DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM"

Transkript

1 DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM PLANBESKRIVELSE forslag Bakgrunn Planforslag fremmes på vegne av Rose Eiendom AS. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for etablering av nytt forretningsbygg med dagligvareforretning / sentrumsfunksjoner på del av eiendommen gbn. 17/9 i Siljan sentrum. Det skal samtidig legges til rette for en videre helhetlig utvikling og utbygging av sentrumsfunksjoner, trafikkanlegg og bussholdeplass i området. Planforslaget er utarbeidet av arkitektkontoret Børve og Borchsenius AS. Fig. 1 planområdets beliggenhet i Siljan sentrum Beskrivelse Detaljert reguleringsplan for del av gbn. 17/9, Siljan sentrum 1 av 15

2 2. Planstatus 2.1 Kommuneplanens arealdel I nylig revidert arealdel til kommuneplanen (vedtatt ) er planområdet disponert til arealbruk «bygge-/anleggsområde for sentrumsformål». Planområdet grenser inntil områder for offentlig tjenesteyting i nordøst (planlagt/framtidig) og eksisterende forretningsområde (Siljansenteret) og friområde (Rasteparken) i sørøst. Areal sørvest og nordvest for planområdet er i kommuneplanen disponert som LNF-områder. Fig.2 Utsnitt fra gjeldende arealdel til kommuneplanen 2.2 Gjeldende reguleringsplan Gjeldende reguleringsplan for området er plan 22 - «Endring for del av Siljan sentrum, vedtatt ». Planen viser jord- og skogbruksområde i planområdet. Siljan kommune har varslet oppstart av arbeid med områdeplan for hele sentrumsområdet. Dette planarbeidet er stilt i bero inntil videre. Fig.3 Utsnitt fra gjeldende reguleringsplaner Beskrivelse Detaljert reguleringsplan for del av gbn. 17/9, Siljan sentrum 2 av 15

3 3. Eiendomsforhold Gbn. 17/9 (hoveddel av planområdet) eies av Nelly K. Bøe Svarstad. Gbn. 17/215, 17/216 og 17/266 er kommunal veigrunn (del av Sentrumsveien). Gbn. 700/1 eies av Telemark fylkeskommune (del av fv32, Heivannsveien/Lardalsveien). Fig.4 Eiendomskart med markering av plangrense. Beskrivelse Detaljert reguleringsplan for del av gbn. 17/9, Siljan sentrum 3 av 15

4 4. Beskrivelse av planområdet 4.1 Beliggenhet Planområdet ligger i sentrum av Siljan kommune der hovedveiforbindelser og Siljanvassdraget møtes. Kommuneadministrasjon, ungdomsskole, sykehjem, dagligvareforretning og bensinstasjon er blant virksomheter/tilbud som er etablert i kommunesenteret. Planområdet ligger eksponert mot fv32 og har kort / enkel veiforbindelse til fylkesveien. 4.2 Utstrekning Planområdet har en utstrekning på ca. 12,5daa. Plangrense mot nord tilsvarer kommuneplanens grense mellom «forretning/sentrumsformål» og «offentlig byggeområde». Plangrense i øst er satt i eiendomsgrense mot Siljansenteret / inntil Rasteparken. Plangrense mot syd og vest er satt i senter av tilstøtende veier. 4.3 Landskap og grunnforhold Terrenget i planområdet er flatt/slakt hellende mot syd. De skogkledde åssidene øst og vest for Siljanvassdraget danner innramming av det store landskapsrommet som planområdet er en del av. Grunnen i planområdet består delvis av marine avsetninger, dvs. at grunnen kan være leirholdig / ustabil. NVEs veileder , «Sikkerhet mot kvikkleireskred», begrenser (s. 22) områder der det kan være fare for områdeskred til å være «platåterreng» med høydeforskjeller på 5m eller mer, eller jevnt hellende terreng med fall brattere enn 5%.Terrenget i planområdet er nokså flatt (helning ca. 3,5%), og det er forekomst av fjell i dagen (ved Rasteparken). Planområdet vurderes derfor ikke å være skredfarlig. Fig.5 Utsnitt fra NGU s nettside - «tykk havavsetning» markert med blått Beskrivelse Detaljert reguleringsplan for del av gbn. 17/9, Siljan sentrum 4 av 15

5 4.4 Vegetasjon og naturmangfold Sørvest i planområdet står i dag et lite skogholt. Resten av arealet er opparbeidet som jordbruksareal / åkerland med unntak av kjøreveiene som tangerer planområdet i øst, sør og vest (Sentrumsveien og fv32). Miljødirektoratets kartside viser ikke registrering av utvalgte naturtyper eller rødlistearter i planområdet. Fig.6 Utsikt mot planområdet fra syd. 4.5 Eksisterende bebyggelse og virksomhet Planområdet er ubebygd. Øst for planområdet ligger Siljansenteret, som bl.a. inneholder dagligvareforretning, frisør, lensmannskontor, lokaler for NAV og voksenopplæring. Siljan sykehjem (inkl. legekontor / helsesenter) ligger like nord for planområdet. 4.6 Samferdselsanlegg Fv32 forbinder Siljan med byområdene i Grenland (og med Vestfold/Buskerud/Oslo). Fylkesveien tangerer planområdet i vest og passerer utenom/forbi kommunesenteret. Fv32 har fartsgrense 80 km/t og ÅDT 2700 (nasjonal vegdatabank 2014) på strekningen forbi planområdet. Sentrumsveien gir atkomst til arealer/funksjoner i kommunesenteret. Veien har fartsgrense 30 km/t, - og har tilknytning til fv32 både i nordre og søndre ende av sentrum. Trafikkbelastningen på Sentrumsveien vurderes som liten/moderat (det foreligger ikke tellinger / beregninger for ÅDT på Sentrumsvegen). Det er etablert bussholdeplass i nordre ende av Siljan sentrum ved ungdomsskolen / kommunehuset. Holdeplassen trafikkeres av lokalbuss (rute P7), Grenlandsekspressen (Oslo- Porsgrunn) og av skolebuss. Telemark Bilruter as krever at ny holdeplass blir etablert nærmere fv32, dersom ekspressbussen fortsatt skal stoppe i Siljan. Kjøreatkomst til sykehjemmet, til øvre del av Siljansenteret og til noen boligeiendommer nord for planområdet går i dag på en avstikker fra Sentrumsveien - langs østre grense av planområdet. Parkering for besøkende og ansatte ved Siljan sykehjemmet og parkering ved «øvre inngang» til Siljansenteret ligger i dag med tilknytning til den samme «avstikkeren». Beskrivelse Detaljert reguleringsplan for del av gbn. 17/9, Siljan sentrum 5 av 15

6 4.7 Teknisk infrastruktur Kommunalt ledningsnett for vann og avløp ligger i grunnen ved Sykehjemmet og langs kommunale veier Sentrumsveien og Saga. Fig.7 Kommunalt ledningsnett. 5. Planprosess og medvirkning 5.1 Oppstartmøte Planarbeidet ble drøftet i oppstartmøte med Siljan kommune Referat fra møtet følger vedlagt. Kommunen fokuserte i møtet spesielt på at det er av betydning at planforslaget tilpasses til kommunens egne ønsker og planer for videre sentrumsutvikling med bl.a. torgdannelse, helsehus, bibliotek og bussholdeplass. Referat fra oppstartmøtet følger vedlagt. 5.2 Varsel om oppstart av planarbeid Planvarsel ble utformet i samråd med Siljan kommune. Varsling ble gjennomført med brev til grunneiere i området, naboer, offentlige instanser, lag og organisasjoner. Det ble samtidig varslet om plansaken med annonse i lokalavis (Varden) - og på kommunal nettside. Frist for merknader ble satt til Kopi av varsel følger vedlagt. 5.3 Dialog med kommunen Det er i løpet av planprosessen gjennomført møter mellom forslagsstiller og kommune med drøfting og presentasjon av planutkast /løsninger for arealbruken i planområdet. 5.4 Dialog med Statens vegvesen og Telemark bilruter Det ble og gjennomført arbeidsmøter for å avklare hvordan ny bussholdeplass for Ekspress- og lokalbuss bør anlegges. Representanter for forslagsstiller, kommune, Telemark bilruter (Grenlandsekspressen) og Statens vegvesen deltok i møtene. Beskrivelse Detaljert reguleringsplan for del av gbn. 17/9, Siljan sentrum 6 av 15

7 6. Uttalelser til varsel om planarbeid Det er pr mottatt 8 uttalelser til planvarselet. Uttalelsene er oppsummert og kommentert nedenfor. Kopi av uttalelser følger vedlagt. 1. Fylkesmannen i Telemark, brev datert Fylkesmannen påpeker at: - arealene i sentrumsområdet må gis en effektiv arealutnyttelse, i samsvar med gjeldende nasjonale og regionale føringer / målsettinger for bærekraftig by- og tettstedsutvikling. - barn og unges interesser må ivaretas, i samsvar med gjeldende rikspolitiske retningslinjer. - planforslag skal redegjøre for ivaretakelse av naturmangfoldloven risiko- og sårbarhetsforhold av betydning skal belyses og hensyntas i planforslaget Forslagsstillers kommentar: o Planforslaget legger opp til en effektiv og bærekraftig arealbruk bl. a. ved samordning av trafikkarealer og etablering av ny bussholdeplass. Byggegrenser er satt tettest mulig på fv32, for å sikre et best mulig utbyggingspotensiale. o Planforslaget sikrer/muliggjør etablering av bilfritt torg og trygge gangforbindelser i sentrumsområdet. Planforslaget vurderes ellers ikke å berøre barn og unges interesser. o Planforslaget berører ikke naturverninteresser. Det er redegjort nærmere for dette i beskrivelsens pkt o ROS-analyse følger som vedlegg til planforslaget. 2. Statens vegvesen, brev datert SVV påpeker at byggegrense settes 20m fra senter av fv32 Lardalsveien. - SVV ønsker å bli involvert i forbindelse med etablering av ny bussholdeplass ved fv32, og minner om kommunens ansvar for forsvarlig håndtering av støyproblematikk i plansaker. Forslagsstillers kommentar: o Byggegrense langs fv32 er satt i samsvar med vegvesenets krav. o Prinsippløsning for utforming av bussholdeplass er utarbeidet i samråd med representant for SVV. Geometri for trafikkløsning og kjøremønster på / ved holdeplass er utarbeidet av veiplanlegger (Asplan Viak as) o Reguleringsbestemmelser sikrer at gjeldende retningslinje for håndtering av støy blir ivaretatt. 3. Telemark fylkeskommune, brev datert Det kreves gjennomføring av arkeologisk undersøkelse i planområdet. Meldeplikt iht. Kulturminnelovens 8 må innarbeides i reguleringsplanens fellesbestemmelser. - Det forutsettes effektiv arealutnyttelse i sentrumsområdet. - Det forutsettes etablering av ny holdeplass for Grenlandsekspressen. Forslagsstillers kommentar: Det er gjennomført arkeologisk undersøkelse i planområdet. Rapport etter undersøkelsen følger som vedlegg til planforslaget. Kulturminnevernet i TFK har pr. mail (vedlagt) bekreftet at planforslag kan legges fram for kommunal behandling uten at det er nødvendig å ta spesielle hensyn til funn (kokegroper) som ble gjort nordøst i planområdet. Meldeplikt iht. Kulturminneloven er ivaretatt i reguleringsbestemmelsene. 4. Direktoratet for mineralforvaltning, brev datert Direktoratet har ingen innvendinger til planvarselet. Beskrivelse Detaljert reguleringsplan for del av gbn. 17/9, Siljan sentrum 7 av 15

8 5. Siljan kommune, brev datert Kommunen forutsetter at planområdet, helsefunksjonene ved sykehjemmet og tilhørende parkeringsanlegg skal betjenes av èn atkomstvei. - Siljan kommune ønsker at det i tillegg til nytt forretningsbygg legges til rette for bygging av nytt kommunalt bygg med helsefunksjoner, bibliotek og kafè. - Nybygg skal sammen med eksisterende bebyggelse danne omramming av en torgdannelse. Torg skal være bilfritt, og skal også gis tilknytning til «Rasteparken». - Det forutsettes at eksisterende bilvei mot Sykehjemmet blir flyttet. - Gangforbindelser gjennom området må ivaretas og knyttes til «Torget» og «Rasteparken». - Planforslag må sikre at materialbruk og utforming av nybygg bidrar til å gjøre sentrumsområdet attraktivt. - Det må innpasses ny bussholdeplass for lokal- og ekspressbuss. Det må anlegges p- plasser for busspendlere. - Kjøreatkomst og parkeringsmulighet for planlagt utvidelse av Sykehjemmet må ivaretas. Forslagsstillers kommentar: Prinsippløsninger i planforslaget er utformet i dialog med kommuneadministrasjonen i Siljan. Planforslag med tilhørende bestemmelser og illustrasjoner dokumenterer at de hensyn kommunen fokuserer på i sin uttalelse er ivaretatt / lar seg gjennomføre. Det er i beskrivelsens pkt. 7 redegjort nærmere for dette. 6. Skagerak Energi, mail datert Nettselskapet opplyser at planlagt utbygging medfører behov for oppføring av ny nettstasjon i området. Skagerak Energi anmoder om dialog for å avklare plassering av ny nettstasjon mv. Forslagsstillers kommentar: Reguleringsbestemmelsene setter krav til at ny nettstasjon skal ha kjøreatkomst og plassering sentralt i planområdet. Bestemmelsene krever også at byggesøknad skal dokumentere at løsning for kraftforsyning /el-anlegg er godkjent av kraftselskapet. 7. Nelly Bøe Svarstad, grunneier på gbn. 17/9, brev datert Svarstad er grunneier (og er bosatt) på gbn. 17/9 og redegjør i sin uttalelse for betingelser knyttet til utvikling / utbygging av eiendommen. Betingelsene opplyses å være nedfelt i avtale / kontrakt med Svaberg Holding AS (Rose Eiendom AS). Svarstad opplyser at det i avtalen med Svaberg Holding AS er nedfelt at: o Forretningsbygg skal etableres på søndre del av eiendommen o Nybygg skal være 1etg. høye. o Areal omkring eksisterende gårdstun forutsettes opprettholdt/utviklet til boligformål. o Evt. nye veiløsninger skal ikke legges over eller inntil nordre del av eiendommen. Forslagsstillers kommentar: Føringer for framtidig arealbruk i området er i utgangspunktet definert i gjeldende arealplan. I kommuneplanens arealdel (vedtatt ) er søndre del av gbn. 17/9 disponert som byggeområde for forretning / bolig, og nordre del av eiendommen er vedtatt nyttet som byggeområde for offentlig virksomhet. Det er dermed et misforhold mellom grunneiers ønske / avtalt arealbruk og gjeldende arealplan / kommunens planer for eiendommen. Foreliggende planforslag viser offentlige trafikkområder og bygge- og anleggsområder for «sentrumsformål». Den foreslåtte arealbruken er i samsvar med nylig vedtatt arealdel i Siljan kommune. Beskrivelse Detaljert reguleringsplan for del av gbn. 17/9, Siljan sentrum 8 av 15

9 8. NVE, mail datert Norges Energi- og Vassdragsdirektorat opplyser at de ikke har særskilte opplysninger om planområdet (mht. sitt forvaltningsområde vassdrag, energianlegg, flom, skredfare). Det vises til sjekkliste som følger vedlagt til uttalelsen fra NVE. Forslagsstillers kommentar: Kart på NGU s nettside viser at grunnen i planområdet består av «tykk havavsetning» noe som indikerer at grunnen i området kan være leirholdig/ustabil. NVEs veileder , «Sikkerhet mot kvikkleireskred», begrenser (s. 22) områder der det kan være fare for områdeskred til å være «platåterreng» med høydeforskjeller på 5m eller mer, eller jevnt hellende terreng med fall brattere enn 5%. Terrenget i området er nokså flatt (helning ca. 3,5%), og det er forekomst av fjell i dagen (ved Rasteparken). Planområdet vurderes derfor ikke å være skredfarlig. I bestemmelser til planforslaget er det satt krav til at grunnforhold og fundamenteringsløsninger for bygninger og anlegg skal dokumenteres i forbindelse med byggesøknad. Beskrivelse Detaljert reguleringsplan for del av gbn. 17/9, Siljan sentrum 9 av 15

10 7. Reguleringsforslaget 7.1 Planforslaget Planforslaget er kalt: Detaljert reguleringsplan for del av gbn. 17/9, Siljan Sentrum. Planområdets avgrensing er vist på plankartet. Planforslaget består av : 1. Plankart i målestokk 1:1000, Reguleringsbestemmelser, Planbeskrivelse, Illustrasjonsplan, ROS-analyse, Reguleringsplanens hensikt Reguleringsplan er utarbeidet for å legge til rette for etablering av ny dagligvareforretning og sentrumsfunksjoner med tilhørende anlegg på søndre del av gbn. 17/9. Reguleringsplanen legger samtidig til rette for en helhetlig arealbruk og utvikling i og omkring planområdet: o ny atkomstvei, som også skal betjene Siljan sykehjem. o holdeplass for ekspress- og rutebuss, med tilhørende «pendlerparkering» o bilfritt torg og sammenhengende gangforbindelser o videre bygging / utvikling av sentrumsfunksjoner 7.3 Planlagt arealbruk - reguleringsformål Planforslaget inneholder følgende reguleringsformål : 1. Bebyggelse og anlegg - pbl : - sentrumsformål S1 - S3 * 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - pbl : - offentlig torg o_t1 - offentlig kjørevei o_v1 o_v3 - offentlig gangareal o_g1 o_g2 - offentlig holdeplass for buss o_h1 - offentlig trasè for kollektivtrafikk o_k1 - annen veigrunn, grøntanlegg o_avg1 o_avg3 3. Hensynssoner - pbl 12.6 c : - sikringssone, frisikt H140 * Det kan tillates arealbruk forretning, privat og offentlig tjenesteyting, kontor, hotell / overnatting, bevertning, parkering og boligbebyggelse i byggeområder S1 S3. Bygninger skal inneholde publikumsrettet virksomhet på inngangs-/gateplan. 7.4 Kvalitetskrav - utforming av bebyggelse og utomhusareal, områder S1 S3 Planområdet har en eksponert beliggenhet inntil fylkesvei 32, nær søndre innkjøring mot Siljan sentrum. Reguleringsbestemmelsene setter derfor krav til at det skal legges spesiell vekt på at bygninger og tilhørende anlegg utformes med høy arkitektonisk kvalitet. Nybygg skal gis moderne fasadeutforming og formspråk, med variert volumoppbygging, og med variert materialbruk i fasader. Beskrivelse Detaljert reguleringsplan for del av gbn. 17/9, Siljan sentrum 10 av 15

11 Utomhusareal i byggeområdene skal gis parkmessig opparbeiding, og harmonisk tilpasning til torg og tilstøtende veiareal. Varelevering, avfallscontainere, overdekninger etc. skal integreres i bygning eller på annen måte skjermes, slik at disse funksjonene framstår tilpasset og tiltalende sammen med områdets øvrige bebyggelse og anlegg. 7.5 Strukturering av bebyggelsen, områder S1 og S2. Bebyggelsen i områder S1 og S2 skal utformes og plasseres slik at den på en god måte bidrar til å omslutte og vitalisere planlagt torg i område T1 : o o o o I områder S1 og S2 skal minimum 1/3 av fasade mot torg T1 plasseres i regulert formålsgrense mot torget. Bygg i område S2 skal bygges med overdekning eller utkragning over del av torgareal T1. Overdekket uteareal skal tilrettelegges for utendørs opphold. Hovedinngang til nybygg skal også være eksponert mot torget. Fasader mot torg skal ha minimum 8m lang, sammenhengende glassfasade som eksponerer virksomheten i bygget - med glassfelt fra torgnivå til minimum 2 meters høyde innslag av glassfelt / vinduspartier. 7.6 Arealutnyttelse, områder S1-S3 Reguleringsbestemmelsene krever at bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrenser angitt på plankart og innenfor maksimumsgrenser for arealutnyttelse (BYA) som også er angitt på plankartet. Parkeringsplasser skal medregnes i bebygd areal (BYA), og kan anlegges utenfor regulerte byggegrenser. Max. % BYA i byggeområdene er satt med henblikk på at planområdet skal utnyttes effektivt. Planforslaget gir et utbyggingspotensiale som er noe større enn den utnyttelsen som er vist på vedlagt illustrasjonsplan: område % BYA / m2, illustrert max % BYA / m2, planforslag S1 65 / / S2 43 / / 830 S3 25 / / Byggehøyder, områder S1 S3 I områder S1, S2 og S3 er maksimalt tillatt gesims- og mønehøyde for nybygg satt til 12m høyde over terrengnivå omkring bygg. Dette gir rom for etablering av inntil 3 etg. høye bygg med takform / volum som kan bidra til å markere stedet / sentrumsområdet. Reguleringsbestemmelser setter krav til at det i forbindelse med byggesøknad skal dokumenteres torgareal T1 sikres tilfredsstillende solforhold. Planforslaget legger ikke føringer for takform på nybygg, selv om det er naturlig å anta at nybygg (som sannsynligvis vil ha nokså stor grunnflate) vil gis flate eller slakt hellende takformer. Beskrivelse Detaljert reguleringsplan for del av gbn. 17/9, Siljan sentrum 11 av 15

12 7.8 Samferdselsanlegg Prinsipp for trafikkavvikling / regulering av samferdselsanlegg er utformet i samsvar med føringer/ innspill gitt fra kommunen. Reguleringsbestemmelsene åpner for at mindre justeringer / tilpasninger av de kommunale trafikkområdenes avgrensing og linjeføring kan tillates av kommunen, dersom videre prosjektering avdekker at dette er ønskelig Torg, område T1 Regulert torgareal skal tilrettelegges for lek og opphold, og skal være bilfritt. Torget skal ha gangforbindelse med Rasteparken, som ligger syd for Siljansenteret. Det kan tillates at virksomheter i tilstøtende byggeområder nytter del av torget til bevertning, salg, utstilling etc Kjørevei, område o_v1 Området skal opprettholdes som del av fv32. Eventuelle justeringer / tilpasninger for ny avkjørsel fra område o_v4 skal godkjennes av Statens vegvesen Kjørevei, område o_v2 Området skal opprettholdes som del av kommunal vei Sentrumsvegen, slik det framgår av plankart. Mindre justeringer / tilpasninger for etablering av ny atkomstvei o_v3 kan tillates. Planforslaget åpner for å justere veiføring inntil grense mot Rasteparken, hvis dette viser seg hensiktsmessig Kjørevei, område o_v3 Området skal opparbeides som vist på plankart, og nyttes som ny, framtidig kommunal adkomstvei. Det kan tillates etappevis etablering av veien. Veien kan i påvente av utbygging av området anlegges midlertidig over område S Trasè for kollektivtrafikk, område o_k1 Området skal være offentlig trafikkareal, og skal kun nyttes som kjøreareal for buss. Området skal være enveiskjørt, slik det framgår av plankartet. Prosjektert løsning av o_k1 skal også godkjennes av Statens vegvesen Holdeplass, område o_h1 Området skal opparbeides som vist på plankart, og nyttes som areal for av- og påstigning for bussreisende. Holdeplassen skal være offentlig, og skal utformes slik at den kan betjene to busser samtidig. Det skal oppføres leskur / overdekning og parkeringsplasser for sykkel i området. Området skal opparbeides og beplantes slik at holdeplassen framstår som et tiltalende oppholds- og ventested for bussreisende Gangareal, områder o_g1 og o_g2 Områdene skal opparbeides med fast dekke, og gi gangforbindelse mellom torg i område o_t1 og holdeplass i område o_h Annen veigrunn, områder o_avg1 o_avg3 Områdene skal opprettholdes som annen offentlig veigrunn, med avgrensing som vist på plankart. Områder AVG1 og AVG2 skal opparbeides/tilplantes med trevegetasjon for å danne en tiltalende «grønn innramming / buffer» omkring sentrumsområdet. Dersom arealene opparbeides med oppstammete furutrær vil det samtidig være uproblematisk å opprettholde gode siktforhold ved kryss / avkjørsler og forretnings-/sentrumsområdet vil gis nødvendig eksponering mot hovedvei. Beskrivelse Detaljert reguleringsplan for del av gbn. 17/9, Siljan sentrum 12 av 15

13 7.9 Teknisk infrastruktur VA Gjennom dialog / avklaringer med Siljan kommune er det stadfestet at tilknytning til det eksisterende kommunale vann- og avløpsnettet ikke ser ut til å være spesielt utfordrende. Reguleringsbestemmelsene krever i forbindelse med byggesaksbehandling utarbeidelse av teknisk plan som dokumenterer løsning for nye VA-anlegg, inklusive overvannshåndtering og flomveier Kraftforsyning / elektriske anlegg Planlagt utbygging medfører behov for oppføring av ny nettstasjon. Reguleringsbestemmelser krever at nettstasjonen skal gis kjøreatkomst og plassering sentralt i planområdet. Plasseringen skal dokumenteres i teknisk plan som presenteres i forbindelse med byggesaksbehandling. Teknisk plan skal utformes i samråd med kraftselskapet, og skal også vise trasèer for kabelgrøfter, samt plassering av gatelys og andre elektriske anlegg. Løsning for kraftforsyning skal godkjennes av kraftselskapet (Skagerak Energi) Sikringssoner for frisikt, H140 Frisiktsoner er dimensjonert i samsvar med gjeldende krav (SVV/Håndbok N-100), og vises på plankart. Krav til frisikt er nedfelt i bestemmelser Barn og unges interesser Barn og unges interesser vurderes å være godt ivaretatt i planforslaget: o Trygge gang- og sykkelforbindelser mellom planområdet og omgivelsene etableres/opprettholdes. o Regulert torgareal skal være uten biltrafikk og skal gis opparbeiding som egner seg til lek og opphold for barn og unge. o Ny bussholdeplass med trafikksikker gangatkomst blir etablert vest i planområdet Kulturverninteresser I forbindelse med arkeologisk undersøkelse ble det gjort funn av «kokegroper» i nordøstre del av planområdet. Kulturminnevernet i TFK har senere bekreftet at det ikke settes krav til at planforslag utformes med spesielle hensyn / tilpasning til funnene som er gjort. Rapport etter den arkeologiske undersøkelsen følger som vedlegg til planforslaget, sammen med mail som bekrefter at kokegroper ikke må hensyntas i reguleringsarbeidet. Hensyn til meldeplikt etter Kulturminnelovens 8 er ivaretatt i reguleringsbestemmelsene Naturmangfold / naturverninteresser Foreliggende planforslag er etter forslagsstillers oppfatning utformet i samsvar med 8-12 i naturmangfoldloven, som kreves lagt til grunn for planarbeid / utforming av planforslaget. Temaet er vurdert på følgende måte: 8 Kunnskapsgrunnlag Miljødirektoratets kartside viser ikke registrering av utvalgte naturtyper eller rødlistearter i planområdet. Siljan kommune har disponert området til utbygging i gjeldende kommuneplan. Beskrivelse Detaljert reguleringsplan for del av gbn. 17/9, Siljan sentrum 13 av 15

14 9 Føre var - prinsipp Planområdet har utstrekning ca. 12daa. Disse arealene er opparbeidet som trafikkareal - eller de er jordbruksareal som jevnlig blir omrørt / endevendt (pløyd), og antas dermed å ha begrenset interesse mht. artsmangfold. Muligheten for at planforslaget medfører (ukjente) negative konsekvenser mht. biologisk mangfold vurderes som liten. 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning Planlagt utbygging berører ikke kjente rødlistearter eller utvalgte naturtyper. «Arealbeslag» som følger av utbyggingen er beskjedent (jfr. 9). Planlagt utbygging vurderes heller ikke å medføre negative konsekvenser for naturmangfoldet utenfor/i nærheten av planområdet. 11 Kostnader ved miljøforringelse Planforslaget medfører etter forslagsstillers vurdering ikke miljøforringelse. 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder Det forutsettes at planlagt utbygging/anlegg skal gjennomføres på en måte som heller ikke medfører negative konsekvenser for naturområder og naturmangfoldet omkring planområdet Land- / jordbruksinteresser Planområdet er gjennom kommuneplanens arealdel vedtatt disponert til utbygging. Planområdet grenser til etablerte / planlagte byggeområder mot nord og øst. I vest og syd opparbeides vegetasjonsbuffer mot vei og jordbruksareal på motsatt side av vei. Planforslaget vurderes derfor ikke å komme i konflikt med jordbruksinteresser i nærheten av planområdet Konsekvenser for Siljansenteret og Sykehjemmet Planforslaget legger til rette for utvidelse av forretningstilbud / sentrumsfunksjoner i Siljan sentrum og med dette også en konkurranseutsetting av nåværende virksomhet i Siljansenteret. Samtidig vil en styrking av forretnings- og tjenestetilbudet i Siljan sentrum kunne bidra til å skape økt kundetrafikk / attraktivitet. Planforslaget er basert på at det skal etableres ny kjøreadkomst til Sykehjemmet. Planforslaget sikrer samtidig at atkomst til «øvre plan i Siljansenteret» kan opprettholdes. Adkomst til nedre plan i Siljansenteret (som er atkomst til nåværende dagligvareforretning) blir ikke berørt Støy Reguleringsbestemmelsene krever at det ved byggesøknad skal dokumenteres at støynivå i bygg og uteoppholdsareal er i samsvar med grenseverdier gitt i gjeldende retningslinje, T Terrengstabilitet Grunnen i planområdet kan være leirholdig og dermed utfordrende mht. fundamentering. Grunnen vurderes ikke som rasfarlig jfr. pkt Reguleringsbestemmelsene krever at geoteknisk ekspertise skal involveres i prosjektering av løsninger for fundamentering av nybygg. Beskrivelse Detaljert reguleringsplan for del av gbn. 17/9, Siljan sentrum 14 av 15

15 7.18 Krav til rekkefølge og dokumentasjon Planforslaget stiller i tillegg følgende rekkefølge- og dokumentasjonskrav: Rekkefølgekrav o Situasjonsplan - Før det gis rammetillatelse skal det foreligge godkjent situasjonsplan. o Støyvurdering Før det gis rammetillatelse skal det dokumenteres at tiltak er i samsvar med grenseverdier gitt i gjeldende retningslinje for støy. o Teknisk plan Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak i planområdet skal det foreligge godkjent teknisk plan. o Fundamentering Før det gis igangsettingstillatelse for skal det foreligge geoteknisk vurdering. o Utomhusareal - Før det gis ferdigattest for nybygg skal tilhørende utomhusareal og kjøreadkomst være opparbeidet som vist på situasjonsplan. Ved ferdigstillelse vinterstid tillates utsettelse av planting/tilsåing til påfølgende vår. o Adkomstvei - Før bygge-/anleggsarbeid i områder S1, S2 eller S3 igangsettes, skal ny adkomstvei til sykehjemmet være opparbeidet Dokumentasjonskrav o Situasjonsplan - Ved byggesøknad kreves utarbeidelse av situasjonsplan i samsvar med krav i Grenlandsstandarden. o Tekniske anlegg - Ved byggesøknad skal løsninger for vann- og avløp, overvannshåndtering, flomveier, strømforsyning og annen teknisk infrastruktur for boligene i planområdet være godkjent. Løsninger for kraftforsyning og gatebelysning skal være godkjent av kraftselskapet. o Geoteknisk vurdering skal gi nødvendige føringer for prosjektering av fundamentering for bygg og trafikkarealer. Geoteknisk kompetanse skal involveres i utarbeidelse av vurderingen. 8. Risiko og sårbarhet Vurdering av risiko og sårbarhet i planområdet / som følge av planforslaget er dokumentert i vedlagt ROS-analyse, datert Vurdering av planforslaget Hovedgrep som er gjort i planforslaget kan oppsummeres med følgende: 1. Tilrettelegging for ny forretnings- / næringsvirksomhet og bosetting i kommunesenteret i samsvar med arealbruk vist i nylig revidert kommuneplan. 2. Ny samordnet og trygg trafikkløsning for både gående og kjørende. 3. Etablering av ny bussholdeplass med sentral beliggenhet. 10. Vedlegg 1. Illustrasjonsplan, Referat fra oppstartmøte Varselbrev, annonse, adresseliste og merknader til varsel om oppstart av planarbeid 4. Rapport + uttalelse fra TFK, kulturminner 5. ROS-analyse, Sjekkliste for planlegging Grenlandsstandarden, Arkitektkontoret Børve og Borchsenius AS - Porsgrunn, Beskrivelse Detaljert reguleringsplan for del av gbn. 17/9, Siljan sentrum 15 av 15

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. 1. Innledning sid. 2. 2. Planområdet, eksisterende forhold sid.

Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. 1. Innledning sid. 2. 2. Planområdet, eksisterende forhold sid. Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. Innhold: 1. Innledning sid. 2 2. Planområdet, eksisterende forhold sid. 2 3. Planforslaget sid. 3 4. Risiko og sårbarhetsanalyse sid. 10

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER bok 1 plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 :PLANFORSLAG planforslag for Lura Bydelssenter utarbeidet av arc arkitekter

Detaljer

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 1. FORORD 1 ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 DETALJREGULERINGSPLAN GANG OG SYKKELVEI FRA MELBY TIL EGGET PLANBESKRIVELSE 1. FORORD 2 1. FORORD 1.1 Bakgrunn for saken: I februar 2013 ble oppstart av reguleringsarbeid

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS Forslag til områderegulering med konsekvensutredning Arkitektene Astrup og Hellern AS Grindaker AS Landskapsarkitekter Norconsult AS Rev 02, - 04.11.2011

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 SANDNES KOMMUNE, PLAN NR. 2014108 Planforslaget sett fra sørvest Planforslaget sett fra nordvest 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Planprosessen

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18)

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) FLEKKEFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) Figur: Illustrasjon Indrevollen (Sett fra Sør-Vest) Oppdragets navn: INDREVOLLEN, SIRA Gnr/Bnr:140/18,108,99og

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST PlanID.: 01061085 P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST DATO: 24.09.2014, sist revidert 09.03.2015 1 I nnholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...... 1 2 Innhold...... 3 3 Bakgrunn...

Detaljer

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A Oppdragsgiver Svein Peder Abrahamsen Rapporttype Planbeskrivelse 2013-01-23 D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A ( PLAN-I D: 01110106) PLAN BESKRI VELSE PLANBESKRIVELSE 2 (28) Oppdragsnr.: 2120072 Oppdragsnavn:

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer