Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004"

Transkript

1 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i fjor. Kontantstrøm på NOK 46,7 mill. i kvartalet. Likviditet på NOK 130,4 mill. pr Fokus på produktleveranser og oppbygging av produksjonskapasitet. NOK Q Q Q Q Q RES.REGNSKAP Driftsinntekter Driftsres. EBIT Driftsmargin 9,7 % - 8,4 % 5,7 % 4,4 % -167,5 % - 24,9 % - 7,7 % BALANSE Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Gjeld Totalkapital Antall ansatte Omsetning Omsetningen for konsernet ble på NOK 95,6 mill. i Q4 04 mot NOK 80,2 mill. for samme kvartal i fjor. Dette er en vekst på ca. 19 % i forhold til Q4 03 og på ca. 16 % i forhold til Q3 04. Økningen skyldes særlig økte produktleveranser til eksisterende og nye markeder. For å sikre den økte produktleveransen har konsernet fokusert på oppbygging av produksjonskapasitet i kvartalet, og vil ved utgangen av Q1 05 være i stand til å lever over enheter (brikker) i året. Q-Free har mottatt ytterligere bestillinger fra IBM vedr. prosjektet i Stockholm i Q4 04 på NOK 29 mill.. Det er så langt ikke levert produkter til dette prosjektet og for Q4 04 er det kun inntektsført ca. NOK 3,5 mill. Det vises til ytterligere kommentarer vedr. Stockholm under utsiktene fremover. Driftsresultat Driftsresultatet (EBIT) for konsernet ble i Q4 04 på NOK 9,3 mill. mot NOK 6,8 mill. for samme periode i fjor. Forbedringen skyldes økt omsetning av produkter innen kjernevirksomheten og derav bedre marginer fra pågående leveranser. Finansposter For Q4 04 ble netto finansposter på NOK - 6,4 mill. Dette skyldes valutaendringer i kvartalet og derav tap i forbindelse med lån i valuta til datterselskaper. Dette er langsiktige lån og har ingen likviditetsmessig effekt.

2 Resultat etter skatt/ pr. aksje Resultat etter skatt i kvartalet ble på NOK 2,1 mill. mot NOK 6,1 mill. for samme periode i fjor. Fortjeneste pr. aksje utgjorde NOK 0,04 mot NOK 0,13 i fjor. Pr ble resultat etter skatt på NOK 64,2 mill. mot NOK 16,1 mill. for samme periode i fjor. Dette utgjør NOK 1,27 i fortjeneste pr. aksje pr mot NOK 0,35 for fjoråret. Balanse Anleggsmidler økte med NOK 7,0 mill. i kvartalet som følge av økt utsatt skattefordel på NOK 6,4 mill. For andre poster ble det bare mindre endringer. Omløpsmidler har i kvartalet økt med NOK 31,3 mill. Dette skyldes økning av likvider på NOK 46,7 mill. og varelager på NOK 4,4 mill. Opptjente ikke fakturerte inntekter er redusert med NOK 26.0 mill. For langsiktig gjeld ble det bare mindre endringer i kvartalet. Kortsiktig gjeld økte med NOK 37,3 mill. i kvartalet. Dette skyldes hovedsaklig økt leverandørgjeld med NOK 24,2 mill. og forskuddsfakturering vedr. prosjektet i Stockholm og Chile på NOK 17,1 mill. Kontantstrøm Pr hadde selskapet en likviditetsbeholdning på NOK 130,4 mill. Dette er en forbedring med NOK 46,7 mill. i kvartalet. Dette skyldes først og fremst forskuddbetaling fra prosjektene i Stockholm og Chile. Innføring av IFRS Den første IFRS rapporteringen for Q-Free vil være delårsrapporten i 1. kvartal I den rapporten skal også sammenligningstall fra 2004 utarbeides etter IFRS. Q-Free gjorde i Q1 04 en gjennomgang av regnskapet med påfølgende avsetninger og fremførbart underskudd. I den forbindelse har selskapet en utsatt skattefordel på NOK 27,3 mill. IFRS har forsterket kravet til føring av utsatt skattefordel betydelig og dette kan medføre at utsatt skatt vil bli reklassifisert mot egenkapital i regnskapet for Når det gjelder andre poster har selskapet i løpet av året gjort en foreløpig vurdering av hva IFRS vil bety for regnskapet. Så langt ser det ut som om omleggingen bare vil få mindre betydning for andre poster enn utsatt skatt, og at de hovedprinsipper som følges i dag vil gjelde videre. Noen mindre endring vil komme under lønn og personale. Etter at IFRS er innført fra 2005 forventer selskapet at de nye reglene vil føre til økt aktivering av utviklingskostnader, men dette vil ikke påvirke regnskapet for Utsiktene fremover Q-Free har pr gjennomført restruktureringsprosessen og ny organisasjon har fungert operativt siden høsten Konsernets nye markedsstrategi og forretningsmodell er implementert og har så langt bidratt til flere nye leveranser. Selskapet anser at det er godt posisjonert i markedet og at organisasjonen er strukturert for de muligheter og utfordringer selskapet står ovenfor. Selskapets hovedstrategi for veiprising og billettering vil fortsatt være som leverandør av teknologi og delsystemer til internasjonale aktører for større prosjekter og som systemintegrator for mindre 2

3 prosjekter. Det er videre sterk fokus på leveranse av kjerneprodukter til eksisterende og nye kunder og selskapet har i den forbindelse utvidet produksjonskapasiteten for brikker til over pr. år. Markedet for selskapets kjerneprodukter har utviklet seg positivt i løpet av 2004 og selskapet konkurrerer i dag om produktleveranser med høyere volum enn for bare kort tid siden. Dette fører også til økt konkurranse i markeder hvor Q-Free tidligere har vært dominerende, men basert på selskapets teknologisk fortrinn vurderes det som positivt at markedet blir mer åpent og at leveransevolum øker. Q-Frees forretningsmodell for produksjon er basert på outsourcing og selskapet kan håndtere en betydelig økning av produktleveranser uten å øke driftskostnader i samme takt. Så langt har selskapet beholdt bruttomarginen på produktleveranser, men det er ventet at økt volum vil føre til noe lavere bruttomargin. Siden håndteringskostnader fra Q-Frees side er begrenset, vil driftsmarginen kunne forbedres ytterligere i takt med økt volum. Q-Free ble i juli 2004, som partner til IBM, valgt som leverandør av teknologi og delsystemer til veiprisingsprosjektet i Stockholm. Denne tildelingen ble påklaget i rettssystemet av selskapets konkurrenter. I september 2004 ble prosjektet formelt igangsatt av Vegverket etter at saken ble avvist i Kammarretten. Q-Free mottok den første bestillingen fra IBM på NOK 120 mill. i Q3 04 og har i Q4 04 mottatt ytterligere bestilling på NOK 29 mill. I februar 2005 kungjorde Regjeringsretten i Sverige at Kammarretten må behandle klagen fra selskapets konkurrenter på nytt. Q-Free er ikke kjent med hvor lang tid dette vil ta og hvordan dette vil påvirke de politisk beslutninger i Sverige. I påvente av dom i Kammarretten har Vegverket gitt IBM, som kontraktspartner, beskjed om at alt arbeide med prosjektet midlertidig må stoppes. Selskapet avventer dommen og arbeider videre ut i fra at selskapet har en gyldig kontrakt med IBM. I løpet av 2004 har oppmerksomheten og interessen blandt Q-Frees kunder og samarbeidspartnere økt betraktelig. Dette skyldes tildeling av prosjekter, gjennomføring av restruktureringsprosessen og generelt økt interesse for selskapets kjerneprodukter. Flere internasjonale selskaper ønsker nå å samarbeide med Q-Free på større prosjekter og selskapet mottar flere henvendelser enn tidligere vedr. produktleveranser. Q-Free har identifisert flere større veiprisingsprosjekter som vil komme i løpet av de nærmeste årene (Australia, UK, Øst Europa), og arbeider systematisk for å finne best mulige partnere i disse prosjektene. Innen billettering fokuserer selskapet på det Skandinaviske markedet. Frem til sommeren 2006 skal det leveres 3 prosjekter i Norge og 2 prosjekter i Sverige. I disse prosjektene tas det frem en ny generasjon kjerneprodukter innen billettering som skal danne grunnlaget for videre utvikling av dette forretningsområdet. På sikt vil utviklingen for billettering følge samme strategi som for virksomheten innen veiprising, d.v.s som leverandør av teknologi og delsystemer. Det forventes at den nye markedsstrategien og forretningsmodellen på sikt vil bidra til en bedret driftsmargin og redusert risiko i tilbuds- og gjennomføringsfasen. Gjennom økte produktleveranser vil selskapet kunne øke omsetningen betydelig og utnytte selskapets stordriftsfordeler. Selskapet forventer derfor økt omsetningen og forbedret resultat for de kommende årene. For 2005 må det tas forbehold om utfallet av rettsprosessen i Stockholm. Likviditetssituasjonen for selskapet utvikler seg positivt. I Q4 04 har likviditetsbeholdningen økt med NOK 46,7 mill. til NOK 130,4 mill. Som et ledd i restruktureringsprosessen har Q-Free tidligere vedtatt å fusjonere de norske selskapene Q-Free Systems AS, Q-Free Products AS og Q-Free Services AS med Q-Free ASA. Den prosessen er nå avsluttet og konsernet fremstår som et selskapet i Norge under Q-Free ASA fra Denne omstillingen vil ikke berøre de internasjonale selskapene eller Noca AS. 3

4 Ordrereserve for konsernet utgjorde som følger pr : Kontrakt 453 Ordrereserven pr var på NOK 394 mill. Q-Free Konsern bruker de samme regnskapsprinsipper ved utarbeidelse av delårsregnskapet som ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Konsernet utarbeider delårsrapporten i overensstemmelse NRS 11, Delårsrapportering. Trondheim, 15. februar 2005 Styret i Q-Free ASA Kontaktpersoner: Geir Ove Kjesbu, konsernsjef mobil Bjørn Erik Nilsen, finansdirektør mobil Q-Free ASA PO-Box 3974 Leangen Thoning Owesens g. 35 C N-7443 Trondheim Norway Telephone: Telefax: Du finner alt om Q-Free på vår web 4

5 Q-Free ASA Konsernets resultatregnskap NOK Q Q Q Q Q Driftsinntekter Varekostnader Lønn og annen pers.kost Andre driftskostnader Sum driftskostnader før avskrivninger Driftsresultat f. avskrivninger - EBITDA Ordinære avskrivninger Driftsresultat f. goodwillavskr. - EBITA Avskrivninger goodwill Driftsresultat - EBIT Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter Resultat f. Skatt Skatter Resultat etter skatt Minoritetsinteresser Q-Free ASA Kontantstrømanalyse NOK Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Netto kontantstrøm fra investeringer Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring likviditet i perioden Likviditetsbeholdning IB Likviditetsbeholdning UB NOK Q Q Q Q Q Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Netto kontantstrøm fra investeringer Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring likviditet i perioden Likviditetsbeholdning IB Likviditetsbeholdning UB

6 Konsernets balanse, eiendeler NOK Goodwill Utsatt skattefordel FoU Sum immaterielle eiendeler Bygninger Maskiner, inventar og utstyr Sum varige driftsmidler Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Lager av ferdigvarer Sum lagerbeholdning Kundefordringer Opptjente ikke fakturerte inntekter Andre fordringer Sum fordringer Kortsiktige finansielle instrumenter Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

7 Q-Free ASA Konsernets balanse, EK & Gjeld NOK Aksjekapital Innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum opptjenet egenkapital Minoritetsinteresser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum forpliktelser Lån fra finansinstitusjoner/ andre Annen langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt MVA, skattetrekk, avg, etc Forskuddsbetaling fra kunder Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EK OG GJELD Q-Free ASA Egenkapitalavsteming NOK Aksjekapital Overkursfond Annen EK Sum Egenkapital Periodens resultat, majoritet Emisjon Omregningsdifferanse Egenkapital NOK Aksjekapital Overkursfond Annen EK Sum Egenkapital Periodens resultat, majoritet Omregningsdifferanse Egenkapital

8 Q-Free ASA Nøkkeltall Driftsresultat pr. aksje -1,52-0,47-1,70-1,85-2,06 Driftsmargin -24,28 % -7,66 % -39,01 % -65,61 % -167,46 % Fortjeneste pr. aksje, før skatt -1,70-0,52-1,77-1,97-2,16 Fortjeneste pr. aksje, etter skatt -1,27-0,35-1,31-1,46-1,60 Fortjeneste pr. aksje, utvannet -1,26-0,35-1,31-1,46-1,59 Kontantstrøm pr. aksje 0,77-0,19-0,19-0,40 0,02 Egenkapital pr. aksje inkl. min. 4,41 5,71 4,42 4,45 4,11 Egenkapital inkl. min. i % av totalkapital 59,5 % 76,9 % 66,2 % 68,8 % 62,8 % Likviditetsgrad 2,0 4,0 2,4 2,5 2,0 Netto rentebærende gjeld Gjennomsnittlig antall aksjer Utvannet antall aksjer Q Q Q Q Q Driftsresultat pr. aksje 0,18-0,15 0,09 0,07-2,07 Driftsmargin 9,68 % -8,42 % 5,66 % 4,37 % -167,46 % Fortjeneste pr. aksje, før skatt 0,06-0,23 0,14 0,05-2,16 Fortjeneste pr. aksje, etter skatt 0,04-0,13 0,10 0,03-1,60 Fortjeneste pr. aksje, utvannet 0,04-0,13 0,10 0,03-1,59 Kontantstrøm pr. aksje 0,96-0,18 0,20-0,42 0,02 Gjennomsnittlig antall aksjer Utvannet antall aksjer Defenisjoner, nøkkeltall: Driftsresultat pr. aksje: Driftsresultat dividert på gjennomsnittlig antall aksjer Dritfsmargin: Driftsresultat (EBIT) dividert på omsetning Fortjeneste pr. aksje, før skatt: Resultat før skatt dividert på gjennomsnittlig antall aksjer Fortjeneste pr. aksje, etter skatt: Resultat etter skatt dividert på gjennomsnittlig antall aksjer Kontantstrøm pr. aksje: Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter dividert på gjennomsnittlig antall aksjer Egenkapital pr. aksje: Total egenkapital dividert på antall aksjer Likviditetsgrad: Omløpsmidler dividert på kortsiktig gjeld 8

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Konsernsjefen kommenterer

Konsernsjefen kommenterer Konsernsjefen kommenterer 2 Vi er tilfreds med å presentere en sterk avslutning på 2011, - kvartalet bekrefter at selskapet er «back on track» etter et utfordrende 2010. Vi har oppnådd god lønnsomhet i

Detaljer

Høydepunkter Q1/2012

Høydepunkter Q1/2012 2 /14 Høydepunkter Q1/2012 Omsetning MNOK 119,2 (100,5) i Q1, en økning på 19 %. EBITDA MNOK 9,4 (7,3) i Q1, en økning på 29 %. EBITDA margin 7,9 % i Q1, opp fra 7,3 %. EBIT MNOK 5,0 (3,5) i Q1, en økning

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2003

Delårsrapport 2. kvartal 2003 Delårsrapport 2. kvartal 2003 April - juni 2003, hovedpunkter Positivt resultat før skatt på konsernnivå for første gang i juni måned på MNOK 0,6 Driftsinntekter på MNOK 40,1 i 2. kvartal 2003. Dette er

Detaljer

Delårsrapport Q1 2008

Delårsrapport Q1 2008 Delårsrapport 28 2 Kitron 28 God ordresituasjon, stabil omsetning og resultat Hovedpunkter Tall i parentes refererer til første kvartal i 27 dersom ikke annet er angitt. God ordreinngang, de siste to kvartaler

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

- et miljøteknologiselskap. Resultatrapport. .3. kvartal 2007. 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007

- et miljøteknologiselskap. Resultatrapport. .3. kvartal 2007. 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007 - et miljøteknologiselskap Resultatrapport.3. kvartal 2007 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007 1 ØKTE INNTEKTER OG REDUSERTE KOSTNADER 2 VIKTIGE HENDELSER 3 FINANSIELLE TALL 4 KONVERTIBELT LÅN 5 FOKUS

Detaljer

- et miljøteknologiselskap. 2. kvartal 2008. Halvårsregnskap. 2. halvår 2008

- et miljøteknologiselskap. 2. kvartal 2008. Halvårsregnskap. 2. halvår 2008 - et miljøteknologiselskap Halvårsregnskap 2. kvartal 2008 2. halvår 2008 Halvårsberetning 2008 1 ØKT SALG OG YTTERLIGERE REDUSERTE LØNNS- OG PERSONALKOSTNADER 2 VIKTIGE HENDELSER 3 FINANSIELLE TALL 4

Detaljer

HØYDEPUNKTER Q1/2013 NØKKELTALL JANUAR MARS 2013

HØYDEPUNKTER Q1/2013 NØKKELTALL JANUAR MARS 2013 HØYDEPUNKTER Q1/2013 JANUAR MARS 2013 Omsetning MNOK 113,6 (119,2) EBITDA MNOK 7,4 (9,4) EBIT MNOK 2,2 (5,0) i Q1. Operasjonell kontantstrøm MNOK 4,8 (6,8) Forslag til utbytte NOK 0,06 pr aksje Egenkapital

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Hovedpunkter i 4. kvartal Resultat før skatt MNOK 11,5 i 4. kvartal hele 2001: MNOK 61 Resultat pr. aksje NOK 1,56 i 4. kvartal - hele 2001: NOK 9,95 Forslag om ordinært

Detaljer

2014 2013 endring 2014 2013 endring Beløp i NOK 1000 10-12 10-12 % 1-12 1-12 %

2014 2013 endring 2014 2013 endring Beløp i NOK 1000 10-12 10-12 % 1-12 1-12 % HØYDEPUNKTER Q4/2014 OKTOBER DESEMBER 2014 Omsetning MNOK 110,4 (125,1) EBITDA MNOK 3,1 (13,2) EBIT før engangsposter MNOK -2,2 (7,6) Operasjonell kontantstrøm MNOK 46,8 (35,8) Bankinnskudd MNOK 67,2 (68,0)

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Viktige hendelser og status Alle tall i kroner (4. kvartal 2008 i parentes) Avtalen om sammenslåing med Best Media som ble behandlet på ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2011

Rapport for 4. kvartal 2011 Rapport for 4. kvartal 2011 Viktige hendelser 4. kvartal 2011 Nøkkeltall Driftsinntekter på NOK 3.478 mill, 3 % organisk vekst Fortsatt god vekst i Sverige (9 %) EBITA NOK 232 mill (100 mill), inkludert

Detaljer

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.)

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Kistefos halvårsberetning 1. halvår 2013 Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Konsernets likviditet var god og besto av bankinnskudd

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hovedpunkter i 3. kvartal: Handelsvolum i aksjer viser økning på 19% fra 3. kvartal 2013 Fortsatt stor interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner Seks nye selskaper

Detaljer

VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006. Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal

VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006. Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006 Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal Høye markedsvolumer har gitt gode resultater Resultatet av driften etter skatt ble 91,5 MNOK (23,6), herav 58,0

Detaljer

Q1 2010. 10. mai 2010

Q1 2010. 10. mai 2010 client COMPUTING EUROPE asa KvartaLSRAPPORT Q1 21 1. mai 21 1 Hovedpunkter og hendelser i Q1 Netto driftsinntekter Q1 29 ble 16,8 MNOK mot 17,4 MNOK i samme periode i 29. (-3,1%). Svakere driftsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2008 Driftsinntekter i fjerde kvartal ble 68,9 MNOK, opp 40% sammenlignet med 4. kvartal 2007. Styrket dollarkurs

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat Et godt år for VPS (Samme periode i fjor i parentes) VPS Konsern hadde et forbedret resultatet i i forhold til året før. Resultatet etter skatt ble 63,7 MNOK (16,1).

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. Strusshamn Terrasse, Block Watne BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 1. KVARTAL 2011 NOK 928 millioner i

Detaljer

Bloms beste kvartalstall gjennom tidene

Bloms beste kvartalstall gjennom tidene Rapport for 2.kvartal 2005 Bloms beste kvartalstall gjennom tidene 2. kvartal 2005 viser et EBITDA resultat på Nok 21,2 mill, tilsvarende 20 % av omsetningen på Nok 106,7 mill for kvartalet. Dette er en

Detaljer

Gode rom. Kvartalsrapport 1/2011. Gulv i serien Fabelaktig fra Moelven Wood AS Foto: Richardofoto

Gode rom. Kvartalsrapport 1/2011. Gulv i serien Fabelaktig fra Moelven Wood AS Foto: Richardofoto Gode rom Kvartalsrapport 1/2011 Gulv i serien Fabelaktig fra Moelven Wood AS Foto: Richardofoto Resultatregnskap 1. kvartal Hele Driftsinntekter 1.953,4 1.476,8 1.456,2 7.184,5 6.247,8 Avskrivninger 56,1

Detaljer

Delårsrapport. 4. kvartal 2007

Delårsrapport. 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2007 Driftsinntekter på 49.2 MNOK, en reduksjon på 33% i forhold til 4. kvartal 2006 Lavere salgsvolum i industrisegmentet

Detaljer

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013 INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013 HØYDEPUNKTER 2. KVARTAL 2013 Driftsinntekter på 756 millioner (675 millioner) Godt driftsresultat i 2. kvartal på 29,2 millioner (20,4 millioner) Økt driftsmargin

Detaljer

Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2015

Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2015 Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2015 Utbygging av Rosten kraftverk i Sel kommune i Oppland Innhold Generelt... 3 Viktige hendelser første kvartal... 3 Nøkkeltall... 4 Sammendrag første kvartal...

Detaljer

Side 1. PSI Group ASA - Q4 2008. PSI Group ASA Q4 2008. Finansiell rapport og status 4. kvartal 2008 og foreløpig rapport for regnskapsåret 2008

Side 1. PSI Group ASA - Q4 2008. PSI Group ASA Q4 2008. Finansiell rapport og status 4. kvartal 2008 og foreløpig rapport for regnskapsåret 2008 Side 1 PSI Group ASA - Q4 PSI Group ASA Q4 Finansiell rapport og status 4. kvartal og foreløpig rapport for regnskapsåret PSI Group ASA - Q4 Side 2 Hovedtrekk Driftsinntektene i 4. kvartal økte med 69,7

Detaljer

// BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 //

// BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 // // BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 // Block Watne Gruppen ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Sterke nøkkeltall Solid ordreinngang og ordrereserve Vellykket børsintroduksjon Forbedrede finansielle betingelser

Detaljer

Bouvet kvartalsrapport. 27. februar 2013

Bouvet kvartalsrapport. 27. februar 2013 Q4 Bouvet kvartalsrapport 27. februar 2013 2012 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 881 ansatte

Detaljer