FØRSTE KVARTAL ,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FØRSTE KVARTAL 2007. 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje."

Transkript

1 FØRSTE KVARTAL ,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje. Etableringen av egen distribusjon i USA går som planlagt. Vellykket test av avbildingsmodulen som skal integreres i selskapets nyeste produkt VeriQ. Ny distributør i Frankrike. Generalforsamlingen vedtok et utbytte på NOK 0,40 per aksje og besluttet nedsettelse av aksjekapitalen ved sletting av egne aksjer.

2 1. kvartal 2007 Operasjonell status: Regnskapet pr. 31. mars 2007 er utarbeidet etter regnskapsstandarden IFRS (International Financial Reporting Standard) og følger IAS 34 for delårsrapportering. Tilsvarende er sammenligningstall for 2006 i henhold til IFRS. Finansiell utvikling: (tall for 2006 i parentes) Omsetningen i 1. kvartal ble MNOK 30,8 (MNOK 21,1) som er en vekst på 45,6 %. Veksten i omsetning på MNOK 9,6 kom fra 3dje parts produkter med en økning på MNOK 9,2 og en økning i salg av egne produkter på MNOK 0,4. Årsaken til den sterke veksten var knyttet til oppkjøpet av Kir-Op AS. Selskapets regnskaper ble konsolidert inn pr. 6. juli Salget av egne produkter ble MNOK 17,3 (MNOK 16,9) for kvartalet. Salg av 3dje part produkter ble i samme tidsrom MNOK 13,5 (MNOK 4,3). Midler benyttet til FoU var for kvartalet MNOK 2,4 (MNOK 1,5). Resultat før FoU, avskrivninger og ekstraordinære nedskrivninger ble MNOK 6,4 (MNOK 5,3). Dette tilsvarer en margin på 20,8 % (25,1 %). For kvartalet ble MNOK 1,5 av midlene benyttet til utvikling aktivert (MNOK 0,3), og var relatert til avbildingsprosjektet. Resultat etter skatt i 1. kvartal ble MNOK 4,2 (MNOK 4,1). Resultat pr. aksje pr. mars ble NOK 0,23 pr. aksje (NOK 0,21 pr. aksje). Volumveid antall aksjer var ( ) ved utgangen av mars Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet var MNOK 78,4 (MNOK 72,4). Dette tilsvarer en egenkapitalandel på 65,4 % (86,1 %). Generalforsamlingen vedtok å utbetale utbytte på NOK 0,40 per aksje som var i henhold til styrets forslag. Netto rentebærende gjeld var MNOK 0,5 ved utgangen av kvartalet. Totalbalansen økte med MNOK 35,8 fra MNOK 84,1 pr. utgangen av første kvartal 2006 til MNOK 119,9 pr. utgangen av første kvartal Økningen skyldes konsolideringen av Kir-Op AS. I forbindelse med kjøpet av selskapet økte immaterielle eiendeler med MNOK 16,4. Medi-Stim ASA har nå fokus på etableringen av egen distribusjon i USA. Overgangsavtalen med distributør løper ut 30. april USA utgjør 45 % av markedet for Medi- Stim sine produkter og egen distribusjon vil sikre fokus og vekstpotensial. Dagens markedsandel i USA er på 8 % som tilsvarer ca operasjoner pr år med Medi-Stim sitt utstyr. Med en markedsandel på 40 %, som Medi-Stim har oppnådd i Tyskland og Japan, vil inntektene kunne øke i USA fra dagens MNOK 20 til MNOK 155, noe selskapet ser som en oppnåelig markedsandel. Medi-Stim har i løpet av kvartalet bygget opp sin salgsorganisasjon, og er aktive mot sluttkunder. Prosessen med ansettelser har går som planlagt. Det skal ansettes 10 selgere og 5 var ansatt pr. 1. februar Disse hadde ved utgangen av kvartalet fått opplæring og er operative i markedet. Ytterligere 4 salgsrepresentanter var ansatt pr. 15. april og er under opplæring. De siste ansatte vil være operative i løpet av mai og juni. Det søkes etter ytterligere en salgsrepresentant. Forretningsmodellen med prosedyresalg i USA videreføres. Inntektene på prosedyrer fra sluttkunde ble i 2006 MNOK 31. For samme år hadde Medi-Stim ASA MNOK 20 i inntekt fra distributør. Selskapet er derfor godt posisjonert og har en løpende inntektsstrøm som for året 2007 er ment å dekke tilleggskostnaden ved etablering av en direkte distribusjon. Selv om første kvartal ga utslag i økte kostnader på MNOK 1,5 som følge av etablering av direkte virksomhet i USA, ble resultatet etter skatt bedre i første kvartal 2007 sammenlignet med første kvartal Medi-Stim vil fakturere sluttkunde fra 1. mai. Først på dette tidspunktet vil inntektsøkningen ved direkte virksomhet tilfalle Medi-Stim. I tillegg vil selskapet med egen salgsorganisasjon fokusere på aktiviteter som er forventet å gi vekst i selskapets største og viktigste marked. Medtronic vil fortsette å være Medi-Stim sin distributør i Canada, Latin Amerika og Australia etter 30. april I løpet av første kvartal signerte Medi-Stim en distribusjonsavtale med Vitalitec Surgical i Frankrike. Frankrike er det siste landet i Vest Europa av betydning hvor Medi-Stim har stått uten representasjon. Selskapet estimerer at det i Frankrike er over 50 hjerte sentere som utfører over operasjoner årlig. Det Franske markedet er dermed på størrelse med det britiske markedet og utgjør over MNOK 20. Medi-Stim har i dag kun 6 installasjoner i Frankrike så det er et stort potensial for Medi-Stim sine produkter. Dampautoklavering er på mange franske sykehus eneste alternativ for sterilisering av prober. Tidligere tålte ikke Medi-Stim sitt utstyr denne metoden. Siden Medi-Stim sine nye prober er autoklaverbare vil det bli enklere for franske sykehus å ta i bruk Medi-Stim sitt utstyr. Dette gjør at selskapet ser optimistisk på å få innpass i dette markedet.

3 Vitalitec Surgical er et selskap som utvikler egne produkter og distribuerer produkter innen kirurgi til hjerte\kar markedet. Selskapet er markedsledende innen sitt område og har en salgsstyrke på 10 personer som dekker alle regioner i Frankrike. Vitalitec Surgical har flere års erfaring innen bransjen og blir en verdifull partner for Medi-Stim i Frankrike. Utvikling: Framdriften i avbildingsprosjektet har for kvartalet gått som planlagt. Etter de positive testene av den nye avbildingsmodulen vil den første prototypen for et komplett produkt være klar om kort tid. Prototypen vil bli klinisk testet med forsøk på dyr, og danne grunnlag for justering av bildene for optimal klinisk nytte. I løpet av kvartalet ble det signert kontrakt mellom partene som deltar i prosjektet i regi av Senter For Forskningsdrevet Innovasjon (SFI), hvor Medi-Stim er en av partnerne. Dette betyr at prosjektet er definert og at forskningen kan starte. SFI tildeles av Norges forskningsråd. Prosjektet har en total ramme på MNOK 44,6 pr år og finansieres med MNOK 27,4 fra NTNU, Sintef, Helseregion Midtnorge og Norsk Forskningsråd. Øvrig finansiering på MNOK 17,4 er fra de deltakende selskaper. Andre selskaper som deltar er blant andre GE Vingmed Ultrasound AS, Fast Search & Tranfer ASA(FAST) og Mison AS. Prosjektet har en tidsramme på 8 år. Prosjektet tar sikte på å heve kompetansen innen ultralyd og avbilding med fokus på å gi klinisk nytte. Medi- Stim vil med dette delta i fremtidsrettet forskning innen ultralydsavbilding som vil heve kvaliteten på selskapets avbildingsprodukt. Aksjonærforhold: Beholdningen av egne aksjer ved utgangen av 1. kvartal 2007 var aksjer, innkjøpt til i snitt NOK 13,52 pr aksje. På generalforsamlingen den 19. april ble det vedtatt å slette disse aksjene. Børskursen var pr. 31. mars 2007 NOK 18,00 pr. aksje. Til sammenlikning var aksjekursen ved inngangen til 2007 NOK 16,70 pr. aksje. Det ble omsatt aksjer i 1. kvartal. De fire største aksjonærene var pr utgangen av kvartalet Zenith Medical AS med aksjer, Fløtemarken AS med aksjer, Skagen Vekst med aksjer samt Asbjørn Buanes med aksjer. Akkumulert salg pr. kvartal 1 = NOK 1000 Akk. resultat etter skatt pr. kvartal 1 = NOK Q1 06 Q1 07 Q2 06 Q2 07 Q3 06 Q3 07 Q4 06 Q Q1 06 Q1 07 Q2 06 Q2 07 Q3 06 Q3 07 Q4 06 Q4 07 Oslo, 24. april 2007, Styret i Medi-Stim ASA

4 1. kvartal kvartal 06* 2006 Resultatregnskap IFRS IFRS IFRS Salgsinntekter Varekostnader Lønnskostnader Annen driftskostnad Totale driftskostnader Driftsresultat før av\nedskrivn Driftsresultat før av og nedskrivn.% 18,04 % 20,75 % 21,32 % Avskrivninger Nedskrivning av goodwill Driftsresultat Finans inntekter Finans kostnader Netto finans (229) Resultat før skatt Skattekostnad 63 - (6 851) Resultat etter skatt Utbytte kvartal kvartal 06* 2006 Nøkkeltall IFRS IFRS IFRS Egenkapitalandel 65,37 % 86,10 % 62,16 % Inntjening pr aksje kr 0,23 kr 0,21 kr 0,95 Utvannet inntjening pr aksje kr 0,23 kr 0,21 kr 0,95 Antall aksjer tidsveiet i Antall aksjer utvannet i * Balanse IFRS IFRS IFRS Eiendeler Immatrielle eiendeler Varige driftsmidler Sum anleggsmiddler Varelager Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Betalingsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Netto rentebærende gjeld (504) (20 468) (217) * Sammenlikningstall for 2006 for første kvartal viser ikke overtatt virksomhet fra andre halvår Dette er vist i egen oppstilling.

5 * Endring egenkapital IFRS IFRS IFRS Inngående balanse egenkapital Resultat i perioden Emisjoner Utbytte - - (5 217) Minoritetsandel Egne aksjer (6 330) Omregningsdifferanser 86 (64) 97 Egenkapital ved utgang * Kontantstrøm analyse IFRS IFRS IFRS Periodens overskudd Annen kontantstrøm fra drift (2 368) (2 532) (782) Likviditet fra virksomheten Likvider til/fra investeringer (19 722) Investering i varig driftsmidler (1 656) (748) (6 095) Salg av varig driftsmidler Endring i andre investeringer (116) 197 kontantstrøm fra investeringer (1 656) (864) (25 620) kontantstrøm fra finansiering (1 000) (1 015) Endring av kontanter i perioden (713) (307) (4 358) Kontanter ved inngangen av perioden Kontanter ved utgangen av perioden Fordeling av 1. kvartal kvartal 06* 2006 res. pr segment IFRS IFRS IFRS Res fra Medi-Stim produkter Margin Medi-Stim produkter 12,96 % 21,95 % 21,29 % Res fra 3 part produkter Margin 3 parts prod. 14,90 % 9,43 % 12,33 % Totalt resultat Margin 13,81 % 19,42 % 18,16 % Geografisk fordeling av salg 1. kvartal kvartal 06* 2006 USA Asia Europa Resten av verden Totalt salg * Sammenlikningstall for 2006 for første kvartal viser ikke overtatt virksomhet fra andre halvår Dette er vist i egen oppstilling.

6 Geografisk fordeling av salg i antall 1. kvartal kvartal 06* 2005 USA Prosedyrer Prober Systemer 1-4 Stetoskoper Asia Systemer Prober Europa Systemer Prober Resten av verden Systemer Prober Totalt antall systemer utenfor USA Totalt antall prober utenfor USA Totalt antall stetoskoper Fordeling av salg pr segment 1. kvartal kvartal 06* 2006 USA Prosedyre salg Prober USA Systemer Stetoskop salg Utenfor USA System salg Probesalg resten av verden Annet Sum salg av Medi-Stim prod Salg av 3 part produkter Totalt salg * Sammenlikningstall for 2006 for første kvartal viser ikke overtatt virksomhet fra andre halvår Dette er vist i egen oppstilling. Kir-Op AS 2006 resultat pr kvartal av overtatt virksomhet 1. kvartal kvartal 06 Salg Margin Driftskostnader Driftsresultat Netto finans (4) 237 Resultat før skatt Regnskapet for Kir-Op AS er revidert for 2006 og etter NGAAP. Fordelingen pr kvartal er ikke revidert.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007.

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. FJERDE KVARTAL 2007 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. Beste resultat i selskapets historie med MNOK 28,4 i resultat etter skatt, en økning på 56,9 %. Økt antall selgere i USA med 4 selgere.

Detaljer

TREDJE KVARTAL 2007. Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje.

TREDJE KVARTAL 2007. Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje. TREDJE KVARTAL 2007 Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje. Vekst i salget i USA til MNOK 7,6. Bedret overlevelse ved bruk av Medi- Stims utstyr

Detaljer

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2.

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. 2. kvartal 2006 Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. Vekst i resultat pr aksje i første halvår med 166 % til NOK 0,48 pr. aksje. Deltakelse

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. Medi-Stim ASA Fernanda Nissensgt. 3 0421 Oslo. www.medistim.com

ÅRSRAPPORT 2007. Medi-Stim ASA Fernanda Nissensgt. 3 0421 Oslo. www.medistim.com ÅRSRAPPORT 2007 Fernanda Nissensgt. 3 0421 Oslo www.medistim.com Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 MEDI-STIM ASA KONSERN Foretaksnr. 936 656 013 3 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 innhold FOR MEDI-STIM ASA

Detaljer

Årsrapport 2011 Medistim ASA. Verified quality Better outcomes

Årsrapport 2011 Medistim ASA. Verified quality Better outcomes Årsrapport 2011 Medistim ASA Verified quality Better outcomes 2 Medistim ASA konsern 3 4 Innholdsfortegnelse For Medistim ASA Konsern: 1. Årsberetning 7 2. Eierstyring og selskapsledelse 16 3. Resultatregnskap

Detaljer

Kvartalsrapport 4. Kvartal. Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 4. Kvartal. Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2007 Kvartalsrapport 4. Kvartal Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 4. kvartal 2007 Hovedpunkter Selskapet ble

Detaljer

Årsrapport 2014. Master the flow Use intraoperative ultrasound imaging and flow measurement during surgery and protect the patient.

Årsrapport 2014. Master the flow Use intraoperative ultrasound imaging and flow measurement during surgery and protect the patient. Årsrapport 2014 Master the flow Use intraoperative ultrasound imaging and flow measurement during surgery and protect the patient. 2 MEDISTIM ASA KONSERN 3 4 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 6 MEDISTIM KONSERN

Detaljer

Delårsrapport. 4. kvartal 2007

Delårsrapport. 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2007 Driftsinntekter på 49.2 MNOK, en reduksjon på 33% i forhold til 4. kvartal 2006 Lavere salgsvolum i industrisegmentet

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

kvartal 4 2007 www.bwghomes.no

kvartal 4 2007 www.bwghomes.no kvartal 4 2007 www.bwghomes.no BWG Homes ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2007 Driftsinntekter opp 108,5 % (3,1 % proforma) Driftsresultat (EBITDA) opp 81,8 % (22,9 % proforma) Driftsresultat (EBIT) opp 60,5

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Viktige hendelser og status Alle tall i kroner (4. kvartal 2008 i parentes) Avtalen om sammenslåing med Best Media som ble behandlet på ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 27. mai 2010

Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 27. mai 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 27. mai 2010 Viktige hendelser og status Selskapet registrerer tegn på bedring i markedet. Interessen fra kunder, partnere og distributører er høyere for Dolphins produkter

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2008 Driftsinntekter i fjerde kvartal ble 68,9 MNOK, opp 40% sammenlignet med 4. kvartal 2007. Styrket dollarkurs

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

- et miljøteknologiselskap. 2. kvartal 2008. Halvårsregnskap. 2. halvår 2008

- et miljøteknologiselskap. 2. kvartal 2008. Halvårsregnskap. 2. halvår 2008 - et miljøteknologiselskap Halvårsregnskap 2. kvartal 2008 2. halvår 2008 Halvårsberetning 2008 1 ØKT SALG OG YTTERLIGERE REDUSERTE LØNNS- OG PERSONALKOSTNADER 2 VIKTIGE HENDELSER 3 FINANSIELLE TALL 4

Detaljer

MILJØ BRØNNBÅT SJØTRANSPORT GODSBIL OG TERMINALER BILER: ANSATTE: OMSETNING: FARTØY: ANSATTE: OMSETNING: 8 100 250 MILL.

MILJØ BRØNNBÅT SJØTRANSPORT GODSBIL OG TERMINALER BILER: ANSATTE: OMSETNING: FARTØY: ANSATTE: OMSETNING: 8 100 250 MILL. Q4 4. KVARTAL 2013 DETTE ER NTS KONSERNET VIRKSOMHETSOMRÅDER MILJØ BRØNNBÅT SJØTRANSPORT GODSBIL OG TERMINALER BILER: ANSATTE: OMSETNING: 6 14 12 MILL. FARTØY: ANSATTE: OMSETNING: 8 100 250 MILL. FARTØY:

Detaljer

Kvartalsrapport Q3 2012

Kvartalsrapport Q3 2012 Kvartalsrapport Q3 2012 FOR EARLIER DISEASE DETECTION Høydepunkter Styrkning av ledelse og styret, og endring av strategisk fokus mot produktutvikling og kommersialisering innen Alzheimers sykdom Høydepunkter:

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2007

Delårsrapport. 1. kvartal 2007 Delårsrapport 1. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2007 Driftsinntekter på 95,9 MNOK i 1. kvartal 2007 mot 48,4 MNOK samme periode i 2006 Driftsresultatet var 28,7 MNOK i 1. kvartal mot

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 4. kvartal 2011 RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2011 ABTs globale distributørnett etablert Salgsinnsatsen trappet opp FOU-samarbeid med Aquapharm initiert Finansiell plattform sikret

Detaljer

Delårsrapport Q4 2009 og foreløpig resultat 2009

Delårsrapport Q4 2009 og foreløpig resultat 2009 Delårsrapport 29 og foreløpig resultat 29 2 Kitron 29 Stabil utvikling mot et bedre marked Hovedpunkter Tall i parentes refererer til fjerde kvartal i 28 dersom ikke annet er angitt. Markedsekspansjon

Detaljer

Bloms beste kvartalstall gjennom tidene

Bloms beste kvartalstall gjennom tidene Rapport for 2.kvartal 2005 Bloms beste kvartalstall gjennom tidene 2. kvartal 2005 viser et EBITDA resultat på Nok 21,2 mill, tilsvarende 20 % av omsetningen på Nok 106,7 mill for kvartalet. Dette er en

Detaljer

Resultatrapport 4. kvartal 2012

Resultatrapport 4. kvartal 2012 Resultatrapport 4. kvartal 25. februar 2013 1 Hovedtrekk per 4. kvartal NTS ASA hadde per 31.12.12 en omsetning på NOK 190,5 mill (NOK 197,5 mill i samme periode i fjor). Driftsresultatet per 31.12.12

Detaljer

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.)

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Kistefos halvårsberetning 1. halvår 2013 Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Konsernets likviditet var god og besto av bankinnskudd

Detaljer

Segmentrapportering: Driftsinntekter 422 627 75 025 1 206 842 240 846 EBITDA* 42 155 9 056 148 082 18 064 EBITDA-margin 10 % 12 % 12 % 8 %

Segmentrapportering: Driftsinntekter 422 627 75 025 1 206 842 240 846 EBITDA* 42 155 9 056 148 082 18 064 EBITDA-margin 10 % 12 % 12 % 8 % 1 Høydepunkter i fjerde kvartal 2011 Det ble solgt 145 enheter i fjerde kvartal (122) av totalt 648 solgte i 2011 (388) Driftsinntektene ble NOK 422,6 millioner i kvartalet og driftsresultatet (EBITDA)

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2008

Delårsrapport 4. kvartal 2008 Delårsrapport 4. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 4. kvartal: Intensjonsavtale om strategisk samarbeid med Londonbørsen Vurderer sentral motpart (CCP) i aksjemarkedet Noe redusert markedsaktivitet Nedskrivning

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 4. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hovedpunkter i 3. kvartal: Handelsvolum i aksjer viser økning på 19% fra 3. kvartal 2013 Fortsatt stor interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner Seks nye selskaper

Detaljer