NOTAT. Mediearkivet - søknad om støtte fra Norsk Redaktørforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT. Mediearkivet - søknad om støtte fra Norsk Redaktørforening"

Transkript

1 NOTAT Til: Fra: Landsstyret Jahn-Arne Olsen Dato: Saksnummer: Mediearkivet - søknad om støtte fra Norsk Redaktørforening Norsk Redaktørforening har søkt om kroner i støtte til prosjektet Samling, organisering og tilgjengeliggjøring av Mediearkivet med utgangspunkt i generalsekretær Nils E. Øys arkiv. Se vedlagte søknad. Nils E. Øy har en langvarig og svært bred erfaring fra framskutte roller i norske medier, medieinstitusjoner og medieorganisasjoner. Han er en autoritet innenfor medierettsområdet og sitter på et unikt arkivmateriale fra flere tiårs virksomhet. Samling, organisering og ikke minst tilgjengeliggjøring av dette materialet er av betydning for hele bransjen. Arbeidsutvalget stiller seg positiv til søknaden og anbefaler at landsstyret gjør det samme. Forslag til vedtak: Norsk Journalistlag støtter NR-prosjektet Samling, organisering og tilgjengeliggjøring av Mediearkivet med kroner. Beløpet belastes vederlagsregnskapet.

2 Pb 624 Sentrum, 0106 Oslo Tlf Faks E-post: Norsk Journalistlag v/ generalsekretær Jahn-Arne Olsen Søknad om midler til samling, organisering og tilgjengeliggjøring av Mediearkivet" 1. Innledning Vi viser til tidligere muntlig kontakt om ovennevnte Søknaden gjelder støtte til innsamling, systematisering, analyse og tilgjengeliggjøring av det betydelige pressefaglige materialet som generalsekretær Nils E. Øy i Norsk Redaktørforening har samlet gjennom over 40 år som journalist, redaktør og gjennom andre sentrale stillinger og tillitsverv i norske medier og medieorganisasjoner. 2. Bakgrunn Gjennom ca 40 år har Nils E. Øy vært den mest sentrale mediepersonlighet knyttet til pressens arbeid med å styrke ytringsfrihetens plass i vårt samfunn, for pressefolk og for den vanlige mann og kvinne. Han har kontinuerlig jobbet med sentrale spørsmål som: Ytringsfrihetens rettslige vern frem til moderniseringen av Grunnloven Lovfesting av Redaktørplakaten/redaksjonell frihet Prosessen fra vitneplikt til kildevern i rettspleien Omfattende endring i rettspraksis knyttet til pressens kritikkrett i forhold til injurielovgivningen/personvern Utviklingen av en sterk innsynsrett på de fleste felt i samfunnet I tillegg har Nils E. Øy gjennom hele denne perioden fulgt utviklingen av den presseetiske selvjustisordning og sett rett og etikk i sammenheng. Nils E. Øy er født 11. januar 1945 i Ørsta. Han har vært journalist og redaktør, leder ved Institutt for Journalistikk og siden 1996 generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Han er dosent i journalistikk ved Høgskolen i Volda. Han har skrevet en lang rekke bøker og artikler om pressefaglige spørsmål, særlig om ytringsfrihet, pressefrihet, innsynsrett og personvern. Dette arbeidet har skjedd kontinuerlig og uten opphold. Det har skjedd på alle Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 2

3 plan: enkeltsaker, høringsuttalelser, lovarbeid og rettslige prosesser. Hele tiden har dette arbeidet vært knyttet til reelle saker og reelle problemstillinger for norsk presse og offentlighet. Vi viser ellers til vedlagt CV for Nils E. Øy. Ikke noe annet sted finnes en større samlet oversikt, dokumentasjon og samling av eksempler som viser denne utviklingen enn hos nettopp Nils E. Øy. Det er et stort behov for å samle og systematisere dette materialet. Det kan skje gjennom en kombinasjon av nettsted og et fysisk arkiv. Materialet må samles, det må lages gode oversikter over prosessene og dokumentene, slik at alle lett kan finne frem i det. Ved siden av å dokumentere en meget viktig del av informasjons- og ytringsfrihetens historie, kan et slikt arkiv være utgangspunkt for en rekke nye forskningsprosjekt. Og ikke minst det vil være en viktig kilde til kunnskap og kompetanse for utøvende journalister og redaktører i deres daglige virke. Ved siden av det meget omfattende skriftlige materialet Nils E. Øy har publisert, er han i dag norske mediers viktigste kontaktperson i presserettslige og presseetiske spørsmål. Et Nils E. Øy arkiv vil derfor også kunne ha en viktig oppslagsfunksjon. I tillegg til oppbyggingen av et tilgjengelig arkiv, vil deler av materialet kunne samles i bokformat. 3. Hovedelementer i prosjektet Etter diskusjoner i Norsk Redaktørforenings styre, og etter innspill fra Nils E. Øy selv, ser vi for oss følgende mulige hovedelementer i prosjektet: Del A Sortering og organisering av dokumentasjon om norsk informasjonsfrihet etter de seks prinsippene i den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK): 1. Rett til søke informasjon 2. Rett til å motta informasjon 3. Rett til å inneha informasjon 4. Rett til å bearbeide informasjon 5. Rett til å formidle informasjon og 6. Rett til å publisere informasjon (ytre seg). Inndelingen bygger på den svenske professor Joachim Bennos beskrivelse av informasjonsfrihetens elementer i EMK. Bennos arbeid har vært svært viktig for både NRs og Nils E. Øys arbeid med å påvirke rettsutviklingen i Norge, både når det gjelder arbeid med lovendringer og arbeid med å spre opplysning og kunnskap om rettspraksis. Selv om mye er skjedd når det gjelder lovgivning på dette området i Norge, er tankemodellen for sortering av informasjonsrettens mange aspekter nyttig i et arbeid med å samle, sortere og disponere dokumentasjon i form av bøker, artikler, lovbestemmelser, rettsavgjørelser, etiske avgjørelser m.v. Siktemålet er derfor å plassere dokumentasjonsmaterialet som Nils E. Øy har samlet eller registrert gjennom arbeid med informasjonsrett i hele sitt yrkesliv, slik at også andre kan nyttiggjøre seg dette i fremtiden. Arkivet skal være offentlig i den forstand at enhver skal kunne få tilgang, med forbehold for de deler av innholdet som det er knyttet opphavsrett til og som NR eller jeg ikke har fått frigitt til formålet. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 3

4 Et arkiv organisert etter disse prinsippene vil bli gjort tilgjengelig i åpen database på Internett, et Mediearkiv. Arkivet vil bygge på det materialet Nils E. Øy besitter, men vil også måtte suppleres av dokumentasjon hentet fra andre kilder. Arkivet vil slik vi ser det utvilsomt bli av stor verdi for så vel praktiserende journalister og redaktører, som for forskere, pressehistorikere, studenter, politikere osv. Del B Foredling og systematisering av diverse rapporter og veiledninger av etiske og rettslig karakter. Over en rekke år har Nils E. Øy utarbeidet juridiske og etikkfaglige rapporter, notater, oversikter, veiledninger osv. Disse har vært brukt i diverse faglige sammenhenger (konferanser, kurs, undervisning osv), dels i tilknytning til enkelte punkter i Vær Varsomplakaten og dels i tilknytning til årsrapporter til NR-styret. De har imidlertid ikke vært systematisert og samlet på en måte som gjør det enklest mulig å orientere seg i materialet. Prosjektet Mediearkivet vil ha som mål å gjøre disse rapportene tilgjengelige i digital form på en lettfattelig og oversiktelig måte. De bør samtidig bearbeides på en slik måte at de i større grad sammenfatter erfaringene, både i forhold til plakatens enkelte punkter (regelorientert) og i forhold til praktiske arbeidssituasjoner (oppgaveorientert). Publiseringsprinsipper, målgrupper og nytteverdi vil i hovedsak være identisk med det som er beskrevet under punkt A. Del C. illustrasjon av historisk utvikling av informasjonsfriheten i Norge Mesteparten av den historiske utvikling av Grunnloven 100 er selvsagt kartlagt allerede. Prosjektet Mediearkivet vil imidlertid gi en mulighet til å illustrere den historiske utvikling i anledning Grunnlovsjubileet i Det kan skje gjennom å peke på en del sentrale hendelser, fenomener og saker som gjør historien mer levende. Ikke minst vil prosjektet ta sikte på å få sentrale begivenheter visualisert. Det er tenkt gjort ved å skaffe materiale til en utstilling som medier og medieorganisasjoner kan bruke ved sin markering av 200-årsjubileet. Historien inneholder en rekke enkeltepisoder som illustrerer en utvikling fra kampen om ånds- og tankefrihet, via klassekamp, kildevernkamp og nasjonal frigjøringskamp til de mer litterære informasjonsfrihetssaker på slutten av 1800-tallet og første halvdel av 1900-tallet. Det nye århundret førte med seg fotografi og film (og sensur) og to verdenskriger med sine egne utfordringer til informasjonsfriheten. Her vil det arbeidet Nils E. Øy gjorde som billedredaktør for Norsk Pressehistorie også komme til nytte. Dersom det lar seg finansiere, bør utstillingsmaterialet kunne tilbys også lokale medier. Del D Lære- og oppslagsbøker I forlengelsen av innsamling og systematisering av materialet til Mediearkivet, er det mulig å se for seg utarbeidelse av minst to lærebøker med praktisk nytte for journalister og andre: En lære- og oppslagsbok i Medierett for journalister En kommentarbok til Offentleglova for journalister Som det vil fremgå av finansieringsplanen under punkt 4, vil det bli søkt Pressens Faglitteraturfond (PFF) om støtte til denne delen av prosjektet. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 4

5 Vedlagt søknaden følger noen eksempler på hvordan arkivet kan brukes av praktiserende medefolk og forskere. 4. Prosjektets metode, kvalitet og organisering Prosjektet vil bestå av fem metodiske hovedelementer: a. Samling, scanning og formatering av materialet b. Bearbeiding og analyse av materialet. c. Produksjon av nytt materiale, som oversikter, faktaark, tabeller osv d. Tilgjengeliggjøring/publisering av materialet e. En plan for vedlikehold av arkivet Nils E. Øy vil selv stå for det alt vesentlige av arbeidet under b og c. En betydelig og sentral del av prosjektet vil bestå av produksjon av dokumenter som skal skape oversikt og gjøre det underliggende originalmaterialet lettere tilgjengelig og forståelig. Under punktene a, d og e vil det bli trukket veksler også på ekstern kompetanse. Det er naturlig å innhente noe hjelp til den tekniske samlingen og formateringen av materialet. Videre vil det, både under punkt a, c og d være behov for ekstern arkivfaglig kompetanse, via enten Riksarkivet, Nasjonalbiblioteket eller andre instanser. Endelig vil det være behov for både kompetanse og arbeidskraft med tanke på den mer tekniske tilretteleggingen og vedlikeholdet av materialet og det nettstedet hvor materialet skal presenteres. Kombinasjonen av Nils E. Øys mediefaglige kompetanse, kombinert med ekstern arkivfaglig, datafaglig og publiseringsfaglig kompetanse vil, etter vårt syn, sikre den faglige standarden på prosjektet. I tillegg vil det bli lagt opp til etablering av en referansegruppe, med representanter for sentrale interessenter, faginstanser og bidragsytere, så som eksempelvis Norsk Journalistlag, Institutt for Journalistikk, RAM og Nasjonalbiblioteket. 5. Tidsbruk og ressurser Som det fremgår av beskrivelsen av hovedelementene i prosjektet, er det snakk om et svært omfattende arbeid. Selv et nøkternt overslag tilsier at det er realistisk å anta at Nils E. Øy vil bruke det vesentlige av sin arbeidstid fra høsten 2011 og til han går av 1. september 2013 til å gjennomføre prosjektet. Det vil imidlertid bli behov for å leie inn arbeidskraft for kortere og lengre tidsrom, i praksis tilsvarende en hel stilling. I tillegg til å finansiere erstatning for Nils E. Øys arbeidskraft for inntil halvannet år, må det også skaffes midler til eventuell leie av ekstrahjelp til skanning, formatering, innlegging av data i base, publiseringsløsning m.v. som beskrevet under punkt 4. Totalbudsjettet for prosjektet bør ligge innenfor kroner. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 5

6 6. Finansiering Det har hele tiden vært forutsatt at Norsk Redaktørforening selv skal bidra med en vesentlig del av finansieringen av prosjektet. I tillegg vil det bli søkt om midler fra NRs vederlagsfond (Kopinor-midler). Det ligger pt søknader inne hos så vel Rådet for anvendt medieforskning som Fritt Ord. Vi har også vært i kontakt med Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og vedrørende bidrag til finansieringen, i og med at dette er et prosjekt som vil komme hele bransjen til gode. De uformelle signalene fra MBL i likhet med de uformelle signalene fra NJ - har vært positive, og vi ber på det grunnlaget om bidrag på kr fra hver av disse organisasjonene. Nils E. Øy har personlig fått innvilget støtte fra Pressens Faglitteraturfond i tråd med det som fremgår av finansieringsplanen. Foreløpig finansieringsskisse: Finansieringskilde Beløp Status Merknad Norsk Redaktørforening Midler avsatt NRs vederlagsfond Søknad sendes Frist 1. desember Norsk Journalistlag Søknad sendt Mediebedriftenes Søknad sendt Landsforening Pressens Faglitteraturf Bevilget Inkl sos. kost. Råde for anvendt Søknad sendt Inkl forprosjekt medieforskning Fritt Ord Søknad sendt Totalt Prosjektets utgifter vil i all hovedsak dreie seg om å dekke innleid arbeidskraft for Nils E. Øy, samt ekstern bistand til prosjektet. I praksis vil Øy i perioder jobbe tilnærmet full tid med prosjektet 1. desember 2011 til 1. september 2013, altså ett år og ni måneder. Det er vanskelig å foreta en nøyaktig beregning av dette, i og med at det vil bli snakk om ulik bistand i NRs sekretariat, med ulik kompetanse og for ulike tidsrom. En foreløpig ukjent faktor er også behovet for ekstern bistand til selve prosjektet. Dermed har vi per i dag heller ikke full oversikt over hvem som vil være aktuelle å engasjere på de ulike innsatsområdene, og nøyaktig hva det vil koste. I og med at det dreier seg om kompetanse som delvis må shoppes, og med til dels betydelig og spiss kompetanse på de fagfelt vi snakker om, er det imidlertid all grunn til å tro at utgiftene må påregnes å løpe opp mot NRs lønnskostnader for Nils E. Øy i samme periode. Vi bidrar gjerne med utfyllende forklaringer/opplysninger til dette. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 6

7 7. Avslutning Etter vårt syn vil realiseringen av "Mediearkivet", slik det er skissert i denne søknaden, kunne gi en helt sentral faktual kilde og referansepunkt for utvikling og forbedring av såvel norsk journalistikk som norsk medieforskning og mediedebatt. Oslo, Med vennlig hilsen Norsk Redaktørforening for styreleder Harald Stanghelle Arne Jensen ass. generalsekretær Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 7

8 Vedlegg CV ØY, Nils E. f. 11/ i Ørsta. Generalsekretær i Norsk Redaktørforening siden Journalist Fredriksstad Blad Reportasjesjef Fredriksstad Blad Assisterende instituttleder Institutt for Journalistikk Redaktør i bistilling i Journalisten Sjefredaktør Samhold Sjefredaktør Gudbrandsdølen og Lillehammer Tilskuer Fagmedarbeider Institutt for Journalistikk Instituttleder IJ Generalsekretær Norsk Redaktørforening Dosent II i journalistikk ved Høgskulen i Volda, avd. for mediefag, siden1992. Leder Østfold Journalistlag , landsstyremedlem i Norsk Journalistlag , leder Norsk Presseforbund , medlem av styret for Norsk Journalisthøgskole , medlem av Kildevernutvalget (Justisdepartementet, NOU 1988:2), medlem NPs offentlighetsutvalg 1970-, medl. Nedgraderingsrådet , styremedlem/varamedlem Norsk Presseforbund 1996-, medlem av Offentlighetslovutvalget (Justisdepartementet, NOU 2003:30), styreleder Norsk Europajolleklubb , samt medlem av en rekke interne utvalg i medieorganisasjonene. Juryleder for Fagpresseprisene , og jurymedlem SKUP-prisen Medredaktør NJ-skriftet «Avisstyret» 1975, medred. «Satellittfjernsyn - ja, det må vi vel ha?» 1978, medred. «Journalist i fagforening» 1978, red. Østfold-bindet i Gyldendal-serien «Bygd og by i Norge» 1978, red. «Start pressen!» 1985, forfatter av «Et lite stykke Onsøy» 1980, «Avisliv og avisdød i Østfold» 1983, «Finn Fakta!» 1986, «Onsøy Leksikon» 1990, «Mot Onsøy 1814» 1991, «Mer offentlighet» 1993, «Offentlighet i kommunene» 1993, «Anonymitetsrett og kildevern» 1994, «Offentlighet hos politiet og i rettspleien» 1994, «God kritisk journalistikk skal ikke straffes» 1994, «Medielovboka» 1994, «Etiske klageorganer og forholdet til domstolene» 1996, medforfatter til boken Hankø fra husmannsplass til sommerparadis 2007, billedredaktør «Den redigerende makt - Norsk Redaktørforening 50 år» 2000, «Offentlighet i rettspleien» 2002 og billedredaktør «Norsk presses historie », Universitetsforlaget 2010, samt en rekke veiledninger, rapporter og artikler i årbøker om journalistikk, innsynsrett, injurierett og om presseetikk. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 8

Høringssvar til utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord m.v.

Høringssvar til utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord m.v. 1 Luftfartstilsynet postmottak@caa.no Deres ref Vår ref Dato 13/03676-38 OU-95-15 Oslo 30.04.2015 Høringssvar til utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord m.v. Norsk Presseforbund (NP) er

Detaljer

Proffere PR presser pressen

Proffere PR presser pressen Proffere PR presser pressen Jens Barland Rapport fra studie utført for Norsk Redaktørforening Proffere PR presser pressen Innhold Forord... 1 1: Innledning... 3 Økonomisk utvikling og journalistisk styrke...

Detaljer

Tekstreklame i en digital tid

Tekstreklame i en digital tid Tekstreklame i en digital tid Rapport fra Tekstreklameutvalget april 2012 Norsk Redaktørforening Tekstreklame i en digital tid Rapport fra Tekstreklameutvalget Skrevet på oppdrag fra Norsk Redaktørforening

Detaljer

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Rapport 2010-026 Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Econ-rapport nr. 2009-026, Prosjekt nr. 5Z090071.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-120-4 EBO/TTH/pil, EIW,

Detaljer

Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE. Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst

Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE. Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst BEK - Bergen senter for elektronisk kunst 26. februar 2008

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk

Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk Journalister og dataangrep Studiepoeng 45 Morten Åsland 05/2014. Sammendrag Denne oppgavens formål er å undersøke om norske journalister står ovenfor nye utfordringer

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Åpne dører i kontrollutvalgene // Revisjonskriterier i eierskapskontroll // Hvordan bli en effektiv vokter av skattebetalernes

Detaljer

Presseetikk med Vær Varsom-plakaten. Oppdatert 2013. Ord og bilder er mektige våpen. Misbruk dem ikke!

Presseetikk med Vær Varsom-plakaten. Oppdatert 2013. Ord og bilder er mektige våpen. Misbruk dem ikke! Presseetikk med Vær Varsom-plakaten. Oppdatert 2013 Ord og bilder er mektige våpen. Misbruk dem ikke! Innhold Norsk Presseforbund... 3 Hva er presseetikk?... 4 Vær Varsom-plakaten... 5 Tekstreklame og

Detaljer

Kommunerevisoren. Misligheter revisors oppgaver. Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014. Les mer om: 70.

Kommunerevisoren. Misligheter revisors oppgaver. Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014. Les mer om: 70. Kommunerevisoren 1 2015 70. årgang Les mer om: Misligheter revisors oppgaver Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014 INNHOLD 1 2015 2 Kommunerevisoren 70. årgangen Bjørn

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Åse Bratterud og Kari Emilsen Små barns rett til beskyttelse Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Sluttrapport Forebygging 2007/1/0186 Rapport

Detaljer

Hvor uavhengige er vi egentlig?

Hvor uavhengige er vi egentlig? Hvor uavhengige er vi egentlig? Rapport om redaksjonell uavhengighet i Fagpressen Basert på spørreundersøkelse blant journalister, redaktører og utgivere September 2014 Analyse av Nils Øy 1 Forord Til

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

Jon Horgen Friberg. Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse? Etiske og metodiske utfordringer ved en utredning

Jon Horgen Friberg. Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse? Etiske og metodiske utfordringer ved en utredning Jon Horgen Friberg Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse? Etiske og metodiske utfordringer ved en utredning Jon Horgen Friberg Hva skjer med beboere som forlater asylmottak

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 1 / 1 4 Funksjonsbasert klassifikasjon Arkivering fra sosiale medier Arkivar og nyutdannet Standardisert arkivdanning gir forretningsverdi Beredskap

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer