Internasjonale økonomiske kriser Fra tidligere forrige forelesning: Eurosonekrisa ?: ECN 120: penge- og finanspolitikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internasjonale økonomiske kriser Fra tidligere forrige forelesning: Eurosonekrisa 2011-1?: ECN 120: penge- og finanspolitikk"

Transkript

1 Forelesning 9: Internasjonale kriser og stabiliseringspolitikk (2) Formål: stabiliseringspolitikk oversikt gjeld, formue og inntekt i EU-sona mulighetene for å bruke finans- og pengepolitikk i EU-sona Eirik Romstad Handelshøgskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1:30 Internasjonale økonomiske kriser Fra tidligere forrige forelesning: Eurosonekrisa ?: ECN 120: penge- og finanspolitikk Disposisjon repitisjon penge- og finanspolitikk oversikt gjeld, formue og inntekt i EU-sona mulighetene for penge- og finanspolitikk 2:30 E. Romstad: ECN 122 Forelesning 9 1-2

2 ... internasjonale kriser (2) Frank & Bernanke (11-12), McDowell m.fl. (22-23) Tilleggslitteratur (lenker kursweb) Hovedbudskap land med Euro (eller fastkurs): færre muligheter (ingen valutakorreksjon) pengepolitikk vanskelig pga. at rentene har vært låge, men nylig en auke i rentene i enkelte land finanspolitikk vanskelig pga. stor off. gjeld 3:30 Pengepolitikk (1) Bakgrunn for pengepolitikken som tiltak mot resesjon: gi folk meir penger auker forbruket (3 hovedtyper av tiltak) (1) Auke pengemengda kvantitetsteorien for penger: mv = py ulempe: inflasjon m (men denne ulempen kan være mindre enn fordelen v/ auka aktivitet) (2) Senke styringsrenta (sentralbanken si rente til bankene) gjør kaptital billigere e bankrentene o 4:30 E. Romstad: ECN 122 Forelesning 9 3-4

3 ... pengepolitikk (2) (3) Redusere reservekravet bankene kan låne ut en større andel av kapitalen e tilbudet på kapital auker e renta faller Pengepolitikken også sentral på lang sikt pengepolitikk skal ikke gi noen overraskelser (forr. sentralbanksjef i Norge: når markedene allerede har prisa inn justeringer i renta, da virker pengepolitikken bra) forutsigbar (penge)politikk = lettere å tolke prisinfo. e mindre "risikofylt" handlingsmiljø e større økonomisk aktivitet 5:30 Finanspolitikk (1) Bakgrunnen for finanspolitikken: fall i samla etterspørsel e tilbud > etterspørsel e aukende arbeidsløyse sjølforsterkende effekt: folk uten jobb har mindre kjøpekraft (negativ tilbakekopling) Finanspolitikk = "gjenreise" etterspørselen senke skatter/avgifter, dvs. T o e cm e E(p) m auke off.forbruk, dvs. gm e E(p) m problem: S off = T - g (budsjettoverskudd) o (langvarig budsjettunderskudd ) e E(p) o (Rikardiansk ekvivalens) 6:30 E. Romstad: ECN 122 Forelesning 9 5-6

4 ... finanspolitikk (2) Ekstra mulig problem m/ reduserte skatter viss forbrukerne ikke forventer at økonomien bedres (men at nedgangen fortsetter) forsiktige med å kjøpe varige konsumgoder og kapitalgoder forventa auke i samla etterspørsel skjer ikke forbrukerne sparer i stedet e renta går ned (men trenger ikke å føre til auka investering viss bedriftene også har pessimistiske forventninger) Likviditetsfella (Keynes) 7:30... finanspolitikk (3) Motivasjon til Keynes: knekke likviditetsfella depresjonen på 30-tallet: rikelig med kapital, men lite investering = likviditetsfella Keynes forslag: auke g (offentlig forbruk) off.sektor ikke følsom på samme måte som privat sektor for pessimistiske forventninger om framtida Privat sparing i sør-eu skeivt fordelt - de rike sparer, de fattige "klarer seg" på et vis e tvilsomt om Rikardiansk ekvivalens 8:30 E. Romstad: ECN 122 Forelesning 9 7-8

5 Sammenlikn.: penge-/finanspol. (1) Tradisjonell oppsummering Fordel penge- over finanspolitikk når pengepolitikken styres av sentralbanken (etter fullmakt), lettere å gjøre raske endringer i pengeenn finanspolitikken eks. Norge: Norges banks rentemøter (som bestemmer pengepolitikken "uavhengig" av Stortinget) mindre følsom for Rikardiansk ekvivalens s off.gjeld auker ikke 9:30. sammenlikn.: penge-/finanspol. (2) Fordel finans- over pengepolitikk pengepolitikken vil normalt ikke fungere under "likviditetsfella" (under pessimistiske forventninger) der enkelte typer finanspolitikk ( g m ) kan fungere finanspolitikken forventa å være meir egna for større resesjoner Muligheter for å kombinere penge- og finanspol. kan redusere noen av ulempene forbundet med sterk bruk av ett virkemiddel... men utfordringer med dosering og etterprøving (hva fungerte/fungerte ikke = hva kan vi lære) 10:30 E. Romstad: ECN 122 Forelesning

6 . sammenlikn.: penge-/finanspol. (3) Nye utviklingstrekk / forskningsinnsikt Bank- og finanssektoren/kreditmarkedene langt viktigere enn tidligere antatt i makro = ny vekt på pengepolitikken? finanskrisa: utløst av banksektoren (subprime lån) "Eurosonen": opprettholde tillit til finans/bank viktig for å få økonomien til å fungere spes. i land der problema har vært sterkest i privat sektor = Spania, Portugal og Kypros også utafor Eurosonen: Kina, Japan, USA (usertifiserte lån) 11:30 Gjeld, formue og inntekt (1) Statsgjeld i % av BNP (2012:Q3) Hellas (EL) på topp (152%), deretter Italia, Portugal og Irland 12:30 E. Romstad: ECN 122 Forelesning

7 ... gjeld, formue og inntekt (2) Endring i statsgjeld i % av BNP (Q3:11 - Q3:12) Hellas (EL) størst nedgang (11%), etterfulgt av Ungarn og Latvia hjelpepakkene virker delvis, men sparepol. e økonomien "krymper" 13:30... gjeld, formue og inntekt (3) Gjeldsbelastninga påvirker økonomien negativt Fra forrige gang: S off = T o - g m < 0 e off.gjeld m: D t = (1+r ) D t-1 + g t - T t rentekostnad for å unngå at gjelda auker: r D t-1 Hva betyr dette - eks. Hellas rentekostnad for å unngå at gjelda auker: r D t-1 = rente x 1,5 x BNP reduksjon i statlig gjeld Q3:11 - Q2:12 = 14,5 % (= - 11% (Q3:11-Q3:12) + 3,5% (Q2:12-Q3:12) innstramming i gresk økonomi Q3:11-Q2:12 = (rente + 14,5%) x 1,5 x BNP viss renta er 5,5% så er innstramminga 30 % 14:30 E. Romstad: ECN 122 Forelesning

8 ... gjeld, formue og inntekt (4) Hellas (forts.) sjøl m/ 0% rente enn i eksemplet så er innstrammingene i gresk økonomi > 20% i perioden Q3:11-Q2:12, har vedvart inn i 2013 resultat: samla innenlandsk etterspørsel går ned arbeidsløysa auker (og skatteinngangen ned) Hellas i Euro-sona e ingen hjelp i valutakorreksjon... men ved utmelding av Euro-sona så må Hellas svare for gjelda i "nydrakmer" (og det er også dyrt)... gjeld, formue og inntekt (5) Renteutvikling ens profil, men land med høg gjeld (Hellas, Portugal og Kypros) sliter fortsatt = langsiktig rente > 5 % Forsiktig å generalisere fra Hellas, men illustrerer utfordringene land med høg statsgjeld står ovafor 16:30 E. Romstad: ECN 122 Forelesning

9 ... gjeld, formue og inntekt (6) Mulige tiltak: (1) forlate Eurosonen (vanskelig for land med stor andel gjeld i utl.) s innenlandsk aktivitet gir innt. i egen valuta som er lågt verdsatt (jfr. Argentina) 17:30... gjeld, formue og inntekt (7) Mulige tiltak: (2) aktivitet m e eksport m eks: Irland (som er i ferd med å lykkes) 18:30 E. Romstad: ECN 122 Forelesning

10 ... gjeld, formue og inntekt (6) Kommentar til tilleggslitteratur Eurostat (4 s): statsgjelda oppdatert oversikt (siste 2012) endring over tid Europeiske sentralbanken (113 s) husholdningsdata fra 2002 noen måleproblem (kommentert i rapporten), men likevel interessant for å forstå grunnlaget for at "hjelpepakkene" har fått den utforminga de har (fokus på redusert budsjettunderskudd) 19:30... gjeld, formue og inntekt (8) Nettoformue (median) Privat sparing en del av total sparing 20:30 E. Romstad: ECN 122 Forelesning

11 ... gjeld, formue og inntekt (9) Median Income (EUR Thousands) Forholdet mellom inntekt og nettoformue 21:30... gjeld, formue og inntekt (10) Privat sparing vesentlig større i en del sørlige økonomier i EU enn i nord mye av sparinga i bolig (verdi fra 2002) e land med stor andel folk som leier (f.eks. Tyskland) ligger "lågt" i privat formue talla er median (50% percentilet), ikke snitt... likevel: vesentlig privat formue "i sør" som ikke har blitt gjenstand for beskatning låge inntekter i mange av de samme landa gjør at slik beskatning ikke er realistisk... men lett å skjønne "nordlig irritasjon" 22:30 E. Romstad: ECN 122 Forelesning

12 Rom for finanspolitikk (1) Land med høg offentlig gjeld og liten verdiskapning (låg inntekt) - lite rom for å auke... g for å auke samla etterspørsel... skatt på arbeid/forbruk (deler av T i S off = T - g)... men noe rom for noe auka formuesbeskatning (men ikke så mye: samla sparing blir den samme om det spares privat eller offentlig) "Hjelpepakkene" for å holde staten solvent Hellas: nedgang i statsgjelda Q3:11-Q2:12, men svikt i skatteinntekt (s lågkonjunktur) auke Q3:12 23:30... rom for finanspolitikk (2) Den europeiske "krisemedisinen" ytterligere innstramninger (red. off. gjeld) forsterker krisa :: D t = (1+r ) D t-1 + g t - T t regninga betales i nord e liten vilje til høg g e kutt i g : forsterker manglende etterspørsel Tre valg: (1) auke samla etterspørsel v at nord "subsidierer" g i sør (gunstige lån eller overføringer) fordel: kan løfte "kriseøkonomiene" i sør) ulempe: belaster nord (som heller ikke er veldig solid) e fare for at krisa sprer seg 24:30 E. Romstad: ECN 122 Forelesning

13 ... rom for finanspolitikk (3) Tre valg (forts.): (2) la "sør" klare seg sjøl men forsøke å beholde Euro gjennom noe hjelp (litt som dagens "krisemedisin") fordel: Euroen overlever? ulempe: ingen valutakorreksjon... rom for finanspolitikk (4) Land med stor statsgjeld og egen valuta? eget BNP i nasjonal valuta e gjeldsbyrden blir enda større i forhold til BNP valutakorreksjon e (i) dyrere import og (ii) bedre forhold for eksportindustrien e oppsving for innenlandsk økonomi (3) la "sør" klare seg sjøl fordel (1): belaster ikke nord direkte fordel (2): ansvarliggjør politikere i sør ulempe: Euro-samarbeidet sprekker 25:30 Argentina valutakorreksjon har fungert utenlandsgjeld restrukturert (enige med de fleste kreditorer om "søppelgjeld", men denne avtalen utfordra i rettssystemet i kreditorlandet) 26:30 E. Romstad: ECN 122 Forelesning

14 Rom for pengepolitikk (1) Før 2008: Låge renter i "sør" som følge av Eurosamarb. :: en del av årsak til dagens problem Vil rentenedsettelse/redusert reservekrav fra den europeiske sentralbanken fungere? Sør: rentenivået på tur opp mot 5% mange mindre bedrifter sliter når kunder ikke betaler/betaler seint e resesjonen tiltar? naturlig utvikling gitt at risikoen auker rentenedsettelse/redusert reservekrav kan løse problemet på kort sikt, men risikoen stor viss det ikke fungerer 27:30...rom for pengepolitikk (2) Risikoen med pengepolitikk statlig gjeld auker på kort sikt viss økonomien ikke kommer seg i løpet av relativt kort tid (1-2 år): enda meir statlig gjeld (e vegen ut av uføret enda brattere) kreditorene går med i dragsuget Erfaringene fra Argentina: må ha en "plan" for hvordan gjelda skal behandles = hvordan... restrukturere aukende statsgjeld... prise risiko (= kartlegge risikopreferanser) 28:30 E. Romstad: ECN 122 Forelesning

15 Oppsummering EUs "krisemedisin" (mellomstrategien (2) i finanspolitikken) har sanns.vis forsterka krisa alternativa (1) "støtte til g fra nord + forbli i Eurosona" eller (3) "bryte med Euro" kanskje mindre dårlig Begrensa rom for "egen finansiert" finanspolitikk statsgjelda er allerede stor og risikoutsatt liten vilje fra andre land til å bistå slik at ekspansiv finanspolitikk kan føres Pengepolitikk: kan fungere, men viss den ikke gjør det så auker risikoen (kreditorer i dragsuget) 29:30 Oppfølgingsspørsmål Drøft fordeler og ulemper med alternative EU-strategier alternativa (1) "støtte til g fra nord + forbli i Eurosona" eller (3) "bryte med Euro" Betydelig privat formue i sør - virkemiddel for at denne kapitalen kan bidra til å redusere krisa i sør på kort sikt og vekst på lengre sikt Hvilke forhold er viktige for at pengepolitikken skal kunne fungere i sør 30:30 E. Romstad: ECN 122 Forelesning

ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler

ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler 1 ECN 122: Kandidatnummer: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Handelshøgskolen - UMB Eksamen i: Verktøy: ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer).

Detaljer

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen kan det utvikle seg til en bankkrise? De store statsgjeldsproblemene i USA og Europa og lite styringsdyktig politisk ledelse skaper mistillit og usikkerhet

Detaljer

Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden

Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 11/11 Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden 1. Sosial tragedie 2. Dramatiske tiltak 3. De verst utsatte 4. Forsøk på løsning

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesningsnotat 9, februar 2015 Rente og pengepolitikk 1 Innhold Rente og pengepolitikk...1 Hvordan virker Norges Banks styringsrente?...3 Pengemarkedet...3 Etterspørselskanalen...4 Valutakurskanalen...4

Detaljer

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

EUROEN I KRISE? 2013

EUROEN I KRISE? 2013 EUROEN I KRISE? EUROEN I KRISE? 2013 Europabevegelsen: Temaheftet er økonomisk støttet av Utenriksdepartementet 1. utgave, april 2013 Redaksjon: Irene Johansen, Tor Steig, Kristian Steinnes, Eva Cecilie

Detaljer

Finanspolitikk og finanskrise hvilken effekt har egentlig finanspolitikken?

Finanspolitikk og finanskrise hvilken effekt har egentlig finanspolitikken? Finanspolitikk og finanskrise hvilken effekt har egentlig finanspolitikken? Nina Larsson Midthjell, doktorgradsstipendiat ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo 1 Artikkelen drøfter i hvilken utstrekning

Detaljer

Tema. 13,4% Italia 23% 21% FØR KRISEN LÆRDOMMER VÆR BEREDT! BOLIGBOBLER DEMONSTRASJONER MOT REFORMER RENTER HØY ARBEIDSLEDIGHET GJELD

Tema. 13,4% Italia 23% 21% FØR KRISEN LÆRDOMMER VÆR BEREDT! BOLIGBOBLER DEMONSTRASJONER MOT REFORMER RENTER HØY ARBEIDSLEDIGHET GJELD Tema lærdommer fra finanskrisen Den økonomiske krisen i Europa FØR KRISEN Gode tider optimisme og undervurdering av risiko gjorde det lett å finansiere oppbygging av gjeld i Europa 500 LÆRDOMMER Lærdom

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014. Hanna Klette Bøhler

En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014. Hanna Klette Bøhler En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014 Hanna Klette Bøhler MASTEROPPGAVE I GRADEN MASTER IN ECONOMICS Økonomisk institutt Universitetet i Oslo Mai 2013 I En kontrafaktisk analyse

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Mot full krise i Europa

Mot full krise i Europa Mot full krise i Europa 4. juni 2012 Svak global vekst øker risikoen for bankkrise i Europa Veksten globalt bremser opp, anført av beskjeden vekst i USA, avtagende i Kina og fallende vekst i mange land

Detaljer

EUROPA I KRiSE. www.umeu.no

EUROPA I KRiSE. www.umeu.no EUROPA I KRiSE www.umeu.no INNLEDNING Europa er inne i en økonomisk, politisk og sosial krise. Problemet er størst i eurolandene, spesielt de søreuropeiske. I skrivende stund har fem land mottatt kriselån

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Er finanskrisen påviselig på torske- og laksenæringen?

Er finanskrisen påviselig på torske- og laksenæringen? Er finanskrisen påviselig på torske- og laksenæringen? av Astrid Antonsen Segtnan Masteroppgave i økonomi og administrasjon Studieretning økonomisk analyse (3 studiepoeng) Handelshøgskolen i Tromsø Universitetet

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2012

EKSPORTEN I AUGUST 2012 JLR/ 20.9. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I AUGUST 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL August 2012 Verdiendring

Detaljer

Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer

Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer Mange analytikere og kommentatorer forventer økt bærekraftig global realøkonomisk trendvekst i 2014, men tallene fra årets første kvartal gir liten

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer

Meld. St. 1 (2014 2015)

Meld. St. 1 (2014 2015) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 65, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 Faks: 55 38 66 1 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE ETTER FINANSKRISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE ETTER FINANSKRISEN Seminar for Elektroforeningen, torsdag 3. desember 2009 Arne Jon Isachsen, Handelshøyskolen BI DE ØKONOMISKE UTSIKTENE ETTER FINANSKRISEN 1. Finanskrisen 2. Globale ubalanser 3. Vil det likevel gå bra

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2012

EKSPORTEN I JANUAR 2012 JLR/ 15.2. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JANUAR 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Januar 2012 Verdiendring

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel i pengepolitikken 1

IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel i pengepolitikken 1 IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel i pengepolitikken Steinar Holden, 9. september 004 Kommentarer er velkomne steinar.holden@econ.uio.no IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel

Detaljer