Delårsrapport. 4. kvartal 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsrapport. 4. kvartal 2007"

Transkript

1 Delårsrapport 4. kvartal 2007

2 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2007 Driftsinntekter på 49.2 MNOK, en reduksjon på 33% i forhold til 4. kvartal 2006 Lavere salgsvolum i industrisegmentet med et omsetningsfall 19 MNOK Styrt reduksjon av distributørlagrene for å optimalisere kostnadsstrukturen i verdikjeden ga en negativ engangseffekt på 10 MNOK i kvartalet Fallet i USD svekket driftsinntektene med 10 MNOK og EBITDA med 5 MNOK i forhold til 4. kvartal 06 Fortsatt sterk volumvekst for det strategiske satsingsområdet trådløs kommunikasjon Veksten i antall solgte enheter innen trådløs kommunikasjon var 41% sammenlignet med tilsvarende kvartal 2006 Ny kunde annonsert i Industrisegmentet Kunden forventes å bidra til å opprettholde inntektsnivået for dette segmentet Finansielle hovedtall Driftsinntektene i 4. kvartal 2007 var på 49,2 MNOK, som er 24,7 MNOK lavere enn i samme periode i 2006 (73,9 MNOK). Lavere salgsvolum i Industrisegmentet samt den kraftige svekkelsen i dollarkursen mot norske kroner påvirker driftsinntektene negativt i perioden. Selskapet gjennomførte i tillegg en lagernedbygging hos distributørene i 4. kvartal som reduserte Nordic Semiconductors salg med 10 MNOK i forhold til Driftsinntektene for 2007 var 305,9 mot 262,7 MNOK i Gevinsten ved salget av Data Converter avdelingen i 1. kvartal utgjør 33,9 MNOK. Driftsinntekter for videreført virksomhet utgjorde 272,0 MNOK som er 4% høyere enn i 2006 (262,7 MNOK). Justert for den negative utviklingen i USD er omsetningsveksten 14%. Dekningsbidraget for 4. kvartal ble 20,3 MNOK med en dekningsgrad på 41% mot 32,9 MNOK og 45% i 4. kvartal I kvartalet er det foretatt en nedskrivning av varelageret med 1,5 MNOK i forbindelse med overgang til miljøvennlige komponenter. For 2007 som helhet er dekningsbidraget 162,8 MNOK (53%) mot 127,0 MNOK i 2006 (48%). For videreført virksomhet er dekningsbidraget 128,9 MNOK (47%). FoU-kostnadene for 4. kvartal var på 10,4 MNOK hvorav 8,1 MNOK er kostnadsført og 2,3 MNOK er aktivert. Tilsvarende tall i 4. kvartal 2006 for totale FoU kostnader var på 8,9 MNOK med en kostnads- og balanseføring på hhv. 8,6 MNOK og 0,3 MNOK. Øvrige driftskostnader i 4. kvartal 2007 var 25,9 MNOK mot 22,0 MNOK i tilsvarende periode i Kostnadsøkningen skyldes lønnsjusteringer, økning i antall ansatte samt avskrivninger på aktiverte FoU aktiviteter og 3 nye testmaskiner. Antall ansatte var 107 ved slutten av 4. kvartal 2007 mot 102 i Driftsresultat