Høringssvar til utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord m.v.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringssvar til utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord m.v."

Transkript

1 1 Luftfartstilsynet Deres ref Vår ref Dato 13/ OU Oslo Høringssvar til utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord m.v. Norsk Presseforbund (NP) er fellesorganet for alle norske medier i etiske og redaksjonelt faglige spørsmål. Norsk Redaktørforening (NR) organiserer rundt 750 norske redaktører fra elle type medier, Norsk Journalistlag (NJ) er organisasjonen for redaksjonelle medarbeider og frilansere som har journalistikk som hovedyrke. Mediebedriftenes Landsforening (MBL) er mediebedriftenes bransje- og utgiverorganisasjon. Alle foreningene skal bidra til å styrke og verne ytringsfriheten, pressefriheten og informasjonsfriheten som grunnleggende verdier i et demokratisk og åpent samfunn. Vi avgir her en felles høringsuttalelse. Våre hovedsynspunkter: Sikkerhetskravet som gjelder for RO1 og RO2 må nyanseres og tilpasses skaderisiko. Det må differensieres mellom type farkost som benyttes, ikke hvordan bildene etter flygningen blir brukt. Luftfartøy som benyttes til redaksjonell virksomhet kan ikke likestilles med kommersiell virksomhet. Prosessen med å få godkjent en RPAS-operasjonsmanual må forenkles/gjøres mer tilgjengelig. Medienes bruk av materiale fremskaffet gjennom RPAS: Som vi tidligere har påpekt, både i brev til Luftfartstilsynet av og muntlig i møte med Luftfartstilsynet og under høringsmøtet 24.2.d.å, er medienes bruk av RPAS blitt et stadig viktigere verktøy i journalistikken. Det har stor betydning for både dokumentasjon og formidling av informasjon, og dermed også av vesentlig samfunnsmessig betydning. RPAS gjør det mulig å dokumentere begivenheter på en unik måte både når hendelser skjer, og i ettertid. Det har både nyhetsverdi og historisk verdi. Å få bilder som beskriver akutte hendelser, er ofte langt mer 1

2 2 informativt enn beskrivelser uten bilder. I tillegg kan det være avgjørende for muligheten til å avdekke miljøkriminalitet og komme inn i ellers farlige områder. Samtidig skal mediene være varsomme. Journalistisk arbeid må alltid ta hensyn til sikkerhet eller redningsarbeid. Utover dette har mediene egne regler som stiller ekstra krav til varsomhet, både i den journalistiske arbeidsprosessen, og for publisering, nedfelt i Vær Varsom-plakaten. I tillegg har de fleste redaksjoner egne etiske regler som er mer detaljerte og omfattende enn de som står i Vær Varsom-plakaten. Flere og flere redaksjoner har også interne regler for redaksjonens bruk av RPAS. Vi vil også oppfordre til at man har som utgangspunkt når man lager regler at disse også bør stimulere til anskaffelser og bruk av RPAS som i seg selv ikke medfører sikkerhetsutfordringer og således bidrar til en bruk som i liten grad nødvendiggjør reguleringer og kontroll. Vi mener det er helt grunnleggende gitt den raske tekniske utviklingen på dette området at reglene forenkler og ikke skaper mer byråkrati enn nødvendig. Dagens regler: De reglene mediene forholder seg til i dag når det kommer til luftfartøy oppfattes som kompliserte, tidkrevende og lite tilpasset dagens teknologi. Derfor ser vi positivt på at det nå lages nye forskrifter. Når man først gjennomfører et så omfattende arbeid, er det viktig at resultatet blir en forbedring, også for brukeren, ikke bare en forklaring av loven. Om forskriften: Forskriften skal sikre at RPAS-flygning oppfyller de ordinære sikkerhetskrav. Da er det viktig at dette alene begrunner krav og begrensninger i bruk av RPAS. Vi merker oss positivt at Luftfartstilsynet også selv skriver dette i høringsnotatet, s. 5: «Det har i arbeidet vært et mål å fastsette nødvendige sikkerhetsregler, men at det samtidig ikke fastsettes strengere bestemmelser enn nødvendig.» Vi er enig i dette, og i Luftfartstilsynets avgrensning på s. 6 mot privatliv, personvern og uetisk bruk mv. Dette er en viktig presisering og avgrensning. Hvordan bildene som blir tatt via RPAS-flygning etterpå blir brukt, må reguleres av annen lovgivning, som f.eks. åndsverk- og straffeloven, samt den alminnelige presseetikken. Om skillet mellom modellflyging og luftfartsvirksomhet: Vi mener det er ulogisk at man knytter kravene til bruken av materiale og ikke type farkost som benyttes. Hvordan man bruker materiale har ingenting med sikkerhet å gjøre, og bør ikke reguleres i en forskrift som har til formål å få RPAS-flygninger (og andre flygninger) til å oppfylle de ordinære sikkerhetskrav. Dessuten er denne vanskelig å praktisere: Hva skjer for eksempel om en journalist eller andre personer tar et bilde til eget bruk, men senere selger det til mediene eller bruker det redaksjonelt? Vi mener korrekt lovgivning her må være at dersom en redaksjon benytter modellfly for å ta bilder, så kan ikke denne virksomheten anses som luftfartsvirksomhet kun fordi RPASflygningen gjennomføres av en journalist som får lønn i sin arbeidstid for å gjøre dette eller selger bildene som frilanser til sin oppdragsgiver. Benyttes kun modellfly i journalistisk virksomhet, er det type farkost som skal være avgjørende for lisensordningen, ikke hvordan bildene etter flygningen blir brukt. Hvordan slike bilder blir brukt, tilhører også helt og holdent medienes frie redaksjonelle vurdering. Vi mener derfor dette skillet må opphøre og at det er bruken av luftfartøy som reguleres, ikke bruken av materialet som fremskaffes. 2

3 3 Medienes bruk er ikke kommersiell bruk. Når det er sagt hvis man først skal skille mellom type bruk må man skille mellom mediers bruk og kommersiell virksomhet. Mediers informasjonsansvar er på ingen måte sammenlignbart med markedsføring og kommersiell virksomhet. Mediene har et samfunnsansvar som informasjonsformidler, og i flere sammenhenger, som dekningen av krisesituasjoner, gir det mediene forrang til informasjon. I tillegg har mediene krav på arbeidsforhold- og metoder som gir best mulig journalistikk, når dette ikke er uforenelig med sikkerhet. Klassefordelingen: Kravene som oppstilles i RO1- RO3 vil gjøre det nærmest umulig for mediene å drive journalistikk vha. RPAS. Det vil for eksempel gjelde for all flygning «over eller i nærheten av folkeansamlinger», som ikke kan gjøres uten at man har RPAS-sertifikat. Det er etter vårt syn et alt for stort gap mellom vektkrav og sikkerhetsavstand for RO1 og RO2. Konsekvensene er at det stilles urimelig strenge krav til sikkerhetsavstandene til folkeansamlinger, personer, motorkjæretøyer og bygninger. Vi kan ikke se at sikkerhetsmessige hensyn krever så streng regulering for en så stor andel av RPAS-flygning. Disse sikkerhetsavstandene må etter vårt syn justeres. I tillegg inneholder forskriften en del vage begreper og krav som vi mener det vil være vanskelig å praktisere. Dette kommer vi tilbake til under. Kommentarer til de enkelte kapitler/bestemmelser: Til kapittel 2: Som sagt over er vi uenig i at man skiller etter formål med flygningen, og ikke selve flygningen. Derfor mener vi også kapittel 2 har lite relevans i en forskrift som angår RPAS. Med dette som forbehold har vi to kommentarer: 1. Forbudet mot flygning over «eller i nærheten» er et vagt begrep. Hva er i nærheten? 2. Det er uheldig å sette en km-grense for nærhet til flyplass. I byer der flyplasser ligger nært byen, eks. Bodø og Molde flyplass, ender dette fort opp mot et totalforbud mot å fly i sentrum 20: Vi mener det er et alt for stort spenn mellom RO1 og RO2. Først og fremst gjelder dette sikkerhetsavstander. Kravet som følger av 47 om operasjonsmanual for alle flygninger i nærheten av folkemengder på mer enn 100 personer hvis man skal fly nærmere enn 150 meter fra og tilsvarende for flygning 50 meter fra personer, motorkjøretøyer eller bygninger, står ikke i forhold til den risikoen bruk av RPAS alle RPAS fartøyer opp til 2,5 kg. utgjør. Derfor mener vi sikkerhetskravene i 47 må nyanseres etter de ulike kategorier. Vi foreslår at man lager en egen vektklasse der man justerer sikkerhetskravene, for eksempel for RPAS-systemer som veier under 200 gram. Her er skaderisikoen minimal, og da kan det heller ikke være nødvendig med så strenge krav til avstand. I tillegg mener vi RO1 har en lav vektgrense, og ideelt sett bør settes opp til 3,5 kg, og i hvert fall ikke settes lavere enn 2,5, som foreslått. Til 30: Vi stiller spørsmål ved hva som ligger i luftdyktighet. Her må det ikke stilles så strenge krav at det er umulig å imøtekomme. De fleste RPAS leveres ikke med informasjon eller typegodkjenning fra produsent som kan dokumentere luftdyktighet. Dette må konkretiseres på en måte som er mulig å etterkomme. 3

4 4 Til 30-33: Dette er vel krav som skal beskrives i operasjonsmanualen, kan dette tas inn i et eget punkt om hva operasjonsmanualen skal inneholde? Til 37: Tilbakemeldingene i dag er at operasjonsmanualene er for tidkrevende, omfattende og det er vanskelig å få oversikt over hva som skal med og hvordan det skal beskrives. Dette, sammen med et krav om at den må fornyes annet hvert år, gjør det umulig for de fleste redaksjoner i Norge å gjennomføre dette. Sammen med bestemmelsen om at man ikke kan fly nærmere enn 50/150 meter, som beskrevet i 47, blir dette en uholdbar situasjon for en stor del av norske redaksjoner. Prosessen med å få godkjent operasjonsmanual må bli enklere, mindre omstendelig og lettere tilgjengelig, selvsagt uten at dette går på bekostning av sikkerheten. Vi vil også oppfordret til at man ser på kravet om fornying annet hver år, og vurderer om man dette kan erstattes med de kravene som stilles om fornying/vedlikehold og opplæring internt, eller ved vesentlige endringer i grunnlaget for operasjonsmanual. Til 47: Som nevnt over mener vi denne må nyanseres etter skaderisiko, og at kravene i bokstav a-d ikke kan gjelde for alle situasjoner fra 0-25 kg. I tillegg til at det vil hindre vanlig journalistisk virksomhet, vil det hindre opplæringen av RPAS-brukere. Til 52: Denne type hendelser som denne bestemmelsen tar sikte på å regulere, er situasjoner der mediene informasjonsansvar blir særlig aktualisert. I slike hendelser øker behovet for informasjon og dokumentasjon om hva som skjer på et tidlig tidspunkt. Da er det helt nødvendig at man har regler som sikrer pressens samfunnsoppgave. Mediene er vant til å forholde seg til innsatsleder, men «på bakken» vil situasjonen være motsatt, at det nedlegges forbud ved behov, ikke slik det legges opp her. Ideelt sett burde det vært sånn i luften også, samtidig ser vi faren for at vi da får en praksis der man alltid nedlegger forbud for sikkerhets skyld. Lang erfaring tilsier at det er svært varierende hvordan innsatsledere ser på pressen og hvilken forståelse de har for informasjonsansvaret ved denne type hendelser. I mange tilfeller er det også vanskelig å få tak i innsatsleder. Derfor må vi har regler som tar høyde for dette, og som legger klare føringer for hvilke vurderinger som skal gjøres, og hvilke hensyn som er relevante. At man ikke ønsker offentlig omtale av en sak er for eksempel et publisistisk ansvar, ikke et ansvar som tillegger innsatsleder. I tillegg må man sikre seg at det er en person tilgjengelig som gjør denne vurderingen så fort som mulig. Vi foreslår derfor en mellomløsning at man må få tillatelse via innsatsleder ved et ulykkessted el, men at det nedfelles i forskriften at det er sikkerhetshensyn alene som skal begrunne begrensninger, og at pressen har et særlig samfunnsansvar og skal prioriteres. For eksempel: «Innsatsleder/ansvarlig pressevakt skal vektlegge det sterke informasjons- og dokumentasjonsbehovet ved slike hendelser. Forbud skal bare nedlegges hvis RPAS kan være til hinder for redningsarbeid el. Medier skal prioriteres, og poolordning (ordning der et medium gjør filming og lignende på vegne av alle de andre mediene) skal vurderes før totalforbud». «Ekstraordinære hendelser»: Viktig å få presisert hva som ligger i dette, slik at ikke enhver uvanlig eller spesiell hendelse blir «ekstraordinær». Det må fremkomme i forskriften at det betyr hendelser som involvere rednings- eller nødetater, slik at flygning kan være til hinder for dette. «I nærheten». Her ønsker vi å ha inn «umiddelbar» nærhet, slik at dette uttrykket ikke tolkes for vidt og varierende av ulike innsatsledere. 4

5 5 Oppsummering: For strenge regler på dette området, vil gjøre det vanskeligere å få tak i dyktige folk til profesjonelle oppdrag og kan i verste fall trigge markedet for useriøse aktører. Dessuten vil det legge unødvendige begrensninger på muligheten til å la seg inspirere av denne potensielt svært nyttige og lærerike teknologien. Dessuten ettersom teknologien utvikler seg raskt på dette området - vil det raskt oppstå behov for en ny omfattende runde med justeringer og endringer, og bruken av RPAS vil være preget av liten grad av disiplin. For medienes del vil mye være løst med et enklere regelverk for søknad om tillatelser, klare rutiner for tillatelser ved skade- og ulykkessteder, mer informasjon og opplysning om dette fra vår side, samt en regulering som står i forhold til sikkerhetsrisiko og skadepotensiale. Vi bidrar gjerne med flere innspill i det videre arbeidet på dette området. Med vennlig hilsen For Norsk Redaktørforening For Norsk Presseforbund Arne Jensen generalsekretær Kristine Foss juridisk rådgiver For Mediebedriftenes Landsforening For Norsk Journalistlag Pernille Børset fagsjef Ina Lindahl Nyrud advokat 5

Hvor uavhengige er vi egentlig?

Hvor uavhengige er vi egentlig? Hvor uavhengige er vi egentlig? Rapport om redaksjonell uavhengighet i Fagpressen Basert på spørreundersøkelse blant journalister, redaktører og utgivere September 2014 Analyse av Nils Øy 1 Forord Til

Detaljer

Presseetikk med Vær Varsom-plakaten. Oppdatert 2013. Ord og bilder er mektige våpen. Misbruk dem ikke!

Presseetikk med Vær Varsom-plakaten. Oppdatert 2013. Ord og bilder er mektige våpen. Misbruk dem ikke! Presseetikk med Vær Varsom-plakaten. Oppdatert 2013 Ord og bilder er mektige våpen. Misbruk dem ikke! Innhold Norsk Presseforbund... 3 Hva er presseetikk?... 4 Vær Varsom-plakaten... 5 Tekstreklame og

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Regulering av genetiske selvtester

Regulering av genetiske selvtester Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår ref.: 2015/24 Deres ref.: Dato: 24. februar 2015 Regulering av genetiske selvtester Evaluering av bioteknologiloven, kapittel 5 Bioteknologirådet

Detaljer

Trafikkregler for redaksjonen i Verdens Gang

Trafikkregler for redaksjonen i Verdens Gang GOD SKIKK Trafikkregler for redaksjonen i Verdens Gang Side 1 av 17 Til redaksjonens medarbeidere Verdens Gangs redaksjonelle virksomhet er basert på lover, pressens etiske regelverk og en rekke andre

Detaljer

Tekstreklame i en digital tid

Tekstreklame i en digital tid Tekstreklame i en digital tid Rapport fra Tekstreklameutvalget april 2012 Norsk Redaktørforening Tekstreklame i en digital tid Rapport fra Tekstreklameutvalget Skrevet på oppdrag fra Norsk Redaktørforening

Detaljer

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser BRANSJESTANDARD NR. 3 Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser Standarden ble fastsatt av styret i Norges

Detaljer

Retningslinjer for private granskninger

Retningslinjer for private granskninger Retningslinjer for private granskninger Overskrift Gue moloborper iusto dio dunt nisl etuer iustrud el diamet nulland iamcor sequat. Tisim ad et dit iustrud magnisi. Nos eraessecte conummolut volortis

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk

Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk Journalister og dataangrep Studiepoeng 45 Morten Åsland 05/2014. Sammendrag Denne oppgavens formål er å undersøke om norske journalister står ovenfor nye utfordringer

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

Endring av Bioteknologinemndas navn og hjemmel til å gi felles forskrift om nemndas virksomhet

Endring av Bioteknologinemndas navn og hjemmel til å gi felles forskrift om nemndas virksomhet Helse- og omsorgsdepartementet Vår ref.: 2013/5105 Deres ref.: 1327/46 Dato: 30.10.2013 Endring av Bioteknologinemndas navn og hjemmel til å gi felles forskrift om nemndas virksomhet Bioteknologinemnda

Detaljer

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET - Informasjonshefte Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Forord Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD,

Detaljer

Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK. Kommentarhefte

Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK. Kommentarhefte Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK Kommentarhefte : INNHOLD Side FORORD 3 Hvem reglene gjelder for 3 Åndsverksloven 3 Innspill til forbedringer 3 DEL 1 OM GOD RÅDGIVNINGSSKIKK

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Revisjon av Vær Varsomplakaten

Revisjon av Vær Varsomplakaten SAK 10 Revisjon av Vær Varsomplakaten Revisjonskomiteens mandat fra NP-styret: Komiteen skal vurdere de forslag som er kommet til Presseforbundet, og den skal også på eget initiativ kunne foreslå endringer

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Mot et europeisk helsemarked

Mot et europeisk helsemarked RAPPORT 9:2012 Roar Eilertsen EUs Pasientrettighetsdirektiv: Mot et europeisk helsemarked RAPPORT 9:2012 EUS PASIENTRETTIGHETSDIREKTIV 2 Forord Rapporten EUs Pasientrettighetsdirektiv mot et europeisk

Detaljer

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf.

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. 2-4 Innhold 1. Innledning 2. Noen utgangspunkt og presiseringer 2.1 Ikke

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT»

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» Utlendingsnemndas rapport til Justisdepartementet om tiltak 3 i stortingsmeldingen 17. juni 2013 Av rapporten fremgår bl.a.: Avgjørelsene som omfattes av rapporten gjelder

Detaljer

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Åpne dører i kontrollutvalgene // Revisjonskriterier i eierskapskontroll // Hvordan bli en effektiv vokter av skattebetalernes

Detaljer

FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI

FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI ISBN: 82-7682-049-2 Opplag: 2000 mars

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer