DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM"

Transkript

1 DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM PLANBESKRIVELSE forslag Bakgrunn Planforslag fremmes på vegne av Rose Eiendom AS. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for etablering av nytt forretningsbygg med dagligvareforretning / sentrumsfunksjoner på del av eiendommen gbn. 17/9 i Siljan sentrum. Det skal samtidig legges til rette for en videre helhetlig utvikling og utbygging av sentrumsfunksjoner, trafikkanlegg og bussholdeplass i området. Planforslaget er utarbeidet av arkitektkontoret Børve og Borchsenius AS. Fig. 1 planområdets beliggenhet i Siljan sentrum Beskrivelse Detaljert reguleringsplan for del av gbn. 17/9, Siljan sentrum 1 av 15

2 2. Planstatus 2.1 Kommuneplanens arealdel I nylig revidert arealdel til kommuneplanen (vedtatt ) er planområdet disponert til arealbruk «bygge-/anleggsområde for sentrumsformål». Planområdet grenser inntil områder for offentlig tjenesteyting i nordøst (planlagt/framtidig) og eksisterende forretningsområde (Siljansenteret) og friområde (Rasteparken) i sørøst. Areal sørvest og nordvest for planområdet er i kommuneplanen disponert som LNF-områder. Fig.2 Utsnitt fra gjeldende arealdel til kommuneplanen 2.2 Gjeldende reguleringsplan Gjeldende reguleringsplan for området er plan 22 - «Endring for del av Siljan sentrum, vedtatt ». Planen viser jord- og skogbruksområde i planområdet. Siljan kommune har varslet oppstart av arbeid med områdeplan for hele sentrumsområdet. Dette planarbeidet er stilt i bero inntil videre. Fig.3 Utsnitt fra gjeldende reguleringsplaner Beskrivelse Detaljert reguleringsplan for del av gbn. 17/9, Siljan sentrum 2 av 15

3 3. Eiendomsforhold Gbn. 17/9 (hoveddel av planområdet) eies av Nelly K. Bøe Svarstad. Gbn. 17/215, 17/216 og 17/266 er kommunal veigrunn (del av Sentrumsveien). Gbn. 700/1 eies av Telemark fylkeskommune (del av fv32, Heivannsveien/Lardalsveien). Fig.4 Eiendomskart med markering av plangrense. Beskrivelse Detaljert reguleringsplan for del av gbn. 17/9, Siljan sentrum 3 av 15

4 4. Beskrivelse av planområdet 4.1 Beliggenhet Planområdet ligger i sentrum av Siljan kommune der hovedveiforbindelser og Siljanvassdraget møtes. Kommuneadministrasjon, ungdomsskole, sykehjem, dagligvareforretning og bensinstasjon er blant virksomheter/tilbud som er etablert i kommunesenteret. Planområdet ligger eksponert mot fv32 og har kort / enkel veiforbindelse til fylkesveien. 4.2 Utstrekning Planområdet har en utstrekning på ca. 12,5daa. Plangrense mot nord tilsvarer kommuneplanens grense mellom «forretning/sentrumsformål» og «offentlig byggeområde». Plangrense i øst er satt i eiendomsgrense mot Siljansenteret / inntil Rasteparken. Plangrense mot syd og vest er satt i senter av tilstøtende veier. 4.3 Landskap og grunnforhold Terrenget i planområdet er flatt/slakt hellende mot syd. De skogkledde åssidene øst og vest for Siljanvassdraget danner innramming av det store landskapsrommet som planområdet er en del av. Grunnen i planområdet består delvis av marine avsetninger, dvs. at grunnen kan være leirholdig / ustabil. NVEs veileder , «Sikkerhet mot kvikkleireskred», begrenser (s. 22) områder der det kan være fare for områdeskred til å være «platåterreng» med høydeforskjeller på 5m eller mer, eller jevnt hellende terreng med fall brattere enn 5%.Terrenget i planområdet er nokså flatt (helning ca. 3,5%), og det er forekomst av fjell i dagen (ved Rasteparken). Planområdet vurderes derfor ikke å være skredfarlig. Fig.5 Utsnitt fra NGU s nettside - «tykk havavsetning» markert med blått Beskrivelse Detaljert reguleringsplan for del av gbn. 17/9, Siljan sentrum 4 av 15

5 4.4 Vegetasjon og naturmangfold Sørvest i planområdet står i dag et lite skogholt. Resten av arealet er opparbeidet som jordbruksareal / åkerland med unntak av kjøreveiene som tangerer planområdet i øst, sør og vest (Sentrumsveien og fv32). Miljødirektoratets kartside viser ikke registrering av utvalgte naturtyper eller rødlistearter i planområdet. Fig.6 Utsikt mot planområdet fra syd. 4.5 Eksisterende bebyggelse og virksomhet Planområdet er ubebygd. Øst for planområdet ligger Siljansenteret, som bl.a. inneholder dagligvareforretning, frisør, lensmannskontor, lokaler for NAV og voksenopplæring. Siljan sykehjem (inkl. legekontor / helsesenter) ligger like nord for planområdet. 4.6 Samferdselsanlegg Fv32 forbinder Siljan med byområdene i Grenland (og med Vestfold/Buskerud/Oslo). Fylkesveien tangerer planområdet i vest og passerer utenom/forbi kommunesenteret. Fv32 har fartsgrense 80 km/t og ÅDT 2700 (nasjonal vegdatabank 2014) på strekningen forbi planområdet. Sentrumsveien gir atkomst til arealer/funksjoner i kommunesenteret. Veien har fartsgrense 30 km/t, - og har tilknytning til fv32 både i nordre og søndre ende av sentrum. Trafikkbelastningen på Sentrumsveien vurderes som liten/moderat (det foreligger ikke tellinger / beregninger for ÅDT på Sentrumsvegen). Det er etablert bussholdeplass i nordre ende av Siljan sentrum ved ungdomsskolen / kommunehuset. Holdeplassen trafikkeres av lokalbuss (rute P7), Grenlandsekspressen (Oslo- Porsgrunn) og av skolebuss. Telemark Bilruter as krever at ny holdeplass blir etablert nærmere fv32, dersom ekspressbussen fortsatt skal stoppe i Siljan. Kjøreatkomst til sykehjemmet, til øvre del av Siljansenteret og til noen boligeiendommer nord for planområdet går i dag på en avstikker fra Sentrumsveien - langs østre grense av planområdet. Parkering for besøkende og ansatte ved Siljan sykehjemmet og parkering ved «øvre inngang» til Siljansenteret ligger i dag med tilknytning til den samme «avstikkeren». Beskrivelse Detaljert reguleringsplan for del av gbn. 17/9, Siljan sentrum 5 av 15

6 4.7 Teknisk infrastruktur Kommunalt ledningsnett for vann og avløp ligger i grunnen ved Sykehjemmet og langs kommunale veier Sentrumsveien og Saga. Fig.7 Kommunalt ledningsnett. 5. Planprosess og medvirkning 5.1 Oppstartmøte Planarbeidet ble drøftet i oppstartmøte med Siljan kommune Referat fra møtet følger vedlagt. Kommunen fokuserte i møtet spesielt på at det er av betydning at planforslaget tilpasses til kommunens egne ønsker og planer for videre sentrumsutvikling med bl.a. torgdannelse, helsehus, bibliotek og bussholdeplass. Referat fra oppstartmøtet følger vedlagt. 5.2 Varsel om oppstart av planarbeid Planvarsel ble utformet i samråd med Siljan kommune. Varsling ble gjennomført med brev til grunneiere i området, naboer, offentlige instanser, lag og organisasjoner. Det ble samtidig varslet om plansaken med annonse i lokalavis (Varden) - og på kommunal nettside. Frist for merknader ble satt til Kopi av varsel følger vedlagt. 5.3 Dialog med kommunen Det er i løpet av planprosessen gjennomført møter mellom forslagsstiller og kommune med drøfting og presentasjon av planutkast /løsninger for arealbruken i planområdet. 5.4 Dialog med Statens vegvesen og Telemark bilruter Det ble og gjennomført arbeidsmøter for å avklare hvordan ny bussholdeplass for Ekspress- og lokalbuss bør anlegges. Representanter for forslagsstiller, kommune, Telemark bilruter (Grenlandsekspressen) og Statens vegvesen deltok i møtene. Beskrivelse Detaljert reguleringsplan for del av gbn. 17/9, Siljan sentrum 6 av 15

7 6. Uttalelser til varsel om planarbeid Det er pr mottatt 8 uttalelser til planvarselet. Uttalelsene er oppsummert og kommentert nedenfor. Kopi av uttalelser følger vedlagt. 1. Fylkesmannen i Telemark, brev datert Fylkesmannen påpeker at: - arealene i sentrumsområdet må gis en effektiv arealutnyttelse, i samsvar med gjeldende nasjonale og regionale føringer / målsettinger for bærekraftig by- og tettstedsutvikling. - barn og unges interesser må ivaretas, i samsvar med gjeldende rikspolitiske retningslinjer. - planforslag skal redegjøre for ivaretakelse av naturmangfoldloven risiko- og sårbarhetsforhold av betydning skal belyses og hensyntas i planforslaget Forslagsstillers kommentar: o Planforslaget legger opp til en effektiv og bærekraftig arealbruk bl. a. ved samordning av trafikkarealer og etablering av ny bussholdeplass. Byggegrenser er satt tettest mulig på fv32, for å sikre et best mulig utbyggingspotensiale. o Planforslaget sikrer/muliggjør etablering av bilfritt torg og trygge gangforbindelser i sentrumsområdet. Planforslaget vurderes ellers ikke å berøre barn og unges interesser. o Planforslaget berører ikke naturverninteresser. Det er redegjort nærmere for dette i beskrivelsens pkt o ROS-analyse følger som vedlegg til planforslaget. 2. Statens vegvesen, brev datert SVV påpeker at byggegrense settes 20m fra senter av fv32 Lardalsveien. - SVV ønsker å bli involvert i forbindelse med etablering av ny bussholdeplass ved fv32, og minner om kommunens ansvar for forsvarlig håndtering av støyproblematikk i plansaker. Forslagsstillers kommentar: o Byggegrense langs fv32 er satt i samsvar med vegvesenets krav. o Prinsippløsning for utforming av bussholdeplass er utarbeidet i samråd med representant for SVV. Geometri for trafikkløsning og kjøremønster på / ved holdeplass er utarbeidet av veiplanlegger (Asplan Viak as) o Reguleringsbestemmelser sikrer at gjeldende retningslinje for håndtering av støy blir ivaretatt. 3. Telemark fylkeskommune, brev datert Det kreves gjennomføring av arkeologisk undersøkelse i planområdet. Meldeplikt iht. Kulturminnelovens 8 må innarbeides i reguleringsplanens fellesbestemmelser. - Det forutsettes effektiv arealutnyttelse i sentrumsområdet. - Det forutsettes etablering av ny holdeplass for Grenlandsekspressen. Forslagsstillers kommentar: Det er gjennomført arkeologisk undersøkelse i planområdet. Rapport etter undersøkelsen følger som vedlegg til planforslaget. Kulturminnevernet i TFK har pr. mail (vedlagt) bekreftet at planforslag kan legges fram for kommunal behandling uten at det er nødvendig å ta spesielle hensyn til funn (kokegroper) som ble gjort nordøst i planområdet. Meldeplikt iht. Kulturminneloven er ivaretatt i reguleringsbestemmelsene. 4. Direktoratet for mineralforvaltning, brev datert Direktoratet har ingen innvendinger til planvarselet. Beskrivelse Detaljert reguleringsplan for del av gbn. 17/9, Siljan sentrum 7 av 15

8 5. Siljan kommune, brev datert Kommunen forutsetter at planområdet, helsefunksjonene ved sykehjemmet og tilhørende parkeringsanlegg skal betjenes av èn atkomstvei. - Siljan kommune ønsker at det i tillegg til nytt forretningsbygg legges til rette for bygging av nytt kommunalt bygg med helsefunksjoner, bibliotek og kafè. - Nybygg skal sammen med eksisterende bebyggelse danne omramming av en torgdannelse. Torg skal være bilfritt, og skal også gis tilknytning til «Rasteparken». - Det forutsettes at eksisterende bilvei mot Sykehjemmet blir flyttet. - Gangforbindelser gjennom området må ivaretas og knyttes til «Torget» og «Rasteparken». - Planforslag må sikre at materialbruk og utforming av nybygg bidrar til å gjøre sentrumsområdet attraktivt. - Det må innpasses ny bussholdeplass for lokal- og ekspressbuss. Det må anlegges p- plasser for busspendlere. - Kjøreatkomst og parkeringsmulighet for planlagt utvidelse av Sykehjemmet må ivaretas. Forslagsstillers kommentar: Prinsippløsninger i planforslaget er utformet i dialog med kommuneadministrasjonen i Siljan. Planforslag med tilhørende bestemmelser og illustrasjoner dokumenterer at de hensyn kommunen fokuserer på i sin uttalelse er ivaretatt / lar seg gjennomføre. Det er i beskrivelsens pkt. 7 redegjort nærmere for dette. 6. Skagerak Energi, mail datert Nettselskapet opplyser at planlagt utbygging medfører behov for oppføring av ny nettstasjon i området. Skagerak Energi anmoder om dialog for å avklare plassering av ny nettstasjon mv. Forslagsstillers kommentar: Reguleringsbestemmelsene setter krav til at ny nettstasjon skal ha kjøreatkomst og plassering sentralt i planområdet. Bestemmelsene krever også at byggesøknad skal dokumentere at løsning for kraftforsyning /el-anlegg er godkjent av kraftselskapet. 7. Nelly Bøe Svarstad, grunneier på gbn. 17/9, brev datert Svarstad er grunneier (og er bosatt) på gbn. 17/9 og redegjør i sin uttalelse for betingelser knyttet til utvikling / utbygging av eiendommen. Betingelsene opplyses å være nedfelt i avtale / kontrakt med Svaberg Holding AS (Rose Eiendom AS). Svarstad opplyser at det i avtalen med Svaberg Holding AS er nedfelt at: o Forretningsbygg skal etableres på søndre del av eiendommen o Nybygg skal være 1etg. høye. o Areal omkring eksisterende gårdstun forutsettes opprettholdt/utviklet til boligformål. o Evt. nye veiløsninger skal ikke legges over eller inntil nordre del av eiendommen. Forslagsstillers kommentar: Føringer for framtidig arealbruk i området er i utgangspunktet definert i gjeldende arealplan. I kommuneplanens arealdel (vedtatt ) er søndre del av gbn. 17/9 disponert som byggeområde for forretning / bolig, og nordre del av eiendommen er vedtatt nyttet som byggeområde for offentlig virksomhet. Det er dermed et misforhold mellom grunneiers ønske / avtalt arealbruk og gjeldende arealplan / kommunens planer for eiendommen. Foreliggende planforslag viser offentlige trafikkområder og bygge- og anleggsområder for «sentrumsformål». Den foreslåtte arealbruken er i samsvar med nylig vedtatt arealdel i Siljan kommune. Beskrivelse Detaljert reguleringsplan for del av gbn. 17/9, Siljan sentrum 8 av 15

9 8. NVE, mail datert Norges Energi- og Vassdragsdirektorat opplyser at de ikke har særskilte opplysninger om planområdet (mht. sitt forvaltningsområde vassdrag, energianlegg, flom, skredfare). Det vises til sjekkliste som følger vedlagt til uttalelsen fra NVE. Forslagsstillers kommentar: Kart på NGU s nettside viser at grunnen i planområdet består av «tykk havavsetning» noe som indikerer at grunnen i området kan være leirholdig/ustabil. NVEs veileder , «Sikkerhet mot kvikkleireskred», begrenser (s. 22) områder der det kan være fare for områdeskred til å være «platåterreng» med høydeforskjeller på 5m eller mer, eller jevnt hellende terreng med fall brattere enn 5%. Terrenget i området er nokså flatt (helning ca. 3,5%), og det er forekomst av fjell i dagen (ved Rasteparken). Planområdet vurderes derfor ikke å være skredfarlig. I bestemmelser til planforslaget er det satt krav til at grunnforhold og fundamenteringsløsninger for bygninger og anlegg skal dokumenteres i forbindelse med byggesøknad. Beskrivelse Detaljert reguleringsplan for del av gbn. 17/9, Siljan sentrum 9 av 15

10 7. Reguleringsforslaget 7.1 Planforslaget Planforslaget er kalt: Detaljert reguleringsplan for del av gbn. 17/9, Siljan Sentrum. Planområdets avgrensing er vist på plankartet. Planforslaget består av : 1. Plankart i målestokk 1:1000, Reguleringsbestemmelser, Planbeskrivelse, Illustrasjonsplan, ROS-analyse, Reguleringsplanens hensikt Reguleringsplan er utarbeidet for å legge til rette for etablering av ny dagligvareforretning og sentrumsfunksjoner med tilhørende anlegg på søndre del av gbn. 17/9. Reguleringsplanen legger samtidig til rette for en helhetlig arealbruk og utvikling i og omkring planområdet: o ny atkomstvei, som også skal betjene Siljan sykehjem. o holdeplass for ekspress- og rutebuss, med tilhørende «pendlerparkering» o bilfritt torg og sammenhengende gangforbindelser o videre bygging / utvikling av sentrumsfunksjoner 7.3 Planlagt arealbruk - reguleringsformål Planforslaget inneholder følgende reguleringsformål : 1. Bebyggelse og anlegg - pbl : - sentrumsformål S1 - S3 * 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - pbl : - offentlig torg o_t1 - offentlig kjørevei o_v1 o_v3 - offentlig gangareal o_g1 o_g2 - offentlig holdeplass for buss o_h1 - offentlig trasè for kollektivtrafikk o_k1 - annen veigrunn, grøntanlegg o_avg1 o_avg3 3. Hensynssoner - pbl 12.6 c : - sikringssone, frisikt H140 * Det kan tillates arealbruk forretning, privat og offentlig tjenesteyting, kontor, hotell / overnatting, bevertning, parkering og boligbebyggelse i byggeområder S1 S3. Bygninger skal inneholde publikumsrettet virksomhet på inngangs-/gateplan. 7.4 Kvalitetskrav - utforming av bebyggelse og utomhusareal, områder S1 S3 Planområdet har en eksponert beliggenhet inntil fylkesvei 32, nær søndre innkjøring mot Siljan sentrum. Reguleringsbestemmelsene setter derfor krav til at det skal legges spesiell vekt på at bygninger og tilhørende anlegg utformes med høy arkitektonisk kvalitet. Nybygg skal gis moderne fasadeutforming og formspråk, med variert volumoppbygging, og med variert materialbruk i fasader. Beskrivelse Detaljert reguleringsplan for del av gbn. 17/9, Siljan sentrum 10 av 15

11 Utomhusareal i byggeområdene skal gis parkmessig opparbeiding, og harmonisk tilpasning til torg og tilstøtende veiareal. Varelevering, avfallscontainere, overdekninger etc. skal integreres i bygning eller på annen måte skjermes, slik at disse funksjonene framstår tilpasset og tiltalende sammen med områdets øvrige bebyggelse og anlegg. 7.5 Strukturering av bebyggelsen, områder S1 og S2. Bebyggelsen i områder S1 og S2 skal utformes og plasseres slik at den på en god måte bidrar til å omslutte og vitalisere planlagt torg i område T1 : o o o o I områder S1 og S2 skal minimum 1/3 av fasade mot torg T1 plasseres i regulert formålsgrense mot torget. Bygg i område S2 skal bygges med overdekning eller utkragning over del av torgareal T1. Overdekket uteareal skal tilrettelegges for utendørs opphold. Hovedinngang til nybygg skal også være eksponert mot torget. Fasader mot torg skal ha minimum 8m lang, sammenhengende glassfasade som eksponerer virksomheten i bygget - med glassfelt fra torgnivå til minimum 2 meters høyde innslag av glassfelt / vinduspartier. 7.6 Arealutnyttelse, områder S1-S3 Reguleringsbestemmelsene krever at bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrenser angitt på plankart og innenfor maksimumsgrenser for arealutnyttelse (BYA) som også er angitt på plankartet. Parkeringsplasser skal medregnes i bebygd areal (BYA), og kan anlegges utenfor regulerte byggegrenser. Max. % BYA i byggeområdene er satt med henblikk på at planområdet skal utnyttes effektivt. Planforslaget gir et utbyggingspotensiale som er noe større enn den utnyttelsen som er vist på vedlagt illustrasjonsplan: område % BYA / m2, illustrert max % BYA / m2, planforslag S1 65 / / S2 43 / / 830 S3 25 / / Byggehøyder, områder S1 S3 I områder S1, S2 og S3 er maksimalt tillatt gesims- og mønehøyde for nybygg satt til 12m høyde over terrengnivå omkring bygg. Dette gir rom for etablering av inntil 3 etg. høye bygg med takform / volum som kan bidra til å markere stedet / sentrumsområdet. Reguleringsbestemmelser setter krav til at det i forbindelse med byggesøknad skal dokumenteres torgareal T1 sikres tilfredsstillende solforhold. Planforslaget legger ikke føringer for takform på nybygg, selv om det er naturlig å anta at nybygg (som sannsynligvis vil ha nokså stor grunnflate) vil gis flate eller slakt hellende takformer. Beskrivelse Detaljert reguleringsplan for del av gbn. 17/9, Siljan sentrum 11 av 15

12 7.8 Samferdselsanlegg Prinsipp for trafikkavvikling / regulering av samferdselsanlegg er utformet i samsvar med føringer/ innspill gitt fra kommunen. Reguleringsbestemmelsene åpner for at mindre justeringer / tilpasninger av de kommunale trafikkområdenes avgrensing og linjeføring kan tillates av kommunen, dersom videre prosjektering avdekker at dette er ønskelig Torg, område T1 Regulert torgareal skal tilrettelegges for lek og opphold, og skal være bilfritt. Torget skal ha gangforbindelse med Rasteparken, som ligger syd for Siljansenteret. Det kan tillates at virksomheter i tilstøtende byggeområder nytter del av torget til bevertning, salg, utstilling etc Kjørevei, område o_v1 Området skal opprettholdes som del av fv32. Eventuelle justeringer / tilpasninger for ny avkjørsel fra område o_v4 skal godkjennes av Statens vegvesen Kjørevei, område o_v2 Området skal opprettholdes som del av kommunal vei Sentrumsvegen, slik det framgår av plankart. Mindre justeringer / tilpasninger for etablering av ny atkomstvei o_v3 kan tillates. Planforslaget åpner for å justere veiføring inntil grense mot Rasteparken, hvis dette viser seg hensiktsmessig Kjørevei, område o_v3 Området skal opparbeides som vist på plankart, og nyttes som ny, framtidig kommunal adkomstvei. Det kan tillates etappevis etablering av veien. Veien kan i påvente av utbygging av området anlegges midlertidig over område S Trasè for kollektivtrafikk, område o_k1 Området skal være offentlig trafikkareal, og skal kun nyttes som kjøreareal for buss. Området skal være enveiskjørt, slik det framgår av plankartet. Prosjektert løsning av o_k1 skal også godkjennes av Statens vegvesen Holdeplass, område o_h1 Området skal opparbeides som vist på plankart, og nyttes som areal for av- og påstigning for bussreisende. Holdeplassen skal være offentlig, og skal utformes slik at den kan betjene to busser samtidig. Det skal oppføres leskur / overdekning og parkeringsplasser for sykkel i området. Området skal opparbeides og beplantes slik at holdeplassen framstår som et tiltalende oppholds- og ventested for bussreisende Gangareal, områder o_g1 og o_g2 Områdene skal opparbeides med fast dekke, og gi gangforbindelse mellom torg i område o_t1 og holdeplass i område o_h Annen veigrunn, områder o_avg1 o_avg3 Områdene skal opprettholdes som annen offentlig veigrunn, med avgrensing som vist på plankart. Områder AVG1 og AVG2 skal opparbeides/tilplantes med trevegetasjon for å danne en tiltalende «grønn innramming / buffer» omkring sentrumsområdet. Dersom arealene opparbeides med oppstammete furutrær vil det samtidig være uproblematisk å opprettholde gode siktforhold ved kryss / avkjørsler og forretnings-/sentrumsområdet vil gis nødvendig eksponering mot hovedvei. Beskrivelse Detaljert reguleringsplan for del av gbn. 17/9, Siljan sentrum 12 av 15

13 7.9 Teknisk infrastruktur VA Gjennom dialog / avklaringer med Siljan kommune er det stadfestet at tilknytning til det eksisterende kommunale vann- og avløpsnettet ikke ser ut til å være spesielt utfordrende. Reguleringsbestemmelsene krever i forbindelse med byggesaksbehandling utarbeidelse av teknisk plan som dokumenterer løsning for nye VA-anlegg, inklusive overvannshåndtering og flomveier Kraftforsyning / elektriske anlegg Planlagt utbygging medfører behov for oppføring av ny nettstasjon. Reguleringsbestemmelser krever at nettstasjonen skal gis kjøreatkomst og plassering sentralt i planområdet. Plasseringen skal dokumenteres i teknisk plan som presenteres i forbindelse med byggesaksbehandling. Teknisk plan skal utformes i samråd med kraftselskapet, og skal også vise trasèer for kabelgrøfter, samt plassering av gatelys og andre elektriske anlegg. Løsning for kraftforsyning skal godkjennes av kraftselskapet (Skagerak Energi) Sikringssoner for frisikt, H140 Frisiktsoner er dimensjonert i samsvar med gjeldende krav (SVV/Håndbok N-100), og vises på plankart. Krav til frisikt er nedfelt i bestemmelser Barn og unges interesser Barn og unges interesser vurderes å være godt ivaretatt i planforslaget: o Trygge gang- og sykkelforbindelser mellom planområdet og omgivelsene etableres/opprettholdes. o Regulert torgareal skal være uten biltrafikk og skal gis opparbeiding som egner seg til lek og opphold for barn og unge. o Ny bussholdeplass med trafikksikker gangatkomst blir etablert vest i planområdet Kulturverninteresser I forbindelse med arkeologisk undersøkelse ble det gjort funn av «kokegroper» i nordøstre del av planområdet. Kulturminnevernet i TFK har senere bekreftet at det ikke settes krav til at planforslag utformes med spesielle hensyn / tilpasning til funnene som er gjort. Rapport etter den arkeologiske undersøkelsen følger som vedlegg til planforslaget, sammen med mail som bekrefter at kokegroper ikke må hensyntas i reguleringsarbeidet. Hensyn til meldeplikt etter Kulturminnelovens 8 er ivaretatt i reguleringsbestemmelsene Naturmangfold / naturverninteresser Foreliggende planforslag er etter forslagsstillers oppfatning utformet i samsvar med 8-12 i naturmangfoldloven, som kreves lagt til grunn for planarbeid / utforming av planforslaget. Temaet er vurdert på følgende måte: 8 Kunnskapsgrunnlag Miljødirektoratets kartside viser ikke registrering av utvalgte naturtyper eller rødlistearter i planområdet. Siljan kommune har disponert området til utbygging i gjeldende kommuneplan. Beskrivelse Detaljert reguleringsplan for del av gbn. 17/9, Siljan sentrum 13 av 15

14 9 Føre var - prinsipp Planområdet har utstrekning ca. 12daa. Disse arealene er opparbeidet som trafikkareal - eller de er jordbruksareal som jevnlig blir omrørt / endevendt (pløyd), og antas dermed å ha begrenset interesse mht. artsmangfold. Muligheten for at planforslaget medfører (ukjente) negative konsekvenser mht. biologisk mangfold vurderes som liten. 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning Planlagt utbygging berører ikke kjente rødlistearter eller utvalgte naturtyper. «Arealbeslag» som følger av utbyggingen er beskjedent (jfr. 9). Planlagt utbygging vurderes heller ikke å medføre negative konsekvenser for naturmangfoldet utenfor/i nærheten av planområdet. 11 Kostnader ved miljøforringelse Planforslaget medfører etter forslagsstillers vurdering ikke miljøforringelse. 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder Det forutsettes at planlagt utbygging/anlegg skal gjennomføres på en måte som heller ikke medfører negative konsekvenser for naturområder og naturmangfoldet omkring planområdet Land- / jordbruksinteresser Planområdet er gjennom kommuneplanens arealdel vedtatt disponert til utbygging. Planområdet grenser til etablerte / planlagte byggeområder mot nord og øst. I vest og syd opparbeides vegetasjonsbuffer mot vei og jordbruksareal på motsatt side av vei. Planforslaget vurderes derfor ikke å komme i konflikt med jordbruksinteresser i nærheten av planområdet Konsekvenser for Siljansenteret og Sykehjemmet Planforslaget legger til rette for utvidelse av forretningstilbud / sentrumsfunksjoner i Siljan sentrum og med dette også en konkurranseutsetting av nåværende virksomhet i Siljansenteret. Samtidig vil en styrking av forretnings- og tjenestetilbudet i Siljan sentrum kunne bidra til å skape økt kundetrafikk / attraktivitet. Planforslaget er basert på at det skal etableres ny kjøreadkomst til Sykehjemmet. Planforslaget sikrer samtidig at atkomst til «øvre plan i Siljansenteret» kan opprettholdes. Adkomst til nedre plan i Siljansenteret (som er atkomst til nåværende dagligvareforretning) blir ikke berørt Støy Reguleringsbestemmelsene krever at det ved byggesøknad skal dokumenteres at støynivå i bygg og uteoppholdsareal er i samsvar med grenseverdier gitt i gjeldende retningslinje, T Terrengstabilitet Grunnen i planområdet kan være leirholdig og dermed utfordrende mht. fundamentering. Grunnen vurderes ikke som rasfarlig jfr. pkt Reguleringsbestemmelsene krever at geoteknisk ekspertise skal involveres i prosjektering av løsninger for fundamentering av nybygg. Beskrivelse Detaljert reguleringsplan for del av gbn. 17/9, Siljan sentrum 14 av 15

15 7.18 Krav til rekkefølge og dokumentasjon Planforslaget stiller i tillegg følgende rekkefølge- og dokumentasjonskrav: Rekkefølgekrav o Situasjonsplan - Før det gis rammetillatelse skal det foreligge godkjent situasjonsplan. o Støyvurdering Før det gis rammetillatelse skal det dokumenteres at tiltak er i samsvar med grenseverdier gitt i gjeldende retningslinje for støy. o Teknisk plan Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak i planområdet skal det foreligge godkjent teknisk plan. o Fundamentering Før det gis igangsettingstillatelse for skal det foreligge geoteknisk vurdering. o Utomhusareal - Før det gis ferdigattest for nybygg skal tilhørende utomhusareal og kjøreadkomst være opparbeidet som vist på situasjonsplan. Ved ferdigstillelse vinterstid tillates utsettelse av planting/tilsåing til påfølgende vår. o Adkomstvei - Før bygge-/anleggsarbeid i områder S1, S2 eller S3 igangsettes, skal ny adkomstvei til sykehjemmet være opparbeidet Dokumentasjonskrav o Situasjonsplan - Ved byggesøknad kreves utarbeidelse av situasjonsplan i samsvar med krav i Grenlandsstandarden. o Tekniske anlegg - Ved byggesøknad skal løsninger for vann- og avløp, overvannshåndtering, flomveier, strømforsyning og annen teknisk infrastruktur for boligene i planområdet være godkjent. Løsninger for kraftforsyning og gatebelysning skal være godkjent av kraftselskapet. o Geoteknisk vurdering skal gi nødvendige føringer for prosjektering av fundamentering for bygg og trafikkarealer. Geoteknisk kompetanse skal involveres i utarbeidelse av vurderingen. 8. Risiko og sårbarhet Vurdering av risiko og sårbarhet i planområdet / som følge av planforslaget er dokumentert i vedlagt ROS-analyse, datert Vurdering av planforslaget Hovedgrep som er gjort i planforslaget kan oppsummeres med følgende: 1. Tilrettelegging for ny forretnings- / næringsvirksomhet og bosetting i kommunesenteret i samsvar med arealbruk vist i nylig revidert kommuneplan. 2. Ny samordnet og trygg trafikkløsning for både gående og kjørende. 3. Etablering av ny bussholdeplass med sentral beliggenhet. 10. Vedlegg 1. Illustrasjonsplan, Referat fra oppstartmøte Varselbrev, annonse, adresseliste og merknader til varsel om oppstart av planarbeid 4. Rapport + uttalelse fra TFK, kulturminner 5. ROS-analyse, Sjekkliste for planlegging Grenlandsstandarden, Arkitektkontoret Børve og Borchsenius AS - Porsgrunn, Beskrivelse Detaljert reguleringsplan for del av gbn. 17/9, Siljan sentrum 15 av 15

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM Dato for bestemmelsene, sist revidert: 17.06.15 Dato for plankartet: 17.06.15 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av GBN. 17/9, Siljan sentrum - 1. gangs behandling

Detaljert reguleringsplan for del av GBN. 17/9, Siljan sentrum - 1. gangs behandling Detaljert reguleringsplan for del av GBN. 17/9, Siljan sentrum - 1. gangs behandling Vår ref. 14/01027-9 Saksbehandler Kjell G Borgeraas Saksgang Utvalg for samfunn Møtedato Rådmannens innstilling Med

Detaljer

1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1 : 1000.

1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1 : 1000. Bestemmelser REGULERINGSPLAN FOR BREIDABLIKKBAKKEN 28 PORSGRUNN KOMMUNE Dato for siste revisjon av bestemmelser: xxxx 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1 : 1000.

1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1 : 1000. Bestemmelser for DETALJERT REGULERINGSPLAN HEIVEGEN BOLIGOMRÅDE, SILJAN KOMMUNE Dato: 03.09.2013 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk

Detaljer

DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR TORSKEBERGET, PORSGRUNN KOMMUNE

DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR TORSKEBERGET, PORSGRUNN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR TORSKEBERGET, PORSGRUNN KOMMUNE Dato: 04.11.13 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk

Detaljer

Planforslaget fremmes på vegne av firma Apland & Heibø AS som er engasjert av grunneier Arild Lunde.

Planforslaget fremmes på vegne av firma Apland & Heibø AS som er engasjert av grunneier Arild Lunde. BESKRIVELSE 26.08.2010 side 1 REGULERINGSPLAN FOR GRAVA - HEISTAD 1. Bakgrunn Planforslaget fremmes på vegne av firma Apland & Heibø AS som er engasjert av grunneier Arild Lunde. Firma ønsker å legge til

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR VETLE MULES VEG PORSGRUNN KOMMUNE

DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR VETLE MULES VEG PORSGRUNN KOMMUNE Bestemmelser DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR VETLE MULES VEG PORSGRUNN KOMMUNE FORSLAG - Børve og Borchsenius as, 20.02.14 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Avgrensing av planområdet er vist på plankart

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Powerhouse Telemark, Porsgrunn kommune

Detaljert reguleringsplan for Powerhouse Telemark, Porsgrunn kommune Reguleringsbestemmelser til Detaljert reguleringsplan for Powerhouse Telemark, Porsgrunn kommune Dato: 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HEISTADDALEN PORSGRUNN KOMMUNE

DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HEISTADDALEN PORSGRUNN KOMMUNE Bestemmelser DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HEISTADDALEN PORSGRUNN KOMMUNE FORSLAG - Børve og Borchsenius as, 24.09.14 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Avgrensing av planområdet er vist på plankart

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

- Spesialområde Restriksjonssone for frisikt mot vei (skravert).

- Spesialområde Restriksjonssone for frisikt mot vei (skravert). REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Kjørbekkdalen 8 Dato for siste revisjon av plankartet : 15.01.2009 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 20.01.2009 1 Reguleringsformål Det regulerte

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Litjbakken i Målselv kommune. Planident

Detaljreguleringsplan for Litjbakken i Målselv kommune. Planident Detaljreguleringsplan for Litjbakken i Målselv kommune Planident 19242014005 Planbestemmelser Vedtatt i Målselv kommunestyret 09.03.2016 sak 24/2016 1 av 7 DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR LITJBAKKEN, MÅLSELV

Detaljer

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Planbeskrivelse Oppdrag Detajregulering Sauland sentrum Plan id: 082720150001 Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Rapport Oppdrag Detaljregulering av Sauland sentrum Dokument kode: 082720150001 Emne Planbeskrivelse

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune Datert: 09.07.2010 (rev. 17.11.2010) GENERELT Avgrensning Reguleringsbestemmelsene gjelder for området som

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert:

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert: REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA Reguleringsplanen sist datert: 13.09.12 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist

Detaljer

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14).

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14). LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID 20100010. Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget 19.03.14 (sak 24/14). Reguleringsbestemmelser Bestemmelsene gjelder for regulert område vist med

Detaljer

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune Bestemmelser Saksbehandling etter plan og bygningsloven Sak nr. Dato Sign. Varsel om oppstart av planarbeidet (Avisdato)

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1 : 1000.

1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1 : 1000. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR PORSGRUNNSVEGEN 5-7 Dato for siste revisjon av plankartet: 28.06.10 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 28.06.10 1 GENERELT 1.1 Avgrensing av planområdet

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Gbnr. 4/83 4/216 m.fl. (Copp Herre) Reguleringsbestemmelser

Detaljreguleringsplan for Gbnr. 4/83 4/216 m.fl. (Copp Herre) Reguleringsbestemmelser 1 Detaljreguleringsplan for Gbnr. 4/83 4/216 m.fl. (Copp Herre) Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene:. 03.06.2015 Dato for siste revisjon av plankart: 03.06.2015 Bestemmelsene

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR EIKVIKA, BAMBLE KOMMUNE Dato: 20.08.14 Revidert: 27.10.14 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk

Detaljer

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Dato: 08.05.02 Kart dato: 08.05.02 Revidert: 30.05.03 Kart revidert: 15.05.03 12.06.03 12.06.03 19.11.03

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KÅFJORD HELSESENTER REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR KÅFJORD HELSESENTER REGULERINGSBESTEMMELSER 2016 Høgtuns Plankontor AS Sommersetlia 39, 9143 Skibotn e-mail: shogtun@hotmail.com Tlf.: +4790834114 Steinar Høgtun REGULERINGSPLAN FOR KÅFJORD HELSESENTER REGULERINGSBESTEMMELSER Tromsø Olderdalen Lyngseidet

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: David Bakke Haugen

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: David Bakke Haugen SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: David Bakke Haugen Arkivsak: 13/1581 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L13 Planid: 20130003 1 av 7 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 17/11-2010 Sist revidert: 20/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: 19/06-2011 Definisjoner: - PBL Plan og bygningsloven - BYA

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

Detaljregulering for Rønningstrand

Detaljregulering for Rønningstrand Detaljregulering for Rønningstrand Gnr./bnr. 75/29 m.fl., Leksvik kommune Kommunens planid 2014-001 Planforslag er datert 11.04.2014 Dato for siste revisjon av plankartet 11.04.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense i plankart i målestokk 1:1000, datert 20.06.2013.

1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense i plankart i målestokk 1:1000, datert 20.06.2013. VEDLEGG 04 1X Reguleringsbestemmelser til REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20 Datert Børve og Borchsenius as, 20.06.2013. 1 Generelt 1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder for regulert område markert med plangrense

Detaljer

HOLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for detaljplan Tyrifjord Videregående Skole, planid

HOLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for detaljplan Tyrifjord Videregående Skole, planid Versjon 01.11.2017. HOLE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for detaljplan Tyrifjord Videregående Skole, planid 0612 201602 1.gangs behandling i planutvalget 13.11.2017, sak 038/17. Offentlig høring 15.12.2017

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

DEL AV TOMTER SENTRUM Plan ID

DEL AV TOMTER SENTRUM Plan ID Hobøl kommune Reguleringsplan for Del av Tomter sentrum REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: DEL AV TOMTER SENTRUM Plan ID 0138 2010 0002 Behandling i det faste utvalg for plansaker, 1. gang 09.06.2009 Plan med

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LOVISENLUND IDRETTSPARK gbnr. 3020/555, m.fl.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LOVISENLUND IDRETTSPARK gbnr. 3020/555, m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LOVISENLUND IDRETTSPARK gbnr. 3020/555, m.fl. Dato 21.9.2016, revidert 04.09.2017 PlanID: 201613 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Plankart sist revidert 29.10.05 Bestemmelser sist revidert 29.01.06 1 GENERELT 1.1 OMRÅDET REGULERES FOR FØLGENDE

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI Oppstart i HMA 25.08.04 1.gangs behandling i planutvalget 27.06.05, sak 94/05 Offentlig høring 02.07.05 11.08.05 2.gangs

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 Reguleringsplanen sist datert. 23.04.09 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR BUERVEGEN, GBN. 75/290, SKIEN KOMMUNE Dato: 22.11.2013, sist revidert 19.05.2013 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense

Detaljer

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE.

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. 22.09.2017 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, for grunneier Kjell Olav

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER 2015 Høgtuns Plankontor AS Sommersetlia 39, 9143 Skibotn e-mail: shogtun@hotmail.com Tlf.: +4790834114 Steinar Høgtun REGULERINGSPLAN FOR SKIBOTN SYKEHJEM, STORFJORD KOMMUNE Tromsø Olderdalen Lyngseidet

Detaljer

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken.

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken. Saksprotokoll - Bystyret 23.02.2012 Behandling: Representanten Robert Cornels Nordli, Ap, stilte spørsmål om han er inhabil siden han har bolig under oppføring som grenser opp mot planen. Bystyret vedtok

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. vår dato vår referanse 28.03.12 2012.139/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. I henhold til plan- og bygningsloven 12-8 varsles

Detaljer

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 PLANBESTEMMELSER

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 PLANBESTEMMELSER FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 Dato for siste behandling i PNM komiteen den Vedtatt av bystyret i møte den Under K. Sak nr.

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

DETALJERT REGULERINGSPLAN SKOGMO VIDEREGÅENDE SKOLE, SKIEN KOMMUNE

DETALJERT REGULERINGSPLAN SKOGMO VIDEREGÅENDE SKOLE, SKIEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til DETALJERT REGULERINGSPLAN SKOGMO VIDEREGÅENDE SKOLE, SKIEN KOMMUNE Dato: 26.08.2015 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl.

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl. Dato: 13.01.2017 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl. 1. PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdet

Detaljer

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU GNR.105 BNR.250 OG 280 I GRAN KOMMUNE Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser for boliger og tjenesteytende næring Utarbeidet av: Ingeniør SHagen Datert: 10.6.2011 Revidert:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for nytt legesenter på Fagerstrand med tilliggende arealer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 0605_355 Fegrihøgda Tyristrand 1. gangs behandling 1.gangs behandling i hovedkomiteen

Detaljer

REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20

REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20 Reguleringsbestemmelser til REGULERINGPLAN FOR PANSVEG 20 Dato: 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1:1000. 1.2 Arealformål: Bebyggelse

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TRØNGSLA N9, GNR. 102. BNR.161,TRØNGSLA NORD REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR TRØNGSLA N9, GNR. 102. BNR.161,TRØNGSLA NORD REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR TRØNGSLA N9, GNR. 102. BNR.161,TRØNGSLA NORD REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE Plankart datert 22.12.11, sist revidert 26.6.2012 Plan ID 1004201303 GENERELT 1 Det planlagte

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER 1 REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Hovdinntunet Gnr./bnr. 282/87, 282/254, del av 282/1, 282/64 Oppdal kommune Planbestemmelser datert : 04/11/2008 Dato for siste rev. av bestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 06.03.08. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1:1000.

1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1:1000. Arkivsak : 16/00665 Arkivkode : PlanID154 Sakstittel : Reguleringsplan for Powerhouse Telemark, Porsgrunn Næringspark REGULERINGSPLAN FOR POWERHOUSE TELEMARK, PORSGRUNN NÆRINGSPARK DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR VETLE MULES VEG PORSGRUNN KOMMUNE. Reguleringsbestemmelser endret i h.h.t. Bystyrevedtak

DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR VETLE MULES VEG PORSGRUNN KOMMUNE. Reguleringsbestemmelser endret i h.h.t. Bystyrevedtak Bestemmelser DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR VETLE MULES VEG PORSGRUNN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser endret 15.10.14 i h.h.t. Bystyrevedtak 04.09.14, sak 67/14 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) 12-5:

Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) 12-5: REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR FEVIKTUN, PLANID: 238 GRIMSTAD KOMMUNE Reguleringsbestemmelser datert: 06.11.2015 Versjon: 1.3 Revidert: 26.04.2016, 01.06.2016 Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 REGULERINGSPLAN FOR PANS VEG 20 REGULERINGSBESTEMMELSER Datert Børve og Borchsenius as 20.06.13. Godkjent av Porsgrunn

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150002 Revidert dato: 22.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet

Detaljer

Birkenes kommune. Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato:

Birkenes kommune. Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse Utgave: 1 Dato: 2012-05-23 Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse

Detaljer

Bestemmelser til REGULERINGSPLAN FOR MELDAL SENTRUM. Meldal kommune

Bestemmelser til REGULERINGSPLAN FOR MELDAL SENTRUM. Meldal kommune Bestemmelser til REGULERINGSPLAN FOR MELDAL SENTRUM Meldal kommune Forord Forslag til reguleringsplan for Meldal sentrum er utarbeidet av Plankontoret etter oppdrag fra Meldal kommune. Meldal kommune har

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

"Norske Skog Østre bydel, område I2"

Norske Skog Østre bydel, område I2 Namsos kommune PLANBESKRIVELSE for "Norske Skog Østre bydel, område I2" detaljregulering Beskrivelse er datert: 30.05.2017 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.08.2017 Dato for kommunestyres vedtak:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Felt K2 i Røyken Sentrum Røyken kommune Gnr./bnr 11/9, 65/67, 65/39, 11/25. Detaljert reguleringsplan. 7.

Forslagsstillers planbeskrivelse Felt K2 i Røyken Sentrum Røyken kommune Gnr./bnr 11/9, 65/67, 65/39, 11/25. Detaljert reguleringsplan. 7. Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 16 Forslagsstillers planbeskrivelse Felt K2 i Røyken Sentrum Røyken kommune Gnr./bnr 11/9, 65/67, 65/39, 11/25 Detaljert reguleringsplan 7.juni 2010 Utarbeidet

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer