Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport 1. kvartal. Etman International ASA 29.05.2009 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen"

Transkript

1 2009 Rapport 1. kvartal Etman International ASA Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

2 Etman International ASA Regnskapsrapport 1.kvartal 2009 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 34,8 i første kvartal 2009, hvilket er 5% høyere enn i Økningen skyldes i hovedsak vekst i det innenlandske kinesiske markedet. Det har vært en marginal nedgang i Skandinavia på grunn av den finansielle krisen. Driftsresultatet (EBIT) første kvartal i 2009 ble MNOK 1,5 sammenlignet med MNOK -0,9 samme periode i Den vesentligste årsaken til forbedringen i resultatet er de kostnadsreduserende tiltak som ble gjennomført i løpet av 4. kvartal i Dette har gitt aktivitetene i Etman Distribusjon AS både i Egersund og i Trondheim positivt resultat, selv med en marginal omsetningsreduksjon. Selskapet har også lykkes med å forbedre marginene. Totale eiendeler og egenkapital utgjorde henholdsvis MNOK 117,6 og MNOK 40,1 tilsvarende en egenkapitalprosent på 34,1%. Nøkkeltall - Ikke revidert Periode Periode Akk. Akk Endring Kv 1Kv 1Kv 1Kv Totalt 2008 Inntekter (MNOK) 34,8 33,2 34,8 33,2 5,0 % 145,7 Driftsresultat EBITA (MNOK) 2,7 0,5 2,7 0,5 472,4 % 6,0 Driftsresultat - EBIT (MNOK) 1,5-0,9 1,5-0,9-264,1 % -13,0 Resultat før skatt (MNOK) 1,8-1,5 1,8-1,5-217,4 % -17,6 Periodens resultat (MNOK) 1,4-1,2 1,4-1,2-219,0 % -12,5 Netto kontantstrøm fra op.aktiviteter (MNOK) 4,7-4,5 4,7-4,5-205,0 % -1,0 Kontanter og bankinnskudd (MNOK) 16,9 10,2 66,0 % 18,3 Antall ansatte ved slutten av perioden 353,0 394,0-10,4 % 394,0 Antall kinesiske ansatte ved slutten av perioden 338,0 370,0-8,6 % 370,0 Resultat pr aksje (NOK) 0,06-0,05 0,06-0,05-219,0 % -0,53 EBIT margin 4,4 % -2,8 % 4,4 % -2,8 % -9,0 % Egenkapital andel 34,1 % 34,2 % 30,9 %

3 Oppsummering Hovedpunkter Selskapets strategi er å etablere et bredere distribusjonsnett for salg av elektriske artikler i Norden. På grunn av den finansielle krisen har selskapet justert strategien og avventer med noen av prosjektene. Ordreinngangen er fremdeles på normalt nivå hos produsenten i Kina, ETM Electrical Co, Ltd. Distributøren Jerry Ltd ekspanderer sin aktivitet i det lokale kinesiske markedet. Det er derfor ikke forventet at driften i Kina vil rammes i særlig grad av den globale finansielle markedssituasjonen. I løpet av 4. kvartal 2008 og 1. kvartel 2009 har selskapet redusert kostnader gjennom bla. personal- og organisasjonsmessige tilpasninger for å møte nedgangen i bygg- og anleggsmarkedet i Norge. Finansielle resultater Salgsinntektene ble MNOK 34,8 i første kvartal 2009, hvilket er 5% høyere enn i Økningen skyldes i hovedsak vekst i det innenlandske kinesiske markedet. Det har vært en marginal nedgang i Skandinavia på grunn av den finansielle krisen. Driftsresultatet (EBIT) første kvartal i 2009 ble MNOK 1,5 sammenlignet med MNOK -0,9 samme periode i Den vesentligste årsaken til forbedringen i resultatet er de kostnadsreduserende tiltak som ble gjennomført i løpet av 4. kvartal i Dette har gitt aktivitetene i Etman Distribusjon AS både i Egersund og i Trondheim positivt resultat, selv med en marginal omsetningsreduksjon. Selskapet har også lykkes med å forbedre marginene. Resultatet etter skatt var 1. kvartal 2009 MNOK 1,4 mot MNOK -1,2 tilsvarende periode i Balanse og kontantstrøm Netto omløpsmidler definert som ikkerentebærende omløpsmidler fratrukket ikkerentebærende kortsiktig gjeld var 31 mars 2009 MNOK 15,6 hvilket var en reduksjon fra MNOK 19,7 på samme tidspunkt i Reduksjonen skyldes vesentlig økning av leverandørgjeld hos ETM Electrical Company Ltd (ETM) og Jerry Ltd. Netto rentebærende gjeld var MNOK 23,6 pr. 31 mars 2009, sammenlignet med MNOK 33,3 i samme periode i Nedgangen er først og fremst oppnådd i Kina. Kontanter, bankinnskudd og ubenyttet kassekreditt pr 31 mars 2009 var MNOK 17,6. Av dette utgjorde ubenyttet kassekreditt MNOK 0,7 og MNOK 10,5 var bundne midler. Totale eiendeler og egenkapital utgjorde henholdsvis MNOK 117,6 og MNOK 40,1 pr. 31 mars Dette tilsvarer en egenkapital-andel på 34,1%. Ved utgangen av tilsvarende periode i 2008 var tallene MNOK 118,2 og MNOK 40,4, som ga en egenkapitalandel på 34,2%. Mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer Konsernets viktigste risiki er relatert til markedssitasjonen. Det generelle marked for bygg og anlegg er avtagende som en konsekvens av den verdensomspennende finansielle krisen, og spesielt har det vært nødvendig å justere kapasiteten i det norske markedet. Likviditetssituasjonen er stabil men stram. Den forventes fremdeles å være stram i Norge i Tiltak som er igangsatt for å bedre lønnsomheten vil også ha en positiv effekt på likviditeten. Konsernets aktiviteter, spesielt i Kina er utsatt for valutasvingninger. Tiltak er igangsatt for i en viss grad å redusere risikoen.

4 Etman International ASA Regnskapsrapport 1.kvartal 2009 Risikoen for endring i råvareprisene er ikke ansett for å være vesentlig da denne påvirker de fleste produsenter og leverandører. Vesentlige transaksjoner med nærstående parter Det har ikke vært utført transaksjoner i 1. kvartal 2009 med nærstående parter som har hatt vesentlig betydning for konsernets finansielle stilling eller resultater i perioden. Etman International ASA er et norsk holdingselskap for datterselskaper lokalisert i Kina og Norge.. ETM Electrical Co. Ltd. er gruppens produsent i Kina, mens Etman Distribusjon AS utgjør konsernets distribusjonskanal i Skandinavia. Etmans produksjon er lokalisert i Changzhou som ligger ca. 180 km vest for Shanghai. Selskapet har 330 ansatte, og de største kundene er IKEA og Carrefour. ETM produserer elektriske artikler, plast komponenter og kabler i henhold til gjeldende normer i det europeiske markedet. Selskapet har alle nødvendige produkt sertifikater fra Nemko/Semko som godkjennings-myndighet. Utsikter Markedet i Skandinavia er forventet å være stramt i tiden som kommer, og selskapet vil fokusere på ytterligere kostnadsreduksjoner for å møte en mulig lavere etterspørsel, grunnet mindre aktivitet i byggebransjen. Konsernet har ikke opplevd nedgang i det kinesiske markedet, og forventer derfor totalt sett at nedgangen ikke blir dramatisk kommende halvår. Egersund 29. mai 2009 Alf Aarthun, Styreformann Idar Jan Ekeland, Styremedlem Zhong Bei, Styremedlem Xu Jiangang, Styremedlem Siv Grete Lea, Styremedlem Tommy Fjelde, Administrerende direktør For ytterligere informasjon vennligst kontakt: Tommy Fjelde, Administrerende Direktør Etman International ASA Tel:

5 Etman International ASA Resultatregnskap pr Ikke revidert (Beløp i NOK 1000) Konsern Periode Periode Akkumulert Akkumulert Note 1 kv kv kv kv Totalt 2008 Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum inntekter Endring i beholdning varer i arbeid og ferdigvarer Varekostnader Lønninger Avskrivninger varige driftsmidler Avskrivninger immaterielle eiendeler Nedskriving av kunderelasjoner og goodwill Kostnader ved notering Oslo børs Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Andre renteinntekter Andre finansielle inntekter Andre rentekostnader Andre finansielle kostnader Netto finansposter Resultat før skatt Skattekostnader Årsresultat Resultat pr. aksje 5 0,06-0,05 0,06-0,05-0,53 Utvannet resultat pr. aksje 5 0,06-0,05 0,06-0,05-0,53

6 Etman International ASA Balanse pr Ikke revidert (Beløp i NOK 1000) Konsern EIENDELER Note Anleggsmidler Immaterielle anleggsmidler Kunderelasjoner, landrettigheter og goodwill Utsatt skattefordel Sum immaterielle anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner Driftsløsøre, inventar og kontormaskiner Sum varige driftsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

7 Etman International ASA Balanse pr Ikke revidert (Beløp i NOK 1000) Konsern EGENKAPITAL OG GJELD Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Egne aksjer Overkursfond Innskutt annen egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkaptial Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktige avsetninger Utsatt skatt Sum langsiktige avsetninger Annen langsiktig gjeld Gjeld til finansinstitusjoner 2, Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til finansinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

8 Etman International ASA Kontantstrøm analyse Ikke revidert (Beløp i NOK 1000) Konsern Kontantstrøm Note Resultat før skatt Betalt skatt Avskrivning og amortisering Endring varebeholdning Endring kundefordringer Endring leverandørgjeld Endring andre avsetninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Investeringer i anleggsmidler Innbetalinger salg anleggsmidler Investering i datterselskap Netto kontantstrøm fra investeringer Nedbetaling langsiktig gjeld Ny langsiktig gjeld Endring i kassereditt Ny egenkapital Renter betalt Renter mottatt Netto kontantstrøm fra finansielle aktiviteter Netto endring kontanter, bankinnskudd ol Kontanter, bankinnskudd etc ved periodens start Netto omregningsdifferanse valuta Kontanter, bankinnskudd etc ved periodens slutt

9 Etman International ASA Endring i egenkapital (Beløp i NOK 1000) Oppstilling over endring i egenkapital - konsern Total annen egenkapital Note kapital fond innskutt aksjer differanse egenkapital egenkapital Totalt Egenkapital pr Total resultat 1. kvartal Sum innregnede inntekter og kostnader for perioden Egenkapital pr Total annen egenkapital Note Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Egne aksjer Omregnings differanse Opptjent egenkapital Total annen egenkapital Totalt Egenkapital pr Total resultat 1. kvartal Sum innregnede inntekter og kostnader for perioden Egenkapital pr Spesifikasjon av total resultat Endring i omregningsdifferanser Resultat 1. kvartal Total resultat 1. kvartal

10 Etman International Konsern Noter til regnskapet for 1. kvartal 2009 Noter 1. kvartal Ikke revidert Note 1 Regnskapsprinsipper Etman konsernet har utarbeidet delårsregnskap i samsvar med IAS 34 som er publisert av the International Accounting Standards Board. Delårsregnskapet inkluderer ikke full informasjon og vedlegg som kreves i forbindelse med årsregnskapet, og bør derfor ses sammen med årsregnskapet pr Regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelsen av delårsregnskapet er i overenstemmelse med prinsippene anvendt i forbindelse med utarbeidelsen av årsregnskapet Note 2 Beløp i 1000 NOK Segment informasjon Virksomhet segmenter Periode kvartal Periode kvartal Profesjonelle DIY Totalt Profesjonelle DIY Totalt Segment salg Segment varekost Segment andre kostnader Segment driftsresultat Akkumulert kvartal Akkumulert kvartal Profesjonelle DIY Totalt Profesjonelle DIY Totalt Segment salg Segment varekost Segment andre kostnader Segment driftsresultat Totalt Profesjonelle DIY Totalt Segment salg Segment varekost Segment andre kostnader Segment driftsresultat Virksomhet segmentet DIY ("Do-It-Yourself"), består av produkter som sluttkunden selv kan installere, og som vanligvis distribueres gjennom varehus og butikker. I det profesjonelle segmentet er kundene vesentlig autoriserte elektroinstallatører. Produktene til dette markedet inkluderer produktene til DIY markedet så vel som utvidet produktspekter av spesialprodukter beregnet for dette marked. Det er intet internt salg mellom segmentene. Segmenttallene er basert på produkt kalkulasjoner som inkluderer direkte og indirekte kostnadselementer. Det betyr at varekosten inneholde kostnadselementer som direkte- og indirekte lønn, avskrivning av produksjonsrelaterte aktiva etc. Disse kostnadene er her presentert som varekost, men som andre driftskostnader i resultatregnskapet. Pr var knok presentert som varekost i denne noten, men som andre driftskostnader i resultatregnskapet. Tilsvarende beløp i samme periode i 2008 var knok. Geografiske segmenter Skandinavia Europa Kina Total Segment salg 2009 periode 1. kvartal Segment salg 2008 periode 1. kvartal Segment salg 2009 akkumulert 1. kvartal Segment salg 2008 akkumulert 1. kvartal Segment salg 2008 totalt Scandinavia Europe China Total Segment eiendeler basert på lokalisering 1. kvartal Segment eiendeler basert på lokalisering 1. kvartal Segment eiendeler basert på lokalisering

11 Etman International Konsern Noter til regnskapet for 1. kvartal 2009 Note 3 Gjeld Konsernets samlede netto rentebærende gjeld er redusert med 3.5 mill. NOK i første kvartal i Reduksjonen er på 3.8 mill NOK i Kina, mens Norge har hatt en økning på 0,3 mill NOK. Økningen i Norge fordeler seg på 1.1 mill NOK økning i opptrukket kassekreditt, mens langsiktig lån er nedbetalt med 0.8 mill NOK. I Kina er netto rentebærende gjeld redusert ved at netto oppgjør fra salg av Dewei Systems Integration Co. Ltd har blitt benyttet til nedbetaling a kortsiktig gjeld til bank på 2.0 Mill NOK samt factoring-gjeld på 0.8 mill. Dessuten er kortsiktig gjeld i Jerry nedbetalt med 1.2 mill NOK. Gjeld i forbindelse med landrettighetene til ETM Electrical Co Ltd er blitt reklassifisert fra kortsiktig til langsiktig gjeld. Note 4 Aksjeopsjonsprogram Et aksjeopsjonsprogram for ledende personell er godkjent av Generalforsamlingen i Etman International ASA. Dette inkluderer 7 personer og totalt aksjer over en to års periode som avsluttes Tegningskursen er 4,00. Ingen opsjoner er utøvd pr Verdi på opsjonene vurdert etter Black & Scholes modellen ble beregnet til totalt kr på tidspunktet for tildelingen. Note 5 Resultat pr aksje (beløp i 1000 NOK) Antall utstedte aksjer Egne Aksjer Antall ordinære aksjer Periode Periode Akkumulert Akkumulert 1. kv kv kv kv Ordinært resultat Vektet gjennomsnitt av antall ordinære aksjer Resultat pr aksje (NOK) 0,06-0,05 0,06-0,05-0,53 Utvannet resultat per aksje (NOK) 0,06-0,05 0,06-0,05-0,53 Note 6 Rettstvist Etman International ASA sitt datterselskap Etman Distribusjon AS har mottatt dom fra Dalane Tingrett i sak omfattende salg og markedsføringsforbud av totalt 13 produkter i selskapets sortiment. Selskapet må endre form eller farge for å kunne fortsette salget av 7 av disse produktene. Selskapet ble idømt en erstatning på kr til fordel for anklager Schneider Nordic Baltic AS. Dette beløpet ble bokført i Selskapet besluttet å ikke anke dommen i Note Beløp i 1000 NOK 7 Gjensidig garanti med tredjepart Datterselskapet ETM har inngått en begrenset lånegaranti avtale med Industrial and Commercial Bank of China ( ICBC ) 1. september Avtalen gjelder garantistillelse for lån på vegne av Changzhou Lingda Special Fibre Co., Ltd. ( Lingda Fibre ) begrenset til k CNY fra ICBC i perioden fra 1. september 2008 til 31. august Lingda Fibre har inngått en begrenset garanti avtale med China Construction Bank ("CCB") 1. september Avtalen gjelder garantistillelse for factoring på vegne av ETM begrenset til k CNY fra CCB i perioden fra 1. september 2008 til 31. august 2009.

12 Etman International Konsern Noter til regnskapet for 1. kvartal 2009 Note Beløp i 1000 NOK 8 Transaksjoner med nærstående parter Et kortsiktig lån i datterselskapet ETM (ETM Electrical Co. Ltd) på MCNY 7.0 ble overført fra CEIEC (China National Electronics Export & Import Corp.) i 2008 til Xu Jiangang, daglig leder i ETM, i forbindelse med Hr. Xu's salg av aksjer i Etman International ASA til CEIEC. Dette lånet er tilbakebetalt til Hr. Xu med unntak av MCNY 0.4. Jerry Ltd har et lån på MCNY 1.2 mill fra daglig leder og aksjonær, Wu Lanfen. Lånrenten er 10%. Lånet nedbetales i løpet av I første kvartal 2009 er lånet er blitt nedbetalt med MCNY 0.5.

Kvartalsrapport 4. Kvartal. Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 4. Kvartal. Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2007 Kvartalsrapport 4. Kvartal Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 4. kvartal 2007 Hovedpunkter Selskapet ble

Detaljer

Årsregnskap. Etman International ASA 29.04.2008

Årsregnskap. Etman International ASA 29.04.2008 2008 Årsregnskap Etman International ASA 29.04.2008 Etman International ASA Organisasjonsnummer 984 032 773 ÅRSBERETNING FOR 2008 VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Selskapets hovedformål er deltakelse

Detaljer

Årsregnskap. Etman International ASA 31.03.2008

Årsregnskap. Etman International ASA 31.03.2008 2007 Årsregnskap Etman International ASA 31.03.2008 Etman International ASA Organisasjonsnummer 984 032 773 ÅRSBERETNING FOR 2007 VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Selskapets hovedformål er deltakelse

Detaljer

Høydepunkter Q1/2012

Høydepunkter Q1/2012 2 /14 Høydepunkter Q1/2012 Omsetning MNOK 119,2 (100,5) i Q1, en økning på 19 %. EBITDA MNOK 9,4 (7,3) i Q1, en økning på 29 %. EBITDA margin 7,9 % i Q1, opp fra 7,3 %. EBIT MNOK 5,0 (3,5) i Q1, en økning

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Q1 2010. 10. mai 2010

Q1 2010. 10. mai 2010 client COMPUTING EUROPE asa KvartaLSRAPPORT Q1 21 1. mai 21 1 Hovedpunkter og hendelser i Q1 Netto driftsinntekter Q1 29 ble 16,8 MNOK mot 17,4 MNOK i samme periode i 29. (-3,1%). Svakere driftsresultat

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 4. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2008 Driftsinntekter i fjerde kvartal ble 68,9 MNOK, opp 40% sammenlignet med 4. kvartal 2007. Styrket dollarkurs

Detaljer

kvartal 4 2007 www.bwghomes.no

kvartal 4 2007 www.bwghomes.no kvartal 4 2007 www.bwghomes.no BWG Homes ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2007 Driftsinntekter opp 108,5 % (3,1 % proforma) Driftsresultat (EBITDA) opp 81,8 % (22,9 % proforma) Driftsresultat (EBIT) opp 60,5

Detaljer

HØYDEPUNKTER Q1/2013 NØKKELTALL JANUAR MARS 2013

HØYDEPUNKTER Q1/2013 NØKKELTALL JANUAR MARS 2013 HØYDEPUNKTER Q1/2013 JANUAR MARS 2013 Omsetning MNOK 113,6 (119,2) EBITDA MNOK 7,4 (9,4) EBIT MNOK 2,2 (5,0) i Q1. Operasjonell kontantstrøm MNOK 4,8 (6,8) Forslag til utbytte NOK 0,06 pr aksje Egenkapital

Detaljer

Bouvet kvartalsrapport. 27. februar 2013

Bouvet kvartalsrapport. 27. februar 2013 Q4 Bouvet kvartalsrapport 27. februar 2013 2012 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 881 ansatte

Detaljer

Q1-14. Slaktet volum (HOG) Laksepriser (NASDAQ) (NOK/kg) Operasjonell EBIT (MNOK) 47,58 42,30 41,27 38,87 36,15 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14

Q1-14. Slaktet volum (HOG) Laksepriser (NASDAQ) (NOK/kg) Operasjonell EBIT (MNOK) 47,58 42,30 41,27 38,87 36,15 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Kvartalsrapport Q1-14 36,15 Laksepriser (NASDAQ) (NOK/kg) 42,30 41,27 38,87 47,58 45 Operasjonell EBIT (MNOK) 91 71 48 87 5 405 Slaktet volum (HOG) 8 383 6 829 4 574 5 435 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14

Detaljer

Rapport 1. halvår 2015

Rapport 1. halvår 2015 Rapport 1. halvår 2015 Org. nr. 951 408 743 1 Kistefos konsernets halvårsberetning 1. halvår 2015 I første halvår 2015 hadde konsernet et resultat etter skatt på NOK -71,5 mill. (samme periode 2014: NOK

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. Strusshamn Terrasse, Block Watne BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 1. KVARTAL 2011 NOK 928 millioner i

Detaljer

Side 2. 1. Kvartal 2015

Side 2. 1. Kvartal 2015 Side 2 1. Kvartal 2015 1. kvartal er normalt det svakeste kvartalet for konsernet. Vinteren medfører lav produksjonsaktivitet, og forsinket oppstart på våren gir noe ekstra kostnader. Justert for engangskostnader

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS ÅRSBERETNING INNLEDNING Konsernet har i 2001 ekspandert vesentlig både gjennom organisk vekst og oppkjøp. Dette er i henhold til strategien om å etablere Hexagon som en ledende leverandør innen utvalgte

Detaljer

4tech ASA med datterselskap. Årsregnskap 2006

4tech ASA med datterselskap. Årsregnskap 2006 4tech ASA med datterselskap Årsregnskap 2006 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2006 2005 Note 2006 2005 Driftsinntekter 13 785 114 15 164 782 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 15 315 733 16 548

Detaljer

2014 2013 endring 2014 2013 endring Beløp i NOK 1000 10-12 10-12 % 1-12 1-12 %

2014 2013 endring 2014 2013 endring Beløp i NOK 1000 10-12 10-12 % 1-12 1-12 % HØYDEPUNKTER Q4/2014 OKTOBER DESEMBER 2014 Omsetning MNOK 110,4 (125,1) EBITDA MNOK 3,1 (13,2) EBIT før engangsposter MNOK -2,2 (7,6) Operasjonell kontantstrøm MNOK 46,8 (35,8) Bankinnskudd MNOK 67,2 (68,0)

Detaljer

Q4-11. Slaktet sløyd volum (Tonn) EBIT før virkelig verdi justering (MNOK) Driftsinntekter (MNOK)

Q4-11. Slaktet sløyd volum (Tonn) EBIT før virkelig verdi justering (MNOK) Driftsinntekter (MNOK) Kvartalsrapport Q4-11 NRS-ambassadørene Ottar Haldorsen og Jacob Meland gjennomførte tidenes raskeste «unsupported» ekspedisjon til Sydpolen i desember 2011, 100 år etter Roald Amundsen! 544 Driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2014

Kvartalsrapport oktober desember 2014 Kvartalsrapport oktober desember 2014 KONSERN: Hovedtall 4.kv. 2014 4.kv. 2013 Pr.4.kv. 2014 Pr. 4.kv. 2013 Salgsinntekter 449,7 440,2 1 805,5 1 706,2 EBITDA 44,4 49,5 173,1 136,0 Driftsresultat 25,7 34,2

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 og foreløpig årsregnskap

Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 og foreløpig årsregnskap Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 og foreløpig årsregnskap Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet.

Detaljer

24. februar 2015 KVARTALSRAPPORT Q414

24. februar 2015 KVARTALSRAPPORT Q414 24. februar 2015 KVARTALSRAPPORT Q414 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 1008 ansatte i Bouvet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 1 Innhold Styrets årsberetning...3 Regnskap...8 Noter til regnskapet...14 Revisjonsberetning...42 2 Styrets årsberetning Ved utgangen av 2008 bestod Nutri Pharma konsernet

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. Husmodell Alm fra Block Watne BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 4. KVARTAL 2011 NOK 913 millioner i operativ

Detaljer