Kapitalforvaltning Oppsummering ECN 120: sammenheng risiko og avkastning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kapitalforvaltning Oppsummering ECN 120: sammenheng risiko og avkastning"

Transkript

1 Forelesning 6: Vekst i norsk økonomi (2) - kapital- og formuesforvaltning Motivasjon og formål "oljefondet" på mrd. kr hvordan skal det forvaltes? risikoprofil og avkastningskrav? hvor mye kan brukes innenlandsk? Eirik Romstad Handelshøgskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1:22 Kapitalforvaltning Oppsummering ECN 120: sammenheng risiko og avkastning Tidligere ECN 122: vedlikeholdskostnadene på infrastruktur s Solowmodellen (forel. 2 + forel. 4) Handlingsregelen :: hvor mye av formuen kan plasseres i innenlandsøkonomien uten for stor risiko for Hollandsk sjuke Solvik-Olsen: formuesomplassering - et brudd på handlingsregelen (ECN 122 vår 2013) 2:22 E. Romstad: ECN 122 Forelesning 6 1-2

2 Formål og disposisjon Formål - overordna: "oljefondet" "rett" risikoprofil = bytteforhold avkastning og risiko forvaltningsprinsipp (natur-, real- og finanskapital) hvor mye av "oljeformuen" kan brukes innenlandsk Disposisjon risiko og avkastning natur- real- og finanskapital (substituerbarhet) hvordan forvaltes "oljefondet" i dag utfordringer ved bruk av midler fra "oljefondet" til investeringer i "fastlands-norge" 3:22 Handlingsregelen + Hollandsk sjuke Handlingsregelen: kan ikke ta ut meir av fondet (4 %) enn at verdien av fondet opprettholdes usikkerhet om avkastnnga (< 4 %?) men fondet har blitt så stort at viss man kun lar dette styre uttaket av midler, så blir det et stort kostnadspress i norsk økonomi e Hollandsk sjuke: konkurranseutsatt sektor rammes av at et land overforbruker inntektene fra en ikke-fornybar naturressurs kostnadsnivået blir høgere (pga. større samla innenlands etterspørsel) 4:22 E. Romstad: ECN 122 Forelesning 6 3-4

3 Avkastning og risiko (1) ECN 120 hovedbudskap forskjellige kapitalmarkeder har ulik risiko investering i meir risikofyllte prosjekt krever auka forventa avkastning Hvordan måle risiko? startpunkt: fordelinga av tidligere avkastning vil dette mønsteret vare framover? e fordeling av framtidig (forventa) avkastning forventa avkastning Rød fordeling meir risikofyllt enn blå fordeling 5:22... avkastning og risiko (2) Hvor mye større forventa avkastning må det mest risikofyllte prosjektet (rød) ha for at det skal være likestilt med det minst risikofylte prosjekter (blå)? forventa avkastning forventa 1 forventa 2 Vurdering alternativ 1: for stor auke i forventningsverdi (heile rød minst like god som blå) 2: (grå) - noe risiko for at det går verre enn blå (venstre hale), men høgere forventa verdi) 6:22 E. Romstad: ECN 122 Forelesning 6 5-6

4 ... avkastning og risiko (3) Foreløpig teori-konklusjon: meir risikofyllte prosjekt må ha høgere forventa avkastning Problem/vansker bedømme framtidig forventa avkastning og risiko (avansert økonometri + kunnskap til økonomien) uforutsette hendinger eks. Ukraina (som forskyver verdi :: olje-/gasspriser m mens verdipapir/obligasjoner o langsiktig strategi med rom for kortsiktig tilpasning 7:22... avkastning og risiko (4) Hvordan redusere risikoen og sikre avkastning: Investere i fleire prosjekt (portefølje) med ulik risikoprofil: obligasjoner, aksjer, "gråmarkedet" kopling til økonomien (forskjellige land, sektorer som er "uavhengige" av hverandre) Bytteforhold risiko-avkastning 8:22 E. Romstad: ECN 122 Forelesning 6 7-8

5 ... avkastning og risiko (5) Risikoreduksjon og -styring (forts.) fullstendig "uavhengighet" mellom land, sektorer osv. en illusjon når man tolker handlingsrommet som meir risiko- fylt: endre risikoeksponering... men når andre aktører gjør det samme, så faller den relative prisen på de meir risikofyllte investeringene e de blir relativt sett billigere å anskaffe Teori og metoder for risikostyring: utførlig behandla i finanskursa ved HH-UMB (BUS) 9:22 Natur-, real- og finanskapital (1) La oljen ligge på havbotnet eller ta den opp? Argument for å auke veksten i norsk oljeboring: stordriftsfordeler (også på sikkerhetsida) bedre utnytting av kompetanse Argument mot... allerede press på "oljekompetanse" e etterspørsel etter kompetanse i andre sektorer ("crowding out") læring over tid, bedre teknologi i framtida e redusert ulykkesrisiko mindre "oljefølsom" norsk økonomi 10:22 E. Romstad: ECN 122 Forelesning

6 ... natur-, real- og finanskapital (2) Olje er naturkapital Kan man likestille natur- og finanskapital? Ja, viss finanskapital kan erstatte naturkapital (høg grad av sustituerbarhet) Nei, viss for stort uttak i dag gjør at det ikke er nok olje igjen til et mulig framtidig formål der kun olje duger (låg grad forventa substituerbarhet) Sentralt tema i miljø- og ressursøkonomi sterk bærekraft vs. svak bærekraft (= låg vs. høg substituerbarhet) 11:22... natur-, real- og finanskapital (3) Olje som lagerressurs = kapitalgode Oljen på havbotnet: verditilveksten = netto prisauke (pris - var. driftskostnader) viss forventa nettopris vokser meir enn renta på et risikofritt finansobjekt (obligasjoner) er det bedre å la oljen være på havbotnet enn å ta den opp nå (og motsatt viss nettoprisen vokser mindre enn renta) [Hotellings regel for forvaltning av lagerressurser - tema i ressursøkon.) 12:22 E. Romstad: ECN 122 Forelesning

7 ... natur-, real- og finanskapital (3) Føringer av Hotellings regel la p t være nettopris over tid ( t ) man bør justere uttaket av olje (lagerressurser) slik at man er indifferent mellom å utvinne olje i dag eller i morgen, dvs. at nettoprisene følger en Hotelling prisbane: p t = p 0 (1+r ) t der r er den risikofrie renta'' Nettopris p 0 Hotellingprisbanen p t = p 0 (1+r ) t Tid 13:22 Forvaltning av "oljefondet" Forvaltes av egen avdeling i Norges Bank: Norges Bank Investment Management - (ledes av Yngve Slyngstad) Rammene for forvaltninga s Stortinget langsiktig forvaltning for å ha avkastning bedre eller lik hva andre fondsforvaltere klarer praktiserer aktiv forvaltning (omstridt) etiske krav: skal ikke investere i bestemte aktiviteter, f.eks. produksjon av miner "Oljefondet" en stor global investor e særskilt samfunnsansvar 14:22 E. Romstad: ECN 122 Forelesning

8 ... forvaltning av "oljefondet" (2) Historisk avkastning: ca på linje med/litt bedre enn hva andre fondsforvaltere klarer... også under finanskrisa 2012: 18 % // 2013: 23 % Strategi med aktiv forvaltning = søker bestemte objekter ut fra forventa avkastning og risiko diversifisert portefølje for å redusere risikoen (obligasjoner, aksjer, fast eiendom) noen plasseringer høgrisiko / kjerna i lågere risiko (og lågere avkastning) 15:22... forvaltning av "oljefondet" (3) Kritikk aktiv forvaltning... relatert til avkastning oljefondet ,5 % (dårligste 1/4) for institusjonelle investorer (5% i median) meiravkastning: 0 (referanseinvestor: 0,2 %) Forklaring ( ) FinDept: vanskelig å sammenlikne avkastning for en så kort periode (som 5 år) oljefondet ikke investert i fast eiendom, hedgefond eller gråmarkedet 16:22 E. Romstad: ECN 122 Forelesning

9 ... forvaltning av "oljefondet" (4) Omlegging av investeringstrategien 2013 NBIM ønsker større fleksibilitet = fleire typer inv.objekt eiendom (relativt liten risiko - langsiktig sikker avkastning sjøl om kortvarige prisfall kan inntreffe) gråmarkedet (stor risiko - må gjøre egen "research" på tilstand i selskap) Etisk forsvarlig forvaltning oljefondet ikke involvert i tobakk, alkohol, våpen spørsmål om engasjement i energisektoren (bl.a. anna fossil energi) 17:22... forvaltning av "oljefondet" (5) Regjeringa har drøfta å dele fondet aktiv vs. passiv forvaltning? ulike risiko- og avkastningsprofiler Mulige fordeler større oversikt mindre en "stat i staten" (jfr. Statoil) Mulige ulemper redusert fleksibilitet når de økonomiske tidene skifter = valg av risiko- og avkastningsprofil ikke uavhengig av "økonomiske tider" 18:22 E. Romstad: ECN 122 Forelesning

10 Bruk av "oljefondet" (1) Dagens bruk: 120 mrd kr inn i statsbudsjettet, skiller ikke mellom drift og investering (< 3 % av avkastninga og godt innafor ramma av handlingsregelen 4%) varierende grad av midler kanaliseres utafor statsbudsjettet (styrking av egenkapital i statsforetak) Noen utilsikta sidevirkninger: fondet tjener som en reserve og gjør den norske krona sterkere enn den ellers ville vært konkurranseforhold for eksportindustrien "krøsusrike" forbrukere 19:22... bruk av "oljefondet" (2) Uavklarte spørsmål: hvor mye kan norsk økonomi tilføres uten at Hollandsk sjuke inntreffer (i for stort omfang)? kan man kanalisere midler utafor statsbudsjettet uten skadelige virkninger? De ekstra vanskelige spørsmåla kan man sidestille investeringer i infrastruktur, skole og forskning med investeringer i fondet? prinsippet fra kapitalteori er klart: forventa avkastning og risiko skal være sammenliknbare når økonomien tilføres slike midler, hvor mye og hvordan skal det strammes inn? 20:22 E. Romstad: ECN 122 Forelesning

11 ... bruk av "oljefondet" (3) Drift eller investering? drift: auker samla etterspørsel, ingen dir. effekt på framtidig produksjon e varig inflasjonseffekt investering: samme virkning på etterspørselen i dag s y = c + i + g + nx men framtidig produksjon y m e inflasjonspresset ikke varig (se også øvingssett 3, opg. 1 & 2) pris p'' p' q' q'' q''' T T''' p''' E'' E' mengde 21:22 Oppsummering Kapitalforvaltning spes. viktig for norsk økonomi ("oljefondet": mrd. kr = 1 mill. kr pr. pers) Kapitalforvaltning / lagerressurser (olje) forventa avkastning og risiko Hotellings regel for lagerressursforvaltning Hvordan bruke avkastninga fra fondet drift / investeringer - hva er forskjellene Lansiktige retningslinjer for fondet risiko- og avkastningsprofiler 22:22 E. Romstad: ECN 122 Forelesning

Eksamen i: ECN 120 Innføring i makroøkonomi 1 Mandag 26. januar 2015, 09:00-12:00 (3 timer) B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler

Eksamen i: ECN 120 Innføring i makroøkonomi 1 Mandag 26. januar 2015, 09:00-12:00 (3 timer) B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler 1 ECN 120: Innføring i makroøkonomi I Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Handelshøgskolen Eksamen i: ECN 120 Innføring i makroøkonomi 1 Mandag 26. januar 2015, 09:00-12:00 (3 timer) Verktøy:

Detaljer

ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 23. mai 2014, kl 14-17 (3 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler

ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 23. mai 2014, kl 14-17 (3 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler 1 Norges miljø og biovitenskapelige universitet Handelshøgskolen Eksamen i: Verktøy: ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 23. mai 2014, kl 14-17 (3 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre

Detaljer

ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler

ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler 1 ECN 122: Kandidatnummer: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Handelshøgskolen - UMB Eksamen i: Verktøy: ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer).

Detaljer

ECN 122 eksamen 22. mai 2015 Side 1 av 8. ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 22. mai 2015, kl 14-17 (3 timer).

ECN 122 eksamen 22. mai 2015 Side 1 av 8. ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 22. mai 2015, kl 14-17 (3 timer). ECN 122 eksamen 22. mai 2015 Side 1 av 8 Norges miljø og biovitenskapelige universitet Handelshøgskolen Eksamen i: Verktøy: ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 22. mai 2015, kl 14-17 (3 timer).

Detaljer

Forelesning 11: Nasjonal stabiliseringspolitikk (2)

Forelesning 11: Nasjonal stabiliseringspolitikk (2) Forelesning 11: Nasjonal stabiliseringspolitikk (2) Formål: stabiliseringspolitikk :: rask og kraftig nok respons nasjonal stabiliseringspolitikk :: samsvar mellom virkemidler på kort og lang sikt Eirik

Detaljer

Finanskrisa og (ressurs)fordeling - et samfunnsøkonomisk perspektiv. Eirik Romstad Handelshøgskolen ved UMB http://www.umb.no/handelshogskolen/

Finanskrisa og (ressurs)fordeling - et samfunnsøkonomisk perspektiv. Eirik Romstad Handelshøgskolen ved UMB http://www.umb.no/handelshogskolen/ Finanskrisa og (ressurs)fordeling - et samfunnsøkonomisk perspektiv Eirik Romstad Handelshøgskolen ved UMB http:///handelshogskolen/ Finanskrisa strukturelle forhold? 2 Finanskrisa (saue)flokkmentalitet?

Detaljer

Eksamen i: ECN 120 Makroøkonomi 1 Mandag 27. januar 2014, 09:00-12:00 (3 timer) B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler

Eksamen i: ECN 120 Makroøkonomi 1 Mandag 27. januar 2014, 09:00-12:00 (3 timer) B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler 1 ECN 120: Kandidatnummer: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Handelshøgskolen Eksamen i: ECN 120 Makroøkonomi 1 Mandag 27. januar 2014, 09:00-12:00 (3 timer) Verktøy: B1: utdelt kalkulator,

Detaljer

Finans- og realøkonomi McDowell m.fl. (21), Frank & Bernanke (8-9)

Finans- og realøkonomi McDowell m.fl. (21), Frank & Bernanke (8-9) Forelesning 5: Sparing, kapital, finansmarkeder og finanskrise / penger og priser Formål: å gi ei innføring i koplingene mellom finanssida i økonomien og investeringer (og dermed vekst) ei innføring i

Detaljer

Pengepolitikken og sentralbanken sin rolle

Pengepolitikken og sentralbanken sin rolle Forelesning 7: Økonomien på kort sikt: Pengepolitikk Formål: å gi oversikt over pengepolitikken = hvordan kan pengepolitikken brukes til å styre den økonomiske utviklinga sterke og svake sider ved pengepolitikken

Detaljer

Internasjonale økonomiske kriser Fra tidligere forrige forelesning: Eurosonekrisa 2011-1?: ECN 120: penge- og finanspolitikk

Internasjonale økonomiske kriser Fra tidligere forrige forelesning: Eurosonekrisa 2011-1?: ECN 120: penge- og finanspolitikk Forelesning 9: Internasjonale kriser og stabiliseringspolitikk (2) Formål: stabiliseringspolitikk oversikt gjeld, formue og inntekt i EU-sona mulighetene for å bruke finans- og pengepolitikk i EU-sona

Detaljer

Økonomisk vekst McDowell m.fl. (20), Frank & Bernanke (7-8)

Økonomisk vekst McDowell m.fl. (20), Frank & Bernanke (7-8) Forelesning 4: Økonomisk vekst - vekstmodeller og virkemidler for vekst Formål oversikt moderne veksteori og -modeller: endogen vekst, humankapital virkemidler for vekst Eirik Romstad Handelshøgskolen

Detaljer

Kursstruktur = makro.struktur

Kursstruktur = makro.struktur Forelesning 12: Oppsummering Formål: knytte delene sammen / gi oversikt redusere angsten for eksamen = hjelpe dere til å yte bedre Eirik Romstad Handelshøgskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Innst. 436 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. Meld. St. 15 (2010 2011)

Innst. 436 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. Meld. St. 15 (2010 2011) Innst. 436 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Meld. St. 15 (2010 2011) Innstilling fra finanskomiteen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010 Til Stortinget 1. Innledning

Detaljer

Forelesning 7: Internasjonale kriser og stabiliseringspolitikk (1)

Forelesning 7: Internasjonale kriser og stabiliseringspolitikk (1) Forelesning 7: Internasjonale kriser og stabiliseringspolitikk (1) Formål: å gi ei innføring i mulige årsaker til kriser i økonomien innsikt i "finanskrisa" 2008-9 med føringer for den situasjonen som

Detaljer

HiT rapport nr. 4. Nils E. Sørgaard. Handlingsregelen for bruk av oljepenger. for god til å være sann? Høgskolen i Telemark

HiT rapport nr. 4. Nils E. Sørgaard. Handlingsregelen for bruk av oljepenger. for god til å være sann? Høgskolen i Telemark HiT rapport nr. 4 Nils E. Sørgaard Handlingsregelen for bruk av oljepenger for god til å være sann? Høgskolen i Telemark HiT-rapport Nr.4 Nils E. Sørgaard Handlingsregelen for bruk av oljepenger for god

Detaljer

Norge som kapitalforvaltningsnasjon: Statens pensjonsfond utland under lupen. Marius Nordkvelde Handelshøyskolen BI. Torger Reve Handelshøyskolen BI

Norge som kapitalforvaltningsnasjon: Statens pensjonsfond utland under lupen. Marius Nordkvelde Handelshøyskolen BI. Torger Reve Handelshøyskolen BI Denne fil er hentet fra Handelshøyskolen BIs åpne institusjonelle arkiv BI Brage http://brage.bibsys.no/bi Norge som kapitalforvaltningsnasjon: Statens pensjonsfond utland under lupen Marius Nordkvelde

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Rapport fra ekspertgruppe som har vurdert Norges kapitalstyrke. Kapitaltilgang og økonomisk utvikling

Rapport fra ekspertgruppe som har vurdert Norges kapitalstyrke. Kapitaltilgang og økonomisk utvikling Rapport fra ekspertgruppe som har vurdert Norges kapitalstyrke Kapitaltilgang og økonomisk utvikling Kapitaltilgang og økonomisk utvikling 1 Innhold 1 Ekspertgruppens mandat og sammensetning... 3 2 Sammendrag...

Detaljer

Unoterte investeringer i SPN

Unoterte investeringer i SPN 1 Finansdepartementet Avdeling for formuesforvaltning Postboks 8008 Dep 0030 Oslo U.off. 5 Deres ref: 14/3093 Vår ref: TE Dato: 13.11.2014 Unoterte investeringer i SPN Sammendrag Vi viser til Finansdepartementets

Detaljer

Rapport 08/01. Risiko i nyttekostnadsanalyser. miljøinvesteringer

Rapport 08/01. Risiko i nyttekostnadsanalyser. miljøinvesteringer Rapport 08/01 Risiko i nyttekostnadsanalyser av miljøinvesteringer ECON-rapport nr. 08/01, Prosjekt nr. 33010 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-431-3 HLI/HVE/PSC/HBr, EBO, 12. februar 2001 Offentlig Risiko

Detaljer

Innst. S. nr. 283. (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. St.meld. nr. 16 (2007 2008)

Innst. S. nr. 283. (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. St.meld. nr. 16 (2007 2008) Innst. S. nr. 283 (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen St.meld. nr. 16 (2007 2008) Innstilling fra finanskomiteen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2007 Til Stortinget 1.

Detaljer

Forelesning 3: Inflasjon og prisnivå Arbeidsmarkedet

Forelesning 3: Inflasjon og prisnivå Arbeidsmarkedet Forelesning 3: Inflasjon og prisnivå Arbeidsmarkedet Formål - forstå hvordan inflasjon virker på velferden i samfunnet tilbudet og etterspørselen (av ulike grupper arbeidskraft) påvirker lønninger, tarifflønn

Detaljer

Kapittel 2. Sparing og kapitaldannelse

Kapittel 2. Sparing og kapitaldannelse Norges Banks skriftserie nr. 34 Kapittel 2. Sparing og kapitaldannelse 2. Innledning inntekt og formue En nasjons inntekter avhenger i all hovedsak av verdien av den samlede produksjonen av varer og tjenester.

Detaljer

slutt er flere av de påvist lønnsomme avvikene ikke skalerbare, og kan ikke gjennomføres i det omfang som er relevant for fondet.

slutt er flere av de påvist lønnsomme avvikene ikke skalerbare, og kan ikke gjennomføres i det omfang som er relevant for fondet. Norsk oversettelse av Overall summary i rapporten Evaluation of Active Management of the Norwegian Government Pension Fund Global skrevet av Andrew Ang, William N. Goetzmann og Stephen M. Schaefer Oppsummering

Detaljer

Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. Råd om investeringsstrategi for Statens pensjonsfond - Utland

Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. Råd om investeringsstrategi for Statens pensjonsfond - Utland Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. Oslo SSK/HEi/SAB 171006 20. oktober 2006 Råd om investeringsstrategi for Statens pensjonsfond - Utland 1. Innledning

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

P e n g e r o g K r e d i t t 1 01 m a r s

P e n g e r o g K r e d i t t 1 01 m a r s Penger og Kreditt 1 01 m a r s Penger og Kreditt utgis hvert kvartal av Norges Bank, Oslo Abonnement: Kr 250 pr. år (inkl. mva) Bestilling kan foretas over Internett: norges-bank.no, under «publikasjoner»

Detaljer

Kapitalforvaltning: avkastning og risikoeksponering*

Kapitalforvaltning: avkastning og risikoeksponering* NFT 2/1994 Kapitalforvaltning: avkastning og risikoeksponering* av konserndirektør Erik Garaas, Gjensidige Forsikring Jeg vil i dette foredraget gi mine synspunkter på forholdet mellom avkastning og risiko

Detaljer

Oljefondet: Hvorfor gikk det galt og hva kan gjøres bedre?

Oljefondet: Hvorfor gikk det galt og hva kan gjøres bedre? Oljefondet: Hvorfor gikk det galt og hva kan gjøres bedre? Lars Haakon Søraas Skøyen Rotary, 24. februar 2010 Agenda 1. Oljefondet et av verdens største fond 2. Hva gikk galt? 3. Hvorfor gikk det galt?

Detaljer

Den aktive forvaltningen av Statens pensjonsfond utland

Den aktive forvaltningen av Statens pensjonsfond utland Den aktive forvaltningen av Statens pensjonsfond utland Statens pensjonsfond utland har flere særtrekk som kan utnyttes til å skape meravkastning på investeringene. De siste tolv årene har en aktiv forvaltning

Detaljer