Planforslaget fremmes på vegne av firma Apland & Heibø AS som er engasjert av grunneier Arild Lunde.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planforslaget fremmes på vegne av firma Apland & Heibø AS som er engasjert av grunneier Arild Lunde."

Transkript

1 BESKRIVELSE side 1 REGULERINGSPLAN FOR GRAVA - HEISTAD 1. Bakgrunn Planforslaget fremmes på vegne av firma Apland & Heibø AS som er engasjert av grunneier Arild Lunde. Firma ønsker å legge til rette for boligbygging 2. Planstatus 2.1 Kommuneplanens arealdel I Porsgrunn kommunes arealdel er planområdet vist som område for boliger. Øvrig areal som inngår i planen er friområde / friluftsformål/lekeplass 2,2 Gjeldende reguleringsplaner Reguleringsplanen for Skavrakåsen,Gravaområdet og Nordre Gravaåsen m.m. er gjeldende for området. Planen viser gatestruktur og utbygging med eneboliger 3. Eiendomsforhold Eiendommen gnr./bnr. 66/1 eies av Arild Lunde 4. Beskrivelse av planområdet 4.1 Utstrekning Planområdet har en utstrekning på ca. 8,31 daa. Planområdet ligger nord for Grava Terrasse med bebygde boligeiendommer, øst for Grava gård og vest for friområde. 4,2 Landskap og grunnforhold Terrenget i planområdet er vestvendt med terrengfall på ca 2,0 m fra nord til syd.. Jordsmonet i område er tidligere åker men i dag uegnet til bruk. Mot syd noe fjell i dagen.. 4,3 Vegetasjon Området FL1 og tomt nr.1 består av løvtrær i variert stårrelse hvor det meste fjernes. I østre del av området F1 vokser tett løvtrevegetasjon og eventuell behandling i dette området er medtatt i reguleringsbestemmelser Eksisterende bebyggelse og virksomhet Boligområde mot syd er i hovedsak bebygget med frittliggende eneboliger. Størrelse på de enkelte hus og eiendommer varierer. Vest og nord for planområdet ligger kornåker. Vest for åker ligger Grava gård. Øst for området stigning mot øst med variert vegetasjon.

2 4.5 Trafikkforhold Den kommunale vei Grava Terrasse (syd) tangerer planområdet. Vegen har liten trafikkbelastning og svært liten grad av gjennomgangstrafikk. Fartsgrensen i området er 30 km/t. side Kulturverninteresser Det er registrert såkalte kokegroper. Viser til egen rapport Dersom det støtes på andre kulturminner er forhold omkring dette medtatt i reg.bestemmelser 5. Planprosess og medvirkning 5.1 Oppstartmøte Planarbeidet ble drøftet i oppstartmøte med Porsgrunn kommune Referat fra møtet følger som vedlegg til planforslaget. 5.2 Varsel om oppstart av planarbeidet. Oppstart av planarbeidet ble annonsert i Varden og TA Det ble samtidig varslet pr. brev til grunneiere i området, naboer, offentlige instanser, lag,organisasjoner, SKK og Telenor. Frist for merknader ble satt til Dialog med kommunen Utkast til planforslaget har vært presentert for kommunal saksbehandler. Kommunen hadde merknader med hensyn til bl.a. * Forholdet til kommuneplan vedr. arondering av boligområdet. * Krav til utendørs oppholdsareal * Bruk av reguleringsformål Det foreliggende planforslaget er bearbeidet mht. de foreliggende merknadene som er gitt av kommunen. 6. Uttalelser til varsel om planarbeidet Det er pr mottatt 3 uttalelser til varsel om oppstart av planarbeidet 1. Grenland Landbrukskontor, brev datert Det vises til møtet i Porsgrunn : Landbrukskontoret konkluderer følgende: Etter gjennomgang av saken på møtet hvor de justerte grensene for planområdet ble Gjennomgått, finner vi ikke å ha merknader til ny avgrensning av planområdet. Justeringen i forhold til dyrket mark legger i netto beslag på svært lite dyrket mark i tillegg til det som er vist i kommuneplanen. Vi ser også at arronderingen av dyrket mark blir noe uheldig ved å følge avgrensningen i kommuneplanen.

3 2. Telemark fylkeskommune, brev datert Dette er en generell høringsuttalelse og resultat av arkeologisk registrering. Det er funnet kokegroper som sannsynligjør bruk av området i jernalderen. Forholdet avklares i løpet av planprosessen side 3 3 Skagerak Energi, brev datert Skagerak Nett AS har nettstasjon montert i nærheten av det nye boligområdet. Nye boliger bli forsynt via lavspent fordelingsanlegg fra denne nettstasjon 7. Reguleringsforslaget 7.1 Planforslaget Planforslaget er kalt : Reguleringsplan for Grava Planområdets avgrensing er vist på plankartet. Planforslaget består av: 1. Plankart i målestokk 1:1000 på papir, datert (-foreligger også i dwg- og sosi-format ) 2. Reguleringsbestemmelser, datert Planbeskrivelse, datert , med diverse dokumentasjon/vedlegg Planforslaget skal erstatte del av gjeldende reguleringsplan for: - Skavrakåsen,Gravaområdet stadfestet Nordre Gravaåsen m.m. stadfestet Reguleringsplanens hensikt Planforslaget er utarbeidet for å legge til rette for 1. Bygging av 3 eneboliger og 2 stk. 2-mannsboliger 7.3 Utredning / dokumentasjon Som dokumentasjon til planforslaget er det utarbeidet bebyggelsesplan med inntegnet plassering boliger,garasjer,parkering,adkomst,avstander,uteareal m.v. 7.4 Planlagt arealbruk - reguleringsformål Planforslaget inneholder følgende reguleringsformål a) Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5, nr. 1 - Boligbebyggelse-frittliggende B1 - Boligbenyggelse-konsentrert B2 - Lekeplass L1 - Renovasjonsanlegg-miljøstasjon RA1 b) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur ( PBL 12-5, nr. 2) - Kjøreveg VEG Gangveg VEG 3 Annen veggrunn - grøntareal AV

4 c) Grønnstruktur (PBL 12-5, nr. 3 - Friområde F1 d) Landbruks,natur og friluftsformål ( PBL 12-5, nr. 5 ) - Friluftsformål FL1 e) Hensynssoner ( PBL 12-6, nr.1 ) Sikringssoner for: - Friskt FS1 2 side Bebyggelse Det foreslåes bygging av 3 eneboliger og 2 stk. tomannsboliger med adkomst fra felles veg. Felles veg har tilknytning fra Grava Terrasse.. Avstander fra boliger til felles veg og tomtegrenser er satt til 4 meter.avstand til friområde er satt til 3 meter..eneboliger har et sammenhengende uteareal på 10x15 meter. og hver boenhet i 2-mannsboliger på 7 x 9 meter. 7.6 Samferdselsanlegg Planforslaget legger opp til at kommunal veg Grava Terrasse og gangveg mot Gravaåsen opprettholder sin nåværende linjeføring. Regulert bredde til felles adkomstveg til planområdet er satt til 5 meter inkl. kjørebane, skulder og grøft. 7.7 Kulturverninteresser Det er funnet kokegroper fra jernalderen og behandling avklares i løpet av planprossen. Forholdet til kulturminneloven er medtatt i reguleringsbestemmelser 7.8. Parkering Det er lagt til rette for bygging av garasjer og gjesteparkering. Garasje for 2 biler og 2 gjesteparkeringsplasser for hver enebolig. Garasje for 1 bil og 1 gjesteparkering for hver boenhet i tomannsbolig. 7.9 Grønnstruktur Friområde F1 skal sikre nødvendig tilgjengelighet til og fra omkringliggende friområde og kan benyttes til lek og opphold. Evt. inngrep i område skal konferes med kommunen Friluftsformål Friluftsområde FL2 er kommunalt område og skal ha bufferfunksjon mellom kjøreveg og boligareal 7.11 Barn og unges interesser Det er avsatt felles sandlekeplass i syd-østre del ev planområdet. Denne delen av planområdet er solrik og har et moderat terrengfall. Deler av dette arealet er pr. i dag benyttet av nærområdet hvor det er oppsatt en gapahuk Med utstreknig på ca. 263 m2 lekeplass innfris kravet i kommuneplanens bestemmelser (min. 35 m2/bolig) x 7 = 245 m2. Adkomst fra boliger i planområdet til lekeplass via friområdet og unngår derved biltrafikk.

5 7.12 Universell utforming Reguleringsbestemmelsene sikrer god tilgjengelighet for alle befolkningsgrupper. Det vises til tilgjengeligghetskriteriene i Teknisk forskrift og Vegnormalen. side Støy Nærmeste og eneste støykilde er biltrafikk langs Grava Terrasse som har liten trafikkbelastning og fartsgrense på 30 km/t Grunnforhold Det er etter forslagsstillers oppfatning ingen grunn til å anta at grunnforholdende på stedet er utsatt for rasfare. Det er derfor ikke satt spesielle krav til dette i reguleringsbestemmelsene. Det kreves i reguleringsbestemmelsene at boliger skal oppføres på en måte som hindrer inntrenging av radongass fra grunnen Kommunalteknikk/infrastruktur- renovasjon.va, kraftforsyning.tele/data Det forutsettes at disse anlegg legges i / inntil felles adkomst og planlegges/samkjøres med de forskjellige instanser. Renovasjonsanlegg-miljøstasjon er plassert på området syd for bebyggelsen og inntil felles adkomst VEG Krav til dokumantasjon og samtidighet Planforslaget legger opp til følgende rekkefølge / samtidighetskrav: 1 Boliger kan ikke tas i bruk før tilhørende utomhusarealer,kjøreadkomst, parkering,teknisk infrastruktur og lekeplass er ferdig opparbeidet Dokumentasjonskrav er medtatt i reguleringsbestemmelser Utnyttelsesgrad Tillatt % BYA er medtatt i reguleringsbestemmelser og skal beregnes for den enkelte boligeiendom. Maksimal tillatt utnyttelse i område B1 B2 er satt til 35 % i samsvar med løsning vist på bebyggelsesplan. 8. Risiko og sårbarhet Vurdering av risiko og sårbarhet i planområdet / som følge av planforslaget er gjort med utgangspunkt i foreliggende veileder fra DSB, januar Beskrivelse av analyseobjekt Det vises til beskrivelse pkt. 4 og Kartlegging av mulige hendelser / potensielle farer Følgende farekategorier er vurdert som mulige/sannsynlige Naturfarer * Radon * Rasfare Menneskeskapte/virksomhetsbaserte farer * Trafikkulykker pga. dårlige siktforhold i avkjørsel

6 * Stråling fra el-anlegg 8.3 Vurdering av konsekvenser Radonforekomster i grunnen kan forårsake helseskadelige forekomster av radongass i bygning Ras kan føre til tap av liv og helse (+ tap av materielle verdier9 Kollisjoner / påkjørsel kan føre til tap av liv og helse (+ tap av materielle verdier) Eksponering for elektromagnetiske felt kan føre til tap av liv og helse. side Risikovurdering og forslag til oppfølging Radon Det er vanskelig å kartlegge/vurdere risiko for radonforekomster på en sikker måte. Det kan derimot med enkle grep forebygges mot problemet. Reguleringsbestemmelser er utformet med krav om at konstruksjon av bygg skal gjøres på en måte som hindrer inntrenging av radongass Rasfare Området øst for boliger friområde- har en stigning mot øst på ca 10 meter. Området har variert vegetasjon og etter nærmere vurdering er det ingen risiko for ras Trafikkulykker Det er vanskelig å vurdere sannsynlighet / risiko for trafikkulykker. Grava Terrasse har liten gjennomgangtrafikk og fartsgrense på 30 km/t. Siktforhold fra felles avkjøring er sikret i reguleringsbestemmelser og plankart med frisiktsoner på 9m x 40 m Elektromagnestisk stråling Det er usikkerhet knyttet til hvilken helsesisiko stråling fra (lavspente) el-anlegg medfører. El-anlegg til planområdet vil gå i grunnen fra nettstasjon ved Grava Terrasse Risiko blir derfor ikke endret i forhold til nåværende.luftstrekk langs samme veg. 9. Vurdering av planforslaget Det legges etter forslagsstillers oppfatning opp til en hensiktsmessig og effektiv arealbruk i planområdet. Boligene får gode utearealer mot syd og vest. Nærhet til eksist bebyggelse og gode friområder gir kvalitet for planområdet. 10. Vedlegg 1. Bebyggelsesplan, Varselbrev,kunngjøring av planarbeidet 3. Annonse. kunngjøring av planarbeidet 4. Adresseliste, vsrslede grunneiere og naboer. 5 Offentlige instanser,lag og organisasjoner etter liste fra kommunen 6 Mottatte uttalelser til varsel om planarbeidet 7 Sjekkliste for planlegging - Grenlandsstandarden Porsgrunn Apland & Heibø AS

7 .

8

DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM

DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM PLANBESKRIVELSE forslag 17.06.15 1. Bakgrunn Planforslag fremmes på vegne av Rose Eiendom AS. Hensikten med planforslaget er å legge til rette

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18)

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) FLEKKEFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) Figur: Illustrasjon Indrevollen (Sett fra Sør-Vest) Oppdragets navn: INDREVOLLEN, SIRA Gnr/Bnr:140/18,108,99og

Detaljer

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

KRAV TIL PLANMATERIALE Notodden kommune (Versjon 08.09.2011) 1 av 7

KRAV TIL PLANMATERIALE Notodden kommune (Versjon 08.09.2011) 1 av 7 KRAV TIL PLANMATERIALE Notodden kommune (Versjon 08.09.2011) 1 av 7 HENSIKTEN MED DETTE DOKUMENTET Hensikten med dokumentet Krav til planmateriale er å bidra til at: - Regulerings- og bebyggelsesplaner

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Kyvannsveien 30 gnr. 103 bnr. 262

Detaljert reguleringsplan for Kyvannsveien 30 gnr. 103 bnr. 262 Foreløpig planbeskrivelse Forslag til detaljert reguleringsplan for Kyvannsveien 30 gnr. 103, bnr. 262 Foto av området sett fra Kyvannsveien 1 INNHOLD: 1. Bakgrunn 3 2. Kartgrunnlag og planfremstilling

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland

Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland Delegert vedtak Avgjort av: Saksansv.: Terje Premak Arkiv: K2-L12, PlanID-201106 Objekt: Arkivsaknr: 11/675-24 Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. 1. Innledning sid. 2. 2. Planområdet, eksisterende forhold sid.

Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. 1. Innledning sid. 2. 2. Planområdet, eksisterende forhold sid. Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. Innhold: 1. Innledning sid. 2 2. Planområdet, eksisterende forhold sid. 2 3. Planforslaget sid. 3 4. Risiko og sårbarhetsanalyse sid. 10

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN GNR. 139 BNR. 105, 103, 90, m.fl. NANNESTAD KOMMUNE Oppdragsgiver: Jos Eiendom AS Måltrostveien 24 2032 Maura Utarbeidet av: BESKRIVELSE/AVGRENSNING.

Detaljer

Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen

Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen PLANBESKRIVELSE 22.03.12, revidert 18.05.12 1 Innhold 1 Bakgrunn... 3 1.1 Hensikten med planen... 3 1.2 Om forslagsstiller... 3 2 Planområdet... 3 2.1 Oversiktskart...

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - SOLNESET FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - SOLNESET FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR PLANBESKRIVELSE side 1 av 21 QuickTime og en TIFF (ukomprimert)-dekomprimerer kreves for å se dette bildet. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST PlanID.: 01061085 P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST DATO: 24.09.2014, sist revidert 09.03.2015 1 I nnholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...... 1 2 Innhold...... 3 3 Bakgrunn...

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A Oppdragsgiver Svein Peder Abrahamsen Rapporttype Planbeskrivelse 2013-01-23 D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A ( PLAN-I D: 01110106) PLAN BESKRI VELSE PLANBESKRIVELSE 2 (28) Oppdragsnr.: 2120072 Oppdragsnavn:

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

Ing. Tor Egil Rossevatn Haddeland, 4596 EIKEN Tlf. 977 89100

Ing. Tor Egil Rossevatn Haddeland, 4596 EIKEN Tlf. 977 89100 Grimsdalen hyttefelt, Grimsdalsvatnet - planid: 20111005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN

Detaljer