Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008"

Transkript

1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

2 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2008 Driftsinntekter i fjerde kvartal ble 68,9 MNOK, opp 40% sammenlignet med 4. kvartal Styrket dollarkurs bidro med 14 MNOK i forhold til Q EBITDA ble -2,8 MNOK i fjerde kvartal, sammenlignet med MNOK i Q Netto kontantstrøm var 16,2 MNOK i 4. kvartal. Finanskrisen bidro til et meget vanskelig marked i 4. kvartal, med sterkt fall i forbruket og kraftig lagerreduksjon hos selskapets kunder i konsumentvareindustrien. Veksten i antall solgte enheter innen trådløs kommunikasjon var opp 42% i fjerde kvartal 2009, sammenlignet med tilsvarende kvartal året før. Finansielle hovedtall Driftsinntektene i 4. kvartal 2008 var på 68,9 MNOK, som er 19,7 MNOK høyere enn i samme periode i 2007 (49,2 MNOK). Den globale finanskrisen førte til et sterkt fall i forbruket og en kraftig lagerreduksjon i konsumentvare-industrien i 4. kvartal. Dette reduserte Nordic Semiconductors salg i perioden. En styrket dollarkurs mot norske kroner påvirket driftsinntektene positivt. Driftsinntektene for 2008 var 319,3 MNOK mot 272,0 MNOK fra videreført virksomhet i 2007, en økning på 17%. Justert for den i USD er omsetningsveksten 23%. Dekningsbidraget for 4. kvartal ble 36,3 MNOK med en dekningsgrad på 53% mot 20,3 MNOK og 41% i 4. kvartal For 2008 som helhet er dekningsbidraget 167,8 MNOK (53%) mot 128,9 for videreført virksomhet i 2007 (47%). FoU-kostnadene for 4. kvartal var på 14,1 MNOK hvorav 12,2 MNOK er kostnadsført og 1,9 MNOK er aktivert. Tilsvarende tall i 4. kvartal 2007 for totale FoU kostnader var på 10,4 MNOK med en kostnads- og balanseføring på hhv. 8,1 MNOK og 2,3 MNOK. Øvrige driftskostnader i 4. kvartal 2008 var 26,9 MNOK mot 22,6,0 MNOK i tilsvarende periode i Kostnadsøkningen skyldes økning i antall ansatte, kostnader til nytt ERP system samt resultatbonus til ansatte i perioden. Antall ansatte var 121 ved slutten av 4. kvartal 2008 mot 107 i EBITDA ble i fjerde kvartal ,8 MNOK som er en forbedring på 7,6 MNOK i forhold til fjerde kvartal 2007 (-10,4 MNOK). Etter avskrivninger på 3,6 MNOK ble driftsresultatet i 4. kvartal ,4 MNOK mot -13,7 MNOK i samme periode året før. Akkumulert for året 2008 var driftsresultatet 21,1 MNOK mot 0,5 MNOK for videreført virksomhet i Netto finansposter endte i 4. kvartal 2008 på 23,6 MNOK, sammenlignet med 1,4 MNOK for samme periode året før. Resultat før skatt i 4. kvartal 2008 var 17,2 MNOK mot -12,3 MNOK i samme periode i For 2008 som helhet var resultatet før skatt 56,1 MNOK mot 28,9 MNOK i 2007 inkludert 33,9 MNOK i gevinst ved salg av virksomhet. Resultat før skatt for videreført virksomhet i 2007 var -5,0 MNOK. Nordic Semiconductor hadde pr en totalbalanse på 315,6 MNOK, en økning på 11,6 MNOK i kvartalet. Selskapets betalingsmidler var 135,3 MNOK (43% av totale eiendeler) ved utgangen av året. Egenkapitalen pr var 237,3 MNOK som utgjør en egenkapitalandel av totalbalansen på 75%. Selskapet hadde ingen rentebærende gjeld. Netto kontantstrøm var positiv med 16,2 MNOK i 4. kvartal 2008 etter en netto kontantstrøm fra driften på 23,7 MNOK. Kontantstrømmen var på nivå med samme periode i Selskapet har kjøpt egne aksjer for 4,8 MNOK i kvartalet. Ved utgangen av 4. kvartal var ordrereserven for komponenter 36,9 MNOK. Dette er 15,5 MNOK lavere enn tilsvarende tidspunkt i 2007 da ordrereserven var 52,4 MNOK. Ordreinngang for komponenter i 4. kvartal var 21,4 MNOK mot 58,4 i 4. kvartal Den globale finanskrisen skapt betydelig usikkerhet i fjerde kvartal og har ført til at industriens evne og vilje til å se fremover er begrenset. For Nordic Semiconductor ga dette seg utslag i en lav ordrereserve. På grunn av lav visibilitet og korte ledetider vil ordrereserven i begrenset grad reflektere neste kvartals omsetning. Selskapets industrielle og finansielle posisjon medfører at styret i Nordic Semiconductor ASA på Generalforsamlingen den 7. mai 2009 vil fremlegge et forslag om utbetaling av utbytte på NOK 1,00 pr. aksje til selskapets aksjonærer. Styret vil gjøre en årlig vurdering av utbyttets størrelse. Det er styrets oppfatning at selskapet er finansielt, teknologisk og markedsmessig godt rustet for videre vekst. Markedssegmenter Driftsinntekter segmenter 4. kvartal videref. virksomhet MNOK PC tilbehør 24,7 13,7 120,3 84,7 Spillkontrollere 5,7 0,1 33,2 13,0 Intelligent sportsutstyr 4,2 2,9 23,5 16,8 Audio utstyr 8,0 0,6 19,8 4,3 Industrielle applikasjoner 18,6 15,3 64,4 70,9 Annet 7,0 13,6 55,5 59,5 Sum komponenter 68,2 46,2 316,7 249,3 Konsulenttjenester 0,7 3,0 2,6 22,7 Nordic Semiconductor 68,9 49,2 319,3 272,0 PC tilbehør Driftsinntektene i kvartalet var på 24,7 MNOK mot 13,7 MNOK i 4. kvartal 2007, en økning på 80%. Salget viste en fortsatt god volumvekst i 4. kvartal. Økningen var drevet av de store kundenes konvertering til 2,4 GHz teknologi fra Nordic. Spillkontrollere Etterspørselen fra Nordic Semiconductors større kunder i segment var fortsatt god i 4. kvartal. Driftsinntektene ble 5,7 MNOK i 4. kvartal i år mot 0,1 MNOK i 4. kvartal Intelligent sportsutstyr Driftsinntektene i 4. kvartal 2008 fortsatte å vokse i forhold til tilsvarende periode i 2007, fra 2,9 MNOK til 4,2 MNOK. Et økende antall modeller benytter Nordic Semiconductors radioteknologi og dette ga seg utslag i økt salg i perioden. Audioutstyr Salget av komponenter til utstyr i Audiosegmentet økte kraftig fra 0,6 MNOK i 4. kvartal 2007 til 8,0 MNOK i Leveranser til en ny, større kunde ga segmentet fortsatt økning i salget i 4. kvartal. Industrielle applikasjoner Driftsinntektene økte fra 15,3 MNOK i 4. kvartal 2007 til 18,6 MNOK i Økningen i salget følger av god utvikling hos to større kunder i dette segmentet. Øvrige segmenter Driftsinntektene i 4. kvartal var 7,0 MNOK i 2008, en reduksjon på 6,6 MNOK i forhold til tilsvarende periode i Nedgangen i dette segmentet skyldes redusert salg til en rekke mindre aktører. Disse har varierende markedsposisjoner og hadde lavere salg i et konsumentmarked preget av finanskrisen.

3 Geografisk fordeling av inntekter Driftsinntekter geografisk 4. kvartal videref. virksomhet MNOK Norge 5,6 4,4 17,8 27,4 Europa 13,1 10,7 48,4 62,5 USA/Canada 8,3 5,3 24,1 22,0 Apac 41,5 28,7 226,6 159,6 Andre 0,4 0,1 2,4 0,5 Nordic Semiconductor 68,9 49,2 319,3 272,0 Aksje- og aksjonærforhold Selskapets 10 største aksjonærer pr : Aksjonær Antall aksjer Andel DNB NOR Luxembourg SA ,9 % Verdipapirfondet Odin Norge ,2 % Folketrygdfondet ,7 % Ferd AS Invest ,3 % Orkla ASA ,1 % INAK 2 AS ,0 % Goldman Sachs Int. Equity ,6 % KLP LK Aksjer ,5 % Tore Engebretsen ,3 % Nordic Semiconductor ASA ,4 % Sum 10 største ,0 % Øvrige ,0 % Totalt ,0 % Nordic Semiconductor kjøpte i 4. kvartal egne aksjer gjennom megler til en totalverdi av 4,8 MNOK. Nordic Semiconductors beholdning av egne aksjer etter kjøpet er Styret ønsker med dette å gi uttrykk for en fortsatt positiv holdning til selskapet og aksjen. Transaksjonene ble gjennomført i henhold til fullmakt gitt på ordinær generalforsamling den 8. mai Utsikter fremover Styret i Nordic Semiconductor ser 2009 som et år med gode muligheter for selskapet, men med et bakteppe av en utfordrende global økonomisk situasjon. Den pågående finanskrisen økte i styrke gjennom fjerde kvartal Reduksjonen i forbrukernes kjøpekraft var betydelig og synlig i alle viktige markeder. Imidlertid kom den største delen av omsetningsreduksjonen for leverandørene til konsumentvareindustrien som en følge av industriens lagernedbygging. For Nordic Semiconductor har imidlertid kun en mindre del av omsetningsøkningen historisk kommet fra generell konsumvekst. Nordic Semiconductors omsetningsøkning er bygget på en kombinasjon av teknologikonvertering (f.eks. 27 MHz til 2.4 GHz) og overgang til trådløs teknologi. Denne trenden forventes å fortsette fremover. I 2008 stod et mindre antall viktige, store kunder og produkter for hoveddelen av gruppens vekst. Størstedelen av disse kundene fortsetter å utvikle ny produkter med trådløs teknologi. I tillegg forventes det at nye kunder vil komme til. Tilfanget av nye design bekrefter Nordic Semiconductors ledende markeds- og teknologiposisjon. implementere neste fase for å konvertere en vesentlig del av dette resterende volumet av mus og tastatur til selskapets 2.4 GHz teknologi over de neste 2 årene. Denne positive konverteringseffekten forventes å være sterkere enn den negative effekten av finanskrisen. Nordic Semiconductor har ca. 90% av inntektene i USD. Kursen i 4. kvartal økte til et nivå vesentlig over foregående perioder. Fluktuasjonene har i den seneste perioden vært uvanlig store og påvirker selskapets inntekter og resultater tilsvarende. Det meste av selskapets direkte produksjonskostnader er også i USD, mens øvrige driftskostnader i hovedsak er i NOK. Gjennomsnittlig salgspris pr. enhet for komponenter til trådløse produkter økte gjennom Økningen kommer som et resultat av Nordic Semiconductors beslutning om å lansere nye komponenter som har integrert funksjonalitet (prosessor og minne) i kombinasjon med radioen. Dette har økt verdien for kundene. Lanseringen av de nye komponentene har bidratt til økt enhetspris fra 3. til 4. kvartal Volumveksten vil dermed i større grad bli reflektert i omsetningsvekst i tiden fremover. I 2008 fortsatte Nordic Semiconductor å allokere vesentlige ressurser til produktutvikling og spesifikasjonsarbeidet med den nye Bluetooth Low Energy standarden. Denne forventes godkjent i Styret i Nordic Semiconductor venter at dette initiativet skal bidra vesentlig til gruppens fremtidige vekst når markedet for den nye teknologien er etablert. Til tross for utfordringer med dagens markedssituasjon og de usikkerhetsfaktorene som råder, forventer selskapets styre at Nordic Semiconductor vil vise fortsatt lønnsom vekst i Nordic Semiconductors omsetning er påvirket av generelle sesongsvingninger og følger kundenes salgssykler. Dette forsterkes når andelen av selskapets salg til konsumentprodukter øker. Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IFRS og i henhold til Nordic Semiconductors regnskapsprinsipper som fremgår av årsrapporten for Oslo 18. februar 2009 Styret i Nordic Semiconductor ASA Tore Engebretsen (Styreleder) Kjell Bråthen Terje Rogne Jon Helg Nistad Anne-Cecilie Fagerlie (Styrets nestleder) Annfrid Standal Lars Sundell Svenn-Tore Larsen (Adm. direktør) Innen PC tilbehør skjer konverteringen fra 27 MHz til 2.4 GHz radioteknologi i økende omfang. Utviklingen av nye integrerte kretser i kombinasjon med godt markedsarbeid har ført til at Nordic Semiconductor i løpet av de seneste månedene har sett stor fremgang i arbeidet med å ta nye markedsandeler med selskapets 2,4 GHz teknologi innen trådløs mus- og tastatur. Dette vil gå på bekostning av 27 MHz teknologien. I trådløs mus- og tastaturmarkedet leverer produsenter av 27 MHz radioer fortsatt for 60-70% av volumet. Nordic Semiconductor er i gang med å

4 Resultatregnskap Beløp i MNOK (urevidert) 4. kvartal kvartal Ordreinngang 21,4 58,4 303,4 259,3 Driftsinntekter 68,9 49,2 319,3 272,0 Gevinst ved salg av anleggsmidler 33,9 Driftsinntekter 68,9 49,2 319,3 305,9 Materialkost -33,0-27,4-151,2-132,2 Direkte prosjektkostnader 0,4-1,5-0,3-10,9 Dekningsbidrag 36,3 20,3 167,8 162,8 Andre driftskostnader -26,9-22,6-89,2-84,0 Forskning og utvikling -12,2-8,1-43,4-32,3 Driftsresultat før avskrivninger -2,8-10,4 35,2 46,5 Avskrivninger -3,6-3,3-14,1-12,1 Driftsresultat -6,4-13,7 21,1 34,4 Netto finansposter 23,6 1,4 35,0-5,5 Resultat før skattekostnad 17,2-12,3 56,1 28,9 Skattekostnad -4,4 3,4-15,3-8,0 Resultat etter skattekostnad, men før avsluttet virksomhet 12,8-8,9 40,8 20,9 Avsluttet virksomhet/ Solgte eiendeler 0,7 Resultat etter skattekostnad 12,8-8,9 40,8 21,6 Resultat pr. aksje 0,38-0,25 1,18 0,61 Utvannet resultat pr. aksje 0,38-0,25 1,18 0,61 Balanse Beløp i MNOK (urevidert) Immaterielle eiendeler 6,8 0,6 28,7 13,5 Varige driftsmidler 4,2 5,6 16,3 19,7 Finansielle anleggsmidler 0,6 0,6 0,0 0,0 Anleggsmidler 11,6 6,8 45,0 33,2 Varebeholdning 27,7 15,0 58,0 34,9 Kundefordringer 41,9 21,0 59,2 46,5 Andre kortsiktige fordringer 8,7 4,3 18,1 32,9 Betalingsmidler 46,7 29,4 135,3 108,4 Omløpsmidler 125,0 69,7 270,6 222,7 EIENDELER, men før solgte eiendeler 136,6 76,5 315,6 255,9 Solgte eiendeler 0,0 0,0 EIENDELER 164,3 91,5 315,6 255,9 Egenkapital 103,9 76,2 237,3 214,2 Langsiktig gjeld 16,4 4,2 16,9 13,5 Betalbar skatt 17,2 0,0 Annen kortsiktig gjeld 33,4 18,2 44,2 28,2 EGENKAPITAL OG GJELD 153,7 98,6 315,6 255,9 Endringer i egenkapital: Beløp i MNOK (urevidert) Egenkapital pr ,1 73,9 214,2 202,3 Periodens resultat 2,2 1,8 40,8 21,6 Endring egne aksjer 0,0 0,0-17,6-9,7 Omregningsdifferanser 0,0 0,0-0,1 0,0 Egenkapital ved periodens utgang 103,3 75,7 237,3 214,2

5 Kontantstrømoppstilling Beløp i MNOK (urevidert) 4. kvartal kvartal Resultat før skatt 17,2-12,3 56,1 28,9 Periodens betalte skatt 0,0 0,0 0,0 0,1 Ordinære avskrivninger 3,6 3,3 14,1 12,1 Gevinst ved salg av anleggsmidler 0,0 0,0 0,0-33,9 Endring i varebeholdning, kundefordringer, leverandørgjeld og annen arbeidskapital 0,4 27,3-4,9 16,4 Andre justeringer fra driftsrelaterte poster 2,5 1,9 5,3 1,8 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 23,7 20,2 70,6 25,4 Kjøp av varige driftsmidler -0,4-0,6-3,7-11,6 Salg av varige driftsmidler 0,0 0,0 0,0 20,2 Balanseførte immaterielle eiendeler -2,3-2,3-22,3-7,6 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -2,7-2,9-26,0 1,0 Endring egne aksjer -4,8-1,1-17,6-9,7 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -4,8-1,1-17,6-9,7 Effekt av valutakursendringer 0,0 0,0-0,1 0,0 Netto endringer av kontanter og kontantekvivalenter 16,2 16,2 26,9 16,7 Netto endringer av kontanter og kontantekvivalenter fra avsluttet virksomhet/solgte eiendeler 0,0 0,0 0,0 1,3 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 119,1 92,2 108,4 90,3 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 135,3 108,4 135,3 108,4 Kvartalsvise nøkkeltall Beløp i MNOK (urevidert) Q4 08 Q3 08 Q2 08 Q1 08 Q4 07 * Q3 07 * Q2 07 * Q1 07 * Ordreinngang 21,4 95,6 129,7 56,7 58,4 50,9 97,9 52,0 Driftsinntekter 68,9 103,0 83,8 63,6 49,2 80,1 80,7 95,9 Dekningsbidrag 36,3 57,2 43,9 30,5 20,3 40,1 40,9 61,5 Dekningsgrad (%) 52,7 55,5 52,4 48,0 41,3 50,1 50,7 64,1 Resultat før forskning og utvikling 5,8 31,7 19,4 7,5-5,6 19,1 15,7 37,5 Kostnadsført forskning og utvikling -12,2-12,1-9,3-9,9-8,1-7,9-7,5-8,8 Driftsresultat -6,4 19,6 10,1-2,4-13,7 11,2 8,2 28,7 Driftsmargin (%) -9,3 19,0 12,1-3,8-27,8 14,0 10,2 29,9 Resultat før skattekostnad 17,2 31,1 11,1-3,4-12,3 6,2 7,0 28,0 Resultatmargin (%) 25,0 30,2 13,2-5,3-25,0 7,7 8,7 29,2 Egenkapitalandel (%) 75,2 75,5 78,7 84,7 83,7 82,9 85,6 87,3 Resultat pr. aksje (kroner) 0,38 0,65 0,23-0,07-0,25 0,13 0,14 0,60 Utvannet resultat pr. aksje (kroner) 0,38 0,65 0,23-0,07-0,25 0,13 0,14 0,60 Kontantstrøm pr. aksje (kroner) 0,61 1,01 0,43-0,01-0,26 0,27 0,29 0,88 * Justert for salg av Data Converter eiendeler

6 Noter til delårsrapport 4. kvartal 2008 Note 1 Innledning Det sammendratte konsoliderte delårsregnskapet pr 31. desember 2008 ble godkjent for publisering av styret 17. februar Konsernet er notert på Oslo Børs og er et allmennaksjeselskap registrert i Norge. Note 2 Bekreftelse av finansielt rammeverk Konsernregnskapet for 4. kvartal 2008 omfatter Nordic Semiconductor ASA og dets datterselskap og er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap, og bør leses i sammenheng med konsernregnskapet for Note 3 Viktige regnskapsprinsipper Regnskapsprinsippene for 2007 er beskrevet i konsernregnskapet for Konsernregnskapet for 2007 ble utarbeidet i samsvar med EUgodkjente IFRS`er og tilhørende fortolkninger, samt de ytterligere norske opplysningskrav som følger av regnskapsloven, børsforskrift og børsregler, og som skulle anvendes per Note 4 Estimater Utarbeidelse av halvårsregnskapet innebærer bruk av vurderinger, estimater og forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper og regnskapsførte beløp på eiendeler og forpliktelser, inntekter og kostnader. Faktiske resultater kan avvike fra disse estimatene. De vesentligste vurderingene ved anvendelse av konsernets regnskapsprinsipper og de viktigste kildene til usikkerhet, er de samme som ved utarbeidelsen av konsernregnskapet for 2007.

Delårsrapport. 1. kvartal 2009

Delårsrapport. 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2009 Driftsinntekter i første kvartal ble 71,5 MNOK, en økning på 12% sammenlignet med 1. kvartal 2008. EBITDA ble 8,3 MNOK i første kvartal,

Detaljer

Delårsrapport. 4. kvartal 2007

Delårsrapport. 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2007 Driftsinntekter på 49.2 MNOK, en reduksjon på 33% i forhold til 4. kvartal 2006 Lavere salgsvolum i industrisegmentet

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2007

Delårsrapport. 1. kvartal 2007 Delårsrapport 1. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2007 Driftsinntekter på 95,9 MNOK i 1. kvartal 2007 mot 48,4 MNOK samme periode i 2006 Driftsresultatet var 28,7 MNOK i 1. kvartal mot

Detaljer

om nordic semiconductor innhold

om nordic semiconductor innhold om nordic semiconductor innhold Nordic Semiconductor ASA er en verdensledende aktør innenfor kortholds radiokommunikasjon og høyhastighets datakonvertere. Ved hjelp av denne egenutviklede teknologien har

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. Husmodell Alm fra Block Watne BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 4. KVARTAL 2011 NOK 913 millioner i operativ

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. Strusshamn Terrasse, Block Watne BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 1. KVARTAL 2011 NOK 928 millioner i

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

I2006 har Nordic Semiconductor ASA inngått et samarbeid med verdensledende selskaper innenfor

I2006 har Nordic Semiconductor ASA inngått et samarbeid med verdensledende selskaper innenfor Årsrapport 2006 Om ordic emiconductor nnhold ordic emiconductor AA er en halvlederbedrift (emiconductor company) som er spesialisert på designløsninger på chip-nivå innenfor trådløs kommuniksjon og spesialiserte

Detaljer

100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036

100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036 4. KVARTAL 2013 ORDREINNGANG NOK millioner 951 OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036 OPERATIV EBITDA-MARGIN Prosent 10,3 OPERATIV OMSETNING PER SEGMENT NOK millioner 100 Kärnhem 538 Block Watne 387 BWG

Detaljer

4. KVARTAL 2012. Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder.

4. KVARTAL 2012. Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. 4. KVARTAL 2012 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. LARS NILSEN, KONSERNSJEF NOK 800 millioner i ordreinngang NOK 961 millioner

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS)

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS) Rapport for VEIDEKKE ASA 1 Rapport HOVEDTREKK 4. KVARTAL Omsetning NOK 6,6 milliarder Resultat NOK 368 millioner Ordrereserve NOK 17,1 milliarder Netto rentebærende posisjon NOK 274 millioner Resultat

Detaljer

TRONDHEIM OSLO INNHOLDSFORTEGNELSE:

TRONDHEIM OSLO INNHOLDSFORTEGNELSE: ÅRSRAPPORT SALGSKONTORER UTVIKLINGSKONTORER PRODUKSJON TRONDHEIM OSLO SAN JOSE SEOUL TOKYO TSMC/ASE, TAIWAN HONG KONG AMKOR TECH., THE PHILIPPINES INNHOLDSFORTEGNELSE: SIDE Introduksjon...3 Konsernsjefens

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

Høydepunkter Q1/2012

Høydepunkter Q1/2012 2 /14 Høydepunkter Q1/2012 Omsetning MNOK 119,2 (100,5) i Q1, en økning på 19 %. EBITDA MNOK 9,4 (7,3) i Q1, en økning på 29 %. EBITDA margin 7,9 % i Q1, opp fra 7,3 %. EBIT MNOK 5,0 (3,5) i Q1, en økning

Detaljer

Side 1. PSI Group ASA - Q4 2008. PSI Group ASA Q4 2008. Finansiell rapport og status 4. kvartal 2008 og foreløpig rapport for regnskapsåret 2008

Side 1. PSI Group ASA - Q4 2008. PSI Group ASA Q4 2008. Finansiell rapport og status 4. kvartal 2008 og foreløpig rapport for regnskapsåret 2008 Side 1 PSI Group ASA - Q4 PSI Group ASA Q4 Finansiell rapport og status 4. kvartal og foreløpig rapport for regnskapsåret PSI Group ASA - Q4 Side 2 Hovedtrekk Driftsinntektene i 4. kvartal økte med 69,7

Detaljer

Beste kvartal noensinne

Beste kvartal noensinne Beste kvartal noensinne Hovedpunkter artal Stigerør for borerigger tilvirket, trykktestet og montert ved Aker Kværners høyteknologiske produksjonsanlegg i Malaysia Fortsatt resultatvekst: Resultat per

Detaljer

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013 INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013 HØYDEPUNKTER 2. KVARTAL 2013 Driftsinntekter på 756 millioner (675 millioner) Godt driftsresultat i 2. kvartal på 29,2 millioner (20,4 millioner) Økt driftsmargin

Detaljer

Finansiell kalender 2007

Finansiell kalender 2007 Årsrapport 2006 Viktige hendelser 2006 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefen: Spennende muligheter 11 Årsberetning 12 Konsernets årsregnskap og noter 17 Morselskapets årsregnskap og noter 40 Revisjonsberetning

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Viktige hendelser og status Alle tall i kroner (4. kvartal 2008 i parentes) Avtalen om sammenslåing med Best Media som ble behandlet på ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat Et godt år for VPS (Samme periode i fjor i parentes) VPS Konsern hadde et forbedret resultatet i i forhold til året før. Resultatet etter skatt ble 63,7 MNOK (16,1).

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Hovedpunkter i 4. kvartal Resultat før skatt MNOK 11,5 i 4. kvartal hele 2001: MNOK 61 Resultat pr. aksje NOK 1,56 i 4. kvartal - hele 2001: NOK 9,95 Forslag om ordinært

Detaljer

Hovedtrekk 1. kvartal 2015

Hovedtrekk 1. kvartal 2015 1 2 Hovedtrekk 1. kvartal 2015 EBIT før biomassejusteringer ble 70 MNOK i 1. kvartal 2015 (143 MNOK i 2014). Produksjonen har vært god gjennom kvartalet, og volumguidingen for 2015 opprettholdes med 72

Detaljer

// BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 //

// BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 // // BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 // Block Watne Gruppen ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Sterke nøkkeltall Solid ordreinngang og ordrereserve Vellykket børsintroduksjon Forbedrede finansielle betingelser

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS ÅRSBERETNING INNLEDNING Konsernet har i 2001 ekspandert vesentlig både gjennom organisk vekst og oppkjøp. Dette er i henhold til strategien om å etablere Hexagon som en ledende leverandør innen utvalgte

Detaljer

Avkastningen på investert kapital før engangseffekter og nedskrivninger var 17,5 % (for siste 12 måneder), ned 0,8 %-poeng sammenlignet med 2012.

Avkastningen på investert kapital før engangseffekter og nedskrivninger var 17,5 % (for siste 12 måneder), ned 0,8 %-poeng sammenlignet med 2012. 4. kvartal 2013 Hovedtrekk Konsernets omsetning økte med 2,7% i 2013 sammenlignet med 2012, i 4. kvartal isolert var økningen på 5%. Omsetningsøkningen skyldtes i hovedsak oppkjøp, vekst innen netthandel

Detaljer