i 4. kvartal 2007 ble -13,7 MNOK, mot 2,3 MNOK i samme periode Akkumulert var driftsresultatet 34,4 MNOK i 2007 mot 15,9 MNOK i Driftsresultatet for videreført virksomhet var 0,5 MNOK i Netto finansposter endte i 4. kvartal 2007 på 1,4 MNOK, sammenlignet med 1,0 MNOK for samme periode året før. Resultat før skatt i 4. kvartal 2007 var -12,3 MNOK mot 3,3 MNOK i samme periode i For 2007 som helhet var resultatet før skatt 28,9 MNOK mot 14,5 MNOK i Resultat før skatt for videreført virksomhet ble -5,0 MNOK for Nordic Semiconductor hadde pr en totalbalanse på 255,9 MNOK, en reduksjon på 14,3 MNOK i kvartalet. Selskapets betalingsmidler var 108,4 MNOK (42% av totale eiendeler) ved utgangen av året. Egenkapitalen pr var 214,2 MNOK som utgjør en egenkapitalandel av totalbalansen på 84%. Selskapet hadde ingen rentebærende gjeld. Netto kontantstrøm var positiv med 16,2 MNOK i 4. kvartal 2007 etter en netto kontantstrøm fra driften på 20,2 MNOK. Kontantstrømmen var 9,0 MNOK høyere enn for samme periode i Ordrereserven for komponenter var 52,4 MNOK ved utgangen av 4. kvartal. Dette er 4,4 MNOK høyere enn tilsvarende tidspunkt i 2006 da ordrereserven var 48,0 MNOK. Ordreinngang for komponenter var 55,8 MNOK i kvartalet som var 16% over 4. kvartal 2006 (46,7 MNOK). Ordreinngangen for komponenter var høyere enn utfaktureringen i 4. kvartal med en faktor på 1,1. Det er styrets oppfatning at selskapet er finansielt godt rustet for vekst. Markedssegmenter Driftsinntekter segmenter 4. kvartal videreført virksomhet MNOK PC tilbehør 13,7 9,7 84,7 60,9 Spillkontrollere 0,1 2,1 13,0 7,9 Intelligent sportsutstyr 2,9 3,9 16,8 15,1 Audio utstyr 0,6 2,3 4,3 10,8 Industielle applikasjoner 15,3 34,4 70,9 93,6 Annet 13,6 13,8 59,5 52,3 Sum komponenter 46,2 66,2 249,3 240,6 Konsulenttjenester 3,0 7,7 22,7 22,1 Nordic Semiconductor 49,2 73,9 272,0 262,7 PC tilbehør Driftsinntektene i kvartalet var på 13,7 MNOK mot 9,7 MNOK i 4. kvartal Salget viste en fortsatt god volumvekst 4. kvartal i 2006 til tross for at nedbygging av distributørlagrene slo negativt ut i kvartalet. Spillkontrollere Etter en tiltagende positiv utvikling i første halvår var aktivitetsnivået hos Nordic Semiconductors hovedkunder lavt i 4. kvartal, og etterspørselen ble dekket fra distributørenes lagre. Driftsinntektene ble 0,1 MNOK i 4. kvartal i år mot 2,1 MNOK i 4. kvartal Intelligent sportsutstyr Driftsinntektene i 4. kvartal 2007 falt litt tilbake i forhold til tilsvarende periode i 2006, fra 3,9 MNOK til 2,9 MNOK. Dette har sammenheng med lagernedbygging hos distributørene og sesongmessige svingninger.

3 Audioutstyr Salget av komponenter til utstyr i Audiosegmentet var 0,6 MNOK i 4. kvartal 2007 mot 2,3 MNOK i samme periode i Kundegrunnlaget er fortsatt begrenset og omsetningen er forventet å holde seg på et lavt nivå inntil nye design til audioutstyr kommer i produksjon. Industrielle applikasjoner Driftsinntektene viser en tilbakegang i kvartalet fra 34,4 MNOK i 4. kvartal 2006 til 15,3 MNOK i 2007 i tråd med utviklingen tidligere i Dette skyldes redusert salg til to større kunder i dette segmentet. Øvrige segmenter Driftsinntektene i 4. kvartal var 13,6 MNOK i 2007, på nivå med tilsvarende periode i 2006 på 13,8 MNOK. Geografisk fordeling av inntekter Driftsinntekter geografisk 4. kvartal videreført virksomhet MNOK Norge 4,4 11,4 27,4 28,8 Europa 10,7 34,5 62,5 97,9 USA/Canada 5,3 1,4 22,0 13,7 Asia 28,7 25,2 159,6 117,1 Andre 0,1 1,4 0,5 5,2 Nordic Semiconductor 49,2 73,9 272,0 262,7 Aksje- og aksjonærforhold Selskapets aksje har i 4. kvartal 2007 vært omsatt i intervallet NOK 19,50 28,70 med sluttkurs per på NOK 22,50. Det ble i kvartalet omsatt aksjer fordelt på 695 handler (11 handler i snitt per handelsdag). Tilsvarende tall for foregående kvartal var aksjer fordelt på 827 handler (13 handler i snitt per handelsdag). Ved kvartalsslutt hadde Nordic Semiconductor 799 aksjonærer, hvorav 51 var utenlandske med en samlet eierandel på 17,0%. Selskapets 10 største aksjonærer ved utgangen av kvartalet: Aksjonær Antall aksjer Andel DNB NOR Luxembourg SA % Verdipapirfondet Odin Norge % Folketrygdfondet % Ferd Invest AS % Orkla ASA % Goldman Sachs Int. Equity % INAK 2 AS % Tore Engebretsen % Verdipapirfondet KLP Aksjenorge % Arne-Kristian Mæland % Sum 10 største % Øvrige % Totalt % Nordic Semiconductor ASA kjøpte i 4. kvartal egne aksjer gjennom megler til en totalverdi av 1,1 MNOK. Nordic Semiconductors beholdning av egne aksjer etter kjøpet er Transaksjonene ble gjennomført i henhold til fullmakt gitt på ordinær generalforsamling den 8. mai Utsikter fremover Tallene for 2007 er svakere enn selskapet forventet. Dette skyldes i første omgang en sterk nedgang i salg av komponenter til to kunder i industrisegmentet. Videre har innfasingen i markedet av produkter der Nordic Semiconductors standardkomponenter er designet inn, tatt lengre tid enn forventet. Mye tyder på at denne innfasingen nå skyter fart. Selskapets produkter er fortsatt sterkt posisjonert konkurransemessig, Lagernedbyggingen hos distributører er ikke et resultat av lavere salg fra distributør til kunde. Dette rapporteres å være som forventet for kvartalet og så langt i 1. kvartal Lagernedbyggingen har således kun midlertidig effekt. Nordic Semiconductor har en økende portefølje av kunder med 2.4 GHz løsninger i volumproduksjon. Disse kundene vil utgjøre stammen i selskapets omsetning i Majoriteten av disse kundene har også nye prosjekter under utvikling basert på en kjent teknologiplattform fra Nordic Semiconductor. Dette gir selskapet en mulighet til å øke antallet nye prosjekter i porteføljen ytterligere uten en tilsvarende vekst i antall ansatte. Nordic Semiconductor arbeider aktivt med design hos nye, viktige kunder innenfor satsningsområdene. Summen av dette arbeidet legger grunnlaget for videre vekst og utvikling. I løpet av 2007 har selskapet hatt en vekst i antall kvalifiserte prosjekter på 40%. Ved inngangen til 1. kvartal 2008 har Nordic Semiconductor meldt om produksjonsstart for en ny, viktig kunde i segmentet for Spillkontrollere. Gjennomsnittlig enhetspris for solgte komponenter har falt for Nordic Semiconductors primære kundegrupper gjennom hele 2007 som følge av overgang til den nye produktfamilien med optimalisert ytelse og kostnad. Dette har vært en strategi for å sikre gode marginer fremover. Generasjonsskiftet er i stor grad gjennomført ved utgangen av I tiden fremover vil vekst i volum gi økt omsetningsverdi. Nordic Semiconductor har historisk hatt 90% av inntektene i USD. En svekket kurs på USD mot NOK påvirker derfor selskapets inntekter og resultater negativt. Det meste av selskapets direkte produksjonskostnader er også i USD, mens øvrige driftskostnader i hovedsak er i NOK. Målet om en dekningsgrad på 50% opprettholdes. Nordic Semiconductors omsetning er påvirket av generelle sesongsvingninger og følger kundenes salgssykler. Dette forsterkes når andelen av selskapets salg til konsumentprodukter øker. Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IFRS og i henhold til Nordic Semiconductors regnskapsprinsipper som fremgår av årsrapporten for Oslo 13. februar 2007 Styret i Nordic Semiconductor ASA Tore Engebretsen (Styreformann) Kristin Skogen Lund Alf Olsen Lars Sundell Kjell Bråthen Anne-Cecilie Fagerlie Linda Kristoffersen Svenn-Tore Larsen (Adm. direktør)

4 Resultatregnskap Beløp i MNOK 4. kvartal kvartal Ordreinngang 58,4 60,8 259,3 312,0 Driftsinntekter 49,2 73,9 272,0 262,7 Gevinst ved salg av anleggsmidler 33,9 Driftsinntekter 49,2 73,9 305,9 262,7 Materialkost -27,4-36,3-132,2-126,7 Direkte prosjektkostnader -1,5-4,7-10,9-9,0 Dekningsbidrag 20,3 32,9 162,8 127,0 Andre driftskostnader -22,6-19,3-84,0-71,4 Forskning og utvikling -8,1-8,6-32,3-33,1 Driftsresultat før avskrivninger -10,4 5,0 46,5 22,5 Avskrivninger -3,3-2,7-12,1-6,6 Driftsresultat -13,7 2,3 34,4 15,9 Netto finansposter 1,4 1,0-5,5-1,4 Resultat før skattekostnad -12,3 3,3 28,9 14,5 Skattekostnad 3,4-0,9-8,0-4,0 Resultat etter skattekostnad, men før avsluttet virksomhet -8,9 2,4 20,9 10,5 Avsluttet virksomhet/ Solgte eiendeler 1,6 0,7 4,2 Resultat etter skattekostnad -8,9 4,0 21,6 14,8 Resultat pr. aksje -0,25 0,12 0,62 0,43 Utvannet resultat pr. aksje -0,25 0,12 0,62 0,42 Balanse Beløp i MNOK Aktivert forskning og utvikling 6,8 0,6 13,5 11,5 Utsatt skattefordel 17,1 22,1 0,0 0,6 Varige driftsmidler 4,2 5,6 19,7 14,6 Finansielle anleggsmidler 0,6 0,6 0,0 0,1 Anleggsmidler 28,7 28,9 33,2 26,8 Varebeholdning 27,7 15,0 34,9 62,4 Kundefordringer 41,9 21,0 46,5 59,1 Andre kortsiktige fordringer 8,7 4,3 32,9 7,5 Betalingsmidler 46,7 29,4 108,4 90,3 Omløpsmidler 125,0 69,7 222,7 219,3 EIENDELER, men før solgte eiendeler 153,7 98,6 255,9 246,1 Solgte eiendeler 0,0 1,1 EIENDELER 181,4 113,6 255,9 247,2 Egenkapital 103,9 76,2 214,2 202,3 Langsiktig gjeld 16,4 4,2 13,5 4,1 Betalbar skatt 0,0 0,9 Annen kortsiktig gjeld 33,4 18,2 28,2 39,9 EGENKAPITAL OG GJELD 153,7 98,6 255,9 247,2 Endringer i egenkapital: Beløp i MNOK Egenkapital pr ,1 73,9 202,3 160,1 Periodens resultat 2,2 1,8 21,6 14,8 Kapitalutvidelse 0,0 0,0 0,0 34,1 Kostnadsført fordel på tildelte opsjoner 0,6 0,5 0,0 0,1 Endring egne aksjer 0,0 0,0-9,7-6,8 Omregningsdifferanser 0,0 0,0 0,0 0,0 Egenkapital ved periodens utgang 103,9 76,2 214,2 202,3

5 Kontantstrømoppstilling Beløp i MNOK 4. kvartal kvartal Resultat før skatt -12,3 3,4 28,9 14,5 Periodens betalte skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 Ordinære avskrivninger 3,3 2,7 12,1 6,6 Kostnadsført fordel tildelte opsjoner 0,0 0,0 0,0 0,1 Gevinst ved salg av anleggsmidler 0,0 0,0-33,9 0,0 Endring i varebeholdning, kundefordringer, leverandørgjeld og annen arbeidskapital 27,3 7,7 24,9-34,2 Andre justeringer fra driftsrelaterte poster 1,9 0,8 1,8 0,1 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 20,2 14,6 33,8-12,9 Salg av varige driftsmidler 0,0 0,0 13,2 0,0 Kjøp av varige driftsmidler -0,6-0,8-11,6-3,4 Balanseførte utviklingskostnader -2,3-0,3-7,6-2,7 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -2,9-1,1-6,0-6,1 Innbetaling av egenkapital 0,0 0,0 0,0 34,1 Endring egne aksjer -1,1-6,3-9,7-6,8 Utbetaling av utbytte 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto endringer gjeld 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -1,1-6,3-9,7 27,3 Effekt av valutakursendringer 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto endringer av kontanter og kontantekvivalenter 16,2 7,2 18,1 8,3 Netto endringer av kontanter og kontantekvivalenter fra avsluttet virksomhet/solgte eiendeler 0,0 2,8 1,2 7,4 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 92,2 80,3 90,3 74,6 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 108,4 90,3 108,4 90,3 Kvartalsvise nøkkeltall Beløp i MNOK Q4 07 * Q3 07 * Q2 07 * Q1 07 * Q4 06 Q3 06 Q2 06 Q1 06 Ordreinngang 58,4 50,9 97,9 52,0 60,8 74,9 95,8 80,5 Driftsinntekter 49,2 80,1 80,7 95,9 80,7 91,5 60,6 53,0 Dekningsbidrag 20,3 40,1 40,9 61,5 39,7 48,3 31,6 30,5 Dekningsgrad (%) 41,3 50,1 50,7 64,1 49,2 52,8 52,1 57,5 Arbeidsgiveravgift på opsjoner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 Resultat før forskning og utvikling -5,6 19,1 15,7 37,5 16,1 26,8 10,7 10,8 Kostnadsført forskning og utvikling -8,1-7,9-7,5-8,8-11,5-11,7-8,6-10,7 Driftsresultat -13,7 11,2 8,2 28,7 4,6 15,1 2,1 0,1 Driftsmargin (%) -27,8 14,0 10,2 29,9 5,7 16,5 3,5 0,1 Resultat før skattekostnad -12,3 6,2 7,0 28,0 5,6 15,1 0,4-0,7 Resultatmargin (%) -25,0 7,7 8,7 29,2 6,9 16,5 0,7-1,3 Egenkapitalandel (%) 83,7 82,9 85,6 87,3 81,8 82,1 88,5 84,3 Resultat pr. aksje (kroner) -0,25 0,13 0,14 0,60 0,12 0,31 0,01-0,02 Utvannet resultat pr. aksje (kroner) -0,25 0,13 0,14 0,60 0,12 0,31 0,01-0,01 Kontantstrøm pr. aksje (kroner) -0,26 0,27 0,29 0,88 0,26 0,50 0,07 0,04 * Justert for salg av Data Converter eiendeler

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat Et godt år for VPS (Samme periode i fjor i parentes) VPS Konsern hadde et forbedret resultatet i i forhold til året før. Resultatet etter skatt ble 63,7 MNOK (16,1).

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

- et miljøteknologiselskap. Resultatrapport. .3. kvartal 2007. 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007

- et miljøteknologiselskap. Resultatrapport. .3. kvartal 2007. 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007 - et miljøteknologiselskap Resultatrapport.3. kvartal 2007 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007 1 ØKTE INNTEKTER OG REDUSERTE KOSTNADER 2 VIKTIGE HENDELSER 3 FINANSIELLE TALL 4 KONVERTIBELT LÅN 5 FOKUS

Detaljer

TREDJE KVARTAL 2007. Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje.

TREDJE KVARTAL 2007. Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje. TREDJE KVARTAL 2007 Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje. Vekst i salget i USA til MNOK 7,6. Bedret overlevelse ved bruk av Medi- Stims utstyr

Detaljer

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS)

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS) Rapport for VEIDEKKE ASA 1 Rapport HOVEDTREKK 4. KVARTAL Omsetning NOK 6,6 milliarder Resultat NOK 368 millioner Ordrereserve NOK 17,1 milliarder Netto rentebærende posisjon NOK 274 millioner Resultat

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Viktige hendelser og status Alle tall i kroner (4. kvartal 2008 i parentes) Avtalen om sammenslåing med Best Media som ble behandlet på ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Økt ordrereserve, gode utsikter

Økt ordrereserve, gode utsikter Aker ASA Delårsrapport 4. kvartal med årsregnskap 2004 Økt ordrereserve, gode utsikter Oslo, 25. februar 2005: Aker-konsernets omsetning i 2004 var 52 mrd kroner og driftsoverskuddet før renter, skatt,

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet Driftsinntekter MNOK 279,8 (proforma 276,4) Driftsresultat MNOK 137,7 (proforma 150,7) Resultat MNOK 105,9 (proforma

Detaljer

Bouvet kvartalsrapport. 27. februar 2013

Bouvet kvartalsrapport. 27. februar 2013 Q4 Bouvet kvartalsrapport 27. februar 2013 2012 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 881 ansatte

Detaljer

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 893 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 894 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

// BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 //

// BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 // // BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 // Block Watne Gruppen ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Sterke nøkkeltall Solid ordreinngang og ordrereserve Vellykket børsintroduksjon Forbedrede finansielle betingelser

Detaljer

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Q3 2011 Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Høydepunkter 3. kvartal 2011 God beskjeftigelsesgrad på 92 prosent Solide driftsinntekter på NOK 70,1 mill., opp 20,8 prosent fra samme periode i 2010 Sterk vekst

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005. Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005. Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005 Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultat etter

Detaljer

byggma asa rapport for 1. kvartal 2010

byggma asa rapport for 1. kvartal 2010 byggma asa rapport for 1. kvartal Rapport for 1. kvartal KONSERN Hovedtall Salgsinntekter 433,1 424,2 EBITDA 16,7 9,2 Netto finans -11,9-4,2 Resultat før skatt -10,4-9,9 Konsernet oppnådde et resultat

Detaljer

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper.

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Banken har god soliditet gjennom en høy egenkapitalandel og kapitaldekning. Likviditetssituasjonen er også god, med en innskudds dekning ved kvartalsskiftet på 165%. Delårsrapport 1/2009 2 Pareto Bank

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

TRONDHEIM OSLO INNHOLDSFORTEGNELSE:

TRONDHEIM OSLO INNHOLDSFORTEGNELSE: ÅRSRAPPORT SALGSKONTORER UTVIKLINGSKONTORER PRODUKSJON TRONDHEIM OSLO SAN JOSE SEOUL TOKYO TSMC/ASE, TAIWAN HONG KONG AMKOR TECH., THE PHILIPPINES INNHOLDSFORTEGNELSE: SIDE Introduksjon...3 Konsernsjefens

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

4. kvartal 2003. Kvartalsrapport. 4. kvartal 2003

4. kvartal 2003. Kvartalsrapport. 4. kvartal 2003 4. kvartal 2003 Kvartalsrapport 4. kvartal 2003 Styrets beretning Hovedpunkter Omsetning i 4. kvartal på MNOK 98,0 EBITDA i 4. kvartal på MNOK 4,4 Positivt resultat før skatt i 4. kvartal på MNOK 14,5

Detaljer

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23 årsrapport 2011 Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamox består av flere selskaper med virksomhet i

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt god handels- og oppgjørsaktivitet i 2. kvartal Fortsatt god interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Regnskap etter 1. kvartal 2015. 26. mai 2015

Regnskap etter 1. kvartal 2015. 26. mai 2015 Regnskap etter 1. kvartal 2015 26. mai 2015 Scana Industrier ASA 1. kvartal 2015: Operasjonell drift leverer positiv EBITDA; Omsetning 313 mill kr i første kvartal 2015, mot 320 i 1. kvartal 2014 EBITDA

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet årsrapport 2009 Selskapets formål Innhold Arendals Fossekompani ASA er et allment aksjeselskap, og har til formål gjennom egen produksjon, deltagelse i utbygging, kjøp eller leie, å nyttiggjøre eller omsette

Detaljer