EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget"

Transkript

1 EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Saksliste: Sak nr. Sakstittel L Avgjøres av utvalget: 050/14 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte /14 Årsplan for kontrollutvalget /14 Rapportering på vedtatte politiske bestillinger 053/14 Orientering fra Rogaland Revisjon ang. budsjettoppfølging 054/14 Referatsaker til kontrollutvalgets møte /14 Spørsmål/orienteringer i kontrollutvalgets møte Informasjonssjef Leif Broch informerer i sak 052/14. Revisor orienterer i sak 053/14. Egersund, 24. november 2014 Sølvi Ege Utvalgsleder Bjørn Martin Øvrebø Svendsen Utvalgsekretær Side 1 av 28 Side 1 av2

2 Administrative meldinger Innkalling av varamedlemmer: Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e). Eventuelle forfall meldes til Målfrid Espeland på telefon eller mobil evt til kommunens sentralbord tlf Lisbeth Kjos Hansen (V) for Elin Svanes Hjørungnes (AP) Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel. Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på kommunens internettsider Kopi av saksdokumentene kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. Side 2 av 28 Side 2 av2

3 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: :FE 033 Arkivsaksnr.: 14/2269 Journalpostløpenr.: 14/30700 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E post: Kontrollutvalgssekretariatet Målfrid Espeland Politisk sekretær Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 050/14 Kontrollutvalget Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte Sammendrag: Protokoll fra forrige møte i utvalget legges frem for godkjenning av utvalget. Saksgang: Avgjøres av utvalget. Forslag til vedtak : Protokoll fra kontrollutvalgets møte den godkjennes. Dokumenter vedlagt saken: Dok.nr Tittel på vedlegg Protokollen kontrollutvalgets møte 6. november 2014 Side 3 av 28

4 EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: Møtested: Kantinen Tidspunkt fra: 09:00 Tidspunkt til: 11:00 Sak fra / til: 047/14 049/14 Følgende medlemmer møtte: Sølvi Ege (krf) Svein Olav Tengesdal (SP) Alf Håkon Hetland (FrP) Elin Svanes Hjørungnes (AP) Følgende medlemmer hadde forfall: Liv Tone Øiumshaugen (H) Følgende varamedlemmer møtte: Lisbeth Kjos Hansen (V) Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): Følgende fra administrasjonen/andre møtte: Advokat Fredrik Bie Revisor Jonas Varhaug Merknader til møtet: Sølvi Ege Utvalgsleder Bjørn Martin Øvrebø Svendsen Utvalgssekretær Side 4 av 28

5 Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer (00): Sølvi Ege (KrF) Leder Liv Tone Øiumshaugen (H) Nestleder Elin Svanes Hjørungnes (AP) Alf Håkon Hetland (FrP) Svein Olav Tengesdal (SP) 1. Lisebeth Kjos Hanssen (V) 2. June Stuen 3. Kenneth Pedersen (KrF) 4. Lilly Remme Brunel (H) 5. Bitten Fugelsnes (AP) Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 047/14 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 20. oktober /14 Forundersøkelse (begrenset granskning) ifbm. budsjett overskridelser innen Kultur og oppvekst 049/14 Spørsmål/orienteringer i kontrollutvalgets møte Side 5 av 28

6 047/14: Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 20. oktober 2014 Forslag til vedtak : Protokoll fra formannskapets møte den godkjennes Kontrollutvalget Møtebehandling: Votering: Protokollen enstemmig godkjent. KON 047/14 Vedtak: Protokoll fra formannskapets møte den godkjennes. Vedtaket er enstemmig. 048/14: Forundersøkelse (begrenset granskning) ifbm. budsjettoverskridelser innen Kultur og oppvekst Forslag til vedtak : Kontrollutvalget Møtebehandling: Utvalgets leder innledet og ga ordet til statsautorisert revisor Jonas Varhaug og advokat Fredrik Bie som orienterte om prosessen med forundersøkelsen. De presenterte arbeidsmetodikk og sine tanker om arbeidet. Mandatet for forundersøkelsen og videre fremdrift ble deretter gjennomgått og drøftet. Det var et godt og avklarende møte. SVEIN OLAV TENGESDAL (SP) foreslo slikt vedtak: 1. Det er ikke mulig å fullføre forundersøkelsen og kontrollutvalgets behandling av rapporten som skal utarbeides innen den opprinnelige fristen 8. desember. Det legges opp til levering og behandling av rapporten i kontrollutvalgets møte 2. februar Side 6 av 28

7 2. Når det gjelder videre kommunikasjon og innhenting av informasjon forholder Varhaug, Sivertsen og Bie seg til rådmann samt til kontrollutvalgets leder. Kontrollutvalgets leder delegerer til sekretariatet å være kontaktpunkt. Sekretariatet holder kontakt med kontrollutvalgets leder. 3. Kontrollutvalget tar sekretariatets redegjørelse om taushetsplikt til etterretning. Revisor Sivertsen, revisor Varhaug og advokat Bie skal på vegne av kontrollutvalget gis tilgang til relevant taushetsbelagt informasjon i anledning forundersøkelsen, herunder men ikke begrenset til vedleggene til rapport om overskridelser innen kultur og oppvekst behandlet som sak 021/14. Det vises til kommuneloven 77 nr. 7 og kontrollutvalgsforskriften 5 jfr. forvaltningsloven 13 b nr. 4. Votering: Tengesdals forslag enstemmig vedtatt. KON 048/14 Vedtak: 1. Det er ikke mulig å fullføre forundersøkelsen og kontrollutvalgets behandling av rapporten som skal utarbeides innen den opprinnelige fristen 8. desember. Det legges opp til levering og behandling av rapporten i kontrollutvalgets møte 2. februar Når det gjelder videre kommunikasjon og innhenting av informasjon forholder Varhaug, Sivertsen og Bie seg til rådmann samt til kontrollutvalgets leder. Kontrollutvalgets leder delegerer til sekretariatet å være kontaktpunkt. Sekretariatet holder kontakt med kontrollutvalgets leder. 3. Kontrollutvalget tar sekretariatets redegjørelse om taushetsplikt til etterretning. Revisor Sivertsen, revisor Varhaug og advokat Bie skal på vegne av kontrollutvalget gis tilgang til relevant taushetsbelagt informasjon i anledning forundersøkelsen, herunder men ikke begrenset til vedleggene til rapport om overskridelser innen kultur og oppvekst behandlet som sak 021/14. Det vises til kommuneloven 77 nr. 7 og kontrollutvalgsforskriften 5 jfr. forvaltningsloven 13 b nr. 4. Vedtaket er enstemmig. 049/14: Spørsmål/orienteringer i kontrollutvalgets møte Spørsmål/orienteringer i møtet : Kontrollutvalget Møtebehandling: Side 7 av 28

8 SVEIN OLAV TENGESDAL (SP) fremmet forslag om at kontrollutvalget ber Rogaland Revisjon gi en orientering i møtet 8. desember om eksempler på gode rutiner for budsjettering og budsjettrapportering/budsjettoppfølging fra et par andre kommuner. Votering: Tengesdals forslag enstemmig vedtatt. KON 049/14 Vedtak: Kontrollutvalget ber Rogaland Revisjon gi en orientering i møtet 8. desember om eksempler på gode rutiner for budsjettering og budsjettrapportering/budsjettoppfølging fra et par andre kommuner. Vedtaket er enstemmig Side 8 av 28

9 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: :FE 146, FE 033 Arkivsaksnr.: 14/2295 Journalpostløpenr.: 14/31070 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E post: Kontrollutvalgssekretariatet Bjørn Martin Øvrebø Svendsen Kontrollutvalgssekretær Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 051/14 Kontrollutvalget Årsplan for kontrollutvalget 2015 Sammendrag: Sekretariatet har utarbeidet et forslag til årsplan for kontrollutvalget for Den bygger på samme mal som Ved utarbeidelse av planen er det tatt utgangspunkt i kontrollutvalgets lovfestede arbeidsoppgaver, vedtatte planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll samt de oppgaver som vi allerede er kjent med at vil komme i De tiltak kontrollutvalget igangsetter i 2015 må i tillegg ses i sammenheng med kontrollutvalgets budsjett. Budsjett for kontrollutvalget blir endelig vedtatt av kommunestyret 15. desember. Forslaget til plan fremlegges for godkjenning av kontrollutvalget, og vil bli oversendt kommunestyret til orientering med kontrollutvalgets eventuelle endringer. Saksgang: Avgjøres av kontrollutvalget Sekretariatets forslag til vedtak : 1. Kontrollutvalget vedtar den fremlagte Årsplanen for Årsplanen oversendes kommunestyret til orientering. Økonomiske konsekvenser: Fremgår av saken Alternative løsninger: Det fremlegges ikke alternative løsninger ~ o ~ Dokumenter vedlagt saken: Dok.nr Tittel på vedlegg Årsplan for kontrollutvalget 2015 Side 9 av 28

10 ÅRSPLAN KONTROLLUTVALGET EIGERSUND KOMMUNE 2015 Side 10 av 28

11 Deloitte Advokatfirma AS Deloitte Advokatfirma AS 8. desember 2014 Side 11 av 28 2

12 Deloitte Advokatfirma AS INNHOLD 1. Innledning Mål for kontrollutvalget i Eigersund kommune Saksbehandlingen i kontrollutvalget Kontrollutvalgets oppgaver Kommunens regnskap, budsjett og internkontroll: Forvaltningsrevisjon Selskapskontroll Budsjett for kontroll og tilsyn Andre oppgaver... 7 Vedlegg: Oversikt kontrollutvalgets møter 2015 Side 12 av 28 3

13 Deloitte Advokatfirma AS 1. Innledning Det er kommunestyret som har det øverste ansvaret for kontroll og tilsyn i kommunen. Kommunestyret skal velge et kontrollutvalg som skal ha ansvaret for kontroll og tilsyn på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalget rapporterer direkte til kommunestyret. Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp et hvert forhold som har tilknytning til kommunens virksomhet, så lenge det kan defineres som kontroll og tilsyn. Utvalget utøver sitt tilsyn med administrasjonen ved å ha tilgang til alle dokument, herunder også de som er unntatt offentlighet. I tillegg kan rådmannen inviteres til å gjøre rede for saker til kontrollutvalget. Tilsynet med det politiske nivået blir utøvd ved at utvalget har møterett i alle politiske utvalg, herunder også når møter blir holdt for lukkede dører eller det er saker som blir behandlet som er unntatt offentlighet. Det er likevel to viktige avgrensinger: 1. Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske vurderinger 2. Kontrollutvalget har ikke tilsynsansvar for kommunestyret 2. Mål for kontrollutvalget i Eigersund kommune Kontrollutvalgets mål er på vegne av kommunestyret å påse at kommunen følger de lover og regler som gjelder, samt at kommunestyret sine vedtak følges opp. I tillegg er kontrollutvalgets mål å påse at kommunens drift er målrettet og effektiv samt etisk forsvarlig til det beste for kommunens innbyggere. Kontrollutvalget ønsker å ha god kontakt både med kommunestyret og det politiske miljøet, samt med kommunens administrasjon. Gjennom denne dialogen ønsker kontrollutvalget å få innspill som kan brukes til det beste for kommunen. Det er også viktig for kontrollutvalget at også kommunens innbyggere tar kontakt med utvalgets medlemmer, dersom de mener det er forhold som utvalget bør se nærmere på. 3. Saksbehandlingen i kontrollutvalget Møtene i Kontrollutvalget i Eigersund holdes for åpne dører. I tillegg blir innkalling med saksliste og protokoller lagt ut på kommunens internettside. Innkalling og protokoll blir også sendt til ordfører og rådmann. Kontrollutvalget har fastlagt sin møteplan for hele året, og har for 2015 planlagt 6 møter. Ekstra møte kan holdes ved behov. Møteplanen er også tilgjengelig på kommunens internettsider. Det er Deloitte Advokatfirma AS som er sekretariat for kontrollutvalget. Kontrollutvalgets sekretariat i samarbeid med leder av utvalget sender ut innkalling til møtene til utvalgsmedlemmene. Sekretariatet har ansvar for at kontrollutvalgets saker er forsvarlig utredet og at utvalget sine vedtak blir fulgt opp og satt i verk. Side 13 av 28 4

14 Deloitte Advokatfirma AS 4. Kontrollutvalgets oppgaver 4.1 Kommunens regnskap, budsjett og internkontroll: Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskap blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre gi uttalelse til kommunestyret om årsregnskapet. Denne uttalelsen skal oversendes formannskapet før det gjøres innstilling til kommunestyret i saken. Kontrollutvalgets tilsyn inkluderer i tillegg: Følge opp kommunens økonomistyring og budsjettdisiplin i løpet av året via kommunens tertialrapportering Følge opp revisors merknader til regnskap og internkontroll Følge opp revisors arbeid via revisors rapportering i forbindelse med årsoppgjøret og i forbindelse med orientering om planlegging av kommende revisjons år Få årlig en orientering om skatteregnskapet, skatteoppkrevers melding og kontrollrapport fra Skatteetaten og oppfølging av disse Forvaltningsrevisjon Kommunen skal årlig gjennomføre forvaltningsrevisjon av sin virksomhet i følge Forskrift om kontrollutvalg 9. Prosjekt for forvaltningsrevisjon blir bestilt av kontrollutvalget i tråd med vedtatt plan. Kontrollutvalget har i 2012 utarbeidet ny plan for forvaltningsrevisjon for planperioden Planen er vedtatt av kommunestyret, men med delegert myndighet til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Planen bygger på en overordnet analyse, samt vurderinger av hva som er vesentlighets og risikoområder. Kontrollutvalget planlegger følgende aktiviteter i løpet av 2015: Bestille forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for 2015 i tråd med gjeldende plan og budsjett. Bestillingsprosessen skjer i to trinn: Først velger utvalget hvilket område for forvaltningsrevisjon som man ønsker nærmere utreding av på bakgrunn av vedtatte plan. Det bes om en bestilling av prosjektmandat fra Rogaland Revisjon til neste møtet. Deretter behandles prosjektmandat og det gis en bestilling om utførelse av revisjonen i henhold til mandatet med eventuelt kontrollutvalgets egne merknader og korrigeringer/tillegg. Behandle rapporter om forvaltningsrevisjoner etter hvert som disse foreligger. Kontrollutvalget har i bestilling revisjon av området «Barnevern ut fra et brukerperspektiv». Videre har kontrollutvalget bestilt mandat fra Rogaland Revisjon på forvaltningsrevisjon av «Drift og kvalitet i kommunale barnehager» til kontrollutvalgets møte i februar Rapporter om forvaltningsrevisjon blir videresendt kommunestyret for sluttbehandling fortløpende. Det er kontrollutvalget som innstiller til kommunestyret i disse sakene. Side 14 av 28 5

15 Deloitte Advokatfirma AS Rapporter følges opp etter behandling i kommunestyret. Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret om oppfølgingen. Oppfølging i 2015 vil først være av forvaltningsrevisjonsrapport «Eiendomsforvaltning, forvaltning, drift og vedlikehold» Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper (eierskapskontroll), jfr. Forskrift om kontrollutvalg 13. Kontrollutvalget skal med bakgrunn i vedtatt plan bestille selskapskontroll i de selskaper det gjelder. Kontrollutvalget har i 2012 laget ny plan for forvaltningsrevisjon for planperioden Planen ble vedtatt av kommunestyret den Selskapskontroll er sammensatt av to deler: Den obligatoriske delen av selskapskontroll er eierskapskontroll. Denne må kontrollutvalget gjennomføre. Denne kontrollen går ut på å se til hvordan kommunen utøver sitt eierskap i selskap de deltar i. Ut over dette kan kontrollutvalget velge om de vil gjennomføre forvaltningsrevisjon i selskap kor de har hjemmel til dette. For å sikre en effektiv ressursutnyttelse og av hensyn til selskapene har kontrollutvalgene en praksis med at den største eieren som oftest tar initiativ til å initierer kontrollene. Kontrollutvalget planlegg følgende aktiviteter i 2015 på området: Vurdere når kontrollutvalget skal bestille eierskapskontroll mht. overordnet eierskapsforvaltning- og strategi i kommunen. Formålet med eierskapskontrollen er å se på hvordan kommunens eierinteresser i selskaper utøves, og om utøvingen er i tråd med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Det ses på hvordan eierstyringen er forankret og hvordan det enkelte eierskap (selskap) følges opp rent praktisk. Behandle rapporter om selskapskontroll. Kontrollutvalget har i bestilling selskapskontroll av Dalane Miljøverk IKS («DIM») og Lyse Energi AS sammen med de andre eierkommunene i de respektive selskaper. Rapporter om selskapskontroll blir videresendt kommunestyret for sluttbehandling. Det er kontrollutvalget som innstiller til kommunestyret i disse sakene. Rapporter som planlegges oversendt i 2015 er rapporter om selskapskontroll i DIM og Lyse Energi AS. Rapporter følges opp etter behandling i kommunestyret. Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret om oppfølgingen Budsjett for kontroll og tilsyn Kontrollutvalget er ansvarlige for å fremme budsjettforslag for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Departementet har uttalt at dette forslaget kun kan endres politisk i forbindelse med budsjettbehandlinga. Side 15 av 28 6

16 Deloitte Advokatfirma AS Siden Kontrollutvalget er direkte underordna kommunestyret skal kontrollutvalgets vurdering av det økonomiske behovet for kontroll- og tilsynsarbeidet alltid følge med til kommunestyret ved behandling av årsbudsjettet Andre oppgaver Kontrollutvalget kan be om orientering om kommunens drift innenfor de enkelte tjenesteområdene som et ledd i tilsynet med kommunen. Egersund, 8. desember 2014 Sølvi Ege Leder av Kontrollutvalget Side 16 av 28 7

17 Deloitte Advokatfirma AS Vedlegg til Årsplan: Oversikt kontrollutvalgets møter i 2015 Oversikten inneholder kjente saker. Tidspunkt for behandling av de enkelte sakene kan bli endret. Møte 1: 2. februar 2015 Tertialrapportering kontrollutvalgets budsjett 3. tertial 2014 Behandling av mandat for forvaltningsrevisjon av «Drift og kvalitet i kommunale barnehager» Vurdere prioritering og bestilling av overordnet eierskapskontroll i kommunen Behandling av rapport om selskapskontroll i DIM Behandling av rapport fra revisor Gaute Sivertsen og advokat Fredrik Bie om forundersøkelse (begrenset granskning) av budsjettoverskridelser. Møte 2: 13. april 2015 Uttalelse til Eigersund kommunes regnskap/årsmelding for 2014 Skatteregnskapet for 2014 Møte 3: 2. juni 2015 Tertialrapportering kontrollutvalgets budsjett 1. tertial 2015 Behandling av rapport om selskapskontroll i Lyse Energi AS Revisors uavhengighetserklæring Møte 4: 31. august 2015 Budsjett for kontroll og tilsyn 2016 Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern ut fra et brukerperspektiv» Møteplan for 2016 Oppfølging av merknader i revisors årsoppgjørsnotat Tertialrapportering kontrollutvalgets budsjett 2. tertial 2015 Forberedelse av bestilling av forvaltningsrevisjon «Tema avklares» Orientering fra revisor om strategi for revisjonsåret 2015 Møte 5: 19. november 2015 Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt for levering i 2016 avklart møte september. Møte 6: 7. desember 2015 Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Behandling av forvaltningsrevisjonsrapport eller rapport om overordnet eierskapskontroll Side 17 av 28 8

18 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: :FE 033 Arkivsaksnr.: 14/2297 Journalpostløpenr.: 14/31086 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E post: Kontrollutvalgssekretariatet Bjørn Martin Øvrebø Svendsen Kontrollutvalgssekretær Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 052/14 Kontrollutvalget Rapportering på vedtatte politiske bestillinger Sammendrag: I kontrollutvalgets møte 20. oktober etterspurte Liv Tone Øiumshaugen (H) om vedtak KON 039/14 i kontrollutvalgets møte 22. september er implementert. Vedtaket lyder: «Administrasjonen bes om å legge inn egne kolonner for status og ansvarlig saksbehandler i Rapportering på vedtatte politiske bestillinger til hvert møte.» Sekretariatet informerte om at vedtaket er formidlet til administrasjonen og forutsettes implementert ved neste rapportering. Øiumshaugen fremhevet at det er viktig at det holdes fokus på vedtaket og at kontrollutvalget forventer at slik liste blir lagt fram i neste ordinære møte i kontrollutvalget i desember. Sekretariatet har bedt informasjonssjef Leif Broch om å gi en kort orientering i kontrollutvalgets møte 8. desember. Saksgang: Avgjøres av kontrollutvalget. Rådmannens forslag til vedtak : Kontrollutvalget tar informasjonssjefens orientering til etterretning. Økonomiske konsekvenser: Fremgår av saken. Alternative løsninger: Det fremlegges ikke alternative løsninger. Dokumenter vedlagt saken: Ingen. Parter i saken Side 18 av 28

19 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: :FE 150, FE, FE Arkivsaksnr.: 14/2138 Journalpostløpenr.: 14/31103 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E post: Kontrollutvalgssekretariatet Bjørn Martin Øvrebø Svendsen Kontrollutvalgssekretær Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 053/14 Kontrollutvalget Orientering fra Rogaland Revisjon ang. budsjettoppfølging Sammendrag: Kontrollutvalget traff slik vedtak i møte 6. november: KON 049/14 Vedtak: Kontrollutvalget ber Rogaland Revisjon gi en orientering i møtet 8. desember om eksempler på gode rutiner for budsjettering og budsjettrapportering/budsjettoppfølging fra et par andre kommuner. Rogaland Revisjon v/annebeth Mathisen vil gi en kort orientering i kontrollutvalgets møte 8. desember. Saksgang: Avgjøres av kontrollutvalget. Sekretariatets forslag til vedtak : Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning Økonomiske konsekvenser: Fremgår av saken. Alternative løsninger: Det fremlegges ikke alternative løsninger. ~ o ~ Dokumenter vedlagt saken: Parter i saken: Side 19 av 28

20 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: :FE 033 Arkivsaksnr.: 14/2268 Journalpostløpenr.: 14/30699 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E post: Kontrollutvalgssekretariatet Målfrid Espeland Politisk sekretær Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 054/14 Kontrollutvalget Referatsaker til kontrollutvalgets møte Sammendrag: Kopi av ulike skriv/meldinger som utvalget skal orienteres om. Dersom utvalget har merknader til det enkelte skriv/melding, må dette gjøres med vedtak etter forslag fra et eller flere medlemmer. Saksgang: Avgjøres av utvalget. Referatsaker som legges frem for utvalget : RS1 Rapport på vedtatte bestillinger desember Nr Dok.ID Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 14/31118 U Planteknisk utvalg, Kontrollutvalget Formannskapet Rapportering på vedtatte politiske bestillinger desember 2014 Vedlegg: Dok.nr Tittel på vedlegg Rapportering på vedtatte politiske bestillinger desember 2014 Side 20 av 28

21 EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen Politisk sekretariat Planteknisk utvalg, Kontrollutvalget Formannskapet Vår ref.: 14/31118 / 14/220 / FE 033 Dato: Saksbehandler: Randi Haugstad Direkte telefon: / E post: Deres ref.: / Rapportering på vedtatte politiske bestillinger desember 2014 Det rapporteres kun til hovedutvalget. Hovedutvalget er det utøvende leddet for kommunestyret og er de som skal innstille til kommunestyret. Det er kun en oversikt og den er fra rådmannen dette da politikerne kun kjenner rådmannen. Dersom en sak ikke kan leveres iht frist skal hovedutvalget så tidlig som mulig og før fristen er overskredet ha et notat som referatsak som forklarer årsak og ny fremdrift. Referatsaksnr/dato og ny leveringsdato føres inn i oversikten. Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Eta Telefon: Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund Telefaks: E postadresse: Internett: Org.nr.: Side 21 av 28

22 2 Utvalgssaksnr./ dato Sak og vedtak Frist. Saks beh. KS 100/12/ FS 98/ Budsjett Energi og klimaplan for lister opp en rekke konkrete tiltak som krever gjennomføring innen gitte frister. Februar 2014 Rapportering på vedtatte politiske bestillinger RS 3 (13/31205) a. Rådmannen legger fram sak som tar for seg de viktigste forslag til tiltak i del II, vurderer kostnader, mulig gjennomføring gjennom omdisponering av avsatte budsjettmidler innenfor respektive avdelinger, samt forslag til prioriteringer hvor klimaeffekt av tiltakene i forhold til kostnad for gjennomføring tillegges størst vekt med nevnte innhold i løpet av Mai 2014 Rapportering på vedtatte politiske bestillinger (14/15388) I løpet av Tidlig Mai 2013 KS 042/13 Høsten 2014 KS 78/ Budsjett 2014 økonomiplan Rådmannen legger fram sak senest til KS der båndtvangsbestemmelsene i Eigersund tas opp til ny vurdering KS 78/ Budsjett 2014 økonomiplan Innen KS legger Rådmannen fram en utredning om etablering av felles base for Teknisk Avdeling, der også samlokalisering av Brannvesenet inngår. Lokalisering avklares først politisk. Mai 2014 Rapportering på vedtatte politiske bestillinger (14/15486) Høsten 2014 Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Eta Telefon: Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: E postadresse: Internett: Org.nr.: Side 22 av 28

23 3 KS 78/ Budsjett 2014 økonomiplan Rådmannen legger frem en sak høsten 2014, der alternative organiseringsformer av hele, eller deler av, teknisk avdeling vurderes. Rådmannen vurderer spesielt å organisere vann og avløp i et eget kommunalt foretak. Høsten 2014 KS 78/ Budsjett 2014 økonomiplan I løpet av våren 2014 legges det fram en sak der investering i og leasing av driftsmidler vurderes på generelt grunnlag. Våren 2014 KS 78/ Budsjett 2014 økonomiplan Det avsettes , til lørdagsåpen kafè på Lundeåne. Rådmannen tar i første omgang kontakt med NAV om de er interessert i å holde åpent på lørdager fra ca. kl Dersom rådmannen ikke finner en løsning med NAV, tar rådmannen kontakt med frivillighetssentralen og/eller lokale lag og foreninger for å forsøke å finne en løsning. Rådmannen informerer Formannskapet i møtet om fremdrift KS 78/ Budsjett 2014 økonomiplan Rådmannen fremmer i løpet av 2014 en sak om lys på turveiene i Vannbassengan (jf kartvedlegg), Hellvik Eie og Langevann. Rådmannen foreslår en prioritert liste over turveier som skal lyssettes i løpet av økonomiplanperioden. I løpet av 2014 KS 78/ Budsjett 2014 økonomiplan Rådmannen legger frem en sak om fremtidig lokalisering og utvikling av Eigersund Folkebibliotek. Avventer avklaring med Amfi Eivind Galtvik/ Pat Berven KS 78/ Budsjett 2014 økonomiplan Det legges fram en sak, hvor det redegjøres for hvordan de oppgavene regionsantikvaren Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Eta Telefon: Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: E postadresse: Internett: Org.nr.: Side 23 av 28

24 4 hadde, nå ivaretas. KS 028/14 Kulturminnekompetanse byantikvarstilling KS 78/ Budsjett 2014 økonomiplan Rådmann legger i løpet av 2014 frem sak om Eigersund kommunes eventuelle medlemskap i stiftelsen Miljøfyrtårn. I løpet av 2014 KS 78/ Budsjett 2014 økonomiplan Rådmannen legger fram en sak der ordningen Forsterket SFO evalueres, senest til formannskapets møte i juni Evalueringen skal bla omhandle: Ordningen med forsterket SFO vurdert opp i mot andre kommunale ordninger, som f eks avlastningstilbud Økonomiske forhold slik som ordningen fungerer i dag og for eventuelle alternative løsninger Hvordan ordningen oppleves av brukerne / foresatte. Erfaringer / ordninger i andre kommuner som er sammenlignbare med Eigersund kommune Lov og hjemmelsgrunnlag. Formannskapets møte i juni 2014 Gruppe nedsatt. Møte medio des. 14 Eivind Galtvik FS 88/ Oppsøkende behandlingsteam i Dalane (OBD) 3. Rådmannen legger frem en status for oppfølging av OBD prosjektet, jf. punkt 2, senest i formannskapet møte i november Saken legges frem i møte 21 januar 2015 Nina Bolme Steinsholt KS 053/ Utbygging på Hestnes prisfastsetting av kommunale tomter 4. Rådmannen legger frem en sak om innfletting av ungdomsboliger i BB feltene. KS 060/13 Forvaltningsrevisjonsrapport byggesak1. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp de anbefalingene til forbedringer som fremgår av rapporten og spesielt ha fokus på følgende: Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Eta Telefon: Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: E postadresse: Internett: Org.nr.: Side 24 av 28

25 Nyttegjøre seg av hele effektiviseringspotensialet i Byggsøk. Leie inn sommervikarer/studenter til å digitalisere eldre reguleringsplaner med kartvedlegg. Plan og tidshorisont for oppdatering av eldre reguleringsplaner. Slik plan fremlegges for kommunestyret som egen sak KS 069/ Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) for Eigersund kommune Det legges frem en sak om status og fremdrift i forhold til tiltak i ROS-analysen til kommunestyrets junimøte KS 075/ Prosjekt for forvaltningsrevisjon integrering Kommunestyret ber administrasjonen følge opp de anbefalinger til forbedringer som fremgår av rapporten "Forvaltningsrevisjon av kommunens integreringsarbeid" gjennom utarbeidelse av en handlingsplan som ferdigstilles innen 1. desember Plangruppa tar sikte på å ferdigstille planen våren 2015 KS 082/ Opplevelseskortet 2. Ordningen med opplevelseskortet evalueres våren Våren 2015 Eivind Galtvik/ Ingunn Sjøen/Jane Rasmussen Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Eta Telefon: Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: E postadresse: Internett: Org.nr.: Side 25 av 28

26 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: :FE 033 Arkivsaksnr.: 14/2270 Journalpostløpenr.: 14/30701 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E post: Kontrollutvalgssekretariatet Målfrid Espeland Politisk sekretær Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 055/14 Kontrollutvalget Spørsmål/orienteringer i kontrollutvalgets møte Sammendrag: Spørsmål/Orienteringer som kommer i møtet. Saksgang: Avgjøres av utvalget. Spørsmål/orienteringer i møtet : Side 26 av 28

27 Oversikt over kontrollutvalgets faste medlemmer for valgperioden Kontrollutvalget 5 representanter Telefon E-post Leder: Sølvi Ege Eigesveien Hellvik KrF Nestleder: Liv Tone Øiumshaugen Hafsøyveien 61 A 4370 Egersund H ARBEIDERPARTIET 1 representanter AP Elin Svanes Hjørungnes Beverveien Egersund AP FREMSKRITTSPARTIET 1 representanter Alf Håkon Hetland Eiaveien Helleland FrP HØYRE 1 representanter Nestleder: Liv Tone Øiumshaugen Hafsøyveien 61 A 4370 Egersund H KRISTELIG FOLKEPARTI representant Leder: Sølvi Ege Eigesveien Hellvik KrF SENTERPARTIET 1 Representant Svein Olav Tengesdal Åseveien Egersund SP Vararepresentanter i rekkefølger: Lisebeth Kjos-Hansen, Johan Feyersgt Egersund V June Stuen Hammersgt Egersund SV Kenneth Pedersen Ruskebakken 13 B 4375 Hellvik KRF Lilly Remme Brunel Prestegårdsveien Egersund H Bitten Fugelsnes Aarstadgaten Egersund AP Pr Pr Side 27 av 28

28 Politisk sekretariat Sekretariatet har bl.a ansvaret for å yte service til kommunens folkevalgte, og har også sekretariatsfunksjonene for kommunestyret, formannskapet, planteknisk utvalg, administrasjonsutvalget, felles brukerutvalg og særskilt klagenemnd. Det er politisk sekretariat som har den praktiske oppgaven med oppsett av sakslister, utsendelse av saksdokumenter, publisering, protokoll m.m. Utvalgslederen har imidlertid ansvaret for å godkjenne sakslisten før utsendelse. Ønsker du kopi av saksdokumenter til noen av sakene i kommunestyret, formannskap eller noen av utvalgene, evt at du har andre spørsmål angående politiske utvalg, kan du kontakte oss i sekretariatet. Du finner også saksdokumenter til det enkelte møte på kommunens internettsider Faglige spørsmål om enkelte saker bør rettes til den enkelte saksbehandler. Dersom du ikke vet hvem som er saksbehandler, vil vi hjelpe deg frem til rette vedkommende. Organisatorisk ligger politisk sekretariat i Seksjon interne tjenester i Sentraladministrasjonen. Seksjonen ledes av informasjonssjefen. Adresse / telefonnr. m.m. Postadresse: Politiske sekretariat, Eigersund kommune Besøksadresse: Postboks 580, 4379 Egersund Rådhusets 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4270 Egersund. Telefaks: Følg kommunen på Facebook: og Navn Direkte telefon E-post Sekretær for utvalg Informasjonssjef Leif E Broch / Mob.: Kommunestyre, formannskap, særskilt klagenemnd. Politisk sekretær Randi Haugstad Mob.: Planteknisk utvalg, felles brukerutvalg, arbeidsmiljøutvalget, Politisk sekretær Målfrid Espeland Politisk sekretær Irene Randen Mob.: Mob.: Trykking, publisering, oppsett/oppfølging, samt kontaktperson for forfall til kommunestyre og formannskap. Administrasjonsutvalget, avlønning og økonomi. Kontrollutvalget Fordi kontrollutvalget har en kontrollfunksjon av både administrasjonen og revisjonen, kan ikke politisk sekretariat ha sekretariatsfunksjonen til kontrollutvalget. Kontrollutvalget har derfor sin sekretariatsfunksjon hos Deloitte Advokatfirma AS Stavanger. Bjørn Martin Øvrebø Kontrollutvalget. Side 28 av 28

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 06.11.2014 Møtested: Kantinen Tidspunkt fra: 09:00 Tidspunkt til: 11:00 Sak fra / til: 047/14 049/14 Følgende medlemmer møtte: Sølvi

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 02.03.2015 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt fra: 09:00 Tidspunkt til: 13:30 Sak fra / til: 001/15 010/15 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 10.02.2014 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:00 Sak fra / til: 001/14-009/14 Følgende medlemmer

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan

Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan 2012 Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Sandnes 01.01.2012 Innledning Bystyret har det øverste ansvar for kontroll og tilsyn i kommunen. I tillegg velger bystyret

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet INNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Egersund Arena Dato: 11.05.2015 Tidspunkt: Kl. 15:30 (Før kommunestyremøte) Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 058/15 Tilbakemelding

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 22.10.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:30 Sak fra / til: 034/12-041/12 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 10.06.2014 Møtested: Kantinen, 3 etasje Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:45 Sak fra / til: 019/14-027/14 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 04.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Saksliste: Sak nr. Sakstittel L Avgjøres av kommunestyret: 001/13

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Kontrollutvalget Formannskapssalen 20.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Saksliste: Sak nr. Sakstittel 041/14 042/14 Godkjenning av protokoll

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Arbeidsmiljoutvalget. Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste. Qo-cL 3. 4jto&

EIGERSUND KOMMUNE. Arbeidsmiljoutvalget. Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste. Qo-cL 3. 4jto& Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt: 14:00 Dato: 30.05.201 i Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste sekretær utvalgsleder Randi S. Haugstad Kristin Bø Haugeland Qo-cL 3. 4jto& Med vennlig hilsen Egersund,

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 14.02.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 13:00 Sak fra / til: 001/12-009/12 Følgende medlemmer

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 13:30 NB! Merk tidspunkt Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 015/11

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 07.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:30 Sak fra / til: 007/11-015/11 Følgende medlemmer

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28.09.2011 Tid Kl. 09.00-14.00 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Til stede : Edward Terjesen (leder), Ragnhild Thomassen (nestleder),

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret TILLEGGSINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grand Hotell Dato: 18.04.2016 Tidspunkt: Kl. 18:30 Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 031/16 Ansettelse av rådmann

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Nærøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 25.02.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SOKNDAL KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SOKNDAL KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SOKNDAL KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sokndal Møtenr.: 3-2016 Møtedato: 06.06.2016 Utvalgssaksnr.: 14/16-19/16 Disse møtte: May Lis Tengesdal, leder Arild Løvås, nestleder

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. REFERATER Ref. 04/12 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. REFERATER Ref. 04/12 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Møte nr. 05/12 Dato: 10.10.12 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, møterom Monn ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Britt Enny Haugland, nestleder Arild Forgard, medlem

Detaljer

RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSMELDING 2013

RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSMELDING 2013 RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSMELDING 2013 Randaberg kirke, Foto: Borgny Håland Rogaland kontrollutvalgssekretariat 11. februar 2014 Side 2 av 5 Innledning Kontrollutvalget er et lovpålagt organ som skal

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 01.06.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 11:00 Sak fra / til: 016/11-022/11 Følgende medlemmer

Detaljer

Inderøy kommune Kontrollutvalget

Inderøy kommune Kontrollutvalget Inderøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Tirsdag 12.05.2015 KL.: 15:00 STED: 1. etg., Rådhuset SAKSLISTE SAK

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 01.09.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 13:00 Sak fra / til: 030/10-039/10 Følgende medlemmer

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Rennesøy Møtenr.: 4 / 2014 Møtedato: 25.11.2014 Utvalgssaksnr.: 25/14-9/14 Disse møtte: Tor Øyvind Ask Viggo Andreassen, møtte kl.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Rennesøy Møtenr.: 3 / 2014 Møtedato: 04.09.2014 Utvalgssaksnr.: 14/14-8/14 Disse møtte: Viggo Andreassen Kirsten Aske Østhus Runar

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 20.11.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 5-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel Godkjenning av innkalling og saksliste 30/13 Godkjenning

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

HEMNE KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad (leder)

HEMNE KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad (leder) HEMNE KOMMUE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 29. februar 2008 kl. 12.00 14.55. Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Saknr: 1/2008-9/2008 Arkivsaknr.: Møteleder: Geir Rostad Møtende medlemmer:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SANDNES KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Sandnes Møtenr.: 9-2014 Møtedato: 12.12.2014 Utvalgssaksnr.: 42/14-49/14 Disse møtte: Sveinung Skjørestad Arne Oftedal Carina Mossin

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 26.01.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:30 Tidspunkt - til: 11:00 Sak fra / til: 001/11-005/11 Følgende medlemmer

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 23.11.2009 Tid: 09.00 10.45 NB! Godkjennes endelig i kontrollutvalgets neste møte. Til stede på møtet

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 04.mai 2007 Til medlemmene i kontrollutvalget INNKALLING TIL MØTE MØTE NR.: 5/07 TID: 11.05.2007 kl. 10:00 STED: Formannskapssalen, Rådhuset SAKSLISTE

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3 ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Folkevalgt Vedtatt av fylkestinget i møte 7.12.2004 (sak 66/04) og i møte 12.10.11 sak 62 og 66) Ansvarlig for oppdatering Økonomi- og administrasjonsstaben

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Lund Møtenr.: 4-2016 Møtedato: 14.09.2016 Utvalgssaksnr.: 20/16-29/16 Disse møtte: Svein Zwygart Karl Andreas Moen Sonja Surdal Forfall

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møtedato: 10.12.2014, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:40 Møtested: rådhuset, møterom formannskapssalen Fra til saksnr.: 14/34-14/46 Frammøteliste: Medlemmer Møtt

Detaljer

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalgan IS Kontrollutvalgets faste medlemmer Kopi: Kontrollutvalgets varamedlemmer Ordfører Rådmann Finnmark kommunerevisjon IKS MØTEINNKALLING

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Årsmelding tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas for kontrollutvalgets

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RENNESØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Rennesøy Møtenr.: 3 / 2013 Møtedato: 19.09.2013 Utvalgssaksnr.: 14/13-21/13 Disse møtte: Forfall / varamedlemmer: Tor Øyvind Ask

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sentralstaben Likelydende brev sendt til: Egersund SeaService 4370 EGERSUND Næringsforeningen i Stavanger-regionen-Dalane Strandgaten 40 4370 EGERSUND Sentrumsforeningen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 27. februar 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 27. februar 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 27. februar 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9.mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 25. november 2011 kl. 08.30 på Kommunehuset

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 25. november 2011 kl. 08.30 på Kommunehuset ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 6 Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 25. november 2011 kl. 08.30 på Kommunehuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 35/11 Kort gjennomgang

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtedato: 01.09.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 19:30 Tidspunkt - til: 20:55 Sak fra / til: 031/11-037/11

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 14.02.2014 14/104 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Fredag 14. februar 2014 kl. 10.00 13.15 Møtested: Møterom 1. etasje, kommunehuset Saksnr.:

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT 1 Kontrollutvalget i Kvalsund kommune Møte nr. 1 /2010 1. juni 2010 Arkivkode 4/1 06 Journalnr. 2010/16003-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Alfon Holmgren, leder Kjell K. Bårdsen, nestleder

Detaljer

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2010 30. september 2010 Arkivkode 4/1 10 Journalnr. 2010/10014-17 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Heidi Aspenes, leder Rolf Johansen, nestleder Anne Kari Iversen, medlem Vefik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget MÅLSELV KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 27.5.2014 Varighet: 11.15 14.10

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget MÅLSELV KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 27.5.2014 Varighet: 11.15 14.10 MÅLSELV KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 27.5.2014 Varighet: 11.15 14.10 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Harald Algarheim Tage Karlsen Faste medlemmer Harald

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll

Melhus kommune. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Rådhuset, møterom Eindride Behandlede saker: 21/2009 26/2009 Møtedato: 14.09.2009 Fra: 17.00 Til: 20.30 Arkivsaknr: 284-2009 Til stede på møtet: Funksjon:

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/16 Dato: 11.04.16 kl. 13.00 15.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Johnny Deisz, leder Elisabeth Stølen, nestleder Richard Ivar Buch, medlem

Detaljer

Kontrollutvalget vil gjennomføre eget besøk ved teknisk enhet som en del av møtet. Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Kontrollutvalget vil gjennomføre eget besøk ved teknisk enhet som en del av møtet. Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 19.03.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2010 22. september 2010 Arkivkode 4/1 08 Journalnr. 2010/18013-13 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Arne Bjørnå, leder Georg Mathisen Inger Marie Strande Vefik IKS: Revisjonssjef

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13 Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13 /tid: 14.02.2013 kl. 17:00 18:55 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Formannskapssalen, rådhuset Per Walseth,

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. januar 2009 Møtetid: Kl. 11.00 ( Merk tiden! ) Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 26.02.2008 Tidspunkt: 17.00-20.00 Møtested: Formannskapssalen Fra utvalgssaksnr: 1 Til utvalgssaksnr: 7

PROTOKOLL. Møtedato: 26.02.2008 Tidspunkt: 17.00-20.00 Møtested: Formannskapssalen Fra utvalgssaksnr: 1 Til utvalgssaksnr: 7 PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 26.02.2008 Tidspunkt: 17.00-20.00 Møtested: Formannskapssalen Fra utvalgssaksnr: 1 Til utvalgssaksnr: 7 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Forfall

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 1 KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 2 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 266-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Formannskapssalen, rådhuset. Deltakere fra

Detaljer

Årsmelding 2015 Kontrollutvalget i Os Sekretariatets utkast

Årsmelding 2015 Kontrollutvalget i Os Sekretariatets utkast Årsmelding 2015 Kontrollutvalget i Os Sekretariatets utkast Behandlet i kontrollutvalget 27. januar 2016 Innhold Innledning... 3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 3 Antall saker til behandling...

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2015/14041-1 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/14 Dato: 02.12.14 kl. 13.00 14.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Martin Reinertsen, nestleder Harald Skaar, medlem Kirsti Mathiassen, medlem

Detaljer

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre.

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg Møtetid: 05.05.2015 kl. 15:00 Sted: Formannskapssalen i Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Siri Hov Eggen (Ap), Jon E. Angset

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I T J Ø M E K O M M U N E

Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I T J Ø M E K O M M U N E Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I T J Ø M E K O M M U N E 1. INNLEDNING - KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL, FORMÅL, OPPGAVER OG SAMMENSETNING a) Hjemmel Kommunene er pålagt å

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 09.11.2010 Møtested: Kantina - Rådhuset 3. etasje Tidspunkt - fra: 08:00 Tidspunkt - til: 10:30 Sak fra / til: 012/10-017/10

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 Dato: 24.09.2015 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 14/3628. Kommunestyret 28.10.2014

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 14/3628. Kommunestyret 28.10.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 14/3628 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 28.10.2014 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - INTERNKONTROLL OG VEDTAKSOPPFØLGING

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtedato: 05.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 18:00 Tidspunkt - til: 18:45 Sak fra / til: 010/11-016/11

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Gunvor Helene Johansen (leder) Arnold Ruud (nestleder) Frøydis Brekke Hege Kristiansen Nettum Arild Hagen Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann Revisor Anne-Ragni K.

Detaljer

Tolga kommune. Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet

Tolga kommune. Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet Tolga kommune Årsmelding 2014 for kontrollutvalgets virksomhet Behandlet av kontrollutvalget 16. februar 2015 Innhold Innledning... 3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 3 Antall saker til behandling...

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Lund Møtenr.: 5-2013 Møtedato: 20.11.2013 Utvalgssaksnr.: 30/13-7/13 Disse møtte: Arne Skobba Bodil Heskestad Karl Andreas Moen Audun

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19.04. 2012. Møtetid: Kl. 10.00 15.00 Møtested: Lierne kommune, Lissalen Saker: Sak 007/12 018/12 Av 3 medlemmer møtte 3. Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 11. februar 2014 TID: 16.00 STED: Stiklestad Nasjonale kultursenter, Verdal De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget BØ KOMMUNE Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 25.9.2013 Varighet: 12.00 16.00 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Rolf Hugo Eriksen Tage Karlsen Faste medlemmer Varamedlemmer

Detaljer

KONTROLLUTVALGET. Daglig leder Nina Neset, Romerike Revisjon IKS Rådgiver Kjell Nordengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS

KONTROLLUTVALGET. Daglig leder Nina Neset, Romerike Revisjon IKS Rådgiver Kjell Nordengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS Møtebok Tid Onsdag 26. november 2014, kl. 08.00 Sted Rælingen rådhus, møterom Bjørnholt Tilstede Torbjørn Øgle Rud, leder medlemmer Herbjørn Karlsen, nestleder Yngve Halvorsen Anne Grethe Mathisen Tilstede

Detaljer

KARMØY KONTROLLUTVALG

KARMØY KONTROLLUTVALG KARMØY KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Onsdag 9. februar 2011 ble det avholdt møte i Karmøy kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Trygve Hagland. MØTESTED: Karmøy Rådhus, møterom 309 MØTESTART/MØTESLUTT:

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 NB! Merk møtestedet! Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom

Detaljer

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2011 17. november 2011 Arkivkode 4/1 10 Journalnr. 2011/10030-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Rolf I. Johansen, leder Anne Kari Iversen, nestleder Hilde Skanke,

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 29. januar 2015 kl 13.00. Møtested:

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12.09.2013 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall, Namsos De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Frogn kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Frogn kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Frogn kontrollutvalg Møtetid: 17.06.2014 kl. 16:30 18:30 Sted: Kommunestyresalen - Fraunar Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5 Møtende medlemmer: Ludolf Bjelland (H), Tone Merete

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtested: Rådhuset, møterom Bergljot Behandlede saker: 34/2009-41/2009. Møtedato: 07.12.2009 Fra: 17.00 Til: 21.

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtested: Rådhuset, møterom Bergljot Behandlede saker: 34/2009-41/2009. Møtedato: 07.12.2009 Fra: 17.00 Til: 21. Møteprotokoll Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Rådhuset, møterom Bergljot Behandlede saker: 34/2009-41/2009 Møtedato: 07.12.2009 Fra: 17.00 Til: 21.00 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt

Detaljer