STRATEGIPLAN vedtatt av styret 28. februar 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGIPLAN vedtatt av styret 28. februar 2013"

Transkript

1 STRATEGIPLAN vedtatt av styret 28. februar 2013 Stiftelsen Institutt for Journalistikk (IJ) er norske mediers eget kurs og kompetansesenter. IJ ble opprettet i 1975 av Norsk Journalistlag (NJ), Norsk Redaktørforening (NR) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL). IJs formål er å bidra til å heve kvaliteten på norsk journalistikk, gjennom kurs og annen kompetanseutvikling. Kurstilbudet skal avspeile utviklingen av journalistikken og gi nytteverdi til mediene. IJ mottar tilskudd fra NJ, MBL og staten. Etter at statsstøtten ble redusert med 2,5 millioner for 2013, ble det nedsatt et strategiutvalg bestående av styret, instituttleder, administrasjonsleder og tre representanter for de ansatte. Alle ansatte har bidratt med faktaopplysninger og synspunkter til den vedtatte strategiplanen. Kursvirksomhet IJ skal tilby kurs over hele landet, på alle journalistfagets områder. Kursene skal være av ulik varighet og vanskelighetsgrad: Fra fire timer om et nytt teknologisk verktøy, til fire dagers fordypning i dramaturgi og START-kurs over fire samlinger på til sammen fire uker. De korteste kursene skal holdes der journalister bor og arbeider. De fleste i Oslo, men også i andre store byer og der journalister eller redaktører allerede er samlet på møter, konferanser og lignende. Lengre kurs skal fortrinnsvis legges til instituttets lokaler i Fredrikstad. IJs mål er å ha faste avtaler med og være hovedleverandør av kurs til studiepermisjonsordningen STUP. Kurstilbudene til STUP og IJ bør utfylle hverandre. IJ skal også samarbeide med andre offentlige og private institusjoner for finansiering av spesielle kurs. IJ skal ha en fast meny av kurstilbud for mediebedrifter, men også tilby skreddersydde kurs etter redaksjonenes behov. Fagmedarbeiderne skal også tilby redaksjonell rådgivning. Det er et mål for IJ å samarbeide med konsernene som partnere i deres interne opplæring. IJ skal også ha en fast meny av kurstilbud for bedrifter og institusjoner utenfor mediebransjen. Disse kundene skal ikke prioriteres foran mediebransjen, men gi et tilskudd til IJs inntekter. IJ skal ikke drive med medietrening eller annet som er i konflikt med IJs formål. IJ skal også arrangere seminarer og debattmøter om aktuelle saker og problemstillinger. Disse bør legges til Oslo, andre store byer eller steder hvor journalister er samlet. Slike arrangementer kan også legges til Litteraturhuset i Fredrikstad, og gjerne i samarbeid med dette.

2 IJ skal ha ikke ha faste priser: Deltakeravgiften på IJ-kurs kan gjenspeile etterspørsel, kostnad og forelesernes popularitet. Prisen på kurs for bedrifter kan i tillegg variere etter antall deltakere og kundens betalingsevne. Statsstøtte og vederlagsmidler skal bare subsidiere kurs som er åpne for alle. Organisering Institutt for journalistikk skal ha en fleksibel organisasjon, bestående av fast ansatte medarbeidere, eksterne kursholdere og frikjøpte journalister og redaktører. IJ skal kjøpe administrative tjenester der dette er lønnsomt og fornuftig. IJs fagstab skal ha stor journalistisk kompetanse: Skriving, fotografering, research, kildekritikk, presseetikk, jus og offentlighetsspørsmål er områder fagstaben må beherske. Hver fagmedarbeider må kunne forelese selv, helst på minst to av disse områdene. Fagmedarbeiderne skal også holde seg oppdatert på utviklingen av journalistikken og mediebransjen, slik at de kan delta i offentlig debatt, arrangere seminarer og debattmøter om aktuelle saker og gi råd om redaksjonell utvikling og publisistiske spørsmål. IJ skal ha kompetanseplaner som forplikter ledelsen og fagstaben. Journalister og redaktører som er frikjøpte for å jobbe som kursholdere, skal også bidra til intern kompetanseutvikling på IJ. Fagstaben skal jevnlig hospitere i mediebedrifter. Kurs internt i mediebedrifter, for kunder utenfor mediebransjen og korte kurs rundt om i landet, skal holdes av fast ansatte og tilknyttede fagmedarbeiderne. På lengre kurs er det naturlig også å ha eksterne forelesere på programmet. IJs administrasjon skal drives rasjonelt, med markedsføring, kursarrangement, statistikk og regnskap som hovedområder. IJ skal fortsatt ha sekretariats- og regnskapsoppdrag for samarbeidspartnere som SKUP, STUP, NJ, PFF og andre. IJ skal ha en daglig leder med ansvar for både den faglige og administrative driften. Markedsføring IJ skal ha markedsføringskompetanse i staben. Markedsføringsarbeidet skal starte når kursene planlegges: Hvert kurs skal ha en definert målgruppe, et innhold og en kursbeskrivelse som selger. IJ skal prioritere ressurser til markedsføring. Det betyr blant annet å være aktiv i markedet, reise rundt i landet og presentere IJs kurstilbud for journalister, redaktører og andre beslutningstakere. IJ skal være tilstede der mediefolk møtes, for eksempel på konferanser som SKUP, Nordiske Mediedager og store arrangementer i regi av Norsk redaktørforening, Norsk journalistlag og MBL. IJ skal ta i bruk nye metoder for markedsføring. Det skal være en redaktør for publisering på nett og i sosiale medier, men fagstaben har ansvar for å bruke sosiale medier i forbindelse med egne kurs. IJ skal være en moderne og innovativ kurstilbyder. Nettsidene må utvikles kontinuerlig, benytte ny teknologi og metoder for interaksjon. All informasjon må vise at IJ har høy kompetanse på språk og design.

3 IJ skal ha oppdatert kunnskap om markedet, blant annet gjennom markedsundersøkelser. Alle kurs skal evalueres, innspill fra brukere og kunder skal systematiseres og brukes i kursutviklingen. IJs kurstilbud skal være lett å forstå, lett orientere seg i og lett å bestille fra. Tilbudet til bedrifter må utformes både som en fast meny og som en buffet der kundene kan plukke det de ønsker. IJ skal måle effekten av markedsføringstiltak og plassere ressursene der de har størst effekt.

4 Vedlegg: Prispolitikk Strategien for IJs kursvirksomhet sier at IJ ikke skal ha faste priser: Deltakeravgiften på IJ-kurs kan gjenspeile etterspørsel, kostnad og forelesernes popularitet. Prisen på kurs for bedrifter kan i tillegg variere etter antall deltakere og kundens betalingsevne. Statsstøtte og vederlagsmidler skal bare subsidiere kurs som er åpne for alle. IJ-kursene først: Etterspørsel og forelesernes popularitet er skjønnsvurderinger som må foretas på grunnlag av erfaring. Kostnad har dessverre også vært en skjønnsvurdering på IJ, i og med at det ikke er ført timelister for fagstabens forberedelser. En ny prispolitikk må derfor starte med en bedre oversikt over kostnadene. IJ må føre budsjett og regnskap for hvert kurs. Budsjettet vil gjøre det lettere å styre kostnader og fastsette deltakeravgift. Regnskapet vil være til hjelp for framtidig kursplanlegging. Kursansvarlig må fylle ut et kostnadsbudsjett når kurset planlegges, regnskapsansvarlig sørger for at kursansvarlig får prosjektregnskapet når det er klart. Kostnadsbudsjett må være så enkelt som mulig: Egne forberedelser Honorar innleide forelesere (spesifisert med avtaler) Reiseutgifter forelesere og kursansvarlig Andre kostnader dager Regnskapet vil i tillegg ha en inntektsside og et resultat: Deltakeravgift Resultat Tilskudd fra vederlagsmidler, statsstøtte og opp/ut-midler Fra og med høsten 2013 skal alle IJ-kurs ha budsjett og regnskap. Kursansvarlig inngår honoraravtaler med forelesere og konsulterer prosjektkoordinator eller instituttleder ved tvil. En ny prispolitikk for IJ-kurs utvikles når faktagrunnlaget er godt nok. Bedriftskurs og IJ kompetanse: IJ har i dag én prisliste for bedriftskurs og én for IJ kompetanse, men de faste prisene fravikes når det er nødvendig. Siden IJ ikke lenger skal ha faste priser, må prisene på disse kursene heretter fastsettes for hvert enkelt kurs, basert på kriteriene nevnt i strategien for IJs kursvirksomhet. Prosjektkoordinator får ansvar for dette.

5 E-læring I en situasjon der tid spiller en rolle for IJs potensielle kursdeltakere, skal læring via nett være et aktuelt tilleggsprodukt innenfor IJs totale kursvirksomhet. Det finnes et uttall nett- og softwarebaserte verktøy tilgjengelige for å gjennomføre e-læring. IJ skal innhente informasjon om, og velge de verktøyene som på en best og mest økonomisk måte gir et konkurransedyktig produkt innenfor e-læring. IJ-kurset Tenk nytt, tenk nett høsten 2013, skal være et prøveprosjekt for satsingen. Kurset er satt opp over til sammen tre samlinger, og e-læring vil bli implementert mellom samlingene for å holde kontakt med kursdeltakere, og slik at kursdeltakere kan hente ut, og levere inn oppgaver. Sosiale medier integreres også i denne løsningen. Institutt for Journalistikk skal innen utgangen av 2013 også i samarbeid med en pilotredaksjon ha planlagt sitt første e-læringsprosjekt i form av et bedriftskurs. Om kurset skal være i form av et webinar eller ha en annen organisering, planlegges sammen med pilotredaksjonen.

6 Samarbeid IJ skal fortsette sitt nåværende arbeid for STUP-ordningene, SKUP, Pressens faglitteraturfond, Pressens stipendfond, Norsk journalistlags reisestipend og START-kursene. I den grad de endres av omstillinger i IJs organisasjon, skal arbeidsoppgavene fordeles på nytt. Målsettingen er at den som har ansvar for et samarbeidsprosjekt, skal ha et samlet ansvar for det. Unntak må gjøres for regnskapsarbeid, journalistiske vurderinger eller annet som krever spesiell kompetanse. En eventuell ny ansvarsfordeling lages etter at fristen for å søke om etterlønn går ut. IJ skal presentere sin nye strategi og organisasjonsmodell, og foreslå nye samarbeidskurs til STUPs styremøte 7. og 8. mai Målet er å oppnå faste avtaler og være hovedleverandør av kurs til STUP. IJs kursforslag skal på alle måter være konkurransedyktige med andre tilbydere. IJ skal søke finansiering av kurs hos eksisterende og nye partnere. Det samarbeidet som allerede er inngått med Finansmarkedsfondet og Utenriksdepartementet videreføres. I løpet av året må omfanget av IJs kursvirksomhet for utenlandske journalister tas opp til ny vurdering. IJ skal samarbeide med Litteraturhuset i Fredrikstad om arrangementer som kan skaffe positiv oppmerksomhet, inntekter og kursdeltakere til instituttet.

7 Omstilling IJ flytter inn i nye lokaler i Litteraturhuset i Fredrikstad senest 3. juni. Etter flyttingen skal driften og staben være tilpasset IJs nye strategi og budsjettet for andre halvår Fire administrativt ansatte har signert sluttavtale. Én slutter 31. mars, en medio april og to slutter 31. mai. Alle ansatte over 62 år er tilbudt å slutte med etterlønnsavtale. Fristen for å søke om denne går ut 2. april. Det er budsjettert med en reduksjon av fagstaben med fire medarbeidere fra 1. juni. Forhandlinger om etterlønnsavtale bør være avsluttet innen 28. februar. Individuelle samtaler med alle ansatte startet 14. februar og vil gå til og med 11. mars. Samtalene handler om hvilke krav arbeidet i den nye organisasjonen stiller til hver ansatt og hvilke tanker de har om sin egen jobb og kompetanse i lys av dette. Samtalen er obligatorisk for alle som skal jobbe på IJ etter flyttingen til Litteraturhuset og frivillig for dem som har bestemt seg for å slutte med etterlønn. Kursplanleggingen for høsten 2013 kompliseres av at det er uklart hvilke fagmedarbeidere som slutter. Inntil videre blir det ikke gjort nye avtaler om kursansvar med fagmedarbeidere som har signalisert interesse for etterlønnsavtale. Noen av disse har ansvar for IJ-kurs etter 1. juni, og samarbeidskurs finansiert av STUP og Utenriksdepartementet til høsten. IJ skal holde alle avtaler, men hvordan kursene gjennomføres avklares etter at det er klart hvordan fagstaben blir sammensatt. Administrativt ansatte får nye arbeidsoppgaver: Noen oppgaver forsvinner ved flyttingen, noen må overføres fra en ansatt som slutter og fra en som har fått redusert arbeidstid. Dette gir anledning til å vurdere alt administrativt arbeid. En ny fordeling av administrative arbeidsoppgaver lages etter at fristen for å søke om etterlønn går ut (to administrativt ansatte er over 62 år). Målet er å gi hver ansatt totalansvar for enkeltoppgaver, kutte dobbeltarbeid, digitalisere og effektivisere mest mulig. IJ vil for eksempel neppe ha et sentralbord i Litteraturhuset, men kontaktinformasjon på nettsiden til hver ansatt hvor det framgår hvilke områder de har ansvar for. Kursomtaler, nyhetsbrev og annen informasjon vil bare ha kontaktinformasjon til den av de ansatte som har ansvar for saken. Ubesvarte telefoner vil bli satt automatisk over til en ansatt med ansvar for dette. Dette erstatter dagens sentralbordtjeneste. Fasttelefon erstattes av mobiltelefoner. Det skal lages en plan for rydding av kurssenteret i Nabbetorpveien, og registering, deponering eller salg av arkivmateriale, bøker, kunst og andre eiendeler. Dette arbeidet skal avsluttes før sommeren. Inventar som kan brukes tas med til Litteraturhuset. Investeringsbehov skal framgå av revidert budsjett. Innredning av de nye lokalene skal skje i løpet av mai slik at IJ er i full drift, med Det store valgkurset, på Litteraturhuset 3. juni. Siste arrangement på kurssenteret blir START-eksamen 31. mai. Styret og de ansatte både de som har sluttet og de som fortsetter inviteres til en sommeravslutning når omstillingen er gjennomført.

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Heidi Enehaug og Steinar Widding. Språkopplæring i bedrift En veiviser

Heidi Enehaug og Steinar Widding. Språkopplæring i bedrift En veiviser Heidi Enehaug og Steinar Widding 2011 Språkopplæring i bedrift En veiviser 2 Forord Sånn gikk det med Corinaris Språkopplæring på arbeidsplassen er en prosess i flere trinn Trinn 1. Avklare problemer og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport Årsrapport 2014 1 INNHOLD Del 1 Leders beretning 4 Del 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Del 3 Årets aktiviteter og resultater 12 3.1 Delmål 1: DFØs kompetanse overføring representerer beste

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

Fra Forsikringsskolen til Handelshøyskolen BI

Fra Forsikringsskolen til Handelshøyskolen BI Fra Forsikringsskolen til Handelshøyskolen NFT 1/2003 BI Fra Forsikringsskolen til Handelshøyskolen BI Forsikringsundervisning i Norge 1950 2002 av Kristian Trosdahl Forsikringsakademiet feiret 50-års

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Bibliospettboka 1. utgave - 2012

Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Utgitt av Norsk Bibliotekforening Postboks 6540 Etterstad, 0606 Oslo Malerhaugveien 20, 0661 Oslo 23 24 34 30 nbf@norskbibliotekforening.no norskbibliotekforening.no Redaktør

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli Krafttak for norskopplæring et første inntrykk Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt

Detaljer

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening 2 INTRODUKSJON Dette heftet inneholder noen ideer ment som bidrag til å utvikle lokale fora/grupper/møteplasser

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Slik lykkes du: Sjef uten personalansvar. Konferansene du bør få med deg. Effektiv opplæring. bruk PCen som klasserom

Slik lykkes du: Sjef uten personalansvar. Konferansene du bør få med deg. Effektiv opplæring. bruk PCen som klasserom Nr. 2 2011 www.ledernett.no Slik lykkes du: Sjef uten personalansvar Konferansene du bør få med deg Effektiv opplæring bruk PCen som klasserom INNHOLD 16 16 Å lede uten personalansvar Autoritet og innflytelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Sist revidert 01.04.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner... 4 1.2 Om IMB Maskiner... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12 Innhold Sammendrag 3 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mandat og presisering av problemstillinger... 5 1.3 Metode, datagrunnlag og metodiske begrensninger... 6 2 Beskrivelse av KRÅD... 7 2.1 Om bakgrunn,

Detaljer

Rapport Mange flere vil

Rapport Mange flere vil Rapport Mange flere vil Historikk Mestringskurset "Å leve et friskere liv", ÅLFL, er en norsk utgave av Selvhjelpsprogram for kronisk syke og funksjonshemmede, utviklet ved Patient Education Research Center,

Detaljer

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014 Dokumentet skal si noe om hvilke prioriteringer Midt-Norge Bandyregion ønsker å handle etter som administrerende myndighet i Midt-Norge

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

Kriterier for valg av. kontorlokaler.

Kriterier for valg av. kontorlokaler. Kristian Hogstad Lund Kriterier for valg av Masteroppgave kontorlokaler. Trondheim, 14. juni 2013 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer