Spørjeundersøking blant medlemene av Sogn og Fjordane Parkinsonforeining (SFP).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spørjeundersøking blant medlemene av Sogn og Fjordane Parkinsonforeining (SFP)."

Transkript

1 1 Svein Lundevall, 6788 Olden. August Spørjeundersøking blant medlemene av Sogn og Fjordane Parkinsonforeining (SFP). Representativitet i materialet. Spørjeskjema vart sendt ut rundt 20. Juli 2008 med svarfrist 15. August. På det tidspunktet skjemaet vart sendt ut var medlemstalet i SFP 66, av desse tolv som var nærståande, pårørande eller støttemedlemer (heretter nærståande nytta som samlenemning for alle tre kategoriane). Det kom inn 29 svar inntil det vart sett strek Representativiteten for svargjevarane jamført med medlemsmassen kan oppstillast slik: Kvinner Menn Totalt Parkinsonråka Nærståande Medlemsmassen Svargjevarane Geografisk fordeling Ytre/Søre Indre Sogn Ytre/Nordre Indre Sunnfj. Indre Nordfj. Medlemene Svargjevarane Aldersfordeling blant svargjevarane.: Under 50 år år år år over 80 år Eg har ikkje opplysingar om fordelinga av parkinsonråka totalt Sogn og Fjordane, men kan det verke som organisasjonsgraden relativt sett er god i Ytre/Søre og svak i Ytre/Nordre. Jamført mot medlemsfordelinga er svarprosenten lågast i begge dei to ytre einingane og best i Indre Nordfjord. Kvinner er noko underrepresenterte blant svargjevarane og nærståande noko overrepresentert. Det er påfallande få svargjevarar over 80 år og ingen svargjevarar som anten sjølv er på institusjon eller

2 2 som svarar på vegne av ein som er det. Det kan indikere at SFP rekrutterer dårleg medlemer frå desse gruppene. Vidare i framstillinga omtalar ein berre svargjevarar. Ein må ha i minne at svara ikkje treng vere fullt representative for medlemene totalt og endå mindre parkinsonråka totalt i Sogn og Fjordane. All den tid det heile tida gjeld få svargjevarar, er alle tal i absolutte tal utan prosentuering. Opplevd omsorgssituasjon. Svara er delvis gjevne av parkinsonråka sjølv og delvis av nærståande om den parkinsonråka sin situasjon slik dei oppfattar den. Eg har ikkje hatt høve til å sjekke mot andre kjelder om kor dekkande desse oppfatningane er. Ut frå andre liknande undersøkingar legg eg til grunn at det er ein rimeleg grad av realisme i desse oppfatningane. Dei parkinsonråka er nærast knytta til: Ektefelle/sambuar Nær slektning Andre Åleine Er på institusjon At ingen er på institusjon, må vere eit representativitetsproblem jfr. ovanfor om aldersfordeling. Det dominerande trekket er at vel halvdelen bur lag med ektefelle/sambuar og noko under halvparten bur åleine. Ingen føler seg nærast knytta til personar utanfor familien, og berre i svært få tilfelle har dei slik tilknyting til andre enn ektefelle. Omsorgsbehovet treng ikkje berre vere eit resultat av parkinsonsjukdomen. Andre sjukdomar kan anten i seg sjølv eller i samverknad med parkinsonsjukdomen verke avgjerande inn på omsorgsbehovet. Vi veit at med aukande alder vil ein oftare vere utsett for dette anten ein har Parkinson eller ikkje. Ingen av svargjevarane som også har ein annan kronisk sjukdom, meiner at den sistnemnde bidrar meir til omsorgsbehovet enn Parkinson åleine. 16 svargjevarar opplyser at dei også har annan kronisk sjukdom. 9 av desse finn at dette gjev tilleggskomplikasjonar i noko grad, 4 at det kompliserer mykje, 2 finn at tilleggskomplikasjonane er små. Tiltru og opplevd tilgjenge til offentlege støttetenester. Eg har spurt om ein har føler at ulike instansar kan nok om Parkinsons sjukdom. Ut frå ein del kommentarar bør ein sjå på svara som gjeld instansar med liten svarprosent, med ein viss skepsis. Liten svarprosent kan i seg sjølv indikere at ein lite har med desse instansane å gjere og tilsvarande dårleg grunnlag for å ha oppfatningar om dei. Men det kan også indikere at ein i for liten grad søkjer

3 3 desse instansane og/eller at desse instansane i for liten grad tilbyr tenester. Det siste kan i seg sjølv vere ein faktor bak at ein reelt ikkje har innarbeidd seg kunnskap om Parkinsons sjukdom. Fastlegen og fysioterapeuten er omfatta med klårt høgast svarprosentar. Oppfatningar om vedkomande gruppe kan nok om Parkinsons sjukdom: Fastlege Fysioter. Heimehjelp Helseadm. NAV JA NEI Totalt I tillegg er det spurt om sjukeheimpersonell og anna rehabiliteringspersonale. Om sjukeheimspersonalet svarar 9, alle negativt. Om anna rehabiliteringspersonale svarar 10 personar, 2 ja og 8 nei. Kombinasjonen av låg organiseringsgrad blant sjukeheimsklientell med Parkinsons sjukdom og dårleg kompetanse om sjukdomen blant personalet på sjukeheimen, bør vekke ein viss otte. Dersom ein tar total svarprosent som ein indikasjon på kor mykje svargjevarane eigentleg har hatt med gruppene å gjere, framstår eit ganske eintydig bilete: Di meir ein har hatt med gruppa å gjere di meir positivt er inntrykket. Det er kanskje ikkje så overraskande. Eitt interessant spørsmål i det høve er: Kva er årsak og verknad i denne relasjonen. Men det kan vere urovekkande at sjølv i dei to gruppene der ein i størst grad har kontakt,er det ein ganske stor del som meiner at faggruppa ikkje veit nok om Parkinsons sjukdom. 10 av 25 har denne oppfatninga av fastlegen. 8 av 25 har same oppfatning av fysioterapeuten. Eg har også spurt om korleis ein føler tilgangen til tenestene. Her har eg også spurt om dei i det heile har bruk for tenestene frå vedkomande gruppe. Ordna etter fallande svartal får ein følgjande tabell: Fastlege Fysioter. Heimehj. Transp.t. Heimesj.pl. Kulturtilbod Ja Nei Ikkje bruk for Totalt

4 4 Dessutan har ein eit samlespørsmål om andre aktiviseringstilbod (enn kulturtilbod). PÅ dette spørsmålet svarar 14 ja, 6 nei og 5 melder at dei ikkje har noko behov. Det er ikkje kome inn merknader som er indikerer meir konkrete tiltak. Men den låge frekvensen på har ikkje bruk for indikerer at her ligg noko som ein bør avdekke. Lege og fysioterapitenestene er klårt dei ein knyter sterkast behov for. Her synest også tilgangen å vere tryggast, men slett ikkje fulltrygg. Det siste gjeld i meir enn dobbelt så stor grad for fysioterapitenesta som legetenesta. Det kan verke overraskande at så få uttrykker trong for heimehjelpstenester samtidig som svara kan indikere vanskar med å få tilgang til tenestene. Eige funksjonsnivå og støttenettverk frå nærståande. Det kommunale tenesteapparatet vurderer gjerne sitt tilbod om tenester i lys av tenestemottakaren sitt funksjonsnivå og kva støtteressursar vedkomande har i sine omgjevnader. Eg har difor spurt både om korleis svargjevaren vurderer den parkinsonråka si evne til å gjere daglege gjeremål og om dei forventningar kommunen har til den parkinsonråka og denne sine mest nærståande er rimelege. 14 personar svarar på spørsmålet om dei finn kommunen sine forventningar rimelege. Det betyr at ca. halvparten av svargjevarane ikkje heilt veit kva dei skal svare på spørsmålet. Men 11 av desse 14 finn kommunen sine forventningar rimelege, 1 berre dersom det er kombinert med kommunale avlastningstiltak, 3 føler at kommunen skjønar situasjonen, men maktar ikkje følgje opp på grunn av mangel på kapasitet/ekspertise. Når det gjeld evna til å gjennomføre daglege gjeremål er svaralternativa utforma slik at ein kan krysse av fleire svaralternativ samstundes. Såleis får ein heile 40 svar opp på dette spørsmålet. 18 hevdar dei klarar desse sjølve utan assistanse, 11 må ha hjelp av pårørande, ytterlegare 4 klarar det ved hjelp av pårørande om det vert kombinert med avlastningstiltak, 4 må ha hjelp av heimehjelp og 3 av heimesjukepleiar. Ingen nemner institusjonsplass (først og fremst sjukeheim). Det er også spurt m svargjevaren sine restevner av omgjevnadene tenderer til å bli overvurderte eller undervurderte. I så måte føler 7 seg overvurderte og 14 undervurderte. Ein kan jo då tenkje at dei undervurderte kunne ønskje å bli dregne meir med enn dei verkeleg vert. Vi spør difor dei som føler seg undervurderte om dei ønskjer å aktivisere seg meir på nokre utvalde område. Resultata kjem fram av følgjande tabell: Det sosiale livet Yrkeslivet Kulturlivet Ja Nei Totalt Det kan verke som dei fleste av dei undervurderte ønskjer større sosialt omgjenge, men ryggar attende for meir forpliktande aktiviseringsformer trass i at dei sjølve synest dei har eit større restpotensiale enn det omgjevnadene synest å vilja kvittere ut.

5 5 Vurderinga av helseforetakstenesta og denne si samhandling med kommunehelsetenesta så langt det gjeld parkinsonråka. Dei totale svartala i denne bolken er heller låge på dei to siste spørsmåla nedanfor. Materialet kan ikkje gje svar på om dette skuldast manglande røynsler, uvisse om kva som er realistiske forventningar eller ganske enkelt at ein har hatt meir skiftande røynsler med ulike personar innan institusjonshelsetenesta. Resultata kjem fram av følgjande tabell: Tilgang til tenester Informasjon i høve tenesta Oppfølging elles Nøgd Misnøgd Totalt Igjen ser vi prosentvis størst misnøye der svarprosenten er lågast. Tilbodet for dei fleste gjeld nevrologisk avdeling for det meste på Førde Sentralsjukehus. Fleirtalet er likevel nøgde med tilgangen til ein såpass sentralisert funksjon. Det er vanskeleg å avgjere om dei misnøgde er det fordi det i det heile er vanskeleg å få tilgang til adekvat ekspertise eller om det er den geografiske avstanden i seg sjølv som er problemet. Når det gjeld samhandlinga mellom helseforetakstenesta og den kommunale helse og omsorgstenesta, kan det ha både ei geografisk og ei fagleg/logistisk side. 18 personar har svart på spørsmålet om samhandling. 1 meiner at samhandlinga verkar svært bra, 12 meiner ganske bra, 3 meiner den held ikkje heilt mål og 4 at den er dårleg. Kven er misnøgde. Eg har teke ut dei svargjevarane som er mest misnøgde og sett om det er noko særkjenne ved deira bakgrunnsvariablar jamført med dei andre. Misnøyegruppa er så langt det gjeld kommunehelsetenetsta dei som har uttrykt misnøye på minst to av dei fire spørsmåla om fastlegane og fysioterapeutane. Desse er valde fordi dei har høge svargjevartal og tydelegvis vert vurderte som dei mest sentrale gruppene for parkinsonråka innan den kommunale helsetenesta. Dette gjev også ei gruppe på 7 misnøgde. Tilsvarande gruppe i høve helseforetakstenesta vert identifisert ved at dei har svart eitt av dei to negative alternativa under spørsmålet om samhandling og har sagt seg misnøgd med tilgangen på tenester der, eller har sagt seg misnøgd med det eine og lete være og svare på det andre. Det gjev 7 misnøgde.

6 6 To svargjevarar er i begge misnøyegruppene. Ser vi samla på begge misnøyegruppene er det eit visst tyngdepunkt i aldersgruppa over 70 år, 10 av 12 er kvinner. Gjennomsnittalderen blant kvinnene er høgare enn blant menn, slik at dette i seg sjølv kan forklare noko av skilnaden mellom kjønna. Men skilnaden er likevel så stor at det kan verke sannsynleg at her er også ein genuin kjønnskomponent. 5 bur lag med ektefeller, 7 bur åleine. 7 av tolv har ein annan kronisk sjukdom med eit tyngdepunkt der denne sjukdomen kompliserer stoda noko. Indre Nordfjord er klårt overrepresentert blant dei misnøgde, noko mindre i Ytre/Søre og Indre Sogn. Ingen i misnøgdsgruppa, slik den her er definert, kjem frå Indre Sunnfjord. Ser vi meir spesielt på misnøgdgruppa for Helseforetaket, endrar ikkje aldersbiletet og kjønnsbiletet seg nemnande. Det høvesvise innslaget av åleinebuande vert noko sterkare. Innslag av personar med annan kronisk sjukdom vert høvesvis om lag det same. Det geografiske biletet endrar seg heller ikkje nemnande. Motstykket til dette er at det blant dei misnøgde med kommunetenestene er noko sterkare innslag av dei som bur lag med ektefelle. Hovudbiletet er likevel at i dei deler av fylket med flest misnøgde totalt, omfattar denne misnøya begge nivå. Ei mogeleg forklaring kan vere at samspelet mellom nivåa verkar inn på omdømet til begge nivå. Vi veit dessutan at nokre deler av fylket har vanskelegare å rekruttere personell og sikre stabilitet og kontinuitet i tenestene. Det klåraste fellestrekka for dei misnøgde, felles for begge tenestenivå, er etter dette kjønn, alder, om ein har ein annan kronisk sjukdom, dinest om ein bur åleine eller lag med ektefelle, og i noko mon geografi. Ein lyt likevel minne om at tala er særs små, slik at desse funna må få meir preg av å vere hypotesar enn konklusjonar. Samla konklusjonar. Det verkar at dei fleste synest dei får ei adekvat oppfølging frå helse og omsorgstenestene på begge nivå. Dette er ein kvalitet. Såpass mange er likevel misnøgde at det gjenstår ein del utfordringar med å sikre gjennomgåande kvalitet på kvart av tenestenivåa og samhandlinga dei imellom. Det kan vere særskilt grunn til å fokusere på kvalitetsomsynet på sjukeheimane. Det kan vere at SFP også sjølv har ei særskilt utfordring her ut frå den låge organiseringsgraden blant sjukeheimsklientellet med Parkinsons sjukdom. Det er i materialet ein viss inkonsistens mellom oppfatninga om i kva mon dei parkinsonråka har ressursar intakte og i kva mon ein vil aktivisere seg tilsvarande. Mykje kan tyde på at dei sterkast råka er underrepresenterte i materialet. Det kan reflektere at dei også er underrepresenterte i medlemsmassen evt. representert ved nærståande. Det er såleis påfallande at ingen av svargjevarane refererer til nokon parkinsonråka som er på institusjon. Medlemsmassen er ujamt fordelt i fylket. I høve til folketalet er særskilt den nordvestlege delen av fylket underrepresentert. Det kan også trenge ei forklåring at blant svargjevarane refererer det berre i to tilfelle til medlemer over 80 år. Få får Parkinsons sjukdom medan dei enno er relativt unge. Like

7 fullt kan det vere påfallande at der er ingen svargjevarar under 50 år. Dette kan indikere uutløyst medlemspotensiale i kvar ende av den aktuelle aldersskalaen. 7

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar

Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar Finn Ove Båtevik Artikkelen byggjer på ei undersøking blant ungdom i utkantkommunar. Undersøkinga viser store variasjonar i kva grad ungdom

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Langt igjen? Levekår og sosial inkludering hos menneske med fysiske funksjonsnedsetjingar. nr 12/13 12/2013

Langt igjen? Levekår og sosial inkludering hos menneske med fysiske funksjonsnedsetjingar. nr 12/13 12/2013 ISBN 978-82-7894-482-0 0ISSN 0808-5013 Levekår og sosial inkludering hos menneske med fysiske funksjonsnedsetjingar Jon Erik finnvold 12/2013 Rapport nr 12/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge KPI-Notat 2/2006 Kven skal bera børene? Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Ca. 65000 menneske er i

Detaljer

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester SOGN OG FJORDANE Utskriving av pasientar som har behov for kommunale tenester Status, erfaringar, dialog og forbetringsframlegg Jan Helge Dale, Inghild Mowatt og Vidar Roseth Januar 2015 Innhald 1. Innleiing.

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5 T ILSYNSMELDING 2005 Innhald side Å lære av seg sjølv og andre... 3 Blir minst mogleg tvang brukt?... 4 5 Har langvarige og samansette behov får eit stykkevis og delt tenestetilbod?... 6 7 Alvorlege manglar

Detaljer

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland NOTAT 2009 16 Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland Arild Spissøy Åshild Hjørnevik Serie Redaktør Tittel Forfattarar Prosjekt Notat Agnar Hegrenes

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer

Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer ARTIKKEL 3 Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer I denne artikkelen presenterer vi ulike metodar som fylkesmennene har prøvd ut under satsinga på tilsyn med tenester til eldre i 2009 2012.

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Helen Berg Bjarte Alnes Rigmor Einang Alnes Senter for omsorgsforskning Rapportserie nr. 3/2014 Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp

Detaljer

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 ARTIKKEL 2 Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 Tilsyn er risikoinformerte. Tilsynsorganet leitar der det er mest sannsynleg at det finst svikt som får alvorlege

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

Etter- og vidareutdanning i kroppsøving Behov, organisering, innhald og økonomi

Etter- og vidareutdanning i kroppsøving Behov, organisering, innhald og økonomi Arbeidsrapport nr. 139 Frode Sætre Etter- og vidareutdanning i kroppsøving Behov, organisering, innhald og økonomi Ei kartlegging av personell utdanna ved Lærarutdanninga i Volda i perioden 1970 2000 Forfattar

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

«Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport. Samarbeidsrådet for Sunnhordland

«Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Rapport «Byen og regionsenteret Stord» 30. desember 2014 «Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport Samarbeidsrådet for Sunnhordland Tittel: Prosjektnr.: 2091

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE!

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! Småbruk som ressurs for busetting Av Henry Mæland Rapport nr 222 2005 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2005 Rapport nr. 222 ISBN 82 741 243 7 ISSN 1501 9918 Pris:

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Heimesjukepleiarens perspektiv på forhold som fremjar palliasjon i heimen

Heimesjukepleiarens perspektiv på forhold som fremjar palliasjon i heimen 64 Klinisk Sygepleje 27. årgang nr. 1 2013 Originalartikel Heimesjukepleiarens perspektiv på forhold som fremjar palliasjon i heimen Home care nurses perspectives of factors of importance for their ability

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 07 24 «Arbeidstilsynet arbeider for eit godt arbeidsliv.

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer