NOTAT. Pressestipend - sammenslåing og forenkling. Landsstyret Jahn-Arne Olsen Dato: Saksnummer:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT. Pressestipend - sammenslåing og forenkling. Landsstyret Jahn-Arne Olsen Dato: 17.03.2006 Saksnummer: 06-134"

Transkript

1 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: Saksnummer: Pressestipend - sammenslåing og forenkling NJ og NR har en tid samarbeidet for å slå sammen og forenkle arbeidet knyttet til noen felles fond for pressestipend. AU har behandlet saken med utgangspunkt i vedlagte innstilling fra generalsekretær Nils E. Øy til NRs styre. Forslaget lyder: Styrene i de to eierorganisasjonene, Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening, inviteres til å fatte et intensjonsvedtak om full sammenslutning. Det er underforstått at dersom full sammenslutning ikke lykkes, gjennomføres sammenslutning for de øvrige fond. 1. Følgende stipendfond søkes sammenslått til ett: Storebrand Stipendfond for journalister, Redaktør Dagny Bjørneraas stipendiefond, Anthon B. Nilsen og Johs. Bergs Fond, Pressens Reiseutjevningsfond og Pressens Hjelpefond, under fellesnavnet Pressens Stipendfond, og der opprinnelige givere nevnes i en undertittel. 2. Det opprettes et styre for Pressens Stipendfond etter samme mønster som for Pressens Arbeidsledighetskasse og Pressens Gravferdskasse, som skal administrere stipendfondet/fondene. Fondsstyret skal treffe beslutninger om tildeling av midler til stipend og andre formål basert på hvilken forholdsmessig andel 3. Pressens Stipendkomite (STIP) skal fortsatt ta seg av utlysing og utdeling av stipend, og skal fortsatt oppnevne et eget hjelpefondstyre for administrasjon av såkalt diskresjonær hjelp. Hjelpefondstyret skal snarest mulig fremme forslag til nye regler for hjelpefondets virksomhet. Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: ---- Landsstyret slutter seg til forslaget fra Nils E. Øy i Norsk Redaktørforening. AU får fullmakt til å oppnevne NJs representanter i fondsstyret. De administrative ordningene rundt et Pressens Stipendfond må avklares, herunder hvem som skal føre regnskapene og utgiftene til dette. Fondsstyret utarbeider forslag til formål for et samlet fond og kriterier for tildeling. Forslaget skal vedtas av landsstyret.

2 Norsk Redaktørforening Styremøte 14. mars 2006 Sak Fellesfond med NJ. NJ og NR forvalter en rekke fond i fellesskap. De fleste av dem er opprinnelig opprettet og administrert av Norsk Presseforbund, men ble overlatt til NJ og NR i forbindelse med at NP ble omorganisert til en fellesorganisasjon for NJ, NR og NAL (nå MBL). Fondene var opparbeidet av de redaksjonelle medarbeidere og hadde også disse som målgruppe, og dette var bakgrunnen for at de ble overlatt til NJ/NR. Det praktiske arbeid med fond som har med stipend og utdanning å gjøre er siden midt på 1980-tallet satt bort til Institutt for Journalistikk, og med Pressens Stipendkomite (STIP) som avgjør tildelinger. Oversikt over fellesfondene: Pressens Faglitteraturfond ble opprettet av NJ og NR i 1977 som et resultat av innføringen av opphavsrettsorganisasjonenes forhandlingsrett overfor Staten om bibliotekvederlag. Fondet gir bidrag til produksjon av mediefaglig litteratur og hadde en egenkapital på ca 4.4 millioner kroner. IJ er fondets sekretariat. Fondets styre rapporterer til NJ og NR. Pressens Arbeidsledighetskasse ble opprettet av Norsk Presseforbund i 1960, men kom først i drift i Kassen gir økonomisk støtte til medlemmer av NJ og NR som uforskyldt er blitt uten arbeid og som er berettiget til støtte fra Aetat. Kassen har en egenkapital på 6.1 millioner kroner. Kassens styre rapporterer til styrene i NJ og NR. Pressens Gravferdskasse ble opprettet ved landsmøtevedtak i NP i Kassen gir gravferdsbidrag til pårørende til medlemmer i NJ og NR som dør. For 2006 er bidraget på kroner. Kassen har en egenkapital på kroner. Kassens styre rapporterer til styrene i NJ og NR. Stipendfond m.v. I tillegg disponerer NJ og NR et antall stipender, stipendfond, prisfond og et hjelpefond. Mens vedtektene til de tre fellesfondene nevnt ovenfor nylig er gjennomgått og modernisert, gjenstår en opprydding i administrasjonen av felles stipendier m.v. I det følgende gjennomgås bare de stipendfond o. l. som NJ og NR administrerer i fellesskap. I tillegg har både NJ, NP og NR en del egne fond. For NRs vedkommende gjelder det NRs Vederlagsfond, som hvert år rapporterer til NRs styre. Individuelle stipend bortsett fra de studiestipend som NRs Vederlagsfond deler ut blir utlyst og som oftest tildelt av Pressens Stipendkomite (STIP), med Institutt for Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 2

3 Journalistikk som sekretariat. Medlemmene av STIP blir oppnevnt av styrene i NJ og NR med henholdsvis fire og to medlemmer, og med ett varamedlem fra hver. Stipendene er dels stipend som årlig gis av myndigheter, firmaer, organisasjoner og lignende, mens andre kommer fra stipendfond som NJ/NR rår over. Bortsett fra ett, gjelder det små stipendfond med liten avkastning med dagens rentenivå. I noen tilfelle rekker ikke avkastningen til stort mer enn revisjonshonorar. Det er disse siste fondsmidlene som behandles her, blant annet med tanke på mulig sammenslåing. Fem fond til vurdering Av de fem gjenstående fondene er det tre tradisjonelle stipendfond, gitt i sin tid av eksterne givere med sikte på å tildele stipend for dyktiggjøring av journalister på felt som stipendgiveren hadde interesse for. Dette gjelder 1. Storebrand Stipendfond for journalister 2. Dagny Bjørneraas Stipendiefond 3. Anthon B. Nilsens og Johs. Bergs Fond (opprinnelig to ulike fond). I tillegg til disse tre har vi dessuten Pressens Hjelpefond og Pressens Reiseutjevningsfond. Det førstnevnte ble opprettet under krigen for å gi diskresjonær hjelp til pressefolk eller deres familier som kom i vansker og det andre ble opprettet av Norsk Presseforbund i 1954 for å gi medarbeidere fra hele landet like vilkår ved utnyttelse av stipend. Fondet ble også brukt i en del år etter at Institutt for Journalistikk ble etablert, men er så vidt vites ikke brukt etter Egenkapitalen i disse fem fondene er: Storebrand Stipendfond for journalister kr Redaktør Dagny Bjørneraas stipendiefond kr Anthon B. Nilsen og Johs. Bergs Fond kr Pressens Reiseutjevningsfond kr Pressens Hjelpefond kr Sum kr ========== Bare ett av fondene er registrert som stiftelse hos fylkesmannen, nemlig Storebrand Stipendfond for journalister. Dette er samtidig et større fond og med en stipendgiver som fortsatt eksisterer og som eventuelt kan/må spørres før en eventuell endring av formål og/eller sammenslutning med andre stipendfond. Fondet er så stort at det så godt som hvert år har gitt avkastning stor nok til utlysing av stipend(er). For de enkelte fonds formål m.v., se vedlegg 1. Vurderinger Det mest rasjonelle vil selvsagt være å slå alle de fem fondene sammen til ett felles fond, og eventuelt øremerke deler av fondet/fondets avkastning til særlige formål. Dette er særlig aktuelt for midler som skal dekke hjelpefondets formål. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 3

4 Det er ellers ikke så enkelt å kombinere de ulike fondsgivernes opprinnelige formål til ett felles formål (bortsett fra at alle ønsker dyktiggjøring av journalister). Dersom full sammenslutning er aktuelt, bør formålet etter sekretariatets skjønn knyttes opp mot alle de opprinnelige formål slik at det kan deles ut ett eller flere stipendier som faller innenfor ett av formålene, eller kombinasjoner av disse. Det vil dreie seg om formål som - vekke interessen for spørsmål av økonomisk eller forsikringsmessig art (Storebrand) - studier i den sosiale, kulturelle eller kvinnepolitiske sektor (Bjørneraas) - studier utenfor de nordiske land (Johs. Berg) - hvilestipend (Anthon B. Nilsen) - bistand til medlemmer som trenger diskresjonær hjelp (Pressens Hjelpefond) Det er mulig at Storebrand, som giver av midlene til det største fondet, eller fylkesmannen, vil motsette seg en sammenslutning til ett fond. I så fall bør løsningen være å slutte sammen alle de øvrige fire fond. Når dette er avklart vil styrene i NJ og NR få seg forlagt et sett av vedtekter for det nye fond, fondsstyre m.v. Forslag Styrene i de to eierorganisasjonene, Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening, inviteres til å fatte et intensjonsvedtak om full sammenslutning. Det er underforstått at dersom full sammenslutning ikke lykkes, gjennomføres sammenslutning for de øvrige fond. 1. Følgende stipendfond søkes sammenslått til ett: Storebrand Stipendfond for journalister, Redaktør Dagny Bjørneraas stipendiefond, Anthon B. Nilsen og Johs. Bergs Fond, Pressens Reiseutjevningsfond og Pressens Hjelpefond, under fellesnavnet Pressens Stipendfond, og der opprinnelige givere nevnes i en undertittel. 2. Det opprettes et styre for Pressens Stipendfond etter samme mønster som for Pressens Arbeidsledighetskasse og Pressens Gravferdskasse, som skal administrere stipendfondet/fondene. Fondsstyret skal treffe beslutninger om tildeling av midler til stipend og andre formål basert på hvilken forholdsmessig andel. 3. Pressens Stipendkomite (STIP) skal fortsatt ta seg av utlysing og utdeling av stipend, og skal fortsatt oppnevne et eget hjelpefondstyre for administrasjon av såkalt diskresjonær hjelp. Hjelpefondstyret skal snarest mulig fremme forslag til nye regler for hjelpefondets virksomhet. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 4

5 Vedlegg 1 Fellesfond for stipend NJ og NR Oversikt basert på Kirsten Bergs notat fra februar 2004, supplert av Nils E. Øy Ved omorganiseringen av Norsk Presseforbund i 1971 /72 ble det vedtatt at fonds og lignende midler skulle forvaltes av Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening i fellesskap. NJ har i alle år hatt regnskapsførselen i disse fondene som er: 1. Storebrand Stipendiefond for journalister har sin opprinnelse i at Norsk Presseforbund fikk en gave fra Christiania Almindelige Forsikrings-Aktieselskap i forbindelse med sitt 25 års jubileum i Gaven besto av 25 aksjer pålydende kr. 600 i Storebrand. Pr. i dag har fondet aksjer pål. kr. 5,-. Fondets formål er å dele ut stipendier til norske journalister for å vekke interessen for spørsmål av økonomisk eller forsikringsmessig art. Fondets kapital pr. 31. desember 2005 var på kr Fondet har en urørlig kapital på kr som tilsvarer bokført verdi av innskutte aksjer i Storebrand. Storebrand Stipendiefond for journalister er en offentlig stiftelse, registrert hos Fylkesmannen i Oslo og Akerhus, og i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Fondet plikter å sende inn legatregnskap til Fylkesmannen. Pressens Stipiendiekomite foretar tildelingen. Statuttene ble (trolig) sist revidert For 2004 og 2005 var stipendbeløpene på kroner. 2. Dagny Bjørnaraas Stipendiefond er opprettet ved en gave i form av obligasjoner på tilsammen kr i 1968, fra redaktør Dagny Bjørnaraa ( ). Dagny Bjørneraa startet som sekretær, senere journalist i Social-Demokraten (Arbeiderbladet, Dagsavisen) i Senere var hun redaktør i Norges Kvinder i årene Fondets avkastning brukes til stipend for studier i den sosiale, kulturelle eller kvinnepolitiske sektor. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 5

6 Fondets kapital pr. 31. desember 2005 var på kr I 2004 ble utdelt et stipend på 9000 kroner, men for 2005 er ikke utlyst stipend fra fondet. Pressens Stipiendiekomite foretar tildelingen av stipend. (Omtalt i IJ-Wale side 149.) 3. Anthon B. Nilsen og Johs. Bergs Fond er to fond som er slått sammen tidligere. Anthon B. Nilsen ( ) var født i Svelvik, men slo seg opp som forretningsmann innen trelast i Fredrikstad på slutten av 1800-tallet, og samtidig som forfatter av populærlitteratur under psevdonymet Elias Kræmmer. Johs. Berg var advokat i Oslo og interesserte seg en del for publisistiske spørsmål og ytringsfrihet. I 1928 opprettet han et legat ved å gi kroner til Norsk Presseforbund. I statuttene til Johs. Bergs Legat står det at av rentene skal kr deles ut til en yngre journalist som forplikter seg til å benytte stipendet i utlandet, utenfor de nordiske land. Fondet er for tiden passivt. Fondets kapital pr. 31. desember 2005 var på kr Anton B. Nilsens fond er nevnt IJ-Wale side 146, men ikke Johs. Bergs fond. I 1988 ble inntekter fra dette fondets renter brukt til å finansiere hvilestipender, sammen med rentene av Pressens Stipendfond og Pressens Hjelpefond. 4. Pressens Hjelpefond ble opprettet av Norsk Presseforbund i 1948 ved at fondet fikk tilført den ubrukte delen av de midler som var blitt gitt i støtte for arbeidsledige journalister under okkupasjonstiden. Grunn-kapitalen var da på kroner. Fondets formål er å yte diskresjonær hjelp til norske journalister og redaktører som er kommet i vansker på grunn av sykdom, alder eller andre uforskyldte forhold, og til deres pårørende. Fondets kapital pr. 31. desember 2005 var på kr Det ble ikke delt ut stønader i Pressens Stipendiekomite foretar tildelingen av bidrag. Vedtektene ble (trolig) sist revidert i (Omtalt i IJ-Wale side 144.) 5. Pressens Reiseutjevningsfond er en videreføring av NPs reiseutjevningsstipend som ble vedtatt opprettet av Norsk Presseforbunds landsmøte i 1954, for å gi så like sjanser som mulig for alle NPs medlemmer, uansett bosted, å utnytte pressestipend og pressereiser. Fondets formål er å yte reisestøtte til stipendiater som er bosatt mer enn 100 km fra Oslo. Reiseutjevningsfondet dekker reiseutgifter utover kr Det er ikke foretatt noen tildelinger de senere år. Fondets kapital pr. 31. desember 2003 var på kr Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 6

7 Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 7

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 NOTAT Til: Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 Sammenslåing NJ og Journalisten Når Journalistens papirutgave legges ned, forsvinner

Detaljer

NOTAT. Dato: 31.05.2012 Saksnummer: 12-338 Elin Floberghagen og Håkon Okkenhaug

NOTAT. Dato: 31.05.2012 Saksnummer: 12-338 Elin Floberghagen og Håkon Okkenhaug NOTAT Til: Landsstyret Dato: 31.05.2012 Saksnummer: 12-338 Fra: Elin Floberghagen og Håkon Okkenhaug Stup-ledelse og administrasjon Mona Askerød sluttet som daglig leder i Stup 1. juni. MBL og NJ som eiere

Detaljer

Kompetanseutvalgets rapport

Kompetanseutvalgets rapport NOTAT Til: Fra: Landsstyret Kompetanseutvalget Dato: 03.04.2013 Saksnummer: 12-785 Kompetanseutvalgets rapport Landsstyret nedsatte i oktober 2012 et utvalg som fikk følgende mandat: Kompetanseutvalget

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FONDSMIDLER

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FONDSMIDLER RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FONDSMIDLER Vedtatt av Styret for høyskolens fond og legater den 15. desember 2010 DEL 1 - GENERELT 1.1. INNLEDNING Høyskolen administrerer 33 fond. NHHs styre er styre

Detaljer

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning.

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.10.2011 49807/2011 2011/7130 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/130 Formannskapet 12.10.2011 11/143 Bystyret 27.10.2011 Bodø kommunale Boligstiftelse.

Detaljer

Framlagt på møte 5.-6.desember 2012 Styresak 67/2012 Saksnr. 09/00961 Arknr. 170

Framlagt på møte 5.-6.desember 2012 Styresak 67/2012 Saksnr. 09/00961 Arknr. 170 STYRESAK FEFOS OVERSKUDDSANVENDELSE OG FORRETNINGSMESSIGE ENGASJEMENT 1. Bakgrunn Finnmarksloven angir alternative anvendelsesområder for eventuelle overskudd i FeFo, og i strategiplanen fra april 2011

Detaljer

Regnskap for Norsk Journalistlag for 2008 Oppløftende resultat god økonomi

Regnskap for Norsk Journalistlag for 2008 Oppløftende resultat god økonomi NOTAT Til: Landsstyret Fra: Arbeidsutvalget, Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: Oslo, 11. mars 2009 Saksnummer: 09-146 Regnskap for Norsk Journalistlag for 2008 Oppløftende resultat god økonomi Det

Detaljer

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 81 Jf. Innst. O. nr. 74 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) År 2001 den 23. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om stiftelser (stiftelsesloven) Kapittel

Detaljer

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal Vedtatt på landsmøtet i Norsk Journalistlag 26. mai 2011 arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Velkommen til Norsk Redaktørforening. spørsmål og svar om ditt medlemskap

Velkommen til Norsk Redaktørforening. spørsmål og svar om ditt medlemskap Velkommen til Norsk Redaktørforening 10 spørsmål og svar om ditt medlemskap 2 1. Hva er Norsk Redaktørforening? Norsk Redaktørforening (NR) er en landsomfattende organisasjon for ansvarlige redaktører

Detaljer

Vedtekter. Norges Kokkemesteres Landsforening. Nordisk Kjøkkensjef Fédération Dato for oppdatering: Etter kongress, juni 2011.

Vedtekter. Norges Kokkemesteres Landsforening. Nordisk Kjøkkensjef Fédération Dato for oppdatering: Etter kongress, juni 2011. Vedtekter Norges Kokkemesteres Landsforening Nordisk Kjøkkensjef Fédération Dato for oppdatering: Etter kongress, juni 2011. 1 Innhold VEDTEKTER FOR NORGES KOKKEMESTERES LANDSFORENING... 3 Paragraf 1:

Detaljer

Vedtekter. Norges Kokkemesteres Landsforening. Nordisk Kjøkkensjef Fédération. Dato for oppdatering: 09.04.2013.

Vedtekter. Norges Kokkemesteres Landsforening. Nordisk Kjøkkensjef Fédération. Dato for oppdatering: 09.04.2013. Vedtekter Norges Kokkemesteres Landsforening Dato for oppdatering: 09.04.2013. Nordisk Kjøkkensjef Fédération Dato for oppdatering: Etter kongress, juni 2011. NKLs vedtekter oppdatert etter landsmøtet

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Offentlig AFP. En regelverksskisse. Arntzen de Besche Advokatfirma AS. Advokat Sven Iver Steen (H)

Offentlig AFP. En regelverksskisse. Arntzen de Besche Advokatfirma AS. Advokat Sven Iver Steen (H) Arntzen de Besche Advokatfirma AS Advokat Sven Iver Steen (H) 21. mai 2013 INNHOLD REGELVERKSSKISSE OFFENTLIG AFP Side Utkast til regler om offentlig AFP 2 Kommentarer til utkast til regler om offentlig

Detaljer

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010)

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) VEDTEKTER FOR KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) Kapitel I Klubbens navn og formål 1. Klubbens navn er KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (KNA). Dens sete er i Oslo. 2. Klubbens formål

Detaljer

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Forslag til endringer av vedtekter 1. Det har de siste årene skjedd mange endringer i Det Norske Baptistsamfunns vedtekter. Det avstedkommer et

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Sak 2013-12 Institutt for journalistikk NR-utvalgets rapport m.m. I sitt møte 13. februar 2012 fattet NR-styret følgende vedtak i sak 2012-07: Det opprettes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Innholdsfortegnelse Vedlegg

Innholdsfortegnelse Vedlegg Nye tider - ny organisering Rapport fra NJs organisasjonsutvalg 02.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Bakgrunn og mandat 3 3. Utvalgets arbeid 4 4. Sammendrag 5 Organisasjonsutvalgets forslag

Detaljer

Kartlegging av pengeutdelinger i norske stiftelser

Kartlegging av pengeutdelinger i norske stiftelser Rapport fra Stiftelsestilsynet Kartlegging av pengeutdelinger i norske stiftelser 2010 3.2 mrd. kr 2011 3.0 mrd. kr 2009 2.7 mrd. kr Rapport fra Stiftelsestilsynet Kartlegging av pengeutdelinger i norske

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-12-03 AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-12-03 AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-12-03 AJ Sak 2013-69: Høringssaker NR-styret gjorde i sitt møte 3. november 2013 følgende vedtak: «Sekretariatet får fullmakt til å avgi høringsuttalelse om rapportering

Detaljer

NOTAT. Mediearkivet - søknad om støtte fra Norsk Redaktørforening

NOTAT. Mediearkivet - søknad om støtte fra Norsk Redaktørforening NOTAT Til: Fra: Landsstyret Jahn-Arne Olsen Dato: 29.11.2011 Saksnummer: 11-741 Mediearkivet - søknad om støtte fra Norsk Redaktørforening Norsk Redaktørforening har søkt om 100.000 kroner i støtte til

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8

Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8 Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8 Rundskriv Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Nr F-14/2010 03.november 2010

Detaljer

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt.

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt. NOTAT Til: NJs landsstyre Fra: Trond Idås Dato: 15.05.2015 Saksnummer: 15-393 Søknad om konsernlagsstatus for NJ i Mentor Media NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få

Detaljer

Dokument nr. 4:1 (2008-2009)

Dokument nr. 4:1 (2008-2009) Dokument nr. 4:1 (2008-2009) Særskilt melding fra SIVILOMBUDSMANNEN Ombudsmannens undersøkelse av saksbehandlingstid og saksbehandlingsrutiner i Norsk Pasientskadeerstatning Avgitt til Stortinget 6. oktober

Detaljer

DEL 1 ORGANISASJONEN. 1. Formål. 1. Formål. 2. Organisasjonen. 2. Organisasjonen. Gjeldende tekst Forslag til ny tekst Kommentar DEL 1 ORGANISASJONEN

DEL 1 ORGANISASJONEN. 1. Formål. 1. Formål. 2. Organisasjonen. 2. Organisasjonen. Gjeldende tekst Forslag til ny tekst Kommentar DEL 1 ORGANISASJONEN Norsk Journalistlags vedtekter arbeidsdok 2 21. januar 2009 Bruksanvisning: I kolonne 1 skal original tekst stå. I kolonne to skal utkast til ny komplett tekst stå med formattert tekst slik: Ny tekst:

Detaljer

Dokument nr. 3:2 (2000 2001)

Dokument nr. 3:2 (2000 2001) Riksrevisjonen Dokument nr. 3:2 (2000 2001) Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker, mv. for 1999 Til Stortinget Riksrevisjonen legger

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I NETTVERKSGRUPPEN FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR

INNKALLING TIL MØTE I NETTVERKSGRUPPEN FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR Oslo, 11.2.2014 INNKALLING TIL MØTE I NETTVERKSGRUPPEN FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONERS ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR Tid: 26. februar 2014 kl 13-15 Sted: Frivillighet Norges sekretariat, St. Olavs gate 25 Påmelding

Detaljer