Delårsrapport. 1. kvartal 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsrapport. 1. kvartal 2007"

Transkript

1 Delårsrapport 1. kvartal 2007

2 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2007 Driftsinntekter på 95,9 MNOK i 1. kvartal 2007 mot 48,4 MNOK samme periode i 2006 Driftsresultatet var 28,7 MNOK i 1. kvartal mot 0 MNOK i tilsvarende periode 2006 Inntekter og resultat inkluderer gevinst ved salg av Data Converter eiendeler på 33,9 MNOK i 1. kvartal 2007, mens kvartalets inntekter fra denne virksomheten på 2,9 MNOK ikke er inkludert Omsetningsvekst på 28% for videreført virksomhet i første kvartal 2007 mot tilsvarende periode 2006, justert for fall i dollarkurs var veksten 38% Komponentsalget viste en volum vekst på 39% i forhold til 1. kvartal 2006 Salget innen PC tilbehør økte 52% i forhold til 1. kvartal 2006 Nye kontrakter i kvartalet bidrar til videre vekst Produktutvikling og standardiseringsarbeid for Wibree utvikler seg positivt Finansielle hovedtall Driftsinntektene i 1. kvartal 2007 var på 95,9 MNOK, som er 98% høyere enn i samme periode i 2006 (48.4 MNOK). Den sterke økningen i driftsinntektene skyldes inntektsføring av gevinsten ved salg av eiendelene knyttet til Data Converter produktene på 33,9 MNOK samt en solid vekst i videreført virksomhet på 28%. Gevinsten ved salg av virksomhet påvirker resultatpostene i regnskapet positivt med 33,9 MNOK i 1. kvartal Dekningsbidraget for 1. kvartal ble 61,5 MNOK med en dekningsgrad på 64,1% mot 25,9 MNOK og 53,5% i 1. kvartal FoU-kostnader for 1. kvartal var på 10,0 MNOK hvorav 8,8 MNOK er kostnadsført og 1,2 MNOK er aktivert. Tilsvarende tall i 1. kvartal 2006 for totale FoU kostnader var på 8,8 MNOK med en kostnads- og balanseføring på hhv. 7,4 MNOK og 1,4 MNOK. Øvrige driftskostnader i 1. kvartal 2007 var 21,4 MNOK mot 18,5 MNOK i tilsvarende periode i Kostnadsøkningen skyldes vekst i antall ansatte. Ved utgangen av kvartalet hadde Nordic Semiconductor 100 ansatte etter gjennomføringen av salget av Data Converter virksomheten mot slutten av kvartalet. Driftsresultat i 1. kvartal 2007 ble 28,7 MNOK mot 0 MNOK i samme periode året før. Netto finansposter endte i 1. kvartal 2007 på -0,5 MNOK, sammenlignet med -0,8 MNOK for samme periode året før. Dette skyldes i sin helhet endringer i NOK/USD kurs. Resultat før skatt i 1. kvartal 2007 var 28,2 MNOK mot -0,8 MNOK i samme periode i Nordic Semiconductor hadde pr en totalbalanse på 251,3 MNOK, en økning på 4,1 MNOK i kvartalet. Selskapets betalingsmidler var 83,3 MNOK (33% av totale eiendeler) ved utgangen av kvartalet. Egenkapitalen pr var 219,3 MNOK som gir en egenkapitalandel på 87%. Selskapet hadde ingen rentebærende gjeld. Netto kontantstrøm var -7,0 MNOK i 1. kvartal Tilsvarende tall for samme periode i 2006 var 34,5 MNOK etter innløsning av selskapets opsjonsprogram i februar Ordrereserven for komponenter var 45,4 MNOK ved utgangen av 1. kvartal. Dette er på nivå med tilsvarende tidspunkt i fjor da ordrereserven var 45,7 MNOK. Ordreinngang for komponenter var 51,2 MNOK i kvartalet som var 28% lavere enn i 1. kvartal 2006 (71,4 MNOK). Ordreinngangen for komponenter var like stor som utfaktureringen i 1. kvartal. På grunn av korte ledetider vil ordrereserven i svært liten grad reflektere neste kvartals omsetning. Det er styrets oppfatning at selskapet er finansielt godt rustet for forventet vekst. Markedssegmenter Driftsinntekter segmenter 1. kvartal Helår videreført virksomhet MNOK PC tilbehør Spillkontrollere Intelligent sportsutstyr Audio utstyr Industielle applikasjoner Annet Sum komponenter Konsulenttjenester Nordic Semiconductor PC tilbehør Driftsinntektene i kvartalet var på 12,8 MNOK mot 8,4 MNOK i 1. kvartal 2006, en økning på 52%. Salget i kvartalet er preget sesongmessige variasjoner. Tre nye kunder ble annonsert i kvartalet med forventet påvirkning på volumet fra 2. kvartal. Spillkontrollere Segmentet hadde et lite oppsving i 1. kvartal med driftsinntekter på 4,7 MNOK mot 4,6 MNOK i 1. kvartal Fortsatt ettersalg til forrige generasjons spillkonsoller står for det vesentligste av salget, men introduksjonen av en tredjeparts spillkontroller for PS3 har også bidratt positivt. Intelligent sportsutstyr Driftsinntektene i kvartalet falt tilbake i forhold til tilsvarende periode i 2006 fra 5,0 MNOK til 1,2 MNOK. Den underliggende aktiviteten i segmentet er god og selskapet har forventninger om økt salg utover i året. Audioutstyr Salget av nrf komponenter til utstyr i Audiosegmentet var 0,7 MNOK i 1. kvartal 2007 mot 4,7 MNOK i samme periode i fjor. Svakere utvikling innen intelligent sportsutstyr påvirker også audioutstyr som inngår i en av de viktige sportsapplikasjonene. Flere nye produkter som benytter Nordic Semiconductors radioteknologi ble introdusert i markedet, men lave volum og forsinkelser preger likevel tallene i første kvartal.

