Delårsrapport. 1. kvartal 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsrapport. 1. kvartal 2009"

Transkript

1 Delårsrapport 1. kvartal 2009

2 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2009 Driftsinntekter i første kvartal ble 71,5 MNOK, en økning på 12% sammenlignet med 1. kvartal EBITDA ble 8,3 MNOK i første kvartal, sammenlignet med 0,7 MNOK i Q Finanskrisen bidro til et generelt vanskelig marked i 1. kvartal, med sterkt fall i etterspørsel og fortsatt lagerreduksjon hos flere av selskapets viktige kunder. Stor vekst i salg av trådløse komponenter til mus og tastatur i lavprissegmentet og konvertering fra 27MHz til 2,4 GHz ga en volumvekst for tråløse komponenter på 23% fra første kvartal 2008 til Finansielle hovedtall Driftsinntektene i 1. kvartal 2009 var på 71,5 MNOK som er 12% høyere enn driftsinntektene i samme periode i 2008 (63,6 MNOK). Betydelig økning i salgsvolumene (23%) for trådløse komponenter og en høyere dollarkurs bidro til vekst i perioden. Dekningsbidraget for 1. kvartal ble 42,6 MNOK med en dekningsgrad på 60% mot 30,5 MNOK og 48% i 1. kvartal Den positive marginendringen skyldes kundemiks og en stigende dollarkurs. FoU-kostnadene for 1. kvartal var på 14,0 MNOK hvorav 12,7 MNOK er kostnadsført og 1,3 MNOK er aktivert. Tilsvarende tall i 1. kvartal 2008 for totale FoU kostnader var på 11,8 MNOK med en kostnads- og balanseføring på hhv. 9,9 MNOK og 1,9 MNOK. Øvrige driftskostnader i 1. kvartal 2009 var 21,6 MNOK mot 19,9 MNOK i tilsvarende periode i Økningen skyldes et høyere antall ansatte samt høyere kostnader til produksjon av maskesett for nye produkter. Ved utgangen av kvartalet hadde Nordic Semiconductor 120 ansatte. EBITDA ble i første kvartal ,3 MNOK som er en forbedring på 7,6 MNOK i forhold til første kvartal Etter avskrivninger på 3,7 MNOK ble driftsresultatet i 1. kvartal ,6 MNOK mot -2,4 MNOK i samme periode året før. Netto finansposter endte i 1. kvartal 2009 på -1,9 MNOK, sammenlignet med -1,0 MNOK for samme periode året før. Dette skyldes i sin helhet endringer i NOK/USD kurs. Resultat før skatt i 1. kvartal 2009 var 2,7 MNOK mot -3,4 MNOK i samme periode i Nordic Semiconductor hadde pr en totalbalanse på 307,9 MNOK, en reduksjon på 7,7 MNOK i kvartalet. Selskapets betalingsmidler var 131,0 MNOK (43% av totale eiendeler) ved utgangen av kvartalet. Egenkapitalen pr var 238,1 MNOK som gir en egenkapitalandel på 77%. Selskapet hadde ingen rentebærende gjeld. Netto kontantstrøm var -4,3 MNOK i 1. kvartal Tilsvarende tall for samme periode i 2008 var -9,0 MNOK. Ordrereserven for komponenter var 50,7 MNOK ved utgangen av 1. kvartal. Dette representerer en vesentlig økning fra utgangen av 4. kvartal 2008 da ordrereserven var 34,7 og er på nivå med 1. kvartal i fjor på 50,9 MNOK. Ordreinngang for komponenter var 84,7 MNOK i kvartalet, 52% høyere enn i 1. kvartal 2008 (55,8 MNOK). Ordreinngangen for komponenter tilsvarte 122% av utfakturert beløp i 1. kvartal. På grunn av korte ledetider vil ordrereserven i begrenset grad reflektere neste kvartals omsetning. Det er styrets oppfatning at selskapet er finansielt, teknologisk og markedsmessig godt rustet for videre vekst. Markedssegmenter Driftsinntekter segmenter 1. kvartal Helår videref. virksomhet MNOK PC tilbehør 38,8 15,1 120,3 Spillkontrollere 0,3 7,9 33,2 Intelligent sportsutstyr 4,9 4,4 23,5 Audio utstyr 3,1 (0,1) 19,8 Industrielle applikasjoner 12,7 22,7 64,4 Annet 9,8 12,5 55,5 Sum komponenter 69,6 62,5 316,7 Konsulenttjenester 1,9 1,1 2,6 Nordic Semiconductor 71,5 63,6 319,3 PC tilbehør Driftsinntektene i kvartalet var på 38,8 MNOK mot 15,1 MNOK i 1. kvartal 2008, en økning på 157%. Konsumentmarkedene i viktige områder som USA og Europa har vært svake gjennom kvartalet. Imidlertid har Nordic Semiconductor lykkes godt med lavkostnadsprodukter til det kinesiske markedet. Dette har gitt en volumøkning som overstiger bortfall i andre markeder. Spillkontrollere Segmentet hadde en svak utvikling i 1. kvartal med driftsinntekter på 0,3 MNOK mot 7,9 MNOK i 1. kvartal Segmentets omsetning i 1. kvartal preges av svak etterspørsel av forbruksvarer og at kundene reduserer sine lagre av ferdigvarer. Dette seg utslag i reduserte leveranser for Nordic Semiconductor. Intelligent sportsutstyr Driftsinntektene i kvartalet økte med 0,5 MNOK til 4,9 MNOK fra 4,4 MNOK i tilsvarende periode i Etter en svak start på kvartalet økte salget utover i perioden til to av de toneangivende kundene innenfor sportsklokker. Audioutstyr Salget av nrf komponenter til utstyr innen konsumentelektronikk var 3,1 MNOK i 1. kvartal 2009 mot (0,1) MNOK i samme periode i fjor. Økt salgsvolum til én kunde preget tallene i første kvartal.

3 Industrielle applikasjoner Driftsinntektene falt fra 22,7 MNOK i 1. kvartal 2008 til 12,7 MNOK i Salget er redusert som følge av sviktende markeder for kundene i dette segmentet. Øvrige segmenter Driftsinntektene i 1. kvartal var 9,8 MNOK i 2009, en reduksjon på 2,7 MNOK i forhold til tilsvarende periode i Tilbakegangen i segmentet er lavere enn foregående kvartal, men omsetningen er preget av at en rekke mindre aktører med varierende markedsposisjoner opplever generelt lavere etterspørsel i konsumentmarkedet. Geografisk fordeling av inntekter Driftsinntekter geografisk 1. kvartal Helår videref. virksomhet MNOK Norge 2,2 5,8 17,8 Europa 13,4 15,1 48,4 USA/Canada 6,7 3,8 24,1 Apac 49,0 38,5 226,6 Andre 0,2 0,4 2,4 Nordic Semiconductor 71,5 63,6 319,3 Aksje- og aksjonærforhold Selskapets 10 største aksjonærer ved utgangen av kvartalet: Aksjonær Antall aksjer Andel DNB NOR Luxembourg SA ,9 % Verdipapirfondet Odin Norge ,3 % Folketrygdfondet ,7 % Ferd AS Invest ,2 % Orkla ASA ,1 % INAK 2 AS ,0 % Goldman Sachs Int. Equity ,5 % KLP LK Aksjer ,5 % Tore Engebretsen ,3 % Nordic Semiconductor ASA ,6 % Sum 10 største ,1 % Øvrige ,9 % Totalt ,0 % Nordic Semiconductor ASA har i første kvartal 2009 kjøpt egne aksjer gjennom megler til kurs kr. 16,73 pr. aksje. Nordic Semiconductors beholdning av egne aksjer etter kjøpet er Transaksjonen ble gjennomført i henhold til fullmakt gitt på ordinær generalforsamling den 8. mai Generalforsamling 2009 vil bli holdt i selskapets lokaler i Otto Nielsens vei 12, Trondheim, torsdag 7. mai 2009, kl. 12:00. Utsikter fremover Den pågående finanskrisen har fortsatt å påvirke Nordic Semiconductors virksomhet i første kvartal 2009 og har redusert kjøpekraften til forbrukere og medført lagernedbygging hos viktige kunder. Imidlertid fortsetter teknologikonvertering (27 MHz til 2.4 GHz) og overgang til trådløs teknologi innenfor konsumentelektronikk. Denne trenden forventes å fortsette og mange av Nordic Semiconductors ledende kunder går videre med sine produktutviklingsprogram basert på 2,4 GHz teknologi. Prognosene for elektronikkindustrien globalt i 2009 spriker, men selskapet ser nye forretningsmuligheter i dagens marked. Nordic Semiconductor har i 1. kvartal produsert en tidligversjon av selskapets Bluetooth Low Energy krets basert på gjeldende spesifikasjon. Nordic Semiconductor har en ledende posisjon i Bluetooth Low Energy. Nordic Semiconductor er i dag det første selskapet som har lansert en single mode krets; Nordic Semiconductor μblue. Nordic Semiconductors μblue er designet for optimal bruk i periferienheter og klokker som skal kommunisere med mobiltelefoner. Denne Bluetooth radioen vil oppfylle alle krav til kommunikasjon med den kommende dual mode kretsen i mobiltelefonene. Samtidig vil den ha markedets laveste strømforbruk og benytte et knappcelle batteri som strømkilde. Bluetooth organisasjonen forventer at standardiseringsarbeidet vil være avsluttet i annet halvår Styret i Nordic Semiconductor har forventninger til at dette initiativet vil bidra vesentlig til selskapets utvikling når markedet for disse komponentene etableres. Nordic Semiconductors omsetning vil forsatt være sesongavhengig siden selskapet følger kundenes salgssykler. Det første kvartalet er normalt det med lavest salgsaktivitet for primærmarkedene. Til tross for generelt vanskelige markeder forventer styret en positiv utvikling gjennom Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IFRS og i henhold til Nordic Semiconductors regnskapsprinsipper som fremgår av årsrapporten for Oslo 30. april 2009 Styret i Nordic Semiconductor ASA Tore Engebretsen (Styreleder) Annfrid Standal Terje Rogne Lars Sundell Anne-Cecilie Fagerlie (Styrets nestleder) Kjell Bråthen Jon Helge Nistad Svenn-Tore Larsen (Adm. direktør)

4 Resultatregnskap Beløp i MNOK (urevidert) 1. kvartal kvartal 2008 Året 2008 Ordreinngang 85,9 56,7 303,4 Driftsinntekter 71,5 63,6 319,3 Driftsinntekter 71,5 63,6 319,3 Materialkost -28,5-33,0-151,2 Direkte prosjektkostnader -0,4-0,1-0,3 Dekningsbidrag 42,6 30,5 167,8 Andre driftskostnader -21,6-19,9-89,2 Forskning og utvikling -12,7-9,9-43,4 Driftsresultat før avskrivninger 8,3 0,7 35,2 Avskrivninger -3,7-3,1-14,1 Driftsresultat 4,6-2,4 21,1 Netto finansposter -1,9-1,0 35,0 Resultat før skattekostnad 2,7-3,4 56,1 Skattekostnad -0,8 1,0-15,3 Resultat etter skattekostnad 1,9-2,4 40,8 Resultat pr. aksje 0,06-0,07 1,18 Utvannet resultat pr. aksje 0,06-0,07 1,18 Balanse Beløp i MNOK (urevidert) Immaterielle eiendeler 27,9 15,0 28,7 Varige driftsmidler 16,1 18,0 16,3 Anleggsmidler 44,0 33,0 45,0 Varebeholdning 51,4 29,1 58,0 Kundefordringer 63,1 57,5 59,2 Andre kortsiktige fordringer 18,4 29,7 18,1 Betalingsmidler 131,0 99,4 135,3 Omløpsmidler 263,9 215,7 270,6 EIENDELER 307,9 248,7 315,6 Egenkapital 238,1 210,7 237,3 Langsiktig gjeld 15,3 13,6 16,9 Betalbar skatt 17,2 0,0 17,2 Annen kortsiktig gjeld 37,3 24,4 44,2 EGENKAPITAL OG GJELD 307,9 248,7 315,6 Endringer i egenkapital: Beløp i MNOK (urevidert) Egenkapital pr ,3 214,2 214,2 Periodens resultat 1,9-2,4 40,8 Endring egne aksjer -1,1-1,1-17,6 Omregningsdifferanser 0,0 0,0-0,1 Egenkapital ved periodens utgang 238,1 210,7 237,3

5 Kontantstrømoppstilling Beløp i MNOK (urevidert) 1. kvartal kvartal 2008 Året 2008 Resultat før skatt 2,7-3,4 56,1 Periodens betalte skatt 0,0 0,0 0,0 Ordinære avskrivninger 3,7 3,1 14,1 Gevinst ved salg av anleggsmidler 0,0 0,0 0,0 Endring i varebeholdning, kundefordringer, leverandørgjeld og annen arbeidskapital -5,3-5,7-4,9 Andre justeringer fra driftsrelaterte poster -1,6 0,1 5,3 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -0,5-5,9 70,6 Kjøp av varige driftsmidler -1,5-0,1-3,7 Salg av varige driftsmidler 0,0 0,0 0,0 Balanseførte immaterielle eiendeler -1,2-1,9-22,3 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -2,7-2,0-26,0 Endring egne aksjer -1,1-1,1-17,6 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -1,1-1,1-17,6 Effekt av valutakursendringer 0,0 0,0-0,1 Netto endringer av kontanter og kontantekvivalenter -4,3-9,0 26,9 Netto endringer av kontanter og kontantekvivalenter fra avsluttet virksomhet/solgte eiendeler 0,0 0,0 0,0 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 135,3 108,4 108,4 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 131,0 99,4 135,3 Kvartalsvise nøkkeltall Beløp i MNOK (urevidert) Q1 09 Q4 08 Q3 08 Q2 08 Q1 08 Q4 07 * Q3 07 * Q2 07 * Ordreinngang 85,9 21,4 95,6 129,7 56,7 58,4 50,9 97,9 Driftsinntekter 71,5 68,9 103,0 83,8 63,6 49,2 80,1 80,7 Dekningsbidrag 42,6 36,3 57,2 43,9 30,5 20,3 40,1 40,9 Dekningsgrad (%) 59,6 52,7 55,5 52,4 48,0 41,3 50,1 50,7 Resultat før forskning og utvikling 17,3 5,8 31,7 19,4 7,5-5,6 19,1 15,7 Kostnadsført forskning og utvikling -12,7-12,2-12,1-9,3-9,9-8,1-7,9-7,5 Driftsresultat 4,6-6,4 19,6 10,1-2,4-13,7 11,2 8,2 Driftsmargin (%) 6,4-9,3 19,0 12,1-3,8-27,8 14,0 10,2 Resultat før skattekostnad 2,7 17,2 31,1 11,1-3,4-12,3 6,2 7,0 Resultatmargin (%) 3,8 25,0 30,2 13,2-5,3-25,0 7,7 8,7 Egenkapitalandel (%) 77,3 75,2 75,5 78,7 84,7 83,7 82,9 85,6 Resultat pr. aksje (kroner) 0,06 0,38 0,65 0,23-0,07-0,25 0,13 0,14 Utvannet resultat pr. aksje (kroner) 0,06 0,38 0,65 0,23-0,07-0,25 0,13 0,14 Kontantstrøm pr. aksje (kroner) 0,19 0,61 1,01 0,43-0,01-0,26 0,27 0,29 * Justert for salg av Data Converter eiendeler

6 Noter til delårsrapport 1. kvartal 2009 Note 1 Innledning Det sammendratte konsoliderte delårsregnskapet pr 31. mars 2009 ble godkjent for publisering av styret 29. april Konsernet er notert på Oslo Børs og er et allmennaksjeselskap registrert i Norge. Note 2 Bekreftelse av finansielt rammeverk Konsernregnskapet for 1. kvartal 2009 omfatter Nordic Semiconductor ASA og dets datterselskap og er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap, og bør leses i sammenheng med konsernregnskapet for Note 3 Viktige regnskapsprinsipper Regnskapsprinsippene for 2008 er beskrevet i konsernregnskapet for Konsernregnskapet for 2008 ble utarbeidet i samsvar med EU-godkjente IFRS`er og tilhørende fortolkninger, samt de ytterligere norske opplysningskrav som følger av regnskapsloven, børsforskrift og børsregler, og som skulle anvendes per Note 4 Estimater Utarbeidelse av delårsregnskapet innebærer bruk av vurderinger, estimater og forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper og regnskapsførte beløp på eiendeler og forpliktelser, inntekter og kostnader. Faktiske resultater kan avvike fra disse estimatene. De vesentligste vurderingene ved anvendelse av konsernets regnskapsprinsipper og de viktigste kildene til usikkerhet, er de samme som ved utarbeidelsen av konsernregnskapet for 2008.

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS)

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS) Rapport for VEIDEKKE ASA 1 Rapport HOVEDTREKK 4. KVARTAL Omsetning NOK 6,6 milliarder Resultat NOK 368 millioner Ordrereserve NOK 17,1 milliarder Netto rentebærende posisjon NOK 274 millioner Resultat

Detaljer

TRONDHEIM OSLO INNHOLDSFORTEGNELSE:

TRONDHEIM OSLO INNHOLDSFORTEGNELSE: ÅRSRAPPORT SALGSKONTORER UTVIKLINGSKONTORER PRODUKSJON TRONDHEIM OSLO SAN JOSE SEOUL TOKYO TSMC/ASE, TAIWAN HONG KONG AMKOR TECH., THE PHILIPPINES INNHOLDSFORTEGNELSE: SIDE Introduksjon...3 Konsernsjefens

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet Driftsinntekter MNOK 279,8 (proforma 276,4) Driftsresultat MNOK 137,7 (proforma 150,7) Resultat MNOK 105,9 (proforma

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 It s in our nature Eqology ASA er et norsk allmennaksjeselskap som markedsfører og selger egne merkevarer med fokus på naturlige, norske helsekostog hudpleieprodukter. Selskapets

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Viktige hendelser og status Alle tall i kroner (4. kvartal 2008 i parentes) Avtalen om sammenslåing med Best Media som ble behandlet på ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat Et godt år for VPS (Samme periode i fjor i parentes) VPS Konsern hadde et forbedret resultatet i i forhold til året før. Resultatet etter skatt ble 63,7 MNOK (16,1).

