Fjerde kvartal P. O. Box 4744 Nydalen, N-0421 OSLO, Norway Tel Fax

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjerde kvartal 2004. P. O. Box 4744 Nydalen, N-0421 OSLO, Norway Tel. +47 23 05 96 60 - Fax +47 23 05 96 61 E-mail: ir@medistim.com www.medistim."

Transkript

1 Fjerde kvartal 2004 Ny distributør i Asia Ansettelse av to nye salgsrepresentanter i Tyskland Ny leder i USA Gode resultater fra kliniske tester Urealisert valutatap 1,3 mnok Ukurans på lager 0,7 mnok Kjøp av aksjer i Meditron ASA Foreslått utbytte på NOK 0,28 per aksje Medi-Stim ASA - Fernanda Nissensgt. 3 Medi-Stim ASA - Fernanda Nissensgt. 3 P. O. Box 4744 Nydalen, N-0421 OSLO, Norway Tel Fax

2 Fjerde kvartal 2004 Regnskapet pr. desember er utarbeidet etter de samme regnskapsprinsipper som ved siste årsavslutning og er i henhold til NRS 11 om delårsrapportering. Finansiell utvikling: (tall for 2003 i parentes) Omsetningen i fjerde kvartal ble 19,9 mnok (19,9 mnok). Fjerde kvartals omsetning ble lavere enn forventet dels som følge av svak dollar og svakere salg i det europeiske markedet. Antall prosedyrer i USA ble 6515 (5100) som er en vekst på 28 %. Salget av egne produkter ble 14,3 mnok (14,9 mnok) i fjerde kvartal. Tredjeparts produkter ble i samme tidsrom 5,6 mnok (5,0 mnok). Akkumulert for året økte omsetningen med 19,6 % til 75,4 mnok (62,9 mnok). Dette skyldes økt salg i alle selskapets hovedmarkeder. Antall prosedyrer i USA nådde på årsbasis (17.150), en vekst på 16,1 %. Salget av egne produkter økte med 17,4 % til 56,5 mnok (48,1 mnok) og salget av 3.part produkter økte med 26,2 % til 18,8 mnok (14,9 mnok). FoU kostnadene var i fjerde kvartal 1,0 mnok (0,76 mnok). For året var tilsvarende 3,6 mnok (3,5 mnok). Akkumulert for 2004 økte resultat før FoU og avskrivninger med 11,1 % til 19,1 mnok (17,2 mnok). Driftsresultatet for fjerde kvartal var 3,1 mnok (4,8 mnok). Dette tilsvarer en margin på 15,7 % (24,3 %). Marginen ble redusert i fjerde kvartal som følge av mindre salg av systemer og prober i Europa og en svakere valutautvikling. Regnskapet ble også belastet med ukurans på lageret med 0,7 mnok i perioden. For 2004 økte driftsresultat med 11,9 % til 12,5 mnok (11,2 mnok). Dette tilsvarer en margin på 16,6 % (17,8 %). Konsernet hadde et urealisert tap på valuta i fjerde kvartal på 1,3 mnok (mnok 0,2). Resultat før skatt for fjerde kvartal ble 1,7 mnok (4,5mNOK). For året ble resultat før skatt 10,6 mnok (9,9 mnok), som er en vekst på 7,1 %. Resultat pr aksje ble 0,46 NOK/aksje (0,47 NOK). Volumveid antall aksjer var ved utgangen av fjerde kvartal ( ). Totalbalansen økte til 70,9 mnok (45,3 mnok). Dette skyldes økning av kundefordringer og varelager med 4,0 mnok og emisjoner på 27,9 mnok. Gjeld ble nedbetalt med 6,7 mnok. Selskapet hadde 26,9 mnok i kontanter pr og ingen rentebærende gjeld. Styret vil foreslå for generalforsamlingen at det utbetales et utbytte på 0,28 NOK pr aksje for 2004, totalt 5,4 mnok. Egenkapitalen ved årsskiftet var 53,7 mnok (23,1 mnok) etter avsetning for utbytte. Dette tilsvarer en egenkapitalandel på 75,8 %. Egenkapitalen ble i 2004 styrket med 2,9 mnok etter innløsning av opsjoner, samt netto proveny fra emisjon på 25,0 mnok. Ved overgangen til IFRS (ny regnskapsstandard) ventes en resultat forbedring for året 2004 på 0,5 mnok. Dette er selskapets estimater som er gjenstand for revisjon. Implementeringen av ny regnskapsstandard rapporteres første gang første kvartal Operasjonell status: I fjerde kvartal utnevnte Medi-Stim ASA, med effekt fra 1. januar 2005, Pacific Medical Systems som sin nye distributør for en rekke land i Asia. Avtalen med General Medical Limited ble sagt opp av Medi-Stim ASA i Selskapet har base i Hong Kong og har fått ansvaret for å koordinere markedsføring, salg og distribusjon av Medi- Stim produkter for avtalte land. Asia er en region med folkerike land og økt fokus på hjertesykdommer som følge av større innslag av vestlig livsstil. Det er derfor viktig for Medi-Stim å være godt representert med sine produkter og teknologi i de asiatiske markedene. Pacific Medical Systems er en distributør av medisinsk utstyr, som fra før har fokus på hjerte og kar segmentet. Medi-Stim ASA har i dag en estimert markedsandel i størrelsesorden % i de aktuelle land. Pacific Medical Systems har gjennom erfaring og dyktige medarbeidere opparbeidet en solid posisjon for salg av medisinske produkter i regionen. VeriQ fikk viktige referanser i løpet av fjerde kvartal i USA. Dr. Michael DaValle, som praktiserer ved sykehuset Elmhurst Memorial utenfor Chicago i Illinois, benyttet Medi-Stim VeriQ systemet til å finne koronar arteriene under en krevende koronar bypass operasjon. Pasienten hadde tidligere vært gjennom to bypass operasjoner uten at de tette blodårene ble lokalisert. Ved hjelp av VeriQ ble blodårene lokalisert med den nye Doppler proben. Pasienten fikk nye årer innoperert og riktig blodstrøm ble kvalifisert med Medi-Stim s utstyr. Medi-Stim fikk med dette demonstrert VeriQ systemet s unike styrke. Systemet er det eneste i markedet som både kan finne koronar arterier og kvalifisere blodstrømmen i bypass graftene under en hjerteoperasjon. Erfaringene fra Dr. DaValle ble presentert under Society of Thoracic Surgeons (STS) kongressen i Tampa Florida i januar FoU aktiviteten i fjerde kvartal var hovedsakelig som i tredje kvartal med fokus på utvikling av programvare for VeriQ, versjon 2.0. Prototype på ny Doppler probe ble ferdig i tredje kvartal og er ute til test hos kunder. Innen produksjon har det vært arbeidet med kvalitetssikring av de nye produktlinjene rundt VeriQ. Feilraten har sunket betraktelig når det gjelder vraking i produksjon av system og prober. I fjerde kvartal styrket konsernet sin salgsstyrke ved å ansette to nye salgsrepresentanter i Tyskland. For den amerikanske virksomheten ble ny leder ansatt i samme tidsrom. Alle de nye ansatte har betydelig erfaring fra medisinsk bransje. I Tyskland er det forventet at dekningen

3 av markedet vil bli forbedret i 2005 når salgsstyrken er økt fra to til fire personer. Konsernet har dermed styrket sin kapasitet og kompetanse til å møte utfordringene i I USA blir reimbursement (refusjonsordningen fra forsikringsselskapene) promotert fra selskapets distributør. Medi-Stim har forhandlet med Meditron s styre og største aksjonærer om oppkjøp av aksjene i selskapet i fjerde kvartal Det ble oppnådd enighet om overtakelse av 65,3 % av aksjene på nyåret i Meditron ASA er et teknologiselskap hvor hovedproduktet er elektroniske stetoskop i flere versjoner med svært høy kvalitet. Produktene har hatt lang introduksjonstid i et konservativt marked hvor tradisjonelle stetoskop tilnærmet er enerådende. Det forventes at elektroniske stetoskop gradvis vil vinne økte markedsandeler på grunn av sin overlegne lydgjengivelse og mulighet til digital arkivering av lydbildet. Foreløpig har produktene vunnet innpass blant veterinærer og på medisinske lærersteder. Selskapet er under restrukturering. Medi-Stim ASA har med dette oppkjøpet to verdensledende høykvalitative produktgrupper med stort markedspotensial. Bransjen er langsiktig og gjennom planmessig salgsarbeid er det forventet at også de nyervervede produktene vil vinne økte markedsandeler i løpet av de nærmeste år. Børskursen var pr NOK 9,10 pr aksje, og det var omsatt 1,7 mill aksjer i fjerde kvartal. De fem største aksjonærene pr utgangen av desember var Zenith Medical AS med 6,862 mill aksjer (35,4 %), Intertrade Shipping AS med 3,379 mill aksjer (17,43 %), Orkla ASA med 1,345 mill aksjer (6,94 %), Asbjørn Buanes med 1,212 mill aksjer (6,25 %), og Skagen Vekst med 0,52 mill aksjer (2,68 %). Oslo, 16.februar 2005 Styret i Medi-Stim ASA Akkumulert salg per kvartal NOK 1000 Akkumulert resultat før skatt per kvartal NOK Q103 Q104 Q203 Q204 Q303 Q304 Q403 Q404 Q103 Q104 Q203 Q204 Q303 Q304 Q403 Q404

4 Resultatregnskap 4 kvartal 04 4 kvartal Salgsinntekter Varekostnader Lønnskostnader Avskrivninger Annen driftskostnad Totale driftskostnader Driftsresultat Driftsresultat % 15,66 % 24,28 % 16,55 % 17,77 % Finans inntekter 972 (106) Finans kostnader Netto finans (1 375) (364) (1 885) (1 286) Resultat før skatt Skattekostnad (337) Resultat etter skatt Utbytte Geografisk fordeling av salg 4 kvartal 04 4 kvartal USA Asia Europa Resten av verden Totalt salg Geografisk fordeling av salg i antall 4 kvartal 04 4 kvartal USA Antall prosedyrer Antall prober Demosystemer Asia Antall systemer Antall prober Europa Antall systemer Antall prober Resten av verden Antall systemer Antall prober Totalt antall systemer utenfor USA Totalt antall prober utenfor USA Fordeling av salg pr segment 4 kvartal 04 4 kvartal USA Prosedyre salg Prober USA Demosystemer Utenfor USA System salg Probesalg resten av verden Annet Sum salg av Medi-Stim prod Salg av 3 part produkter Totalt salg Fordeling av driftsres. pr segment 4 kvartal 04 4 kvartal Driftsres fra Medi-Stim produkter Driftsmargin Medi-Stim produkter 20,05 % 31,59 % 19,70 % 22,15 % Driftsres fra 3 part produkter Driftsmargin 3 parts prod. 4,34 % 2,18 % 7,09 % 3,63 % Totalt driftsresultat Driftsmargin 15,66 % 24,28 % 16,55 % 17,77 %

5 Nøkkeltall Egenkapitalandel 75,82 % 51,10 % 34,33 % Inntjening pr aksje NOK 0,47 NOK 0,49 NOK 0,16 Utvannet inntjening pr aksje NOK 0,46 NOK 0,47 NOK 0,15 Antall aksjer tidsveiet i Antall aksjer utvannet i Balanse Eiendeler Immatrielle eiendeler Varige driftsmidler Sum anleggsmiddler Varelager Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Betalingsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Sum egenkapital Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kassakreditt Leverandørgjeld Skattetrekk, avgifter, feriepenger Avsatt til utbytte Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Netto rentebærende gjeld (26 954) Endring egenkapital Inngående balanse egenkapital Resultat i perioden Emisjoner Utbytte (5 427) (7 990) - Omregningsdifferanser (279) 8 (123) Egenkapital ved utgang Kontantstrøm analyse Periodens overskudd Annen kontantstrøm fra drift (5 109) (15 657) Likviditet fra virksomheten (5 752) Kontantstrøm fra investeringer (2 280) (658) (12 690) Kontantstrøm fra finansiering (145) Endring av kontanter i perioden (6 555) Kontanter ved inngangen av perioden Kontanter ved utgangen av perioden

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2.

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. 2. kvartal 2006 Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. Vekst i resultat pr aksje i første halvår med 166 % til NOK 0,48 pr. aksje. Deltakelse

Detaljer

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007.

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. FJERDE KVARTAL 2007 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. Beste resultat i selskapets historie med MNOK 28,4 i resultat etter skatt, en økning på 56,9 %. Økt antall selgere i USA med 4 selgere.

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2007. 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje.

FØRSTE KVARTAL 2007. 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje. FØRSTE KVARTAL 2007 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje. Etableringen av egen distribusjon i USA går som planlagt. Vellykket test av avbildingsmodulen som skal integreres

Detaljer

TREDJE KVARTAL 2007. Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje.

TREDJE KVARTAL 2007. Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje. TREDJE KVARTAL 2007 Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje. Vekst i salget i USA til MNOK 7,6. Bedret overlevelse ved bruk av Medi- Stims utstyr

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. Medi-Stim ASA Fernanda Nissensgt. 3 0421 Oslo. www.medistim.com

ÅRSRAPPORT 2007. Medi-Stim ASA Fernanda Nissensgt. 3 0421 Oslo. www.medistim.com ÅRSRAPPORT 2007 Fernanda Nissensgt. 3 0421 Oslo www.medistim.com Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 MEDI-STIM ASA KONSERN Foretaksnr. 936 656 013 3 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 innhold FOR MEDI-STIM ASA

Detaljer

Årsrapport 2011 Medistim ASA. Verified quality Better outcomes

Årsrapport 2011 Medistim ASA. Verified quality Better outcomes Årsrapport 2011 Medistim ASA Verified quality Better outcomes 2 Medistim ASA konsern 3 4 Innholdsfortegnelse For Medistim ASA Konsern: 1. Årsberetning 7 2. Eierstyring og selskapsledelse 16 3. Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport 2014. Master the flow Use intraoperative ultrasound imaging and flow measurement during surgery and protect the patient.

Årsrapport 2014. Master the flow Use intraoperative ultrasound imaging and flow measurement during surgery and protect the patient. Årsrapport 2014 Master the flow Use intraoperative ultrasound imaging and flow measurement during surgery and protect the patient. 2 MEDISTIM ASA KONSERN 3 4 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 6 MEDISTIM KONSERN

Detaljer

Kvartalsrapport 4. Kvartal. Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 4. Kvartal. Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2007 Kvartalsrapport 4. Kvartal Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 4. kvartal 2007 Hovedpunkter Selskapet ble

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2009 og foreløpig årsregnskap

Delårsrapport 4. kvartal 2009 og foreløpig årsregnskap Delårsrapport 4. kvartal 2009 og foreløpig årsregnskap Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som leverer produkter og systemløsninger til tre markedssegmenter; marine, energi og stål og maskin.

Detaljer

Delårsrapport. 4. kvartal 2007

Delårsrapport. 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2007 Driftsinntekter på 49.2 MNOK, en reduksjon på 33% i forhold til 4. kvartal 2006 Lavere salgsvolum i industrisegmentet

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2008 Driftsinntekter i fjerde kvartal ble 68,9 MNOK, opp 40% sammenlignet med 4. kvartal 2007. Styrket dollarkurs

Detaljer

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 4. kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2007

Delårsrapport. 1. kvartal 2007 Delårsrapport 1. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2007 Driftsinntekter på 95,9 MNOK i 1. kvartal 2007 mot 48,4 MNOK samme periode i 2006 Driftsresultatet var 28,7 MNOK i 1. kvartal mot

Detaljer

Delårsrapport Q1 2008

Delårsrapport Q1 2008 Delårsrapport 28 2 Kitron 28 God ordresituasjon, stabil omsetning og resultat Hovedpunkter Tall i parentes refererer til første kvartal i 27 dersom ikke annet er angitt. God ordreinngang, de siste to kvartaler

Detaljer

Første halvår 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Første halvår 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Første halvår 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM KONSERNET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

Balanse. Hele. 4. kvartal Resultatregnskap NOK mill. 2002 2001 2000 2002 2001 2000*

Balanse. Hele. 4. kvartal Resultatregnskap NOK mill. 2002 2001 2000 2002 2001 2000* Kvartalsrapport 4/2002 Driftsresultatet for konsernet økte sammenlignet med året før til NOK 139,4 mill. Ordinært resultat før skatt for året ble NOK 99,1 mill Størst fremgang innen Treindustrien Noe svakere

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 4. kvartal 2011 RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2011 ABTs globale distributørnett etablert Salgsinnsatsen trappet opp FOU-samarbeid med Aquapharm initiert Finansiell plattform sikret

Detaljer

- et miljøteknologiselskap. Resultatrapport. .3. kvartal 2007. 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007

- et miljøteknologiselskap. Resultatrapport. .3. kvartal 2007. 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007 - et miljøteknologiselskap Resultatrapport.3. kvartal 2007 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007 1 ØKTE INNTEKTER OG REDUSERTE KOSTNADER 2 VIKTIGE HENDELSER 3 FINANSIELLE TALL 4 KONVERTIBELT LÅN 5 FOKUS

Detaljer

1. halvår 2008 Aqua Bio Technology ASA Framnesveien 7, 3222 Sandefjord, Norway. Tel: + 47 33 48 46 10, Fax: + 47 33 48 46 11.

1. halvår 2008 Aqua Bio Technology ASA Framnesveien 7, 3222 Sandefjord, Norway. Tel: + 47 33 48 46 10, Fax: + 47 33 48 46 11. 1. halvår 2008 Framnesveien 7, 3222 Sandefjord, Norway. Tel: + 47 33 48 46 10, Fax: + 47 33 48 46 11. Side 1 HØYDEPUNKTER FØRSTE HALVÅR NOTERT PÅ OSLO AXESS 10. JANUAR SIGNERT AVTALE FOR DISTRIBUSJON AV

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Oppsummering EDB Business Partners tall for 2. kvartal viser solid omsetnings- og resultatvekst for samtlige forretningsområder, og marginbildet har

Detaljer

Q4-11. Slaktet sløyd volum (Tonn) EBIT før virkelig verdi justering (MNOK) Driftsinntekter (MNOK)

Q4-11. Slaktet sløyd volum (Tonn) EBIT før virkelig verdi justering (MNOK) Driftsinntekter (MNOK) Kvartalsrapport Q4-11 NRS-ambassadørene Ottar Haldorsen og Jacob Meland gjennomførte tidenes raskeste «unsupported» ekspedisjon til Sydpolen i desember 2011, 100 år etter Roald Amundsen! 544 Driftsinntekter

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Kvartalsrapport. Andre kvartal 2010 Første halvår 2010

Kvartalsrapport. Andre kvartal 2010 Første halvår 2010 Kvartalsrapport Andre kvartal 2010 Første halvår 2010 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010 Rekordhøye nøkkeltall o Konsernets driftsinntekter utgjorde MNOK 551,6, dette er en økning på 32,7% sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2014

Kvartalsrapport oktober desember 2014 Kvartalsrapport oktober desember 2014 KONSERN: Hovedtall 4.kv. 2014 4.kv. 2013 Pr.4.kv. 2014 Pr. 4.kv. 2013 Salgsinntekter 449,7 440,2 1 805,5 1 706,2 EBITDA 44,4 49,5 173,1 136,0 Driftsresultat 25,7 34,2

Detaljer