3 Industrielle applikasjoner Driftsinntektene i kvartalet viste en fortsatt positiv utvikling for segmentet. med en vekst fra 10,6 MNOK i 1. kvartal 2006 til 25,0 MNOK i En god underliggende utvikling hos våre store kunder i 1. kvartal driver denne økningen. Mer enn 80% av omsetningen kommer fra 7 større kunder, og driftsinntektene kan variere betydelig fra kvartal til kvartal. Øvrige segmenter Driftsinntektene i 1. kvartal viste en stabil utvikling med 9,2 MNOK i 2007 mot 10,2 MNOK i Geografisk fordeling av inntekter Driftsinntekter geografisk 1. kvartal Helår videreført virksomhet MNOK Norge Europa USA/Canada Asia Andre Nordic Semiconductor Aksje- og aksjonærforhold Selskapets aksje har i 1. kvartal 2007 vært omsatt i intervallet NOK 41,00 50,75 med sluttkurs pr på NOK 49,00. Det er i kvartalet omsatt aksjer fordelt på 843 handler (13 handler i snitt pr. handledag). Tilsvarende tall for foregående kvartal var aksjer fordelt på handler (18 handler i snitt pr. handledag). Ved kvartalsslutt hadde Nordic Semiconductor 841 aksjonærer, hvorav 57 var utenlandske med en samlet eierandel på 17,9%. Selskapets 10 største aksjonærer ved utgangen av kvartalet: Aksjonær Antall aksjer Andel Danske Bank % Odin Norge % Folketrygdfondet % Orkla ASA % Ferd Invest AS % Tore Engebretsen % Goldman Sachs International % Arne-Kristian Mæland % KLP % Canica AS % Sum 10 største % Øvrige % Totalt % Utsikter fremover Nordic Semiconductor går nå inn i en sesongmessig viktig periode. Flere viktig design har kommet i produksjon og lageroppbyggingen i forkant av høstsesongen forventes å starte opp i 2. kvartal. Gjennom salget av Data Converter eiendelene i første kvartal er virksomheten ytterligere rendyrket mot utvikling, produksjon og salg av komponenter. Nordic Semiconductor bruker fortsatt store ressurser på produktutvikling og spesifikasjonsarbeid for den nye ultra low power standarden for trådløs kommunikasjon, Wibree. Resultatene som oppnås er gode og målene nås med hensyn til fremdrift og markedsaksept. Basert på Nordic Semiconductors sterke posisjon både teknologisk og i markedet, forventer styret at dette initiativet vil bidra vesentlig til selskapets utvikling i årene fremover. Nordic Semiconductors omsetning vil forsatt være sesongavhengig siden selskapet følger kundenes salgssykler. Det første kvartalet er normalt preget av lavere aktivitet i primærmarkedene. Underliggende salgsaktivitet hos Nordic Semiconductors kunder underbygger styrets forventninger om sterk og lønnsom vekst gjennom Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IFRS og i henhold til Nordic Semiconductors regnskapsprinsipper som fremgår av årsrapporten for Oslo 25. april 2007 Styret i Nordic Semiconductor ASA Tore Engebretsen (Styreformann) Kristin Skogen Lund Alf Olsen Alf Helge Omre Kjell Bråthen Anne-Cecilie Fagerlie Linda Kristoffersen Svenn-Tore Larsen (Adm. direktør) Nordic Semiconductor ASA har i første kvartal 2007 kjøpt egne aksjer gjennom megler til kurs kr. 43,62 pr. aksje. Nordic Semiconductors beholdning av egne aksjer etter kjøpet er Transaksjonen ble gjennomført i henhold til fullmakt gitt på ordinær generalforsamling den 25. april Generalforsamling 2007 vil bli holdt i selskapets lokaler i Otto Nielsens vei 12, Trondheim, tirsdag 8. mai 2007, kl. 12:00. Innkalling og agenda finnes på under investor.

4 Resultatregnskap Beløp i MNOK 1. kvartal kvartal kvartal kvartal 2006 Året 2006 Ordreinngang Driftsinntekter Gevinst ved salg av anleggsmidler Driftsinntekter Materialkost Direkte prosjektkostnader Dekningsbidrag Andre driftskostnader Arbeidsgiveravgift på opsjoner Avskrivninger Forskning og utvikling Driftsresultat Netto finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat etter skattekostnad, men før avsluttet virksomhet Avsluttet virksomhet/ Solgte eiendeler Resultat etter skattekostnad Resultat pr. aksje Utvannet resultat pr. aksje Balanse IFRS IFRS Beløp i MNOK Aktivert forskning og utvikling Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Anleggsmidler Varebeholdning Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Betalingsmidler Omløpsmidler EIENDELER, men før solgte eiendeler Solgte eiendeler EIENDELER Egenkapital Langsiktig gjeld Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld EGENKAPITAL OG GJELD Endringer i egenkapital: Beløp i MNOK Egenkapital pr Periodens resultat Kapitalutvidelse Kostnadsført fordel på tildelte opsjoner Kjøp av egne aksjer Omregningsdifferanser Egenkapital ved periodens utgang

5 Kontantstrømoppstilling Beløp i MNOK 1. kvartal kvartal Året 2006 Resultat før skatt Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Kostnadsført fordel tildelte opsjoner Gevinst ved salg av anleggsmidler Endring i varebeholdning, kundefordringer, leverandørgjeld og annen arbeidskapital Andre justeringer fra driftsrelaterte poster Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Salg av varige driftsmidler Kjøp av varige driftsmidler Balanseførte utviklingskostnader Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetaling av egenkapital Endring egne aksjer Utbetaling av utbytte Netto endringer gjeld Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Effekt av valutakursendringer Netto endringer av kontanter og kontantekvivalenter Netto endringer av kontanter og kontantekvivalenter fra avsluttet virksomhet/solgte eiendeler Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Kvartalsvise nøkkeltall Beløp i MNOK Q1 07 * Q4 06 Q3 06 Q2 06 Q1 06 Q4 05 Q3 05 Q2 05 Ordreinngang Driftsinntekter Dekningsbidrag Dekningsgrad (%) Arbeidsgiveravgift på opsjoner Resultat før forskning og utvikling Kostnadsført forskning og utvikling Driftsresultat Driftsmargin (%) Resultat før skattekostnad Resultatmargin (%) Egenkapitalandel (%) Resultat pr. aksje (kroner) Utvannet resultat pr. aksje (kroner) Kontantstrøm pr. aksje (kroner) *justert for salg av Data Converter virksomheten

Delårsrapport. 4. kvartal 2007

Delårsrapport. 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2007 Driftsinntekter på 49.2 MNOK, en reduksjon på 33% i forhold til 4. kvartal 2006 Lavere salgsvolum i industrisegmentet

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2009

Delårsrapport. 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2009 Driftsinntekter i første kvartal ble 71,5 MNOK, en økning på 12% sammenlignet med 1. kvartal 2008. EBITDA ble 8,3 MNOK i første kvartal,

Detaljer

om nordic semiconductor innhold

om nordic semiconductor innhold om nordic semiconductor innhold Nordic Semiconductor ASA er en verdensledende aktør innenfor kortholds radiokommunikasjon og høyhastighets datakonvertere. Ved hjelp av denne egenutviklede teknologien har

Detaljer

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat Et godt år for VPS (Samme periode i fjor i parentes) VPS Konsern hadde et forbedret resultatet i i forhold til året før. Resultatet etter skatt ble 63,7 MNOK (16,1).

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet Driftsinntekter MNOK 279,8 (proforma 276,4) Driftsresultat MNOK 137,7 (proforma 150,7) Resultat MNOK 105,9 (proforma

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Høydepunkter Q1/2012

Høydepunkter Q1/2012 2 /14 Høydepunkter Q1/2012 Omsetning MNOK 119,2 (100,5) i Q1, en økning på 19 %. EBITDA MNOK 9,4 (7,3) i Q1, en økning på 29 %. EBITDA margin 7,9 % i Q1, opp fra 7,3 %. EBIT MNOK 5,0 (3,5) i Q1, en økning

Detaljer

Økt ordrereserve, gode utsikter

Økt ordrereserve, gode utsikter Aker ASA Delårsrapport 4. kvartal med årsregnskap 2004 Økt ordrereserve, gode utsikter Oslo, 25. februar 2005: Aker-konsernets omsetning i 2004 var 52 mrd kroner og driftsoverskuddet før renter, skatt,

Detaljer

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS)

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS) Rapport for VEIDEKKE ASA 1 Rapport HOVEDTREKK 4. KVARTAL Omsetning NOK 6,6 milliarder Resultat NOK 368 millioner Ordrereserve NOK 17,1 milliarder Netto rentebærende posisjon NOK 274 millioner Resultat

Detaljer

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS ÅRSBERETNING INNLEDNING Konsernet har i 2001 ekspandert vesentlig både gjennom organisk vekst og oppkjøp. Dette er i henhold til strategien om å etablere Hexagon som en ledende leverandør innen utvalgte

Detaljer

// BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 //

// BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 // // BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 // Block Watne Gruppen ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Sterke nøkkeltall Solid ordreinngang og ordrereserve Vellykket børsintroduksjon Forbedrede finansielle betingelser

Detaljer

- et miljøteknologiselskap. Resultatrapport. .3. kvartal 2007. 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007

- et miljøteknologiselskap. Resultatrapport. .3. kvartal 2007. 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007 - et miljøteknologiselskap Resultatrapport.3. kvartal 2007 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007 1 ØKTE INNTEKTER OG REDUSERTE KOSTNADER 2 VIKTIGE HENDELSER 3 FINANSIELLE TALL 4 KONVERTIBELT LÅN 5 FOKUS

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007.

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. FJERDE KVARTAL 2007 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. Beste resultat i selskapets historie med MNOK 28,4 i resultat etter skatt, en økning på 56,9 %. Økt antall selgere i USA med 4 selgere.

Detaljer

TREDJE KVARTAL 2007. Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje.

TREDJE KVARTAL 2007. Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje. TREDJE KVARTAL 2007 Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje. Vekst i salget i USA til MNOK 7,6. Bedret overlevelse ved bruk av Medi- Stims utstyr

Detaljer

VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006. Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal

VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006. Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006 Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal Høye markedsvolumer har gitt gode resultater Resultatet av driften etter skatt ble 91,5 MNOK (23,6), herav 58,0

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 1 Hovedpunkter i 1. kvartal: Fortsatt høy aktivitet i rentemarkedet Fire nye selskaper godkjent for notering så langt i 2013 Økt sparing og verdivekst i fond gir økte markedsverdier

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Oppsummering EDB Business Partners tall for 2. kvartal viser solid omsetnings- og resultatvekst for samtlige forretningsområder, og marginbildet har

Detaljer

Beste kvartal noensinne

Beste kvartal noensinne Beste kvartal noensinne Hovedpunkter artal Stigerør for borerigger tilvirket, trykktestet og montert ved Aker Kværners høyteknologiske produksjonsanlegg i Malaysia Fortsatt resultatvekst: Resultat per

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005. Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005. Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005 Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultat etter

Detaljer

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2.

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. 2. kvartal 2006 Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. Vekst i resultat pr aksje i første halvår med 166 % til NOK 0,48 pr. aksje. Deltakelse

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Viktige hendelser og status Alle tall i kroner (4. kvartal 2008 i parentes) Avtalen om sammenslåing med Best Media som ble behandlet på ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

Q1 2010. 10. mai 2010

Q1 2010. 10. mai 2010 client COMPUTING EUROPE asa KvartaLSRAPPORT Q1 21 1. mai 21 1 Hovedpunkter og hendelser i Q1 Netto driftsinntekter Q1 29 ble 16,8 MNOK mot 17,4 MNOK i samme periode i 29. (-3,1%). Svakere driftsresultat

Detaljer