Kvartalsrapport 4. Kvartal. Etman International ASA Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport 4. Kvartal. Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen"

Transkript

1 2007 Kvartalsrapport 4. Kvartal Etman International ASA Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

2 Etman International ASA Regnskapsrapport 4. kvartal 2007 Hovedpunkter Selskapet ble notert på Oslo Axess Omsetningsveksten var 49% i 2007 sammenlignet med Omsetningen i perioden ble MNOK 140,6. Hovedårsaken er oppkjøpet av Sepo AS 1. mars 2007 og økt salg fra ETM Electrical Co. Ltd til Skandinavia og Europa. Driftsresultatet (EBIT) i 2007 var MNOK 0,0 etter at resultatet var belastet med MNOK 4,1 relatert til børsnoteringen. I 2006 var resultatet MNOK 3,9. I tillegg til børskostnadene skyldes nedgangen i resultatet hovedsaklig økning i salgs og administrasjonskostnader relatert til datterselskapet Sepo AS samt styrking av de administrative funksjonene i morselskapet, Etman International ASA. Totale eiendeler og egenkapital utgjorde henholdsvis MNOK 120,3 og MNOK 42,2 tilsvarende en egenkapitalprosent på 35,1%. Nøkkeltall - Ikke revidert Periode Periode Akk. Akk Endring Kv 4Kv 4Kv 4Kv 2007 Totalt 2006 Inntekter (MNOK) 43,4 33,5 140,6 94,4 49,0 % 94,4 Driftsresultat - EBIT (MNOK) 1,2 1,3 0,0 3,9-99,8 % 3,9 Resultat før skatt (MNOK) 0,5 1,2-1,9 3,2-158,0 % 3,2 Periodens resultat (MNOK) 1,0 0,0-0,5 2,1-126,2 % 2,1 Netto kontantstrøm fra op.aktiviteter (MNOK) 3,0 2,1 0,7-0,3-345,8 % -0,3 Kontanter og bankinnskudd (MNOK) 12,4 8,5 45,9 % 8,5 Antall ansatte ved slutten av perioden 394,0 342,0 15,2 % 342,0 Antall kinesiske ansatte ved slutten av perioden 370,0 334,0 10,8 % 334,0 Resultat pr aksje (NOK) 0,04 0,00-0,02 0,10-124,3 % 0,10 EBIT margin 2,8 % 3,8 % 0,0 % 4,1 % 4,1 % Egenkapital andel 35,1 % 41,8 % 41,8 %

3 Summary Konsernets aktiviteter Selskapets hovedformål er deltakelse og investering i andre selskaper, samt produksjon og salg av elektriske artikler. Morselskapet er lokalisert i Egersund, mens produksjonen av elektriske artikler foregår i Changzhou, Kina, av datterselskapet ETM Electrical Co. Ltd. (100%). Distribusjonen i Skandinavia foregår gjennom datterselskapet Etman Distribusjon AS i Egersund (100 %), Sepo AS i Trondheim (100 %), og Etmas AB (100%) i Gnosjø, Sverige. ETM Electrical Co. Ltd kontrollerer Jerry Ltd. (100%), Shanghai, som er salgsselskap for egen produserte produkter og produkter innkjøpt for videresalg, og De Wei System Integration Co Ltd. (100%) som tilrettelegger og selger selskapets energispareprodukter i det kinesiske markedet. I mars 2007 kjøpte Etman International ASA 100 % av selskapet Sepo AS i Trondheim. Sepo AS har i mange år produsert tavler, fordelinger, provisoriske anlegg, motorvarmersøyler, grenstaver med mer for det norske elektromarkedet. Hovedpunkter Selskapet ble notert på Oslo Axess som et ledd i prosessen for å lette tilgang både til menneskelige og finansielle ressurser, og som et viktig element i den videre utviklingen av konsernet. Finansielle resultater Salgsinntektene ble MNOK 140,6 i 2007, som er 49% høyere enn i Driftsresultatet ble MNOK 0,0 etter at resultatet var belastet med MNOK 4,1 i forbindelse med børsnoteringen. I 2006 var resultatet MNOK 3,9. I tillegg til børskostnadene er hovedårsaken til reduksjonen i resultatet økning i salgs- og administrasjonskostnader relatert til datterselskapet Sepo AS, samt styrking av de administrative funksjonene i morselskapet, Etman International ASA. Konsernet har også hatt en midlertidig reduksjon i marginene i forbindelse med restruktureringen etter oppkjøpet. Resultat før skatt var MNOK -1,9 i 2007 sammenlignet med MNOK 3,2 i Resultatet etter kalkulert skatt ble MNOK -0,5 og MNOK 2,1 i Balanse og kontantstrøm Netto omløpsmidler definert som ikke rentebærende omløpsmidler fratrukket ikke rentebærende kortsiktig gjeld var 31 desember 2007 MNOK 15,0 som var en økning fra MNOK 12,8 på samme tidspunkt i Netto rentebærende gjeld var MNOK 27,4 pr. 31 desember 2007, sammenlignet med MNOK 15,1 i samme periode i Økningen er hovedsakelig relatert til oppkjøpet av Sepo AS og investering i kontor og lagerbygg i Egersund. Kontanter, bankinnskudd og ubenyttet kassekreditt pr 31 desember 2007 var MNOK 13,0. Av dette utgjorde ubenyttet kassekreditt MNOK 0,6 og MNOK 8,5 var bundne midler. Totale eiendeler og egenkapital utgjorde henholdsvis MNOK 120,3 og MNOK 42,2 pr. 31 desember Dette tilsvarer en egenkapitalandel på 35,1%. Ved utgangen av 2006 var de tilsvarende tallene MNOK 88,0 og MNOK 36,7, som gir en egenkapitalandel på 41,8%.

4 Etman International ASA Regnskapsrapport 4. kvartal 2007 Utsikter Etman anses å være veletablert i et marked med høy aktivitet i Selskapet vil fokusere på å styrke sin posisjon i det profesjonelle elektriske markedet og salgsavtaler med viktige kunder er etablert primo Det første Etman "Proff utsalg" vil bli etablert i Trondheim i løpet av 1. kvartal Etableringen vil danne platformen for videre utvikling i denne retningen. Oppstarten av utsalget er noe forsinket i forhold til opprinnelige planer. Selskapet forventer at 2007 blir et år med lønnsom vekst, og vil fortsette å vurdere mulighetene for ikke-organisk vekst. Egersund 27 feb 2008 Styret Etman International ASA For ytterligere informasjon vennligst kontakt: Tommy Fjelde, CEO Etman International ASA Tel: Etman International ASA er et norsk holdingselskap for fire datterselskaper lokalisert i Kina, Norge og Sverige. ETM Electrical Co. Ltd. er gruppens produsent i Kina, mens de tre andre, Etman Distribusjon AS, Sepo AS, og Etmas AB,utgjør konsernets distribusjonskanaler i Skandinavia. Etmans produksjon er lokalisert i Changzhou som ligger ca. 180 km vest for Shanghai. Selskapet har 330 ansatte, og de største kundene er IKEA, Brennenstuhl, og Carrefour. ETM produserer elektriske artikler, plast komponenter og kabler i henhold til gjeldende normer i det europeiske markedet. Selskapet har alle nødvendige produkt sertifikater fra Nemko/Semko som godkjennings-myndighet. Etman's visjon er å bli ledende innen produksjon og distribusjon av elektriske og elektroniske artikler, basert på evnen å levere produkter med høy kvalitet til konkurransedyktige priser.

5 Etman International ASA Resultatregnskap pr Ikke revidert (Beløp i NOK 1000) Konsern Periode Periode Akkumulert Akkumulert Note 4 kv kv kv kv. 06 Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum inntekter Endring i beholdning varer i arbeid og ferdigvarer Varekostnader Lønninger Avskrivninger varige driftsmidler Avskrivninger immaterielle eiendeler Kostnader ved notering Oslo børs Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Andre renteinntekter Andre finansielle inntekter Andre rentekostnader Andre finansielle kostnader Resultat før skatt Skattekostnader Årsresultat Resultat pr. aksje 5 0,04 0,00-0,02 0,10 Utvannet resultat pr. aksje 5 0,04 0,00-0,02 0,10

6 Etman International ASA Balanse pr Ikke revidert (Beløp i NOK 1000) Konsern EIENDELER Note Anleggsmidler Immaterielle anleggsmidler Kunderelasjoner, landrettigheter og goodwill Utsatt skattefordel Sum immaterielle anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner Driftsløsøre, inventar og kontormaskiner Sum varige driftsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

7 Etman International ASA Balanse pr Ikke revidert (Beløp i NOK 1000) Konsern EGENKAPITAL OG GJELD Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Egne aksjer Overkursfond Innskutt annen egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkaptial Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktige avsetninger Utsatt skatt Sum langsiktige avsetninger Annen langsiktig gjeld Gjeld til finansinstitusjoner 2, Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til finansinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

8 Etman International ASA Kontantstrøm analyse Ikke revidert (Beløp i NOK 1000) Konsern Kontantstrøm Resultat før skatt (1.880) Betalt skatt (2.867) (1.594) Omregningsdifferanse (532) (853) Avskrivning og amortisering Endring varebeholdning (5.946) 401 Endring kundefordringer (857) (6.333) Endring leverandørgjeld Endring andre avsetninger 432 (175) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 669 (272) Netto investeringer i anleggsmidler (19.008) (16.833) Netto kontantstrøm fra investeringer (19.009) (16.833) Endring langsiktig gjeld Endring i kassereditt Innbetaling fra salg av egne aksjer Renter betalt (2.705) (963) Renter mottatt Netto kontantstrøm fra finansielle aktiviteter Netto endring kontanter, bankinnskudd ol (7.902) Kontanter, bankinnskudd etc ved periodens start Kontanter, bankinnskudd etc ved periodens slutt

9 Oppstilling over endring i egenkapital - Ikke revidert Beløp i 1000 kr Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Egne aksjer Annen egenkapital Totalt Egenkapital pr Ny kapital Omregningsdifferanser Resultat Egenkapital pr Den nye kapitalen er relatert til den delvise kompensasjonen til de tidlige eierne av Sepo AS, emisjonen i forbindelse med børsnoteringen samt aksjer til ansatte. Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Egne aksjer Annen egenkapital Totalt Egenkapital pr Salg av egne aksjer Omregningsdifferanser Resultat Egenkapital pr

10 Etman International Konsern Noter til regnskapet for 4. kvartal 2007 Noter 4. kvartal Ikke revidert Note 1 Regnskapsprinsipper Etman konsernet har utarbeidet delårsregnskap i samsvar med IAS 34 som er publisert av the International Accounting Standards Board. Delårsregnskapet inkluderer ikke full information og vedlegg som kreves i forbindelse med årsrapporten, og bør derfor ses sammen med årsrapporten pr Regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelsen av delårsregnskapet er i overenstemmelse med prinsippene anvendt i forbindelse med utarbeidelsen av årsregnskapet Note 2 Oppkjøp kjøpte Etman International AS opp 100% av aksjene i selskapet Sepo AS, lokalisert i Trondheim. Prisen var 17.0 mnok. 10 mnok av vederlaget ble gjort opp kontant, mens resterende 7.0 mill ble gjort opp som aksjevederlag i Etman International AS ( aksjer). Egenkapitalen i Sepo AS på overtagelsestidspunktet var 250 knok som resulterte i en merverdi på knok. Av denne mervedien er knok allokert til kunderelasjoner, mens de resterende knok er allokert til goodwill. Pro forma tall som inkluderer Sepo AS Periode Periode Akkumulert Akkumulert kv kv kv kv 2006 Totalt Sum inntekter Driftsresultat Periodens resultat Pro forma tallene er utarbeidet kun for å illustrere den hypotetiske effekten på regnskapstallene dersom oppkjøpet av Sepo AS hadde skjedd Tallene fra Sepo AS er konvertert til IFRS. Note 3 Beløp i 1000 NOK Segment informasjon Virksomhet segmenter Periode kvartal Periode kvartal Profesjonelle DIY Totalt Profesjonelle DIY Totalt Segment salg Segment varekost Segment andre kostnader Segment operationelt resultat Akkumulert kvartal Akkumulert kvartal Profesjonelle DIY Totalt Profesjonelle DIY Totalt Segment salg Segment varekost Segment andre kostnader Segment operationelt resultat Totalt Profesjonelle DIY Totalt Segment salg Segment varekost Segment andre kostnader Segment operationelt resultat

11 Etman International Konsern Noter til regnskapet for 4. kvartal 2007 Virksomhet segmentet DIY ("Do-It-Yourself"), består av produkter som sluttkunden selv kan installere, og som vanligvis distribueres gjennom varehus og butikker. I det profesjonelle segmentet er kundene vesentlig autoriserte elektroinstallatører. Produktene til dette markedet inkluderer produktene til DIY markedet så vel som utvidet produktspekter av spesialprodukter beregnet for dette marked. Det er intet internt salg mellom segmentene. Segmenttallene er basert på produkt kalkulasjoner som inkluderer direkte og indirekte kostnadselementer. Det betyr at varekosten inneholder kostnadselementer som direkte- og indirekte lønn, avskrivning av produksjonsrelaterte aktiva etc. Disse kostnadene er her presentert som varekost, men som andre driftskostnader i resultatregnskapet. Pr var knok presentert som varekost i denne noten, men som andre driftskostnader i resultatregnskapet. Tilsvarende beløp i samme periode i 2006 var knok. Geografiske segmenter Skandinavia Europa Kina Total Segment salg 2007 periode 4. kvartal Segment salg 2006 periode 4. kvartal Segment salg 2007 akkumulert 4. kvartal Segment salg 2006 akkumulert 4. kvartal Segment salg 2006 totalt Note 4 Gjeld Konsernets rentebærende gjeld har økt med 10 mill NOK i forbindelse med oppkjøpet av Sepo AS. I tillegg er 4 mill NOK trukket på byggelånskonto til Etman Distribusjon AS i Avdrag på 2.7 mill NOK er nedbetalt av langsiktig gjeld i Norge, og et beløp tilsvarende 2.3 mill NOK av kortsiktig gjeld er nedbetalt i Kina. Note (beløp i 1000 NOK) 5 Resultat pr aksje Antall utstedte aksjer Egne Aksjer Antall ordinære aksjer Periode Periode Akkumulert Akkumulert 4. kv kv kv kv Ordinært resultat Vektet gjennomsnitt av antall ordinære aksjer Resultat pr aksje (NOK) 0,04 0,00-0,02 0,10 0,10 Utvannet resultat per aksje (NOK) 0,04 0,00-0,02 0,10 0,10 Verdien av de aksjeopsjonene er uvesentlig.

12 Etman International Group Noter til regnskapet for 4. kvartal 2007 Note 6 - Konvertering NGAAP - IFRS (Beløp i 1000 NOK) Konsernet har med virkning fra konvertert fra norsk god regnskapsskikk (NGAAP) til International Financial Reporting Standards (IFRS). Det er identifisert en forskjell mellom tidligere avlagte årsregnskap i.h.t. NGAAP og IFRS og det er klassifiseringen av merverdi ved oppkjøpet av Wolfram AS i 2004 (nå Etman Distribusjon AS). Etter NGAAP var merverdien i sin helhet allokert til goodwill. Etter IFRS er denne reklassifisert til verdi knyttet til kunderelasjoner. I den sammeneheng er det også hensyntatt utsatt skatt. Effektene av konverteringen er vist i tabellene under. Resultat 4 kvartal 2006 NGAAP Endring IFRS Sum inntekter Varekostnader Lønninger Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter (624) - (624) Resultat før skatt Skattekostnader (412) (1) Resultat 4 kvartal Balanse pr 31 Dec 2006 NGAAP Endring IFRS Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Kunderelasjoner (1) Bruksrettigheter Goodwill (7.288) (2) - Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Sum varige driftsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler (1) balanseføring av merverdi relatert til kunderelasjoner (2) reklassifisering av goodwill til kunderelasjoner

13 Etman International Group Noter til regnskapet for 4. kvartal 2007 Balanse pr 31 Dec 2006 Egenkapital Innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkaptial Annen egenkapital (459) 412 (1) (47) Minoritetsinteresse - - Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld kredittinstitusjoner Utsatt skatt (2) Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Kassakreditt Skyldige offentlige avgifter Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital (1) resultatført endring av utsatt skatt knyttet til avskrivninger av kunderelasjoner (2) utsatt skatt knyttet til kunderelasjoner Egenkapitalavstemmming NGAAP Endring IFRS Egenkapital pr Salg egne aksjer Korrigerte minoritetsinteresser - - Omregningsdifferanser (443) (412) (855) Resultat 4 kvartal Kalkulert egenkapital pr Virkelig egenkapital pr

Årsregnskap. Etman International ASA 29.04.2008

Årsregnskap. Etman International ASA 29.04.2008 2008 Årsregnskap Etman International ASA 29.04.2008 Etman International ASA Organisasjonsnummer 984 032 773 ÅRSBERETNING FOR 2008 VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Selskapets hovedformål er deltakelse

Detaljer

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS ÅRSBERETNING INNLEDNING Konsernet har i 2001 ekspandert vesentlig både gjennom organisk vekst og oppkjøp. Dette er i henhold til strategien om å etablere Hexagon som en ledende leverandør innen utvalgte

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet Driftsinntekter MNOK 279,8 (proforma 276,4) Driftsresultat MNOK 137,7 (proforma 150,7) Resultat MNOK 105,9 (proforma

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Høydepunkter Q1/2012

Høydepunkter Q1/2012 2 /14 Høydepunkter Q1/2012 Omsetning MNOK 119,2 (100,5) i Q1, en økning på 19 %. EBITDA MNOK 9,4 (7,3) i Q1, en økning på 29 %. EBITDA margin 7,9 % i Q1, opp fra 7,3 %. EBIT MNOK 5,0 (3,5) i Q1, en økning

Detaljer

Q1-2012. Kvartalsrapport Januar-Mars 2012

Q1-2012. Kvartalsrapport Januar-Mars 2012 Q1-2012 Kvartalsrapport Januar-Mars 2012 1 De tøffere markedsforholdene som vi så i andre halvdel av 2011 og i 4. kvartal spesielt, har fortsatt inn i 2012. Jeg er derfor svært fornøyd med å se at vi fortsetter

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

byggma asa rapport for 1. kvartal 2010

byggma asa rapport for 1. kvartal 2010 byggma asa rapport for 1. kvartal Rapport for 1. kvartal KONSERN Hovedtall Salgsinntekter 433,1 424,2 EBITDA 16,7 9,2 Netto finans -11,9-4,2 Resultat før skatt -10,4-9,9 Konsernet oppnådde et resultat

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Q1 2010. 10. mai 2010

Q1 2010. 10. mai 2010 client COMPUTING EUROPE asa KvartaLSRAPPORT Q1 21 1. mai 21 1 Hovedpunkter og hendelser i Q1 Netto driftsinntekter Q1 29 ble 16,8 MNOK mot 17,4 MNOK i samme periode i 29. (-3,1%). Svakere driftsresultat

Detaljer

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007.

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. FJERDE KVARTAL 2007 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. Beste resultat i selskapets historie med MNOK 28,4 i resultat etter skatt, en økning på 56,9 %. Økt antall selgere i USA med 4 selgere.

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2008 Driftsinntekter i fjerde kvartal ble 68,9 MNOK, opp 40% sammenlignet med 4. kvartal 2007. Styrket dollarkurs

Detaljer

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat Et godt år for VPS (Samme periode i fjor i parentes) VPS Konsern hadde et forbedret resultatet i i forhold til året før. Resultatet etter skatt ble 63,7 MNOK (16,1).

Detaljer

Side 2. 1. Kvartal 2015

Side 2. 1. Kvartal 2015 Side 2 1. Kvartal 2015 1. kvartal er normalt det svakeste kvartalet for konsernet. Vinteren medfører lav produksjonsaktivitet, og forsinket oppstart på våren gir noe ekstra kostnader. Justert for engangskostnader

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2008

Delårsrapport 4. kvartal 2008 Delårsrapport 4. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 4. kvartal: Intensjonsavtale om strategisk samarbeid med Londonbørsen Vurderer sentral motpart (CCP) i aksjemarkedet Noe redusert markedsaktivitet Nedskrivning

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt god handels- og oppgjørsaktivitet i 2. kvartal Fortsatt god interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. Husmodell Alm fra Block Watne BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 4. KVARTAL 2011 NOK 913 millioner i operativ

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. Strusshamn Terrasse, Block Watne BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 1. KVARTAL 2011 NOK 928 millioner i

Detaljer

// BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 //

// BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 // // BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 // Block Watne Gruppen ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Sterke nøkkeltall Solid ordreinngang og ordrereserve Vellykket børsintroduksjon Forbedrede finansielle betingelser

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 1 Hovedpunkter i 1. kvartal: Fortsatt høy aktivitet i rentemarkedet Fire nye selskaper godkjent for notering så langt i 2013 Økt sparing og verdivekst i fond gir økte markedsverdier

Detaljer

Årsrapport 2013 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Grafer Nøkkeltal Noter til regnskaper Revisors beretning H o v e d m e n y

Årsrapport 2013 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Grafer Nøkkeltal Noter til regnskaper Revisors beretning H o v e d m e n y Årsrapport 2013 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Grafer Nøkkeltall Noter til regnskaper Revisors beretning H o v e d m e n y Resultatregnskap Tall i hele 1 000 NOTER 2013 2012

Detaljer

100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036

100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036 4. KVARTAL 2013 ORDREINNGANG NOK millioner 951 OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036 OPERATIV EBITDA-MARGIN Prosent 10,3 OPERATIV OMSETNING PER SEGMENT NOK millioner 100 Kärnhem 538 Block Watne 387 BWG

Detaljer

Hovedtrekk 1. kvartal 2015

Hovedtrekk 1. kvartal 2015 1 2 Hovedtrekk 1. kvartal 2015 EBIT før biomassejusteringer ble 70 MNOK i 1. kvartal 2015 (143 MNOK i 2014). Produksjonen har vært god gjennom kvartalet, og volumguidingen for 2015 opprettholdes med 72

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer