EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget"

Transkript

1 EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Saksliste: Sak nr. Sakstittel L Avgjøres av utvalget: 050/14 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte /14 Årsplan for kontrollutvalget /14 Rapportering på vedtatte politiske bestillinger 053/14 Orientering fra Rogaland Revisjon ang. budsjettoppfølging 054/14 Referatsaker til kontrollutvalgets møte /14 Spørsmål/orienteringer i kontrollutvalgets møte Informasjonssjef Leif Broch informerer i sak 052/14. Revisor orienterer i sak 053/14. Egersund, 24. november 2014 Sølvi Ege Utvalgsleder Bjørn Martin Øvrebø Svendsen Utvalgsekretær Side 1 av 28 Side 1 av2

2 Administrative meldinger Innkalling av varamedlemmer: Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e). Eventuelle forfall meldes til Målfrid Espeland på telefon eller mobil evt til kommunens sentralbord tlf Lisbeth Kjos Hansen (V) for Elin Svanes Hjørungnes (AP) Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel. Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på kommunens internettsider Kopi av saksdokumentene kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. Side 2 av 28 Side 2 av2

3 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: :FE 033 Arkivsaksnr.: 14/2269 Journalpostløpenr.: 14/30700 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E post: Kontrollutvalgssekretariatet Målfrid Espeland Politisk sekretær Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 050/14 Kontrollutvalget Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte Sammendrag: Protokoll fra forrige møte i utvalget legges frem for godkjenning av utvalget. Saksgang: Avgjøres av utvalget. Forslag til vedtak : Protokoll fra kontrollutvalgets møte den godkjennes. Dokumenter vedlagt saken: Dok.nr Tittel på vedlegg Protokollen kontrollutvalgets møte 6. november 2014 Side 3 av 28

4 EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: Møtested: Kantinen Tidspunkt fra: 09:00 Tidspunkt til: 11:00 Sak fra / til: 047/14 049/14 Følgende medlemmer møtte: Sølvi Ege (krf) Svein Olav Tengesdal (SP) Alf Håkon Hetland (FrP) Elin Svanes Hjørungnes (AP) Følgende medlemmer hadde forfall: Liv Tone Øiumshaugen (H) Følgende varamedlemmer møtte: Lisbeth Kjos Hansen (V) Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): Følgende fra administrasjonen/andre møtte: Advokat Fredrik Bie Revisor Jonas Varhaug Merknader til møtet: Sølvi Ege Utvalgsleder Bjørn Martin Øvrebø Svendsen Utvalgssekretær Side 4 av 28

5 Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer (00): Sølvi Ege (KrF) Leder Liv Tone Øiumshaugen (H) Nestleder Elin Svanes Hjørungnes (AP) Alf Håkon Hetland (FrP) Svein Olav Tengesdal (SP) 1. Lisebeth Kjos Hanssen (V) 2. June Stuen 3. Kenneth Pedersen (KrF) 4. Lilly Remme Brunel (H) 5. Bitten Fugelsnes (AP) Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 047/14 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 20. oktober /14 Forundersøkelse (begrenset granskning) ifbm. budsjett overskridelser innen Kultur og oppvekst 049/14 Spørsmål/orienteringer i kontrollutvalgets møte Side 5 av 28

6 047/14: Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 20. oktober 2014 Forslag til vedtak : Protokoll fra formannskapets møte den godkjennes Kontrollutvalget Møtebehandling: Votering: Protokollen enstemmig godkjent. KON 047/14 Vedtak: Protokoll fra formannskapets møte den godkjennes. Vedtaket er enstemmig. 048/14: Forundersøkelse (begrenset granskning) ifbm. budsjettoverskridelser innen Kultur og oppvekst Forslag til vedtak : Kontrollutvalget Møtebehandling: Utvalgets leder innledet og ga ordet til statsautorisert revisor Jonas Varhaug og advokat Fredrik Bie som orienterte om prosessen med forundersøkelsen. De presenterte arbeidsmetodikk og sine tanker om arbeidet. Mandatet for forundersøkelsen og videre fremdrift ble deretter gjennomgått og drøftet. Det var et godt og avklarende møte. SVEIN OLAV TENGESDAL (SP) foreslo slikt vedtak: 1. Det er ikke mulig å fullføre forundersøkelsen og kontrollutvalgets behandling av rapporten som skal utarbeides innen den opprinnelige fristen 8. desember. Det legges opp til levering og behandling av rapporten i kontrollutvalgets møte 2. februar Side 6 av 28

7 2. Når det gjelder videre kommunikasjon og innhenting av informasjon forholder Varhaug, Sivertsen og Bie seg til rådmann samt til kontrollutvalgets leder. Kontrollutvalgets leder delegerer til sekretariatet å være kontaktpunkt. Sekretariatet holder kontakt med kontrollutvalgets leder. 3. Kontrollutvalget tar sekretariatets redegjørelse om taushetsplikt til etterretning. Revisor Sivertsen, revisor Varhaug og advokat Bie skal på vegne av kontrollutvalget gis tilgang til relevant taushetsbelagt informasjon i anledning forundersøkelsen, herunder men ikke begrenset til vedleggene til rapport om overskridelser innen kultur og oppvekst behandlet som sak 021/14. Det vises til kommuneloven 77 nr. 7 og kontrollutvalgsforskriften 5 jfr. forvaltningsloven 13 b nr. 4. Votering: Tengesdals forslag enstemmig vedtatt. KON 048/14 Vedtak: 1. Det er ikke mulig å fullføre forundersøkelsen og kontrollutvalgets behandling av rapporten som skal utarbeides innen den opprinnelige fristen 8. desember. Det legges opp til levering og behandling av rapporten i kontrollutvalgets møte 2. februar Når det gjelder videre kommunikasjon og innhenting av informasjon forholder Varhaug, Sivertsen og Bie seg til rådmann samt til kontrollutvalgets leder. Kontrollutvalgets leder delegerer til sekretariatet å være kontaktpunkt. Sekretariatet holder kontakt med kontrollutvalgets leder. 3. Kontrollutvalget tar sekretariatets redegjørelse om taushetsplikt til etterretning. Revisor Sivertsen, revisor Varhaug og advokat Bie skal på vegne av kontrollutvalget gis tilgang til relevant taushetsbelagt informasjon i anledning forundersøkelsen, herunder men ikke begrenset til vedleggene til rapport om overskridelser innen kultur og oppvekst behandlet som sak 021/14. Det vises til kommuneloven 77 nr. 7 og kontrollutvalgsforskriften 5 jfr. forvaltningsloven 13 b nr. 4. Vedtaket er enstemmig. 049/14: Spørsmål/orienteringer i kontrollutvalgets møte Spørsmål/orienteringer i møtet : Kontrollutvalget Møtebehandling: Side 7 av 28

8 SVEIN OLAV TENGESDAL (SP) fremmet forslag om at kontrollutvalget ber Rogaland Revisjon gi en orientering i møtet 8. desember om eksempler på gode rutiner for budsjettering og budsjettrapportering/budsjettoppfølging fra et par andre kommuner. Votering: Tengesdals forslag enstemmig vedtatt. KON 049/14 Vedtak: Kontrollutvalget ber Rogaland Revisjon gi en orientering i møtet 8. desember om eksempler på gode rutiner for budsjettering og budsjettrapportering/budsjettoppfølging fra et par andre kommuner. Vedtaket er enstemmig Side 8 av 28

9 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: :FE 146, FE 033 Arkivsaksnr.: 14/2295 Journalpostløpenr.: 14/31070 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E post: Kontrollutvalgssekretariatet Bjørn Martin Øvrebø Svendsen Kontrollutvalgssekretær Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 051/14 Kontrollutvalget Årsplan for kontrollutvalget 2015 Sammendrag: Sekretariatet har utarbeidet et forslag til årsplan for kontrollutvalget for Den bygger på samme mal som Ved utarbeidelse av planen er det tatt utgangspunkt i kontrollutvalgets lovfestede arbeidsoppgaver, vedtatte planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll samt de oppgaver som vi allerede er kjent med at vil komme i De tiltak kontrollutvalget igangsetter i 2015 må i tillegg ses i sammenheng med kontrollutvalgets budsjett. Budsjett for kontrollutvalget blir endelig vedtatt av kommunestyret 15. desember. Forslaget til plan fremlegges for godkjenning av kontrollutvalget, og vil bli oversendt kommunestyret til orientering med kontrollutvalgets eventuelle endringer. Saksgang: Avgjøres av kontrollutvalget Sekretariatets forslag til vedtak : 1. Kontrollutvalget vedtar den fremlagte Årsplanen for Årsplanen oversendes kommunestyret til orientering. Økonomiske konsekvenser: Fremgår av saken Alternative løsninger: Det fremlegges ikke alternative løsninger ~ o ~ Dokumenter vedlagt saken: Dok.nr Tittel på vedlegg Årsplan for kontrollutvalget 2015 Side 9 av 28

10 ÅRSPLAN KONTROLLUTVALGET EIGERSUND KOMMUNE 2015 Side 10 av 28

11 Deloitte Advokatfirma AS Deloitte Advokatfirma AS 8. desember 2014 Side 11 av 28 2

12 Deloitte Advokatfirma AS INNHOLD 1. Innledning Mål for kontrollutvalget i Eigersund kommune Saksbehandlingen i kontrollutvalget Kontrollutvalgets oppgaver Kommunens regnskap, budsjett og internkontroll: Forvaltningsrevisjon Selskapskontroll Budsjett for kontroll og tilsyn Andre oppgaver... 7 Vedlegg: Oversikt kontrollutvalgets møter 2015 Side 12 av 28 3

13 Deloitte Advokatfirma AS 1. Innledning Det er kommunestyret som har det øverste ansvaret for kontroll og tilsyn i kommunen. Kommunestyret skal velge et kontrollutvalg som skal ha ansvaret for kontroll og tilsyn på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalget rapporterer direkte til kommunestyret. Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp et hvert forhold som har tilknytning til kommunens virksomhet, så lenge det kan defineres som kontroll og tilsyn. Utvalget utøver sitt tilsyn med administrasjonen ved å ha tilgang til alle dokument, herunder også de som er unntatt offentlighet. I tillegg kan rådmannen inviteres til å gjøre rede for saker til kontrollutvalget. Tilsynet med det politiske nivået blir utøvd ved at utvalget har møterett i alle politiske utvalg, herunder også når møter blir holdt for lukkede dører eller det er saker som blir behandlet som er unntatt offentlighet. Det er likevel to viktige avgrensinger: 1. Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske vurderinger 2. Kontrollutvalget har ikke tilsynsansvar for kommunestyret 2. Mål for kontrollutvalget i Eigersund kommune Kontrollutvalgets mål er på vegne av kommunestyret å påse at kommunen følger de lover og regler som gjelder, samt at kommunestyret sine vedtak følges opp. I tillegg er kontrollutvalgets mål å påse at kommunens drift er målrettet og effektiv samt etisk forsvarlig til det beste for kommunens innbyggere. Kontrollutvalget ønsker å ha god kontakt både med kommunestyret og det politiske miljøet, samt med kommunens administrasjon. Gjennom denne dialogen ønsker kontrollutvalget å få innspill som kan brukes til det beste for kommunen. Det er også viktig for kontrollutvalget at også kommunens innbyggere tar kontakt med utvalgets medlemmer, dersom de mener det er forhold som utvalget bør se nærmere på. 3. Saksbehandlingen i kontrollutvalget Møtene i Kontrollutvalget i Eigersund holdes for åpne dører. I tillegg blir innkalling med saksliste og protokoller lagt ut på kommunens internettside. Innkalling og protokoll blir også sendt til ordfører og rådmann. Kontrollutvalget har fastlagt sin møteplan for hele året, og har for 2015 planlagt 6 møter. Ekstra møte kan holdes ved behov. Møteplanen er også tilgjengelig på kommunens internettsider. Det er Deloitte Advokatfirma AS som er sekretariat for kontrollutvalget. Kontrollutvalgets sekretariat i samarbeid med leder av utvalget sender ut innkalling til møtene til utvalgsmedlemmene. Sekretariatet har ansvar for at kontrollutvalgets saker er forsvarlig utredet og at utvalget sine vedtak blir fulgt opp og satt i verk. Side 13 av 28 4

14 Deloitte Advokatfirma AS 4. Kontrollutvalgets oppgaver 4.1 Kommunens regnskap, budsjett og internkontroll: Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskap blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre gi uttalelse til kommunestyret om årsregnskapet. Denne uttalelsen skal oversendes formannskapet før det gjøres innstilling til kommunestyret i saken. Kontrollutvalgets tilsyn inkluderer i tillegg: Følge opp kommunens økonomistyring og budsjettdisiplin i løpet av året via kommunens tertialrapportering Følge opp revisors merknader til regnskap og internkontroll Følge opp revisors arbeid via revisors rapportering i forbindelse med årsoppgjøret og i forbindelse med orientering om planlegging av kommende revisjons år Få årlig en orientering om skatteregnskapet, skatteoppkrevers melding og kontrollrapport fra Skatteetaten og oppfølging av disse Forvaltningsrevisjon Kommunen skal årlig gjennomføre forvaltningsrevisjon av sin virksomhet i følge Forskrift om kontrollutvalg 9. Prosjekt for forvaltningsrevisjon blir bestilt av kontrollutvalget i tråd med vedtatt plan. Kontrollutvalget har i 2012 utarbeidet ny plan for forvaltningsrevisjon for planperioden Planen er vedtatt av kommunestyret, men med delegert myndighet til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Planen bygger på en overordnet analyse, samt vurderinger av hva som er vesentlighets og risikoområder. Kontrollutvalget planlegger følgende aktiviteter i løpet av 2015: Bestille forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for 2015 i tråd med gjeldende plan og budsjett. Bestillingsprosessen skjer i to trinn: Først velger utvalget hvilket område for forvaltningsrevisjon som man ønsker nærmere utreding av på bakgrunn av vedtatte plan. Det bes om en bestilling av prosjektmandat fra Rogaland Revisjon til neste møtet. Deretter behandles prosjektmandat og det gis en bestilling om utførelse av revisjonen i henhold til mandatet med eventuelt kontrollutvalgets egne merknader og korrigeringer/tillegg. Behandle rapporter om forvaltningsrevisjoner etter hvert som disse foreligger. Kontrollutvalget har i bestilling revisjon av området «Barnevern ut fra et brukerperspektiv». Videre har kontrollutvalget bestilt mandat fra Rogaland Revisjon på forvaltningsrevisjon av «Drift og kvalitet i kommunale barnehager» til kontrollutvalgets møte i februar Rapporter om forvaltningsrevisjon blir videresendt kommunestyret for sluttbehandling fortløpende. Det er kontrollutvalget som innstiller til kommunestyret i disse sakene. Side 14 av 28 5

15 Deloitte Advokatfirma AS Rapporter følges opp etter behandling i kommunestyret. Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret om oppfølgingen. Oppfølging i 2015 vil først være av forvaltningsrevisjonsrapport «Eiendomsforvaltning, forvaltning, drift og vedlikehold» Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper (eierskapskontroll), jfr. Forskrift om kontrollutvalg 13. Kontrollutvalget skal med bakgrunn i vedtatt plan bestille selskapskontroll i de selskaper det gjelder. Kontrollutvalget har i 2012 laget ny plan for forvaltningsrevisjon for planperioden Planen ble vedtatt av kommunestyret den Selskapskontroll er sammensatt av to deler: Den obligatoriske delen av selskapskontroll er eierskapskontroll. Denne må kontrollutvalget gjennomføre. Denne kontrollen går ut på å se til hvordan kommunen utøver sitt eierskap i selskap de deltar i. Ut over dette kan kontrollutvalget velge om de vil gjennomføre forvaltningsrevisjon i selskap kor de har hjemmel til dette. For å sikre en effektiv ressursutnyttelse og av hensyn til selskapene har kontrollutvalgene en praksis med at den største eieren som oftest tar initiativ til å initierer kontrollene. Kontrollutvalget planlegg følgende aktiviteter i 2015 på området: Vurdere når kontrollutvalget skal bestille eierskapskontroll mht. overordnet eierskapsforvaltning- og strategi i kommunen. Formålet med eierskapskontrollen er å se på hvordan kommunens eierinteresser i selskaper utøves, og om utøvingen er i tråd med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Det ses på hvordan eierstyringen er forankret og hvordan det enkelte eierskap (selskap) følges opp rent praktisk. Behandle rapporter om selskapskontroll. Kontrollutvalget har i bestilling selskapskontroll av Dalane Miljøverk IKS («DIM») og Lyse Energi AS sammen med de andre eierkommunene i de respektive selskaper. Rapporter om selskapskontroll blir videresendt kommunestyret for sluttbehandling. Det er kontrollutvalget som innstiller til kommunestyret i disse sakene. Rapporter som planlegges oversendt i 2015 er rapporter om selskapskontroll i DIM og Lyse Energi AS. Rapporter følges opp etter behandling i kommunestyret. Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret om oppfølgingen Budsjett for kontroll og tilsyn Kontrollutvalget er ansvarlige for å fremme budsjettforslag for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Departementet har uttalt at dette forslaget kun kan endres politisk i forbindelse med budsjettbehandlinga. Side 15 av 28 6

16 Deloitte Advokatfirma AS Siden Kontrollutvalget er direkte underordna kommunestyret skal kontrollutvalgets vurdering av det økonomiske behovet for kontroll- og tilsynsarbeidet alltid følge med til kommunestyret ved behandling av årsbudsjettet Andre oppgaver Kontrollutvalget kan be om orientering om kommunens drift innenfor de enkelte tjenesteområdene som et ledd i tilsynet med kommunen. Egersund, 8. desember 2014 Sølvi Ege Leder av Kontrollutvalget Side 16 av 28 7

17 Deloitte Advokatfirma AS Vedlegg til Årsplan: Oversikt kontrollutvalgets møter i 2015 Oversikten inneholder kjente saker. Tidspunkt for behandling av de enkelte sakene kan bli endret. Møte 1: 2. februar 2015 Tertialrapportering kontrollutvalgets budsjett 3. tertial 2014 Behandling av mandat for forvaltningsrevisjon av «Drift og kvalitet i kommunale barnehager» Vurdere prioritering og bestilling av overordnet eierskapskontroll i kommunen Behandling av rapport om selskapskontroll i DIM Behandling av rapport fra revisor Gaute Sivertsen og advokat Fredrik Bie om forundersøkelse (begrenset granskning) av budsjettoverskridelser. Møte 2: 13. april 2015 Uttalelse til Eigersund kommunes regnskap/årsmelding for 2014 Skatteregnskapet for 2014 Møte 3: 2. juni 2015 Tertialrapportering kontrollutvalgets budsjett 1. tertial 2015 Behandling av rapport om selskapskontroll i Lyse Energi AS Revisors uavhengighetserklæring Møte 4: 31. august 2015 Budsjett for kontroll og tilsyn 2016 Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern ut fra et brukerperspektiv» Møteplan for 2016 Oppfølging av merknader i revisors årsoppgjørsnotat Tertialrapportering kontrollutvalgets budsjett 2. tertial 2015 Forberedelse av bestilling av forvaltningsrevisjon «Tema avklares» Orientering fra revisor om strategi for revisjonsåret 2015 Møte 5: 19. november 2015 Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt for levering i 2016 avklart møte september. Møte 6: 7. desember 2015 Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport eller rapport om overordnet eierskapskontroll Side 17 av 28 8

18 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: :FE 033 Arkivsaksnr.: 14/2297 Journalpostløpenr.: 14/31086 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E post: Kontrollutvalgssekretariatet Bjørn Martin Øvrebø Svendsen Kontrollutvalgssekretær Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 052/14 Kontrollutvalget Rapportering på vedtatte politiske bestillinger Sammendrag: I kontrollutvalgets møte 20. oktober etterspurte Liv Tone Øiumshaugen (H) om vedtak KON 039/14 i kontrollutvalgets møte 22. september er implementert. Vedtaket lyder: «Administrasjonen bes om å legge inn egne kolonner for status og ansvarlig saksbehandler i Rapportering på vedtatte politiske bestillinger til hvert møte.» Sekretariatet informerte om at vedtaket er formidlet til administrasjonen og forutsettes implementert ved neste rapportering. Øiumshaugen fremhevet at det er viktig at det holdes fokus på vedtaket og at kontrollutvalget forventer at slik liste blir lagt fram i neste ordinære møte i kontrollutvalget i desember. Sekretariatet har bedt informasjonssjef Leif Broch om å gi en kort orientering i kontrollutvalgets møte 8. desember. Saksgang: Avgjøres av kontrollutvalget. Rådmannens forslag til vedtak : Kontrollutvalget tar informasjonssjefens orientering til etterretning. Økonomiske konsekvenser: Fremgår av saken. Alternative løsninger: Det fremlegges ikke alternative løsninger. Dokumenter vedlagt saken: Ingen. Parter i saken Side 18 av 28

19 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: :FE 150, FE, FE Arkivsaksnr.: 14/2138 Journalpostløpenr.: 14/31103 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E post: Kontrollutvalgssekretariatet Bjørn Martin Øvrebø Svendsen Kontrollutvalgssekretær Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 053/14 Kontrollutvalget Orientering fra Rogaland Revisjon ang. budsjettoppfølging Sammendrag: Kontrollutvalget traff slik vedtak i møte 6. november: KON 049/14 Vedtak: Kontrollutvalget ber Rogaland Revisjon gi en orientering i møtet 8. desember om eksempler på gode rutiner for budsjettering og budsjettrapportering/budsjettoppfølging fra et par andre kommuner. Rogaland Revisjon v/annebeth Mathisen vil gi en kort orientering i kontrollutvalgets møte 8. desember. Saksgang: Avgjøres av kontrollutvalget. Sekretariatets forslag til vedtak : Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning Økonomiske konsekvenser: Fremgår av saken. Alternative løsninger: Det fremlegges ikke alternative løsninger. ~ o ~ Dokumenter vedlagt saken: Parter i saken: Side 19 av 28

20 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: :FE 033 Arkivsaksnr.: 14/2268 Journalpostløpenr.: 14/30699 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E post: Kontrollutvalgssekretariatet Målfrid Espeland Politisk sekretær Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 054/14 Kontrollutvalget Referatsaker til kontrollutvalgets møte Sammendrag: Kopi av ulike skriv/meldinger som utvalget skal orienteres om. Dersom utvalget har merknader til det enkelte skriv/melding, må dette gjøres med vedtak etter forslag fra et eller flere medlemmer. Saksgang: Avgjøres av utvalget. Referatsaker som legges frem for utvalget : RS1 Rapport på vedtatte bestillinger desember Nr Dok.ID Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 14/31118 U Planteknisk utvalg, Kontrollutvalget Formannskapet Rapportering på vedtatte politiske bestillinger desember 2014 Vedlegg: Dok.nr Tittel på vedlegg Rapportering på vedtatte politiske bestillinger desember 2014 Side 20 av 28

21 EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen Politisk sekretariat Planteknisk utvalg, Kontrollutvalget Formannskapet Vår ref.: 14/31118 / 14/220 / FE 033 Dato: Saksbehandler: Randi Haugstad Direkte telefon: / E post: Deres ref.: / Rapportering på vedtatte politiske bestillinger desember 2014 Det rapporteres kun til hovedutvalget. Hovedutvalget er det utøvende leddet for kommunestyret og er de som skal innstille til kommunestyret. Det er kun en oversikt og den er fra rådmannen dette da politikerne kun kjenner rådmannen. Dersom en sak ikke kan leveres iht frist skal hovedutvalget så tidlig som mulig og før fristen er overskredet ha et notat som referatsak som forklarer årsak og ny fremdrift. Referatsaksnr/dato og ny leveringsdato føres inn i oversikten. Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Eta Telefon: Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund Telefaks: E postadresse: Internett: Org.nr.: Side 21 av 28

22 2 Utvalgssaksnr./ dato Sak og vedtak Frist. Saks beh. KS 100/12/ FS 98/ Budsjett Energi og klimaplan for lister opp en rekke konkrete tiltak som krever gjennomføring innen gitte frister. Februar 2014 Rapportering på vedtatte politiske bestillinger RS 3 (13/31205) a. Rådmannen legger fram sak som tar for seg de viktigste forslag til tiltak i del II, vurderer kostnader, mulig gjennomføring gjennom omdisponering av avsatte budsjettmidler innenfor respektive avdelinger, samt forslag til prioriteringer hvor klimaeffekt av tiltakene i forhold til kostnad for gjennomføring tillegges størst vekt med nevnte innhold i løpet av Mai 2014 Rapportering på vedtatte politiske bestillinger (14/15388) I løpet av Tidlig Mai 2013 KS 042/13 Høsten 2014 KS 78/ Budsjett 2014 økonomiplan Rådmannen legger fram sak senest til KS der båndtvangsbestemmelsene i Eigersund tas opp til ny vurdering KS 78/ Budsjett 2014 økonomiplan Innen KS legger Rådmannen fram en utredning om etablering av felles base for Teknisk Avdeling, der også samlokalisering av Brannvesenet inngår. Lokalisering avklares først politisk. Mai 2014 Rapportering på vedtatte politiske bestillinger (14/15486) Høsten 2014 Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Eta Telefon: Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: E postadresse: Internett: Org.nr.: Side 22 av 28

23 3 KS 78/ Budsjett 2014 økonomiplan Rådmannen legger frem en sak høsten 2014, der alternative organiseringsformer av hele, eller deler av, teknisk avdeling vurderes. Rådmannen vurderer spesielt å organisere vann og avløp i et eget kommunalt foretak. Høsten 2014 KS 78/ Budsjett 2014 økonomiplan I løpet av våren 2014 legges det fram en sak der investering i og leasing av driftsmidler vurderes på generelt grunnlag. Våren 2014 KS 78/ Budsjett 2014 økonomiplan Det avsettes , til lørdagsåpen kafè på Lundeåne. Rådmannen tar i første omgang kontakt med NAV om de er interessert i å holde åpent på lørdager fra ca. kl Dersom rådmannen ikke finner en løsning med NAV, tar rådmannen kontakt med frivillighetssentralen og/eller lokale lag og foreninger for å forsøke å finne en løsning. Rådmannen informerer Formannskapet i møtet om fremdrift KS 78/ Budsjett 2014 økonomiplan Rådmannen fremmer i løpet av 2014 en sak om lys på turveiene i Vannbassengan (jf kartvedlegg), Hellvik Eie og Langevann. Rådmannen foreslår en prioritert liste over turveier som skal lyssettes i løpet av økonomiplanperioden. I løpet av 2014 KS 78/ Budsjett 2014 økonomiplan Rådmannen legger frem en sak om fremtidig lokalisering og utvikling av Eigersund Folkebibliotek. Avventer avklaring med Amfi Eivind Galtvik/ Pat Berven KS 78/ Budsjett 2014 økonomiplan Det legges fram en sak, hvor det redegjøres for hvordan de oppgavene regionsantikvaren Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Eta Telefon: Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: E postadresse: Internett: Org.nr.: Side 23 av 28

24 4 hadde, nå ivaretas. KS 028/14 Kulturminnekompetanse byantikvarstilling KS 78/ Budsjett 2014 økonomiplan Rådmann legger i løpet av 2014 frem sak om Eigersund kommunes eventuelle medlemskap i stiftelsen Miljøfyrtårn. I løpet av 2014 KS 78/ Budsjett 2014 økonomiplan Rådmannen legger fram en sak der ordningen Forsterket SFO evalueres, senest til formannskapets møte i juni Evalueringen skal bla omhandle: Ordningen med forsterket SFO vurdert opp i mot andre kommunale ordninger, som f eks avlastningstilbud Økonomiske forhold slik som ordningen fungerer i dag og for eventuelle alternative løsninger Hvordan ordningen oppleves av brukerne / foresatte. Erfaringer / ordninger i andre kommuner som er sammenlignbare med Eigersund kommune Lov og hjemmelsgrunnlag. Formannskapets møte i juni 2014 Gruppe nedsatt. Møte medio des. 14 Eivind Galtvik FS 88/ Oppsøkende behandlingsteam i Dalane (OBD) 3. Rådmannen legger frem en status for oppfølging av OBD prosjektet, jf. punkt 2, senest i formannskapet møte i november Saken legges frem i møte 21 januar 2015 Nina Bolme Steinsholt KS 053/ Utbygging på Hestnes prisfastsetting av kommunale tomter 4. Rådmannen legger frem en sak om innfletting av ungdomsboliger i BB feltene. KS 060/13 Forvaltningsrevisjonsrapport byggesak1. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp de anbefalingene til forbedringer som fremgår av rapporten og spesielt ha fokus på følgende: Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Eta Telefon: Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: E postadresse: Internett: Org.nr.: Side 24 av 28

25 Nyttegjøre seg av hele effektiviseringspotensialet i Byggsøk. Leie inn sommervikarer/studenter til å digitalisere eldre reguleringsplaner med kartvedlegg. Plan og tidshorisont for oppdatering av eldre reguleringsplaner. Slik plan fremlegges for kommunestyret som egen sak KS 069/ Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) for Eigersund kommune Det legges frem en sak om status og fremdrift i forhold til tiltak i ROS-analysen til kommunestyrets junimøte KS 075/ Prosjekt for forvaltningsrevisjon integrering Kommunestyret ber administrasjonen følge opp de anbefalinger til forbedringer som fremgår av rapporten "Forvaltningsrevisjon av kommunens integreringsarbeid" gjennom utarbeidelse av en handlingsplan som ferdigstilles innen 1. desember Plangruppa tar sikte på å ferdigstille planen våren 2015 KS 082/ Opplevelseskortet 2. Ordningen med opplevelseskortet evalueres våren Våren 2015 Eivind Galtvik/ Ingunn Sjøen/Jane Rasmussen Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Eta Telefon: Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: E postadresse: Internett: Org.nr.: Side 25 av 28

26 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: :FE 033 Arkivsaksnr.: 14/2270 Journalpostløpenr.: 14/30701 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E post: Kontrollutvalgssekretariatet Målfrid Espeland Politisk sekretær Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 055/14 Kontrollutvalget Spørsmål/orienteringer i kontrollutvalgets møte Sammendrag: Spørsmål/Orienteringer som kommer i møtet. Saksgang: Avgjøres av utvalget. Spørsmål/orienteringer i møtet : Side 26 av 28

27 Oversikt over kontrollutvalgets faste medlemmer for valgperioden Kontrollutvalget 5 representanter Telefon E-post Leder: Sølvi Ege Eigesveien Hellvik KrF Nestleder: Liv Tone Øiumshaugen Hafsøyveien 61 A 4370 Egersund H ARBEIDERPARTIET 1 representanter AP Elin Svanes Hjørungnes Beverveien Egersund AP FREMSKRITTSPARTIET 1 representanter Alf Håkon Hetland Eiaveien Helleland FrP HØYRE 1 representanter Nestleder: Liv Tone Øiumshaugen Hafsøyveien 61 A 4370 Egersund H KRISTELIG FOLKEPARTI representant Leder: Sølvi Ege Eigesveien Hellvik KrF SENTERPARTIET 1 Representant Svein Olav Tengesdal Åseveien Egersund SP Vararepresentanter i rekkefølger: Lisebeth Kjos-Hansen, Johan Feyersgt Egersund V June Stuen Hammersgt Egersund SV Kenneth Pedersen Ruskebakken 13 B 4375 Hellvik KRF Lilly Remme Brunel Prestegårdsveien Egersund H Bitten Fugelsnes Aarstadgaten Egersund AP Pr Pr Side 27 av 28

28 Politisk sekretariat Sekretariatet har bl.a ansvaret for å yte service til kommunens folkevalgte, og har også sekretariatsfunksjonene for kommunestyret, formannskapet, planteknisk utvalg, administrasjonsutvalget, felles brukerutvalg og særskilt klagenemnd. Det er politisk sekretariat som har den praktiske oppgaven med oppsett av sakslister, utsendelse av saksdokumenter, publisering, protokoll m.m. Utvalgslederen har imidlertid ansvaret for å godkjenne sakslisten før utsendelse. Ønsker du kopi av saksdokumenter til noen av sakene i kommunestyret, formannskap eller noen av utvalgene, evt at du har andre spørsmål angående politiske utvalg, kan du kontakte oss i sekretariatet. Du finner også saksdokumenter til det enkelte møte på kommunens internettsider Faglige spørsmål om enkelte saker bør rettes til den enkelte saksbehandler. Dersom du ikke vet hvem som er saksbehandler, vil vi hjelpe deg frem til rette vedkommende. Organisatorisk ligger politisk sekretariat i Seksjon interne tjenester i Sentraladministrasjonen. Seksjonen ledes av informasjonssjefen. Adresse / telefonnr. m.m. Postadresse: Politiske sekretariat, Eigersund kommune Besøksadresse: Postboks 580, 4379 Egersund Rådhusets 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4270 Egersund. Telefaks: Følg kommunen på Facebook: og Navn Direkte telefon E-post Sekretær for utvalg Informasjonssjef Leif E Broch / Mob.: Kommunestyre, formannskap, særskilt klagenemnd. Politisk sekretær Randi Haugstad Mob.: Planteknisk utvalg, felles brukerutvalg, arbeidsmiljøutvalget, Politisk sekretær Målfrid Espeland Politisk sekretær Irene Randen Mob.: Mob.: Trykking, publisering, oppsett/oppfølging, samt kontaktperson for forfall til kommunestyre og formannskap. Administrasjonsutvalget, avlønning og økonomi. Kontrollutvalget Fordi kontrollutvalget har en kontrollfunksjon av både administrasjonen og revisjonen, kan ikke politisk sekretariat ha sekretariatsfunksjonen til kontrollutvalget. Kontrollutvalget har derfor sin sekretariatsfunksjon hos Deloitte Advokatfirma AS Stavanger. Bjørn Martin Øvrebø Kontrollutvalget. Side 28 av 28

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 09:00 Saksliste: Sak nr. Sakstittel L Avgjøres av utvalget: 050/14 Godkjenning

Detaljer

ÅRSPLAN KONTROLLUTVALGET EIGERSUND KOMMUNE 2017

ÅRSPLAN KONTROLLUTVALGET EIGERSUND KOMMUNE 2017 ÅRSPLAN KONTROLLUTVALGET EIGERSUND KOMMUNE 2017 Deloitte Advokatfirma AS INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Mål for kontrollutvalget i Eigersund kommune... 3 3. Saksbehandlingen i kontrollutvalget... 3 4. Kontrollutvalgets

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 06.11.2014 Møtested: Kantinen Tidspunkt fra: 09:00 Tidspunkt til: 11:00 Sak fra / til: 047/14 049/14 Følgende medlemmer møtte: Sølvi

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 09.12.2013 Tidspunkt: Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 040/13 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 23.09.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:00 Sak fra / til: 026/13-035/13 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 22.09.2014 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt fra: 09:00 Tidspunkt til: 12:00 Sak fra / til: 028/14 040/14 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 12.04.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 13:30 Sak fra / til: 010/13-018/13 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 12.12.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:00 Sak fra / til: 030/11-037/11 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 17.09.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 13:00 Sak fra / til: 024/12-033/12 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 11.06.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 11:30 Sak fra / til: 017/12-023/12 Følgende medlemmer

Detaljer

RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2015

RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2015 RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2015 Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS 24. november 2014 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 2 Innledning Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget er et

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 02.03.2015 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt fra: 09:00 Tidspunkt til: 13:30 Sak fra / til: 001/15 010/15 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 10.02.2014 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:00 Sak fra / til: 001/14-009/14 Følgende medlemmer

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan

Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan 2012 Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Sandnes 01.01.2012 Innledning Bystyret har det øverste ansvar for kontroll og tilsyn i kommunen. I tillegg velger bystyret

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 04.02.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:30 Sak fra / til: 001/13-009/13 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet INNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Egersund Arena Dato: 11.05.2015 Tidspunkt: Kl. 15:30 (Før kommunestyremøte) Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 058/15 Tilbakemelding

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet TILLEGGSINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.06.2016 Tidspunkt: Kl. 10:00 BEGRUNNELSE: Søknaden kom inn sent inn i forhold til utsending

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 22.10.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:30 Sak fra / til: 034/12-041/12 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 02.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 001/15 Godkjenning av protokoll

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 10.06.2014 Møtested: Kantinen, 3 etasje Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:45 Sak fra / til: 019/14-027/14 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 04.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Saksliste: Sak nr. Sakstittel L Avgjøres av kommunestyret: 001/13

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Planteknisk utvalg

EIGERSUND KOMMUNE Planteknisk utvalg EIGERSUND KOMMUNE Planteknisk utvalg INNKALLING Utvalg: Planteknisk utvalg Møtested: Grand Hotell NB! Merk sted Dato: 20.06.2016 Tidspunkt: Kl. 11:30 Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 173/16 Forespørsel

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Kontrollutvalget Formannskapssalen 20.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Saksliste: Sak nr. Sakstittel 041/14 042/14 Godkjenning av protokoll

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Arbeidsmiljoutvalget. Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste. Qo-cL 3. 4jto&

EIGERSUND KOMMUNE. Arbeidsmiljoutvalget. Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste. Qo-cL 3. 4jto& Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt: 14:00 Dato: 30.05.201 i Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste sekretær utvalgsleder Randi S. Haugstad Kristin Bø Haugeland Qo-cL 3. 4jto& Med vennlig hilsen Egersund,

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Saksliste: Sak nr. Sakstittel L Avgjøres av kommunestyret: 028/14

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2008 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 14.02.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 13:00 Sak fra / til: 001/12-009/12 Følgende medlemmer

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 03.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 10:00 Sak fra / til: 006/11-006/11 Følgende medlemmer

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Onsdag 6. desember 2017 Møtetid: Kl. 09:00 STED: Stiklestad Nasjonale Kultursenter NB! Merk sted De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 07.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:30 Sak fra / til: 007/11-015/11 Følgende medlemmer

Detaljer

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FE - 151, FE - 037, FA - Q50 Arkivsaksnr.: 17/2286 Journalpostløpenr.

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FE - 151, FE - 037, FA - Q50 Arkivsaksnr.: 17/2286 Journalpostløpenr. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 14.11.2017 Arkiv: : FE - 151, FE - 037, FA - Q50 Arkivsaksnr.: 17/2286 Journalpostløpenr.: 17/35193 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 13:30 NB! Merk tidspunkt Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 015/11

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2017

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 21. november 2016, Sak 30/16 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2010

Kontrollutvalgets årsplan for 2010 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2010 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...3 1.1

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr / SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 06.12.2012 12/757 416 5.4 PROTOKOLL MELØY KONTROLLUTVALG Møtedato: Torsdag 6. desember 2012 kl. 09.00 12.30 Møtested: Møterom Bolga,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9 Møte nr. 2 Protokoll fra møtet 15. februar 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 15. FEBRUAR 2008 KL. 09.00 I NØRESALEN, HOVEVEIEN 9 SAKLISTE 06/08 Rapport fra selskapskontroll i Lyse Energi

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28.09.2011 Tid Kl. 09.00-14.00 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Til stede : Edward Terjesen (leder), Ragnhild Thomassen (nestleder),

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2011

Kontrollutvalgets årsplan for 2011 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2011 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2012

Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 14. november 2011, Sak 027/11 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017

SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 15.11.16 Paul Stenstuen 036/16 417-1719-5.5

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Torsdag 12. desember 2013 Tid: Kl. 12.00 14.40 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret TILLEGGSINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grand Hotell Dato: 18.04.2016 Tidspunkt: Kl. 18:30 Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 031/16 Ansettelse av rådmann

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen Seksjon interne tjenester Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår ref.: 15/16138 / 12/2469 / FA - S00, TI - &00 Dato: 26.05.2015 Saksbehandler:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtedato: 10.08.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 19:30 Tidspunkt - til: 20:15 Sak fra / til: 033/10-039/10

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 025/15 Referatsaker

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 025/15 Referatsaker GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 23.11. 2015 Møtetid: Kl. 10.00 Folkevalgtopplæring Kl.14.30 Behandling av saker iht sakliste Møtested: Grong kommunehus De faste medlemmene innkalles

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2012

Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Namsos kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 21. november 2011, Sak 029/11 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE Årsplan 2015 Innhold 1. KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3 1.2 KONTROLLUTVALGETS ANSVAR...

Detaljer

Utkast utarbeidet av sekretariatet Behandlet av Kontrollutvalget i Folldal , sak 03/17 ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I FOLLDAL

Utkast utarbeidet av sekretariatet Behandlet av Kontrollutvalget i Folldal , sak 03/17 ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I FOLLDAL Utkast utarbeidet av sekretariatet Behandlet av Kontrollutvalget i Folldal 25.01.17, sak 03/17 ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I FOLLDAL Innhold Innledning...3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)...3

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Dato: Saksbehandler: 16/ Paul Stenstuen OVERSENDELSE AV DOKUMENTER ETTER KONTROLLUTVALGETS MØTE

Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Dato: Saksbehandler: 16/ Paul Stenstuen OVERSENDELSE AV DOKUMENTER ETTER KONTROLLUTVALGETS MØTE Orgnr. 987672196 Postboks 2564 7735 Steinkjer Tlf. 74 11 14 76 www.komsek.no Innherred samkommune Ordføreren Administrasjonssjefen Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Dato: Saksbehandler: 16/010 433-1798-5.6

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/141 Møtedato/tid: 31.10.2013, kl. 16:00 Møtested: Møtedeltakere: Rådhuset, Formannskapssalen Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Namdal samkommune Arkivsak: Møtedato/tid: 18.01.2018 Kl. 12:30 Møtested: Namdalshagen Namsos - Dahlslett Møtedeltakere: Per Arve Lie Anne Strøm Bjøru Åsa Skjærvik

Detaljer

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Møtedato: Torsdag 24. november 2016 Møtetid: Kl. 09:00. Frosta kommunehus, Kommunestyresalen

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Møtedato: Torsdag 24. november 2016 Møtetid: Kl. 09:00. Frosta kommunehus, Kommunestyresalen FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Møtedato: Torsdag 24. november 2016 Møtetid: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus, Kommunestyresalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 06. november 2015, Sak 34/15 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Meråker kommune Kontrollutvalget

Meråker kommune Kontrollutvalget Meråker kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 til kommunestyret Vedtatt av kontrollutvalget i møte den 02.04.14 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 25.02.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Lund Møtenr.: 4-2013 Møtedato: 11.09.2013 Utvalgssaksnr.: 19/13-6/13 Disse møtte: Arne Skobba Bodil Heskestad Rolf Audun Moen Sonja

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 019/10 Referatsaker

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 019/10 Referatsaker HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 15.11. 2010 Møtetid: Kl. 09.00 NB! Merk tidspunkt Møtested: Høylandet kommune. Sykeheimen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Nærøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 08.12.2016 Tidspunkt: Kl. 17.00 Møtenr: 6 / 2016 Til behandling: Sak nr Sakstittel

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 Dato: 12.11.15 kl. 16.00 18.15 Sted: Rådhuset, formannskapssalen MØTEBOK Tilstede: Svein Lysestøl, leder Eirik Skogstad Nilsen, nestleder Edita Schultz,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SOLA PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SOLA PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SOLA PROTOKOLL Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Utvalgssaksnr.: Kontrollutvalget i Sola 7 / 2012 12. desember 2012 38/12-48/12 Innkalt: Tine Daae Tor

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10.11.16 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Levanger kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 06. november 2015, Sak 030/15 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSMELDING 2013

RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSMELDING 2013 RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSMELDING 2013 Randaberg kirke, Foto: Borgny Håland Rogaland kontrollutvalgssekretariat 11. februar 2014 Side 2 av 5 Innledning Kontrollutvalget er et lovpålagt organ som skal

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I STRAND KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I STRAND KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STRAND KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Strand Møtenr.: 4 Møtedato: 08.09.2016 Utvalgssaksnr.: 24/16-33/16 Disse møtte: Edvard K. Tungland Grim Lura Åge Gjørøy Hogne Fjellanger

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SOKNDAL KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SOKNDAL KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SOKNDAL KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sokndal Møtenr.: 3-2014 Møtedato: 08.09.2014 Utvalgssaksnr.: 13/14-23/14 Disse møtte: Frank Toks Arild Urdal Tordis Stenberg Målfrid

Detaljer

Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset

Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl. 14.30 Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Kap. 1. Virkeområde 1.Virkeområde Lov og forskrift omfatter kommunens og fylkeskommunens kontrollutvalg, og gjelder utvalgets ansvar

Detaljer

Arkivkode: 4/1 03 Journalnr.: 2017/13028

Arkivkode: 4/1 03 Journalnr.: 2017/13028 Arkivkode: 4/1 03 Journalnr.: 2017/13028 KONTROLLUTVALGET I HASVIK KOMMUNE ÅRSMELDING 2016 1. UTVALGETS SAMMENSETNING Kontrollutvalget har i perioden hatt følgende sammensetning: Leder: Carina Prytz- Wallmann

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Myrvold. Eventuelt

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Myrvold. Eventuelt Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 26. januar 2012 Møtetid: Kl. 1000 Møtested: Namsos Samfunnshus, formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Årsplan Kontrollutvalget i Aurskog- Høland kommune

Årsplan Kontrollutvalget i Aurskog- Høland kommune Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedmålene for kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi for hvordan utvalget ønsker å ivareta oppgavene sine. Planen inneholder

Detaljer

Møteprotokoll. NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget

Møteprotokoll. NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget Møteprotokoll Møtested: Kommunehuset, Møterom Alhusen Møtedato: 1. mars 2007, kl. 0900 Møteleder: Olav Johan Mork Sak nr. 001/07 007/07 Av utvalgets medlemmer / varamedlemmer

Detaljer

Johnny Deisz (leder), Elisabeth Stølen (nestleder), Richard Ivar Buch (meldt forfall vara Thales Torkildsen innkalles), Martin Reinertsen, Randi Eik

Johnny Deisz (leder), Elisabeth Stølen (nestleder), Richard Ivar Buch (meldt forfall vara Thales Torkildsen innkalles), Martin Reinertsen, Randi Eik Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Johnny Deisz (leder), Elisabeth Stølen (nestleder), Richard Ivar

Detaljer

OVERSENDELSE AV DOKUMENTER ETTER KONTROLLUTVALGETS MØTE. I tillegg følger saksprotokoll for sak 19/13 Kontrollutvalgets årsplan / møteplan for 2014.

OVERSENDELSE AV DOKUMENTER ETTER KONTROLLUTVALGETS MØTE. I tillegg følger saksprotokoll for sak 19/13 Kontrollutvalgets årsplan / møteplan for 2014. Orgnr. 987672196 Postboks 2564 7735 Steinkjer Tlf. 74 11 14 76 www.komsek.no Innherred samkommune Ordføreren Administrasjonssjefen Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Dato: Saksbehandler: 13/011 433-1798-5.6

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2012

Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Leka kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

Eventuelle forfall meldes til kontrollutvalgssekretær Lars Haugen på telefon eller e-post:

Eventuelle forfall meldes til kontrollutvalgssekretær Lars Haugen på telefon eller e-post: Til kontrollutvalget i Halden Ordføreren i Halden Rådmannen i Halden Halden kommunes revisorer MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HALDEN Møtested: Rådhuset, møterom 3 (andre etasje) Tidspunkt onsdag 31.

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4748. Kommunestyret

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4748. Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4748 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 15.12.2015 NAVNEENDRING - KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET Kontrollutvalgets forslag til vedtak:

Detaljer

Årsplan Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune

Årsplan Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedmålene for kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi for hvordan utvalget ønsker å ivareta oppgavene sine. Planen inneholder

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2014

Kontrollutvalgets årsplan for 2014 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2014 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 22. november 2013, Sak 22/13 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 26.11.2010 10/599 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Fredag 26. november 2010 kl. 09.00 10.30 Møtested: Møterom 1.

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2017

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Alvdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 24. november 2016, Sak 36/16 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Rennesøy Møtenr.: 3 / 2014 Møtedato: 04.09.2014 Utvalgssaksnr.: 14/14-8/14 Disse møtte: Viggo Andreassen Kirsten Aske Østhus Runar

Detaljer

KARMØY KONTROLLUTVALG

KARMØY KONTROLLUTVALG KARMØY KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Onsdag 11. mars 2015 ble det avholdt møte i Karmøy kontrollutvalg under ledelse av utvalgets nestleder Ernst Morgan Endresen. MØTESTED: Karmøy Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 16.01.2014 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 1/14 TID: 24.01.2014, kl. 1000 STED: Formannskapssalen, Kristiansund rådhus SAKSLISTE:

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen (ekstraordinært møte) Tidspunkt - fra: 15:00 Tidspunkt - til: 15:25 Sak fra / til: 033/11-034/11 Terje

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET

ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET Holtålen kommune 2016 ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET Behandlet av Kontrollutvalget i Holtålen 09.02.17, sak 03/17 Innhold Innledning... 3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 3 Antall saker til behandling...

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 13. november 2012 Tid: Kl. 09:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 NB! MERK STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

Årsplan for kontrollutvalet i Bjerkreim

Årsplan for kontrollutvalet i Bjerkreim 2018 Årsplan for kontrollutvalet i Bjerkreim RFoto: Elin Rasmussen Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Side 1 av 6 Innleiing Kommunestyret har det øvste ansvaret for kontroll og tilsyn i kommunen. Kommunestyret

Detaljer

Årsplan Kontrollutvalget i Nannestad kommune

Årsplan Kontrollutvalget i Nannestad kommune Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedmålene for kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi for hvordan utvalget ønsker å ivareta oppgavene sine. Planen inneholder

Detaljer

MØTEINNKALLING Ås kontrollutvalg

MØTEINNKALLING Ås kontrollutvalg Møtetid: 15.03.2016 kl. 18:00 Møtested: Lille sal i Kulturhuset MØTEINNKALLING Ås kontrollutvalg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer