EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget"

Transkript

1 EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 08:00 Saksliste: Sak nr. Sakstittel L Avgjøres av utvalget: 001/12 Godkjenning av protokoll fra administrasjonsutvalgets møte /12 Møteplan for /12 Referatsaker til administrasjonsutvalgets møte Å/L 004/12 Spørsmål/orienteringer i administrasjonsutvalgets møte Egersund, 2. mars 2012 Leif Erik Egaas Ordfører Irene Haydè Randen Utvalgssekretær 1

2 Administrative meldinger Innkalling av varamedlemmer: Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e). - Eventuelle forfall meldes til tlf til Sentralbordet - Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale: Ingen Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel. Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på kommunens internettsider Kopi av saksdokumentene kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. 2 Side 2 av2

3 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: :FE- Arkivsaksnr.: 12/521 Journalpostløpenr.: 12/6563 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen Politisk sekretariat Irene Hayde Randen Politisk sekretær Saksnummer Utvalg/komite Møtedato Administrasjonsutvalget Godkjenning av protokoll fra administrasjonsutvalgets møte Sammendrag: Protokoll fra forrige møte i utvalget legges frem for godkjenning av utvalget. Saksgang: Avgjøres av utvalget. Forslag til vedtak : Protokoll fra administrasjonsutvalgets møte den godkjennes. Dokumenter - vedlagt saken: Dok.nr Tittel på vedlegg Protokoll admu møte doc 3

4 EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 08:30 Tidspunkt - til: 09:25 Sak fra / til: 011/11-013/11 Følgende medlemmer møtte: Leif Erik Egaas H Anja Hovland H Tor Dahle AP Odd Stangeland AP Tom Harry Albertsen FrP Solveig Ege Tengesdal KRF Inger Elin Gridsvåg Unio Inger W. Dyrsand Fagfb. Heidi Irene Gravdal Fagfb. Følgende fra administrasjonen/andre møtte: Kommunalsjef personal Kristin B. Haugeland Merknader til møtet: Delta v/torhild S. Bowitz møtte. Kommunalsjef personal orienterte om bakgrunnen for utvalgets sammensetning, hvilke oppgaver utvalget har og møteform. Leif Erik Egaas Ordfører Irene Haydè Randen Utvalgssekretær 4

5 Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer (09): Medlemmer Unn Therese Omdal (AP) Tor Dahle (AP) Tom Harry Albertsen (FrP) Leif Erik Egaas (H) Anja Hovland (H) Solveig Ege Tengesdal (KrF) Inger Elin Gridsvåg (Unio) Inger W. Dyrsand (Fagforbundet) Vararepresentanter i rekkefølge: 1. Tor Olaf Gya (SP) 2. Tone Byberg (V) 3. June Stuen (SV) 4. Olaug Nordeide (H) 5. Bjørn Reidar Berentsen (AP) 6. Morten Haug (KrF) 1. Bjarne Slettebak, Utdanningsforbundet 2. Hilde Svanes Kinn, Norsk sykepleierforbund 3. Mona Davidsen, Utdanningsforbundet 1. Bente Grytten 2. Ole Leth Jensen Heidi Irene Gravdal (Fagforbundet) 1. Ingfrid Koldal 2. Torhild Nesvåg Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 011/11 Budsjett økonomiplan /11 Godkjenning av protokoll fra administrasjonsutvalgets møte /11 Spørsmål/orienteringer i administrasjonsutvalgets møte

6 011/11: Budsjett økonomiplan Rådmannens forslag til vedtak : Fremlegges i rådmannens budsjettforslag ( Gul bok ) Administrasjonsutvalget Møtebehandling: Leif Erik Egaas (H) foreslo: Rådmannens forslag til budsjett 2012 økonomiplan tas til orientering. Votering: Egaas` forslag enstemmig vedtatt. ADM-011/11 Vedtak: Rådmannens forslag til budsjett 2012 økonomiplan tas til orientering. Vedtaket er enstemmig. 012/11: Godkjenning av protokoll fra administrasjonsutvalgets møte Forslag til vedtak : Protokoll fra administrasjonsutvalgets møte den godkjennes Administrasjonsutvalget Møtebehandling: Votering: Protokoll fra administrasjonsutvalgets møte den godkjennes. ADM-012/11 Vedtak: Protokoll fra administrasjonsutvalgets møte den godkjennes. Vedtaket er enstemmig.. 013/11: Spørsmål/orienteringer i administrasjonsutvalgets møte Spørsmål/orienteringer i møtet : Administrasjonsutvalget Møtebehandling: Det kom ingen spørsmål/orienteringer i møtet. 6

7 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: :FE-033, TI-&17 Arkivsaksnr.: 07/3635 Journalpostløpenr.: 11/28576 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen Politisk sekretariat Randi Haugstad Politisk sekretær Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Planteknisk utvalg /11 Formannskapet /11 Felles brukerutvalg Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Møteplan for 2012 Sekretariatet legger frem en samlet møteplan for alle utvalg. Nytt for 2012 er at også kontrollutvalgets møter er tatt med, samt havnestyrets møter frem til sommeren Sammendrag: Det enkelte utvalg vedtar sin møteplan, med unntak av formannskapet som også vedtar møteplan for kommunestyret. Saksgang: Behandles i de ulike utvalgene. Forslag til vedtak : Møteplan for 2012 vedtas som foreslått i saksforelegget Formannskapet Møtebehandling: Votering: Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. FS-121/11 Vedtak: Møteplan for 2012 vedtas som foreslått i saksforelegget. Vedtaket er enstemmig. 1 7

8 Planteknisk utvalg Møtebehandling: Votering: Forslag til møteplan 2012 enstemmig vedtatt. PTU-038/11 Vedtak: Møteplan for 2012 vedtas som foreslått i saksforelegget. Vedtaket er enstemmig Felles brukerutvalg Møtebehandling: Votering: Forslag til møteplan 2012 enstemmig vedtatt. BRU-040/11 Vedtak: Møteplan for 2012 vedtas som foreslått i saksforelegget. Vedtaket er enstemmig. Eventuell tidligere politisk behandling: Ingen. Andre opplysninger / fakta i saken: Sekretariatet legger frem en samlet møteplan for alle utvalg for 2012, inkludert kontrollutvalgets møter for hele 2012 og havnestyrets møter frem til sommeren

9 Møtedatoer for 2012: Vår Høst Merknad Kommunestyret 19.3, 23.4, , 29.10, , Formannskapet 18.1, 8.2, 14.3, 18.4, 29.8, 19.9, 24.10, 16.5, , 21.11, 28.11, Planteknisk utvalg 17.1, 7.2, 13.3, 17.4, 28.8, 18.9, 23.10, 15.5, , 20.11,11.12 Administrasjonsutvalget 13.3, , , Felles brukerutvalg 7.3, 11.4, , 17.10, , 14.11, 5.12 Arbeidsmiljøutvalget 5.3, , , Barn og unges komm.st Andre hendelser Vinterferie: uke 8 Påske: uke Høstferie: Uke 41 2 Kun Rådmannens budsjettpresentasjon 1 Merk dag! 2 Kun Rådmannens budsjettpresentasjon 2 Kun Rådmannens budsjettpresentasjon 2 Kun Rådmannens budsjettpresentasjon 2 Kun Rådmannens budsjettpresentasjon 2 Kun Rådmannens budsjettpresentasjon På grunn av økonomirapportering og budsjettprosessen der det har blitt viktigere å se møtene i sammenheng, legger nå sekretariatet frem et samlet forslag til møteplan for alle utvalgene. Møteplanen er vurdert opp i mot følgende forhold: Regnskapsavslutning, fristen er 15. februar. Økonomirapportering. Vinterferie, uke 8. Helligdager, spesielt påsken. Det er også lagt opp til færrest mulig møter når det gjelder uken etter pga utsending/muligheter for forberedelser for representantene. Høstferie, uke 41. Ressurser i sekretariatet; utsending, møtesekretær og bruk av formannskapssalen. Møtefrekvens. Det er lagt opp til noenlunde lik møtefrekvens i 2012 for utvalgene, vurdert opp i mot årets møtefrekvens. Da vi samkjører vår møteplan med fylkets møteplan, velger vi å ikke utarbeide plan for Kommunestyremøter. Møteplanen for 2012 er noenlunde lik årets møteplan. Da det er vedtatt ny politisk struktur fra november 2011, med kun to hovedutvalg, vil disse ha sine møter i uken før kommunestyremøtene. 3 9

10 Det er lagt inn 6 møter (3 vår og 3 høst) i 2012, med det er budsjettert med midler til totalt 8 kommunestyremøter. Dette gir ordføreren en handlefrihet til evt. å sette et møte ved behov. Planteknisk utvalgs møter. Planteknisk utvalgs møter er satt opp med samme frekvens som for året Felles brukerutvalg. Det er lagt opp til samme møtefrekvens i brukerutvalget med 3 møter vår og 4 møter høsten Her kan en også innkalle til ekstraordinært møte dersom det er saker som krever behandling av utvalget. Havnestyret. Havnestyrets møter er samkjørt med formannskapets møter frem til sommeren Havnestyret skal også godkjenne sin egen møteplan. Økonomrapportering. Som i år, går økonomirapportene innom det nye felles brukerutvalget. Budsjettprosessen. Til rådmannens budsjettpresentasjon torsdag 1.november 2012 legges det opp til at alle utvalgene inviteres og at presentasjonen som vanlig foregår kl NB! Det er ikke ordinært formannskapsmøte samme dag som rådmannens budsjettpresentasjon. Behandling av budsjettet vil forgå som i år, ved at alle utvalgene vil behandle budsjettet før formannskapets 1. budsjettbehandlingsmøte 21. november. Dersom formannskapet ikke avgir en flertallsinnstilling på dette møtet, må formannskapet møtes den 28. november for å vedta en flertallsinnstilling. Møtet 28.november blir avlyst dersom det foreligger en flertallsinnstilling på møtet den 21.november. Deretter vil budsjettet ligge ute til offentlig ettersyn i minst 14 dager jf. kommunelovens 44-4 og Det forutsettes at kommunestyrets budsjettbehandling avsluttes i tråd med tidligere tradisjoner, samt utdeling av innsatspremier med mer. Administrasjonsutvalget. Administrasjonsutvalget har samme antall møter i 2012 som i år, d.v.s. 2 møter hvert halvår. Arbeidsmiljøutvalget. Arbeidsmiljøutvalget har samme antall møter i 2012 som i år, d.v.s. 2 møter hvert halvår. Fylkets møter. Det er tatt hensyn til fylkets møter (fylkestinget, fylkesutvalget, opplæring m.m) så langt det har latt seg gjøre. 4 10

11 Saksbehandlers vurderinger: Universell utforming: Ikke aktuelt. Økonomiske konsekvenser: Foreslått møteplan gjenspeiles i rådmannens budsjettforslag. Endringer av møteplanen får ingen økonomiske konsekvenser ut i fra samlet møtegodtgjørelse for det enkelte møte i og med at godtgjørelsen nå utbetales pr. møte avhengig av kategori. Alternative løsninger: Møteplan for (utvalg) endres ved at: ---- o o ---- Dokumenter - vedlagt saken: Dok.nr Tittel på vedlegg Kalender 2012 med leveringsfrister.doc 5 11

12 Møteplan for år 2012 Januar Februar Mars Uke ma ti on to fr lø sø Uke ma ti on to fr lø sø Uke ma ti on to fr lø sø April Mai Juni Uke ma ti on to fr lø sø Uke ma ti on to fr lø sø Uke ma ti on to fr lø sø Juli August September Uke ma ti on to fr lø sø Uke ma ti on to fr lø sø Uke ma ti on to fr lø sø Oktober November Desember Uke ma ti on to fr lø sø Uke ma ti on to fr lø sø Uke ma ti on to fr lø sø Kommunestyret Formannskap Planteknisk utvalg Administrasjonsutvalget Felles brukerutvalg Arbeidsmiljøutvalget- Havnestyret - Kontrollutvalget Barn- og unges kommunestyre Frist for levering av alle sakene: Se tabell side 2 Merk at dette er frister for klargjøring for trykking/publisering, noe som krever at sakene skal være ferdig behandlet/godkjent ved levering til sekretariatet. Kommunens møtekalender blir fortløpende oppdatert på våre nettsider:

13 Frister for levering av saker: *Merk at dette er frister for klargjøring for trykking/publisering, noe som krever at sakene skal være ferdig behandlet/godkjent ved levering til sekretariatet. *Merk datoene ukedagene varierer. *Saker som skal videre til kommunestyret leveres til fristene hvor det står K etter ellers ingen kommunestyresaker, unntaket er novembermøtene hvor budsjettet behandles Formann Skapet Plan teknisk utvalg Felles brukrutvalg Arbeids miljøutvalget Administra sjons utvalget ADMU Havnestyret Kontrollutvalget F PTU H BRU AMU K Januar Februar 22. K 22. K 22. K 22. K 22. K 22. K 22. K Mars 26. K 26. K 26. K 26. K April Mai 23. K 23. K 23. K 23. K 21. K 21. K 23. K Juni/Juli August K September Oktober K 29. K 29. K 29. K 19. K K 3. K K K 31. November 21. K 21. K 21. K 21. K Desember 13 2

14 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: :FE- Arkivsaksnr.: 12/520 Journalpostløpenr.: 12/6562 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen Politisk sekretariat Irene Hayde Randen Politisk sekretær Saksnummer Utvalg/komite Møtedato Administrasjonsutvalget Referatsaker til administrasjonsutvalgets møte Sammendrag: Kopi av ulike skriv/meldinger som utvalget skal orienteres om. Dersom utvalget har merknader til det enkelte skriv/melding, må dette gjøres med vedtak etter forslag fra et eller flere medlemmer. Saksgang: Avgjøres av utvalget. Referatsaker som legges frem for utvalget : Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. Nr Dok.ID Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 12/7052 X Kristin Bø Haugeland Medarbeiderundersøkelsen 2011 Status til møte i 2 12/6987 X Kristin Bø Haugeland administrasjonsutvalget /3682 X Sykefravær 3.kvartal /3685 X Sykefravær 3.kvartal 2011, total fravær 5 12/3736 X Sykefravær 4.kvartal /3738 X Sykefravær 4.kvartal 2011, total fravær Vedlegg: 14

15 Internt notat Mottakere: Kristin Bø Haugeland Kommunalsjef Personal Medarbeiderundersøkelsen 2011 Vår ref.: 12/7052 / 11/1793 / FE-420, TI-&32 Dato: Saksbehandler: Kristin Bø Haugeland Telefon: Mobiltelefon: E-post: I november 2011 ble det gjennomført en medarbeiderundersøkelse blant kommunens ansatte. En har denne gangen valgt å benytte seg av ett system som heter Bedre kommune og som er utviklet på bestilling av KS. Det tar ca 10 minutter å fylle ut undersøkelsen, og en kan sammenligne resultatet fra Eigersund kommune med gjennomsnittet av besvarelser fra 129 kommuner. Resultatene fra Eigersund kommune ligger litt under gjennomsnittet. Det var ca 60 % av de ansattes om fylte ut undersøkelsen. Dette var klart under målsetningen vår. En har valgt å følge opp undersøkelsen på en grundig måte selv om en har en noe lav svarprosent. En håper på den måten å kunne motivere enda flere til å svare på undersøkelsen neste gang den blir gjennomført. Det stilles store krav til anonymitet i undersøkelsen. Dvs at en enhet må ha 7 ansatte eller flere som har svart før en får presentert ett resultat. Det er også ett par enheter som har svært lav svarprosent (20 30 prosent) Her har en valgt ikke å levere ut resultatene, men gitt leder hovedtendensene i besvarelsene. En legger opp til en medarbeiderundersøkelse 2. hvert år. Resultat for Eigersund kommune totalt er presentert for ledere, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. Ledere har fått resultater for sine enheter og skal sammen med tillitsvalgte og verneombud gjennomgå undersøkelsen med de ansatte. Det skal utarbeides en tiltaksplan som undertegnes av leder, tillitsvalgt og verneombud og som sendes personalseksjonen. På den måten sikrer en at alle enheter blir fulgt opp ihht intensjonen. De enheter som kommer dårligere ut i undersøkelsen er kontaktet av personalseksjonen med tilbud om hjelp i den videre oppfølgingen. Dette er gjort på flere ulike måter: enten ved at en har hatt samtale med leder alene, deltatt på møte med tillitsvalgt/ verneombud eller vært med på gjennomgangen med de ansatte. Ledere skal ikke bli satt alene til å gjennomgå resultater fra undersøkelsen dersom en synes det er utfordrende eller vanskelig. Dersom personalseksjonen allerede er inne i en enhet og arbeider med arbeidsmiljøet er det naturlig å delta når resultatene skal gjennomgås. Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Etasje Telefon: Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: E-postadresse: Internett: Org.nr.:

16 - 2 - Resultat for Eigersund kommune totalt vil bli presentert på møtet i administrasjonsutvalget 13.03, i arbeidsmiljøutvalget og i kommunestyret Det vil da være mulig å stille spørsmål eller komme med kommentarer til undersøkelsen. Enhetene har frist til 5. mars med å innlevere tiltaksplaner en vil komme tilbake til hovedinnholdet i disse på neste møte i administrasjonsutvalget/ AMU. Med vennlig hilsen Kristin Bø Haugeland Kommunalsjef Personal Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Etasje Telefon: Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: E-postadresse: Internett: Org.nr.:

17 Internt notat Mottakere: Kristin Bø Haugeland Kommunalsjef Personal Status til møte i administrasjonsutvalget Vår ref.: 12/6987 / 11/546 / FE-033, FE-000 Dato: Saksbehandler: Kristin Bø Haugeland Telefon: Mobiltelefon: E-post: Søknad prosjektmidler: Saman om ein betre kommune : Eigersund kommune har søkt om midler knyttet til uønsket deltid hos departement/ NAV og har fått beskjed om at en dessverre ikke har fått tildelt slike midler i denne omgang. Det kom inn 89 søknader fra til sammen 100 kommuner. Det er nå satt av nye midler som det kan søkes om se egen sak på dette.. Prosjekt: innføring av forhandlingsturnus ved en av våre soner Det er igangsatt ett prosjekt som skal utarbeide retningslinjer for innføring av forhandlingsturnus ved en av våre soner. Dette vil være en prøveordning og en vil bruke de erfaringer en gjør i dette prosjektet ved innføring hos andre arbeidssteder i kommunen på ett senere tidspunkt. Det er nedsatt en partsammensatt arbeidsgruppe som arbeider med dette. En ser for seg å starte dette forsøktprosjektet fra høsten av og tiden frem til sommeren benyttes til å sette seg inn i ulike problemstillinger og lage retningslinjer. Kartlegging uønsket deltid: Den årlige kartlegging av uønsket deltid blant våre ansatte er nå gjennomført. Pga sykefravær og sterkt arbeidspress i seksjonen har en ikke fått lagt frem analysen til dette møte i administrasjonsutvalget. Sak vil komme på neste møte, men selve tallmaterialet vil komme frem i årsregnskapet for Tallene viser en økning samtidig er det nylig lyst ut flere større stillinger internt som har fått få interne søkere. Dette er en problemstilling en vil komme nærmere tilbake til i neste møte i adm.utvalget. Sykefravær 2011: Det vises til egen sak om dette hvor både sykefravær for 3. og 4. kvartal fremkommer. Vi ser en mindre økning i sykefraværet fra 2010 til 2011, men 2010 var ett år med lavere sykefravær. En vil imidlertid arbeide målrettet for å nå målsetning om 94 % nærvær og vil ha spesielt fokus på få inne frem til gode forebyggende tiltak knyttet til sykefravær. Fagbrev for helsefagarbeidere/ barne- og ungdomsarbeiderfaget for egne ansatte: Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Etasje Telefon: Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: E-postadresse: Internett: Org.nr.:

18 - 2 - Det er inngått samarbeid med RKK slik at egne ansatte uten fagbrev kan få tatt fagbrev både som helsefagarbeier eller barne- og ungdomsarbeider. Vi undersøker også om vi har renholdere som kunne tenke seg å ta fagbrev innen dette fagområdet. Dette er ett godt tiltak for å heve kompetansen for ufaglærte ansatte samtidig som det gir økt lønn og økte muligheter for å øke sin stillingsstørrelse for den ansatte. Vi er nå inne i en periode hvor vi kartlegger hvem som ønsker å ta en slik utdannelse. Opptak av lærlinger: Ved årets opptak ønsker vi å ta inn en kontorlærling og helsefagarbeidere/ barne- og ungdomsarbeidere. Kommunen har totalt 26 læreplasser hvor en arbeider ut fra en fordeling på 13 lærlinger som er på første år og 13 lærlinger som er andre års lærlinger. Tidligere år har det vært vanskelig å få søkere til spesielt helsefagarbeiderplasser. Eigersund og Sokndal kommune har gått sammen for å etablere en rekrutteringspatrulje for helsefagarbeidere. Denne har vært rundt på ungdomsskoler og ved Dalane videregående skole for å snakke om dette yrket. I tillegg er en representant fra Eigersund kommune oppe og snakker om lærlingeordningen for de aktuelle klassene. Til neste skoleår vil det være en reduksjon i påbygningsklasser i videregående opplæring noe som gjør at en kunne forvente flere søkere til læreplasser. I år har vi pr. dags dato 21 søkere til læreplasser. Dette er ett svært godt utgangspunkt for den videre rekrutteringen. Disse fordeler seg med 13 søkere til helsefagarbeidere, 7 til barn/ ungdom og 1 til kontorfag. Søknadsfristen har akkurat gått ut så det kan være det kommer flere søkere. Vi starter intervjuprosessen om kort tid sånn at vi kan sikre oss gode kandidater. Noen av søkerne er hjemmehørende i andre kommuner enn Eigersund, og det kan være at de også har søkt i sin hjemmekommune. Dersom det skulle vise seg at vi har flere søkere enn vi har læreplasser vil det bli fremmet en sak politisk for å vurdere om en kan søke om å øke antall læreplasser. Med vennlig hilsen Kristin Bø Haugeland Kommunalsjef Personal Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Etasje Telefon: Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: E-postadresse: Internett: Org.nr.:

19 Internt notat AMU Administrasjonsutvalget Vår ref.: 12/3682 / 07/3458 / FE-461 Dato: Saksbehandler: Frode Tengs Lorentzen Telefon: Mobiltelefon: E-post: Sykefravær 3.kvartal 2011 Vedlagt følger oversikt over sykefraværet for Eigersund kommune 3. kvartal 2011, oversikt over utviklingen 3. kvartal siden En har i tillegg valgt å legge med en oversikt over sykefraværet ved den enkelte enhet som en egen referatsak. Denne oversikten er unntatt offentligheten begrunnet med at enkelte enheter som det rapporteres på har så få ansatte at en vil kunne avdekke hvem som er syk og hvor lenge sykefraværet har vært. Hvis vi sammenligner sykefraværstall for Eigersund kommune med kommunal forvaltning på landsbasis (tall fra NAV) ligger vi 1,4 % lavere på legemeldt sykefravær pr. 3.kvartal Utviklingen i det totale sykefraværet fra 3. kvartal 2010 til 3. kvartal 2011 viser en mindre økning fra 4,9 % til 5.2 %, en økning i total fraværet på 0,3 %. Kortidsfraværet er redusert i 3.kvartal i 2011 sammenlignet med 3.kvartal 2010 og reduksjonen utgjør 0,2 %. Langtidsfraværet i 3.kvartal 2011 er 3,8 % og det er en økning på 0,5 % sammenlignet med 3.kvartal i 2010 der langtidsfraværet var 3,3 %. Avdelingsvis er det en økning innen noen tjenesteområder, men samtidig en nedgang på andre tjenesteområder. I sentraladministrasjonen har en den største økningen, og totalfraværet har økt med hele 6,4 % sammenlignet med 3.kvartal Det er gledelig å registrere at fraværet fortsetter å gå ned i barnehagene og nedgangen er betydelig sammenlignet med 3.kvartal 2010, reduksjonen utgjør hele 7,0 % når det gjelder totalfraværet for 3.kvartal En vil fortsette det målrettede arbeidet med IA på alle nivå i organisasjonen. Andre aktuelle tiltak: Våre retningslinjer vedrørende oppfølging av sykmeldte har blitt revidert sommeren og fokuserer på at sykefraværsoppfølgingen er blitt ytterligere skjerpet. Endringene, dvs. rutinene for tettere oppfølging, har blitt grundig gjennomgått med alle ledere med personalansvar. NAV Arbeidslivssenter arrangerte kurs i Egersund den hvor alle ledere ble invitert til å delta, hvor de nye reglene i IA - avtalen var hovedtema. Det er etablert en IA gruppe hvor arbeidsgiver, ansattes representant, hovedverneombud, NAV og bedriftshelsetjenesten er samlet for å ha fokus på IA arbeidet i Eigersund kommune. Erfaringene på denne måten å arbeide på er svært gode. Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Etasje Telefon: Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: E-postadresse: Internett: Org.nr.:

20 - 2 - Ansatte innen helse, barnehager, SFO og skoler få tilbud om influensavaksine hver vinter. I mars 2011 ble det arrangert IA- dager for ledere, tillitsvalgte og verneombud. Her hadde vi hovedfokus på Vold og trusler på arbeidsplassen. Rutinene for oppfølging av gravide arbeidstakere ble vedtatt i administrasjonsutvalgets møte Tilbakemeldingene så langt er positive og jordmødrene forteller at i mange tilfeller er det tale om små tilretteleggingstiltak som medfører at mange gravide arbeidstakere kan stå lenger i jobb uten å måtte ta i bruk 100 % sykemelding. Eigersund kommune er med i Dalaneprosjektet med fokus på sykefravær i vår region. Her vil en ha fokus på hvordan IA fungerer i praksis og rehabilitering på arbeidsplassen ved muskel og skjelettplager. Det siste området er spesielt nyttig da dette gjelder mange av våre sykmeldte arbeidstakere. Rapport for dette arbeidet forventes å foreligge om kort tid. I forbindelse med inngåelse av ny IA-avtale er det utarbeidet en IA-handlingsplan i samarbeid med hovedtillitsvalgte/ hovedverneombud. Det legges opp til to møter i året mellom rådmann og hovedtillitsvalgte/ hovedverneombud hvor IA-handlingsplan evalueres og videreutvikles. AMU vedtar forslag til IA-plan var startdato for de nye reglene for Inkluderende arbeidsliv og de nye reglene innebærer et forsterket fokus på både å forebygge at fravær skal oppstå og innskjerpede tiltak vedrørende tilrettelegging for raskere tilbakeføring til arbeid. F.eks er ordningen ved aktiv sykemelding avviklet fra denne dato. Innen utgangen av høsten vil det etter planen bli gjennomført en medarbeiderundersøkelse for alle ansatte i kommunen. Dette vil være et viktig verktøy for å jobbe videre for og videreutvikle et godt arbeidsmiljø. Med vennlig hilsen Frode Tengs Lorentzen Personalrådgiver Dok.nr Tittel på vedlegg Oversikt sykefravær 3.kvartal Grafisk fremstilling sykefravær 3.kvartal NAV fraværstall 3.kvartal 2011 Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Etasje Telefon: Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: E-postadresse: Internett: Org.nr.:

21 212537_1_P SYKEFRAVÆR EIGERSUND KOMMUNE 3.kvartal 2009, 3.kvartal 2010 og 3.kvartal 2011 KORTTIDS- LANGTIDS- TOTALT FRAVÆR % FRAVÆR % FRAVÆR % 3.kvart-09 3.kvart-10 3.kvart-11 3.kvart-09 3.kvart-10 3.kvart-11 3.kvart-09 3.kvart-10 3.kvart-11 SENTRALADM. 1 1,5 2,4 1,5 0,6 6 2,6 2,1 8,5 LEVEKÅRSAVD.: SKOLE/BARNEH.M.M. 1,3 1,5 1,1 4,3 3,5 2,8 5,6 5 3,8 Skoler 1,3 1, ,3 3,4 4,3 4,5 4,3 Barnehager 2 3,2 2,8 9,9 8,4 1,8 11,9 11,7 4,7 HELSE- OG OMSORG 1,7 1,6 1,4 4,3 3,6 4,6 6 5,2 6 KULTUR 0,1 0,4 0, ,2 0,1 0,4 0,3 MILJØAVD. 1,2 1,6 1,1 3,5 3,9 4,3 4,7 5,5 5,4 TOTALT 1,4 1,5 1,3 3,9 3,3 3,8 5,4 4,9 5,2 Side 1 21

22 212539_1_P SYKEFRAVÆR EIGERSUND KOMMUNE 3.kvartal 2009, 2010 og 2011 korttids-fravær %langtidsfravær % totalt fravær % 3.kvartal ,4 3,9 5,4 3.kvartal ,5 3,3 4,9 3.kvartal ,3 3,8 5, kvartal kvartal kvartal 2011 korttids-fravær % langtidsfravær % totalt fravær % Side 1 22

23 EIGERSUND KOMMUNE Legemeldt sykefravær - Egen virksomhet sammenlignet med andre Viser: Alle aldersgrupper, 3. kvartal, Begge kjønn, Tapte dagsverk i prosent EIGERSUND KOMMUNE 5,4 6,7 6,6 5,5 6,1 Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 5,1 5 Kommunal forvaltning 7,5 7,6 8,3 7,6 7,5 Hele landet 6 6,1 6,9 6,1 5,8 23

24 Internt notat UNNTATT OFFENTLIGHET OFF.LOVEN 13/ FVL. 13 AMU Administrasjonsutvalget Vår ref.: 12/3685 / 07/3458 / FE-461 Dato: Saksbehandler: Frode Tengs Lorentzen Telefon: Mobiltelefon: E-post: Sykefravær 3.kvartal 2011, total fravær Vedlagt følger oversikt over sykefraværet 3.kvartal 2011 fordelt pr. enhet. I oversikten fremkommer antall mulige dagsverk, sykefravær i arbeidsgiverperioden (inntil 16 dager), langtidssykefravær og sykefraværsprosent totalt. Mange enheter som det rapporteres på er mindre enheter med få ansatte. Dette medfører at dersom en person er sykmeldt over tid kan sykefraværsprosenten for enheten bli høy. Bakgrunn for at saken er unntatt offentlighet er at flere av enhetene det rapporteres fra er mindre enheter med få antall ansatte som igjen vil kunne medføre at disse ansatte lett kan bli identifisert Med vennlig hilsen Frode Tengs Lorentzen Personalrådgiver Dok.nr Tittel på vedlegg Oversikt- total fravær 3.kvartal 2011 Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Etasje Telefon: Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: E-postadresse: Internett: Org.nr.:

25 Internt notat AMU Administrasjonsutvalget Vår ref.: 12/3736 / 07/3458 / FE-461 Dato: Saksbehandler: Frode Tengs Lorentzen Telefon: Mobiltelefon: E-post: Sykefravær 4.kvartal 2011 Vedlagt følger oversikt over sykefraværet for Eigersund kommune 4. kvartal 2011, oversikt over utviklingen siden 4. kvartal En har i tillegg valgt å legge med en oversikt over sykefraværet ved den enkelte enhet som en egen referatsak. Denne oversikten er unntatt offentligheten begrunnet med at enkelte enheter som det rapporteres på har så få ansatte at en vil kunne avdekke hvem som er syk og hvor lenge sykefraværet har vært. Utviklingen i det totale sykefraværet fra 4. kvartal 2010 til 4. kvartal 2011 viser en reduksjon fra 7,5 % til 6,9 %, en reduksjon på totalt 0,6 %. Kortidsfraværet er det samme som i 4.kvartal i 2011 sammenlignet med 4.kvartal 2010, det vil si til 2,3 %. Langtidsfraværet i 4.kvartal 2011 er 4,6 % og det er en reduksjon på 0,6 % sammenlignet med 4.kvartal i 2010 der langtidsfraværet var 5,2 %. Avdelingsvis er det liten eller ingen endring når det gjelder korttidsfraværet. Langtidsfraværet har en liten økning innen skole og helse og omsorg mens det er nedgang i langtidsfraværet i sentraladministrasjonen, barnehager og miljøavdelingen. Størst nedgang har det vært innen miljøavdelingen der langtidsfraværet er redusert med 2,9 % poeng, fra 5,5 % i 4.kvartal 2010 til 2,6 % i 4.kvartal Innen barnehager er det en reduksjon i langtidsfraværet fra 10,8 % poeng i 2010 til 9,2 % i 2011, det er en reduksjon på 1,6 % poeng. Ser en på det totale sykefraværet i 2011 er dette på 7.2 %. Sammenlignet med 2010 utgjør det en økning på 1,1 % da totalfraværet i 2010 var 6,1 %. Årets totale sykefraværsprosent er høyere enn den vi satte som handlingsmål for IA Målsettingen vi hadde for 2011 var en nærværsprosent 94 %. Nærværprosenten for 2011 ble på 92,8 % og det er 1,2 % lavere enn forventet nærværsprosent. Dersom vi sammenligner våre totale fraværstall for 2011 med Time og Randaberg kommune så har Time kommune, som oss, 7,2 % mens Randaberg kommune ligger på totalt 7,9 % totalfravær. En vil fortsette det målrettede arbeidet med IA på alle nivå i organisasjonen. Andre aktuelle tiltak: Våre retningslinjer vedrørende oppfølging av sykmeldte har blitt revidert sommeren og fokuserer på at sykefraværsoppfølgingen er blitt ytterligere skjerpet. Endringene, dvs. rutinene for tettere oppfølging, har blitt grundig gjennomgått med alle ledere med personalansvar. NAV Arbeidslivssenter arrangerte kurs i Egersund den hvor alle ledere ble invitert til å delta, hvor de nye reglene i IA - avtalen var hovedtema. Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Etasje Telefon: Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: E-postadresse: Internett: Org.nr.:

26 - 2 - Det er etablert en IA gruppe hvor arbeidsgiver, ansattes representant, hovedverneombud, NAV og bedriftshelsetjenesten er samlet for å ha fokus på IA arbeidet i Eigersund kommune. Erfaringene på denne måten å arbeide på er svært gode. Ansatte innen helse, barnehager, SFO og skoler få tilbud om influensavaksine hver vinter. Rutinene for oppfølging av gravide arbeidstakere ble vedtatt i administrasjonsutvalgets møte Tilbakemeldingene så langt er positive og jordmødrene forteller at i mange tilfeller er det tale om små tilretteleggingstiltak som medfører at mange gravide arbeidstakere kan stå lenger i jobb uten å måtte ta i bruk 100 % sykemelding. I forbindelse med inngåelse av ny IA-avtale er det utarbeidet en IA-handlingsplan i samarbeid med hovedtillitsvalgte/ hovedverneombud. Det legges opp til to møter i året mellom rådmann og hovedtillitsvalgte/ hovedverneombud hvor IA-handlingsplan evalueres og videreutvikles. AMU vedtar forslag til IA-plan var startdato for de nye reglene for Inkluderende arbeidsliv og de nye reglene innebærer et forsterket fokus på både å forebygge at fravær skal oppstå og innskjerpede tiltak vedrørende tilrettelegging for raskere tilbakeføring til arbeid. Alle som har vært sykemeldt i 6 uker eller mer blir innkalt til informasjonsmøte hvor arbeidsgiver, NAV arbeidslivssenter, Bedriftshelsetjenesten, ansattes representant og hovedverneombudet er til stede og gir informasjon om ansattes rettigheter og plikter. I løpet av våren 2012 vil det arrangeres IA- dager for ledere, tillitsvalgte og verneombud. Her vil det blant annet bli fokusert på oppfølging og tiltak for arbeidstakere som kommer inn under kategorien senior. Det legges ned et betydelig arbeid både i personalseksjonen og hos bedriftshelsetjenesten for å følge opp ansatte med et langtidssykefravær for å få disse tilbake i arbeid. Ulike former for tilrettelegging prøves ut. Det viser seg imidlertid at en har en håndfull saker som synes vanskelige å løse og som trekker opp sykefraværet på sin aktuelle arbeidsplass. Som et ledd i å få ned sykefraværet ved Lagård BSS, 3.etasje, er det igangsatt et eget prosjekt, kalt Myk start. Dette tilretteleggingstiltaket er utarbeidet i samarbeid bedriftshelsetjenesten hvor de ansatte hver morgen starter dagen med diverse enkle trimøvelser. Dette håper man kan virke forebyggende og være et trivselstiltak på en fysisk krevende arbeidsplass. Prosjektperioden varer fra og det er søkt og blitt bevilget tilretteleggingstilskudd fra NAV- Arbeidslivssenter. Med vennlig hilsen Frode Tengs Lorentzen Personalrådgiver Dok.nr Tittel på vedlegg Oversikt sykefravær 4.kvartal Grafisk fremstilling, sykefravær 4.kvartal 2011 Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Etasje Telefon: Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: E-postadresse: Internett: Org.nr.:

27 215102_1_P SYKEFRAVÆR EIGERSUND KOMMUNE 4.kvartal 2009, 4.kvartal 2010 og 4.kvartal 2011 KORTTIDS- LANGTIDS- TOTALT FRAVÆR % FRAVÆR % FRAVÆR % 4.kvart-09 4.kvart-10 4.kvart-11 4.kvart-09 4.kvart-10 4.kvart-11 4.kvart-09 4.kvart-10 4.kvart-11 SENTRALADM. 2,3 2,5 2,6 3,2 5,6 3,5 5,4 8,2 6,1 LEVEKÅRSAVD.: SKOLE/BARNEH.M.M. 2,4 2,3 2,3 4,5 4,6 4,9 6,9 6,9 7,2 Skoler 2,4 2,1 2,2 4,8 4,1 4,5 7,1 6,2 6,8 Barnehager 4 4,6 4,5 4,9 10,8 9,2 9 15,4 13,7 HELSE- OG OMSORG 2,1 2,3 2,4 5,5 5,8 5,1 7,6 8,1 7,5 KULTUR 0,3 0,2 0, ,3 0,2 0,3 MILJØAVD. 2,3 2,1 1,9 3,8 5,5 2,6 6,2 7,7 4,5 TOTALT 2,2 2,3 2,3 4,7 5,2 4,6 6,9 7,5 6,9 Side 1 27

28 215103_1_P SYKEFRAVÆR EIGERSUND KOMMUNE 4.kvartal 2009, 2010, 2011 korttids-fravær %langtidsfravær % totalt fravær % 4.kvartal ,2 4,7 6,9 4.kvartal ,3 5,2 7,5 4.kvartal ,3 4,6 6, kvartal kvartal kvartal 2011 korttids-fravær % langtidsfravær % totalt fravær % Side 1 28

29 Internt notat UNNTATT OFFENTLIGHET OFF.LOVEN 13/ FVL. 13 AMU Administrasjonsutvalget Vår ref.: 12/3738 / 07/3458 / FE-461 Dato: Saksbehandler: Frode Tengs Lorentzen Telefon: Mobiltelefon: E-post: Sykefravær 4.kvartal 2011, total fravær Vedlagt følger oversikt over sykefraværet 4.kvartal 2011 fordelt pr. enhet. I oversikten fremkommer antall mulige dagsverk, sykefravær i arbeidsgiverperioden (inntil 16 dager), langtidssykefravær og sykefraværsprosent totalt. Mange enheter som det rapporteres på er mindre enheter med få ansatte. Dette medfører at dersom en person er sykmeldt over tid kan sykefraværsprosenten for enheten bli høy. Bakgrunn for at saken er unntatt offentlighet er at flere av enhetene det rapporteres fra er mindre enheter med få antall ansatte som igjen vil kunne medføre at disse ansatte lett kan bli identifisert Kommentarer til sykefraværstallene: En registrerer generelt en økning innen de fleste tjenesteområder når det gjelder totalfraværet sammenlignet med 4.kvartal i Innen tjenesteområdet barnehager hvor fraværstallene har vært høye over tid er det gledelig å registrere at fraværstallene har godt ned sammenlignet med året Totalfraværet for 2011 ble på 10,5 % og det er en nedgang på 2,0 %, da totalfraværet for 2010 utgjorde 12,5 %. Med vennlig hilsen Frode Tengs Lorentzen Personalrådgiver Dok.nr Tittel på vedlegg Oversikt over sykefraværet 4.kvartal 2011 Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Etasje Telefon: Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: E-postadresse: Internett: Org.nr.:

30 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: :FE- Arkivsaksnr.: 12/522 Journalpostløpenr.: 12/6564 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen Politisk sekretariat Irene Hayde Randen Politisk sekretær Saksnummer Utvalg/komite Møtedato Administrasjonsutvalget Spørsmål/orienteringer i administrasjonsutvalgets møte Sammendrag: Spørsmål/Orienteringer som kommer i møtet. Saksgang: Avgjøres av utvalget. Spørsmål/orienteringer i møtet : 30

31 Oversikt over faste medlemmer til administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget 9 representanter Ordfører og varaordfører er obligatorisk leder, henholdsvis nestleder. Arbeiderpartiet 2 representanter Odd Stangeland Løvenborgveien 22, 4370 Egersund Tor Dahle Gamleveien 59 A, 4370 Egersund Fremskrittspartiet 1 representant Tom Harry Albertsen Strandgaten 60, 4370 Egersund Høyre 2 representanter Leif Erik Egaas Sjukehusveien 45, 4370 Egersund Anja Hovland Birkebeinerveien 4, 4370 Egersund Kristelig Folkeparti 1 representant Solveig Ege Tengesdal Hoveræget 7, 4370 Egersund Unio 1 representant Inger Elin Gridsvåg Prestegårdsveien 18, 4370 Egersund Fagforbundet 2 representanter Inger W. Dyrsand Rådyrveien 30 A, 4370 Egersund Heidi Irene Gravdal Årstadfjellveien 17, 4370 Egersund Delta v/torhild S. Bowitz stiller som observatør med møte og talerett. 31

32 Politisk sekretariat Sekretariatet har bl.a ansvaret for å yte service til kommunens folkevalgte, og har også sekretariatsfunksjonene for Kommunestyret, Formannskapet, Planteknisk utvalg, Administrasjonsutvalget, Felles brukerutvalg og Særskilt klagenemnd. Det er politisk sekretariat som har det praktiske ansvaret for oppsett av sakslister, utsendelse av saksdokumenter, protokoll m.m. Ønsker du kopi av saksdokumenter til noen av sakene i kommunestyret, formannskap eller noen av utvalgene, evt at du har andre spørsmål angående politiske utvalg, kan du kontakte oss i sekretariatet. Du finner også saksdokumenter til det enkelte møte på kommunens internettsider under Saksdokumenter til politiske utvalg (med vedtak) Her kan du gå inn på den enkelte sak (uten vedlegg) eller gå inn i en stor (pdf) fil med de komplette saksdokumenter med samtlige vedlegg. Faglige spørsmål om enkelte saker bør rettes til den enkelte saksbehandler. Dersom du ikke vet hvem som er saksbehandler, vil vi hjelpe deg frem til rette vedkommende. Organisatorisk ligger politisk sekretariat i Seksjon interne tjenester i Sentraladministrasjonen, men ordføreren har instruksjonsrett overfor sekretariatet. I sentraladministrasjonen ligger også overformynderiet som er det politiske organ som forvalter umyndige personers økonomi. Dette er politisk ledet av to folkevalgte og har egen sekretær. Styret for Eigersund Havn KF har sin sekretariatsfunksjon hos havnesjefen, som holder til i Havnebygget i Strandgt 2. Kontrollutvalget har sin sekretariatsfunksjon hos Deloitte Advokatfirma AS Stavanger. Adresse / telefonnr. m.m. Postadresse: Politiske sekretariat, Eigersund kommune Besøksadresse: Postboks 580, 4379 Egersund Rådhusets 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4270 Egersund. Telefaks: Navn Direkte telefon E-post Sekretær for utvalg Sekretariatsleder Leif E Broch / Mob.: Kommunestyre, Formannskap, Særskilt klagenemnd. Politisk sekretær Randi Haugstad Mob.: Planteknisk utvalg, Felles brukerutvalg. Arbeidsmiljøutvalget, Politisk sekretær Målfrid Espeland Mob.: Politisk sekretær Irene Randen Mob.: Administrasjonsutvalget, gjeldsrådgivning, avlønning og økonomi. Andre politiske utvalg/organ som ikke har sekretariatsfunksjon hos politisk sekretariat. Geir Melby Kontrollutvalget Knut Seglem Sekretær for styret for Eigersund havn KF Sekretær Ingebjørg Sekretær for overformynderiet Hestnes

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 04.06.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 08:00 Tidspunkt - til: 09:20 Sak fra / til: 004/13-009/13 Følgende

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 13:30 NB! Merk tidspunkt Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 015/11

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Arbeidsmiljoutvalget. Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste. Qo-cL 3. 4jto&

EIGERSUND KOMMUNE. Arbeidsmiljoutvalget. Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste. Qo-cL 3. 4jto& Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt: 14:00 Dato: 30.05.201 i Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste sekretær utvalgsleder Randi S. Haugstad Kristin Bø Haugeland Qo-cL 3. 4jto& Med vennlig hilsen Egersund,

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet TILLEGGSINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.06.2016 Tidspunkt: Kl. 10:00 BEGRUNNELSE: Søknaden kom inn sent inn i forhold til utsending

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 09.11.2010 Møtested: Kantina - Rådhuset 3. etasje Tidspunkt - fra: 08:00 Tidspunkt - til: 10:30 Sak fra / til: 012/10-017/10

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet INNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Egersund Arena Dato: 11.05.2015 Tidspunkt: Kl. 15:30 (Før kommunestyremøte) Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 058/15 Tilbakemelding

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 04.06.2012 Tidspunkt: 13:30 Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 007/12 Avgjøres av utvalget:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 24.10.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 08:00 Tidspunkt - til: 08:30 Sak fra / til: 012/12-012/12 Følgende

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 17.09.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 13:30 Tidspunkt - til: 14:30 Sak fra / til: 011/12-015/12 Kristin Bø

Detaljer

Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer: Ingfrid Koldal (Hovedverneombud) 2. Tommy Ersdal 3. Heidi Gravdal 4. Linda Sørensen

Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer: Ingfrid Koldal (Hovedverneombud) 2. Tommy Ersdal 3. Heidi Gravdal 4. Linda Sørensen EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 07.11.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 13:30 Tidspunkt - til: 14:50 Sak fra / til: 015/11-018/11 Følgende

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret TILLEGGSINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grand Hotell Dato: 18.04.2016 Tidspunkt: Kl. 18:30 Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 031/16 Ansettelse av rådmann

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: 13:30 Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 011/12 Avgjøres av utvalget:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 24.09.2012 Tidspunkt: 08:00 ORIENTERINGER: Personalrådgiver Ragnhild Langfeldt

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 19.03.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 13:30 Tidspunkt - til: 15:00 Sak fra / til: 001/12-006/12 Følgende

Detaljer

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FE - 151, FE - 037, FA - Q50 Arkivsaksnr.: 17/2286 Journalpostløpenr.

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FE - 151, FE - 037, FA - Q50 Arkivsaksnr.: 17/2286 Journalpostløpenr. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 14.11.2017 Arkiv: : FE - 151, FE - 037, FA - Q50 Arkivsaksnr.: 17/2286 Journalpostløpenr.: 17/35193 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Planteknisk utvalg

EIGERSUND KOMMUNE Planteknisk utvalg EIGERSUND KOMMUNE Planteknisk utvalg INNKALLING Utvalg: Planteknisk utvalg Møtested: Grand Hotell NB! Merk sted Dato: 20.06.2016 Tidspunkt: Kl. 11:30 Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 173/16 Forespørsel

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 30.05.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 14:00 Tidspunkt - til: 15:10 Sak fra / til: 005/11-011/11 Følgende

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 04.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Saksliste: Sak nr. Sakstittel L Avgjøres av kommunestyret: 001/13

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.11.2012 Tidspunkt: 13:30 Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 016/12 Spørsmål/orienteringer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 13.11.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 08:00 Tidspunkt - til: 08:45 Sak fra / til: 013/12-016/12 Følgende

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 12.04.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 13:30 Sak fra / til: 010/13-018/13 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.06.2013 Tidspunkt: 13:30 Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 009/13 Spørsmål/orienteringer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen (ekstraordinært møte) Tidspunkt - fra: 15:00 Tidspunkt - til: 15:25 Sak fra / til: 033/11-034/11 Terje

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING. Saksilste: -4cqg. /spdcc). Administrasjonsutvalget. Formannskapssalen Tidspunkt: 08:30

EIGERSUND KOMMUNE. Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING. Saksilste: -4cqg. /spdcc). Administrasjonsutvalget. Formannskapssalen Tidspunkt: 08:30 Utvalg: Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Eventuelle - Følgende - varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale: Ingen. forfall meldes til tif. 489 98 285 til Irene Haydè Randen (telefon

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 17.09.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 13:00 Sak fra / til: 024/12-033/12 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 06.06.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 15:00 Tidspunkt - til: 15:15 Sak fra / til: 059/11-059/11 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 12.12.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:00 Sak fra / til: 030/11-037/11 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Hovedarbeidsmiljøutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Hovedarbeidsmiljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE Hovedarbeidsmiljøutvalget INNKALLING Utvalg: Hovedarbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: Kl. 13:30 Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 012/15

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 11.06.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 11:30 Sak fra / til: 017/12-023/12 Følgende medlemmer

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 13.03.2012 Arkiv: :FE-400 Arkivsaksnr.: 11/844 Journalpostløpenr.: 12/8435 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 13:30 Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 001/12 002/12 Avgjøres av

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Kommunestyresalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Kommunestyresalen :00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Kommunestyresalen 21.03.2017 08:00 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget. Merk. Møterom kommunestyresalen SAKER

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen Seksjon interne tjenester Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår ref.: 15/16138 / 12/2469 / FA - S00, TI - &00 Dato: 26.05.2015 Saksbehandler:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.08.2017 Tidspunkt: 10:00 11:00 Eventuelt forfall, eller spørsmål om habilitet, må meldes snarest på tlf. 73

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Ny sak på saksilsten - Tilleggsaksliste Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.02.2010 Tidspunkt: 12:00 Det er foreslått å sette følgende sak på sakslisten/ettersende dokumenter

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Særskilt klagenemnd

EIGERSUND KOMMUNE Særskilt klagenemnd EIGERSUND KOMMUNE Særskilt klagenemnd MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Særskilt klagenemnd Formannskapssalen 26.09.2012 Tidspunkt: Etter formannskapsmøtet Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 002/12 Avgjøres

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Partsammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 08:30 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 20.06.2012 Møtested: Møterom Randaberg. Til stede:

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 20.06.2012 Møtested: Møterom Randaberg. Til stede: Randaberg kommune Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 20.06.2012 Møtested: Møterom Randaberg PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Bjørn Kahrs, nestleder Jarle Bø, leder Anita Egeli Gunnar Hiim Ellinor

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 13.11.2012 Tidspunkt: 08:00 Saksliste: Sak nr. Sakstittel L Avgjøres av kommunestyret:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 21.09.2015 Møtested: Kantina merk sted!! Tidspunkt: Kl. 08:00 09:00 Sak fra / til:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 21.09.2015 Møtested: Kantina merk sted!! Tidspunkt: Kl. 08:00 09:00 Sak fra / til: EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget MØTEPROTOKOLL Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 21.09.2015 Møtested: Kantina merk sted!! Tidspunkt: Kl. 08:00 09:00 Sak fra / til: Følgende medlemer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 09.12.2013 Tidspunkt: Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 040/13 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Administrasjonsutvalget Dato: Møtested: Møterom Randaberg Tid: 14:00 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Administrasjonsutvalget Dato: Møtested: Møterom Randaberg Tid: 14:00 SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Dato: 08.06.2017 Møtested: Møterom Randaberg Tid: 14:00 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 11/17 14/1664 Sentrale forhandlinger - Hovedtariffavtalen

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 29.09.2010 Arkiv: :FE-030, FE-033 Arkivsaksnr.: 09/429 Journalpostløpenr.: 10/24027 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 09:00 Saksliste: Sak nr. Sakstittel L Avgjøres av utvalget: 050/14 Godkjenning

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 23.09.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:00 Sak fra / til: 026/13-035/13 Følgende medlemmer

Detaljer

STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET

STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 08:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 52 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 03.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 10:00 Sak fra / til: 006/11-006/11 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtedato: 05.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 18:00 Tidspunkt - til: 18:45 Sak fra / til: 010/11-016/11

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget F-salen, Rådhuset Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 19.09.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Møterom Dåapma

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Møterom Dåapma NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 20.01.2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtedato: 10.08.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 19:30 Tidspunkt - til: 20:15 Sak fra / til: 033/10-039/10

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sentralstaben Likelydende brev sendt til: Egersund SeaService 4370 EGERSUND Næringsforeningen i Stavanger-regionen-Dalane Strandgaten 40 4370 EGERSUND Sentrumsforeningen

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 19.11.2012 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret ETTERSENDING AV VEDTAK FRA HOVEDUTVALGENE. Vedtak som ettersendes jf. saks liste:

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret ETTERSENDING AV VEDTAK FRA HOVEDUTVALGENE. Vedtak som ettersendes jf. saks liste: EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret ETTERSENDING AV VEDTAK FRA HOVEDUTVALGENE [ytvalg: Kommunestyret Møtested: Egersund Arena Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 18:30 (Merk fremmøtetid) Vedtak som ettersendes jf.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.02.2014

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.03.2017 Tid: 13:00-15:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 1/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.02.2011 Tid: Kl. 10.00 Evaluering i bruk av analyseverktøy v/bht SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/11 BYGGING AV INTERKOMMUNALE

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Formannskap. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Rådhus Møtedato: Tidspunkt: 12:00-14:00

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Formannskap. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Rådhus Møtedato: Tidspunkt: 12:00-14:00 Møteprotokoll Formannskap Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Rådhus Møtedato: 31.10.2013 Tidspunkt: 12:00-14:00 Til behandling: Saksliste nr. 086/13-089/13 Medlemmer: H - Morten Andreas Hagen (Ordfører)

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste Møtested: Egersund Arena Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 18:00 Det er foreslått å sette følgende sak på sakslisten/ettersende dokumenter

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 09:00 11:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 09:00 11:00. Side 1 av 8 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: 04.04.2016 Tidspunkt: 09:00 11:00 Medlemmer: Stian Skjærvik (Leder) Helene Slettbakk Håvard Nygård Trine

Detaljer

ç3, EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget MØTEINNKALLING Saksliste: Utvalg: Arbeidsmiljoutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 26.09.

ç3, EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget MØTEINNKALLING Saksliste: Utvalg: Arbeidsmiljoutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 26.09. Dato: 26.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Merk tidspunkt! MØTEINNKALLING EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Utvalgsleder Utvalgsekretær Randi S. Haugs a&j Kristin Bø Haugeland ç3, LtOJ Egersund, 16. september

Detaljer

Innkalling. Sakene utlegges til offentlig ettersyn i resepsjonen på rådhuset og Lund kommunes hjemmeside

Innkalling. Sakene utlegges til offentlig ettersyn i resepsjonen på rådhuset og Lund kommunes hjemmeside LUND KOMMUNE Regionråd Dalane Innkalling Møtested: Lund rådhus, møterommet Dato: 06.02.2017 Tidspunkt: Kl. 09:00 Sakene utlegges til offentlig ettersyn i resepsjonen på rådhuset og Lund kommunes hjemmeside

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 27.04.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 22.09.2014 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt fra: 09:00 Tidspunkt til: 12:00 Sak fra / til: 028/14 040/14 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Partssammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 10.06.2014 Møtested: Kantinen, 3 etasje Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:45 Sak fra / til: 019/14-027/14 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 10.02.2014 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:00 Sak fra / til: 001/14-009/14 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 26.01.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:30 Tidspunkt - til: 11:00 Sak fra / til: 001/11-005/11 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 09:00 Saksliste: Sak nr. Sakstittel L Avgjøres av utvalget: 050/14 Godkjenning

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 05.06.2012 Tidspunkt: 08:00 ORIENTERINGER: Personalrådgiver Ragnhild Langfeldt

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Informasjon om bruken av trimrommene på Lensvik skole og rådhuset vil bli gitt. Agdenes kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Informasjon om bruken av trimrommene på Lensvik skole og rådhuset vil bli gitt. Agdenes kommune Agdenes kommune Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.04.2007 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: Kl. 09.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/14 SYKEFRAVÆR 2013 2/14 PROSEDYRE FOR VURDERING AV ARBEIDSMILJØKONSEKVENSER

Detaljer

Spydeberg kommune MØTEINNKALLING. Råd for flyktninger og integrering SAKLISTE: Orienteringer: Drøftinger:

Spydeberg kommune MØTEINNKALLING. Råd for flyktninger og integrering SAKLISTE: Orienteringer: Drøftinger: Spydeberg kommune MØTEINNKALLING Råd for flyktninger og integrering Møtedato: 07.11.2013 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 69 83 35 40. Varamedlemmer møter

Detaljer

Ås kommune. Saksutskrift. Møteplan Formannskap og Kommunestyre

Ås kommune. Saksutskrift. Møteplan Formannskap og Kommunestyre Saksutskrift Møteplan 2016 - Formannskap og Kommunestyre Saksbehandler: Jeanette Karlsen Saksnr.: 15/01757-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Formannskap 2011-2015 61/15 20.08.2015 2 Formannskap 2015-2019

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Miljøutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Miljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE Miljøutvalget Utvalg: Miljøutvalget Møtedato: 20.12.2010 Møtested: Formannskapssalen, ekstraordinært møte Tidspunkt - fra: 08:00 Tidspunkt - til: 08:15 Sak fra / til: 161/10-161/10 Følgende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 11/14 14/1608 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 16.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 11/14 14/1608 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 16.10.2014 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 16.10.2014 Tid: Kl.09:00 Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunestyresal - grupperom Møtedato: 21.05.2015 Tid: Kl. 09.00 14.00 Orienteringssaker: 1. Medarbeiderundersøkelsen v/ass. rådmann Morten B.

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 27.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 08:30 Tidspunkt - til: 11:10 Sak fra / til: 014/11-020/11 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 02.11.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 12:40 Tidspunkt - til: 14:25 Sak fra / til: 111/11-117/11 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 14.02.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 13:00 Sak fra / til: 001/12-009/12 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING. Saksilste: Morten Haug (KRF) for Solveig Ege Tengesdal (KRF)

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING. Saksilste: Morten Haug (KRF) for Solveig Ege Tengesdal (KRF) EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 22.3.21 i Tidspunkt: 8: Saksilste: Sak nr. Sakstittel L Avgjøres av utvalget:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.04.2016 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 73 97 20 00. Møtesekretær innkaller vararepresentanter

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 30.08.2010 Tid: 12.30 Det innkalles med dette til møte i Arbeidsmiljøutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.10.2016 Tid: Kl. 13.00 15.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 6/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 23/15 15/111 PROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 23/15 15/111 PROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN Tromsø Havn MØTEINNKALLING Utvalg: TROMSØ HAVNESTYRE Møtested: havnestyresalen Møtedato: 25.06.2015 Tid: 10:00-12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 66 18 50 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Formannskap

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Formannskap Møteprotokoll Formannskap Møtested: Formannskapssalen 3. etg. Møtedato: 21.11.2012 Tidspunkt: 12:00-14:20 Til behandling: Saksliste nr. 067/12-070/12 Medlemmer: H - Morten Andreas Hagen (Ordfører) BR -

Detaljer

De politiske partiene

De politiske partiene EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen Politisk sekretariat De politiske partiene Vår ref.: 11/25115 / 09/2903 / FE-014 Dato: 17.09.2011 Saksbehandler: Leif E. Broch Direkte telefon: 51 46 80 23 / 908

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGN-15/6511-2 38367/15 09.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSBERETNING

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommuneplanutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Kommuneplanutvalg EIGERSUND KOMMUNE Kommuneplanutvalg Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtedato: 23.05.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 10:15 Tidspunkt - til: 12:15 Sak fra / til: 003/11-005/11 Følgende medlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte

Saksframlegg. Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte Søgne kommune Arkiv: 082 Saksmappe: 2011/3659-39001/2012 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 12.12.2012 Saksframlegg Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.11.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 461 Lnr.: 2440/17 Arkivsaksnr.: 17/514-1

Saksframlegg. Ark.: 461 Lnr.: 2440/17 Arkivsaksnr.: 17/514-1 Saksframlegg Ark.: 461 Lnr.: 2440/17 Arkivsaksnr.: 17/514-1 Saksbehandler: Frode Frydenlund ANALYSE AV NÆRVÆRET I GAUSDAL KOMMUNE FOR 2016 Vedlegg: ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): ingen SAMMENDRAG:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 16.10.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 10:10 Sak fra / til: 030/13-036/13 Følgende medlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle, unntatt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/16 16/125 KOMMUNALOMRÅDE HELSE, OMSORG OG VELFERD PRESENTASJON OG INFORMASJON OM AKTUELLE SAKER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/16 16/125 KOMMUNALOMRÅDE HELSE, OMSORG OG VELFERD PRESENTASJON OG INFORMASJON OM AKTUELLE SAKER SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale eldreråd Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : Fredag 08.04.2016 NB! Mrk.dato Tid: 11:30 (Frammøte i Bodega for lunsj) Medlemmene innkalles

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Formannskap

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Formannskap Vågsøy kommune Møteprotokoll Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 26.09.2012 Tidspunkt: 17:00-19:00 Til behandling: Saksliste nr. 054/12-056/12 Medlemmer: H - Morten Andreas Hagen

Detaljer