TREDJE KVARTAL Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TREDJE KVARTAL 2007. Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje."

Transkript

1 TREDJE KVARTAL 2007 Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje. Vekst i salget i USA til MNOK 7,6. Bedret overlevelse ved bruk av Medi- Stims utstyr dokumentert i ny studie. Frivillig tilbud fra Medi-Stim til selskapets småaksjonærer til NOK 25,- pr. aksje.

2 3. kvartal 2007 Regnskapet pr. 30. september 2007 er utarbeidet etter regnskapsstandarden IFRS (International Financial Reporting Standard) og følger IAS 34 for delårsrapportering. Tilsvarende er sammenligningstall for 2006 i henhold til IFRS. Finansiell utvikling: (tall for 2006 i parentes) I forbindelse med etableringen av direkte virksomhet i USA har selskapet omdefinert prosedyreinntekter til leieinntekter. Årsaken er at denne type inntekter etter IFRS, IFRIC 4 og IAS 17 er å anse som leieinntekter. Vesentlig i forbindelse med tolkningen er at kunden fysisk har tilgang på og kan styre bruken av eiendeler. I USA er dette tilfelle hvor systemer og prober, som er i selskapets eie, disponeres av kunden. Før etablering av egen virksomhet var probene eid av selskapets distributør. Den underliggende forretningsmodellen med å betale pr. prosedyre er uendret. Omdefineringen av inntektene har ingen annen betydning enn at tidligere prosedyreinntekter rapporteres som leieinntekter. Endringen gjelder fra 1. mai Omsetningen i 3. kvartal ble MNOK 28,5 (MNOK 24,9) som er en vekst på 14,5 %. Veksten i omsetning på MNOK 3,6 kom fra 3dje parts produkter med en økning på MNOK 2,0 og en økning i salg av egne produkter på MNOK 1,6. Akkumulert pr. 3. kvartal ble omsetningen MNOK 91,9 (MNOK 67,7). Salget av egne produkter økte med MNOK 4,4 og salget av 3dje parts produkter økte med MNOK 19,7. Totalt økte salget med MNOK 24,1 som er en vekst på 35,6 %. Årsaken til den sterke veksten var et bra salg av egne produkter i USA, Europa og Asia, samt oppkjøpet av Kir- Op AS. Selskapet selger 3dje parts produkter og regnskapene ble konsolidert inn pr. 6. juli Salget av egne produkter ble MNOK 15,9 (MNOK 14,3) for kvartalet. Salg av 3dje part produkter ble i samme tidsrom MNOK 12,6 (MNOK 10,6). Akkumulert pr. 3. kvartal ble salget av egne produkter MNOK 52,2 (47,8) og salget av 3dje parts produkter MNOK 39,7 (MNOK 19,9). Midler benyttet til FoU var for kvartalet MNOK 2,1 (MNOK 1,6). Resultat før FoU og avskrivninger ble MNOK 5,1 (MNOK 4,5). Dette tilsvarer en margin på 17,7 % (17,9 %). For kvartalet ble MNOK 1,4 av midlene benyttet til utvikling aktivert (MNOK 0,8), og var relatert til avbildingsprosjektet. Akkumulert var midler benyttet til FoU MNOK 6,0 (MNOK 4,1). For samme periode ble resultatet før FoU, av- og nedskrivninger MNOK 19,4 (MNOK 16,3). Dette tilsvarer en margin på 21,1 % (24,1 %). Resultat etter skatt i 3. kvartal ble MNOK 3,1 (MNOK 2,6). Resultat pr. aksje for kvartalet ble NOK 0,17 pr. aksje (NOK 0,14 pr. aksje) som er en vekst på 19,8 %. Akkumulert ble resultat etter skatt MNOK 13,8 (MNOK 11,9). Resultat pr. aksje økte med 17,7 % til NOK 0,73 pr. aksje (NOK 0,62). Volumveid antall aksjer var ( ) ved utgangen av september utgangen av kvartalet. Etableringen i USA har bundet opp ekstra kapital både i form av kundefordringer, investeringer og varelager. Totalbalansen økte med MNOK 6,6 fra MNOK 108,7 pr. utgangen av 3. kvartal 2006 til MNOK 115,2 pr. utgangen av 3. kvartal Økningen skyldes investeringer i avbildingsprosjektet og økt arbeidskapital i USA. Operasjonell status: Medi-Stim ASA overtok distribusjonen i USA 30. april. USA er det største og viktigste markedet for Medi-Stims produkter og utgjør 45 % av verdensmarkedet. Det utføres ca 1300 operasjoner pr dag i USA hvorav Medi-Stims utstyr benyttes på ca 90 av disse. Potensialet er stort og konkurransen begrenset. Med egen organisasjon er selskapet i posisjon til selv å ta en større direkte andel av det amerikanske markedet. Medi-Stim har i USA etablert egen salgs organisasjon via sitt datterselskap Medi-Stim US Inc.. Selskapet har 14 salgsrepresentanter og 6 personer knyttet til administrasjon og support. Den nye organisasjonen er meget motivert noe, salget de første månedene viser med en stigende salgstrend. Gjennomsnittlig pris per operasjon (prosedyresalg) til Medi- Stim ved salg gjennom eget selskap har siden 1. mai 2007 vært USD 225 per operasjon. Før dette tidspunktet, da salget gikk gjennom agent, var tilsvarende beløp USD 116 per operasjon. Selskapets etablering i USA er en suksess. Salget er allerede på nivå med hva tidligere distributør i USA, Medtronic, solgte i samme tidsrom, og selskapet anser at risikoen ved å etablere direkte virksomhet i USA som overvunnet. I tredje kvartal har prosedyresalget økt med 37 % til 4814 prosedyrer. Medi-Stim ASA planlegger i løpet av 2008 også å lansere sitt nye avbildingssystem i USA. Det er i dag et udekket behov for avbilding i forbindelse med kirurgiske inngrep. Medi-Stims system VeriQ, med avbildings funksjonalitet, forventes å kunne dekke dette behovet. Selskapet estimerer at med avbildingsfunksjonalitet vil markedet for Medi-Stims systemer mer enn fordoble seg. I den anledning er det viktig for Medi-Stim å ha en veletablert og motivert salgs organisasjon i selskapets største marked når avbildingsmodulen lanseres. Egen distribusjon i USA sikrer fokus og vekstpotensial. Dagens markedsandel i USA er på 8 %. Med en markedsandel på 40 %, som Medi-Stim har oppnådd i Tyskland og Japan, vil inntektene kunne øke i USA fra dagens MNOK 20 til MNOK 155. Dette anser selskapet som en oppnåelig markedsandel. Selskapet er optimistisk med tanke på framtiden, forventer positive resultater og en betydelig styrking av Medi-Stims posisjon i selskapets største og viktigste marked. Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet var MNOK 79,6 (MNOK 67,8). Dette tilsvarer en egenkapitalandel på 69,1 % (62,4 %). Netto rentebærende gjeld var MNOK 4,0 ved

3 Hjertesenteret Ataturk University School of Medicine i Tyrkia, har i 3. kvartal publisert en retrospektiv studie på gevinsten av å benytte Medi-Stims transitt tid flowmåling (TTFM) for kvalitetssikring av hjerte bypass operasjoner. Studien finner at TTFM er et viktig verktøy for å sikre at nye blodårer fungerer etter utført kirurgi. Feil som verifiseres kan rettes opp under samme kirurgiske inngrep. Sykehuset begynte med flowmålinger i februar Studien samlet data fra to pasientgrupper. Den første gruppen var de 100 siste pasientene som ble operert før flowmålinger ble innført. Den andre var de 100 første pasientene som ble operert etter at flowmålinger ble innført. Medi-Stim sitt nyeste system VeriQ ble benyttet i studien. Studien viser at for gruppen hvor det ble benyttet flowmålinger var tilstanden til pasientene etter operasjon bedre enn i gruppen hvor det ikke ble benyttet flowmålinger. Resultatet fra studien viste blant annet: - Kun en pasient i gruppen med flowmåling trengte hjelp av ballong pumpe (assistert sirkulasjon) etter operasjon mot 7 i gruppen uten flowmåling - Det var ingen postoperative infarkt i gruppen med flowmåling mot 5 i gruppen uten flowmåling - Det var ingen døde innen 30 dager etter operasjonen i gruppen med flowmåling mot 4 i gruppen uten flowmåling Studien konkluderer med at konsekvent bruk av TTFM øker den tekniske presisjonen under en operasjon og reduserer komplikasjoner og dødelighet. Sykehuset gjennomførte studien på eget initiativ. Studien har likhetstrekk med den som ble utført av hjertesenteret Lahr/Baden i Tyskland som konkluderer med tilsvarende resultat. (Se melding fra Medi-Stim sendt 17. februar 2007.) Den tyske studien var basert på data fra over 7000 pasienter. Medi-Stim deltok på den europeiske hjertekongressen EACTS (European Society for Cardiothroacic Surgeons). Kongressen ble holdt i Geneve og varte fra 15. til 20. september. Medi-Stim fikk god respons og nye kontakter. Et utvalg av kunder fikk under kongressen demonstrert det nye avbildingsutstyret. Tilbakemeldingene på avbildingsutstyret var utelukkende positiv. Utvikling: Framdriften i avbildingsprosjektet har for kvartalet gått som planlagt. Selskapet har styrket sin kompetanse innen ultralyd. En spesialist innen ultralydsområdet fra USA nå arbeider i Medi-Stims utviklingsavdeling. Vedkommende har bred erfaring, og var en av gründerne av ultralydsfirmaet Tetrad som nå er en del av Gore konsernet. Aksjonærforhold: Beholdningen av egne aksjer ved utgangen av 3. kvartal 2007 var aksjer, innkjøpt til i snitt NOK 17,00 pr aksje. I løpet av kvartalet ble egne aksjer slettet i henhold til vedtaket på generalforsamlingen den 19. april. Børskursen var pr. 30. september 2007 NOK 24,00 pr. aksje. Styret har besluttet å gi et frivillig tilbud til småaksjonærer. Tilbudet er på NOK 25 pr. aksje og gjelder for aksjonærer som har 20 aksjer eller mindre. Tilbudet gjelder fram til 13. november Se også egen børsmelding fra 23. oktober Det ble omsatt aksjer i 3. kvartal. De fire største aksjonærene var pr utgangen av kvartalet Zenith Medical AS med aksjer, Fløtemarken AS med aksjer, Skagen Vekst med aksjer samt Asbjørn Buanes med aksjer. Akkumulert salg pr. kvartal 1 = NOK 1000 Akk. resultat etter skatt pr. kvartal 1 = NOK Q1 06 Q1 07 Q2 06 Q2 07 Q3 06 Q3 07 Q4 06 Q Q1 06 Q1 07 Q2 06 Q2 07 Q3 06 Q3 07 Q4 06 Q4 07 Oslo, 22. oktober 2007, Styret i Medi-Stim ASA

4 Resultatregnskap 3. kvartal kvartal 06 Pr Pr Salgsinntekter Varekostnader Lønnskostnader Annen driftskostnad Totale driftskostnader Driftsresultat før av og nedskrivn Driftsresultat før av og nedskrivn. i % 15,18 % 14,59 % 18,54 % 21,20 % 21,32 % Avskrivninger Nedskrivninger Driftsresultat Finans inntekter Finans kostnader Netto finans (238) (249) (294) (149) 312 Resultat før skatt Skattekostnad (6 851) Resultat etter skatt Utbytte Nøkkeltall 3. kvartal kvartal 06 Pr Pr Egenkapitalandel 69,10 % 62,37 % 69,10 % 62,37 % 62,16 % Inntjening pr aksje kr 0,17 kr 0,14 kr 0,73 kr 0,62 kr 0,95 Utvannet inntjening pr aksje kr 0,16 kr 0,14 kr 0,73 kr 0,62 kr 0,95 Antall aksjer tidsveiet i Antall aksjer utvannet i Fordeling av resultat pr segment 3. kvartal kvartal 06 Pr Pr Resultat fra Medi-Stim produkter Resultatmargin Medi-Stim produkter 12,96 % 14,07 % 15,73 % 21,48 % 21,29 % Resultat fra 3 part produkter Resultatmargin 3 parts prod. 8,31 % 5,51 % 14,07 % 8,26 % 12,33 % Totalt resultat Resultatmargin 10,89 % 10,43 % 15,01 % 17,59 % 18,16 % * Sammenlikningstall for 2006 for første halvår 2006 viser ikke overtatt virksomhet fra andre halvår Dette er vist i egen oppstilling.

5 Balanse Eiendeler Immatrielle eiendeler Varige driftsmidler Sum anleggsmiddler Varelager Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Betalingsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Netto rentebærende gjeld (217) Endring egenkapital Inngående balanse egenkapital Resultat i perioden Utbytte (7 548) (5 217) (5 217) Egne aksjer (408) (6 328) (6 330) Omregningsdifferanser (283) (8) 97 Egenkapital ved utgang Kontantstrøm analyse Periodens overskudd Annen kontantstrøm fra drift 239 (5 235) (782) Likviditet fra virksomheten Kontantstrøm fra investeringer (5 916) (32 273) (25 620) Kontantstrøm fra finansiering (10 946) Endring av kontanter i perioden (2 824) (10 689) (4 358) Kontanter ved inngangen av perioden Kontanter ved utgangen av perioden Sammenlikningstall for 2006 for første halvår 2006 viser ikke overtatt virksomhet fra andre halvår Dette er vist i egen oppstilling.

6 Geografisk fordeling av salg 3. kvartal kvartal 06 Pr Pr USA Asia Europa Resten av verden Totalt salg Geografisk fordeling av salg i antall 3. kvartal kvartal 06 Pr Pr USA Prosedyrer Prober Systemer Stetoskoper Asia Systemer Prober Europa Systemer Prober Resten av verden Systemer Prober Totalt antall systemer utenfor USA Totalt antall prober utenfor USA Fordeling av salg pr segment 3. kvartal kvartal 06 Pr Pr USA Prosedyre salg/utleie av utstyr Prober USA Systemer Stetoskop salg Utenfor USA System salg Probesalg resten av verden Annet Sum salg av Medi-Stim prod Salg av 3 part produkter Totalt salg Sammenlikningstall for 2006 for første halvår 2006 viser ikke overtatt virksomhet fra andre halvår Dette er vist i egen oppstilling. Kir-Op AS 2006 resultat pr kvartal av overtatt virksomhet 1. kvartal kvartal 06 Salg Margin Driftskostnader Driftsresultat Netto finans (4) 237 Resultat før skatt Regnskapet for Kir-Op AS er revidert for 2006 og etter NGAAP. Fordelingen pr kvartal er ikke revidert.

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2006 2005 2004 Omsetning inkl. provisjon 33 363 28 178 28 362 Vekst i omsetning 6,5 % 2,8 % 4,0 % Antall utsalgssteder 2 790 1 979

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008. www.wilhelmsen.com

WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008. www.wilhelmsen.com WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008 www.wilhelmsen.com STYRETS BERETNING FOR 2008 INTRODUKSJON Det maritime industrikonsernet Wilh. Wilhelmsen (WW) rapporterte et solid driftsresultat i 2008, i tråd

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

SKA Foreløpig resultat 1998

SKA Foreløpig resultat 1998 Melding til Oslo Børs, 14. januar 1999 SKA Foreløpig resultat 1998 IMS oppnådde et foreløpig EBITDA-resultat i 1998 på NOK 75 mill (116 mill i 1997). Netto resultat ga et underskudd på NOK 132 mill etter

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

Årsrapport 2007. PSI Group ASA

Årsrapport 2007. PSI Group ASA PSI Group ASA Om PSI Innhold Side Finansielle hovedtall 3 Årsberetning for 2007 4 Resultat PSI konsern 7 Balanse PSI konsern 8 EK-oppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Resultat PSI Group ASA

Detaljer

Økt ordrereserve, gode utsikter

Økt ordrereserve, gode utsikter Aker ASA Delårsrapport 4. kvartal med årsregnskap 2004 Økt ordrereserve, gode utsikter Oslo, 25. februar 2005: Aker-konsernets omsetning i 2004 var 52 mrd kroner og driftsoverskuddet før renter, skatt,

Detaljer

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041 REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2013 2012 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 53 421 47 521 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 45 464

Detaljer

Guard Systems AS Årsrapport 2014

Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Årsberetning s. 3-5 Resultatregnskap s. 6 Balanse s. 7-8 Noter s. 9-14 Kontantstrømoppstilling s. 15 Revisjonsberetning s. 16-19

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 3 STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 2007 Innledning Austevoll Seafood ASA (AUSS) er et vertikalt integrert fiskerikonsern som er engasjert i virksomhet innenfor pelagisk fiskeri,

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258 RESULTATREGNSKAP NattoPharma ASA (Beløp i NOK tusen) NattoPharma konsern 2 008 2 007 Noter 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258

Detaljer

Årsregnskap. Serodus ASA

Årsregnskap. Serodus ASA Årsregnskap 2012 Serodus ASA Oppstilling over totalresultat Note 2012 2011 Driftsinntekter Salgsinntekter 4 51 600 51 600 Driftsutgifter Varekost 1 842 12 816 Personalkostnader 5 125 474 6 199 Avskrivning

Detaljer

INFORMASJONSDOKUMENT

INFORMASJONSDOKUMENT INFORMASJONSDOKUMENT Domstein ASA ("Domstein" eller "Selskapet") Org.nr. 960 756 932 Dette informasjonsdokumentet ("Informasjonsdokumentet") er utarbeidet i forbindelse med Domsteins erverv av virksomheten

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78.

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78. REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2014 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2014 2013 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 58 041 53 421 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 49 656

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer