Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008"

Transkript

1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

2 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2008 Driftsinntekter i fjerde kvartal ble 68,9 MNOK, opp 40% sammenlignet med 4. kvartal Styrket dollarkurs bidro med 14 MNOK i forhold til Q EBITDA ble -2,8 MNOK i fjerde kvartal, sammenlignet med MNOK i Q Netto kontantstrøm var 16,2 MNOK i 4. kvartal. Finanskrisen bidro til et meget vanskelig marked i 4. kvartal, med sterkt fall i forbruket og kraftig lagerreduksjon hos selskapets kunder i konsumentvareindustrien. Veksten i antall solgte enheter innen trådløs kommunikasjon var opp 42% i fjerde kvartal 2009, sammenlignet med tilsvarende kvartal året før. Finansielle hovedtall Driftsinntektene i 4. kvartal 2008 var på 68,9 MNOK, som er 19,7 MNOK høyere enn i samme periode i 2007 (49,2 MNOK). Den globale finanskrisen førte til et sterkt fall i forbruket og en kraftig lagerreduksjon i konsumentvare-industrien i 4. kvartal. Dette reduserte Nordic Semiconductors salg i perioden. En styrket dollarkurs mot norske kroner påvirket driftsinntektene positivt. Driftsinntektene for 2008 var 319,3 MNOK mot 272,0 MNOK fra videreført virksomhet i 2007, en økning på 17%. Justert for den i USD er omsetningsveksten 23%. Dekningsbidraget for 4. kvartal ble 36,3 MNOK med en dekningsgrad på 53% mot 20,3 MNOK og 41% i 4. kvartal For 2008 som helhet er dekningsbidraget 167,8 MNOK (53%) mot 128,9 for videreført virksomhet i 2007 (47%). FoU-kostnadene for 4. kvartal var på 14,1 MNOK hvorav 12,2 MNOK er kostnadsført og 1,9 MNOK er aktivert. Tilsvarende tall i 4. kvartal 2007 for totale FoU kostnader var på 10,4 MNOK med en kostnads- og balanseføring på hhv. 8,1 MNOK og 2,3 MNOK. Øvrige driftskostnader i 4. kvartal 2008 var 26,9 MNOK mot 22,6,0 MNOK i tilsvarende periode i Kostnadsøkningen skyldes økning i antall ansatte, kostnader til nytt ERP system samt resultatbonus til ansatte i perioden. Antall ansatte var 121 ved slutten av 4. kvartal 2008 mot 107 i EBITDA ble i fjerde kvartal ,8 MNOK som er en forbedring på 7,6 MNOK i forhold til fjerde kvartal 2007 (-10,4 MNOK). Etter avskrivninger på 3,6 MNOK ble driftsresultatet i 4. kvartal ,4 MNOK mot -13,7 MNOK i samme periode året før. Akkumulert for året 2008 var driftsresultatet 21,1 MNOK mot 0,5 MNOK for videreført virksomhet i Netto finansposter endte i 4. kvartal 2008 på 23,6 MNOK, sammenlignet med 1,4 MNOK for samme periode året før. Resultat før skatt i 4. kvartal 2008 var 17,2 MNOK mot -12,3 MNOK i samme periode i For 2008 som helhet var resultatet før skatt 56,1 MNOK mot 28,9 MNOK i 2007 inkludert 33,9 MNOK i gevinst ved salg av virksomhet. Resultat før skatt for videreført virksomhet i 2007 var -5,0 MNOK. Nordic Semiconductor hadde pr en totalbalanse på 315,6 MNOK, en økning på 11,6 MNOK i kvartalet. Selskapets betalingsmidler var 135,3 MNOK (43% av totale eiendeler) ved utgangen av året. Egenkapitalen pr var 237,3 MNOK som utgjør en egenkapitalandel av totalbalansen på 75%. Selskapet hadde ingen rentebærende gjeld. Netto kontantstrøm var positiv med 16,2 MNOK i 4. kvartal 2008 etter en netto kontantstrøm fra driften på 23,7 MNOK. Kontantstrømmen var på nivå med samme periode i Selskapet har kjøpt egne aksjer for 4,8 MNOK i kvartalet. Ved utgangen av 4. kvartal var ordrereserven for komponenter 36,9 MNOK. Dette er 15,5 MNOK lavere enn tilsvarende tidspunkt i 2007 da ordrereserven var 52,4 MNOK. Ordreinngang for komponenter i 4. kvartal var 21,4 MNOK mot 58,4 i 4. kvartal Den globale finanskrisen skapt betydelig usikkerhet i fjerde kvartal og har ført til at industriens evne og vilje til å se fremover er begrenset. For Nordic Semiconductor ga dette seg utslag i en lav ordrereserve. På grunn av lav visibilitet og korte ledetider vil ordrereserven i begrenset grad reflektere neste kvartals omsetning. Selskapets industrielle og finansielle posisjon medfører at styret i Nordic Semiconductor ASA på Generalforsamlingen den 7. mai 2009 vil fremlegge et forslag om utbetaling av utbytte på NOK 1,00 pr. aksje til selskapets aksjonærer. Styret vil gjøre en årlig vurdering av utbyttets størrelse. Det er styrets oppfatning at selskapet er finansielt, teknologisk og markedsmessig godt rustet for videre vekst. Markedssegmenter Driftsinntekter segmenter 4. kvartal videref. virksomhet MNOK PC tilbehør 24,7 13,7 120,3 84,7 Spillkontrollere 5,7 0,1 33,2 13,0 Intelligent sportsutstyr 4,2 2,9 23,5 16,8 Audio utstyr 8,0 0,6 19,8 4,3 Industrielle applikasjoner 18,6 15,3 64,4 70,9 Annet 7,0 13,6 55,5 59,5 Sum komponenter 68,2 46,2 316,7 249,3 Konsulenttjenester 0,7 3,0 2,6 22,7 Nordic Semiconductor 68,9 49,2 319,3 272,0 PC tilbehør Driftsinntektene i kvartalet var på 24,7 MNOK mot 13,7 MNOK i 4. kvartal 2007, en økning på 80%. Salget viste en fortsatt god volumvekst i 4. kvartal. Økningen var drevet av de store kundenes konvertering til 2,4 GHz teknologi fra Nordic. Spillkontrollere Etterspørselen fra Nordic Semiconductors større kunder i segment var fortsatt god i 4. kvartal. Driftsinntektene ble 5,7 MNOK i 4. kvartal i år mot 0,1 MNOK i 4. kvartal Intelligent sportsutstyr Driftsinntektene i 4. kvartal 2008 fortsatte å vokse i forhold til tilsvarende periode i 2007, fra 2,9 MNOK til 4,2 MNOK. Et økende antall modeller benytter Nordic Semiconductors radioteknologi og dette ga seg utslag i økt salg i perioden. Audioutstyr Salget av komponenter til utstyr i Audiosegmentet økte kraftig fra 0,6 MNOK i 4. kvartal 2007 til 8,0 MNOK i Leveranser til en ny, større kunde ga segmentet fortsatt økning i salget i 4. kvartal. Industrielle applikasjoner Driftsinntektene økte fra 15,3 MNOK i 4. kvartal 2007 til 18,6 MNOK i Økningen i salget følger av god utvikling hos to større kunder i dette segmentet. Øvrige segmenter Driftsinntektene i 4. kvartal var 7,0 MNOK i 2008, en reduksjon på 6,6 MNOK i forhold til tilsvarende periode i Nedgangen i dette segmentet skyldes redusert salg til en rekke mindre aktører. Disse har varierende markedsposisjoner og hadde lavere salg i et konsumentmarked preget av finanskrisen.

3 Geografisk fordeling av inntekter Driftsinntekter geografisk 4. kvartal videref. virksomhet MNOK Norge 5,6 4,4 17,8 27,4 Europa 13,1 10,7 48,4 62,5 USA/Canada 8,3 5,3 24,1 22,0 Apac 41,5 28,7 226,6 159,6 Andre 0,4 0,1 2,4 0,5 Nordic Semiconductor 68,9 49,2 319,3 272,0 Aksje- og aksjonærforhold Selskapets 10 største aksjonærer pr : Aksjonær Antall aksjer Andel DNB NOR Luxembourg SA ,9 % Verdipapirfondet Odin Norge ,2 % Folketrygdfondet ,7 % Ferd AS Invest ,3 % Orkla ASA ,1 % INAK 2 AS ,0 % Goldman Sachs Int. Equity ,6 % KLP LK Aksjer ,5 % Tore Engebretsen ,3 % Nordic Semiconductor ASA ,4 % Sum 10 største ,0 % Øvrige ,0 % Totalt ,0 % Nordic Semiconductor kjøpte i 4. kvartal egne aksjer gjennom megler til en totalverdi av 4,8 MNOK. Nordic Semiconductors beholdning av egne aksjer etter kjøpet er Styret ønsker med dette å gi uttrykk for en fortsatt positiv holdning til selskapet og aksjen. Transaksjonene ble gjennomført i henhold til fullmakt gitt på ordinær generalforsamling den 8. mai Utsikter fremover Styret i Nordic Semiconductor ser 2009 som et år med gode muligheter for selskapet, men med et bakteppe av en utfordrende global økonomisk situasjon. Den pågående finanskrisen økte i styrke gjennom fjerde kvartal Reduksjonen i forbrukernes kjøpekraft var betydelig og synlig i alle viktige markeder. Imidlertid kom den største delen av omsetningsreduksjonen for leverandørene til konsumentvareindustrien som en følge av industriens lagernedbygging. For Nordic Semiconductor har imidlertid kun en mindre del av omsetningsøkningen historisk kommet fra generell konsumvekst. Nordic Semiconductors omsetningsøkning er bygget på en kombinasjon av teknologikonvertering (f.eks. 27 MHz til 2.4 GHz) og overgang til trådløs teknologi. Denne trenden forventes å fortsette fremover. I 2008 stod et mindre antall viktige, store kunder og produkter for hoveddelen av gruppens vekst. Størstedelen av disse kundene fortsetter å utvikle ny produkter med trådløs teknologi. I tillegg forventes det at nye kunder vil komme til. Tilfanget av nye design bekrefter Nordic Semiconductors ledende markeds- og teknologiposisjon. implementere neste fase for å konvertere en vesentlig del av dette resterende volumet av mus og tastatur til selskapets 2.4 GHz teknologi over de neste 2 årene. Denne positive konverteringseffekten forventes å være sterkere enn den negative effekten av finanskrisen. Nordic Semiconductor har ca. 90% av inntektene i USD. Kursen i 4. kvartal økte til et nivå vesentlig over foregående perioder. Fluktuasjonene har i den seneste perioden vært uvanlig store og påvirker selskapets inntekter og resultater tilsvarende. Det meste av selskapets direkte produksjonskostnader er også i USD, mens øvrige driftskostnader i hovedsak er i NOK. Gjennomsnittlig salgspris pr. enhet for komponenter til trådløse produkter økte gjennom Økningen kommer som et resultat av Nordic Semiconductors beslutning om å lansere nye komponenter som har integrert funksjonalitet (prosessor og minne) i kombinasjon med radioen. Dette har økt verdien for kundene. Lanseringen av de nye komponentene har bidratt til økt enhetspris fra 3. til 4. kvartal Volumveksten vil dermed i større grad bli reflektert i omsetningsvekst i tiden fremover. I 2008 fortsatte Nordic Semiconductor å allokere vesentlige ressurser til produktutvikling og spesifikasjonsarbeidet med den nye Bluetooth Low Energy standarden. Denne forventes godkjent i Styret i Nordic Semiconductor venter at dette initiativet skal bidra vesentlig til gruppens fremtidige vekst når markedet for den nye teknologien er etablert. Til tross for utfordringer med dagens markedssituasjon og de usikkerhetsfaktorene som råder, forventer selskapets styre at Nordic Semiconductor vil vise fortsatt lønnsom vekst i Nordic Semiconductors omsetning er påvirket av generelle sesongsvingninger og følger kundenes salgssykler. Dette forsterkes når andelen av selskapets salg til konsumentprodukter øker. Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IFRS og i henhold til Nordic Semiconductors regnskapsprinsipper som fremgår av årsrapporten for Oslo 18. februar 2009 Styret i Nordic Semiconductor ASA Tore Engebretsen (Styreleder) Kjell Bråthen Terje Rogne Jon Helg Nistad Anne-Cecilie Fagerlie (Styrets nestleder) Annfrid Standal Lars Sundell Svenn-Tore Larsen (Adm. direktør) Innen PC tilbehør skjer konverteringen fra 27 MHz til 2.4 GHz radioteknologi i økende omfang. Utviklingen av nye integrerte kretser i kombinasjon med godt markedsarbeid har ført til at Nordic Semiconductor i løpet av de seneste månedene har sett stor fremgang i arbeidet med å ta nye markedsandeler med selskapets 2,4 GHz teknologi innen trådløs mus- og tastatur. Dette vil gå på bekostning av 27 MHz teknologien. I trådløs mus- og tastaturmarkedet leverer produsenter av 27 MHz radioer fortsatt for 60-70% av volumet. Nordic Semiconductor er i gang med å

4 Resultatregnskap Beløp i MNOK (urevidert) 4. kvartal kvartal Ordreinngang 21,4 58,4 303,4 259,3 Driftsinntekter 68,9 49,2 319,3 272,0 Gevinst ved salg av anleggsmidler 33,9 Driftsinntekter 68,9 49,2 319,3 305,9 Materialkost -33,0-27,4-151,2-132,2 Direkte prosjektkostnader 0,4-1,5-0,3-10,9 Dekningsbidrag 36,3 20,3 167,8 162,8 Andre driftskostnader -26,9-22,6-89,2-84,0 Forskning og utvikling -12,2-8,1-43,4-32,3 Driftsresultat før avskrivninger -2,8-10,4 35,2 46,5 Avskrivninger -3,6-3,3-14,1-12,1 Driftsresultat -6,4-13,7 21,1 34,4 Netto finansposter 23,6 1,4 35,0-5,5 Resultat før skattekostnad 17,2-12,3 56,1 28,9 Skattekostnad -4,4 3,4-15,3-8,0 Resultat etter skattekostnad, men før avsluttet virksomhet 12,8-8,9 40,8 20,9 Avsluttet virksomhet/ Solgte eiendeler 0,7 Resultat etter skattekostnad 12,8-8,9 40,8 21,6 Resultat pr. aksje 0,38-0,25 1,18 0,61 Utvannet resultat pr. aksje 0,38-0,25 1,18 0,61 Balanse Beløp i MNOK (urevidert) Immaterielle eiendeler 6,8 0,6 28,7 13,5 Varige driftsmidler 4,2 5,6 16,3 19,7 Finansielle anleggsmidler 0,6 0,6 0,0 0,0 Anleggsmidler 11,6 6,8 45,0 33,2 Varebeholdning 27,7 15,0 58,0 34,9 Kundefordringer 41,9 21,0 59,2 46,5 Andre kortsiktige fordringer 8,7 4,3 18,1 32,9 Betalingsmidler 46,7 29,4 135,3 108,4 Omløpsmidler 125,0 69,7 270,6 222,7 EIENDELER, men før solgte eiendeler 136,6 76,5 315,6 255,9 Solgte eiendeler 0,0 0,0 EIENDELER 164,3 91,5 315,6 255,9 Egenkapital 103,9 76,2 237,3 214,2 Langsiktig gjeld 16,4 4,2 16,9 13,5 Betalbar skatt 17,2 0,0 Annen kortsiktig gjeld 33,4 18,2 44,2 28,2 EGENKAPITAL OG GJELD 153,7 98,6 315,6 255,9 Endringer i egenkapital: Beløp i MNOK (urevidert) Egenkapital pr ,1 73,9 214,2 202,3 Periodens resultat 2,2 1,8 40,8 21,6 Endring egne aksjer 0,0 0,0-17,6-9,7 Omregningsdifferanser 0,0 0,0-0,1 0,0 Egenkapital ved periodens utgang 103,3 75,7 237,3 214,2

5 Kontantstrømoppstilling Beløp i MNOK (urevidert) 4. kvartal kvartal Resultat før skatt 17,2-12,3 56,1 28,9 Periodens betalte skatt 0,0 0,0 0,0 0,1 Ordinære avskrivninger 3,6 3,3 14,1 12,1 Gevinst ved salg av anleggsmidler 0,0 0,0 0,0-33,9 Endring i varebeholdning, kundefordringer, leverandørgjeld og annen arbeidskapital 0,4 27,3-4,9 16,4 Andre justeringer fra driftsrelaterte poster 2,5 1,9 5,3 1,8 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 23,7 20,2 70,6 25,4 Kjøp av varige driftsmidler -0,4-0,6-3,7-11,6 Salg av varige driftsmidler 0,0 0,0 0,0 20,2 Balanseførte immaterielle eiendeler -2,3-2,3-22,3-7,6 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -2,7-2,9-26,0 1,0 Endring egne aksjer -4,8-1,1-17,6-9,7 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -4,8-1,1-17,6-9,7 Effekt av valutakursendringer 0,0 0,0-0,1 0,0 Netto endringer av kontanter og kontantekvivalenter 16,2 16,2 26,9 16,7 Netto endringer av kontanter og kontantekvivalenter fra avsluttet virksomhet/solgte eiendeler 0,0 0,0 0,0 1,3 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 119,1 92,2 108,4 90,3 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 135,3 108,4 135,3 108,4 Kvartalsvise nøkkeltall Beløp i MNOK (urevidert) Q4 08 Q3 08 Q2 08 Q1 08 Q4 07 * Q3 07 * Q2 07 * Q1 07 * Ordreinngang 21,4 95,6 129,7 56,7 58,4 50,9 97,9 52,0 Driftsinntekter 68,9 103,0 83,8 63,6 49,2 80,1 80,7 95,9 Dekningsbidrag 36,3 57,2 43,9 30,5 20,3 40,1 40,9 61,5 Dekningsgrad (%) 52,7 55,5 52,4 48,0 41,3 50,1 50,7 64,1 Resultat før forskning og utvikling 5,8 31,7 19,4 7,5-5,6 19,1 15,7 37,5 Kostnadsført forskning og utvikling -12,2-12,1-9,3-9,9-8,1-7,9-7,5-8,8 Driftsresultat -6,4 19,6 10,1-2,4-13,7 11,2 8,2 28,7 Driftsmargin (%) -9,3 19,0 12,1-3,8-27,8 14,0 10,2 29,9 Resultat før skattekostnad 17,2 31,1 11,1-3,4-12,3 6,2 7,0 28,0 Resultatmargin (%) 25,0 30,2 13,2-5,3-25,0 7,7 8,7 29,2 Egenkapitalandel (%) 75,2 75,5 78,7 84,7 83,7 82,9 85,6 87,3 Resultat pr. aksje (kroner) 0,38 0,65 0,23-0,07-0,25 0,13 0,14 0,60 Utvannet resultat pr. aksje (kroner) 0,38 0,65 0,23-0,07-0,25 0,13 0,14 0,60 Kontantstrøm pr. aksje (kroner) 0,61 1,01 0,43-0,01-0,26 0,27 0,29 0,88 * Justert for salg av Data Converter eiendeler

6 Noter til delårsrapport 4. kvartal 2008 Note 1 Innledning Det sammendratte konsoliderte delårsregnskapet pr 31. desember 2008 ble godkjent for publisering av styret 17. februar Konsernet er notert på Oslo Børs og er et allmennaksjeselskap registrert i Norge. Note 2 Bekreftelse av finansielt rammeverk Konsernregnskapet for 4. kvartal 2008 omfatter Nordic Semiconductor ASA og dets datterselskap og er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap, og bør leses i sammenheng med konsernregnskapet for Note 3 Viktige regnskapsprinsipper Regnskapsprinsippene for 2007 er beskrevet i konsernregnskapet for Konsernregnskapet for 2007 ble utarbeidet i samsvar med EUgodkjente IFRS`er og tilhørende fortolkninger, samt de ytterligere norske opplysningskrav som følger av regnskapsloven, børsforskrift og børsregler, og som skulle anvendes per Note 4 Estimater Utarbeidelse av halvårsregnskapet innebærer bruk av vurderinger, estimater og forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper og regnskapsførte beløp på eiendeler og forpliktelser, inntekter og kostnader. Faktiske resultater kan avvike fra disse estimatene. De vesentligste vurderingene ved anvendelse av konsernets regnskapsprinsipper og de viktigste kildene til usikkerhet, er de samme som ved utarbeidelsen av konsernregnskapet for 2007.

Delårsrapport. 1. kvartal 2009

Delårsrapport. 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2009 Driftsinntekter i første kvartal ble 71,5 MNOK, en økning på 12% sammenlignet med 1. kvartal 2008. EBITDA ble 8,3 MNOK i første kvartal,

Detaljer

Delårsrapport. 3. kvartal 2008

Delårsrapport. 3. kvartal 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA 3. kvartal 2008 Rekordkvartal med driftsinntekter på 103,0 MNOK, en økning på 29% mot 3. kvartal 2007 Salget av komponenter økte med 27,9 MNOK (37%)

Detaljer

Rapport for 1. halvår 2008

Rapport for 1. halvår 2008 Rapport for 1. halvår 2008 Nordic Semiconductor ASA første halvår 2008 Driftsinntekter på 147,4 MNOK, en økning på 3% i forhold til videreført virksomhet 1. halvår 2007 Salget av komponenter økte med 17,6

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2008

Delårsrapport. 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2008 Driftsinntekter på 63,6 MNOK, en økning på 3% for videreført virksomhet mot 1. kvartal 2007 Salget av komponenter økte med 8,7 MNOK

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2007

Delårsrapport. 1. kvartal 2007 Delårsrapport 1. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2007 Driftsinntekter på 95,9 MNOK i 1. kvartal 2007 mot 48,4 MNOK samme periode i 2006 Driftsresultatet var 28,7 MNOK i 1. kvartal mot

Detaljer

Delårsrapport. 4. kvartal 2007

Delårsrapport. 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2007 Driftsinntekter på 49.2 MNOK, en reduksjon på 33% i forhold til 4. kvartal 2006 Lavere salgsvolum i industrisegmentet

Detaljer

Delårsrapport. 3. kvartal 2007

Delårsrapport. 3. kvartal 2007 Delårsrapport 3. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA 3. kvartal 2007 Fall i dollarkursen mot norske kroner reduserte omsetningen Driftsinntekter på 80,1 MNOK, en reduksjon 9% i forhold til 3. kvartal

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2006

Delårsrapport 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3. kvartal 2006 Nordic Semiconductor ASA 3. kvartal 2006 Driftsinntekter på 91,5 MNOK, en økning på 13% i forhold til 3. kvartal 2005 Bruttomargin på 52,8 % i perioden Ordrereserven var 88

Detaljer

Delårsrapport. foreløpige tall for. 4. kvartal og helår 2006

Delårsrapport. foreløpige tall for. 4. kvartal og helår 2006 Delårsrapport foreløpige tall for 4. kvartal og helår 2006 Nordic Semiconductor ASA 4. kvartal og hele året 2006 Driftsinntekter på 81 MNOK, en økning på 4% i forhold til 4. kvartal 2005 Komponentsalg

Detaljer

Nordic Semiconductor 2. kvartal 2009

Nordic Semiconductor 2. kvartal 2009 Nordic Semiconductor 2. kvartal 2009 Driftsinntekter på 87,5 MNOK Rekordhøyt driftsresultat på 20,2 MNOK (23% driftsmargin) Sterk ordreinngang på 118 MNOK Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Detaljer

Nordic Semiconductor 3. kvartal 2009

Nordic Semiconductor 3. kvartal 2009 Nordic Semiconductor 3. kvartal 2009 Driftsinntekter på 133,0 MNOK Driftsresultat på 28,5 MNOK (21% driftsmargin) Ordreinngang på 161 MNOK Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 20,7 MNOK Beholdning

Detaljer

Nordic Semiconductor 4. kvartal 2009

Nordic Semiconductor 4. kvartal 2009 Nordic Semiconductor 4. kvartal 2009 Driftsinntekter på 113,3 MNOK Driftsresultat på 19,1 MNOK (17% driftsmargin) Ordreinngang på 193 MNOK Ordrereserven på 190 MNOK Netto kontantstrøm fra operasjonelle

Detaljer

Nordic Semiconductor 1. kvartal 2010

Nordic Semiconductor 1. kvartal 2010 Nordic Semiconductor 1. kvartal 2010 Driftsinntekter på 29,5 MUSD Driftsresultat på 8,2 MUSD (28% driftsmargin) Ordreinngang på 67 MUSD Ordrereserve på 71 MUSD Resultat pr aksje på 0,15 USD For ytteligere

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

1. kvartals rapport Urevidert

1. kvartals rapport Urevidert 1. kvartals rapport 2005 Urevidert Nera ASA Q1-2005 Nera-gruppen har en rekordhøy ordreinngang i første kvartal 2005. Hovedforklaringen på denne utviklingen er at Nera har vunnet mange prosjektkontrakter

Detaljer

2012 Q1. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

2012 Q1. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: 2012 Q1 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Samarbeidsavtale

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

Q3 Kvartalsrapport 2014. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Q3 Kvartalsrapport 2014. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Q3 Kvartalsrapport 2014 Innhold 1. Innledning 2. Konsernets resultat 3. Kommentarer til resultat 4. Konsernets balanse 5. Kommentarer til balansen 6. Egenkapitalutvikling 7. Kontantstrømoppstilling 8.

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

2011 Q4. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q4. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q4 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Omsetningen

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet Resultatrapport Q1 2006: Omsetningsvekst, men lavere enn forventet God omsetningsutvikling i alle segmenter med unntak av det norske detaljmarkedet Driftsinntekter MNOK 144,9 (MNOK 137,7) Driftsresultat

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

Resultatrapport. 4. kvartal Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Resultatrapport. 4. kvartal Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Resultatrapport 4. kvartal 2008 Innhold 2008 sammendrag Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Oppkjøp av Bevesys Komplementær produktportefølje Økt

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Resultatrapport 2. kvartal 2009 Innhold Resultat Proformatall første halvår Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling tilli Styrets erklæring Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Produktportefølje

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal Resultat 1. kvartal 2008 Resultat hittil i 2008 Hovedtall i NOK mill. 2008 2007 Endring Driftsinntekter 87,7 124,0 (36,3) Driftsresultat (9,3) 4,9 (14,2) Resultat etter skatt (15,4) 1,0 (16,4) Driftsmargin

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 / Foreløpig helår 2010

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 / Foreløpig helår 2010 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 21 / Foreløpig helår 21 Høydepunkter Konsernets omsetning i 21 var MNOK 1.115, det høyeste nivået i konsernets historie og en vekst på 1% i forhold til foregående år I 4.kvartal

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q3 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Kesko Food LTD

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC Faktor Eiendom ASA Rapport for 1. kvartal 2009 Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6 Faktor Eiendom ASA Ettervirkningene av fjorårets internasjonale krise i de finansielle systemene fortsetter

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2007

Resultat 2. kvartal 2007 Resultat 2. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q2 Akk Q2 Endring Driftsinntekter 224,8 236,6 (11,8) Driftsresultat (13,9) 17,7 (31,6) Resultat etter skatt (16,1) 10,2

Detaljer

GYLDENDAL ASA FORELØPIG REGNSKAP 2006.

GYLDENDAL ASA FORELØPIG REGNSKAP 2006. GYLDENDAL ASA FORELØPIG REGNSKAP 2006. Driftsinntekter 540,2 490,3 1 649,7 1 514,7 Resultat hovedområder 61,8 39,3 63,4 61,5 Driftsresultat 53,9 49,0 45,2 73,5 Avskrivning immaterielle eiendeler -2,9-1,4-13,1-12,5

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004 Inntekter på 383,1 mill. kroner i 1. kvartal (366,3 mill. kroner i 1. kvartal 2003) Driftsresultat i 1. kvartal på 13,7 mill. kroner (6,3 mill. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 Inntekter på 336,2 mill. kroner i 2. kvartal (327,3 mill. kroner i 2. kvartal 2003) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,5 mill. kroner (5,6 mill. kroner)

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Namsos Trafikkselskap ASA - Delårsrapport pr. 30.06.2002 Generelle kommentarer Konsernets resultat før skatt pr. 30.06 er TNOK 2.054 mot -TNOK 2.969 i samme periode i fjor, en forbedring på litt over 5,0

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 4. kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

LUXO ASA DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2009

LUXO ASA DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2009 LUXO ASA DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL + Viktigste utviklingstrekk målt mot 1. kvartal 2008 Alle tall i NOK Salget redusert med 8,7% til 114,2 mill. Bruttomarginen ned 0,4 prosentpoeng til 44,2%. EBITDA

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Resultat 3. kvartal Driftsinntekter 346,2 287,0 59,2 Driftsresultat 20,1 4,9 15,2 Resultat før skatt 15,6-1,5 17,1. Driftsmargin 5,8% 1,7%

Resultat 3. kvartal Driftsinntekter 346,2 287,0 59,2 Driftsresultat 20,1 4,9 15,2 Resultat før skatt 15,6-1,5 17,1. Driftsmargin 5,8% 1,7% Resultat 3. kvartal 2004 Hovedtall 2004 2003 Endring i mill. kr. 1.1-30.9 1.1-30.9 Driftsinntekter 346,2 287,0 59,2 Driftsresultat 20,1 4,9 15,2 Resultat før skatt 15,6-1,5 17,1 Driftsmargin 5,8% 1,7%

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 25. november 2010

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 25. november 2010 Kvartalsrapport 25. november Viktige hendelser og status Betydelig forbedring i EBITDA og fortsatt positiv salgsutvikling i tredje kvartal Virksomheten har god fremgang i utviklingen av industrielle løsninger

Detaljer

Høydepunkter Q1/2012

Høydepunkter Q1/2012 2 /14 Høydepunkter Q1/2012 Omsetning MNOK 119,2 (100,5) i Q1, en økning på 19 %. EBITDA MNOK 9,4 (7,3) i Q1, en økning på 29 %. EBITDA margin 7,9 % i Q1, opp fra 7,3 %. EBIT MNOK 5,0 (3,5) i Q1, en økning

Detaljer

Q og 1. halvår 2013

Q og 1. halvår 2013 Oppsummert - EBITDA Q2 var -36 MNOK mot -21 MNOK for samme periode i fjor. EBITDA 1. halvår var -13 MNOK mot 16 MNOK for samme periode i fjor - 34.000 tonn mindre råstoff produsert 1. halvår, som følge

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Andelen flatskjermer ligger på 75% av totalt antallet levert, noe som er på samme nivå som forrige kvartal.

Andelen flatskjermer ligger på 75% av totalt antallet levert, noe som er på samme nivå som forrige kvartal. Resultatrapport 2. Kvartal 2006 OTRUM ASA 2. kvartal 2006 OTRUM installerte 7.000 rom i 2. kvartal 2006, sammenlignet med 7.300 rom i samme kvartal i fjor 3-års avtale signert med ACCOR Danubiues (Ungarn)

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. desember 2004

Kvartalsrapport pr. 31. desember 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. desember 2004 Inntekter på 389,6 mill. kroner i 4. kvartal (366,1 mill. kroner i 4. kvartal 2003) Driftsresultat i 4. kvartal på 12,9 mill. kroner (4,3 mill.

Detaljer

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Første kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2011 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

3. kvartal 2015 Gyldendal ASA

3. kvartal 2015 Gyldendal ASA Gyldendal ASA 3. kvartal 215 3. kvartal 215 Gyldendal ASA Gyldendalkonsernet 3. kvartal Per 3. kvartal Bruttometoden 1 215 214 Endring 215 214 Endring DRIFTSINNTEKTER 6, 563,1 7 % 1 41,3 1 313, 7 % EBITDA

Detaljer

Etter skatt ble resultatet -51,6 millioner kroner mot -61,4 millioner kroner per første halvår 2009.

Etter skatt ble resultatet -51,6 millioner kroner mot -61,4 millioner kroner per første halvår 2009. GYLDENDAL ASA RAPPORT 2. KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2010 Gyldendal ASA 2. kv. 10 2. kv. 09 30.06.2010 30.06.2009 2009 Driftsinntekter 294,2 304,0 652,2 660,9 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007.

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. FJERDE KVARTAL 2007 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. Beste resultat i selskapets historie med MNOK 28,4 i resultat etter skatt, en økning på 56,9 %. Økt antall selgere i USA med 4 selgere.

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

KvartalsRapport Q3 2006

KvartalsRapport Q3 2006 KvartalsRapport 2006 2 Positiv utvikling i godt marked Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tredje kvartal i 2005 dersom annet ikke er angitt. Forbedret resultat før skatt Resultat før skatt ble

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning I andre kvartal 21

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR Resultatutvikling i Gyldendal i andre kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012)

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR Resultatutvikling i Gyldendal i andre kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012) GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR 2013 Pr. 2. kvartal Helår 2013 2012 Gyldendalkonsernet 2013 2012 2012 383,4 340,7 Driftsinntekter 767,8 728,6 1 877,7-23,4-22,9 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2010

Kvartalsrapport juli september 2010 Kvartalsrapport juli september 2010 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2010 3.kv. 2009 Pr. 3.kv. 2010 Pr. 3.kv. 2009 Salgsinntekter 419,7 395,6 1 283,0 1 212,7 EBITDA 29,2 29,2 62,7 46,8 Driftsresultat 13,5 14,2

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2003

Delårsrapport 2. kvartal 2003 Delårsrapport 2. kvartal 2003 April - juni 2003, hovedpunkter Positivt resultat før skatt på konsernnivå for første gang i juni måned på MNOK 0,6 Driftsinntekter på MNOK 40,1 i 2. kvartal 2003. Dette er

Detaljer