NOTAT. Utkast til råd til redaksjoner som trues. Landsstyret Trond Idås Dato: Saksnummer: Til: Fra:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT. Utkast til råd til redaksjoner som trues. Landsstyret Trond Idås Dato: 22.01.2013 Saksnummer: 13-60. Til: Fra:"

Transkript

1 NOTAT Til: Fra: Landsstyret Trond Idås Dato: Saksnummer: Utkast til råd til redaksjoner som trues NRs og NJs sekretariat har utarbeidet et utkast til felles råd til journalister, redaktører og redaksjoner som trues. Utkastet følger vedlagt til behandling av NJs landsstyre. Det vil bli behandlet av NRs styre 11. februar. Utkastet til råd kommer i forlengelsen av resultatene i NJs arbeidsmiljøundersøkelse 2012 og truslene mot journalister i Dagsavisen og Aftenposten i oktober. Undersøkelsen viser: at omfanget av trusler er større enn vi har vært klar over, at problemet trolig er økende som følge av at journalister er blitt mer tilgjengelige for publikum via smarttelefoner og kommentarfelt på nett, at mange redaksjoner mangler rutiner for å følge opp medarbeidere som er blitt truet, at få redaksjoner forfølger truslene med anmeldelser. Hovedfunnene følger i vedlagte powerpoint-presentasjon. Problemstillingen ble ytterligere aktualisert med truslene fra grupperingen Profetens Ummah mot journalister i Dagsavisen og Aftenposten i høst. Sakene synliggjorde alvoret i situasjonen, og også ulik praksis i redaksjonene i håndteringen av truslene. Tematikken følges nå opp i SKUP-regi med dybdeintervjuer med journalister og ledere i riksmedier. Funnene vil bli presentert på SKUP. Det vil i denne sammenheng bli laget en rapport med funnene fra arbeidsmiljøundersøkelsen og intervjuene. Prosjektet er finansiert av Fritt Ord. Utkastene til råd bygger på listen NJ har utviklet ut fra erfaringene fra tidligere saker, og innspillene som kom på seminaret NJ og NR arrangerte for redaktører og tillitsvalgte fra riks- og regionale medier i Oslo 9. januar. Den er ikke ment å være en uttømmende liste, men en liste som kan forlenges med nye erfaringer. Den vil være tilgjengelig på NJs hjemmeside. -o- 75

2 Råd til redaksjoner som utsettes for trusler og vold Notat utarbeidet i fellesskap av Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening. Dette notatet er et resultat av en økende tendens til at norske journalister utsettes for trusler fra ulike miljøer og enkeltpersoner. En undersøkelse gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for NJ og NR på forsommeren 2012 bekreftet dette inntrykket. NJ sendte ut en punktvis liste med råd til sine tillitsvalgte høsten I januar 2013 gjennomførte NJ og NR et felles erfaringsseminar om trusler mot redaksjoner og redaksjonelle medarbeidere. Med bakgrunn i NJs råd, og de innspill som kom på seminaret i januar, har NJ og NR i fellesskap utarbeidet dette notatet, som er behandlet i de respektive organisasjonenes styrende organer. Det er viktig å understreke at trusler er svært forskjellige, og må håndteres forskjellig. De rådene vi gir her er ment som en veiledning til redaksjonene om hva man bør være forberedt på, hvilke tiltak som bør vurderes i de enkelte tilfeller. Noen overordnede prinsipper vil etter vårt syn likevel gjelde: Trusler og vold mot redaksjonelle medarbeidere er ingen privatsak. De angår hele redaksjonen og er til syvende og sist en trussel også mot redaktørinstituttet og medienes samfunnsoppgave. Det er et redaktøransvar å håndtere trusler mot redaksjonelle medarbeidere. Lytt til den/de som er utsatt for truslene. Redaksjonelle medarbeidere reagerer forskjellig på trusler, både ut fra egen erfaring og posisjon og ut fra truslenes innhold og opphav. Norske redaksjoner bør som utgangspunkt ha 0-toleranse for trusler og vold. Vårt generelle råd er at alle trusler som oppleves som reelle politianmeldes. Det samme gjelder selvsagt tilfeller hvor redaksjonelle medarbeidere utsettes for vold i kraft av sin stilling. Hvordan håndtere trusler mot redaksjonelle medarbeidere? 1) Informer redaksjonsledelsen om trusselen eller volden. Trusler er ingen privatsak. Det er viktig at redaksjonsledelsen bidrar til å skape et klima som gjør det naturlig å fortelle at man har blitt truet, eller utsatt for vold. Sørg for at det er et opplegg med kollegastøtte for den/de som utsettes for trusler. 76

3 2) Ta kontakt med politiet a) Det er viktig å opprette god kontakt med politiet. Politidistriktene har ansatte med spesialkompetanse på å vurdere trusler. Lytt til politiets råd. De har ofte et godt grunnlag for å vurdere trusselbildet og hvor reelle de enkelte truslene er. b) Be politiet om råd om eventuell: i) Sikring av den truede ii) Sikring av redaksjonen og redaksjonslokalene (fysisk sikring, skjerpet adgangskontroll osv) c) Be om å få en personlig kontaktperson i politiet. d) Be politiet vurdere patruljering ved redaksjonslokalene og der den/de truede bor. e) Be politiet vurdere behovet for voldsalarm 3) Den enkeltes opplevelse av trusselen a) Husk at uansett om truslene vurderes til ikke å representere en reell fare av Politiet, kan den oppleves som så ubehagelige for den/de det gjelder at forholdet bør anmeldes, og at tiltakene som listes opp i det påfølgende bør vurderes av redaksjonsledelsen og den truede, i samråd med tillitsvalgte og/eller verneombud.. 4) Sikring av den truedes bolig a) Arbeidsgiver bør vurdere om den truedes bolig bør gis egne sikringstiltak. Dette kan gjelde installering av for eksempel: (1) Alarm tilknyttet alarmsentral (2) Sikkerhetslås i ytterdør (3) Kikkehull i ytterdør (4) Utendørs belysning med bevegelsessensor b) Vurder bruk av vektere til å patruljere ved boligen. 5) Sikring av reisevei a) Arbeidsgiver bør vurdere tilrettelegging for trygg transport til og fra jobb. Dette kan gjelde for eksempel: i) Tilbud om parkeringsplass i/nær bygget. ii) Tilbud om taxi til/fra jobb iii) Tilbud om følge/ledsager til/fra kollektivt trafikkpunkt iv) b) Vurder å endre rutiner ved reise til/fra jobb (ulike reisetidspunkter/reisemåter) c) Vurder også å endre andre daglige rutiner 6) Andre sikringstiltak for den truede (i samråd med politiet og den truede): a) Avtal faste kontaktpunkter mellom ledelse og den truede. b) Sørg for at den truede umiddelbart kan kontaktes på minst to måter. c) Tilrettelegg arbeidssituasjonen, blant annet med tanke på eventuelle endringer i daglige rutiner jfr 4 b). d) Opprett eventuelt et ekstra telefonabonnement til den truede. i) Vurder om andre i redaksjonen skal ta ansvar for å ta i mot oppringninger/meldinger på det opprinnelige abonnementet. ii) Vurder om epost til den truede skal rutes til en annen adresse. 77

4 e) Vurder om den truede og eventuelt dennes familie bør innlosjeres på hotell for en periode, eller om det er mulig å tilby annet midlertidig bosted. f) Vurder om den truede bør fritas fra jobben en periode, for å få avstand til situasjonen. 7) Sikring av mediehuset/redaksjonen a) Trusler mot medlemmer av redaksjonen skaper ofte frykt blant andre i mediehuset. Arbeidsgiver skal informere de tillitsvalgte og verneombud. b) Arbeidsgiver bør informer de ansatte i samråd med politiet. c) Arbeidsgiver må tenk sikkerhet når det gjelder: i) Bygningsmassen ii) Adgangskontroll 8) Helse m.m. a) I samråd med den truede bør arbeidsgiver informere bedriftshelsetjenesten. b) I samråd med den truede og bedriftshelsetjeneste bør arbeidsgiver dekke den truedes utgifter til: i) Lege ii) Psykolog iii) Fysioterapeut/kiropraktor iv) Trening/Selvforsvarskurs og liknende. 9) Omtale av trusselen og de som truer Det er ansvarlig redaktør som beslutter hvorvidt og i så fall hvordan trusler mot redaksjonen eller mot redaksjonelle medarbeidere skal omtales i eget medium. I tillegg til alminnelige nyhetskriterier er det viktig å lytte til den som er utsatt for truslene. Ut fra alminnelige habilitetskriterier bør den/de truede ikke delta i den redaksjonelle dekningen av trusselen mot en selv, med mindre det skjer på kommentarplass og publikum informeres om dette forholdet. En annen vurdering vil være i hvilken utstrekning trusselen skal påvirke den truedes arbeid med dekningen av de personer/miljøer hvor trusselen kommer fra. Det bør være et mål at de som truer i minst mulig grad skal få påvirke redaksjonens dekning og journalistiske prioriteringer, herunder hvilke redaksjonelle medarbeidere som skal jobbe med hvilke saker. 10) Manual - sikkerhetsansvarlig Vurder å lage en enkel manual for det tilfellet at redaksjonen eller redaksjonelle medarbeidere blir utsatt for trusler. Selv mindre redaksjoner omtaler fra tid til annen personer og miljøer som kan tenkes å ty til trusler for å påvirke redaksjonelle valg og vurderinger. Vurder om det bør oppnevnes en egen sikkerhetsansvarlig i bedriften. 11) Vurder å klage på henleggelser Enkelte redaksjoner har opplevd at anmeldelser av trusler har blitt henlagt av politiet, på et grunnlag som redaksjonen selv stiller seg uforstående til. Vi oppfordrer de 78

5 redaksjoner som mener at politiet urettmessig henlegger anmeldelser om å vurdere å klage til statsadvokaten. Kontakt gjerne NR og NJ i slike situasjoner. Høyesterett har gjennom flere rettsavgjørelser gitt uttrykk for at trusler mot journalister er alvorlig og straffeskjerpende, fordi det berører journalistikkens og medienes samfunnsfunksjon. Etter påtrykk fra NJ og NR har Riksadvokaten i rundskriv til politiet og statsadvokatene gjort det klart at dette er saker som skal prioriteres, av samme grunner. Dersom redaksjonen vurderer å klage på en henleggelse, så ta gjerne kontakt med NJ eller NR. Kopi av eventuell klage bør også sendes til Riksadvokaten. Oslo, 2013-xx-xx for Norsk Journalistlag Trond Idås for Norsk Redaktørforening Arne Jensen 79

6 Trusler og vold mot journalister og redaktører NR og NJs trusselseminar Oslo Trond Idås 80

7 Litt om undersøkelsen Første undersøkelse av sjikane, trusler og vold mot norske journalister Gjennomført som en del av NJs Arbeidsmiljøundersøkelse Juni 2012 Sjikane, trussel og volds-delen av undersøkelsen har gått til yrkesaktive medlemmer i NJ og Norsk Redaktørforening (NR): NJ: 3697 har svart 51 % NR: 218 har svart Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har gjennomført undersøkelsen Ansvarlig: Asbjørn Grimsmo 81

8 I løpet av de siste 5 årene: Utsatt for trusler? Andel journalister/redaktører truet Hvem blir truet? (%) Antall Ja % N NJ % 2845 NR %

9 I løpet av de siste 5 årene: Utsatt for vold? Ja fra kilder/publikum Etter type jobb (%) Antall Ja % N NJ 60 2 % 3682 Foto 6 NR 8 4 % 218 Gj.snitt 2 Reporter 1 Annet

10 Hvem sto bak? Trusler fra grupperinger (%) Vold (antall) NJ Kriminelle Politikere Religiøse Næringsliv Enkeltpers. Andre NJ (N=60) NR (N=8) 84

11 Fikk du hjelp fra kollegene i å håndtere saken Utsatt for sjikane, trakassering, trusler Nei/ I liten grad Middels I stor/ Svært stor grad NJ 38 % 30 % 32 % 886 N Utsatt for vold NJ 42 % 27 % 31 % 36 85

12 Håndterte ledelsen saken på en god måte? Utsatt for sjikane, trakassering, trusler Nei/ I liten grad Middels I stor/ Svært stor grad NJ 37 % 31 % 45 % 863 N Utsatt for vold NJ 37 % 16 % 47 % 38 86

13 Er saken politianmeldt? Sjikane, trakassering, trusler (%) Vold (antall 7 ubesvart) NJ (N=1412) NR (N=132) NJ (N=60) NR (N=8) Ja Nei Ja Nei 87

14 Hvordan har det gått med anmeldelsene? Sjikane, trakassering, trusler Tiltale Henlagt Etterforskes Vet ikke Ubesvart N Alle 13 % 39 % 10 % 38 % 1 % 146 NJ 12 % 37 % 9 % 43 % 0 % 120 NR 19 % 50 % 12 % 15 % 4 % 26 Vold Tiltale Henlagt Etterforskes Vet ikke Ubesvart N Alle 7 % 16 % 3 % 37 % 37 % 68 NJ NR

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-02-11 AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-02-11 AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-02-11 AJ Sak 2013-04: Trusler mot journalister og redaktører - veiledning Som omtalt i statusrapporten til styrets møte 4. desember 2012, ble det 9. januar avholdt

Detaljer

Trusler. Situasjonsbilde og utfordringer for redaksjonelle miljøer.

Trusler. Situasjonsbilde og utfordringer for redaksjonelle miljøer. Trusler. Situasjonsbilde og utfordringer for redaksjonelle miljøer. «Hensikten med å true journalister er åpenbar; å skremme dem fra å skrive. (...) Slike trusler rammer ikke bare den enkelte journalist,

Detaljer

Ute av øye ute av sinn. En rapport om forsvinninger av enslige mindreårige asylsøkere fra norske asylmottak

Ute av øye ute av sinn. En rapport om forsvinninger av enslige mindreårige asylsøkere fra norske asylmottak Ute av øye ute av sinn En rapport om forsvinninger av enslige mindreårige asylsøkere fra norske asylmottak Februar 2008 2 Innhold: Forord 1. Bakgrunn for rapporten...........................................

Detaljer

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering Retningslinjer for vold, trusler og ID Nfk.HMS.2.6.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 01.02.2013 Forfatter Organisasjon- og personalseksjonen Verifisert Bjørnar Nystrand Godkjent Stig Olsen Side 1 av5 Vedtatt i

Detaljer

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 1. Innledning I det følgende vil vi komme med den årlige rapporteringen over klagestatistikk på telefonsalg, samt redegjøre for problemstillinger

Detaljer

Håndbok for. tillitsvalgte

Håndbok for. tillitsvalgte Håndbok for tillitsvalgte N o r s k A r b e i d s m a n d s f o r b u n d Innhold Forord side 3 1. Å være tillitsvalgt 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3. Skriftlige

Detaljer

Fra. til. vanntette skott. content marketing. NJ, medlemmene og tekstreklame. Jens Barland - Trond Idås - August Ringvold

Fra. til. vanntette skott. content marketing. NJ, medlemmene og tekstreklame. Jens Barland - Trond Idås - August Ringvold Fra vanntette skott til content marketing NJ, medlemmene og tekstreklame Jens Barland - Trond Idås - August Ringvold Innholdsfortegnelse Innledning 2 Del 1: Trond Idås og August Ringvold: Spørreundersøkelse,

Detaljer

Innledning. Utvalget. Dette er undersøkelsene. Utvalget har bestått av:

Innledning. Utvalget. Dette er undersøkelsene. Utvalget har bestått av: RAPPORT FRA NJS MIDLERTIDIGUTVALG MARS 2011 1 Innhold Innledning!!!!!!!!!!! 3 Utvalget!!!!!!!!!!! 3 Dette er undersøkelsene!!!!!!!!! 3 Klubblederundersøkelsen!!!!!!!!! 5! Antall midlertidige i bransjen!!!!!!!

Detaljer

Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke for interessante møter og godt samarbeid med Staten vegvesen Region midt.

Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke for interessante møter og godt samarbeid med Staten vegvesen Region midt. Forord Nedbemanning er en smertefull prosess, og det finnes ingen enkel oppskrift for hvordan en vellykket nedbemanningsprosess skal gjennomføres. En godt forberedt og skikkelig gjennomført prosess kan

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet ELEVHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet ELEVHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet ELEVHEFTE 1. innledning I arbeidslivet i Norge er det en rekke lover og regler som gjelder, uansett hvilken jobb man har. Noen regler er bestemt av arbeidsgiveren,

Detaljer

VEILEDER. Slik gjennomfører dere en god programprosess

VEILEDER. Slik gjennomfører dere en god programprosess VEILEDER Slik gjennomfører dere en god programprosess 1 Lokale programprosesser I denne veilederen har vi samlet informasjon som kan være nyttig for deg og lokallaget ditt i forbindelse med programprosessen.

Detaljer

Voldelig. hverdag på jobb

Voldelig. hverdag på jobb Voldelig hverdag på jobb Norge ligger på europatoppen når det gjelder vold og trusler mot ansatte, og antallet har økt de siste årene. Mange er utsatt for skremmende opplevelser på jobb som kan føre til

Detaljer

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling 1. Sammendrag...4 2. En åpen bedriftskultur...5 En åpen

Detaljer

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt.

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt. NOTAT Til: NJs landsstyre Fra: Trond Idås Dato: 15.05.2015 Saksnummer: 15-393 Søknad om konsernlagsstatus for NJ i Mentor Media NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få

Detaljer

Innholdsfortegnelse Vedlegg

Innholdsfortegnelse Vedlegg Nye tider - ny organisering Rapport fra NJs organisasjonsutvalg 02.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Bakgrunn og mandat 3 3. Utvalgets arbeid 4 4. Sammendrag 5 Organisasjonsutvalgets forslag

Detaljer

Gjelder fra: 23.09.2009 23.09.2009

Gjelder fra: 23.09.2009 23.09.2009 Harstad kommune PERSONALREGLEMENTER RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalget Skrevet av: Siw Schultz Gabrielsen Utgave: Godkjent dato: 2.00 23.09.2009 Gjelder fra:

Detaljer

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø Sissel C. Trygstad og Mona Bråten Tilrettelegging i arbeidslivet HMS Utstøting Sykefravær IA Senior/eldre Samarbeidsrutiner Fysisk arbeidsmiljø Hjemmekontor Oppfølgingsplan av langtidssykmeldte Barnepass

Detaljer

Vern av kollektivtransportens ansatte mot vold, trusler og ran. Forord

Vern av kollektivtransportens ansatte mot vold, trusler og ran. Forord Forord Høsten 2000 opprettet Samferdselsministeren en arbeidsgruppe som skulle vurdere tiltak i kollektivtransporten. Initiativet til opprettelsen kom fra LO, fellesaksjonen Sambuss (Norsk Jernbaneforbund,

Detaljer

VOLD, TRAKASSERING OG TRUSSELHANDLINGER MOT ANSATTE

VOLD, TRAKASSERING OG TRUSSELHANDLINGER MOT ANSATTE VOLD, TRAKASSERING OG TRUSSELHANDLINGER MOT ANSATTE Rutiner, prosedyrer og beredskap i Ålesundsskolen Et samarbeidsprosjekt mellom arbeidstakerorganisasjonene, vernetjenesten og undervisningssektoren våren

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED SYKMELDINGSRETT FOR PSYKOLOGER. Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet R-2012-016

EVALUERING AV FORSØK MED SYKMELDINGSRETT FOR PSYKOLOGER. Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet R-2012-016 EVALUERING AV FORSØK MED SYKMELDINGSRETT FOR PSYKOLOGER Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet Dokumentdetaljer Pöyry-rapport nr. Prosjektnr. 5Z090015.10 ISBN 978-82-8232-199-0 ISSN 0803-5113

Detaljer

8 APR. ^^rjo. Arbeidstilsynet. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VEDTAK OM PÅLEGG

8 APR. ^^rjo. Arbeidstilsynet. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VEDTAK OM PÅLEGG l.-ø"^ ",^ ^ Arbeidstilsynet HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VAR DATO 27.04.2009 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Jan Norman Bjørkmo tlf 941 53 217 VAR REFERANSE DERES REFERANSE l '.:8`..^...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

VeiViseR til assistanse

VeiViseR til assistanse VeiViseR til assistanse - for kvinner som er utsatt for menneskehandel Utgitt av krisesentersekretariatet Innhold 3. Forord 4. Intro 5. Del 1, å bli sett 6. Hvorfor akkurat jeg? 7. Ta signaler men hvilke?

Detaljer

FAMILIEVOLD. Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 08-348 443.0. Rundskriv nr. 3 /2008 Oslo, 23. juni 2008

FAMILIEVOLD. Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 08-348 443.0. Rundskriv nr. 3 /2008 Oslo, 23. juni 2008 Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 08-348 443.0 Rundskriv nr. 3 /2008 Oslo, 23. juni 2008 FAMILIEVOLD I. INNLEDNING Vold og andre overgrep som begås overfor familiemedlemmer og andre nærstående er et betydelig

Detaljer

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra:

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra: NOTAT Til: Fra: Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581 Rapport fra Konferanseutvalget 1. Innledning Landsmøtet 2011 vedtok at NJ skal prioritere journalistfaglige konferanser

Detaljer

Rutine for klage- og konflikthåndtering ved Ulshav AS.

Rutine for klage- og konflikthåndtering ved Ulshav AS. Rutine for klage- og konflikthåndtering ved Ulshav AS. Generelt Det er nærmeste leder som er ansvarlig for å håndtere klager og konflikter blant sine medarbeidere og evt. overordnede leder dersom disse

Detaljer

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Rapport 2007:7 Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Vigdis Nygaard Sigrid Skålnes Oppsummering med tilrådinger Oppsummering av evalueringens hovedfunn Denne evalueringen tar for seg

Detaljer

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV.

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ola Winsvold tlf 934 62 614 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 1030 Oslo TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

VEILEDER I MEDIEkontakt

VEILEDER I MEDIEkontakt VEILEDER I MEDIEkontakt for bedrifter i det offentlige markedet Å gjøre de usynlige tjenestene synlige VEILEDER I MEDIEkontakt for bedrifter i det offentlige markedet februar 2008 Innledning Denne veilederen

Detaljer