2. kvartal Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2."

Transkript

1 2. kvartal 2006 Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. Vekst i resultat pr aksje i første halvår med 166 % til NOK 0,48 pr. aksje. Deltakelse i nytt langsiktig nasjonalt forskningsprogram (SFI) Utbetalt utbytte med NOK 0,27 pr. aksje. Kjøp av egne aksjer til kurs NOK 13,52 pr aksje. Medi-Stim ASA Fernanda Nissensgt. 3 P.O.Box Nydalen, N-0421 OSLO, Norway Tel Fax

2 2. kvartal 2006 Regnskapet pr. 30. juni 2006 er utarbeidet etter den nye regnskapsstandarden IFRS (International Financial Reporting Standard) og følger IAS 34 for delårsrapportering. Tilsvarende er sammenligningstall for 2005 omarbeidet i henhold til IFRS. Finansiell utvikling: (tall for 2005 i parentes) Omsetningen i 2. kvartal ble MNOK 21,6 (MNOK 20,2) som er en vekst på 7,4 %. Veksten i omsetning kom fra selskapets viktigste markeder USA og Europa med en vekst i salget med henholdsvis 17,0 % og 7,0 %. Akkumulert for året ble omsetningen MNOK 42,8 (MNOK 39,2). For første halvår var veksten i USA på 18,3 %. Tilsvarende var veksten i Europa på 7,5 %. Salget i Asia og i resten av verden var på samme nivå som for fjoråret. Salget av egne produkter ble MNOK 16,6 (MNOK 15,2) for kvartalet. Salg av 3dje part produkter ble i samme tidsrom MNOK 5,0 (MNOK 4,9). Akkumulert for året var tilsvarende salg av egne produkter MNOK 33,5 (MNOK 29,7) som er en vekst på 12,7 %. Salget av tredje parts produkter var for første halvår MNOK 9,3 (MNOK 9,4). Midler benyttet til FoU før aktivering var hensyntatt var for kvartalet MNOK 1,3 (MNOK 0,8). Resultat før FoU og avskrivninger ble MNOK 6,6 (MNOK 4,3). Dette tilsvarer en margin på 30,5 % (21,3 %). For første halvår var midler benyttet til FoU før aktivering var hensyntatt MNOK 2,5 (MNOK 1,8). Resultat før FoU og avskrivninger økte for samme periode med 38,8 % til MNOK 11,8 (MNOK 8,5). Marginen for første halvår ble 27,6 % (21,7 %). Driftsresultatet for 2. kvartal var MNOK 5,6 (MNOK 3,5). Dette tilsvarer en margin på 25,7 % (17,3 %). For første halvår ble driftsresultatet MNOK 9,3 (MNOK 6,6) som er en margin på 21,6 % (16,9 %). Resultat etter skatt i 2. kvartal ble MNOK 5,2 (MNOK 1,9), en vekst på 174,2 %. For første halvår var tilsvarende MNOK 9,3 (MNOK 3,5). Resultat pr. aksje for første halvår ble NOK 0,48 pr. aksje (NOK 0,18 pr. aksje) som er en vekst på 166 %. Volumveid antall aksjer var ved utgangen av første halvår ( ). Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet var MNOK 63,1 (MNOK 54,7). Dette tilsvarer en egenkapitalandel på 84,0 % (73,6 %). Ved inngangen til året var egenkapitalen MNOK 67,4. I løpet av året er egenkapitalen belastet med utbytte på MNOK 5,2 og endring kjøp av egne aksjer med MNOK 8,3. Operasjonell status: Medi-Stim s viktigste utviklingsprosjekt er avbilding for bruk under kirurgi. Selskapet har fått innvilget OFU midler og har søkt om skattefunn midler til prosjektet. Det nye produktet innen avbilding vil bli et nyttig redskap under en rekke kirurgiske inngrep. Produktet forventes klart for markedsintroduksjon ved årsskifte 2007/2008. Medi-Stim ASA fikk sammen med blant andre GE Vingmed Ultrasound AS, Fast Search & Tranfer ASA (FAST), innvilget sin søknad om etablering av et forskningssenter via SFI ordningen. SFI står for Sentre For Forskningsdrevet Innovasjon og tildeles av Norges forskningsråd. Prosjektet heter Medical Imaging Laboratory for Innovative Future Helthcare og har fokus på avbilding innen helse ved bruk av ultralyd. Verten for prosjektet er NTNU i Trondheim. Prosjektet har en total ramme på MNOK 44,6 pr år og finansieres med MNOK 27,4 fra statlige institusjoner. Øvrig finansiering på MNOK 17,4 er fra de deltakende selskaper. Bidraget er enten finansielt eller via egne ressurser. Medi- Stim ASA vil delta i all hovedsak med egne ressurser. Prosjektet har en tidsramme på 8 år. Medi-Stim sin deltakelse i prosjektet øker bredden på selskapets kompetanse innen ultralyd og avbilding. I tillegg får selskapet delta i fremtidsrettet forskning innen ultralydsavbildning, både teknisk og klinisk. Prosjektet vil bidra til å sikre Medi-Stim`s utvikling i årene som kommer. Dette er nok en bekreftelse på selskapets kompetanse og kvaliteten på Medi-Stim sine produkter. Medi-Stim ASA inngikk en avtale med aksjonærene i Kir-Op AS den 30. juni 2006 om overtakelse av alle aksjene i selskapet den 6. juli Aksjene ble kjøpt for MNOK 23,5 hvorav MNOK 2 var oppgjør i form av aksjer i Medi-Stim ASA til veid snittkurs. Snittkursen ble NOK 13,88 pr aksje. Medi-Stim benyttet egne aksjer til formålet og overførte aksjer til de tidligere Kir-Op eierne. De 4 tidligere eierne som mottok deler av oppgjøret i aksjer fortsetter som ledende ansatte i selskapet. Kir-Op AS er et distribusjonsselskap innen medisinteknisk utstyr og medisinske forbruksvarer. Kir-Op AS omsatte for MNOK 39,1 i 2005 med et resultat før skatt på MNOK 4,4. Egenkapitalen var pr på MNOK 5,8. Urevidert resultat før skatt pr var på MNOK 1,9. Kir-Op AS ble etablert i 1985 og har 12 ansatte hvorav 7 er selgere. Oppkjøpet vil styrke Medi-Stim sitt 3dje parts salg og resultat betydelig. Med oppkjøpet øker Medi-Stim ASA immaterielle eiendeler med ca MNOK 16,5 pr 1. juli Kjøpet ble finansiert med banklån på MNOK 20,0, MNOK 1,5 i overskuddslikviditet samt MNOK 2,0 ved salg av egne aksjer. Kir-Op AS sine produkter passer godt sammen med Medi- Stim Norge sin produktportefølje. Begge firma har hovedfokus på kirurgi, men selskapene har ulike agenturer og produktområder.

3 Dette øker Medi-Stim sin bredde i markedet for distribusjon av medisinske produkter. Kir-Op AS selger produkter blant annet innen gastro, nevro, plastisk kirurgi, øre\nese\hals og øye, mens Medi-Stim Norge AS har produkter innen hjerte og kar kirurgi. Se nærmere på selskapenes hjemmeside og Med oppkjøpet av Kir-Op AS styrker Medi-Stim sin distribusjonsvirksomhet, og sin posisjon i Norden. Kir-Op AS vil bli konsolidert i Medi-Stim sine regnskaper i 3. kvartal. Medi-Stim hadde sterkest vekst i det amerikanske markedet i 2. kvartal Prosedyresalget økte i antall i 2. kvartal fra 4300 prosedyrer i 2005 til 5763 prosedyrer i 2006, en volumvekst på 34 %. Medi-Stim s distributør i USA, Medtronic, har som tidligere nevnt hvert gjennom en vesentlig reorganisering av sin avdeling innen hjertekirurgi. Sammenslåingen av de to avdelingene innen bankende hjerte og tradisjonell hjertekirurgi har gitt Medi-Stim en bredere dekning av det amerikanske markedet. Tidligere var fokus kun mot bankende hjerteoperasjoner som utgjør ca 25 % av markedet i USA. Aksjonær forhold: Beholdningen av egne aksjer ved utgangen av 2. kvartal var aksjer innkjøpt til i snitt NOK 13,3 pr aksje. Børskursen var pr. 30. juni NOK 14,50 pr. aksje. Det ble omsatt aksjer i 2. kvartal. De fire største aksjonærene var pr utgangen av kvartalet Zenith Medical AS med aksjer, Intertrade Shipping med aksjer, Skagen Vekst med aksjer samt Asbjørn Buanes med aksjer. Orkla ASA solgte aksjer i 2. kvartal og Skagen vekst kjøpte aksjer i samme periode. Det ble utbetalt et utbytte i 2. kvartal på NOK 0,27 pr aksje. Selskapet kjøpte i perioden egne aksjer til snitt kurs NOK 13,52 pr. aksje. Den største posten ble kjøpt fra Orkla og var på aksjer til kurs 13,5 pr aksje. Akkumulert salg pr. kvartal 1 = NOK 1000 Akk. resultat etter skatt pr. kvartal 1 = NOK Q1 05 Q1 06 Q2 05 Q2 06 Q3 05 Q3 06 Q4 05 Q Q1 05 Q1 06 Q2 05 Q2 06 Q3 05 Q3 06 Q4 05 Q4 06 Oslo, 22. august 2006, Styret i Medi-Stim ASA

4 Resultatregnskap 2. kvartal kvartal halvår halvår Salgsinntekter Varekostnader Lønnskostnader Avskrivninger Annen driftskostnad Totale driftskostnader Driftsresultat Driftsresultat % 25,66 % 17,26 % 21,63 % 16,86 % 16,94 % Finans inntekter Finans kostnader Netto finans (308) (874) 100 (1.385) (1.459) Resultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt Utbytte Nøkkeltall 2. kvartal kvartal halvår halvår Egenkapitalandel 84,04 % 73,58 % 84,04 % 73,58 % 79,31 % Inntjening pr aksje kr 0,27 kr 0,10 kr 0,48 kr 0,18 kr 0,63 Utvannet inntjening pr aksje kr 0,27 kr 0,10 kr 0,48 kr 0,18 kr 0,63 Antall aksjer tidsveiet i Antall aksjer utvannet i Fordeling av driftsres. pr segment 2. kvartal kvartal halvår halvår Driftsres fra Medi-Stim produkter Driftsmargin Medi-Stim produkter 29,78 % 18,04 % 24,46 % 17,58 % 18,28 % Driftsres fra 3dje part produkter Driftsmargin 3dje parts prod. 12,03 % 14,84 % 11,40 % 14,58 % 12,04 % Totalt driftsresultat Driftsmargin 25,67 % 17,26 % 21,63 % 16,86 % 16,94 % *Kir-op konsolideres fra 3. kvartal

5 Balanse Eiendeler Immatrielle eiendeler Varige driftsmidler Sum anleggsmiddler Varelager Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Betalingsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Netto rentebærende gjeld (12.154) (20.902) (20.040) Endring egenkapital Inngående balanse egenkapital Resultat i perioden Emisjoner Utbytte (5.217) (5.427) (5.427) Minoritetsandel (5.204) (15) Egne aksjer (8.273) (1.475) Omregningsdifferanser (139) Egenkapital ved utgang Kontantstrøm analyse Periodens overskudd Annen kontantstrøm fra drift (2.042) (1.276) Likviditet fra virksomheten Kontantstrøm fra investeringer (10.714) (3.197) (15.646) Kontantstrøm fra finansiering (utbytte) (5.217) (5.427) (5.427) Endring av kontanter i perioden (8.621) (4.685) (6.179) Kontanter ved inngangen av perioden Kontanter ved utgangen av perioden *Kir-op konsolideres fra 3. kvartal

6 Geografisk fordeling av salg 2. kvartal kvartal halvår halvår USA Asia Europa Resten av verden Totalt salg Geografisk fordeling av salg i antall 2. kvartal kvartal halvår halvår USA Prosedyrer Prober Systemer Stetoskoper Asia Systemer Prober Stetoskoper Europa Systemer Prober Stetoskoper Resten av verden Systemer Prober Stetoskoper Totalt antall systemer utenfor USA Totalt antall prober utenfor USA Totalt antall stetoskoper Fordeling av salg pr segment 2. kvartal kvartal halvår halvår USA Prosedyre salg Prober USA Systemer Stetoskop salg Utenfor USA System salg Probesalg resten av verden Stetoskop salg Annet Sum salg av Medi-Stim prod Salg av 3 part produkter Totalt salg *Kir-op konsolideres fra 3. kvartal

TREDJE KVARTAL 2007. Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje.

TREDJE KVARTAL 2007. Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje. TREDJE KVARTAL 2007 Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje. Vekst i salget i USA til MNOK 7,6. Bedret overlevelse ved bruk av Medi- Stims utstyr

Detaljer

Delårsrapport. 4. kvartal 2007

Delårsrapport. 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2007 Driftsinntekter på 49.2 MNOK, en reduksjon på 33% i forhold til 4. kvartal 2006 Lavere salgsvolum i industrisegmentet

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2009

Delårsrapport. 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2009 Driftsinntekter i første kvartal ble 71,5 MNOK, en økning på 12% sammenlignet med 1. kvartal 2008. EBITDA ble 8,3 MNOK i første kvartal,

Detaljer

Årsrapport 2014. Master the flow Use intraoperative ultrasound imaging and flow measurement during surgery and protect the patient.

Årsrapport 2014. Master the flow Use intraoperative ultrasound imaging and flow measurement during surgery and protect the patient. Årsrapport 2014 Master the flow Use intraoperative ultrasound imaging and flow measurement during surgery and protect the patient. 2 MEDISTIM ASA KONSERN 3 4 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 6 MEDISTIM KONSERN

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Viktige hendelser og status Alle tall i kroner (4. kvartal 2008 i parentes) Avtalen om sammenslåing med Best Media som ble behandlet på ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet Driftsinntekter MNOK 279,8 (proforma 276,4) Driftsresultat MNOK 137,7 (proforma 150,7) Resultat MNOK 105,9 (proforma

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Oppsummering EDB Business Partners tall for 2. kvartal viser solid omsetnings- og resultatvekst for samtlige forretningsområder, og marginbildet har

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005. Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005. Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005 Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultat etter

Detaljer

byggma asa rapport for 1. kvartal 2010

byggma asa rapport for 1. kvartal 2010 byggma asa rapport for 1. kvartal Rapport for 1. kvartal KONSERN Hovedtall Salgsinntekter 433,1 424,2 EBITDA 16,7 9,2 Netto finans -11,9-4,2 Resultat før skatt -10,4-9,9 Konsernet oppnådde et resultat

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat Et godt år for VPS (Samme periode i fjor i parentes) VPS Konsern hadde et forbedret resultatet i i forhold til året før. Resultatet etter skatt ble 63,7 MNOK (16,1).

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt god handels- og oppgjørsaktivitet i 2. kvartal Fortsatt god interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner

Detaljer

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

- et miljøteknologiselskap. Resultatrapport. .3. kvartal 2007. 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007

- et miljøteknologiselskap. Resultatrapport. .3. kvartal 2007. 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007 - et miljøteknologiselskap Resultatrapport.3. kvartal 2007 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007 1 ØKTE INNTEKTER OG REDUSERTE KOSTNADER 2 VIKTIGE HENDELSER 3 FINANSIELLE TALL 4 KONVERTIBELT LÅN 5 FOKUS

Detaljer

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.)

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Kistefos halvårsberetning 1. halvår 2013 Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Konsernets likviditet var god og besto av bankinnskudd

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

4. kvartal 2003. Kvartalsrapport. 4. kvartal 2003

4. kvartal 2003. Kvartalsrapport. 4. kvartal 2003 4. kvartal 2003 Kvartalsrapport 4. kvartal 2003 Styrets beretning Hovedpunkter Omsetning i 4. kvartal på MNOK 98,0 EBITDA i 4. kvartal på MNOK 4,4 Positivt resultat før skatt i 4. kvartal på MNOK 14,5

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 It s in our nature Eqology ASA er et norsk allmennaksjeselskap som markedsfører og selger egne merkevarer med fokus på naturlige, norske helsekostog hudpleieprodukter. Selskapets

Detaljer

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Q3 2011 Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Høydepunkter 3. kvartal 2011 God beskjeftigelsesgrad på 92 prosent Solide driftsinntekter på NOK 70,1 mill., opp 20,8 prosent fra samme periode i 2010 Sterk vekst

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Kvartal Vest, Lørenskog. Management Accounts. Sjøkvartalet, Lervig Brygge

Kvartal Vest, Lørenskog. Management Accounts. Sjøkvartalet, Lervig Brygge Kvartal Vest, Lørenskog 2010/2. 2010/1. halvår kvartal Management Accounts Sjøkvartalet, Lervig Brygge Redegjørelse for Management Accounts for 1. halvår 2010 Hansa Property Group AS ( HPRO, Selskapet

Detaljer

Kistefos årsresultat 2014

Kistefos årsresultat 2014 REGNSKAP 2014 Regnskap 2 Kistefos årsresultat 2014 Årsresultatet i Kistefoskonsernet ble for 2014 NOK 253 mill., en forbedring på NOK 569 mill. sammenlignet med året før. Forbedringen skyldes betydelig

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2010. www.nordicmining.com

KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2010. www.nordicmining.com KVARTALSRAPPORT PR. 31. MARS 2010 www.nordicmining.com Nordic Mining ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2010 Nordic Mining ASA ( Nordic Mining eller Selskapet ) er et mineralselskap med operativ virksomhet

Detaljer

RAPPORT 4. kvartal 2013 2013

RAPPORT 4. kvartal 2013 2013 RAPPORT 4. kvartal 2013 2013 1 RAPPORT FOR 4. KVARTAL Eksklusivitetspartnerne for Aquabeautine XL ekspanderer Rekkevidden for Dermaclarine styrket gjennom flere distributøravtaler; økt interesse i industrien

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer