ç3, EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget MØTEINNKALLING Saksliste: Utvalg: Arbeidsmiljoutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ç3, EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget MØTEINNKALLING Saksliste: Utvalg: Arbeidsmiljoutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 26.09."

Transkript

1 Dato: Tidspunkt: 13:30 Merk tidspunkt! MØTEINNKALLING EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Utvalgsleder Utvalgsekretær Randi S. Haugs a&j Kristin Bø Haugeland ç3, LtOJ Egersund, 16. september /11 Spørsmål/orienteringer i arbeidsmiijøutvagets møte i 01 3/11 Referatsaker til arbeidsmiljøutvalgets møte /1 i Godkjenning av protokoll fra arbeidsmiljøutvalgets møte i Sak nr. Sakstittel L Avgjøres av utvalget: Saksliste: Møtested: Formannskapssalen Utvalg: Arbeidsmiljoutvalget

2 - Eventuelle kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv av saken(e). forfall meldes til tlf til Randi Haugstad Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. - Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale: møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på 2 Komplette saksdokumentene er utlagt.i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. etasje kommunens internettsider Kopi av saksdokumentene en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel. lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge Administrative meldinger lnnkalling av varamedlemmer:

3 Eigersund kommune Dato: Avdeling: Arkiv: :FE- Enhet: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: 11/1896 Stilling: Journalpostløpenr.: Telefon: 11/25057 E-post: Saksframlegg politisk sak Sentraladministrasjonen Politisk sekretariat Randi Haugstad Politisk sekretær randi.hauostadcejaersund.kommune.no Saksnummer Utvalglkomite Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Godkjenning av protokoll fra arbeidsmiljøutvalgets møte Sammendrag: Protokoll fra forrige møte i Saksgang: Avgjøres av utvalget. utvalget legges frem for godkjenning av utvalget. Forslag til vedtak : Protokoll fra arbeidsmiljøutvalgets møte den godkjennes Dokumenter - vedlagt saken: Dok.nr Tittel på vedlegg Protokoll fra arbeidsmiljøutvalgets møte doc 1

4

5 Tidspunkt-fra: 14:00 Tidspunkt-til: 15:10 Sak fra/til: 005/11-011/11 Møtedato: Møtested: I Formannskapssalen Utvalg: Arbekismiljoutvalget -- ualgssekretær Ualgsleder Randi S. Haugta Kristin Bø Haugland hadde heller ikke meldtforfall. protokoll fra arbeidsmiljøutvalgets møte var behandlet Merknader til møtet: Følgende fra administrasjonenlandre møtte: Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): Helge Waage - Følgende varamedlemmer møtte: Per Steinar Berentsen Følgende medlemmer hadde forfall: Ketil Helgevold ARG lngfrid Koldal - Kåre lngvar Helland Kristin Bø Haug land Tore L. Oliversen ARG ARG ARG Terje Hetland John I. Egeli ANS Torild S. U. Bowitz ANS ANS ANS ARG Gerd Holmen ANS ARG Mia Ree Holen fra Samko møtte. Kommunalsjef for økonomi Tore L. - Oliversen kom etter at sak 005/11 Det var kun 9 medlemmer tilstede på møtet da Gerd Holmen ANS ikke møtte, og Godkjenning av Følgende medlemmer møtte: EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljoutvalget

6 John I Egeli (Utdanningsforb.) Kristin Bø Haugeland Tore L Oliversen Per Steinar Berentsen Kåre lngvar Helland Ketil Helgevold Arbeidsgiver medlemmer: Arbeidstaker medlemmer: Inger Mathisen Rake Ragnhild Langteldt Eva Sæstad (Utdanningsforbundet) Varamedlemmer: Varamedlemmer: Ikke valgt Tore L. Oliversen Helge Waage 006/1 1 Organisering av arbeidsmiljøutvalget i Eigersund kommune 007/1 1 Handlingsmål - 005/11 Godkjenning av protokoll fra arbeidsmiljøutvalgets møte /1 i Heilvik barnehage - Saksilste: Terje Hetland (Fagforbundet) Gerd Holmen (Fagforbundet) 1. Bente Grytten 2. Tommy Ersdal 3. Heidi Gravdal 4. Linda Sørensen inkluderende tilbygg 01 0/11 Sporsmål/orienteringer i arbeidsmiljøutvalgets møte /11 Brakker Husabø ungdomsskole 009/1 1 Referatsaker til arbeidsmiljøutvalgets møte arbeidsliv (la) Sak nr. Sakstittel L Varamedlemmer Fagforbundet: Torild S U Bowitz (Delta) lngfrid Koldal (Hovedverneombud) Annbjørg E Skofteland (NITO) Utvalgets faste medlemmerlvaramedlemmer: 2 c

7 Motebehandling: Arbeidsmiljøutva!get Protokoll fra arbeidsmiljøutvalgets møte den godkjennes. Forslag til vedtak : Egelis forslag med endring enstemmig vedtatt. Votering: RÅDMANNEN trakk sitt forslag ovenstående forslag av JOHN EGELI (ANS) endret til Etter en del diskusjoner om tidspunkt for organisering av nye arbeidsmiljøutvalg, ble organiseres nye arbeidsmiljøutvalg på lavere nivå og et hovedarbeidsmiljøutvalg. Den nåværende organiseringen av AMU fortsetter til Fra det tidspunktet JOHN EGELI (ANS) foreslo: M otebehandling: Arbeidsmiljoutvalget det som fremkommer i saken. gjelder fra Arbeidsfordeling og sammensetning i de ulike AMU ene er i tråd med HAMU (hovedarbedsmiljøutvalget) som behandler overordnede saker. Disse endringene Det opprettes to nye AMU: ett for levekårsavdelingen og ett for miljøavdelingen i tillegg til Rådmannens forslag til vedtak : Organisering av arbeidsmiljoutvalget i Eigersund kommune Vedtaket er enstemmig. Protokoll fra arbeidsmlljøutvalgets møte den godkjennes. AMU-005I1 I Vedtak: Protokollen enstemmig godkjent. Votering: : Godkjenning av protokoll fra arbeidsmiljoutvalgets møte 3

8 Rådmannens forslag til vedtak : : Handlingsmål - inkluderende arbeidsliv (la) 2011 Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. organiseres nye arbeidsmiljøutvalg på lavere nivå og et hovedarbeidsmiljøutvalg. Den nåværende organiseringen av AMU fortsetter til Fra det tidspunktet 4 Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. barn som oppholder seg i bygget/lokalet. Minimumskravet er for lite. På bakgrunn av minstenormen på ventilasjon. Inneklimaet må ivaretas. Det må legges inn 25 % overkapasitet utover dette foreslås: JOHN EGELI (ANS) minnet om at ventilasjonen bør være tilstekkelig for hvor mange Møte behandling: Arbeidsmiljoutvalget barnehage. Arbeidsmiljøutvalget har ingen merknader til de framlagte planer for utbygging av Hellvik Rådmannens forslag til vedtak : 008/11: Heilvik barnehage - tilbygg Vedtaket er enstemmig. Handlingspian for Inkluderende Arbeidsilv 2011 vedtas. AMU Vedtak: Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Møtebehandling: Arbeidsmiljøutvalget ( Handlingsplan for Inkluderende Arbeidsliv 2011 vedtas. AM U I Vedtak:

9 Referatsaker som legges frem for utvalget : : Referatsaker til arbeidsmiljøutvalgets møte Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. barnehage. Arbeidsmiljøutvalget har ingen merknader til de framlagte planer for utbygging av Heilvik AMU-008!1 I Vedtak: c andre gruppen. alder, da det kan se ut som om en gruppe arbeidstakere har mer fravær enn den i INGFRID KOLDAL (ANS) stilte spørsmål om arbeidstakerne kunne deles opp etter 1 11/13884 I Sykefravær for 1.kvartal 2011 og totalfravær og sykefravær (unnt.off.) legges frem i Nye dokumenter i saken: - RS - RS 2: sykefravær for 1.kvartal 2011, total fravær (mr.: 11/15331) 3: sykefravær for 1. kvartal 2011 (jnr.: 11/15329) unntatt M otebehandi ing: i I Mulig kvikksølvrester Husabø skole. JOHN EGELI (ANS) orienterte om saken. KRISTIN Bø HAUGELAND (ARG) sa at denne saken følges opp. TORILD S. U. BOWITZ (ANS) spurte om det er mulig å måle hvor mye kvikksølv det I 2 Sykefravær i. kvartal 2011 unntatt. off JOHN EGELI (ANS) svarte at det er meget kostbart med slike målinger. finnes i rommet Arbeidsmiljøutvalget off. møtet. Samko avd. Mulig kvikksølvrester Egersund Husabø skole. Nr Dok.ID Dokdato AvsenderlMottaker Tittel Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. lngfrid Koldal, ANS). Egeils tilleggsforslag falt med 6 stemmer mot 3 stemmer for (Terje Hetland, John Egeli og 5

10 : Spørsmållorienteringer i arbeidsmiljoutvalgets møte Det ble ikke fattet vedtak i saken. AMU Vedtak: KRISTIN BO HAUGELAND (ARG) orienterte om saken. 6 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Votering: Møtebehandling: Arbeidsm iljøutvalget Arbeidsmiljøutvalget har ingen merknader til de fremlagte planer for oppføring av brakker. Rådmannens forslag til vedtak : Brakker Husabø ungdomsskole Det ble ikke fattet vedtak i saken AMU-010I11 Vedtak sjekke opp hvilke saker fra miljøavdelingen som skal behandles i AMU. spørsmål/orienteringer når det gjelder organisering av arbeidsmiljøutvalget. Vil også KRISTIN BO HAUGELAND (ARG) orienterte om at en kan ha en fast sak under Fra høsten vil AMU sine møter starte ki tidligere. kl Dersom arbeidsmiljøutvalget skal behandle en del saker bør en starte møtet KRISTIN BO HAUGELAND (ARG) viste til dagens møte som ikke ble avsluttet før Møtebehand I ing: Arbeidsmiljoutvalget Ç Sporsmållorienteringer i møtet : 3 Sykefravær 1. kvartal

11 11 7 ( Vedtaket er enstemm g AMUOii,ii Vedtak: av brakker Arbe/dsmjqøutva,gt har Ingen merknader til de fremfagte planer for Ppføring

12 (fl

13 Referatsaker til arbeidsmiljøutvalgets møte /1 i Arbeidsmiljøutvalget i Saksnummer Utvalglkomite Møtedato Journalpostløpenr.: Telefon: 11/1899 Stilling: 11/25070 E-øost: randi.hauastadeiaersund.kommune.no Politisk sekretariat Randi Haugstad Politisk sekretær Organisering av arbeidsmiljøutvalget - Vedtak om samtykke på vilkår og gebyr Tunveien Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak Gebyrorientering Dok.nr Tittel på vedlegg Dokumenter - ved lagt saken: Sendes Nr Dok.ID Dok.dato AvsenderlMottaker Tittel 4 11/23801 X i 1/20787 I Arbeidstilsynet 3 11/23804 X Frode Tengs Lorentzen Frode Tengs Lorentzen kun møtende medlemmer Sykefravær 2.kvartal 201 i Sykefravær 2.kvartal 201 1, total gebyr fravær, u.off. Vedtak om samtykke på vilkår og Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. Referatsaker som legges frem for utvalget : Avgjøres av utvalget. Saksgang: etter forslag fra et eller flere medlemmer. Dersom utvalget har merknader til det enkelte skriv/melding, må dette gjøres med vedtak Kopi av ulike skriv/meldinger som utvalget skal orienteres om. Sammendrag: Dato: Avdeling: Arkiv: :FE-033 Enhet: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: 1 11/24637 X Kristin Bø Haugeland Organisering av arbeidsmiljøutva(get gnr.60 bnr.71 i - Hellvik barnehage, Sentraladministrasjonen Eigersund kommune Saksfram legg politisk sak

14

15 Internt notat I Mottakere: AMU Organisering av arbeidsmiljøutvalget vår ref.: 11/24637 / 11/468 / FE-033 Saksbehandler: Kristin Bø Haugeland E-post: kristin.haugeiandeigersund.kommune.no Dato: Telefon: Mobiltelefon: Det vises til sak i møte i AMU , hvor en behandlet forslag til ny organisering av AMU. Det ble fattet vedtak om at AMU skal arbeide videre med denne problemstillingen frem til neste sommer. Saken vil komme opp som fast sak på AMU møter frem til endelig vedtak fattes. I første omgang vil sakene bli lagt frem som referatsaker. På dagens møte i AMU ønsker en å diskutere følgende: - hvordan bør AMU organiseres for å få nærhet til de arbeidsmiljø som skal ivaretas samtidig med at det må være hensiktsmessig i forhold til ressursutnyttelse? - hvilke arbeidsoppgaver skal behandles i hvilke AMU? Hvilken struktur skal en legge på dette? Andre aktuelle problemstillinger vil en komme tilbake til etterhvert og til slutt vil alt bli fremlagt i egen sak som godkjennes av AMU. Med vennlig hilsen ( Kristin Bø Haugeland Kommunalsjef Personal Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Etasje Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND E-postadresse: Internett: Telefon: Telefaks: Org.nr.:

16 9L ) 3

17 Behandling av søknad om samtykke etter arbeidsmiljoloven 18-9 VEDTAK OM SAMTYKKE Å VILKÅR OG GEBYR 4379 EGERSUND Att. Per Steinar Berentsen..1(() P Eigersund kommune Postboks 580 Wenche Gabrielsen tif Dokumentene beholdes her. omkostningsgebyrer. Som tiltakshaver blir De belastet gebyret. Faktura vil bli sendt i egen forsendelse. Hvis gebyret ikke betales innen betalingsfristen, vil kravet bli tvangsinndrevet med tillegg av 3750,-. På bakgrunn av opplysninger i søknaden har vi plassert tiltaket i kategori 2b og fastsatt gebyret til kr. betales gebyr til Arbeidstilsynet ved behandling av søknad etter arbeidsmiljøloven 18-9 første ledd. Gebyrsatsene avhenger av tiltakets type og byggets størrelse, se vedlegg. innbetaling av gebyr Vilkårene for dette samtykket skal følges opp av tiltakshaveren, eventuelt i samarbeid med arbeidsgivere/leietakere, jfr. arbeidsmiljøloven 18-6 (6). Se også 6 i forskrift om arbeidsplasser og arbeidsiokaler bestillingsnummer 529. arbeidsplasser og arbeidsiokaler 37 Arbeidstilsynet gir med hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-9 samtykke til planene på følgende vilkår, jf. arbeidsmiljøloven 18-6 sjette ledd. Samtykke på vilkår samtykke, søknad om tillatelse til tiltak, opplysninger om tiltakets ytre rammer, aktuelle arbeidsmiljøfaktorer, sjekldiste for ventilasjon signert av bruker av bygget (styrer) og Vedlagt søknad: oversendelseskriv fra Kristiansen & Selmer-Olsen, søknad om Arbeidstilsynets vemeombud, referat fra amu-bebandlingen av søknaden og tegninger. Kristiansen & Selmer-Olsen. Vi viser til søknad av om samtykke etter arbeidsmiljøloven 18-9 mottatt fra Siv.ark. av barnehage med i avdeling Gnr 60 Bnr Eigersund - Tunveien 2, Heilvik barnehage - Heilvik - tilbygg/utvidelse r Arb&dstilsynet VAR SAKSBEHANDLER VAR DATO 1%cEFØL /2011 DERES DATO DERES REFERANSE 1. arbeidsplassen skal ha atskilte garderober for kvinner og menn, jf forskrift om I følge forskrift til arbeidsmiljøloven om gebyr for byggesaksbehandling (best.nr. 559), skal det POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR Postboks 4720 Sujpen postarbeidstilsynet.no TRONDHEIM INTERNETT TELEFAKS Norge www,arbeidstilsynet.no

18 VAR REFERANSE 2 Vi ber om at det henvises til vår referanse 2011/14124 ved senere kontakt/korrespondanse i denne saken. Mer om arbeidsmiljø og aktuelle regler finnes på: eller Vedtaket om samtykke og gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven 28. Fristen for å klage er tre uker fra mottak av dette brevet. Direktoratet for arbeidstilsynet er klageinstans. Klagen skal sendes Arbeidstilsynet Vestlandet. For nærmere fremgangsmåte ved klage vises til vedlagte orientering. Med hilsen Arbeidstilsynet Vestlandet Gro Ellingsen tilsynsleder Wenche Gabrielsen (sign.) seniorinspektør (sign.) Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur. c Kopi til: Kristiansen & Selmer-Olsen AS Verneombud v/eigersund kommune AMU v/eigersund k Strandgt FLEKKEFJORD Vedlegg: Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak Gebyrorientering ( 18

19 Klagerett De har rett til å klage over vedtaket Denne meldingen gir viktige opplysnmger hvis De ønsker å klage over vedtak De har fått underretning om (3) Mottaker (navn og adresse) (4) Klageinstans (2) Dato (Forvaltningsloven 27 tredje edd) 0073 B (Godkj ) Elektronisk utgave Særlige opplysninger søke om a få utsatt gjennomflarmgen av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er Med visse begrensninger har De rett til å se dokumentene i saken. Reglene om kan De klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsman nen) Sivilombudsmannen kan ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin vurdering av hvordan den offentlige forvaltning har behandlet saken, og om det er gjort eventuelle feil eller forsømmelser. Dette gjelder likevel Ikke i avgjort i statsråd fordi Kongen er klageinstans, kan De derfor ikke senere bringe saken inn for Sivilombudsniannen. saker som er avgjort av Kongen i statsråd. Dersom De nå får Deres klage andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen Klagen må undertegnes. Deres advokat kan gi nærmere opplysninger om dette. Hvis vedtaket er blitt endret til Deres fordel, kan De etter forvaltningsloven ha krav på å få dekket vesentlige kostnader instansen (jf. rubrlkk (4)) vil orientere Dem om retten til å kreve slik dekning. Hvis De mener at De har vært utsatt for urett fra den offentlige forvaltnings side, Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan imidlertid avgjort. De kan søke om å få dekket utgilt er til nødvendig advokathjelp etter reglene om som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Klage dette finnes i forvaltningsloven 18 og 19 De må i tilfelle ta kontakt med oss, jf rùbrikk (1). De vil da få nærmere veiledning om adgangen til å klage, om framgangsmåten og om reglene for saksbehandlingen. fritt rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntelcts- og formuesgrenser. Fylkesmannen eller Kostnader ved klagesaken Siviombudsmannen Utsetting av gjennom føringen av vedtaket mentene og til å kreve Klage til veiledning Rett til å se saksdoku eventuelt den eller de endringer som De ønsker årsaken til at De klager hvilket vedtak De klager over fnsten, og da ma De oppgi årsaken til at De ønsker det oss om De har klaget i rett tid, bør De oppgi datoen for når De mottok dette brevet. Dersom De mener vi Ikke har begrunnet vedtaket vårt, kan De kreve en slik begrunnelse Klagefrist Klagefristen er tre -3 - Innholdet i klagen uker fra den dag De mottar dette brevet Det er tilstrekkelig at Dersom De klager for sent, kan vi se bort fra klagen. De kan søke om å få forlenget før fristen går ut. Ny klagéfrist blir da regnet fra den dagen De mottar begrunnelsen. klagen til følge, sender vi den til klagemstansen, jf rubnkk (4) klagen er postlagt før fristen går ut Dersom De klager så sent at det kan være uklart for De må presisere Rett til å kreve begrunnelse Hvem kan De klage til Klagen sender De til oss, dvs det organet som er ført opp i rubrikk (1) Hvis vi ikke tar forvaltningsvedtak (1) Avsender (forvaltriingsorganets stempel) Melding om rett til å klage over 19

20 20 c c.. _$ t

21 2 Kr. 7500,- c 2 Kr. 2500,- 2 Kr. 5625,- Hva koster det? Kategori 1: Kategori 2: 2 Kr. 625,- Den som fr satt opp bygget eller har bestilt ombygning, tiltaksbaver, fr regnirgen. Hvem skal betale? er melae- eller søi.adsphktig etter gjeldenae plan- og bygnmgslov( 21-). Gebyrer for behandling av byggesaker (virkning fra 15O52O11, Arbeidstilsynet Side 1 av 2 Yrkesbygg med faste arbeidsplasser, men uten maskinelle prosesser og forurensninger (for eksempel butikker og kontorlokaler) (BRA = Bruksareal etterns 3940) (BRA Bruksareal etter NS 3940) virksomhet er fastsatt etter iølgende retmngshier: Arbetdstilsynet. Dette gjelder ved oppfrrng av bygning eller utførmg av bygnmgsmessg arbeid som melder for alle byggesaker som etter aroeiasm±jøloven 18-9, irste led skal behandles av Hvorfor betale gebyr? Det koster tid oa penaer for Arbeidstilsvnet å behandle byggesaker. Denne kostnaden skal de som bvager være med pa a betale. Gebyroromnen ble ve.tatt som en ctel av statsbudsjettet tor 1999, o e) BRA over ni d) BRA Kr. 7500,- c) BRA ni b) BRA ni 2 Kr. 3750,- Geb)rpr sak: a) BRA ni 2 Kr. 1875,- e) BRA over ni d )BRAIOOI-10000m ,- c)bra5o1-1000m 2 Kr.1875,- b) BRA m2 Kr. 1250, - Gebyr pr sak: a) BRA ni Publikumsbygg og yrkesbygg uten faste arbeidsplasser (for eksempel lager) Gebyrsatsene nedenfor genspeiler etatens tidsbruk ved søknadsbehandiingen. Gebyret for din 21

22 Gebyr pr sak: a) BRA in2 [( 3750,. (BRA Bruksareal etter NS 3940) : ebraover10000m2 r ,- dbra1oo11oooom2 Kt15OOO, )BRA5O110OOrn2 Kt11250,- c) BRA in2 Kr. 7500,- 22 sammen med vedtaket om gebyrfastsettelsen. Vedtak om gebyr er et forvaltningsvedtak, som det er klagerett til. Bruk klageskjema som sendes Klage (. fakturaen. Gebyret fastsettes av Arbeidstilsynet, og betalingen må skje innefor den betalingsfrist som er satt på Frist for betaling ventilasjonssaker og bygningstekniske installasjoner) vil maksimal størrelse på gebyret være kr 1000,-. I enkeltsaker som ikke går inn under noen av de ovenfor nevnte kategorier (for eksempel Kategori 5: Ved større byggekoinplekser (for eksempel butikksentra, flyplassutbygging, fabrikker) vurderes gebyret i det enkelte tilfellet. Kategori 4: Yrkesbygg med faste arbeidsplasser, og med maskinelle prosesser og fare for forurensninger (for eksempel maskinverksteder og laboratorier) Kategori 3:

23 Internt notat R3 AMU Administrasjonsutvalget Vår ref.: 11/23804 / 07/3458 / FE-461 Dato: Saksbehandier: Frode Tengs Lorentzen Telefon: Mobilteiefon: E-post: frode.tengsiorentzeneigersund.kommune.no Sykefravær2.kvartal 2011 Vedlagt følger oversikt over sykefraværet for Eigersund kommune 2 kvartal 2011, oversikt over utviklingen 2 kvartal siden 2009 NAV sine tall for 2 kvartal foreligger dessverre ikke til dags dato og vi kan dermed ikke sammenligne vare tall med slike utviklingstall En har i tillegg valgt å legge med en oversikt over sykefraværet ved den enkelte enhet som en egen referatsak. Denne oversikten er unntatt offentligheten begrunnet med at enkelte enheter som det rapporteres på har så få ansatte at en vil kunne avdekke hvem som er syk og hvor lenge sykefraværet har vært. Utviklingen i det totale sykefraværet fra 2. kvartal 2010 til 2. kvartal 2011 viser en økning fra 5,6 % til 7.5 %. Kortidsfraværet er redusert i 2.kvartal i 2011 sammenlignet med 2.kvartal 2010 og reduksjonen utgjør 0,3 %. Langtidsfraværet i 2.kvartal 2011 er 6,0 % og det er en økning på hele 2,2 % sammenlignet med 2.kvartal i 2010 der langtidsfraværet var 3,8 % var et driftsår med svært lavt sykefravær. Det totale fraværet i 2. kvartal 2010 var 5.6 %, mens det for 2009 var på totalt 7 % for 2. kvartal. Total fraværet for 2.kvartal 2011 er 7,5 %. Avdelingsvis er det en generell økning innen så å si alle tjenesteområder. I sentraladministrasjonen har en den største økningen, og totalfraværet har økt med hele 5,2 % sammenlignet med 2.kvartal Tallene i barnhagene har vært høye over lengre tid og det er derfor gledelig å registrere at fraværet fortsetter å gå nedover. Totalfraværet for 2.kvartal er 10 % og det er nedgang på 1,8 % sammenlignet med total fraværsprosent i 2.kvartal i 2010 som var 11,8%. Vi har innhentet sykefraværstall fra en del sammenlignbare kommuner i sør- Rogaland og sykefraværstallene deres viser generelt også en økning i sykefraværstallene for 2. kvartal. Det er vanskelig å si hva økningen i sykefraværet for 2. kvartal i kommunal sektor kan skyldes. En vil fortsette det målrettede arbeidet med la på alle nivå i tiltak: organisasjonen. Andre aktuelle v Våre retningslinjer vedrørende oppfølging av sykmeldte har blitt revidert sommeren og fokuserer på at sykefraværsoppfølg ingen er blitt ytterligere skjerpet (se eget vedlegg). Endringene, dvs. rutinene for tettere oppfølging, vil bli grundig gjennomgått med alle ledere med personalansvar. NAV Arbeidslivssenter vil i den forbindelse arrangere kurs i Egersund den hvor alle ledere er invitert til å delta, hvor de nye reglene i la - avtalen vil være hovedtema. Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Etasje Telefon: Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Teiefaks: E-postadresse: posteigersund.kommune.no Internett: Org.nr.:

24 -2- V Det er etablert en la gruppe hvor arbeidsgiver, ansattes representant, NAV og bedriftshelsetjenesten er samlet for å ha fokus på la arbeidet i Eigersund kommune. Erfaringene på denne måten å arbeide på er svært gode. V Ansatte innen helse, barnehager, vinter. SF0 og skoler få tilbud om influensavaksine hver V I mars 2011 ble det arrangert la- dager for ledere, tillitsvalgte og verneombud. Her hadde vi hovedfokus på Vold og trusler på arbeidsplassen. V Rutinene for oppfølging av gravide arbeidstakere ble vedtatt i administrasjonsutvalgets møte Det blir spennende å se om tettere oppfølging av de gravide kan medføre at antall uker med sykefravær kan reduseres før de når dato foreldrepermisjon. V Eigersund kommune er med i Dalaneprosjektet med fokus på sykefravær i vår region. Her vil en ha fokus på hvordan la fungerer i praksis og rehabilitering på arbeidsplassen ved muskel og skjelettplager. Det siste området er spesielt nyttig da dette gjelder mange av våre sykmeldte arbeidstakere. Rapport for dette arbeidet forventes å foreligge om kort tid. c V I 2010 har en hatt fokus på dette med ergonomi i barnehager bedriftshelsetjenesten har vært i alle kommunale barnehager for å foreta en risikovurdering og gi opplæring til de ansatte. V I forbindelse med inngåelse av ny la-avtale er det utarbeidet en IA-handlingsplan i samarbeid med hovedtillitsvalgte/ hovedverneombud. Det legges opp til to møter i året mellom rådmann og hovedtillitsvalgte/ hovedverneombud hvor IA-handlingsplan evalueres og videreutvikles. AMU vedtar forslag ti la-plan. V V var startdato for de nye reglene for Inkluderende arbeidsliv og de nye reglene innebærer et forsterket fokus på både å forebygge at fravær skal oppstå og innskjerpede tiltak vedrørende tilrettelegging for raskere tilbakeføring til arbeid. Innen utgangen av høstet vil det etter planen bli gjennomført en medarbeiderundersøkelse for alle ansatte i kommunen. Dette vil være et viktig verktøy for å jobbe videre for og videreutvikle et godt arbeidsmiljø. ( Med vennlig hilsen Frode Tengs Lorentzen Personalrådgiver Dok.nr Tittel på vedlegg Oversikt sykefravær 2.kvartal Grafisk fremstilling sykefravær 2.kvartal Revisjon, Rutine fo( oppfølg ing av sykmeldte 201 I Revisjon, Skjema for oppfølging av sykmeldt arbeidstaker 2011 Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund I Rådhuset, 4. Etasje Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND E-postadresse: posteigersundkommune. no Internett: Telefon: Telefaks: Org.nr.:

25 2.kvart-09 2.kvart-10 2.kvart-11 2.kvart-09 2.kvart-1O 2.kvart-11 1.kvart-09 2.kvart-10 2.kvart-11 0,3 4 fravær. 2.kvartal 11a.xIs SYKEFRAVÆR EIGERSUND KOMMUNE KORTTIDS- LANGTIDS- TOTALT FRAVÆR% FRAVÆR% FRAVÆR% SENTRALADM. lj 1,9 2,2 1,7 2,7 7,7 2,7 9,9 LEVEKÅRSAVD.: SKOLEIBARNEH.M.M. 1,2 1,6 1,4 6,7 3,7 4,6 7,9 5,4 6 Skoler 1,3 1,4 1,2 4,5 3,4 5 5,8 4,7 6,2 Barnehager 1,8 3,3 2,9 17,7 8,5 7,1 19,5 11,8 10 HELSE-OG_OMSORG 1,9 1,6 5,7 4, ,6 8,6 KULTUR 0,1 0, ,1 0,4 0,3 MILJØAVD. 1,8 1,9 1,2 4,9 2,1 7,2 6,7 4 8,3 TOTALT 1,3 1,8 1,5 5,7 3, ,6 7,5 Side i

26 graf2.kvart2ol i.xls 2. SYKEFRAVÆR EIGERSUND KOMMUNE korttids-fravær 0/ langtidsfravær % totalt fravær % zzlh totaltfravær% - Side i I 2.kvartal 2009, 2010 og 2011 ikvartal ,3. 5,7 7 2.kvartal ,8 3,8 5,6 2.kvartal ,5 6 7,5 I 2kvartaI 2.kvartal 2.kvartal I I

27 HMS-hår,dbok DELS OPERATIV DEL 6.X RUTINE FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE [Rutine nr.: 6.x I DEL B operativ del Rev, nr: 4 Rev, dato: Sign. godkjentlstempel: [kjema tflhørende rutinen: skjema 6.x.x og 6.x.x I Utarbeidet av: Personalseksjonen Ant. sider: I Formål: Å sørge for at den enkelte leder følger opp sitt ansvar overfor sykemeldte arbeidstakere for at disse opprettholder kontakten med arbeidsplassen i sykdomsperioden. Sikre sykemeldt tilbud om oppfølging og tilrettelegging for tilbakeføring til arbeid så tidlig som mulig Redusere sykefraværet der dette er mulig ved tiltak på arbeidsplassen slik at den ansatte primært kan komme tilbake i sin ordinære stilling, sekundært i en annen stilling ved samme arbeidssted. Som en siste løsning skal andre muligheter i kommunen utprøves. Omfang Rutinen gjelder for alle ansatte i Eigersund kommune Rutinen omfatter oppfølging fra sykefraværets første dag til den sykemeldte enten er tilbake i ordinært arbeid i kommunen, eller er overført til eksternt bistandsapparat og arbeidsforholdet er avsluttet i kommunen. Oppfølgingen gjelder enten sykdommen er arbeidsrelatert eller har utenforliggende arsaker Definisjoner: Gradert sykmelding: Når den sykmeldte kan utføre deler av sine ordinære arbeidsoppgaver. lndividuell oppfølginnsolan : En plan som utarbeides mellom arbeidsgiver og den sykemeldte innen 4 uker. Planen skal evalueres og evt. justeres underveis. Oppfølgingsplanen skal inneholde: Plan for tilbakeføring til arbeid. Arbeidstakers og arbeidsgivers tanker om hvordan restarbeidsevnen kan nyttes. Opplysninger om forhold i arbeidssituasjonen som må endres for at arbeidstaker skal kunne komme tilbake til arbeid, eventuelt i gradert/aktiv sykemelding. Ansvar og myndighet: Arbeidstakers ansvar: Arbeidstaker skal selv melde fraværet til nærmeste overordnede raskest mulig første fraværsdag, om fraværet skyldes egen sykdom og hvor lenge det antas å vare. Videre orientere nærmeste overordnede for hver sykemelding. Hvis fraværet skyldes arbeidsmiljøet plikter arbeidstaker å ta dette opp med nærmeste leder I verneombud I tillitsvalgt I HMS-tjenesten. Arbeidstaker arbeider aktivt for å komme tilbake i aktivitet/arbeid så tidlig som mulig. Være aktiv med i utarbeidelse av egen oppfølgingspian og medvirke positivt i oppfølgingsarbeidet. Arbeidstaker har plikt til å informere arbeidsgiver og NAV om egen funksjonsevne i henhold til folketrygdloven. Leders ansvar: Ta initiativ til å medvirke til konstruktiv dialog sammen med arbeidstaker. Tilrettelegge slik at arbeidstaker kan tilbakeføres til arbeid. Fra sykemelding til ordinær stilling eller til annen varig løsning. Avklare eventuelle belastninger i arbeidsmiljøet. Utarbeide en individuell oppfølgingsplan i samarbeid med den sykmeldte innen 4 uker Informere ansatte om mulighet for å involvere tillitsvalgt eller andre personer i oppfølgingsprosessen. Søke bistand hos personalseksjonen, HMS-kontoret el. NAV når tilrettelegging!oppfølging oppleves vanskelig. Eigersund kommune -1- revisjon rutine oppfølging av sykmeldte 2011.doc2Oll 27

28 HMS-håndbok DEL B 0PERATV DEL Beskrivelse av ansvar og gjøremål: Innen i uke Skal nærmeste leder ta kontakt med den sykemeldte for å høre hvordan det går og om sykemeldingen har sammenheng med forhold på jobben. Det skal ikke spørres om diagnose, men drøfte funksjonsevne. Avklare behovet for tilrettelegging. Hvis naturlig, kan en spørre ansatt om gradert sykmelding kan være et alternativ. Avtaler tid for ny kontakt Kontakten dokumenteres i skjema Oppfølging av medarbeider sykmeldt av lege (vedlegg 1) vurdere kontakt med HMS tjenesten Innen 4 uker Skal nærmeste leder avtale møte/tilretteleggingssamtale med arbeidstaker. Den sykemeldte kan ha med seg tillitsvalgt, verneombud eller annen person. Leder skal i dette møte i sammen med arbeidstaker utarbeide en individuell oppfølgingsplan. I møtet skal det avklares om Fraværet har sammenheng med forhold på arbeidsplassen? (fysiske, organisatoriske trivselsmessige) Leder skal legge til rette for at kravet om arbeidsrelatert aktivitet kan oppfylles. Fraværet kan forkortes ved endring eller tilrettelegging av arbeidsoppgaver? Oppfordre den ansatte, dersom aktuelt, å ta opp med sin fastlege muligheten for å søke på ordningen Raskere tilbake Tilretteleggingstilskudd eller andre økonomiske støtteordninger fra NAV kan være aktuelle tiltak? Aktuell for stillingsbanken? Møtet dokumenteres i skjema (vedlegg 1) Utarbeide en individuell Oppfølgingspian, kopi sendes til sykemelder. Dersom leder ikke ser mulighet for en heldig løsning innenfor eget ansvarsområde, kan han! hun ta saken opp med neste ledernivå for å få vurdert alternative arbeidsmuligheter i avdelingen. Vurdere kontakt med bedriftshelsetjenesten Finner man ikke tilfredsstillende løsninger for tilbakeføring til enhet C bør behov for bedrifts intern attføring meldes til personalseksjonen Legg ved dokumentasjon pa alt som er gjort i saken Innen 7 uker Dersom den ansatte fortsatt er sykmeldt, helt eller delvis, skal arbeidsgiver etter 7 uker med sykefravær innkalle til et dialogmøte. Sykmelder skal delta på møtet dersom den ansatte ikke motsetter seg dette. Representant fra bedriftshelsetjenesten er obligatorisk møtedeltaker. Målet med møtet er å finne løsninger i virksomheten som kan hjelpe den sykemeldte tilbake i arbeid. Oppfølgingsplanen oppdateres og bør sendes sykmelder Innen 9 uker Uoppfordret oversende rapporteringsskjema til NAV med informasjon om oppfølgingsarbeidet Leder skal samtidig sende en oppdatert oppfølgingsplan til NAV (vær oppmerksom på at NAV ikke lenger vil sende påminnelsesbrev om å få oversendt oppfølgingsplan). Eigersund kommune -2- revisjon rutine oppfølging av sykmeidte 2011.doc2Oll 28

29 HMS-håndbok DEL B OPERATIV DEL Månedlip kontakt Dersom sykemeldingsperioden blir Iangvarig og aktive tiltak ikke er mulig, skal leder ha jevnlig kontakt minst i gang pr. måned med den sykemeldte i hele sykemeldingsperioden. Innen 6 måneder Dersom den ansatte fortsatt er sykemeldt skal NAV innkalle til et nytt dialogmøte senest etter 6 måneder. Både ansatt og arbeidsgiver er pliktig til å delta, og legen og annet helsepersonell skal delta hvis det er hensiktsmessig. Innen 9 måneder Leder tar initiativ for å avklare og orientere arbeidstaker om hva som skjer etter at sykepengerettighetene gar ut (52 uker) Vurdere a søke ytelser fra Vital/ KLP/ Statens pensjonskasse/ NAV Avklare om det er aktuelt å avslutte ansettelsesforholdet etter max dato for sykepenger eller søke permisjon u/iønn for en periode I permisjonssøknaden skal det eventuelt komme frem om den ansatte mottar ytelser fra NAV i form av arbeidsavklaringsytelser eller lignende. Vurdere videre oppfølging. Innen 2 års fravær Henvise til vedtatte retningslinjer for langtidssykemeldte arbeidstakere, vedtatt i administrasjonsutvalget Generelt under hele sykefraværet Leder sørger for at den sykemeldte får tilsendt relevant informasjon om arbeidsplassen under sykefraværet. Leder sørger for at den sykmeldte blir invitert til møter, tilbud om eventuell kursdelatakelse og invitasjon til deltakelse på sosiale tilstelninger. Leder kan gjennom hele perioden søke bistand hos personalseksjonen, bedriftshelsetjenesten, NAV arbeidslivssenter eller NAV lokalt. Evaluere, eventuelt justere oppfølgingsplanen. Ved hyrige korttidsfravær (egenmeldinger, flere korte sykemeldinger) Leder tar initiativ til oppfølgingssamtale med arbeidstaker for å diskutere om noe kan gjøres for å redusere sykefraværet. Vurdere å søke NAV om fritak for arbeidsgiverperiode. Personalseksjonens rolle: Personalseksjonen sørger for innkalling av sykmeldte til felles informasjonsmøte etter 4 6 ukers sykefravær. Personalseksjonen kan gi veiledning om personalpolitiske retningslinjer, om lov- og avtaleverket vedrørende forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Videre bistå under hele forløpet av sykefraværsoppfølgingen / den bedriftsinterne attføringen. Bedriftshelsetienestens rolle: Eigersund kommune -3- revisjon rutine oppfeiging av sykmeldte 2011.doc2Oll 29

30 HMS-håndbok DEL B OPERATIV DEL Leder og den sykemeldte kan søke bistand hos bedriftshelsetjenesten for samtale/vurdering av mulige løsninger i oppfølgingsarbeidet. Opofølpina o raoorterinç: Verneombudene etterspør oppfølging av sykefravær i HMS-rundene. Personalseksjonen fører fraværsstatistikk (kvartalsvis rapportering), og rapporterer til AMU og administrasjonsutvalget (anonymisert). SANKSJON ER fra NAV NAV har hjemmel til å sanksjonere både arbeidsgiver, arbeidstaker og sykmelder dersom plikter i oppfølgingsarbeidet ikke er oppfylt. For arbeidsgiver er sanksjonen et overtredelsesgebyr som tilsvarer seks rettsgebyr (5160 kroner, pr. juni 2011). Følgende plikter for arbeidsgiver vil bli kontrollert av NAV og er grunnlag for sanksjoner hvis du ikke har godkjent grunn til unntak: Avholde dialogmøte I Sende rapporteringsskjema og oppfølgingsplan uoppfordret til NAV innen 9 ukers sykmelding Delta i dialogmøter i regi av NAV Sende revidert oppfølgingsplan til NAV før dialogmøter i regi av NAV Man vil motta forhåndsvarsel fra NAV før eventuell sanksionerinq Awik: Avvik meldes via QM+ til neste ledelsesledd. Referanser: Arbeidsmiljøloven 4 6 Folketrygdloven 8-6, 25-2, 8-8. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (AT. best. nr. 544) Forskrift for verne- og helsepersonale Retningslinjer Langtidssykemeldte arbeidstakere - avslutning av tilsettingsforhold Eigersund kommune -4- revisjon rutine oppføging av sykmeldte 2011.doc2Oli,

31 Lt Oppfolging av sykmeldt arbeidstaker Navn: Arb.sted: Stilling: Født: Stillingssterrelse: Helt eller delvis sykmeldt: c Første svkmeldinasdaa Ansatte Melde fra til nærmeste leder. Hva gjort:. Levere sykmelding.. Melde fra dersom fraværet har sammenheng med jobben. Leder Spørre hvordan det går, og om det er mulig å si noe om fraværets lengde. Sign: Innen i uke Ansatte Delta aktivt i prosessen med tilbakeføring, Hva gjort: eventuell annen løsning. c Leder Telefonkontakt: - Vis omsorg - Drøfte tilbakeføring til jobb. - Har fraværet sammenheng med jobben? - Noe bedriften kan gjøre for å lette tilbakeføring? - Mulighet for gradert sykmelding?. - Ikke spørre om diagnose. : Dersom bedriften kan gjøre noe for å lette tilbakeføring, dokumenteres konkrete tiltak. Hvordan ønsker den sykmeldte at medarbeiderne skal informeres? Kan i samtalen benytte vedlegg 4. Innen 4 uker Ansatte Delta aktivt i prosessen med tilbakeføring, Hva gjort: eventuell annen løsning. Kan ta med tillitsvalgt, verneombud eller annen person. Bidra i utarbeidelsen av individuell oppfølgingspian Leder Møte med den ansatte hvor en drøfter situasjonen, og forsøker å finne løsninger dersom dette er aktuelt. Kan bedriften tilrettelegge noe? I sammen med arbeidstaker utarbeide! 31

32 utforme en individuell oppfølgingspian Kopi av oppfølgingsplan sendes til - sykemelder Benytte noen av NAV - støtteordninger? - Gradert sykmelding - Fritak fra arbeidsgiverperioden - Tilskudd til tekniske hjelpemidler - Tilretteleggingstilskudd Reisetilskudd Vurdere bistand fra bedrifishelsetjenesten eller personalseksjonen. Sign: Innen 7 uker Ansatte Delta aktivt i prosessen med tilbakeføring, Hva gjort: eventuell annen løsning. c Leder Dersom den ansatte fortsatt er sykemeldt, helt eller delvis, skal arbeidsgiver innkalle til et dialogmøte. Sykmelder skal innkalles til å delta med mindre arbeidstaker ikke ønsker det eller leder og arbeidstaker vurderer at det ikke er hensiktsmessig. Representant fra bedriftshelsetjenesten skal også delta.. Målet med møtet er å finne løsninger i Sign: virksomheten som kan hjelpe den sykemeidte tilbake i arbeid. Oppfordre den ansatte, dersom aktuelt, å ta opp med sin fastlege muligheten for å søke på ordningen Raskere tilbake c Innen 9 uker Leder Uoppfordret oversende Hva gjort: rapporteringsskjema til NAV med informasjon om oppfølgingsarbeidet.ved denne rapporteringen skal det også vedlegges en revidert oppfølgingsplan. Leder skal samtidig sende en oppdatert oppfølgingsplan. NAV vil ikke lenger sende påminnelsesbrev om å få oversendt oppfølgingspian. Sign: 32

33 Månedlig kontakt Leder Kontakten opprettholdes. Hva gjort:... Forsøker fortsatt å finne løsninger, eller å avklare situasjonen. Kontakten og hva som ble diskutert, dokumenteres fortiøpende. Den ansatte inviteres med på møter og sosiale tilsteininger, samt får tilsendt informasjon. Sign: Senest innen 6 måneder NAV. Dersom den ansatte fortsatt er sykemeldt Hva gjort: skal NAV imikalle til et nytt dialogmøte senest etter 6 måneder.. Både ansatt og arbeidsgiver er pliktig til å delta, og legen og annet helsepersonell skal delta hvis det er hensiktsmessig. Sign: ( Innen 9 måneder Ansatte og leder Avklare den ansattes situasjon etter at Hva gjort: sykepengeperioden utløper ved 52 uker. Vurdere å søke stønad fra Vital/KLP/Statens pensjonskasse/nav. Avkiare om det er aktuelt å avslutte ansettelsesforholdet etter max dato for sykepenger eller søke permisjon ii/lønn for en periode. I pennisjonssøknaden skal det komme frem om den ansatte eventuelt er innvilget arbeidsavklaringspenger (er i rehabiliteringsfase, innvilget! søker uføretrygd, yrkesrettet tiltak og lignende). Sign: Innen 2 års Ansatte og leder fravær Etter to års sykefravær (ett år med lønn år uten lønn) er hovedregelen at ett arbeidsforholdet avvikles. På dette tidspunkt sender rådmannen ut brev til den ansatte hvor en ber om en avslutning av tilsettingsforholdet Hva gjort: Permisjon ut over 2 års sykefravær kan vurderes i følgende tilfeller: a. Når arbeidstaker er under medisinsk behandling med

34 mulighet for bedring i overskuelig fremtid b. Ved omskolering til annen stilling i kommunen som den ansatte er kvalifisert til. Kompetanseheving til ny stilling må stå i rimelighet til den stillingen en opprinnelig er tilsatt i, og den yrkesrettede attføringen må fastsettes i samarbeid med kommunen. c. Ventetid for operasjon eller rekreasjon etter operasjon Vurdering ihht pkt a), b) og c) skal dokumenteres ved en legeerklæring evnt. ( dokumentasj on/vedtak fra NAV. En forlengelse av permisjonen avgrenses til inntil ett år slik at saken kan vurderes på nytt. Dersom en ansatt ikke sier opp sin stilling ihht pkt. 2 og det ikke er spesielle forhold ihht pkt 3 som tilsier en forlengelse av permisjonen vil rådmannen vurdere å avslutte tilsettingsforholdet i tråd med gjeldende lov og avtaleverk. Sign: 34

35 E-post: i Eigersund kommune Saksframiegg politisk sak Dato: Avdeling: Sentraladministrasjonen Arkiv: :FE- Enhet: Politisk sekretariat Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Randi Haugstad 11/1897 Stilling: Politisk sekretær Journalpostløpenr.: Telefon: / randi.hauostadiripriind knmmiin nr fl.j Saksnummer Utvalglkomite 014/11 Arbeidsmiljøutvalqet IMotedato Spørsmål/orienteringer i arbeidsmiljøutvalgets møte Sammendrag: Spørsmål/Orienteringer som kommer i Saksgang: Avgjøres av utvalget. møtet. Spørsmål!orienteringer i møtet 2& : Orienteringer fra Bedriftshelsetjenesten 6 35

36 I

37 Ketil Helgevold Kåre Ingvar Helland Tore L. Oliversen Inger Mathisen Rake Arbeidsgiver medlemmer: Varamedlemmer: r. Nestleder: Tore L. Oliversen Leder: Kristin Bø Haugeland Kan Birkeland mote- og uttalerett, men ikke stemmerett: Representant fra HMS- tjenesten Samko Gerd Holmen (Fagforbundet) Terje Hetland (Fagforbundet) John I Egeli (Utdanningsforb.) Torild S U Bowitz (Delta) Ingfrid Koldal (Hovedverneombud) Arbeidstaker medlemmer: Tore L Oliversen Per Steinar Berentsen Kristin Bø Haugeland Arbeidsmiljoutvalget AMU - Senter for arbeidsmiljokompetanse med 4. Linda Sørensen 3. Heidi Gravdal 2. Tommy Ersdal 1. Bente Grytten Varamedlemmer Fagforbundet: Annbjørg E Skofteland (NITO) Eva Sæstad(Utdanningsforbundet) Varamedlemmer: Ragnhild Langfeldt Ikke valgt Helge Waage toårsperioden

38 Sekretariatet har bl.a ansvaret for å yte service til kommunens folkevalgte, og har også sekretariatsfunksjonene protokoll m.m. under Saksdokumenter til politiske utvalg (med vedtak) Her kan du gå samtlige vedlegg. inn på den enkelte sak (uten vedlegg) eller gå inn i en stor (pdf) fl! med de komplette saksdokumenter med evt at du har andre spørsmål angående politiske utvalg, kan du kontakte oss sekretariatet. i Du finner også saksdokurnenter til det enkelte møte på kommunens intemettsider ønsker du kopi av saksdokumenter til noen av sakene i kommunestyret, formannskap eller noen av utvalgene, Administrasjonsutvalget, Felles brukerutvalg og Særskilt klagenemnd. for Kommunestyret, Formannskapet, Miljøutvalget, Kultur- og oppvekstutvalget, Helse- og omsorgsutvalget, Det er politisk sekretariat som har det praktiske ansvaret for oppsett av sakslister, utsendelse av saksdokuinenter, i Irene Randen Mobil: Politisk sekretær Politisk sekretær Politisk sekretær Målfrid Espeland Randi Haugstad Leif E Broch Mobil: Særskilt klagenemnd. Sekretariatsleder / Navn Direkte telefon E-post Telefaks: Besoksadresse: Politiske sekretariat, Eigersund kommune Postboks 580, 4379 Egersund Rådhusets 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4270 Egersund. Postadresse: Adresse I telefonnr. m.m. Kontrollutvalget har sin sekretariatsfunksjon hos Deloitte Advokatfirma AS Strandgt 2. Styret for Eigersund Havn KF har sin sekretariatsfunksjon hos havnesjefen, som holder til i Havnebygget i personers økonomi. Dette er politisk ledet av to folkevalgte og har egen sekretær. I sentraladministrasjonen ligger også overformynderiet som er det politiske organ som forvalter umyndige Stavanger. I irene.randen(a,ei gersund.kommune.no Administrasjonsutvalget, Ajour: Ingrid Bergum Knut Seglem Hestnes Sekretær Tngebjørg kontrollutvaiget(ciersund.kornmune.no knut.selem(iegersund.havn.no ingebiorg. ersund.konirnune.no. Sekretær for styret for Eigersund Sekretær for overformynderiet havn KF Kontrollutvalget Andre politiske utvalg/organ som ikke har sekretariatsfunksjon hos politisk sekretariat. økonomi. gjeldsrådgivning, avlønning og Mobil: ! Mobil: maalfrid.espeland(eiersund.kommune.no helse- og omsorgsutvalget. Kultur og oppvekstutvalget, randi. haugstad(ejgersund.kommune.no Miljøutvalget, Felles brukerutvalg. Arbeidsmiljøutvalget, Kommunestyre, Formannskap, Sekretær for utvalg Organisatorisk ligger politisk sekretariat Seksjon i interne tjenester Sentraladministrasjonen, i men ordføreren har instruksjonsrett overfor sekretariatet. saksbehandler, vil vi hjelpe deg frem til rette vedkommende. Faglige spørsmål om enkelte saker bør rettes til den enkelte saksbehandler. Dersom du ikke vet hvem som er Politisk sekretariat 38

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 13:30 NB! Merk tidspunkt Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 015/11

Detaljer

8 APR. ^^rjo. Arbeidstilsynet. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VEDTAK OM PÅLEGG

8 APR. ^^rjo. Arbeidstilsynet. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VEDTAK OM PÅLEGG l.-ø"^ ",^ ^ Arbeidstilsynet HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VAR DATO 27.04.2009 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Jan Norman Bjørkmo tlf 941 53 217 VAR REFERANSE DERES REFERANSE l '.:8`..^...

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kantina 3 etg. - Rådhuset - Merk sted! Dato: 05.03.2013 Tidspunkt: 08:00 ORIENTERINGER Tone Tunheim, prosjektleder

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk den hos Åsen barne- og ungdomsskole 15.04.2009.

Vi viser til tilsynsbesøk den hos Åsen barne- og ungdomsskole 15.04.2009. I Arbeidstilsynet A a..6ci.7 VAR DATO VAR REFERANSE 1 29.06.2009 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Gunvor S. Solstad tlf 957 41 342 DERES REFERANSE Levanger kommune v/ Rådmannen m/ stab Håkon Den Godes gate

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet INNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Egersund Arena Dato: 11.05.2015 Tidspunkt: Kl. 15:30 (Før kommunestyremøte) Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 058/15 Tilbakemelding

Detaljer

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE Vedtaksmyndighet - Ansvar for oppdatering/evaluering Arbeidsmiljøutvalget personalkontoret Møtedato:

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Formannskapet Formannskapssalen 16.3.211 Tidspunkt: 12: BEFARING I ORIENTERINGER kl 1:15 Avreise fra rådhuset. Søknad orp konsesjon

Detaljer

ORIENTERINGER Prosjektleder Tone Tunheim kommer for å orientere om status for Heltidsprosjektet og svarer på eventuelle spørsmål.

ORIENTERINGER Prosjektleder Tone Tunheim kommer for å orientere om status for Heltidsprosjektet og svarer på eventuelle spørsmål. EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget INNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kantina 3. etg merk sted!! Dato: 21.09.2015 Tidspunkt: Kl. 08:00 ORIENTERINGER Prosjektleder Tone Tunheim

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen En veileder fra Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet Forord Bedre føre

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen 06.12.2011 kl. 12:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 20.02.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 09:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING. Saksliste: KoJ4scL 1speLoici. Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING. Saksliste: KoJ4scL 1speLoici. Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Utvalgsekretær Målfrid Espeland Utvalgsleder Kjell H. Fredriksen KoJ4scL 1speLoici Egersund, 8. februar 21 1/1 Godkjenning av protokoll fra helse-

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgs utvalget MØTEINNKALLING. Saksilste: Utvalg Helse og omsorgsutvatet. Møtested: Formannskapssalen

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgs utvalget MØTEINNKALLING. Saksilste: Utvalg Helse og omsorgsutvatet. Møtested: Formannskapssalen /. MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgs utvalget EIGERSUND KOMMUNE : 4 01 5/10 Om arbeidet med universell utforming i Eigersund kommune 6. Kjell H. Fredriksen -.......,.. 5 4 Utvalgsekretær Målfrid Espeland

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.06.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Til veilederen. Bruk flipover/tavle for tilbakemelding fra deltakerne.

Til veilederen. Bruk flipover/tavle for tilbakemelding fra deltakerne. Til veilederen Modulen er laget som en felles modul for alle tillitsvalgte uavhengig av tariffområde. Det som kan være spesielt for ett tariffområde er lagt inn i modulen som vedlegg. Modulen baseres i

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Moteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 09:30

Moteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 09:30 Moteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer