Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927)"

Transkript

1 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref ) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref ) Til: 8. september 2014 kl Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref ) Organisasjonens navn: Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Organisasjonens adresse: Postboks 1088 Blindern 0317 Oslo Organisasjonens kontonummer: Kontaktperson: Marianne Andenæs Telefonnummer: E-post: Registrert i Brønnøysundregisteret? Ja Organisasjonsnummer: Har organisasjonen regnskapsbyrå? Ja Er organisasjonen tilknyttet en revisor? Ja Rapport/Beretning fra revisor BDO Signert revisjonsberetning Studentparlamentet.pdf https://mail.google.com/mail/ca/u/0/?ui=2&ik=67886d49ba&view=pt&search=inbox&msg=148561cfc5e502bf&siml=148561cfc5e502bf 1/11

2 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref ) Søknadsbeløp: Redegjørelse for søknad: Studentparlamentet ved UiO søker med dette Velferdstinget i Oslo og Akershus om kr. Midlene det blir søkt om vil i hovedsak gå til aktivitet og til honorar for de to årsverkene som ikke er inkludert i fristasjonsavtalen med UiO. Disse to vervene er informasjonsansvarlig og studie- og læringsmiljøansvarlig. Vi mener denne tilskuddssummen er nødvendig for at SP skal kunne ha det aktivitetsnivået vi ønsker oss, også i Vi ser det som vanskelig å kutte ytterligere i drift i SP, og nye kutt vil derfor måtte gå på bekostning av aktiviteten. En mer utfyllende søknad er lagt ved i vedlegg Redegjørelse for søknad (vedlegg) UiO-SPs søknad om tilskudd 2015.pdf Redegjørelse for utvikling i egenkapital: Studentparlamentet ved UiO har tidligere hatt en høy egenkapital fordi penger har blitt stående på bok. De siste årene har vi, på oppfordring fra Velferdstinget, bygget ned egenkapitalen mot et lavere nivå. Vi gjør denne nedbyggingen gradvis da vi ikke ønsker at bruken av egenkapital skal medføre store økninger i driftskostnadene da disse vil bli vanskelig å reversere når man når man når et ønsket egenkapitalnivå. Egenkapital Egenkapital Egenkapital Regnskap 2013 NOTER REGNSKAP 2013 Post 3610 Tilskudd fra Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) I 2013 fikk Studentparlamentet (SP) kri støtte fra Velferdstinget (VT) i Oslo og Akershus, etter å ha søkt om kr Tilskuddet utbetales i to omganger henholdsvis i februar og i september. Den kommer i hovedsak fra semesteravgiften. Post 3730 Tilskudd fra UiO Tilskuddet skal dekke følgende: kontorutgifter, organisasjonskonsulentens lønn, honorar til leder, driftsavtale med USIT, studentorganer og VT. Hele summen utbetales til SP, som videre administrerer utbetalingen av VTs andel. Denne andelen føres på post Post 5100 Faste lønninger i administrasjonen Posten viser lønnsutgifter for organisasjonskonsulentene til SP. SP hadde i 2013 tre ulike organisasjonskonsulenter ansatt. Marte Gravem, Simone B Og Torgeir Lebesbye. Det var ansatt flere av ulike årsaker, blant annet langtidssykemeldinger i AU. Økningen i denne posten må sees i sammenheng med post 5800, refusjon av sykepenger. Post 5011 Overtid i administrasjonen Posten dekker overtidslønn for organisasjonskonsulenten. Fordi alt av overtidstimene ble tatt ut som avspasering er ikke denne posten benyttet. Post 5012 Ekstra hjelp u/feriepenger https://mail.google.com/mail/ca/u/0/?ui=2&ik=67886d49ba&view=pt&search=inbox&msg=148561cfc5e502bf&siml=148561cfc5e502bf 2/11

3 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref ) Mindre utgifter til ekstrahjelp, som for eksempel valgansvarlige ved fakultetene i forbindelse med Studentvalget 2013 og oversettinger av dokumenter til nettsidene våre. Post 5013 Ekstra hjelp m/feriepenger Denne posten har tidligere dekket større utgifter til ekstrahjelp, denne har ikke vært i bruk de siste årene. Post 5014 AU-honorar u/feriepenger Tre av fem Arbeidsutvalgsmedlemmer honoreres over denne posten. Arbeidsutvalgsmedlemene lønnes nå slik det er spesifisert i økonomireglementet: Arbeidsutvalget skal honoreres i tråd med Lånekassens satser for studenter. Honoraret er sammensatt av to komponenter: for det første (1) maksbeløpet for person- og kapitalinntekt ved støtte for et helt kalenderår, og for det andre (2) fullt lån og stipend for studenter med full studieprogresjon. Avtroppende leder, studie- og læringsmiljøansvarlig og internasjonalt ansvarlig får full månedslønn i juli, hvor av 50% dekker 2 ukers overlapp med nytt arbeidsutvalg og de restenende 50% for at det er vanskelig å få en sommerjobb i midten av juli, samt at de tillitsvalgte ikke får feriepenger. Universitetsstyrerepresentantenes honorar utbetales av UiO. Honorarene er beregnet på samme måte som honoraret til de øvrige arbeidsutvalgsmedlemmene. De får i tillegg utbetalt en halv månedslønn i juli som skal dekke 2 ukers overlapp. Studentparlamentet dekker den resterende halve månedslønnen til universitetsstyrerepresentantene, på samme grunnlag som de andre i AU. Post 5015 Rentekompensasjon Posten dekker refusjon av de renteutgiftene som medlemmene av AU pådrar seg i virkeperioden, samt skatt som påløper. Kompensasjonen utbetales kun ved avslag fra Lånekassen om rentefritak for hver enkelt. Om et rentefritak innvilges eller ikke fra Lånekassen avhenger av hvor mye hver enkelt AU-medlem har tjent det enkelte året. Posten er vanskelig å beregne, da AU-medlemmer tjener ulikt det halvåret de ikke sitter i AU og det derfor er usikkert på rentefritak fra Lånekassen blir innvilget eller ikke, da AU-medlemmer har ulik størrelse på lån og kan ha ulik skattesats for biinntekter. I den utbetalte summen ligger også kompensasjon for at det må skattes av summen man mottar. Post 5016 Priser Denne posten dekker prisen til Årets foreleser som gis for særdeles god undervisning. Fordi mottakeren av prisen må skatte av summen man mottar er posten plassert sammen med andre lønnskostnader. Post 5017 Komitéarbeid / Ordstyrere m.m. u/feriepenger Posten dekker honorar til ordstyrere og kontrollkomitéleder etter gjeldene satser. Ordstyrerne får 125kr i timen per påbegynte time, kontrollkomiteens leder honoreres med kr i semesteret og de to andre medlemmene honoreres med 750 kr i semesteret. Post 5018 Telefongodtgjørelse Posten dekket telefongodtgjørelse for AU. Godtgjørelsen er satt til 2000 i året (167kr i måneden) for fire i AU, samt 300 kroner per semester til organisasjonskonsulenten. Post 5800 Refusjon av sykepenger Denne posten dekker det vi har fått refundert av NAV pga langtidssykemeldinger i AU Post 5092 Feriepenger Posten dekket feriepenger for organisasjonskonsulenten (12% av post 5010). Pengene utbetales sommeren 2014, men utgiftsføres i Arbeidsgiveransvar post 5400 og 5410 Post 5400 dekket arbeidsgiveravgift (14,1%) av post , og post Post 5410 dekker arbeidsgiveravgift av feriepenger. Post 5910 Administrasjonsforpleining Posten dekket mat til Studentparlamentets administrasjon ved overtidsarbeid og et avisabonnement etter avtale ved ansettelse. Post 5920 Yrkesskadeforsikring Denne posten ser ikke ut til å ha blitt brukt i https://mail.google.com/mail/ca/u/0/?ui=2&ik=67886d49ba&view=pt&search=inbox&msg=148561cfc5e502bf&siml=148561cfc5e502bf 3/11

4 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref ) Post 5922 Obligatorisk tjenestemannspensjon Dekket pensjon og bankomkostninger til organisasjonskonsulenten. Størrelsen på pensjonen avhenger av lønnsstørrelsen og siden lønnskostnadene har økt har denne posten økt tilsvarende. Post 5990 Andre personalkostnader Posten viser utgifter knyttet til personalkostnader som har påløpt på Eika. I 2013 har dette dekket kake til feiring av fødselsdager og avslutning for tidligere organisasjonskonsulent. Tidligere år har det også blitt kjøpt inn frukt og grønt på denne posten. Post 5991 Studentparlamentsfest. Posten dekket utgifter forbundet med arrangering av Studentparlamentets julebord og sommeravslutning. Denne posten ble feilaktig halvert ved fjorårets budsjett, dermed er det et stort avvik mellom regnskap og budsjett. Post 5992 Opplæring overlapp Posten dekket kostnader forbundet med opplæringsseminar av nytt AU i juni/juli. Dette har blant annet godt til mat og reiseutgifter. Post 5993 Internseminarer og evalueringer Denne posten dekker kostnader forbundet med evalueringer og interne seminarer for Arbeidsutvalget: I 2013 var dette i hovedsak mat til møter og middager. En mer omfattende evalueringstur ble avlyst grunnet for stor arbeidsbelastning. Post 5994 Komitéaktivitet Skal dekke driftsmidler som mat til kontrollkomiteen, internasjonal komité og studie- og forskningskomitéen. Det har i flere år vært vanskelig å avholde nok arrangementer i komiteéne til å komme i balanse på denne posten. AU har sett på posten som et godt aktivitetsfremmende tiltak og har valgt å oppmuntre til aktivitet fremfor å gjøre store kutt i posten. Utgiftene er i hovedsak knyttet til møtemat. Post 6440 Leie av transportmidler Bensin til en leiebil Post 6540 Driftsmaterialer Posten dekker innkjøp av diverse forbundet med drift, f.eks. teknisk utstyr, og møbler. Den er i 2013 brukt opp på kjøp av ny datamaskin til sekretæren, den grafiske programvaren til organisasjonskonsulenten og en prosjektor. Post 6710 Revisjonshonorar Posten dekker revisjon av SPs regnskap. Post 6720 Regnskapstjenester Posten dekker regnskapskostnader og lønns- og personalkostnader. Konto 6730 IT-tjenester Studentparlamentet mottok et tilskudd fra UiO som vi betaler videre til USIT. Dette dekker en 5 prosent stilling til drift av maskinpark/klienter, brukeradministrasjon, e-post, tilrettelegging av infrastruktur og brukerstøtte. Post 6790 Konsulenttjenester Posten benyttes ikke lenger, da ordstyrerne lønnes på timebasis under post Post 6810 Kontorrekvisita Posten dekker utgifter forbundet med innkjøp av kontorrekvisita, mindre kjøkkenutstyr og kaffe/te. Post 6815 Kopiering Studentparlamentet leide en multifunksjonskopimaskin på Villa Eika. Posten dekker leie, service, kopiering og tonere på denne maskinen, samt kopiering. Store kopioppdrag utføres på Reprosentralen og dekkes av UiO. Utgiften til kopimaskin deles med VT Post 6860 Abonnementer Posten dekker avisabonnementer for Villa Eika. Utgiftene til disse deles mellom VT og SP. Post 6912 Mobiltelefon Posten dekker utgifter for bruk av SPs mobiltelefon, som disponeres av leder. Post 6950 Porto https://mail.google.com/mail/ca/u/0/?ui=2&ik=67886d49ba&view=pt&search=inbox&msg=148561cfc5e502bf&siml=148561cfc5e502bf 4/11

5 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref ) Posten dekker ekstraordinære utsendelser eller utsendelse av pakker, som ikke faller under postsystemet til UiO og av den grunn ikke dekkes av UiO. Regnskapsbyrået pålegges portokostnader ved oversendelse av bilag til revisor. Post 7100 Kilometergodgjørelse Denne posten dekker kjørekostnader for reiser i Studentparlamentets tjeneste, slik som internseminarer og Handlingsplanseminaret. Posten er ikke benyttet i Post 7150 Reiser Posten dekker reiser i Studentparlamentets tjeneste. Kontingenter til seminarer/konferanser faller ikke innenfor denne posten. På denne posten føres også midlertidige reiseutgifter for SP som refunderes fra andre instanser, i hovedsak UiO og NSO. Post 7151 KOF (Kollegieforum) Dekker reiser og representasjon for universitetsstyremedlemmene, det ble søkt refusjon for utlegg, som deretter ble tilbakebetalt. Posten er motregnet med innkomne midler. Post 7301 Annonsering Midlene har i hovedsak gått til annonsering i Universitas. Det er blitt annonsert i forbindelse med muligheten for å stille liste til valget, undervisningsprisen m.fl. Man har også tatt i bruk sosiale medier som en viktig kommunikasjonskanal. Post 7303 SMS-tjeneste Elektronisk formidling Post 7304 Kunngjøring SP-valg Trykking og utgivelse av valgbilag i Universitas i forbindelse med studentparlamentsvalget, samt annonsering. Post 7319 Promotering Innkjøp av promoteringsmateriell, som gensere og t-skjorter. Post 7320 Møtekostnader Denne posten dekker mat- og drikkekostnader til Studentparlamentsmøter, Studentutvalgslederforum (SULFmøter) og eventuelt andre møter. Utleggene knyttet til Handlingsplanseminaret kommer på post Post 7321 Arrangementskostnader Utlegg til fadderordningen, studentkonferansen, semesterstart, konferanse, debatter og diverse mindre arrangement som valgvake, julegløgg og internasjonal aften. Studentkonferansen(70000), fadderordningen(50000) og semesterstart (17000) har vært brukt den største delen innad i posten. Post 7322 HP-seminar Posten 7322 dekker arrangering av Handlingsplanseminar og inkluderer midler til overnatting, mat, transport og kopiering av sakspapirer. Post 7323 NSOs landsmøte Posten dekker frukt og snacks til UiOs delegasjon på landsmøtet Post 7410 Kontingenter Posten dekker kontingenter forbundet med deltagelse på dagsseminarer og kurs. Her er det ingen som har søkt om å få dekkes aktivitet i Post 7415 Gaver Posten dekker innkjøp av gaver til foredragsholdere og lokale medlemmer i f.eks. NSO/AU, VT/AU og SP/AU. Denne type utgifter varierer endel fra år til år. Post 7460 ISU Gjennom Studentparlamentet bevilger UiO støtte til ISU. Post 7462 Fraksjonsstøtte Studentparlamentet benytter en modell med middels grunnstøtte, kr per liste, og middels resultatbasert støtte med en ramme på kr basert på stemmeresultat foregående år. Nye lister som stiller med minst 14 unike navn på listen støttes med grunnstøtte (kr kr). For hver person man har mindre enn 14, trekkes kr 200 fra støtten. Som nye lister regnes alle lister som ikke kom inn i Studentparlamentet året før. https://mail.google.com/mail/ca/u/0/?ui=2&ik=67886d49ba&view=pt&search=inbox&msg=148561cfc5e502bf&siml=148561cfc5e502bf 5/11

6 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref ) Rammen til fraksjonsstøtten er på kroner Post 7463 Studentorganer Se også forklaring under post 3730 Tilskudd fra UiO. Hvert år overfører Universitetet i Oslo tilskudd til Studentparlamentet for tildeling til studentorganer. Midlene overføres fra SP til studentorganer etter godkjente søknader. Post 7464 Velferdstinget i Oslo og Akershus Støtte til Velferdstinget fra UiO igjennom Studentparlamentet (ref post 3730) Post 7500 Forsikringspremie Forsikring av data- og kontorutstyr på Villa Eika, og reiseforsikring for AU. Post 7706 AU-disposisjon SP-AU disponerer denne posten. Utgiftene knytter seg i hovedsak til diverse utgifter som ikke direkte dekkes av andre poster. Ettersom det vanligvis påløper beløp i forbindelse med taxibehov, avslutningsmiddag, og utgifter i forbindelse med representasjon. Konto 7709 Priser Denne summen er flyttet til post Post 7723 Studentparlamentsvalg Denne posten dekker utgifter knyttet til gjennomføringen av studentparlamentsvalget. Materiell og utgifter i forbindelse med debatter dekkes av denne posten. Post 7770 Bankkostnader Utgifter knyttet bruk av nettbank, som bruk av bankkort og utbetaling av lønn. Post 7790 Andre driftskostnader Registreringer og endringer i Brønnøysundregistret og andre diverse utgifter som ikkje passer inn under andre poster. Post 8050 Renteinntekter Renteinntekter på egenkapitalen til SP. Post 8155 Renteutgifter På denne posten føres Studentparlamentets renteutgifter. Rentene påløp som følge av forsinket betaling av en regning. Regnskap Regnskap 2013.xlsx Budsjett 2014 NOTER TIL BUDSJETTET 2014 OG 2015 Gjennomgående i budsjettet er det økt med 3 % fra 2014 til 2015 for å korrigere for prisvekst, dersom annet ikke er poengert i postene. Det foreløpige regnskapet er ført frem til mai. Grunnen til at det ikke er mer oppdatert er at organisasjonskonsulenten har hatt ferie frem til nå og at det ikke var tidsmessig mulig å få det ferdig til utsending. Post 3610 Tilskudd fra Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) SP får i støtte fra Velferdstinget (VT) i Oslo og Akershus, etter å ha søkt om kr. Tilskuddet ble ikke utbetalt i februar 2014, alt kommer i september. Posten kommer i hovedsak fra semesteravgiften. Post 3730 Tilskudd fra UiO Tilskuddet skal dekke følgende: kontorutgifter, organisasjonskonsulentens lønn, honorar til leder, driftsavtale med USIT, studentorganer KOF og VT. Hele summen utbetales til SP, som videre administrerer utbetalingen av VTs andel. Denne andelen føres på post Post 5100 Faste lønninger i administrasjonen Posten viser lønnsutgifter for organisasjonskonsulenten til SP. I 2014 ble det innvilget en utvidet ulønnet ferie https://mail.google.com/mail/ca/u/0/?ui=2&ik=67886d49ba&view=pt&search=inbox&msg=148561cfc5e502bf&siml=148561cfc5e502bf 6/11

7 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref ) i forbindelse med sommerferien. Dette fører til at posten er lavere enn budsjettert med, da den tok utgangspunkt i en 100 % stilling. For 2015 er det tatt utgangspunkt i at organisasjonskonsulenten skal jobbe 100 %. Post 5011 Overtid i administrasjonen Posten dekker overtidslønn for organisasjonskonsulenten. Fordi alt av overtidstimene ble tatt ut som avspasering er ikke denne posten benyttet i Vi antar at den heller ikke vil bli brukt i Post 5012 Ekstra hjelp u/feriepenger Mindre utgifter til ekstrahjelp, her er det betalt 3000 til enl valgansvarlig ved JUS-fakultetet i forbindelse med Studentvalget 2014 og oversettinger av dokumenter til nettsidene våre. Siden vi oversetter en del selv vil vi ikke forvente en stor økning av posten ut året. Men tar høyde for at neste Au ikke nødvendigvis vil gjøre alt selv, men betale andre for å oversette. Post 5013 Ekstra hjelp m/feriepenger Denne posten har tidligere dekket større utgifter til ekstrahjelp, denne har ikke vært i bruk de siste årene. Post 5014 AU-honorar u/feriepenger Tre av fem Arbeidsutvalgsmedlemmer honoreres over denne posten. Arbeidsutvalgsmedlemene lønnes nå slik det er spesifisert i økonomireglementet: Arbeidsutvalget skal honoreres i tråd med Lånekassens satser for studenter. Honoraret er sammensatt av to komponenter: for det første (1) maksbeløpet for person- og kapitalinntekt ved støtte for et helt kalenderår, og for det andre (2) fullt lån og stipend for studenter med full studieprogresjon. Avtroppende leder, studie- og læringsmiljøansvarlig og internasjonalt ansvarlig får full månedslønn i juli, hvor av 50% dekker 2 ukers overlapp med nytt arbeidsutvalg og de restenende 50% for at det er vanskelig å få en sommerjobb i midten av juli, samt at de tillitsvalgte ikke får feriepenger. Universitetsstyrerepresentantenes honorar utbetales av UiO. Honorarene er beregnet på samme måte som honoraret til de øvrige arbeidsutvalgsmedlemmene. De får i tillegg utbetalt en halv månedslønn i juli som skal dekke 2 ukers overlapp. Studentparlamentet dekker den resterende halve månedslønnen til universitetsstyrerepresentantene, på samme grunnlag som de andre i AU. Det må her justeres opp en del som følger av at stipendet økte mer enn vanlig i fjor. Legger til grunn at det er en tilsvarende økning til neste år. Post 5015 Rentekompensasjon Posten dekker refusjon av de renteutgiftene som medlemmene av AU pådrar seg i virkeperioden, samt skatt som påløper. Kompensasjonen utbetales kun ved avslag fra Lånekassen om rentefritak for hver enkelt. Om et rentefritak innvilges eller ikke fra Lånekassen avhenger av hvor mye hver enkelt AU-medlem har tjent det enkelte året. Posten er vanskelig å beregne, da AU-medlemmer tjener ulikt det halvåret de ikke sitter i AU og det derfor er usikkert på rentefritak fra Lånekassen blir innvilget eller ikke, da AU-medlemmer har ulik størrelse på lån og kan ha ulik skattesats for biinntekter. I den utbetalte summen ligger også kompensasjon for at det må skattes av summen man mottar. Siden det ikke er kommet inn noen søknader per nå antar vi at posten blir holdt på 0kr. I 2015 økes posten igjen for å ha midler til å dekke eventuelle rentekostander. Post 5016 Priser Denne posten dekker prisen til Årets foreleser som gis for særdeles god undervisning. Fordi mottakeren av prisen må skatte av summen man mottar er posten plassert sammen med andre lønnskostnader. Prisen er utbetalt, men ikke oppført i det foreløpige regnskapet. Beholder prisen på 10000kr i Post 5017 Komitéarbeid / Ordstyrere m.m. u/feriepenger Posten dekker honorar til ordstyrere og kontrollkomitéleder etter gjeldene satser. Ordstyrerne får 125kr i timen per påbegynte time, det avholdes 6 ordinære møter hvor ordstyreren får 625kr for 5 timers arbeid.det konstituerende møtet og handlingsplanseminaret er også inkludert i denne posten. Kontrollkomiteens leder honoreres med kr i semesteret og de to andre medlemmene honoreres med 750 kr i semesteret. Post 5018 Telefongodtgjørelse Posten dekket telefongodtgjørelse for AU. Godtgjørelsen er satt til 2000 i året (167kr i måneden) for fire i AU, samt 300 kroner per semester til organisasjonskonsulenten. Det dekkes for 13 måneder for Au medlemmene, https://mail.google.com/mail/ca/u/0/?ui=2&ik=67886d49ba&view=pt&search=inbox&msg=148561cfc5e502bf&siml=148561cfc5e502bf 7/11

8 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref ) slik at det følger lønnskjøringen. Dette utbetales hvert halvår. Post 5800 Refusjon av sykepenger Denne posten dekker det vi har fått refundert av NAV pga langtidssykemeldinger i AU. Antar at denne ikke brukes i 2014 eller 2015 Post 5092 Feriepenger Posten dekket feriepenger for organisasjonskonsulenten (12% av post 5010). Pengene utbetales sommeren 2015, men utgiftsføres i Arbeidsgiveransvar post 5400 og 5410 Post 5400 dekket arbeidsgiveravgift (14,1%) av post , og post Post 5410 dekker arbeidsgiveravgift av feriepenger. Denne avhenger av lønnsjusteringene og er dermed økt i Post 5910 Administrasjonsforpleining Posten dekket mat til Studentparlamentets administrasjon ved overtidsarbeid, medlemsskap ved SiO treningssenter samt tiltak som gir faglig utvikling. Organisasjonskonsulenten er ikkje student ved UiO og posten øker i 2015 Post 5920 Yrkesskadeforsikring Denne er betalt for 2014 og beholdes til neste år. Post 5922 Obligatorisk tjenestemannspensjon Dekket pensjon og bankomkostninger til organisasjonskonsulenten. Størrelsen på pensjonen avhenger av lønnsstørrelsen og siden lønnskostnadene har økt har denne posten økt tilsvarende. Ingen av AU medlemmene er per i dag medlemmer i denne ordningen. Post 5990 Andre personalkostnader Posten viser utgifter knyttet til personalkostnader som har påløpt på Eika. Kake i forbindelse med bursdager, frukt og grønt blir dekket av denne posten. Post 5991 Studentparlamentsfest. Sommeravslutningen er per nå regnskapsført, i tillegg kommer julebordet til SP. Post 5992 Opplæring overlapp Opplæringsseminar for nytt AU i juni/juli. Dette dekker mat, transport og i 2015 må vi leie et sted å være da ingen i Au har en stor nok hytte i fornuftig avstand. Det er lagt opp til leie av en hytte på 2500kr. Post 5993 Internseminarer og evalueringer Denne posten dekker kostnader forbundet med evalueringer og interne seminarer for Arbeidsutvalget: I 2014 ble den mer omfattende evalueringstur avlyst grunnet for stor arbeidsbelastning. Det nye Au renger med å få til en mindre samling før jul og en større aktivitet før sommeren. Dermed er posten revidert senket for 2014 og stipulert opp igjen i Post 5994 Komitéaktivitet Skal dekke driftsmidler som mat til kontrollkomiteen(kk), internasjonal komité og studie- og forskningskomitéen.. Utgiftene er i hovedsak knyttet til møtemat. Det var lite aktivitet i komiteene før sommeren, internasjonal komité og KK har allerede hatt møtesktivitet etter sommeren og vi forventer at posten skal øke fremover. Den er redusert for 2014 og skal økes igjen etter årsskiftet. AU har sett på posten som et godt aktivitetsfremmende tiltak og har valgt å oppmuntre til aktivitet fremfor å gjøre store kutt i posten Post 6540 Driftsmaterialer Posten dekker innkjøp av diverse forbundet med drift, f.eks. teknisk utstyr, og møbler. Den er i 2014 brukt opp på kjøp av ny kopimaskin, to nye datamaskiner og fotoutstyr. Kostnadene ved kjøp av kopimaskinen vil tjenes inn i løpet av et par års tid. Posten må sees i sammenheng med at posten 6815 Kopieringer er redusert. I 2015 ønsker vi å bytte ut to nye datamaskiner og ellers holde budsjettet lavt siden det brukt en del mer penger i år enn stipulert. Post 6710 Revisjonshonorar Posten dekker revisjon av SPs regnskap. Posten har økt vesentlig de to siste årene, men i følge budsjettet trodde man prisen ville synke. Dermed er det en del avvik fra regnskap og budsjettet. Budsjetterer med en tilsvarende økning til 2015 https://mail.google.com/mail/ca/u/0/?ui=2&ik=67886d49ba&view=pt&search=inbox&msg=148561cfc5e502bf&siml=148561cfc5e502bf 8/11

9 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref ) Post 6720 Regnskapstjenester Posten dekker regnskapskostnader og lønns- og personalkostnader. Posten har økt vesentlig de to siste årene, men i følge budsjettet trodde man prisen ville synke. Dermed er det en del avvik fra regnskap og budsjettet. Budsjetterer med en tilsvarende økning til 2015 Konto 6730 IT-tjenester Studentparlamentet mottok et tilskudd fra UiO som vi betaler videre til USIT. Dette dekker en 5 prosent stilling til drift av maskinpark/klienter, brukeradministrasjon, e-post, tilrettelegging av infrastruktur og brukerstøtte. Post 6810 Kontorrekvisita Posten dekker utgifter forbundet med innkjøp av kontorrekvisita, mindre kjøkkenutstyr og kaffe/te. Post 6815 Kopiering Studentparlamentet eier en multifunksjonskopimaskin på Villa Eika. Posten dekker en serviceavtale. Utgiften til kopimaskin deles med VT Post 6860 Abonnementer Posten dekker avisabonnementer for Villa Eika. Utgiftene til disse deles mellom VT og SP. Post 6912 Mobiltelefon Posten dekker mobilabonnementet til leder av SP, stipulert til 300 i måneden Post 6950 Porto Posten dekker ekstraordinære utsendelser eller utsendelse av pakker, som ikke faller under postsystemet til UiO og av den grunn ikke dekkes av UiO. Regnskapsbyrået pålegges portokostnader ved oversendelse av bilag til revisor. Post 7100 Kilometergodgjørelse Denne posten dekker kjørekostnader for reiser i Studentparlamentets tjeneste, slik som internseminarer og Handlingsplanseminaret. I årets SP-AU er det to med førekort og en som har en bil til disposisjon. Den kommer kun til å bli benyttet dersom Elbilene og avtalen UiO har med MoveAbout ikke har tilstrekklig rekkevidde. Post 7150 Reiser Posten dekker reiser i Studentparlamentets tjeneste. På denne posten føres også midlertidige reiseutgifter for SP som refunderes fra andre instanser, i hovedsak UiO og NSO. Post 7151 KOF (Kollegieforum) UiO dekker reiser, nettverksbygging, antrekk og representasjon for universitetsstyremedlemmene. Forventer man at får tilsvarende sum til neste år. Post 7301 Annonsering Midlene har i hovedsak gått til annonsering i Universitas. Det er blitt annonsert i forbindelse med muligheten for å stille liste til valget, undervisningsprisen m.fl. Post 7303 Elektronisk formidling SMS-tjeneste, har bedt om at VT sier opp denne for oss da det er en overflødig tjeneste. Post 7304 Kunngjøring SP-valg Trykking og utgivelse av valgbilag i Universitas i forbindelse med studentparlamentsvalget, samt annonsering. Denne posten er oversteget med en del, til 2015 vil vi bruke noe mindre penger på denne posten. Post 7319 Promotering Promoteringsmateriell, genere og t-skjorter kostet 3300,- drikkeflasker 4000,- og det var brukt 6731 før sommeren. Vi kommer til å bestille to roll-ups og ett beachflagg da alle med Sp logoen på er ødelagt. I 2015 blir det bestilt et telt slik at vi ikke er avhengige av at andre skal låne seg sine telt til grilling og andre uteaktiviteter. Post 7320 Møtekostnader Denne posten dekker mat- og drikkekostnader til Studentparlamentsmøter, Studentutvalgslederforum (SULFmøter) og eventuelt andre møter. SP-Au har besluttet at det på møtene kun skal serveres vegetarmat som et ledd i ønsket om å bli et miljøfyrtårn, dette er noe dyrere og posten blir hevet noe. Utleggene knyttet til Handlingsplanseminaret kommer på post https://mail.google.com/mail/ca/u/0/?ui=2&ik=67886d49ba&view=pt&search=inbox&msg=148561cfc5e502bf&siml=148561cfc5e502bf 9/11

10 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref ) Post 7321 Arrangementskostnader Vi har delt opp den tidligere 7321 posten som var en samlepost for alle arrangementer, dette for å synliggjøre kostander for SP sine representanter. Nå dekker posten frokostmøter og andre diverse arrangementer. Post 7322 HP-seminar Posten 7322 dekker arrangering av Handlingsplanseminar og inkluderer midler til overnatting, mat, transport og kopiering av sakspapirer. Prisen er økt noe fra i fjor, som gjenspeiles i det reviderte budsjettet. Post 7323 NSOs landsmøte Posten dekker frukt og snacks til UiOs delegasjon på landsmøtet 2014, mat på formøtene til LS. Fra og med høsten 2015 vil det være et sentarlstyre og posten burde reduseres siden vi ikke kommer til å ha en like stor delegasjon. Post 7324 Semesterstart Blant annet dekker denne posten sjenkebevilgning, tilskudd til felles semesterstartbilag, grillmat og leker. Dersom en tilsvarende ordning som STUDIO blir arrangert i 2015 er det hensiktsmessig å ta høyde for det i budsjettet. Post 7325 Studenterkonferanse Læringsmiljødugnaden, denne posten er motregnet, ergo er dette hva dugnaden kostet SP. SP-AU har ikke tenkt å ha en dugnad denne høsten, men en i 2015 og det ligger inne i budsjettet. Det er budsjettert med en noe høyere andel fra SP. Post 7410 Kontingenter Posten dekker kontingenter forbundet med deltagelse på dagsseminarer og kurs. Her er det lite aktivitet, noe vi ønsker å gjøre noe med. Post 7415 Gaver Posten dekker innkjøp av gaver til foredragsholdere og lokale medlemmer i f.eks. NSO/AU, VT/AU og SP/AU. Denne type utgifter varierer endel fra år til år. Øker den da det forrige Au har brukt en del mer enn antatt. Post 7420 Gaver, fradragsberettiget Tidligere har denne posten blitt kalt fond. Dette var en gave til Den Norske Studenterforening (DNS) i 200-års gave. Dette skal brukes til politisk aktivitet gjennom DNS. Denne var ekstraordinær i 2013 og vil være budsjettert til 0 i 2014 og Post 7460 ISU Gjennom Studentparlamentet bevilger UiO støtte til ISU. Post 7462 Fraksjonsstøtte Studentparlamentet benytter en modell med fast grunnstøtte, 9250,- per liste. Nye lister som stiller med minst 14 unike navn på listen støttes med grunnstøtte (9250,-). For hver person man har mindre enn 14, trekkes kr 200 fra støtten. Som nye lister regnes alle lister som ikke kom inn i Studentparlamentet året før. Rammen til fraksjonsstøtten er på kroner 74000,- Post 7463 Studentorganer Se også forklaring under post 3730 Tilskudd fra UiO. Hvert år overfører Universitetet i Oslo tilskudd til Studentparlamentet for tildeling til studentorganer. Midlene overføres fra SP til studentorganer etter godkjente søknader. Det har hittil i år vært god søknadsaktivitet og posten beholdes. Post 7464 Velferdstinget i Oslo og Akershus Støtte til Velferdstinget fra UiO igjennom Studentparlamentet (ref post 3730) Post 7500 Forsikringspremie Forsikring av data- og kontorutstyr på Villa Eika, og reiseforsikring for AU. Den er allerede4 betalt for 2014, økes til 6000,- i Post 7706 AU-disposisjon SP-AU disponerer denne posten. Utgiftene knytter seg i hovedsak til diverse utgifter som ikke direkte dekkes av andre poster. Ettersom det vanligvis påløper beløp i forbindelse med taxibehov, internjulebord, og utgifter i forbindelse med representasjon. Denne økes noe for å dekke julebord og sosiale aktiviteter utover semesteret. Post 7723 Studentparlamentsvalg https://mail.google.com/mail/ca/u/0/?ui=2&ik=67886d49ba&view=pt&search=inbox&msg=148561cfc5e502bf&siml=148561cfc5e502bf 10/11

11 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref ) Denne posten dekker utgifter knyttet til gjennomføringen av studentparlamentsvalget. Materiell og utgifter i forbindelse med debatter dekkes av denne posten. Post 7770 Bankkostnader Utgifter knyttet bruk av nettbank, som bruk av bankkort og utbetaling av lønn. Post 7790 Andre driftskostnader Registreringer og endringer i Brønnøysundregistret og andre diverse utgifter som ikkje passer inn under andre poster. Her er det brukt 2500,- på gallabilletter til DNS som skal refunderes da de ble betalt dobbelt opp. Det vil redusere resultatet. Post 8050 Renteinntekter Renteinntekter på egenkapitalen til SP. Denne er budsjettert for høyt. Renten er vesentlig lavere nå enn for en del år siden og egenkapitalen vår er også redusert, summen av dette gjør at denne posten må reduseres kraftig. Post 8155 Renteutgifter På denne posten føres Studentparlamentets eventuelle renteutgifter. Budsjett 2014 Revidert budsjett 2014, Budsjett 2015.xlsx Budsjett 2015 Se redegjørelse for Budsjett 2015 Revidert budsjett 2014, Budsjett 2015.xlsx Årsberetning fra foregående år Årsrapport pdf Øvrige vedlegg Resultatregnskap 2013 og 2012.pdf 6 vedlegg 4. Regnskap 2013.xlsx 21K BDO Signert revisjonsberetning Studentparlamentet.pdf 566K UiO-SPs s?knad om tilskudd 2015.pdf 325K?rsrapport pdf 488K Revidert budsjett 2014, Budsjett 2015.xlsx 18K Resultatregnskap 2013 og 2012.pdf 16K https://mail.google.com/mail/ca/u/0/?ui=2&ik=67886d49ba&view=pt&search=inbox&msg=148561cfc5e502bf&siml=148561cfc5e502bf 11/11

12 Til: Velferdstinget i Oslo og Akershus POSTADRESSE POSTBOKS 1088 BLINDERN 0317 OSLO BESØKSADRESSE: VILLA EIKA PROBLEMVEIEN OSLO Søknad om driftsstøtte for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentparlamentet (SP) ved Universitetet i Oslo (UiO) søker med dette Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) om tilskudd for I denne søknaden vil vi først redegjøre for våre økonomiske rammer, så formålet med søknaden fra vår side, og til slutt gå nærmere inn på utvikling av egenkapital og budsjettene. SP vedtok på handlingsplan-seminaret august 2014 revidert budsjett for 2014, budsjett for 2015, og langtidsbudsjett for Dokumentene ligger til grunn for søknaden og er vedlagt. Økonomiske rammer fra UiO Tilskuddet fra UiO dekker rammetilskudd øremerket kontorutgifter, én stilling i sekretariatet, honorar til lederen av SP, midler til studentorganene, IT-tjenester til Villa Eika og UiOs tilskudd til VT. Midlene er bundet opp gjennom fristasjonsavtalen mellom SP og UiO og kan kun brukes til de overnevnte formålene. I tillegg er det også regulert i avtalen at UiO utbetaler honorar til Studentparlamentets universitetsstyrerepresentanter som inngår i SPs arbeidsutvalg. Tilskuddet fra UiO for 2014 var på kr, og stemmer godt med det man hadde budsjettert. Vi anslår at tilskuddet for 2015 vil få en økning på 3 % sammenlignet med Dette er på linje med justeringer UiO har gjort de siste årene og er i tråd med forventet konsumprisindeks (KPI). Da en vesentlig andel av tilskuddet går til lønn og honorarer er det også fornuftig at økningen følger prisutviklingen. Formålet med søknaden SP søker VT om kr i tilskudd for Midlene det blir søkt om vil gå til å dekke aktivitet og de to vervene som ikke dekkes gjennom fristasjonsavtalen vi har med UiO. Disse to vervene er informasjonsansvarlig og studieog læringsmiljøansvarlig. Fristasjonsavtalen med UiO dekker drift av SP som studentparlamentsmøter, overlapp, forsikringer, kontorutgifter osv., mens vi søker VT om penger til aktiviteter utover dette. Store budsjettposter som Andre arrangementer og SP-valg, og vervet som informasjonsansvarlig i SP reflekteres i handlingsplan ved punktene om å fortsette satsingen på opplæring av studenttillitsvalgte og knytte bedre kommunikasjon mellom studenttillitsvalgte på UiO. UiO er Norges største universitet, med studenttillitsvalgte på mange ulike nivåer, råd og utvalg. Erfaringer har vist at det er nødvendig med tettere oppfølging og koordinering av studenttillitsvalgte, slik at studentdemokratiet ved UiO samlet kan styrkes. Studie- og læringsmiljøansvarlig er et viktig verv for å utfordre og utvikle læringsmiljøet på UiO er «læringsog arbeidsmiljøåret» ved UiO, noe som muliggjør en økt og mer helhetlig satsning på forbedret læringsmiljø. Satsingen på vervet i arbeidsutvalget underbygges av budsjettposten Studentkonferansen, (som i år vil omhandle utdanningskvalitet), posten komitéarbeid og posten promotering, som brukes når Studentparlamentet gjennomfører kampanjer for synliggjøring og gjennomslag. Tlf: Org. nr Fax: Norsk Studentorganisasjon(NSO) Universitetet i Oslo (UiO)

13 Handlingsplanseminaret er oppstartsseminaret til SP, som arrangeres én gang per år. Her får alle representanter en innføring i møtekultur og det er på dette seminaret SPs grunndokumenter vedtas. I tillegg til det politiske arbeidet er seminaret viktig for å skape samhold og engasjement i studentdemokratiet. Utvikling av egenkapital I fjor søkte SP om , og mottok I år søker vi om mer da dette er i tråd med aktivitetsnivået vi har lagt opp til. Dersom vi budsjetterer med mer underskudd enn det som er lagt opp til vil det bli vanskelig å vende tilbake til normal drift etter at egenkapital er kuttet tilstrekkelig. Derfor ber vi om at budsjettet og støtten fra VT også skal ligge i tråd med aktivitetsnivået man har lagt opp til. I langtidsbudsjettet fremgår det hva som vil skje med egenkapitalen dersom vi fortsetter å spise av den like drastisk som nå. SP ønsker å kutte litt mer i egenkapital, men ser også verdien av å ha over i egenkapital. Dette gjør det mulig å gjennomføre planlagt aktivitet i tiden fra en søknad godkjennes til tilskudd overføres, og om det skulle skje noe med samarbeidet med søknadsinstanser som VT, UiO eller NSO vil man ha rom i budsjettet til å være selvstyrt i en periode. Hvis man er for avhengig av institusjonen vil dette føre til at SP ikke i likestor grad kan være den frie stemmen som vi er. SP er også i en prosess hvor man vurderer forhandlinger med UiO for å få de til å ta en større del av det økonomiske ansvaret for Studentparlamentet. Dette er en omstendelig prosess som kan ta opptil flere år. Endringer av betydning i revidert budsjett for 2014 og budsjett for 2015 Både det reviderte budsjettet for 2014 og budsjettet for 2015 ble vedtatt på handlingsplanseminaret. Postene 6710 Revisjonshonorarer og 6720 Regnskapstjenester er justert opp en del i tråd med utviklingen vi har sett over tid. Vi får ikke støtte til daglig drift fra NSO og må dekke hele post 7322 HP-seminar selv. Dette er en betydelig post i budsjettet vårt, men etter diskusjon er vi kommet frem til at det er et godt tiltak for å få studentene med og engasjert i studentpolitikken. Siden dette er noe vi kun gjør fast én gang i året har vi ikke et ønske om å kutte denne posten. Posten 8050 Renteinntekter vil være lavere enn det opprinnelige budsjettet, grunnen til dette er at vi har mindre egenkapital enn tidligere og at renten er lavere. Disse to effektene vil samlet påvirke inntektene negativt og beløpet vil bli mye lavere enn budsjettert med. Dette er rettet opp i det reviderte budsjettet. Det er viktig for SP å være synlige, tydelige og inkluderende tillitsvalgte for studentene. Vi har et mål om å være et solid og inspirerende studentdemokrati, for å få til dette er vi avhengige av trygge og stabile økonomiske rammer for å kunne utføre arbeidet vårt på best mulig måte. Marianne Andenæs Leder av Studentparlamentet ved UiO Tina Alvær Økonomiansvarlig Tlf: Org. nr Fax: Norsk Studentorganisasjon(NSO) Universitetet i Oslo (UiO)

14 Foreløpig regnskap 2014, revidert budsjett 2014 og budsjett 2015 KONTOSAMMENDRAG Foreløbig regnskap 2014 Budsjett 2014 Forslag til revidert budsjett 2014 Forslag til budsjett 2015 Oversikt 37 Tilskudd , , , ,00 Sum , , , ,00 51 Lønn ansatte , , , ,22 54 Arbeidsgiveravgift , , , ,60 59 Andre personkostnader , , , ,77 65 Kostnadsført inventar , , , ,00 67 Diverse fremmede tjenester , , , , Kontorkostnader 7 534, , , ,00 70 Reisekostnader , , ,00 73 Salgs- og reklamekostnader , , , ,00 74 Gaver og kontingenter , , , ,00 75 Forsikringer 5 441, , , ,00 77 Andre driftskostnader , , , ,00 80 Finansinntekter 57, , , ,00 Sum , , , ,79 RESULTAT , , , ,79 Budsjettposter 36 Tilskudd 3610 Tilskudd fra VT , , , Tilskudd fra UiO , , ,00 Sum , , , ,00 51 Lønn ansatte 5010 Fast lønn , , , , Overtid 0, ,00 0,00 0, Ekstra hjelp u/feriepenger 4 300, , , , Ekstra hjelp m/feriepenger 0,00 0,00 0,00 0, AU-honorar u/feriepenger , , , , Rentekompensasjon 0, ,00 0, , Priser , , , , Komitearbeid/ordstyrere u/feriepenger 0, , , , Telefongodtgjørelse 6 250, , , , Refusjon av sykepenger 0,00 0,00 0,00 0, Feriepenger adm. 12 % , , , ,00 Sum , , , ,22 54 Arbeidsgiveravgift 5400 Arbeidsgiveravgift 14,1 % , , , , Arbeidsgiveravgift av feriepenger 1 765, , , ,76 Sum , , , ,60 59 Andre personalkostnader 5910 Administrasjonsforpleining 2 591, , , , Yrkesskadeforsikring 3 059, , , , OTP 2 921, , , , Annen personalkostnad 475, , , , Studentparlamentsfester 6 500, , , ,00

15 5992 Opplæring overlapp 8 000, , , , Internseminarer og evalueringer 2 912, , , , Komitéaktivitet 1 500, , , ,00 Sum , , , ,77 65 Kostnadsført inventar 6540 Driftsmaterialer , , , ,00 Sum , , , ,00 67 Diverse fremmede tjenester 6710 Revisjonshonorarer 0, , , , Regnskapstjenester , , , , IT-tjenester , , , ,00 Sum , , , , Kontorkostnader 6810 Kontorrekvisita 534, , , , Kopieringer 0, , , , Aviser, tidsskrifter mv , , , , Mobiltelefon 0,00 0, , , Porto 0,00 700,00 500,00 600,00 Sum 7 534, , , ,00 70 Reisekostnader 7100 Kilometergodtgjørelse 240,00 0, , , Reiser ikke oppg. pliktig 8 298, , , , Kollegieforum , , , ,00 Sum , , , ,00 73 Salgs- og reklamekostnader 7301 Annonsering 8 307, , , , Elektronisk formidling 612, , , , Kunngjøring SP-valg , , , , Promotering 6 731, , , , Møtekostnader , , , , Andre arrangement 8 120, , , , HP-seminar 0, , , , NSO , , , , Semesterstart 0, , , , Studentkonferanse , , , ,00 Sum , , , ,00 74 Gaver og kontingenter 7410 Kontingenter , , , Gaver , , , Fond 0 0,00 0,00 0, ISU , , , Fraksjonsstøtte 29439, , , , Studentorganer 41553, , , , Velferdstinget i Oslo , , ,00 Sum , , , ,00 75 Forsikringer 7500 Forsikring 5 441, , , ,00 Sum 5 441, , , ,00 77 Andre driftskostnader 7706 AU-disposisjon 2 273, , , ,00

16 7723 Studentparlamentsvalg , , , , Bankkostnader 1 565, , , , Andre driftskostnader 3 520,69 300, , ,00 Sum , , , ,00 80 Finansinntekter 8050 Renteinntekter 0, , , , Renteutgifter 57,00 100,00 100,00 103,00 Sum 57, , , ,00

17 Å rsrapport 1 Mål Målet med årsrapporten er i hovudsak å oppsummere arbeidet vårt det siste året for dei som måtte vere interesserte i det. Rapporten vil dessutan vere nyttig i det vidare arbeidet med både politiske og organisatoriske saker som er teke opp det siste året. 2 Politisk AU har arbeidd med dei politiske måla i handlingsplanen jamnleg. Handlingsplanen har vore eit eige punkt på AU-møta, der vi har gjort opp status for dei ulike sakene. Kvar sak i handlingsplanen har hatt ein hovudansvarleg og ein eller fleire delansvarlege. 2.1 Handlingsplanen Studentparlamentet krever a) bedre og hyppigere opplæring av undervisere i pedagogikk, didaktikk og undervisningsmetode. Dette er tatt opp med USIT og studieavdelinga. I tillegg har vi diskutert saka med Bjørn Stensaker frå Fagområdet for universitetspedagogikk (FUP). Det er også nevnt i universitetsstyremøtet. Vi leverte eit budsjettinnspel til budsjettet for 2015, og fekk gjennomslag. Det vert no sett av 2 millionar kroner til 300 veiledningstimar for underviserar. b) Vektleggende prøveforelesninger ved alle ansettelser til faste vitenskapelige stillinger. Dette er diskutert i SULF og tatt opp med rektoratet og i studieavdelinga. Skal opp i dekanmøtet også. Per i dag er HF einaste fakultet med egne retningslinjer for intervju og prøveforelesninger, så ein moglegheit er at studentutvalgene kan fremmje slike retningslinjer etter mønster frå HF lokalt. Universitetet har laga ei utredning og kartlagt praksis for prøveforelesninger over heile universitetet på sprøsmål frå Studentparlamentet. c) at det blir opprettet et eget kapittel om læringsmiljø i "forskrift om studier og eksamener ved UiO". Ettersom universitets- og høyskolelova var på høyring i haust har vi spelt inn at denne burde ha eit eigen kapittel om læringsmiljø, både gjennom høyringssvaret til NSO og i høyringssvaret til Studentparlamentet, som vart lagt ved UiO sitt høyringssvar. Vi fekk gjennomslag for fleire gode studentsaker i endringa av UH-lova, som blind omsensur. Studentparlamentet vart nemnd seks gonger i saksframlegget i stortinget som einaste studentdemokrati. UiO skal gjennomgå si eiga forskrift, og vi er represetnerte i arbeidsgruppa som skal lage mandat for komiteen. d) at UiO innfører en indikator for undervisningskvalitet. Tatt opp i rektoratet, som ser at det er viktig å måle utdanningskvalitet, men som ikkje har nokon konkret plan for korleis det skal målast. I 2014 skal det fastsetjast nye mål for indikatorane til UiO, og det vil vere eit høve til å diskutere dei. Planen er å fremje ei sak i studiekomiteen om dette våren Vi har også skrive eit notat om indikatorar i U-Multirank på oppdrag frå rektor.

18 e) at alle UiOs tjenester som er rettet mot studentene samles på en felles digital plattform. Dette er tatt opp med USIT, før vi så har gått vidare med det på eiga hand. Men prosjektet på eige hand rant ut i sanda. UiO innfører no «Mine Studier» inne på fronter, som er ei samling av all viktig informasjon. Studentparlamentet burde følgje med på utviklinga av denne. f) tilbud om gratis norskundervisning til alle internasjonale studenter. Tatt opp med på møte i internasjonaliseringnettverket. Martin sit i ei arbeidsgruppe for dette. Det er mogeleg at det vert innført i sommarskulen. g) at UiO skal prioritere forskning på fornybar energi. Vi har vore på trykk i Morgenbladet og Universitas, samt vore på ITV, og vore nevnt i The Guardian og Stavanger Aftenblad. SP-UiO har etablert seg som ei tydeleg røyst i denne diskusjonen. Helge Schwitters, som er studentrepresentant i styret til UiO: Energi har orientert AU om arbeidet. Eva Holthe Enoksen tar over styrevervet i denne perioden. Vi har også gjennomført eit frokostmøte om saka, og vore på Radio Nova. h) at UiO innfører formidlingsemner ved alle fakulteter. Nemnt på seminaret til universitetsstyret, og teke opp i rektoratet. Eva har heldt foredrag om formidling for SVSU på sosial-fagleg kveld, og vi har hatt lesarinnlegg på trykk i uniforum og forskning.no (same innlegget). SV-fakultetet innfører no eit nytt formidlingsemne. i) minst 20 prosent studentrepresentasjon i alle kollegiale organer ved UiO, også dekanmøtet. Teke opp i rektoratmøtet i samband med framlegg om å leggje ned forskningskomiteen og studiekomiteen. Nemnt i universitetsstyret når saker vert handsama i dekanmøtet. Diskutert med UiB og NTNU, som er representert i dekanmøtet. Vi har vore på trykk i universitas og klassekampen om saka. j) at UiO gir opplæring til alle som sitter i universitetets styrer, råd, komiteer og utvalg. UiO hadde frist til med å få på plass dette jf. Årsplanen, og punktet er òg ein del av mål- og resultatkrava til universitetsdirektøren. Vi har utvikla og avhalde ei styreopplæring for studentrepresentantar på institutt- og- fakultetsnivå. UiO utvikler sitt eige pilotprosjekt for opplæring, men det er ikkje meint å vere kvart år. Vi har teke opp saka i rektoratet, og kome fram til at Studentparlamentet kan fortsette å arrangere opplæring, og få ressursar av UiO. k) at tvunget kjøp av pensum ikke skal være en del av avtalen med KopiNor om en ny, digital løsning for bruk av faglitteratur. Nemnt på seminaret til universitetsstyret. Det er NSO som held i saka, og ingenting vi kan gjere no. Avklaring i saka kjem i oktober l) at UiO til en hver tid følger sine retningslinjer for kvalitetssikring av undervisningen og forbedrer disse. UiO vart hausten 2013 evaluert av NOKUT og kvalitetssikringssystemet vart tilrådd godkjent av komiteen. Vi skal følgje opp punktet ved å gå gjennom rapporten og ta tak i dei punktene som vart trekt fram som mangelfulle. Studentparlamentet skal også svare på ei intern høring innan september.

19 m) automatisk begrunnelse på eksamen ved hele UiO. Fjorårets kampanje for automatisk begrunnelse på eksamen vart resirkulert ved eksamen hausten og våren 2013 med eksamensfrokost, plakatkampanje og kaffiaksjon. Dette er også teke opp med USIT og i SULF. Studentutvalget på UV har fått gjennomslag for saka og det vert innført lokalt. n) at alle studenter skal få en introduksjon til fagområdet sitt og en innføring i studieteknikk i løpet av de første ukene av studiet. Tatt opp med rektoratet tidleg, som er interesserte i å satse på læringsmiljø under årets budsjettprosess. Førsteårsstudenten skal vere tema på eit fellesmøte for studiekomiteen og LMU 16. januar februar arrangerte vi læringsmiljødugnaden, der studentar frå heile UiO samarbeida om å finne dei beste læringsmiljøtiltaka. Dugnaden resulterte i ei forslagssamling «læringsmiljerklæringa», som er utsendt til og nyttast av dei ulike fakulteta. Lagt fram på eit dekanmøte også. Forslaga vart også sendt inn i UiOs budsjettprosess, der ein fekk massivt gjennomslag. 8 millionar årleg (varig post) til veiledning og oppfølging av studentar. Det er også vedtatt at 2016 skal bli «lærings- og arbeidsmiljøåret». o) at UiO jobber for mer publisering i Open Access. Tatt opp i rektoratet saman med SAIH i høve kampanjen deira. Innspel er sendt til European students union (ESU) og skrive om i plattformen til NSO. Arbeidd med i landsstyret til NSO. Vi spelte inn ei øking av open access-potten til UiOs budsjett, og fekk gjennomslag for kroner meir. p) At det blir satt opp bysykkelstativer på universitetets grunn. Teke opp med Oslo Venstre og Espen Ophaug. Eigedomsavdelinga på UiO jobber med å få til ei løysing saman med Oslo Kommune. Vi avventer. q) digitalisering i form av podcasting i alle forelesninger for å bedre kunne ivareta UiOs ulike studentgrupper. I februar gjennomførte vi «Takk for at du deler»-kampanjen. Her satte vi fokus på podkasting og oppmoda undervisarar om å nytte podcasts, og studentar om å etterspørre det. Vi hadde buttons, plakatar og innlegg i universitas. Kampanjen var særs synleg, og har motteke mykje oppmerksamheit og ros. Kampanjen blei i tillegg adoptert av UiB og NTNU. r) at UiO iverksetter energisparende tiltak ved å skru av PC-er og lys om natten. Skal kontakte USIT og undersøke gamle tal for kor mykje energi det er mogleg å spare. Ein idé er å trykke opp klistermerke som minner folk på å skru av lyset. Studentparlamentet skal a)gjennomføre en Internasjonal Solidaritetsdag for å sette fokus på studenters kamp i andre land. Denne blei ikkje gjennomført. b) utarbeide en helhetlig mediestrategi. Gjennomført september c) Gjennomføre en opprydning i Studentparlamentets reglement og vedtekter.

20 Gjennomført november Andre politiske saker Følgjande høyringar og resolusjonar er vedtekne i Studentparlamentet hausten 2013: Høringer Endringer i universitets- og høyskolelova (vedteke ) Høyringssvar til kunnskapsdepartementet. Spelt inn til UiO gjennom den interne høyringa og i universitetsstyret. Brukt som bakgrunnsnotat for UiO-delegasjonen i Landsstyret til NSO sin diskusjon på LS 1 i september. Vart lagt ved UiOs høyringssvar når det vart oversendt departementet Plattform for organisering og dimensjonering av høgare utdanning (vedteke ) Fag- og forskningspolitisk komité i Norsk Studentorganisasjon (NSO) er i gang med en revisjon av organisasjonens plattform om organisering og dimensjonering av høyere utdanning. Studentparlamentet ved UiO sendte inn høringssvar til fag- og forskningspolitisk komité 14. oktober Studentkultur (ettergodkjent ) Høyringssvar til Velferdstinget i Oslo og Akerhus før Velferdstingets behandling av eit nytt politisk dokument om studentkultur. Reglement for Velferdstingets tildeling av semesteravgiftsmidler til Studentdemokratier i Oslo og Akershus (ettergodkjent ) Høyringssvar til Velferdstinget i Oslo og Akershus før Velferdstingets behandling av nytt tildelingsreglement for studentdemokratiene. UiOs livsvitenskapsstrategi (vedteke ) UiO har i år utvikla ein livsvitskapsstrategi, men studentane har ikkje hatt høve til å kome med innspel til denne. I etterkant av styremøtet der saka vart handsama skreiv Studentparlamentet difor eit høyringssvar som vart oversendt leiinga ved UiO. Internasjonal plattform i NSO ( ) NSO reviderte i år internasjonal plattform og Studentparlamentet sendte inn innspel på vegne av studentane ved UiO. Resolusjoner Rektor skal inn i SiOs hovedstyre (vedteke ) Teke opp på rektoratmøte 3. oktober Rektor går ikkje inn i hovedstyret, men Universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørneboe overtek plassen til UiO. Delvis gjennomslag.

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Tid: Mandag 28. februar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 1. juni kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2014

BUDSJETTFORSLAG 2014 BUDSJETTFORSLAG 2014 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, som med sine 67 år har opparbeidet seg et solid fotfeste i studentoffentligheten. Avisen utkommer 34

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Endeleg innkalling VT 06/12

Endeleg innkalling VT 06/12 Endeleg innkalling VT 06/12 5 10 Tid: tysdag 22. mai, kl. 17.15 Stad: Grupperom P 234, Sydneshaugen skole, Det humanistiske fakultet Vi opnar møtet med pizza kl. 17.00. Sydneshaugen skole er eit stort,

Detaljer

04 VALG LS2 04.04-10/11 Ettergodkjenning av oppnevninger fra NSO LS2 04.05-10/11 Valg av leder FKSV og FKHF (ny sak under møte)

04 VALG LS2 04.04-10/11 Ettergodkjenning av oppnevninger fra NSO LS2 04.05-10/11 Valg av leder FKSV og FKHF (ny sak under møte) fra Landsstyremøte 2 (LS2) 2010/11 26. 28. november 2010 Sørmarka kurs- og konferansesenter INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER LS2 00.05-10/11 Godkjenning av innkalling LS2 00.06-10/11 Godkjenning av saksliste

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015

SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015 SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015 Saksnummer Tittel Side LS5 00 Konstituering 1 LS5 00.05-14/15 Konstituering 1 LS5 01 Rapporter og orienteringer 6 LS5 01.10-14/15 Rapporter 6 LS5 01.11-14/15

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Saksbeh:KSØ Dato: 28.01.14 Vår ref: 011.0 Møtedato:06.02.14 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Dato: 06.02.2014 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE Innkalling

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN UTGIVER: Statens lånekasse for utdanning Mars 2005 Opplag: 3 500 PRODUKSJON: Layout/design: Sissel Sandve Illustrasjon: Ray Smith Foto: Marius Hauge Trykk: Nor Grafisk Summary

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Informasjon om organisasjonen. Kontaktinformasjon. Brønnøysundregisteret. Revisor eller regnskapsbyrå. Søknadsstørrelse.

Informasjon om organisasjonen. Kontaktinformasjon. Brønnøysundregisteret. Revisor eller regnskapsbyrå. Søknadsstørrelse. Informasjon om organisasjonen Organisasjonens navn (obligatorisk) Det Norske Studentersamfund Organisasjonens adresse (obligatorisk) Slemdalsveien 15, 0369 Oslo Organisasjonens kontonummer (obligatorisk)

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 6.3.2014 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 6.3.2014 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 6.3.2014 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: Cafe-Sito Stripa Møtetid: 17.15 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 28.01.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Hovedstyret Årsmøtet 2010 Årsmelding 2009 Hovedstyret 2009 har bestått av: Leder: Ellen Tømte Sponsorgruppa: Kasserer: Marte Collin Styremedlem: Martin Myrlund Styremedlem:

Detaljer

Nyhetsskriv 01.04.2010

Nyhetsskriv 01.04.2010 Nyhetsskriv 01.04.2010 HEI til dere alle! Dette Nyhetsskriv fra Kragerø speidergruppe sendes på mail til over 100 mottakere. Dette er personer som vi har knyttet kontakt med gjennom de siste årene, og

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Kan bli gransket. Fossilet Ida: Forsker sår tvil om prestisjeprosjekt. Klonene angriper

Kan bli gransket. Fossilet Ida: Forsker sår tvil om prestisjeprosjekt. Klonene angriper «Klonene angriper Drømmen om universitetsstatus vil føre til et dårligere tilbud til laveregradsstudenter. UiO-studenter utvikler roboter som kan klone seg selv. Reportasje, s. 18» Kommentar, side 2 Bendik

Detaljer

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik FORFATTERE Stine Meltevik er utdannet statsviter med spesialisering innen organisasjonsanalyser

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Kyrre Lekve, Svein Erik Moen og Rune Borgan Reiling Rapport 15/2014 Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer