ÅRSMØTE I ORKANGER IDRETTSFORENING 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE I ORKANGER IDRETTSFORENING 2011"

Transkript

1 ÅRSMØTE I ORKANGER IDRETTSFORENING 2011 DATO: STED: TILSTEDE: 30. MARS KLUBBHUSET 45 MEDLEMMER VED MØTETS START Møtet ble åpnet av leder Rudolf Larsen. 1. Godkjenning av stemmeberettigede. Alle fremmøtte ble godkjent som stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden. Ingen merknader 3. Valg av dirigent og sekretær samt to til å undertegne protokollen. Dirigent: Rudolf Larsen Sekretær: Knut Even Wormdal Undertegne protokollen: Anne Kathrine Angvik Thomas Nordahl Pedersen 4. Årsmeldinger, herunder avdelingsårsmeldinger og protokollkomiteens rapport. Hovedstyrets beretning Beretningen opplest av Knut Even Wormdal. Beretningen godkjent med følgende endringer: Det tilføres under styrets sammensetning: Varamedlem: Vibece Larsen Gunn Marit Svinsås-Loe Klubbhuset Stikomiteen Ulvåshytta Atlet Fotball Håndball Orientering Ski Svømming Turn

2 Dans Protokollkomiteens rapport Protokollkomiteen har bestått av Ivar Sognli og Arne Tungen. Med unntak av Klubbhusets er alle protokoller innlevert og gjennomgått av komiteen. Det bemerkes at møtereferatene i all hovedsak er oversiktlig og greie. Protokollkomiteen gir honnør til de som fører møtereferater og protokoller i så vel avdelingene som i hovedstyret, dette er veldig bra. Referat fra avdelingenes årsmøter samt årsberetningen tas inn i protokollene. Det må arbeides mer med å få til presise formuleringer i avdelingenes vedtak, beskrivelse av sakene hører til under rubrikken Bakgrunn for saken i referatmalen. Til hovedstyrets protokoll har komiteen et ønske om at det ved første styremøte etter avholdt årsmøte gjøres oppmerksom på at et nytt styre har tiltrådt. Protokollkomiteen anbefaler at alle protokollene blir godkjent. 5. Regnskap 2010 med revisjonsberetning Kasserer Tor Bach presenterte resultatregnskapet og balansen. Årets overskudd ble på kr Egenkapitalen ved årets slutt er på kr Regnskapet er revidert av BDO Revico Meder Trøndelag. Ingen merknader. Vedtak: Regnskapet godkjennes som fremlagt. 6. Innkomne forslag: Forslag nr. 1, 2 og 3 ble fremmet av hovedstyret. Forslag nr. 4 ble fremmet av fotballavdelinga. Forslag 1: Leiekontrakt mellom Orkdal kommune og Orkanger Idrettsforening om Idrettsparken (del av gnr. 6, bnr. 1) Årsmøtet i Orkanger Idrettsforening godkjenner framlagte forslag til leiekontrakt. Hovedstyret får fullmakt til å opprette og organisere en egen anleggsavdeling for å sikre leiekontraktens intensjoner og drift. Forslag 2: Fordelingsnøkkel av midler til OIF Årsmøtet opphever vedtaket i årsmøte om fordeling av midler gitt gjennom tilskudd fra NIF og aktivitetstilskudd fra Orkdal kommune. Midlene i sin helhet forvaltes av hovedstyret. Avdelingsstyrene kan søke hovedstyret om tildeling av midler til godkjente prosjekter.

3 Forslag 3: Godkjenning av avdelingens årsmeldinger og valg Årsmøtet godkjenner at avdelingenes årsmeldinger og valg blir referert på hovedlagets årsmøte og dette blir å regne som en offisiell godkjenning. Begrunnelse: Avdelingenes regnskap og budsjett for kommende år inngår som del av hovedlagets årsmøtebehandling. For avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten hovedstyrets godkjennelse, jfr. Lov for OIF 16. Årsmelding og valg i avdelingene inngår som vedlegg til hovedstyrets årsmelding. Under forutsetning av at årsmelding og valg er i henhold til lagets lover, blir disse å regne som offisielt godkjent etter årsmøtets behandling. Forslag 4: Kjøp av regnskapstjenester for OIF OIF foretar en anbudsrunde for å kartlegge om dagens regnskapstjeneste er de mest gunstige med hensyn til pris. Årsmøtet vedtar å foreta en anbudsrunde for å vurdere sine kjøp av regnskapstjenester. Avgjørende krav vil være pris og kvalitet på tjenesten. Hovedstyret får fullmakt til å inngå avtale med autorisert regnskapsbyrå. Begrunnelse: OIF har høye kostnader til regnskapsførsel. Det er imidlertid viktig at lagets regnskap utføres av autorisert byrå, og kan i tillegg til regnskapsførsel håndtere ajourhold av lagets medlemskartotek med hensyn til innbetaling av medlemskontingent og treningsavgifter på en effektiv måte. Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt. 7. Fastsetting av medlemskontingent for Det foreslås ingen endringer av kontingentsatsene: Medlemskontingent for 2011 fastsettes til: Voksne: Kr. 200 Barn: Kr. 100 Kontingent som voksen betales fra det året medlemmet fyller 18 år.

4 8. Budsjett 2011 Kasserer Tor Bach gikk gjennom styrets budsjettforslag for 2011, som gir et driftsresultat på kr Totale driftskostnader er kr OIFs organisasjonsplan Rudolf Larsen presenterte styrets forslag til organisasjonsplan for OIF. 10. Valg Valgene ga følgende resultat: Styret: Leder: Rudolf Larsen Ikke på valg Nestleder: Geir Knutzen Valgt for 2 år Ny Kasserer: Tor Bach Ikke på valg Sekretær: Knut Even Wormdal Ikke på valg Matr. forv: Eivind Ross Ikke på valg Styremedlem: Marit Mjøen Ikke på valg Styremedlem: Anne Kristin Vullum Valgt for 2 år Ny 1. varamedlem: Atle Olav Sognli Valgt for 2 år Gjenvalg 2. varamedlem: Vibece Larsen Valgt for 2 år. 3. varamedlem: Gunn Marit Svinsås-Loe Ikke på valg Utvalg: Protokollkomite: Arne Tungen Valgt for 1 år Gjenvalg Ivar Sognli Valgt for 1 år Gjenvalg Stikomite: Leder Andreas Helbæk Ikke på valg Eimund Krokdal Ikke på valg Thor Isdahl Ikke på valg Arnfinn Sæthre Ikke på valg Friidrett: Avdelingsstyre: Oppnevnes av hovedstyret. Idrettsmerkeutvalg: Grete og Johan Aurstad Valgt for 1 år Liv og Finn W. Sæther Valgt for 1 år Representanter til årsmøtet i Orkanger Aktivum: Geir Knutzen Marit Mjøen Repr. til idr. rådet: Rudolf Larsen eller en av Hovedstyret medlemmer.. Revisor: BDO Revico Meder Trøndelag Gjenvalg for 1 år

5 Valgkomite: Medlem: Tove E. Larsson Medlem: Liv-Inger Ustad Medlem: Vegard Helbæk Varamedlem: Rune Løkken Komite for hedersbevisninger: Ola Fossvoll Arne Tungen Marit Krovoll Høiseth Else-Britt Evjen Valgt for 2 år Valgt for 2 år Valgt for 1 år Valgt for 1 år VALG AV AVDELINGSSTYRER FOR ÅRET 2011 Til valgene: Håndballavdelinga: Håndballavdelinga avholdt sitt årsmøte i Orklahallen. Avdelinga fikk ikke gjennomført valg av avdelingsleder og leder marked/økonomi. Håndballavdelinga pålegges å avholde ekstraordinært årsmøte og sørge for at vervene blir besatt. Frist: Innen 30. april Valgene rapporteres til hovedstyret som får fullmakt til å godkjenne valgene. Håndballavdelinga Leder: Sekretær: Tove Eli Larsson Ikke på valg Kasserer: Kristine Eker Valgt for 2 år Gjenvalg Marked/ økonomileder: Sportslig leder: Nils Høeg Ikke på valg Teknisk leder: Sindre Eikli Ikke på valg Materialforvalter: Berit Kvåle Valgt for 1 år Gjenvalg Turnavdelinga Leder: Marit Figenschau Ikke på valg Nestleder: Hege Berg Ikke på valg Sekretær: Kari Fossvoll Ikke på valg Kasserer: Kolbjørn Larsen Ikke på valg Sportslig leder: Kristin Bach Halland Valgt for 2 år Gjenvalg Styremedlem: Stein Dyrseth Ikke på valg Styremedlem: Siv Monika Kattem Ikke på valg Styremedlem: Bente Opphaug Ikke på valg Materialforvalter: Morten Kristiansen Valgt for 2 år Ny Atletavdelinga Leder: Thomas Nordahl Pedersen Valgt for 2 år Gjenvalg Nestleder: Stein Aasbø Valgt for 2 år Gjenvalg Kasserer: Jostein Druglimo Valgt for 2 år Gjenvalg Materialforvalter: Karl Åke Sjølin Valgt for 2 år Gjenvalg

6 Styremedlem: Benjamin Baldwin Valgt for 2 år Ny Svømmeavdelinga Leder: Tor Erik Sørensen Ikke på valg Nestleder: Pia Bæk Haugen Valgt for 2 år Gjenvalg Sekretær: Monica Hegglund Valgt for 2 år Ny Kasserer: Frank Bye Ikke på valg Materialforvalter: Robert Jensen Ikke på valg Trenerrepresentant: Tony Prestmo Valgt for 2 år Ny Foreldrerepresentant: Erik Wahl Valgt for 2 år Ny Svømmeskolen: Anne K. Angvik Ikke på valg Valgkomite: Irene Volden Einar Vuttudal Skiavdelinga Leder: Mona-Iren Hansen Valgt for 1 år Gjenvalg Nestleder: Knut Ove Hellandsjø Ikke på valg Kasserer: Kari Holseth Ikke på valg Styremedlem: Tore Evjen Valgt for 2 år Ny Styremedlem: Erlend Olsø Valgt for 2 år Ny Styremedlem: Olav Rostad Gjenvalgt for 2 år Styremedlem: Arnt Otto Lie Valgt for 2 år Ny Valgkomite: Pål Ove Lilleberg Valgt for 2 år Ny Atle Wormdal Valgt for 2 år Ny Orienteringsavdelinga Leder: Rolf Wærnes Valgt for 2 år Gjenvalg Nestleder: Ann Karin Evjen Ikke på valg Sekretær: Ruth Thoresen Ikke på valg Kasserer: Henny Helbæk Ikke på valg Matr.forvalter: Oddveig Lien Ikke på valg Leder tur-o.: Heidi Flå Ikke på valg Styremedlem/VDG: Per Roar Strand Valgt for 2 år Gjenvalg Styremedlem: Ola Neraune Ikke på valg Styremedlem: Edel Guldseth Valgt for 2 år Gjenvalg Valgkomite: Thor Isdahl Valgt for 2 år Ny Magnar Fandrem Ikke på valg Fotballavdelinga Leder: Stein Atle Gangås Gjenvalgt for 2 år Nestleder: Ole Morten Holmeng Ikke på valg Sekretær: Pål Anders Sundli Ikke på valg Kasserer: Per Inge Slåen Ikke på valg Styremedlem: Terje Larsen Ikke på valg Styremedlem: Thomas N. Pedersen Valgt for 2 år Ny Økonomileder: Øyvind Bakken Valgt for 2 år Gjenvalg Sportslig leder: Liv Janne Syrstad Valgt for 2 år Gjenvalg

7 Arrangementsansvarlig: Grethe Vullum Valgt for 2 år Gjenvalg Utviklingsleder: John N. Konstad Ikke på valg Parkansvarlig: Rudolf Gjengstø Valgt for 2 år Ny Materialforvalter: Rune Løkken Valgt for 2 år Gjenvalg Minileder: Tove E. Larsson Ikke på valg Klubbhuset: Leder: Kasserer: Styremedlem: Tove Eli Larsson Valgt for 2 år Gjenvalg Styremedlem: Halvard Erlandsen Valgt for 2 år Gjenvalg Styremedlem: Geir Atle Sognli Valgt for 2 år Ny Ulvåshytta Leder: Stig Mjønes Ikke på valg Kasserer: Eva Akselsen Valgt for 2 år Gjenvalg Sekretær: Anne Løkstad Valgt for 2 år Gjenvalg Styremedlem: Terje Staveli Ikke på valg Styremedlem: Osvald Eggen Ikke på valg Styremedlem: Jens Olsen Ikke på valg Styremedlem: Brit Berg Valgt for 2 år Ny Styremedlem: Arne Ebbesen Valgt for 2 år Gjenvalg Valgkomite: Leder: Iren Poort Ny Medlem: Birthe Mjønes Gjenvalg Medlem: Ola Fossvoll Gjenvalg Valgene: Enstemmig Rudolf Larsen Knut Even Wormdal Leder Referent.. Anne Kathrine Angvik.. Thomas Nordahl Pedersen

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Brit Sivertsen, Knut Solem, Lene Næsbø Wikmark, Rolf Einar Pedersen, Arve Haugen, Birgitta Trelstad Næsbø, Thomas Wintervold, Axel

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Protokoll fra Golftinget i Stjørdal 18. november 2007

Protokoll fra Golftinget i Stjørdal 18. november 2007 Protokoll fra Golftinget i Stjørdal 18. november 2007 1 Deltagerliste Golftinget, 17. og 18. november 2007 Med stemme- og talerett: Klubb Ant. medl. Fornavn Etternavn Delegatnr. per 30.09. Styret Christian

Detaljer

LARVIK IDRETTSRÅD ÅRSMØTE 25. MARS 2009. Protokoll. Larvik Idrettsråd 2008-2009

LARVIK IDRETTSRÅD ÅRSMØTE 25. MARS 2009. Protokoll. Larvik Idrettsråd 2008-2009 Larvik Idrettsråd 2008-2009 LARVIK IDRETTSRÅD ÅRSMØTE 25. MARS 2009. Protokoll Dato : 25. mars 2009 Tid: 18.00 19.30 Sted: Feyersgate 7 Tilstede: Se vedlegg Referent : Thorbjørn Larsen 00 ÅPNING Ann-Kristin

Detaljer

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den...

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den... Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i Idrettslaget Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE ØSTKANTEN BLUESKLUBB Onsdag 02.mars 2005 kl 1800, i Tollbugata 35, SAK 1. Åpning av styreleder. Møtet ble åpnet av styreleder John Jørgen Støa.

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00 Sted: Hotell Britannia 1. Godkjenne de stemmeberettigede. Det var til sammen 28 medlemmer med stemmerett til stede, hvorav

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i IL Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag slik

Detaljer

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim ÅRSMØTE 2014 Onsdag 9.april kl 1900 Laugsand kafé Thomas von Westens gt. 34 Vel møtt! SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Sak til årsmøte:

Detaljer

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 40. ORDINÆRE TING RICA HELL HOTELL, STJØRDAL 5.-6. juni 2004

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 40. ORDINÆRE TING RICA HELL HOTELL, STJØRDAL 5.-6. juni 2004 PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 40. ORDINÆRE TING RICA HELL HOTELL, STJØRDAL 5.-6. juni 2004 ÅPNING SAKLISTE 1. Godkjenning av de fremmøtte representanter 2. Godkjenning av forretningsorden 3. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2012 Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy

Innkalling til årsmøte 2012 Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy Innkalling til årsmøte 2012 Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy I henhold til vedtekter for Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy, vedtatt den 03. april 2003, innkalles det til årsmøte. Tid: den 26.mars 2012,

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Gjør deg kjent med Idrettens Huskeliste og bruk den!!!

Gjør deg kjent med Idrettens Huskeliste og bruk den!!! Idrettens Huskeliste for Ringsaker med alle adresser og mye mer! Idrettsrådet i Ringsaker ønsker å hjelpe de lokale idrettslederne med nyttige opplysninger og kommer derfor på nytt med en revidert utgave

Detaljer

> Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte.

> Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte. > Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte. > Ole Jonny Brattum ble valgt til Møteleder. > Ragnar Bang som referent. > 2 stykker ble valgt til å skrive under protokollen

Detaljer