Pengepolitikken og sentralbanken sin rolle

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pengepolitikken og sentralbanken sin rolle"

Transkript

1 Forelesning 7: Økonomien på kort sikt: Pengepolitikk Formål: å gi oversikt over pengepolitikken = hvordan kan pengepolitikken brukes til å styre den økonomiske utviklinga sterke og svake sider ved pengepolitikken Eirik Romstad Handelshøgskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1:30 Pengepolitikken og sentralbanken sin rolle McDowell m.fl. (26), Frank & Bernanke (12) Konjunktursvigninger :: produksjonsgapet :: avvik potensiell og faktisk produksjon virkninger på arbeidsmarkedet (tap av velferd og kompetanse) s hva slags arbeidsløyse Politikkalternativ finanspolitikk (Keynesiansk motkonjunktur) pengepolitikk 2:30 E. Romstad: ECN 120 Forelesning 7 1-2

2 To markder = to priser = to renter Kapitalmarkedet (investering og sparing): (kapitalmarkedsrenta)renta er prisen på "langsiktig" kapital Pengemarkedet (prisen på penger NÅ): (pengemarkeds)renta er prisen på ("kortsiktig") likviditet De to markedene er kopla normalt: de to rentene ganske like i verdi men noen ganger: kortsiktig verdi av å være likvid høgere enn den langsiktige verdien av investering og sparing Sentralbankene (1) Direkte oppgaver = operativt ansvar (i land med moderne oppsett for sentralbanken) bestemme pengemengda i en økonomi (relevans for konjunkturpolitikke (se forel. 4): kvantitetslikninga for penger "pengelikninga" mv = py merknad: skjer ved å la "seddelpressa gå" rentepolitikken (kan styres direkte eller i forb. m/ pengemengda) oversikt og regulering av finans- og kapitalmarkeder merknad: Norge - eget finans- og kredittilsyn (USA: Securities and Echange Commission SEC) 3:30 4:30 E. Romstad: ECN 120 Forelesning 7 3-4

3 ... sentralbankene (2) Indirekte oppgaver (kopla til direkte ansvar) Stabilisering av finansmarkedene i vanskelige tider (v/ resesjon): sørge for at bankene er likvide = unngå "bankrush" Stabilisering av økonomiske svigninger "styre" inflasjonen = opprettholde inflasjonsmål "styre" rentenivået sette avkastning på statsobligasjoner (den risiko- frie renta som setter standarden for kapitalmarkedene) "styre" realrenta = nominell rente minus inflasjon 5:30... sentralbankene (3) Sentralbanken kan styre realrenta gjennom: pengepolitikken (pengemengda setter r, prisen på penger) og styringsrenta (rente til bankene på kortsiktige lån) pengemengda påvirker også inflasjonen (mv=py) på kort sikt... men dette er kun på kort sikt - når p = M ( v'/y' ) = M (konstant) (jfr. forelesning 5)... på lang sikt - meir usikkert om sentralbanken kan styre realrenta 6:30 E. Romstad: ECN 120 Forelesning 7 5-6

4 ... sentralbankene (4) Virkninger av realrenta på økonomien for bedriftene: låg rente gjør fleire investeringer lønnsomme auka umiddelbar økonomisk aktivitet ( fra y = c + i + g ) s i m i me framtidig y m for forbrukerne: låg rente reduserer alternativverdien av sparing e "investering" i kapitalgoder og kjøp av varige goder relativt sett meir lønnsomt Realrenta og kortsiktig likevekt bindeledd til planlagt investering 7:30... sentralbankene (5) Intrabankmarkedet = kortsiktig "over natta" marked for at bankene skal være likvide Jan-Feb. 2009: DnB - renta i intrabankmarkedet på fleire 100% Sentralbanken: likviditet til intrabankmarkedet, e redusere intrabankrenta (noe som gjøres viss intrabankrenta forblir høg for en lengre periode) sentralbanken kan gjennom styringsrentene (anbefalt pris på likviditet) bidra til at rentene i intrabankmarkedene er stabile (og ganske lik kapitalmarkedsrenta) på lengre sikt 8:30 E. Romstad: ECN 120 Forelesning 7 7-8

5 ... sentralbankene (6) Mange land velger "uavhengig" sentralbank: fordel: "fagstyrt" sentralbank potensiell fare: "frakopla" fra finanspolitikken (som i større grad er "politikerstyrt" s skatte- og avgiftspolitikken bestemmes i parlamentene (Norge: Stortinget) Financial Times (21.jan. 2013) uro over at fleire land reduserer sentralbankenes frie rolle e større grad av politikerstyring i pengepolitikken? Hvor uavhengig er Norges Bank? NB rammestyrt gjennom Pengepolitisk forskrift: 1: Pengepolitikken bidra til stabilitet i pengeverdi og vekslingskurs bidra til redusert usikkerhet om pengepolitikken støtte opp under finanspolitikken (fra Stortinget) NB har operativt ansvar 2: NB redegjør jamnlig for vurderingene bak pengepolitikken 3: Kronekursen skal være markedsbestemt 9:30 10:30 E. Romstad: ECN 120 Forelesning

6 ... uavhengig er Norges Bank... (2) Styringsrentene D-lånsrenta (dagliglånsrenta) = rente på bankene sine lån (for å være likvide) fra NB foliorenta = rente på bankene sine innskudd i NB Styringsrentene: prissignal til bankene om pengemarked på litt lengre sikt e pengemarkeds- og styringsrentene er normalt ganske like (ingen uventa kortsiktige behov for likviditet)... men når det uventa skjer, kan intrabankrentene være mange ganger høgere enn styringsrentene 11:30... uavhengig Norges Bank... (2) NB prognoser- styringsrenta : Prognosen fra medio 2014 NB si nedjustering av styringsrenta i des. '14 slik sett ikke overraskende 12:30 E. Romstad: ECN 120 Forelesning

7 Pengepolitikk og konjunkturer (1) Konjunktursvigninger eksterne sjokk (krig, matvaremarkeder) Inflasjon svekka empirisk grunnlag for kopling inflasjon-arbeidsløyse (Phillipskurva) "stagflasjon" = høg inflasjon og arb.løyse på samme tid Inflasjon Arbeidsløyse stagflasjon 13:30... pengepolitikk og konjunkturer (2) Prisene på kapitalgoder og finansobjekt (aksjer) bør sentralbankene ha ei rolle her? Svar: NEI fordi vanskelig å oppdage "finansbobler" på forhand (= før de "sprekker") hvorfor skal sentralbanken være bedre til å avsløre "bobler" før investorene i markedet? i stedet for å kontrollere prisen ("shoot the messenger"), bedre å styre underliggende prosesser som kan skape bobler via rentepolitikken boligboble unngås bedre med en eiendomsskatt 14:30 E. Romstad: ECN 120 Forelesning

8 ... pengepolitikk og konjunkturer (2) Forutsigbarhet i den økonomiske politikken (Kydland og Prescott - igjen) Sverre Gjedrem (forrige dir. i Norges Bank): politikken er forutsigbar viss markedsrenter og aksjekurser ikke påvirkes av "rentemøtet" fordi aktørene allerede har prisa inn bestemmelser fra "rentemøtet" (viss disse ikke er overraskende) Generelt: sentralbanken ikke bedre enn andre til å forutsi hva som skjer i finansmarkedene... men sentralbanken kan ha andre målsettinger enn markedsaktørene e mulig grunnlag for at sentralbankene bør "styre" 15:30 Makroøkonomi og pengemarkedet Forhold som påvirker nytten med å ha likvider realrenta (høg rente auker alt.kostnaden m/ å være likvid) høg realinntekt/bnp (auker behovet for likviditet s volumet av transaksjoner auker) høgt prisnivået (som for realinntekt/bnp) grad av uforutsigbarhet (likviditet e større muligheter til å svare raskt på endra rammevilkår/ konjunkturer) Kostnaden med likviditet :: mindre langsiktig kapital 16:30 E. Romstad: ECN 120 Forelesning

9 ... makro og pengemarkedet (2) Måter bankene kan styre pengemarkedet og renta på: endre pengemengda (som er tilbudskurva på penger) e renta (prisen på penger) endres endre sentralbanken si utlånsrente endre reservekravet (= reserver / innskudd, jfr. forel. 5) til bankene Nominell rente r 1 r 2 Pengemarkedet T 1 T 2 E(r) Pengemengde... makro og pengemarkedet (3) Kopla til vare- og kapitalmarkedene penger er byttemiddel knapp tilførsel av penger e renta (prisen på penger) går opp rikelig tilførsel av penger e prisene i varemarkedene går opp (fra mv=py) Pengemarkedet har realøkonomiske virkninger (påvirker varemarkedene) 17:30 18:30 E. Romstad: ECN 120 Forelesning

10 Oppsum. pengepolitikken Sentralbankens rolle styre pengemengda og renta... og dermed påvirke inflasjon, varemarkedene (og nettotilførsel av utenlandsk valuta) Konjunktursvigninger pengepolitikken :: kan ha virkning fordel (i forhold til finanspolitikken) :: kjappere å endre s finanspolitikken (= skatter og avgifter, off.forbruk) bestemmes i parlamentene Pengepolitikken - styre underliggende prosesser, ikke priser på kapital- og finansgoder Samla etterspørsel og tilbud, stabilisering av økonomien McDowell m.fl. (25-26), Frank & Bernanke (13) Går tilbake til varemarkedene Kopler vare-, arbeids- og pengemarkedene Hvorfor stabilisere produksjonsgapet kostnader ved høgkonjunktur kostnader ved lågkonjunktur arbeidsmarkedene (kostnader ved arbeidsløyse) 19:30 20:30 E. Romstad: ECN 120 Forelesning

11 Problem- og målforståelse (1) Grunnlaget for "smarte" korreksjoner = valg av egna makroøkonomiske virkemiddel Hva er ønska situasjon (og hvordan komme dit gitt de problemene vi observerer)? Hva er problemet / problemene? Hva er årsaken(e) til problemet / problemene? økonomi som empirisk vitenskap: økonometri = modell av økonomien basert på økonomisk teori og analysert med egna statistiske metoder 21:30... problem- og målforståelse (2) Ofte et sammensatt problem = fleire delproblem Tinbergen (1950) prinsippet: Antall virkemiddel man trenger er lik antall problem med mindre problema "henger sammen" rolle både for finans- og pengepolitikk... men hva slags finans- og pengepolitikk? eks. finanspolitikk: redusere skatter eller auke off. forbruk, husk: S off = T - g (budsjettoverskudd) Politikk og stabiliseringstiltak = prosjekt er prosjektet "lønnsomt" = fordeler > kostnader? 22:30 E. Romstad: ECN 120 Forelesning

12 Stabiliseringspolitikk (1) Hva slags type sjokk? Positivt tilbudssidesjokk i varemarkedene: tilbudskurva flytter ut, høgere produksjon og lågere priser e høgere velferd (og nettopp det vi ønsker), ingen korreksjon nødvendig (eller ønskelig) eks.1: teknologisk framgang eks. 2: uventa store avlinger i landbruket, fallende priser 23:30... stabiliseringspolitikk (2) Negativt tilbudssidesjokk i varemarkedene: tilbudskurva flytter inn, lågere produksjon og høgere priser e lågere velferd, men er korreksjon mulig? eks.: globalt uår i landbruket - korreksjon vanskelig: avlingene er det de ble, dårlig grunnlag for stabiliseringspolitikk (men viktig med fordeling)... viss risikoen vurderes som overhengende (klimaendinger?), "føre-var" politikk (som tilhører langsiktig politikk for å skape bedre struktur) Tilbudssidesjokk e prisendringer: lite grunnlag for stabiliseringspolitikk 24:30 E. Romstad: ECN 120 Forelesning

13 ... stabiliseringspolitikk (3) Positivt etterspørselsjokk i varemarkedene: etterspørselskurva flytter ut, prisauke (inflasjon) e lågere velferd, sjølkorreksjon i markedet (hvor rask er tilbudssideresponsen?), valg av evt. virkemiddel for korreksjon er situasjonsavhengig eks. 1: høge matpriser som følge av biobrenselkrav: fordeling alvorligste problem på kort sikt e (a) unngå de verste konsekvensene av at de fattigste ikke får dekka grunnleggende behov (b) langsiktige tiltak viss sjølkorreksjon er treg (her: "skrot"/mjuk opp biobrenselkravet) eks. 2: Hollandsk sjuke: forebygg ved å dra inn kjøpekraft (offentlig budsjettoverskudd m) 25:30... stabiliseringspolitikk (4) Negativt etterspørselsjokk i varemarkedene: etterspørselskurva flytter inn, fallende priser, vekst i lager og aukende arbeidsløyse e lågere velferd, fordelingsproblem kombinasjon av tiltak (finans- og pengepolitikk) for å gjenopprette etterspørselen og "full sysselsetting" Klassiske og eineste eks. i varemarkedene der forventa velferdsgevinst ved stabilisering > 0 særtrekk v/ "krisa" avgjør valg av penge- og finanspolitiske virkemiddel (forstå krisa) 26:30 E. Romstad: ECN 120 Forelesning

14 ... stabiliseringspolitikk (5) Ubalanse i finans- og pengemarkedene pengepolitikk :: rette de underliggende feilene i markedene finanspolitikk :: unngå/dempe de verste utslaga av finansuro på arbeidsmarkedene De fleste nyere økonomiske krisene har skyldtes ubalanse i finans- og pengemarkedene omfang kunne vært redusert med fornuftig pengepolitikk og tilpassa skatter for å dempe vekst / redusere risikoen for "finansboble"... men er det mulig å være "synsk"? 27:30 Oppsummering - stabilisering (1) Uten stabiliseringspolitikk produksjonsgap, ubalanser i arb. og kap. marked løyses gjennom prisendringer (markedenes sjølkorreksjon) Grunner for å "hjelpe markedene" i å korrigere markedene fungerer ikke eks. makro: likviditetsfella markedsmakt (industrial organization): the invisible hand vs. invisible handshakes markedsfeil: goder som ikke er prisa (eksterne effekter) 28:30 E. Romstad: ECN 120 Forelesning

15 ... oppsummering - stabilisering (2) Negative etterspørselssjokk: rom for aktiv finans- og pengepolitikk e langsiktig likevekt {p*,q* } gjenopprettes raskere og med mindre velferdstap arbeidsmarkedet viktig (Okuns lov) Negative prissjokk: finans- og pengepolitikk vil kunne gjenopprette prod.volum, men med stor fare for høg inflasjon (m/ følgekostnader)... oppsummering - stabilisering (3) Ubalanse i finansmarkedene: pengepolitikk (få kontroll over renter og dermed investeringene) finanspolitikk (unngå verste utslag på BNP og arb.markedene) Slipp ikke målet (maks velferd) av syne 29:30 30:30 E. Romstad: ECN 120 Forelesning

Forelesning 11: Nasjonal stabiliseringspolitikk (2)

Forelesning 11: Nasjonal stabiliseringspolitikk (2) Forelesning 11: Nasjonal stabiliseringspolitikk (2) Formål: stabiliseringspolitikk :: rask og kraftig nok respons nasjonal stabiliseringspolitikk :: samsvar mellom virkemidler på kort og lang sikt Eirik

Detaljer

Eksamen i: ECN 120 Innføring i makroøkonomi 1 Mandag 26. januar 2015, 09:00-12:00 (3 timer) B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler

Eksamen i: ECN 120 Innføring i makroøkonomi 1 Mandag 26. januar 2015, 09:00-12:00 (3 timer) B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler 1 ECN 120: Innføring i makroøkonomi I Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Handelshøgskolen Eksamen i: ECN 120 Innføring i makroøkonomi 1 Mandag 26. januar 2015, 09:00-12:00 (3 timer) Verktøy:

Detaljer

Eksamen i: ECN 120 Makroøkonomi 1 Mandag 27. januar 2014, 09:00-12:00 (3 timer) B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler

Eksamen i: ECN 120 Makroøkonomi 1 Mandag 27. januar 2014, 09:00-12:00 (3 timer) B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler 1 ECN 120: Kandidatnummer: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Handelshøgskolen Eksamen i: ECN 120 Makroøkonomi 1 Mandag 27. januar 2014, 09:00-12:00 (3 timer) Verktøy: B1: utdelt kalkulator,

Detaljer

Kursstruktur = makro.struktur

Kursstruktur = makro.struktur Forelesning 12: Oppsummering Formål: knytte delene sammen / gi oversikt redusere angsten for eksamen = hjelpe dere til å yte bedre Eirik Romstad Handelshøgskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Internasjonale økonomiske kriser Fra tidligere forrige forelesning: Eurosonekrisa 2011-1?: ECN 120: penge- og finanspolitikk

Internasjonale økonomiske kriser Fra tidligere forrige forelesning: Eurosonekrisa 2011-1?: ECN 120: penge- og finanspolitikk Forelesning 9: Internasjonale kriser og stabiliseringspolitikk (2) Formål: stabiliseringspolitikk oversikt gjeld, formue og inntekt i EU-sona mulighetene for å bruke finans- og pengepolitikk i EU-sona

Detaljer

Finans- og realøkonomi McDowell m.fl. (21), Frank & Bernanke (8-9)

Finans- og realøkonomi McDowell m.fl. (21), Frank & Bernanke (8-9) Forelesning 5: Sparing, kapital, finansmarkeder og finanskrise / penger og priser Formål: å gi ei innføring i koplingene mellom finanssida i økonomien og investeringer (og dermed vekst) ei innføring i

Detaljer

ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 23. mai 2014, kl 14-17 (3 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler

ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 23. mai 2014, kl 14-17 (3 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler 1 Norges miljø og biovitenskapelige universitet Handelshøgskolen Eksamen i: Verktøy: ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 23. mai 2014, kl 14-17 (3 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre

Detaljer

ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler

ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler 1 ECN 122: Kandidatnummer: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Handelshøgskolen - UMB Eksamen i: Verktøy: ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer).

Detaljer

ECN 122 eksamen 22. mai 2015 Side 1 av 8. ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 22. mai 2015, kl 14-17 (3 timer).

ECN 122 eksamen 22. mai 2015 Side 1 av 8. ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 22. mai 2015, kl 14-17 (3 timer). ECN 122 eksamen 22. mai 2015 Side 1 av 8 Norges miljø og biovitenskapelige universitet Handelshøgskolen Eksamen i: Verktøy: ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 22. mai 2015, kl 14-17 (3 timer).

Detaljer

Forelesning 3: Inflasjon og prisnivå Arbeidsmarkedet

Forelesning 3: Inflasjon og prisnivå Arbeidsmarkedet Forelesning 3: Inflasjon og prisnivå Arbeidsmarkedet Formål - forstå hvordan inflasjon virker på velferden i samfunnet tilbudet og etterspørselen (av ulike grupper arbeidskraft) påvirker lønninger, tarifflønn

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesningsnotat 9, februar 2015 Rente og pengepolitikk 1 Innhold Rente og pengepolitikk...1 Hvordan virker Norges Banks styringsrente?...3 Pengemarkedet...3 Etterspørselskanalen...4 Valutakurskanalen...4

Detaljer

Forelesning 7: Internasjonale kriser og stabiliseringspolitikk (1)

Forelesning 7: Internasjonale kriser og stabiliseringspolitikk (1) Forelesning 7: Internasjonale kriser og stabiliseringspolitikk (1) Formål: å gi ei innføring i mulige årsaker til kriser i økonomien innsikt i "finanskrisa" 2008-9 med føringer for den situasjonen som

Detaljer

Carl Andreas Claussen, rådgiver i Pengepolitisk avdeling og Kåre Hagelund, spesialrådgiver i Internasjonal avdeling 1

Carl Andreas Claussen, rådgiver i Pengepolitisk avdeling og Kåre Hagelund, spesialrådgiver i Internasjonal avdeling 1 Deflasjon? Carl Andreas Claussen, rådgiver i Pengepolitisk avdeling og Kåre Hagelund, spesialrådgiver i Internasjonal avdeling 1 Prisstigningen er svært lav i mange land. I enkelte land er det deflasjon

Detaljer

Pengepolitikk under et inflasjonsmål*

Pengepolitikk under et inflasjonsmål* Norsk Økonomisk Tidsskrift 119 (2005) s. 16-38 Pengepolitikk under et inflasjonsmål* Øistein Røisland A og Tommy Sveen B Norges Bank Sammendrag I denne artikkelen utvikler vi et pedagogisk rammeverk, i

Detaljer

Finanskrisa og (ressurs)fordeling - et samfunnsøkonomisk perspektiv. Eirik Romstad Handelshøgskolen ved UMB http://www.umb.no/handelshogskolen/

Finanskrisa og (ressurs)fordeling - et samfunnsøkonomisk perspektiv. Eirik Romstad Handelshøgskolen ved UMB http://www.umb.no/handelshogskolen/ Finanskrisa og (ressurs)fordeling - et samfunnsøkonomisk perspektiv Eirik Romstad Handelshøgskolen ved UMB http:///handelshogskolen/ Finanskrisa strukturelle forhold? 2 Finanskrisa (saue)flokkmentalitet?

Detaljer

Inflasjonsmål som stabiliseringspolitikk - Styring under usikkerhet

Inflasjonsmål som stabiliseringspolitikk - Styring under usikkerhet Inflasjonsmål som stabiliseringspolitikk - Styring under usikkerhet Hilde C. Bjørnland Universitetet i Oslo Valutaseminaret, Gausdal, 31. januar 2003 Inflasjonsstyring i dagens konjunktursituasjon Inflasjonsstyring

Detaljer

Makroøkonomi Mundells trilemma

Makroøkonomi Mundells trilemma Makroøkonomi Mundells trilemma Skrevet av Runar Søndersrød Brøvig 1. Innledning Påstanden, Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frikapitalbevegelser er ikke forenelig på samme tid, kalles Mundells

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

Realrenteparitet? En empirisk undersøkelse med utgangspunkt i den norske realrenten. Camilla Høstmark. Masteroppgave

Realrenteparitet? En empirisk undersøkelse med utgangspunkt i den norske realrenten. Camilla Høstmark. Masteroppgave Realrenteparitet? En empirisk undersøkelse med utgangspunkt i den norske realrenten av Camilla Høstmark Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi (Profesjonsstudium

Detaljer

Kap 1. Pengepolitikken

Kap 1. Pengepolitikken Kap. Pengepolitikken Målet for pengepolitikken Regjeringen har fastsatt et inflasjonsmål for pengepolitikken i Norge. Det operative målet er en vekst i konsumprisene som over tid er ½ prosent. Norges Banks

Detaljer

Kapittel 7. Prisstabilitet

Kapittel 7. Prisstabilitet Norges Banks skriftserie nr. 34 Kapittel 7. Prisstabilitet 7.1 Målet for pengepolitikken Pengepolitikk er myndighetenes styring av renter og likviditet i markedet for norske kroner. Regjeringen fastsatte

Detaljer

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015 Forelesningsnotat 8, februar 2015 Penger og inflasjon 1 Innhold Penger og inflasjon...1 Penger og finansielle aktiva...2 Penger og økonomisk aktivitet...4 Ulike typer penger...6 Sentralbankpenger (basispengemengden,

Detaljer

Høringsnotat Endring i Forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv

Høringsnotat Endring i Forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv NORGES BANK PENGEPOLITIKK 6. oktober 2010 Høringsnotat Endring i Forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv 1. Bakgrunn Under finanskrisen i 2008-09 var tilførsel av reserver (likviditet)

Detaljer

Rente og inflasjon *

Rente og inflasjon * Gunnar Bårdsen s125-148 08.01.2002 17:43 Side 125 Norsk Økonomisk Tidsskrift 115 (2001) s. 125-148 Rente og inflasjon * Gunnar Bårdsen og Ragnar Nymoen Sammendrag Vi kartlegger årsakssammenhengen mellom

Detaljer

En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014. Hanna Klette Bøhler

En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014. Hanna Klette Bøhler En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014 Hanna Klette Bøhler MASTEROPPGAVE I GRADEN MASTER IN ECONOMICS Økonomisk institutt Universitetet i Oslo Mai 2013 I En kontrafaktisk analyse

Detaljer

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Høsten 2012 1) Måling av økonomiske variable. Blanchard kap 1, Holden, (i) Hva er hovedstørrelsene i nasjonalregnskapet, og hvordan er

Detaljer

Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2

Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2014. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn finner

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

Etterspørsel, investering og konsum 1

Etterspørsel, investering og konsum 1 Forelesningsnotat 4, januar 2015 Etterspørsel, investering og konsum 1 Innhold Etterspørsel, investering og konsum...1 Investering og rente...2 Nominell rente og nåverdi...2 Realrenten...4 Investeringene...5

Detaljer

RISIKOPREMIER I NORSKE RENTER. Arne-Hugo Hansen

RISIKOPREMIER I NORSKE RENTER. Arne-Hugo Hansen RISIKOPREMIER I NORSKE RENTER av Arne-Hugo Hansen Masteroppgave i samfunnsøkonomi 30 studiepoeng Handelshøgskolen i Tromsø Universitetet i Tromsø November 2010 2 I FORORD Alt i 1989 tok jeg mellomfag i

Detaljer