering og lagring av alle typer gods som våtbulk, tørrbulk, stykkgods, container og spesialgods. Havneområdet er et distribusjonssenter og en viktig forsyningskanal for Finnmark og Nord-Troms. Alta Havn er en del av et transport- og logistikk knutepunkt for passasjer- og godstransport mellom sjø, land og luft. Det er et økende behov for en moderne og framtidsrettet terminal som skiller passasjerer og gods og tilfredsstiller kundenes krav til tilbud og service. Alta Havn har fokus på trygg og effektiv drift av havna. Alta havn jobber kontinuerlig med utvikling av infrastruktur og tjenester for å få en optimal transport- og logistikkflyt mellom sjø, land og luft. Passasjertrafikk I Altafjorden er det bygder og bosetning som har krav på kommunikasjon med kommunesenteret. Å sørge for dette er et offentlig ansvar som deles av fylkeskommunen og Alta kommune. Som eier av kaianlegg er Alta havn ansvarlig for vedlikehold og drift av disse. Dette er særlig viktig for de kaiene som anløpes av regulær rutetrafikk. Alta kommune har besluttet å samle all persontransport i Bukta og at denne betjenes over Hurtigbåtkaia og den eksisterende passasjerterminalen. Allerede fra 2015 forventer Alta havn økt passasjerantall over Hurtigbåtkaia. Det vil være viktig å kunne tilby kundene gode fasiliteter og servicetilbud. Cruise Antall cruisepassasjerer og antall anløp av cruisebåter til Alta er stigende. Cruiseturisme er et satsningsområde for Alta kommune og reiselivsnæringen. Alta er strategisk plassert som utgangspunkt for å oppleve Finnmark. Det er kort vei til indre Finnmark og samiske opplevelser, samtidig som Alta kan tilby et variert tilbud av ulike 5

6 aktiviteter. Alta Havn er den viktigste premissgiveren for at satsningen på cruiseturisme skal bli vellykket. Alta havn skal tilrettelegge for egnede kailøsninger, mottaksterminal, og infrastruktur for videre håndtering og transport av passasjerer. Internasjonalt regelverk stiller strenge krav til sikkerhet ved anløp. Sikring og vakthold er prioritert. Alta havn er også en viktig deltaker for tilrettelegging og markedsføringssiden av Alta som en foretrukket cruisedestinasjon. Fiskeri og næring Fiskeriene har alltid hatt en viktig rolle i nordområdene, både som næringsvei og kulturbærer. Altafjorden har en statlig fiskerihavn på Storekorsnes. I tillegg er det mange fiskere som sokner til småstedene i Rognsundområde. Alta havn skal i samarbeid med Kystverket ivareta en infrastruktur og anlegg som tilrettelegger for en levedyktig nærings- og fritidsfiske i Altafjorden. Oppdrettsnæringen er en betydelig aktør i Altafjorden hvor behovene for kai og serviceanlegg øker. Alta havn skal gjennom samarbeid med aktørene finne gode og langsiktige løsninger som bidrar til utvikling både i næringen og for Alta havn. Fritidsflåte Altafjorden er relativt godt skjermet for vær og vind, og stadig flere investerer i båt til rekreasjonsformål. I Alta finnes det i dag et stort antall fritidsbåter som krever både liggeplasser, opplagring og vedlikeholdsområder. Alta Havn er blitt, og tar sikte på å bli en enda større tilbyder av fasiliteter og tjenester for fritidsflåten. I tillegg til å øke antall båtplasser skal Alta Havn i fremtiden kunne tilby tidsriktige og komplette marinaløsninger for fritidsbåter. 6. Fokusområder Fokusområdene for 2015 er i henhold til prioriterte tiltak i havneplanen for Havnestyret har fulgt opp havneplanen ved å igangsette de høyest prioriterte tiltakene i havneplanen. 6

7 For 2015 vil Alta havn ha følgende fokusområder. Fokusområde - Kailøsninger For å styrke sin posisjon som intermodal havn er det viktig at Alta havn kan tilby tidsriktige og gode logistikkløsninger. Det vil innebære bedre fasiliteter både for gods, cruise og annen persontransport. Blant tiltakene som det vil bli arbeidet med 2015 er et forprosjekt for å utrede muligheter for ny kailøsning for cruiseskip og større fartøy i Buktaområdet. Alta havn får i 2014 anløp av 29 cruiseskip, og 25 skip i Dette er en økning på ca. 70% i forhold til Vi ser at det gjøres et godt arbeid fra reiselivsnæringen med å få cruiseskip til Alta. Særlig gjelder dette vintercruise. Cruiseturismen generer store inntekter for reiselivsnæringen og handelsstanden i Alta og omegn, og beregninger tyder på at i sesongen 2014 vil cruiseturismen legge igjen omtrent 30. mil kroner. Hovedforutsetningen for å kunne ta imot cruiseskip i Alta er at man har egnede og gode kaiforhold og infrastruktur. Cruiseturismen er volatil og svært konkurranseutsatt, og rederienes valg av anløpssteder er blant annet basert på en vurdering av destinasjonens aktivitetstilbud, kai og logistikkløsninger. Planlegging og etablering av ny cruisekai med tilhørende infrastruktur vil være viktigste tiltak på langt sikt for å generere aktivitet i havna. På kort sikt er det viktig for utviklingen av bukta som logistikk- og transportknutepunkt å kunne dekke det umiddelbare behovet for kaiplass til mellomstore båter. Særlig gjelder dette rutegående persontransport og båter tilknyttet oppdrettsnæringen. Fra og med januar 2016 begynner hurtigbåtene å trafikkere over Alta havn, og fra samme tidspunkt er det for lite flytekai til å dekke behovet. En forlengelse av dagens flytekai, eller et hensiktsmessig alternativ til slik forlengelse må derfor iverksettes i løpet av Fokusområde - Marina Antall fritidsbåter i Alta er økende. Alta havn har etter hvert fått god erfaring med utvikling og drift av marinaanlegg for fritidsflåten. Etterspørselen etter båtplasser i marinaanlegg er i dag større enn tilbudet. Samtidig stilles det stadig større krav til servicetilbudet knyttet til slike anlegg. Alta havn ønsker å tilrettelegge for tidsriktige anlegg med service og fasiliteter i 7

8 henhold til kundens forventninger. Dette inkluderer tekniske løsninger, sikkerhet og miljøtiltak. Urnesbukta marina er Alta havn sitt største marinaanlegg for fritidsbåter. Som oppfølging av havneplanen for er det i blitt utarbeidet forslag til utvidelse og sikring av Urnesbukta marina. Havnestyret har godkjent skissene til utforming av anlegget og finansieringsplan, og bedt administrasjonen iverksette prosjektet. Prosjektet er omfattende og kostnadskrevende, og en realisering forutsetter godkjenning av låneopptak og forhåndssalg av plasser. Den økonomiske risikoen i slike anlegg anses som relativt lav selv om investeringene er høye. I tillegg til Urnesbukta marina vil man i 2015 ferdigstille utvidelsen av Storekorsnes marina, og vurdere øvrige marinatiltak i henhold til prioriteringene i Havneplanen. Generelt vil det viktigste arbeidet med marinaanleggene for 2015 være å implementere sikringstiltak i marinaanleggene som ivaretar en god standard for helse, miljø og sikkerhet. Fokusområde ISPS og sikring Skip som går i internasjonal fart eller som har et internasjonalt sikringssertifikat kan kun gå til havner som er ISPS godkjente av kystverket. I praksis betyr det at alle cruiseskip, tankbåter og større godsbåter kun kan gå til ISPS havner. ISPS regelverket (International Ship and Port Facility Security) har til hensikt å beskytte mot terror, sabotasje, spionasje og kriminalitet ved havner. Kystverket og ESA er tilsynsmyndighet og overvåkningsorgan for at ISPS regelverket følges. Brudd på regelverket kan i verste fall føre til stengning av havnen og at man mister godkjenningen. Andelen skip med internasjonalt sikringssertifikat utgjør en stadig større andel av havnas inntektsgrunnlag. Derfor er ISPS godkjenningen avgjørende for driften av Alta havn. 7. Budsjett Budsjettprosessen Havnesjefen utarbeider budsjettforslag for 2014 innen 14. november. Forslaget legges frem for Havnestyret på møte 21. november. Havnestyret behandler og vedtar budsjett, som deretter oversendes kommunestyret for endelig behandling og godkjenning. 8

9 Kommunestyret behandler budsjett for Alta havn på møte Havnekapitalen Reglene om havekapital er fastsatt i Havne- og farvannsloven kapitel 7. Havnekapitalen kan ikke nyttes til andre formål enn havnevirksomhet, herunder drift, vedlikehold, utbedring, utbygging og utvikling, samt utøvelse av offentlig myndighet etter bestemmelser i eller i medhold av loven, og tilrettelegging for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområder. Av årsresultatet kan det foretas avsetning til fremtidig utviklingstiltak og investeringer i havnevirksomhet. Havnekapitalen kan benyttes til investering i foretak hvis formål er investeringer, utvikling og drift av havnen. Eierandel ervervet ved slik investering, og avkastningen av denne, inngår i havnekapitalen. Kostnaden ved investering skal dekkes inn gjennom selvkostprinsippet. Brukerne skal kun betale for de tjenester som de selv har nytte av, og dagens brukere skal ikke subsidiere bruken til fremtidige bruke. Driftsinntekter Selvkostområdene følger de føringer som er gitt i Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale tjenester. Selvkostområdene omfatter havneavgifter, gebyrer og salg av tjenester. I tillegg har havnen inntekter fra utleie av lokaler og utelager. Alta havn ligger i øvre sjiktet blant sammenlignbare havner innenfor selvkostområdene, men innenfor flytekai og marina har det over tid oppstått gap mellom pris for bruk og faktisk kostnad. Dette må dekkes inn og det foreslås derfor en økning i prisene for leie/innskudd av flytekai og marinaplasser. Disse prisendringene vil i liten grad ha betydning for bedrifter og næringsutøvere. Totalt budsjetteres det med en svak reduksjon på 2,0 % i driftsinntekter for 2015 sammenlignet med justert budsjett for Dette skyldes i hovedsak en liten reduksjon i antallet cruiseskip som anløper Alta havn i

10 Driftsutgifter Driftsutgiftene for 2014 er beregnet til å gå ned med ca. 1,2 % i forhold til justert budsjett for Hovedårsaken til dette er en generell innsparing på ekstern bistand (vakthold, konsulent, mv). Havna hadde et moderat lønnsoppgjør på 2 % i For 2015 er det lagt inn en lønnsøkning på 3 %. Ved siden av lønnsutgifter er vakthold og vedlikehold av kaier de største enkeltstående utgiftspostene på budsjettet. For å få bedre styring og reduserte kostnader er det innført FDV system som effektiviserer og systematiserer vedlikehold av kaianlegg. Det jobbes kontinuerlig med vedlikeholdsplaner for havnas anlegg. Kostnadene til vedlikehold av kaier vil alltid være høye og variere mellom år, men en plan vil være med å gjøre kostnadsbilde mer forutsigbart. Driftsbudsjett: Budsjettforslag for 2015, regnskap pr , korrigert budsjett 2014 og regnskap for 2013 oppsummert på inntekter og utgifter. Konto Navn Budsjettforslag 2015 Regnskap Budsjett korrigert Regnskap Sum 6 Salgsinntekter Sum 7 Refusjoner Sum 8 Overføringer Sum 9 Finansinntekter Sum inntekter Sum 0 Lønn Sum 1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod Sum 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod Sum 4 Overføringer Sum 5 Finansutgifter Sum utgifter Sum Alta Havnevesen

11 Investeringsbudsjettet Investeringsbehovet for 2015 er i henhold til tiltak skissert i Havneplan for Det er seks mulige investeringsprosjekter for Alta havn i Disse er: ISPS sikring Cruisekai - forprosjekt Utvidelse og sikring Urnesbukta marina Forlengelse av flytekai i Bukta (Hurtigbåtkaia) Utvidelse av Storekorsnes marina Tilrettelegging for hurtigbåter på Storekorsnes havn ISPS sikring Alta havn har i 2014 fått utarbeidet nye sårbarhetsvurderinger og sikringsplaner for våre ISPS anlegg. Som en konsekvens av dette er det nødvendig å gjøre investeringer i sikringsmateriell, og jobbe videre med planverk og prosedyrer. Forprosjekt Cruisekai Havnestyret vedtok i sak 16/2014 at det skulle utarbeides en prosjektbeskrivelse for et forprosjekt som skal utrede en ny kailøsning i Bukta for større fartøy. En slik kai vil bli hovedkai for cruiseskip. Forprosjektets formål er å utarbeide et beslutningsgrunnlag for å iverksette og gjennomføre utbygging av ny cruisekai i Bukta, herunder å gjennomføre grunnundersøkelser, utrede kailøsning og plassering, samt utarbeidelse av økonomiske kalkyler for en ny kai. Prosjektet finansieres gjennom tilskudd og egenkapital. Det er søkt om tilskudd fra Alta kommune, og gjennomføring av prosjektet forutsetter ekstern finansiering. Utvidelse og sikring av Urnesbukta marina Utvidelse og sikring av Urnesbukta marina er kostnadsberegnet til omtrent NOK 4,5 mill. Havnestyret har i H sak-14/2014 godkjent prosjektskisse for utvidelse og sikring av Urnesbukta marina, og samtidig gitt havnesjefen fullmakt til å innstille overfor Alta kommunestyre for godkjenning av låneopptak på inntil kr ,-. For å sikre økonomien i prosjektet skal Alta havn gjøre en markedsundersøkelse og forhåndssalg av marinaplasser før kommunestyret bes om godkjenning av låneopptak. 11

12 Forlengelse av Hurtigbåtkaia På kort sikt er det viktig for utviklingen av bukta som logistikk- og transportknutepunkt å kunne dekke det umiddelbare behovet for kaiplass til mellomstore båter. Særlig gjelder dette rutegående persontransport og båter tilknyttet oppdrettsnæringen. Fra og med januar 2016 begynner hurtigbåtene å trafikkere over Alta havn, og fra samme tidspunkt er det for lite flytekai til å dekke behovet. En forlengelse av dagens flytekai, eller et hensiktsmessig alternativ til slik forlengelse må derfor iverksettes i løpet av En forlengelse av Hurtigbåtkaia må finansieres gjennom låneopptak eller andre eksterne finansieringskilder. Utvidelse av Storekorsnes marina Utvidelsen av Storekorsnes marina ble igangsatt i 2014, men ble ikke ferdigstilt fordi andre prosjekter ble prioritert. Prosjektet ferdigstilles i løpet av 2015, gjennom tilskudd og overføring fra drift. Tilrettelegging for hurtigbåter på Storekorsnes havn Dette prosjektet har til hensikt å til rette Storekorsnes kai som knutepunkt for hurtigbåtene i Altafjorden. Det innebærer i grove trekk riving av eksisterende allmenningskai, bygging av nytt landfeste og utlegging av betongflytekai. Prosjektet er svært omfattende og kostnadskrevende. Alta havn har inne søknad om BRA midler og samarbeider med Fylkeskommunen om finansiering. På nåværende tidspunkt vet man ikke hvor mye eksterne midler som tilføres prosjektet, og det vites derfor heller ikke om prosjektet lar seg gjennomføre. Tilrettelegging for hurtigbåter på Storekorsnes havn settes derfor ikke opp i investeringsbudsjettet, men må tas inn på et seinere tidspunkt når finansieringsbehovet er klart. Renter og avdrag på lånefinansierte investeringer vil bli lagt til i et justert budsjett ved tidspunkt for låneopptak. Alle låneopptak skal godkjennes av kommunestyret, og i den prosessen vil det samtidig gjøres en vurdering av havnas økonomiske situasjon og evne til å betjene et lån. 12

13 Gjeld Alta havn har fire lån med samlet gjeld på kr ,- pr Samlet årlig avdrag for disse er kr ,-. Gjeldsutviklingen med dagens lån er gjengitt i tabell 1. Tabell 2 viser gjeld, avdrag og renter for nytt låneopptak i henhold til investeringsbudsjettet. Der er beregnet en nominell rente på 5 % og nedbetalingstid på 20 år. Tabell 3 viser den samlede gjelden, avdrag og renter for perioden frem til Ved låneopptak i henhold til investeringsbudsjettet vil den samlede gjelden øke til kr. 12,4 mil, og medfører et tillegg på rundt kr ,- i avdrag og renter fra og med Inntektene vil øke i størrelsesorden kr ,-. Resterende kr ,- må hentes fra drift. Tabell 1. Oversikt Gjeld, avdrag og renter for perioden Tall viser ved slutt av kalenderår Gjeld Avdrag Renter Tabell 2. Oversikt Gjeld, avdrag og renter for perioden ved låneopptak i henhold til finansieringsbehov i investeringsbudsjettet Gjeld Avdrag Renter Tabell 3. Oversikt Gjeld, avdrag og renter for perioden samlet ved låneopptak i henhold til finansieringsbehov i investeringsbudsjettet og eksisterende lån Gjeld Avdrag Renter

14 Budsjettskjema SKJEMA 1 A - DRIFTS 2015 OPPR 2014 REGNSKAP 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investering Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk/mindreforbruk =

15 SKJEMA 1B - DRIFTSET 2015 OPPR 2014 REGNSKAP 2013 Til fordeling drift fra skjema 1A Salgsinntekter Refusjoner 8 Overføringer 9 Finansinntekter I Sum inntekter Lønn Varer/tj. inkl.i komm.egen prod Varer/tj. erst.komm.egen prod Overføringer Finansutgifter U Sum utgifter Netto utgift/inntekt Merutgift/merinntekt

16 SKJEMA 2A - INVESTERINGSET TEKST 2015 KORR 2014 OPPR 2014 REGNSKAP Investeringer i anleggsmidler ,40 2 Utlån og forskutteringer 3 Avdrag på lån 4 Avsetninger 5 Årets finansieringsbehov ,40 6 Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investering Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter 12 Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjetet Bruk av avsetninger ,40 15 Sum finansiering ,40 16 Udekket/udisponert SKJEMA 2B - INVESTERINGS Navn 2015 KORR OPPR REGNSKAP HURTIGBÅTKAIA URNESBUKTA MARINA CRUISEKAI POLLEN FLYTEKAI STOREKORSNES MARINA KVALFJORD MARINA SIBELCO PARKERING ISPS SIKRING Sum

Alta Havn KF BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN Innholdsfortegnelse

Alta Havn KF BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN Innholdsfortegnelse Alta Havn KF BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Havnesjefens innledning... 2 3. Organisering... 3 4. Virkeområde og mål... 4 5. Forretningsområder....

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr: Styre: Møtedato: 34-2014 Havnestyret 21.11.2014

Saksfremlegg. Saksnr: Styre: Møtedato: 34-2014 Havnestyret 21.11.2014 Saksfremlegg Arkivref: Saksbehandler: Hans Roar Christiansen Saksnr: Styre: Møtedato: 34- Havnestyret 21.11. Sakstittel: Saksdokumenter: 1. Budsjettforslag 2. Detaljbudsjett Saksframstilling: Alta Havn

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Alta Havn KF. Møteprotokoll. Çt*^ ID Ketil Iki. Havnestyret. FRP Odd Eilert Persen. Møtested: Alta Havn KF Møtedato: 25.11.2013 Kl 10:00-12:00

Alta Havn KF. Møteprotokoll. Çt*^ ID Ketil Iki. Havnestyret. FRP Odd Eilert Persen. Møtested: Alta Havn KF Møtedato: 25.11.2013 Kl 10:00-12:00 Alta Havn KF Møteprotokoll Havnestyret Møtested: Alta Havn KF Møtedato: 25.11.213 Kl 1: - 12: Til stede på møte: H AP BR KP ANS Einar Aleksandersen Monica Nielsen Harder Småvik Bjørne Kvernmo Ketil lki

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Alta Havn KF. Årsberetning. www.altahavn.no. Styrets beretning - 2004

Alta Havn KF. Årsberetning. www.altahavn.no. Styrets beretning - 2004 Alta Havn KF Årsberetning 2004 www.altahavn.no 1 1.0 Styrets beretning 2.0 Årsresultat 3.0 Statistikk 2 1.0 Styrets beretning 1.0 ORGANISERING Alta Havnevesen ble mvf 01.07.01 organisert som kommunalt

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018.

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018. Havnestyresak nr.: 10 /2014 Vardø havnestyre: 31.10.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2015 2018 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A Budsjettforslag 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -5 543 914 000-5 240 719

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 083 985 700-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for Havnestyresak nr.: 11 /2015 Vardø havnestyre: 14.10.2015 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2016 2019 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010 HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet sic5q.\ - Dato: 02.11.2017 kl. 09:00 15.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 C)3b Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset (Nes

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr: Styre: Møtedato: Havnestyret

Saksfremlegg. Saksnr: Styre: Møtedato: Havnestyret Saksfremlegg Arkivref: Saksbehandler: Hans Roar Christiansen Saksnr: Styre: Møtedato: 05-2017 Havnestyret 10.02.2017 Sakstittel: VIDEREFØRING AV PROSJEKT NY CRUISE OG FLERBRUKSKAI Saksdokumenter: 1. Rapport

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09.00-13.15 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 - Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer

Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 - Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer SAKNR. 063/10 BUDSJETT 2011 16.12.2010 KOMMUNESTYRET Handsaming i møtet: Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer Jon Magne Bogevik

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

VEDTEKTER. Innholdsfortegnelse. Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 ORGANISASJON OG KONTORKOMMUNE 3 2 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 3 3 UTPEKT HAVN 3

VEDTEKTER. Innholdsfortegnelse. Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 ORGANISASJON OG KONTORKOMMUNE 3 2 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 3 3 UTPEKT HAVN 3 Fastsatt av Bodø bystyre den 12.12.2013 i medhold av Lov 1992-09-25 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 og Lov 2009-04 nr 19 om havner og farvann. Jf. vedtak om Bodø havn KF som utpekt havn truffet

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett Vestby havn

Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett Vestby havn Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett 2014 2017 Vestby havn Rådmannens innstilling à jour pr 11. november 2013 INNLEDNING SÆRSKILT OM HAVNA Vestby havn er i en særstilling blant de kommunale avdelingene.

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Helt innafor. Rådmannens forslag til budsjett 2017 Pressekonferanse Trude Andresen, rådmann Toril Vosgraff Sakshaug, økonomisjef

Helt innafor. Rådmannens forslag til budsjett 2017 Pressekonferanse Trude Andresen, rådmann Toril Vosgraff Sakshaug, økonomisjef Helt innafor Rådmannens forslag til budsjett 2017 Pressekonferanse 31.10.2016 Trude Andresen, rådmann Toril Vosgraff Sakshaug, økonomisjef Helt innafor Øvre Eiker har innbyggere som faller utenfor noen

Detaljer

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling: Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 88/10 den 09.12.2010. Behandling: Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Berlevåg kommune Utvalg: HAVNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.11.2012 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Tone Bood, Ap, satte fram forslag fra Arbeiderpartiet og Venstre om følgende tilleggspunkt til innstillingen:

Tone Bood, Ap, satte fram forslag fra Arbeiderpartiet og Venstre om følgende tilleggspunkt til innstillingen: Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/11 den 08.12.2011. Behandling: Tone Bood, Ap, satte fram forslag fra Arbeiderpartiet og Venstre om følgende tilleggspunkt til innstillingen: Nytt punkt 22: «Det

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET

KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET Strategiplan 2013-2025 KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET Vedtatt av Havnestyret pr. 15.10.2013 VÅR VISJON: Kristiansand Havn KF - et miljøvennlig transportknutepunkt

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 20.11.2013 og 21.11.13 Tidspunkt: 09:00 15.00 og 09.00 13.20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 Temaoversikt Generelt Prinsipielle standpunkt i veilederen Rapporter, ulike formål Budsjett og økonomiplan Årsregnskapet Revisjon www.nhr.no NKRF fagkonferanse

Detaljer

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar:

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Vedtak i Ulstein kommunestyre, 12.12.2013: 1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan 2014 2017 og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Driftstiltak: Tiltak 2014

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017 Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan 2017-2020 Med budsjett 2017 Prognose for 2016 Forventer om lag 65,4 mill kr i mindreforbruk Revidert budsjett 2016 Prognose 2016 Endring Skatteinntekter 1 701

Detaljer