Detaljer

// BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 //

// BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 // // BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 // Block Watne Gruppen ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Sterke nøkkeltall Solid ordreinngang og ordrereserve Vellykket børsintroduksjon Forbedrede finansielle betingelser

Detaljer

- et miljøteknologiselskap. Resultatrapport. .3. kvartal 2007. 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007

- et miljøteknologiselskap. Resultatrapport. .3. kvartal 2007. 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007 - et miljøteknologiselskap Resultatrapport.3. kvartal 2007 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007 1 ØKTE INNTEKTER OG REDUSERTE KOSTNADER 2 VIKTIGE HENDELSER 3 FINANSIELLE TALL 4 KONVERTIBELT LÅN 5 FOKUS

Detaljer

Avkastningen på investert kapital før engangseffekter og nedskrivninger var 17,5 % (for siste 12 måneder), ned 0,8 %-poeng sammenlignet med 2012.

Avkastningen på investert kapital før engangseffekter og nedskrivninger var 17,5 % (for siste 12 måneder), ned 0,8 %-poeng sammenlignet med 2012. 4. kvartal 2013 Hovedtrekk Konsernets omsetning økte med 2,7% i 2013 sammenlignet med 2012, i 4. kvartal isolert var økningen på 5%. Omsetningsøkningen skyldtes i hovedsak oppkjøp, vekst innen netthandel

Detaljer

byggma asa rapport for 1. kvartal 2010

byggma asa rapport for 1. kvartal 2010 byggma asa rapport for 1. kvartal Rapport for 1. kvartal KONSERN Hovedtall Salgsinntekter 433,1 424,2 EBITDA 16,7 9,2 Netto finans -11,9-4,2 Resultat før skatt -10,4-9,9 Konsernet oppnådde et resultat

Detaljer

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport første kvartal 2007 Første kvartal 2007 Gjensidige Forsikring Konsern Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige rapporterer

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt god handels- og oppgjørsaktivitet i 2. kvartal Fortsatt god interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner

Detaljer

Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige

Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport andre kvartal 2 andre kvartal Gjensidige Forsikring Konsern Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige Gjensidige rapporterer konsernregnskapet etter

Detaljer

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 893 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Q3 2011 Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Høydepunkter 3. kvartal 2011 God beskjeftigelsesgrad på 92 prosent Solide driftsinntekter på NOK 70,1 mill., opp 20,8 prosent fra samme periode i 2010 Sterk vekst

Detaljer

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 894 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

Halvårsregnskap for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Halvårsregnskap for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter, noe svakere marginer Driftsinntektene i første halvår 2009 ble 25 468 MNOK (23 281 MNOK), en økning på

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Økt ordrereserve, gode utsikter

Økt ordrereserve, gode utsikter Aker ASA Delårsrapport 4. kvartal med årsregnskap 2004 Økt ordrereserve, gode utsikter Oslo, 25. februar 2005: Aker-konsernets omsetning i 2004 var 52 mrd kroner og driftsoverskuddet før renter, skatt,

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper.

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Banken har god soliditet gjennom en høy egenkapitalandel og kapitaldekning. Likviditetssituasjonen er også god, med en innskudds dekning ved kvartalsskiftet på 165%. Delårsrapport 1/2009 2 Pareto Bank

Detaljer

Årsrapport 2007. PSI Group ASA

Årsrapport 2007. PSI Group ASA PSI Group ASA Om PSI Innhold Side Finansielle hovedtall 3 Årsberetning for 2007 4 Resultat PSI konsern 7 Balanse PSI konsern 8 EK-oppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Resultat PSI Group ASA

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet årsrapport 2009 Selskapets formål Innhold Arendals Fossekompani ASA er et allment aksjeselskap, og har til formål gjennom egen produksjon, deltagelse i utbygging, kjøp eller leie, å nyttiggjøre eller omsette

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Oppsummering EDB Business Partners tall for 2. kvartal viser solid omsetnings- og resultatvekst for samtlige forretningsområder, og marginbildet har

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer