EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet"

Transkript

1 EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet INNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Egersund Arena Dato: Tidspunkt: Kl. 15:30 (Før kommunestyremøte) Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 058/15 Tilbakemelding på høring av endringer i energiloven skille mellom nett og annen drift Åpen Eigersund, 7. mai 2015 Egaas, Leif Erik Utvalgsleder Broch, Leif E. Utvalgsekretær Administrative meldinger Innkalling av varamedlemmer: Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e). Eventuelle forfall meldes til tlf. Målfrid Espeland tlf Følgende vararepresentant kalles inn for fast medlem med forfall: Forfall Parti Følgende vara innkalles Parti Omdal, Unn Therese AP Moen, Frank Emil AP Klikk her for å skrive inn tekst. Møtet er et ekstraordinært møte på grunn av kort saksbehandlingsfrist fra departementet.

2 Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel. Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på kommunens internettsider Kopi av saksdokumentene kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4.etasje.

3 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FA S00, TI &00 Arkivsaksnr.: 12/2469 Journalpostløpenr.: 15/13981 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E post: Sentraladministrasjonen Seksjon økonomi Oliversen, Tore L. Kommunalsjef økonomi Saksnummer Utvalg Møtedato 058/15 Formannskapet Tilbakemelding på høring av endringer i energiloven skille mellom nett og annen drift Sammendrag: Regjeringen har sendt på høring ett forslag om krav til selskapsmessig og funksjonelt skille mellom strømnettvirksomhet og annen virksomhet for alle nettselskap. Dette er en høring som har konsekvens for oss da Eigersund kommune eier andeler i Dalane energi. Dalane energi må foreta en ending i sin selskapsstruktur hvis endring til energiloven går gjennom. Dalane energi kan ikke i fremtiden ha både strømnett, strømproduksjon og evt. annen virksomhet i samme selskap. Nettdelen må være i ett eget selskap. Organiseringen av dette kan skje på ulike måter (noe styret i Dalane energi har fått i oppdrag å utrede). For Lyse sin del er dette en situasjon de har vært omfattet av pga. at de har over kunder. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Eigersund kommune støtter forslaget om at det settes et selskapsmessig og funksjonelt skille mellom strømnettvirksomhet og annen virksomhet for alle nettselskap. 2. Endringene i lovgivningen må ikke føre til en ordning hvor kommuner ikke kan eie i foretak som hver for seg driver med kraftproduksjon og nettdrift. Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, Politiske saksdokumenter: Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. Saksgang: Høringen fremmes for formannskapet. Høringen sendes til Olje og energidepartementet hvor lovendring i energiloven vil bli fremmet. Hvis lovendring finner sted vil selskapene som blir omfattet lovendringen ha tre år på å gjennomføre nødvendige endringer. Eventuell tidligere politisk behandling: Ikke tidligere behandlet politisk.

4 Andre opplysninger / fakta i saken: Skissert endring vil ha konsekvenser for energiselskaper som har egen nettdrift og under kunder i dag. For selskaper som har over kunder (nettkunder) så har disse vært omfattet av skisserte regler. Lyse trenger ikke gjøre noe med selskapsstrukturen. Lyse Elnett har over kunder i dag og har vært omfattet av disse reglene fra tidligere. Lyse Elnett er et rent nettselskap i dag uten energiomsetning eller produksjon i selskapet (selskapsmessig skille). Ledelsen i nettselskapet sitter heller ikke i ledelsen av selskap for energiomsetning eller produksjon (funksjonelt skille). Skissert lovendring vil ha konsekvenser for Dalane energi. Rådmannen ønsker å påpeke at høringsfristen er satt til og hvor høringen ble mottatt I mange sammenhenger er dette en for kort høringsfrist. En viser til at i energiloven er det ingen restriksjoner med hensyn til hvem som kan eie nettselskaper. For selskaper med vannkraftproduksjon (over en viss størrelse), har industrikonsesjonsloven derimot krav om offentlig eierskap. I ulike sammenhenger har staten og ulike utredninger pekt på at det er for mange og for små nettselskaper i Norge. Det er ønskelig (og behov) for å slå sammen nettselskap med tanke på fremtidige utfordringer (teknologisk og driftsmessig) og investeringer. Saksbehandlers vurderinger: Dette er en sak som staten (og ulike utvalg) har arbeidet med en periode. En viser bla. til en Ot.prp fra 2005 som tok opp ett skille mellom nett og annen virksomhet i energiselskapene. De endringer som nå skisseres av staten bygger på anbefalinger fra ett utvalg som ble nedsatt i 2013 og hvor deres rapport ble fremlagt Det denne rapporten og statens høring tar opp er bla. følgende punkter (sitater): Forslag om ett skille mellom nett og produksjonsdel i energiselskap uavhengig av størrelse eller antall kunder. Dette er aktualisert bla. av følgende årsaker: Energiselskapene går inn på nye områder (f.eks. bredbånd). I dag er det lovmessig skille mellom de selskap som har over kunder og de som har under kunder. Dvs. fokus på likebehandling. Lette arbeidet for kontrollmyndigheter. Unngå kryssubsediering mellom ulike tjenesteområder. Det skal investeres betydelig i strømnettet i årene fremover, samtidig som det er høye krav om til teknologisk utvikling. Nettdelen er en monopoldrift som en ønsker mer «åpenhet» om. Statens erfaringer tilsier at det er behov for en innskjerping av reglene for å sikre nettselskapenes nøytralitet. I gitte sammenhenger kan det bli gitt dispensasjon (iht. forslag til lovendring). Nettforetak skal ikke ha kontroll over foretak som driver annen virksomhet. Høringen viser til at det blir ett krav til selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomheten og annen virksomhet. Dette fører til at nettvirksomheten må skilles ut i en egen juridisk enhet (kan være ett datterselskap i ett konsern). Det stilles videre krav til at nettvirksomheten ikke kan eie eller eies av konkurranseutsatt virksomhet (f.eks. strømproduksjon). Funksjonelt eierskap betyr (i denne sammenheng) at personer i ledelsen i nettforetaket ikke kan

5 delta i ledelsen i søsterselskap i konsern. Selskapsmessig skille skal ha konsekvenser for den daglig driften, hvor f.eks. ikke morselskap kan gi instrukser i daglig drift eller knyttet opp mot gitte investeringsbeslutninger. I praksis sier høringen at dette vil innebære at nettvirksomheten vil måtte rendyrkes og drives i egne foretak. Det foreligger muligheter hvor en kommune kan eie andeler i begge typer virksomhet (nett og produksjon). Dog så krever det at organiseringen tar hensyn til eierforholdene. I denne sammenheng må en også vise til at det foregår en prosess knyttet opp mot IKS loven. Endringen i IKS loven vil ha konsekvenser for samtlige IKS, innenfor flere områder (avhengig av hvilke endringer som blir realisert). Ett forhold som vil gi store økonomiske konsekvenser for foretak som er organisert som IKS er at disse ikke kan få lån med kommunal garanti. På denne måten vil de økonomiske finansutgiftene stige for foretakene og for Dalane energi så vil en slik ordning føre til at lønnsomheten blir svekket. Hvis dette var en ordning som hadde funnet sted tidligere så ville dette betydd at Dalane energi ikke kunne ha utbetalt utbytte i flere av de foregående år. Universell utforming: Ikke aktuelt i denne sak. Økonomiske konsekvenser: For Eigersund kommune vil ikke denne sak ha direkte økonomiske konsekvenser, men utredningen sier også at en må forvente økte utgifter i forbindelse med regelendringer. For Dalane energi sin del vil det komme økte utgifter knyttet opp mot at nettdelen må etableres som ett eget selskap med egen ledelse. Dette vil ha konsekvenser for økonomisk resultat og på den måten utbytte til eierkommunene. Driftsmessige forhold Inneværende Neste år År 3 år Endret utbytte for kommende år??? Sum Investeringsmessige forhold Inneværende Neste år År 3 år Ingen endring for Eigersund kommune Sum Legg inn nye linjer/fjern tomme linjer ved behov. Detaljeringsnivå vil være avhengig av sakstype. Merk at samtlige saker som har økonomiske konsekvenser skal forelegges økonomisjefen før saken leveres til godkjenning/politisk sekretariat. Tabellene kan kun slettes dersom det er påført at det ikke er noen økonomiske konsekvenser. Alternative løsninger: Foreslå endringer i rådmannens forslag herunder ikke gi høring. Dokumenter vedlagt saken DokID Tittel Høringsnotat (hentet elektronisk) Høring av endringer i energiloven om krav til selskapsmessig og funksjonelt skille

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Oversikt over formannskapets faste medlemmer for valgperioden Formannskapet 11 representanter Telefon E-post Ordfører: Leif Erik Egaas Sjukehusveien Egersund H Varaordfører: Unn Therese Omdal Lyngveien Egersund AP ARBEIDERPARTIET 3 representanter AP Gruppeleder: Odd Stangeland Løvenborgveien Egersund AP Unn Therese Omdal Lyngveien Egersund AP Thuasanee Lingeswaran Damveien Egersund AP FREMSKRITTSPARTIET 1 representanter Gruppeleder: Tommy Bjellås Rundevollsveien Egersund FRP HØYRE 3 representanter Ordfører: Leif Erik Egaas Sjukehusveien Egersund H Gruppeleder Arne Stapnes Oreveien Egersund H Svanhild Wetteland-Skåra Trosavigveien Hellvik H KRISTELIG FOLKEPARTI 2 representant Gruppeleder Solveig Ege Tengesdal Hoveræget Egersund KRF Morten Haug Sagaveien Egersund KRF Senterpartiet 1 representanter Gruppeleder Ruth Evy Berglyd Dyrnesbakken Egersund SP VENSTRE 1 representanter Gruppeleder Tor-Inge Rake Kjerjanesveien Egersund V Sist oppdatert:

36 Politisk sekretariat Sekretariatet har bl.a ansvaret for å yte service til kommunens folkevalgte, og har også sekretariatsfunksjonene for kommunestyret, formannskapet, planteknisk utvalg, administrasjonsutvalget, felles brukerutvalg og særskilt klagenemnd. Det er politisk sekretariat som har den praktiske oppgaven med oppsett av sakslister, utsendelse av saksdokumenter, publisering, protokoll m.m. Utvalgslederen har imidlertid ansvaret for å godkjenne sakslisten før utsendelse. Ønsker du kopi av saksdokumenter til noen av sakene i kommunestyret, formannskap eller noen av utvalgene, evt at du har andre spørsmål angående politiske utvalg, kan du kontakte oss i sekretariatet. Du finner også saksdokumenter til det enkelte møte på kommunens internettsider Faglige spørsmål om enkelte saker bør rettes til den enkelte saksbehandler. Dersom du ikke vet hvem som er saksbehandler, vil vi hjelpe deg frem til rette vedkommende. Organisatorisk ligger politisk sekretariat i Seksjon interne tjenester i Sentraladministrasjonen. Seksjonen ledes av informasjonssjefen. Adresse / telefonnr. m.m. Postadresse: Politiske sekretariat, Eigersund kommune Besøksadresse: Postboks 580, 4379 Egersund Rådhusets 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4270 Egersund. Telefaks: Følg kommunen på Facebook: og Navn Direkte telefon E-post Sekretær for utvalg Informasjonssjef Leif E Broch / Mob.: Kommunestyre, formannskap, særskilt klagenemnd. Politisk sekretær Randi Haugstad Politisk sekretær Målfrid Espeland Politisk sekretær Irene Randen Mob.: Mob.: Mob.: Planteknisk utvalg, felles brukerutvalg, Hovedarbeidsmiljøutvalget, Eigersund næring og havn KF, Trykking, publisering, oppsett/oppfølging, samt kontaktperson for forfall til kommunestyre og formannskap. Administrasjonsutvalget, avlønning og økonomi. Kontrollutvalget Fordi kontrollutvalget har en kontrollfunksjon av både administrasjonen og revisjonen, kan ikke politisk sekretariat ha sekretariatsfunksjonen til kontrollutvalget. Kontrollutvalget har derfor sin sekretariatsfunksjon hos Deloitte Advokatfirma AS Stavanger. Bjørn Martin Øvrebø Kontrollutvalget Politisk sekretariat

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 13:30 NB! Merk tidspunkt Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 015/11

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen (ekstraordinært møte) Dato: 14..211 Tidspunkt: 15: (Merk tid) Saksliste: Sak nr. Sakstittel L Avgjøres av

Detaljer

ORIENTERINGER Prosjektleder Tone Tunheim kommer for å orientere om status for Heltidsprosjektet og svarer på eventuelle spørsmål.

ORIENTERINGER Prosjektleder Tone Tunheim kommer for å orientere om status for Heltidsprosjektet og svarer på eventuelle spørsmål. EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget INNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kantina 3. etg merk sted!! Dato: 21.09.2015 Tidspunkt: Kl. 08:00 ORIENTERINGER Prosjektleder Tone Tunheim

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Egersund Arena 05.11.2012 Utvalg: Møtested: Dato: kl 18:00 Tidspunkt: 18:00 Presentasjon av eiermelding Dalane Energi v/reinert Vassbø og Kåre

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Formannskapet MØTEINNKALLING. Saksliste: Utvalg: Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen. Dato: 10.02.2010 Tidspunkt: 12:00

EIGERSUND KOMMUNE. Formannskapet MØTEINNKALLING. Saksliste: Utvalg: Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen. Dato: 10.02.2010 Tidspunkt: 12:00 Utvalg: Dato: 10.02.2010 Tidspunkt: 12:00 Møtested: Formannskapssalen Formannskapet MØTEINNKALLING -1/78- Sekretariatsieder Terje Jørgensen jr. Ordfører Leif E. Broch % Egersund, i.2.2010 01 9/10 01 1/10

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Formannskapet Formannskapssalen 16.3.211 Tidspunkt: 12: BEFARING I ORIENTERINGER kl 1:15 Avreise fra rådhuset. Søknad orp konsesjon

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING. Saksilste:

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING. Saksilste: EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING Utvalg: I Kommunestyret [Møtested: Egersund Arena Dato: 09.05.2011 Tidspunkt: 17:15 MERK TID ORIENTERINGER kl 17:15. Delegering av myndighet i norske kommuner

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Kommunestyret Egersund Arena 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00 ORIENTERINGER Etter møtestart vil det bli holdt følgende presentasjoner/orienteringer.

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Kantinen Dato: 06.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 047/14 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kantina 3 etg. - Rådhuset - Merk sted! Dato: 05.03.2013 Tidspunkt: 08:00 ORIENTERINGER Tone Tunheim, prosjektleder

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund Næring og Havn KF Saksframlegg Dato: 16.04.2015 Arkiv: :FA - U01 Arkivsaksnr.:15/762 Journalpostløpenr.:2015011591 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund næring

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste Møtested: Formannskapssalen Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 12:00 Det er foreslått å sette følgende sak på sakslisten/ettersende dokumenter

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Kultur- og oppvekstutvalget MØTEINNKALLING. Saksllste: Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget. Møtested: Formannskapssalen

EIGERSUND KOMMUNE. Kultur- og oppvekstutvalget MØTEINNKALLING. Saksllste: Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget. Møtested: Formannskapssalen Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Dato: 17.2.211 Tidspunkt: I 19:3 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING Kultur- og oppvekstutvalget EIGERSUND KOMMUNE Målfrid Espeland 4-a Utvalgsleder L& Espeia

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg MØTEINNKALLING Utvalg: Felles brukerutvalg Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.03.2012 Tidspunkt: 09:00 ORIENTERINGER: Kl 09.00 10.00 Orientering om Dalane Lokalmedisinske

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgs utvalget MØTEINNKALLING. Saksilste: Utvalg Helse og omsorgsutvatet. Møtested: Formannskapssalen

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgs utvalget MØTEINNKALLING. Saksilste: Utvalg Helse og omsorgsutvatet. Møtested: Formannskapssalen /. MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgs utvalget EIGERSUND KOMMUNE : 4 01 5/10 Om arbeidet med universell utforming i Eigersund kommune 6. Kjell H. Fredriksen -.......,.. 5 4 Utvalgsekretær Målfrid Espeland

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING. Saksliste: KoJ4scL 1speLoici. Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING. Saksliste: KoJ4scL 1speLoici. Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Utvalgsekretær Målfrid Espeland Utvalgsleder Kjell H. Fredriksen KoJ4scL 1speLoici Egersund, 8. februar 21 1/1 Godkjenning av protokoll fra helse-

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Etterlevelse av felles eierskapspolitikk på Hadeland

Etterlevelse av felles eierskapspolitikk på Hadeland Selskapskontroll Etterlevelse av felles eierskapspolitikk på Hadeland Innlandet Revisjon IKS Rapport 1-2015 2015-227/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av prosjekt med formål å evaluere etterlevelsen

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: I Kultur- OQ oddvekstutvalaet Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.06.2010 ITidspunkt: 119:30 Saksliste: Sak nr. Sakstittel Avgjøres

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Arkivsak: 13/24 Møtedato/tid: 12.02.2013, kl. 09:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Møtedeltakere: Eva Overholt (leder) Eivind Stende Ingrid M. Tørhaug-Skagseth

Detaljer

Selskapskontroll fra A til Å ( Praktisk veileder )

Selskapskontroll fra A til Å ( Praktisk veileder ) Selskapskontroll fra A til Å ( Praktisk veileder ) Utarbeidet av arbeidsgruppa for selskapskontroll, 3. mai 2010 og behandlet i NKRFs styre 11. mai 2010. (Det er foretatt noen mindre justeringer og presiseringer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.12.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 11:30 Tidspunkt - til: 15:05 Sak fra / til: 136/10-149/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer