EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget"

Transkript

1 EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 13:30 NB! Merk tidspunkt Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 015/11 Avgjøres av kommunestyret: Budsjett økonomiplan /11 Avgjøres av utvalget: Godkjenning av protokoll fra arbeidsmiljøutvalgets møte /11 Referatsaker til arbeidsmiljøutvalgets møte /11 Spørsmål/orienteringer i arbeidsmiljøutvalgets møte Egersund, 28. oktober 2011 Kristin Bø Haugeland Utvalgsleder Randi S. Haugstad Utvalgsekretær Administrative meldinger Innkalling av varamedlemmer: Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e). - Eventuelle forfall meldes til tlf til Randi Haugstad - Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale: Ingen Minner om rådmannens budsjettpresentasjon som finner sted i Amfiet på Lagård ungdomsskole onsdag 2. november kl. 17:00.

2 Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av lovbestemt taushetspllkt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel. Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på kommunens internettsider no/dolitisk. Kopi av saksdokumentene kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. etasje 2

3 Planteknisk utvalg Administrasjonsutvalget Kommunestyret Formannskapet Felles brukerutvalg /11 Arbeidsmiljøutvalget Saksnummer Utvalglkomite Møtedato 11/29044 Journaipostløpenr.: 11/1715 Stilling: Kommunalsjef økonomi Telefon: E-post: tore.ludvig.oliversenceiqersund.kommune.no Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Tore L. Oliversen Enhet: Seksjon økonomi Budsjett 2012 er ikke tidligere politisk behandlet. En viser til at det har vært fremlagt Dette er forhold som danner grunnlag for budsjettet. økonomirapporter for 2011 budsjett og økonomiplan 2012 Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til Hvem Hva Tidspt Den videre fremdriftsplan for budsjettet for 2012: Saksgang: Sammendrag: Budsjett økonomiplan Dato: Arkiv: :FE-151 Avdeling: Sentraladministrasjonen og informasjon om de reduksjoner som har blitt foretatt i Eventuell tidligere politisk behandling: Fremlegges i rådmannens budsjettforslag ( Gul bok ). Rådmannens forslag til vedtak : Allmennheten Budsjettet ligger ute til offentlig ettersyn Formannskapet Behandle budsjett og øk.plan Formannskapet Innstille til kommunestyret (ved behov) Administrasjonsutvalget Avgi høring til Formannskapets behandling Regjeringen Fremleggelseav forslag til statsbudsjett i-, Arbeidsmiljøutvalget Avgi høring til Formannskapets behandling Felles brukerutvalg Avgi høring til Formannskapets behandling Planteknisk utvalg Avgi høring til Formannskapets behandling Kommunestyret Vedta budsjett og øk.plan Stortinget Vedta statsbudsjett. Desember 2011 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak\3

4 Andre opplysninger I fakta i saken: Iht. K-sak 011/04 legger rådmannen frem et felles forslag til budsjett og økonomiplan for politisk behandling. For at det enkelte politiske utvalg skal kunne uttale seg om rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan sendes dokumentet på hørinci til følgende politiske utvalg: Felles brukerutvalg Planteknisk utvalg Administrasjonsutvalget Videre sendes dokumentet til Arbeidsmiljøutvalget. Samtlige av nevnte utvalg kan gi uttalelse I avgi høring om dokumentet i forkant av formannskapets behandling av budsjettet. Det er videre formannskapet som innstiller til kommunestyret i saken. Kommunestyret fatter endelig politiske vedtak (på nettoramme). Detaljbudsjettene for den enkelte avdeling vil bli endelig utarbeidet etter kommunestyrets vedtak. Dvs, at Planteknisk utvalg får detaljbudsjettet til Miljøavdelingen til behandling i januar/februar Detaljbudsjettet blir i utgangspunktet periodisert for den enkelte måned. Saksbehandlers vurderinger: En viser i denne sammenheng til rådmannens budsjettforslag ( Gul bok ). Universell utforming: Ikke i selve saken, men universell utforming tas hensyn til i forbindelse med bla. investeringer. økonomiske konsekvenser: En viser i denne sammenheng til rådmannens budsjettforslag ( Gul bok ). Budsjettet har betydelige økonomiske konsekvenser for både drift og investering. Alternative løsninger: Foreslå endringer i rådmannens budsjettforslag. Rådmannen ønsker å påpeke at ulike forslag/alternative løsninger bør avklares med administrasjonen i forkant. Dette for å unngå situasjoner hvor missforståelser eller forhold som for eksempel iht. lov ikke kan gjennomføres. Rådmannen, Kommunalsjef økonomi og administrasjonen vil være behjelpelige mht. spørsmål, oppklaringer og eventuelt andre forhold knyttet opp mot budsjettet. Dette også knyttet til utarbeidelse av alternative løsninger/forslag. En viser dog til at administrasjonen er presset arbeidsmessig slik at omfattende utredninger knyttet opp mot flere saker/forhold kan bli utfordrende rent tidsmessig og ressursmessig. 2

5 Dokumenter - vedlagt saken: Rådmannens budsjettforslag ( Gul bok ). Dette dokument blir utlevert fra og med Journalposter i arkivsaken ikke vedlagte dokumenter Nr Dokdato AvsenderlMoftaker Tittel 2 I Vital Forsikring ASA Budsjett kollektiv pensjon kommunalt ansatte 2012, foreløpig 6 I Kommunenes sentralforbund Angående spørsmål om eiendomsskatt Parter i saken: En viser i denne sammenheng til rådmannens budsjettforslag ( Gul bok ). 3

6

7 Eigersund Dato: Arkiv: :FE Arkivsaksnr.: 11/2192 Journalpostløpenr.: 11/29053 kommune Avdeling: Enhet: Saksbeharidler: Stilling: Telefon: E-oost: Saksframlegg politisk sak ç3oic. Sentraladministrasjonen Politisk sekretariat Randi Haugstad Politisk sekretær r,nrii hni mnttortganarci inw4 Ienmiiii mo ni, (6 Saksnummer Utvalglkomite Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Godkjenning av protokoll fra arbeidsmiljøutvalgets møte Sammendrag: Protokoll fra forrige møte i utvalget legges frem for godkjenning av utvalget. Saksgang: Avgjøres av utvalget. Forslag til vedtak : Protokoll fra arbeidsmiljøutvalgets møte den godkjennes. Dokumenter - vedlagt saken: Dok.nr Tittel på vedlegg Protokollen AMU doc

8

9 I Sak 012/11 014/11 13:30 Møtedato: frai til: Tidspunkt -fiä: Tidspunkt- til i Møtested: Formannskapssalen UtvaIa Arbeidsmiljøutvalget Utvalgssekretær Utvaigsleder Irene Hayd Randen Kristin B. Haugland. SAMKO v/karl Birkeland møtte. Merknader til møtet: Følgende fra administrasjonen/andre møtte: Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): Torfinn Hansen - ARG Annbjørg Skoft&and Elve - NITO Følgende varamedlemmer møtte: I TorUd S. Bowitz - I Gerd Holmen -ANS ANS Tere Hetland ANS Kåre lnqvar Helland ARG Følgende medlemmer hadde forfall:, - Krisn Bø Haugland ARG I John I Egeli Tore L. Oliversen ARG Utdanningsf. lngfrid Koldal - ANS Per Steinar Berentsen - ARGI Ketil Helgevold - ARG Følgende medlemmer møtte: EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

10 Kristin Bø Haugeland Tore L Oliversen Per Steinar Berentsen Kåre Ingvar Helland Inger Mathisen Rake Ragnhild Langfeldt Ikke valgt Ketf I Helgevold Tore L. Oliversen Helge Waage Arbeidsgiver medlemmer: Varamedlemmer: 012/1 i Godkjenning av protokoll fra arbeidsmiljøutvalgets møte /11 Referatsaker til arbeidsmiljøutvalgets møte /1 1 Spørsmål/orienteringer i arbeidsmiljoutvalgets møte Sak nr. Sakstittel L Saksliste: Terje Hetland (Fagforbundet) Gerd Holmen (Fagforbundet) Ingfrid Koldal (Hovedverneombud) 3. Heidi Gravdal 4. Linda Sørensen 2. Tommy Ersdal 1. Bente Grytten Varamedlemmer Fagforbundet: Torild S U Bowitz (Delta) Annbjørg E Skofteland (NITO) John Egeli (Utdanningsforb.) Eva Sæstad (Utdanningsforbundet) Arbeidstaker medlemmer: Varamedlemmer: Utvalgets faste medlemmerlvaramedlemmer (00):

11 Møtebehandling: Arbeidsmiljeutvalget Protokoll fra arbeidsmiljøutvalgets møte den godkjennes. Forslag til vedtak : Det ble ikke fattet vedtak i saken. AMU Vedtak: Det fremkom ingen merknader til referatsakene. Vote ring: Motebehandling: Arbeidsmiljøutvalget Frode Tengs Lorentzen i 11/24637 X Kristin Bo Haugeland Organisering av Vedtak om samtykke på arbeidsmiljøutvalget Frode Tengs Sykefravær 2.kvartal 201 1, Lorentzen total fravæ 4 11/23801 X /20787 I Arbeidstilsynet 3 11/23804 X Sykefravær 2.kvartal Nr Dok.ID Dok.dato Avsender!Mottaker Tittel vilkår og gebyr Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. Referatsaker som legges frem for utvalget : : Referatsaker til arbeidsmiljøutvalgets møte Vedtaket er enstemmig. Protokoll fra arbeidsmiljøutvalgets møte den godkjennes. AMU Vedtak: Protokollen enstemmig godkjent. Votering: : Godkjenning av protokon fra arbeidsmiljøutvalgets møte

12 Det fremkom ikke spørsmål/orienteringer i møtet. Votering: Møtebehandling: Arbeidsmiljøutvalget Spørsmål/orienteringer i møtet : Det ble ikke fattet vedtak i saken. AMU-Ol 4111 Vedtak: 014/11: Spørsmål!orienteringer i arbeidsmiljøutvalgets møte

13 Referatsaker til arbeidsmiljøutvalgets møte Arbeidsmiljøutvalget Saksnummer Utvalglkomite Møtedato Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. Referatsaker som legges frem for utvalget : Avgjøres av utvalget. Saksgang: etter forslag fra et eller flere medlemmer. Dersom utvalget har merknader til det enkelte skriv/melding, må dette gjøres med vedtak Sammendrag: Dato: Arkiv: :FE Arkivsaksnr.: 11/2191 Journalpostløpenr.: 11/29051 Avdeling: Sentraladministrasjonen Enhet: Politisk sekretariat Saksbehandler: Randi Haugstad Stilling: Politisk sekretær Telefon: E-post: randi.hauqstadeiqersund.kommune.no Kopi av ulike skriv/meldinger som utvalget skal orienteres om. I Dok.ID I Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel i 11/28844 X Kristin Bø Haugeland I fra brukere u.off. I Ansatte som utsettes for vold fra brukere u.off. {bok.nr Tittel på vedlegg Vedlegg: Ansatte som utsettes for vold Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak

14

15 Spørsmållorienteringer i arbeidsmiljøutvalgets møte Arbeidsmiljøutvalget Saksnummer Utvalglkomite Møtedato. Verneombudenes rolle i organisasjonen? Orienteringer fra Bedriftshelsetjenesten Spørsmållorienteringer i møtet : Avgjøres av utvalget. Saksgang: Spørsmål/Orienteringer som kommer i møtet. Sammendrag: Dato: Arkiv: :FE Arkivsaksnr.: 11/2193 Journalpostløperir.: 11/29054 Avdeling: Sentraladministrasjonen Enhet: Politisk sekretariat Saksbehandler: Randi Haugstad Stilling: Politisk sekretær Telefon: E-post: randihauqstadteiqersund.kommune.no Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Ç5Qj

16

17 Ketil Helgevold Arbeidsgiver medlemmer: Varamedlemmer: Nestleder: Leder: Kristin Bø Haugeland Tore L. Oliversen Kan Birkeland møte- og uttalerett, men ikke stemmerett: Representant fra HMS- tjenesten Samko John I Egeli (Utdanningsforb.) Torild S U Bowitz (Delta) Ingfrid Koldal (Hovedverneombud) Terje Hetland (Fagforbundet) Gerd Holmen (Fagforbundet) Arbeidstaker medlemmer: Per Steinar Berentsen Tore L Oliversen Kristin Bø Haugeland Kåre Ingvar Helland Arbeidsmiljoutvalget AMU - Senter for arbeidsmiljøkompetanse med 2. Tommy Ersdal 3. Heidi Gravdal 4. Linda Sørensen 1. Bente Grytten Varamedlemmer Fagforbundet: Annbjørg E Skofteland (NITO) Eva Sæstad(Utdanningsforbundet) Varamedlemmer: Ikke valgt Tore L. Oliversen Inger Mathisen Rake Helge Waage Ragnhild Langfeldt toårsperioden

18 Sekretariatet har bi.a ansvaret for å yte service til konununens folkevalgte, og har også sekretariatsfunksjonene for Kommunestyret, Formannskapet, Planteknisk utvalg, Administrasjonsutvalget, Felles brukerutvalg og Særskilt klageneinnd. Du finner også saksdokumenter til det enkelte møte på kommunens intemettsider inn på den enkelte sak (uten vedlegg) eller gå inn i en stor (pdf,) fl med de komplette saksdokumenter med samtlige vedlegg. evt at du har andre spørsmål angående politiske utvalg, kan du kontakte oss i sekretariatet. ønsker du kopi av saksdokumenter til noen av sakene i kommunestyret, formannskap eller noen av utvalgene, Det er politisk sekretariat som har det praktiske ansvaret for oppsett av sakslister, utsendlse av saksdokumenter, protokoll m.m. under Saksdokumenter til politiske utvalg (med vedtak) Her kan du gå Ajour: Geir Melby kontrollutva1geteiuersund.kommune.no Kontrollutvalget Sekretær Ingebjørg ingebjorg.hestneseigersund.kommune.no Sekretær for overformynderiet Hestnes havnkf Knut Seglem knut.seglemegersund.havn.no Sekretær for styret for Eigersund Andre politiske utvalg/organ som ikke har sekretariatsfunksjon hos politisk sekretariat. økonomi. Politisk sekretær irenexanden(ieigersund.kommune.no Administrasjonsutvalget, Irene Randen Mobil: gjeldsrådgivning, avlønning og Politisk sekretær randi.haugstadfeigersund.kommune.no Planteknisk utvalg, Felles Politisk sekretær maalfrid.esielandeigersund.kommune.no Målfrid Espeland Mobil: Randi Haugstad Mobil: brukerutvalg. Arbeidsmiljøutvalget, Navn Direkte telefon E-post Sekretær for utvalg Leif E Broch Mobil: Særskilt klagenemnd. Sekretariatsieder / leif.broch(eigersund.kommune.no Kommunestyre, Formannskap, Telefaks: Rådhusets 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4270 Egersund. Besoksadresse: Politiske sekretariat, Eigersund kommune Postboks 580, 4379 Egersund Fostadresse: Adresse I telefonnr. m.m. Kontrollutvalget har sin sekretariatsfunksjon hos Deloitte Advokatfirma AS Stavanger. Styret for Eigersund Havn KF har sin sekretariatsfiinksjon hos havnesjefen, som holder til i Havnebygget i Strandgt 2. personers økonomi. Dette er politisk ledet av to folkevalgte og har egen sekretær. I sentraladministrasjonen ligger også overformynderiet som er det politiske organ som forvalter umyndige Organisatorisk ligger politisk sekretariat i Seksjon interne tjenester i Sentraladministrasjonen, men ordføreren har instruksjonsrett overfor sekretariatet. Faglige spørsmål om enkelte saker bør rettes til den enkelte saksbehandler. Dersom du ikke vet hvem som er saksbehandler, vil vi hjelpe deg frem til rette vedkommende. Politisk sekretariat

kommune Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: 2-nost:

kommune Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: 2-nost: Eigersund Dato: 28.10.2011 Arkiv: :FE-151 Arkivsaksnr.: 11/1715 Journalpostløpenr.: 11/29044 kommune Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: 2-nost: Saksframlegg politisk sak Sentraladministrasjonen

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.12.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 11:30 Tidspunkt - til: 15:05 Sak fra / til: 136/10-149/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 27.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 08:30 Tidspunkt - til: 11:10 Sak fra / til: 014/11-020/11 Følgende medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 11. mars 2014 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - møterom 2. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. september 2008 Møtetid: Kl. 11.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 01.06.2006 kl. 14.30

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 01.06.2006 kl. 14.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 01.06.2006 kl. 14.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.08.2013 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.08.2013 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.08.2013 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg Tidspunkt: Tirsdag 19.10.2010 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes snarest til Marit Hexeberg,

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 20.12.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 15/5-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 06.01.2015 Christian Moulin Grunde Grimsrud Aud Fleten Rådmannen/adm. Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder

Detaljer

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Sentraladministrasjonen FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Vedtatt av kommunestyret 30.1.2012 (Gjeldende fra 1.1.12) (Tas opp til vurdering av kommunestyret ved

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer