Nedre Romerike tingrett

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nedre Romerike tingrett"

Transkript

1 Nedre Romerike tingrett Årsrapport 2010

2 FRA SORENSKRIVEREN Øyern - Glomma renner igjennom Øyern. Innholdsfortegnelse Et hektisk år for tingretten 3 Idé og verdigrunnlag 4 Om Nedre Romerike tingrett 5 Domstolens oppgaver 5 Faste forsvarere 6 Organsiasjon 6 Økonomi 6 Kommuner og innbyggere 7 Ankedomstol 7 Saksavvikling - statistikk 8 Straffesaker 8 Meddomsrettssaker 8 Enedommersaker 8 Tvistesaker 8 Offentlige skifter 8 Konkurs 10 Tvang 10 Gjeldsordningssaker 10 Vigsler 10 Bruk av barnehuset 10 Bruk av tolk 11 Status og tilbakeblikk 12 Lovendringer i Barneloven 12 Straffeloven 13 Vitnestøtteordning 13 Ombygning 14 Vitnebokser 14 Service 14 Intervjuundersøkelse 14 Rettsbetjent 15 Pressesider 16 Studietur til Edinburgh 16 Utlån av ansatte 17 Interne seminarer 17 Fagdag for alle ansatte 17 Fagdag for dommere 17 Seminar for alle ansatte 17 Personalutvikling 18 Arbeidsmiljø 18 Miljø 18 Et hektisk år for tingretten Etter flere år med nedgang i antall saker, snudde trenden i De sivile sakene, det vil si tvister mellom to parter om alt fra hekken mellom to villaeiendommer, til feil og mangler ved et stort byggeoppdrag, har økt med 9 % sammenlignet med året før. Det var en ventet utvikling, fordi slike tvistesaker har økt mange andre steder i landet, og ikke minst fordi Romerike er et stort vekstområde, noe som gir seg utslag i økning i befolkning og firmaetableringer. Straffesakene har mot alle odds vist en nedgang både i 2008 og I løpet av 2010 snudde imidlertid utviklingen. Året viser en økning i antall straffesaker vi har mottatt fra politiet på 11 %. Også tallet på begjæring om varetektsfengsling viste en tilsvarende økning. Det kan spørres om økningen skyldes en tilsvarende økning i kriminaliteten på Nedre Romerike. Tallene kan nok ikke oppfattes på denne måten, i alle fall ikke når man ser utviklingen over bare to år. I følge politiet har økningen i straffesakene mer med at det har vært flere jurister til å behandle og avgjøre straffesakene hos politiet. Vi fikk en god del mer å gjøre i I tillegg var sykefraværet høyere enn normalt, uten at det skyldes forhold på arbeidsplassen. Resultatet er at det er avviklet noe færre saker i 2010 enn året før, og at saksbehandlingstiden har økt. Heldigvis ligger saksbehandlingstiden fortsatt under de nasjonale målene. I 2011 har vi satt av mer tid i retten til straffesaker på bekostning av sivile saker. Det er nødvendig for å unngå at det går for lang tid før det avsies dom. All erfaring tyder på at virkningene av straffen blir mer effektiv når straffen kommer nærmest mulig tiden for den straffbare handlingen. Både for offer og gjerningsmann er det dessuten best at sakene avvikles raskt. At det har vært en nedgang i samfunnsøkonomien viste tallet på konkurser, som var langt høyere i 2009 og 2010 enn i Antall åpnede konkurser var ganske lik i 2009 og I 2010 var det imidlertid en stor økning i tvangssalg av borettslagsleiligheter, noe som viser at det var problemer for 3 Forsidebilde: Nedre Romerike tingrett

3 OM NEDRE ROMERIKE TINGRETT behandlet flere saker, men samtidig ble det lange dager for de dommerne og saksbehandlerne som var til stede. I 2011 vil vi heller søke tettere beramming av saker på dagtid. Vi registrerte på den annen side at en del av de som ble innkalt på kveldstid, var positive fordi det passet bedre enn å komme på dagtid. Kanskje vil hensynet til brukerne medføre at vi etter hvert må ha åpent noen kvelder hver måned? Dette har vi ikke svar på ennå. Sorenskriver Bernt Bahr Idé og verdigrunnlag Domstolene skal være uavhengige. De skal sikre og fremme rettssikkerheten og verne om rettssamfunnet. Domstolene skal til enhver tid ha høy tillit i samfunnet. Arbeidet i domstolene skal være preget av kvalitet, integritet, respekt, service, åpenhet og effektivitet. Om Nedre Romerike tingrett Domstolens oppgaver Domstolene er samfunnets viktigste tvisteløsningsorgan. Domstolene arbeider med tvistesaker og straffesaker. Sakene kommer til domstolen ved at en part ønsker tvisten løst, og ved at politiet sender straffesaken til avgjørelse. Domstolene bestemmer således ikke selv hvilke saker de skal arbeide med. Straffesaker Straffesakene kan deles i to. Meddomsrettssaker er saker der en fagdommer og to meddommere avgjør om tiltalte er skyldig, og i tilfelle hvilken straff tiltalte skal få. Enedommersaker er saker hvor den skyldige har tilstått - da kan saken behandles ved at det bare er en fagdommer som avgjør saken. Enedommersaker kan også være saker hvor politiet ber om fengsling, eller at det skal foretas beslag eller ransaking. Ekspedisjonen for spørsmål om skifte- og konkurssaker og vigsler. mange å klare betaling av husleie. I 2010 var det også økning i antall gjeldsordninger behandlet ved tingretten. Mot slutten av året foretok vi et grep for å møte økningen i straffesaker, ved å ha kveldsåpen domstol. Dette var et eksperiment, som gjorde at vi I Nedre Romerike tingrett skal man oppleve at vi: Er vennlige og positive Viser tålmodighet Tar alle henvendelser seriøst Setter oss inn i den enkeltes informasjonsbehov Gir rask og presis informasjon eller finner en som kan gi det Veileder alle som har behov for det Innkaller til riktig tid og overholder alle frister Gir beskjed om forsinkelser og avlysninger Etterspør aktivt om alle parter har fortstått dommer og kjennelser Tvistesaker Alminnelig tvistesaker kan være uenighet om hvor en gårdsvei skal gå, feil og mangler ved fast eiendom eller oppsigelser i arbeidsforhold. Andre typer tvistesaker er familiesaker om barnefordeling etter at foreldrene har gått fra hverandre. I tillegg kommer rettens prøving av barnevernssaker og andre tvangsinngrep foretatt av det offentlige. Skjønn Som skjønn avgjøres erstatning ved avståelse av grunn, odelsløsning og naturfredning. Skifte Skifte omfatter behandling av dødsboer og felleseieboer under offentlig skifte. I tillegg behandles konkursboene. I alle boer oppnevnes en advokat, som bostyrer, som forestår det praktiske boarbeidet. Namsrett Namsrett omhandler bl.a. tvangssalg og gjeldsordningssaker. Notarial Notarial dreier seg om vigsler og notarialbekreftelser av dokumenter og underskrifter i hovedsak med tanke på internasjonal bruk. 4 5

4 OM NEDRE ROMERIKE TINGRETT Faste forsvarere Ved alle tingretter har Domstoladministrasjonen oppnevnt faste forsvarere. De oppnevnes i straffesaker der den tiltalte ikke har egen advokat. I Nedre Romerike tingrett er følgende advokater oppnevnt: Gunhild Lærum Dag Svensson Cato Johannessen Sigmund Øien og Jan Schjatvet gikk av som faste forsvarere på begynnelsen av Organsiasjon Nedre Romerike tingrett har 29 fast ansatte medarbeidere. Det er åtte fast ansatte dommere og fire tidsbegrensede dommerfullmektigstillinger. Vi har 16 saksbehandlerstillinger, som i samarbeid med dommerne forbereder og behandler sakene. I tillegg har tingretten en stilling som administrasjonssjef og to rettsbetjenter på deltid. Økonomi Av Nedre Romerike tingretts tildeling for 2010 medgikk kr til lønn inklusive arbeidsgiveravgift. Kr er betalt i husleie. De resterende kr er investert i energi, renhold, inventar, forbruksmateriell, reiseutgifter, kursvirksomhet og kontorutgifter. Kommuner og innbyggere Nedre Romerike tingrett er domstol for Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Fet, Aurskog - Høland, Sørum, Gjerdrum og Nittedal kommune, se kart på denne side. Per bor det innbyggere i disse kommunene. Befolkningsutviklingen i disse kommunene de siste 10 årene er vist i tabellen på nedenfor. Ankedomstol Ankedomstol for Nedre Romerike tingrett er Eidsivating lagmannsrett som har sitt sete i Hamar tinghus. Eidsivating har også lokale på Eidsvoll. Nedre Romerike tingretts domssogn. Kartet er produsert av DA ved Per Terje Mortensen Utstikt fra Ramstadslottet i Rælingen kommune. Ramstadslottet er Østmarkas tredje høyeste topp (nøyaktig 394,14 m). Her befinner du deg på Østmarkas tak. Utsynet er unikt. Mot øst ser du utover Øyeren, flate Romeriksbygder, helt til Sverige i klart vær. Mot syd har du hele den bølgende Østmarka. Mot nord og vest ser du Nordmarka og de karakteristiske konturene av både Tryvannshøgda, Oppkuven, Kikuttoppen og Kjerkeberget. Kommuner Økning % økning Aurskog ,8 Høland Fet ,4 Gjerdrum ,8 Lørenskog ,9 Nittedal ,3 Rælingen ,6 Skedsmo ,3 Sørum ,7 Totalt ,3 Befolkningsutvikling siste 10 år i de åtte kommuner som hører til Nedre Romerike tingretts sogn Tall fra Statistisk sentralbyrå 6 7

5 Behandlede saker SAKSAVVIKLING - STATISTIKK Saksavvikling - statistikk Det har i 2010 vært en økning i antall innkomne straffesaker, sivile saker og fengslingssaker i forhold til i Stortinget har definert følgende mål for gjennomsnittlig saksbehandlingstid: Tvistesaker: 6 måneder Enedommersaker: 1 måned Straffesaker: 3 måneder omtrent det samme for 2009 og I 2010 har det vært en økning i antall fengslinger med 11%, mens det har vært en reduksjon i tilståelsessaker i forhold til i Saksbehandlingstiden er meget god, og langt bedre enn det nasjonale måltallet. Antall saker Straffesaker Strafferettspleien representerer en betydelig del av domstolens arbeidsmengde. Straffesaker er enten meddomsrettssaker eller enedommersaker. Tvistesaker Tallet på nye sivile tvistesaker innkommet til tingretten var i i 2010 er det 382, dvs. en økning på 9%. Saksbehandlingstiden er 120 dager som er godt innenfor målene til Stortinget. Enedommersaker Meddomssrettsaker Tvistesaker Figuren viser en oversikt over behandlede enedommer-, meddomsretts- og tvistesaker i perioden Meddomsrettssaker I meddomsrett behandles saker som ikke er tilstått. Retten settes med en fagdommer og to meddommere. I motsetning til 2008 og 2009, hvor det var nedgang i antall innkomne meddomsrettssaker, har dette tallet økt med 11% fra 2009 til På grunn av en del sykdom og permisjoner blant de ansatte, sammen med økning i antall innkomne saker, så øker nå beholdningen, og saksbehandlingstiden er nå såvidt under Stortingets mål. Enedommersaker I enedommersaker behandles fengslinger og saker hvor den skyldige har tilstått. Av disse tvistesakene er det 27 nye arbeidsrettssaker i Tilsvarende tall for 2009 var 42. Det betyr at det har vært en reduksjon på 36%, og årsaken kan være et uttrykk for litt bedre tider på enkelte steder i næringslivet. Antall familiesaker utgjør 23% av totalt antall tvistesaker. Dette er omtrent det samme forholdstallet som i Offentlige skifter Antallet offentlige skifter i 2010 er redusert med 29% fra 2009, dvs fra 143 til 102. Det var en veldig økning i 2009 i denne typen saker grunnet en endring i arveavgiftsreglene ved årsskiftet 2008/2009. Dager Gjennomsnittlig saksbehandlingstid Enedommersaker Meddomssrettsaker Tvistesaker Antall innkomne enedommersaker er Figuren viser en oversikt over gjennomsnittlig saksbehandlingstid for enedommer-, meddomsretts- og tvistesaker i perioden

6 SAKSAVVIKLING - STATISTIKK Konkurs Antall begjæringer om konkurs er steget med 8% fra 2009 til I 2010 er det åpnet konkurs i omtrent samme antall saker som i En del av de som skylder penger betaler når konkursbegjæring sendes til retten, slik at en del av begjæringene trekkes tilbake før saken er behandlet i retten. Skedsmo kirke er en middelalderkirke og du finner den på Skedsmokorset. Skedsmo kirke er datert tilbake til ca. 1180, da den sto ferdig som en langskipskirke i romansk byggestil. Kirken var fra begynnelsen av vigslet til St. Olav. Tvang Tallene for begjæring om tvangssalg av fast eiendom eller borettslagsleiligeter har økt med 15% fra 415 i 2009 til 476 i I 2010 var det 294 begjæringer om tvangssalg av borettsalgsleiligheter, men bare 23 leiligheter ble solgt i løpet av året. Det er 6 flere enn året før. Årsaken til at det blir begjært tvangssalg av borettslagsleiligheter skyldes ofte at fellesutgifter ikke er betalt. I 2010 innkom det 182 begjæringer om salg av fast eiendom, og 24 slike salg ble stadfestet av retten, mot 23 i Gjeldsordningssaker Det er en økning i tvungne gjeldsordningssaker fra 2009 til 2010 på 50%. De fleste oppnår en frivillig gjeldsordning, de fremkommer ikke i tallene, fordi frivillige gjeldsordninger behandles av lensmannen/namsfogden. Vigsler Det var i vigsler i tingretten. I 2009 var det 234 vigsler. Bruk av barnehuset Barnehuset på Hamar ble etablert i desember Det dekker fylkene Hedmark, Oppland og deler av Akershus. Barnehuset har en intensjon om å være et kompetansehus for barn og ungdom som møter rettsapparatet. Nedre Romerike sokner til dette barnehuset. Antall saker Barneavhør skal i utgangspunktet gjennomføres på Barnehuset med mindre det er andre gode grunner til det. I 2010 ble det ved Nedre Romerike tingrett gjennomført 52 barneavhør av barn og ungdom tom. 16 år. Av disse ble 19 gjennomført ved Barnehuset på Hamar. Bruk av tolk Det er interessant å se på utviklingen i bruk av tolk i tvistesaker, meddomsrettssaker (MED) og enedommersaker (ENE). En nærmere beskrivelse av hva slags saker dette er, gis på side 5. I figuren under viser søylene hvor mange saker vi totalt har avgjort for de siste syv årene for de tre sakstypene. Linjene i figuren viser forholdet mellom hvor mange saker hvor en tolk har vært involvert i forhold til totalt antall saker for de tre saksområdene. Det er ikke et stort behov for tolker i tvistesaker, men tendensen er svakt økende. For meddomsrettssaker er behovet for tolker litt større, og tendensen øker. I 10% av disse sakene var det behov for tolk i Når det gjelder enedommersakene er behovet en del større enn for de to andre sakstypene. Det er i stor grad i fengslinger det er behov for tolk. Det kan se ut til at behovet for tolk er på vei ned. Årsaken til at behovet var større i 2007 og 2008 var at det i denne perioden satt fengslet mange i forbindelse med noen store narkotikasaker. Det var behov for tolk i et stort flertall av disse fengslingene og fengslingsforlengelsene Tvistesak Straffesak MED Straffesak ENE Tvistesak % MED % ENE % Søylene i figuren viser antall avgjorte tvistesaker, straffesaker med meddommere (MED) og straffesaker ENE som enten er fengslinger eller tilståtte straffesaker fordelt på år. Linjene viser forholdet i prosent mellom antall saker med tolk og totalt antall saker for de tre sakstypene % 10 11

7 STATUS OG TILBAKEBLIKK Status og tilbakeblikk Lovendringer i 2010 Barneloven Fra 1. juli 2010 ble barneloven endret slik at domstolene får adgang til å idømme delt bosted dersom særlige grunner foreligger. Det er i forarbeidene til lovendringen forutsatt at dette skal være en snever unntaksregel. Foreldre har også tidligere kunnet avtale delt bosted, men domstolene har ikke kunnet idømme dette. Endringen fremgår av barneloven 36. Med virkning fra 1. juli 2010 innføres videre en varslingsplikt for foreldre ved flytting. Den av foreldrene som skal flytte skal varsle den andre forelderen senest seks uker før flyttingen. Varslingsplikten gjelder både bostedsforelderen og samværsforelderen. Det forutsettes at det foreligger en muntlig eller skriftlig avtale eller annen avgjørelse om samvær. Varslingsplikten gjelder uavhengig av om den andre forelderen har del i foreldreansvaret eller ikke. Den gjelder også uavhengig av flytteavstand og hvilken innvirkning flyttingen får for samværet. Endringen fremgår av barneloven 42 første ledd. Endelig er det med virkning fra 1. juli 2010 foretatt en endring i barneloven 43 andre ledd fjerde punktum som innebærer at definisjonen av vanlig samværsrett er utvidet. Dersom det avtales eller fastsettes vanleg samværsrett gir dette rett til å være sammen med barnet en ettermiddag i uken med overnatting, annenhver helg, til sammen tre uker i sommerferien, og annenhver høst, jule-, vinterog påskeferie. Endringen innebærer en utvidelse ved at ettermiddagssamværet forlenges med overnatting og at sommerferiesamværet utvides fra 2 til 3 uker. Tidligere var dessuten øvrig feriesamvær begrenset til jul eller påske. Den nye definisjonen vil gjelde der avtale inngås eller dom avsies om vanleg samværsrett etter 1. juli Straffeloven Med virkning fra 25. juni 2010 er det foretatt endringer i straffeloven som innebærer en skjerping av straffen for drap, annen grov vold og seksuallovbrudd. Strafferammen for enkelte lovbrudd er økt. For enkelte lovbrudd der det foreligger minimumsstraff er denne dessuten økt. I forarbeidene er det foretatt en gjennomgang av rettspraksis ved utmåling av straff og gitt føringer for hva normalstraffenivået for ulike lovbrudd etter skjerpingen bør ligge på. Fra 10. desember 2010 skal alle beslutninger om å nekte fremmet anke til lagmannsretten når retten finner det klart at anken ikke kan føre frem, være begrunnet. Dette gjelder både i straffesaker og i sivile saker, jf straffeprosessloven 321 femte ledd (straffesaker) og tvisteloven femte ledd (sivile saker). Vitnestøtteordning I februar ble avtalen med Skedsmo Røde Kors om en vitnestøtteordning, videreført for en periode på fem år. Vitnestøtten skal sørge for praktisk informasjon om det som skjer i retten, og yte medmenneskelig støtte og veiledning til vitnene, både før og umiddelbart etter rettsmøtet. Vitnestøtten skal gi praktisk informasjon om rettsmøtet. Det innebærer at vitnestøtten har kunnskap om rettsprosessen og rettssystemet, har evne til å komme i kontakt med folk, samt gi saklig informasjon og fungere støttende. Vitnestøtten skal kommunisere uten å involvere seg i saken. Vitnestøtten skal ikke gi råd om hva vitnet skal si eller ikke si, og oppdraget avsluttes når vitnet forlater tinghuset. I Norge baseres vitnestøtteordningen i tillegg på frivillighet. Det betyr at vitnestøttene er nøytrale; det er ingen bindinger til partene. De er heller ikke ansatt i domstolene, og for vitnene har det nok betydning at de får bistand av personer som har meldt seg frivillig til dette vervet, og uten tanke på godtgjørelse. Det er 12 aktive vitnestøtter i Nedre Romerike tingrett. Disse var i 2009 (fra oppstarten 14. april og ut året) i kontakt med ca 150 vitner. I 2010 var vitnestøttene i kontakt med 352 vitner. Det er i løpet av året gjennomført to samlinger for vitnestøttene. En i juni i samarbeid med Øvre Romerike tingrett, og en i desember. Representanter fra Nedre Romerike tingrett og vitnestøtter deltok 18. november på et nasjonalt vitneseminar i regi av Domstoladministrasjonen og Norges Røde Kors

8 STATUS OG TILBAKEBLIKK Ombygning Nedre Romerike tingrett overtok i 2009 Barnevernsvaktas lokaler i Tinghuset. I den forbindelse ble det satt i gang en ombygging av lokalene samtidig som ventilasjonen ble utbedret. Disse ombyggingene førte til at Tinghuset fra februar 2010 har åtte rettssaler, flere møterom som bla. brukes til rettsmekling og noen flere kontorer. Sommeren 2010 viste at det ikke var tilstrekkelig med kjøling i rettssalene. Dette er forbedret i løpet av vinteren 2010/2011, slik at vi nå håper at det skal være tilstrekkelig med kjøling i rettssalene. Vitnebokser Flere av vitneboksene i rettssalene er nå erstattet med nye, slik at det nå er mulig å velge om man vil stå eller sitte når man forklarer seg. Service Intervjuundersøkelse Tingrettens brukerundersøkelse gjennomført våren 2010 er en oppfølging etter tilsvarende brukerundersøkelse i Hovedinntrykket fra sistnevnte var positivt hva gjaldt domstolen og servicenivået. Enkelte forslag til forbedringer har vært fulgt opp. Siden forrige undersøkelse har tingretten blant annet fått større og ombygde arealer, forbedret infoskjermer, laget nye informasjonsbrosjyrer for vitner og lagt ut mer informasjon på hjemme- siden. En ordning med vitnestøtte er også innført. Mens undersøkelsen fra 2008 besto i avkryssing på et skjema, er undersøkelsen denne gang basert på intervjuer av brukerne, hvilket skulle gi mulighet for oppfølgende spørsmål og mer utdypende svar. Det er også denne gang tatt utgangspunkt i et spørreskjema benyttet av Hovrätten for Västra Sverige, med en del tilpasninger og endringer. Fokus for spørsmålene har vært service, herunder informasjon og opptreden av domstolens ansatte både før man møter i retten, i ventearealene, under forhandlingene og etterpå. Rettssal 301 i Nedre Romerike tingrett. Undersøkelsen har konsentrert seg om de ikke profesjonelle brukerne, det vil si parter, tiltalte/siktede, fornærmede og vitner. De profesjonelle brukerne, advokater, aktorer, sakkyndige og meddommere, følges opp på annen måte. Intervjuundersøkelsen ble foretatt våren Intervjuene ble forestått at to saksbehandlere. Det er mottatt i alt 60 svar. Hovedinntrykket er positivt. Det er allikevel ting vi bør jobbe videre med. En tiltaksplan for hva som skal forbedres er satt opp, og dette er noe vi ønsker å jobbe videre med. Rettsbetjent Et av tiltakene som er foreslått i rapporten etter intervjuundersøkelsen er En av tingrettens to rettsbetjenter. muligheten av å engasjere en rettsbetjent. Tanken er å øke servicen for alle våre brukere, slik at de har en person i publikumsarealene å ta kontakt med. Rettsbetjenten skal være med på å skape trygghet for brukerne. Videre er tanken at rettsbetjenten skal gjøre klar salene om morgen, og holde de i orden utover dagen. Rettsbetjenten skal få brukerne på plass i salene til riktig tid. Dette gjelder også skoleklasser når de er på besøk. I tillegg skal rettsbetjenten gjøre enkle vaktmesteropgaver. En person ble engasjert høsten 2010, som et prøveprosjekt ut året. Tilbakemeldingene på dette tiltaket har vært svært gode. Brukere og ansatte fullroser rettsbetjenten som ble engasjert. Vi 14 15

9 STATUS OG TILBAKEBLIKK har derfor bestemt oss for å videreføre dette, og har engasjert ytterligere en rettsbetjent. De to rettsbetjentene deler på jobben, som tilsammen utgjør ca en 60% stilling. Pressesider I 2010 ble det mulig for pressen å få tilgang til tiltaler og avgjørelser elektronisk via våre nettsider. Dette gjelder tiltaler og avgjørelser som ikke er unntatt offentlighet. Journalister som ønsker tilgang må søke Domstoladministrasjonen om tilgang. Studietur til Edinburgh 20. oktober reiste 25 av tingrettens ansatte på studietur til Edinburgh. Vi bodde på Mercure Edinburgh Point Hotell, som ligger i nærheten av Edinburgh Castle. I forkant av turen hadde vi vært i kontakt med det norske generalkonsulatet, som var veldig behjelpelige og la opp et fagprogram for oss. Vi besøkte Crown Office and Procurator Fiscal Service som er påtalemyndigheten i Skottland. Deretter gikk turen til Lothian and Borders Police Headquarters et politikammer i Edinburgh. Derfra ble vi kjørt videre for å besøke det norske generalkonsulatet. Her fikk vi også en orientering fra lederen av Justice of the Peace som kan sammenlignes med det norske forliksrådet. Det ble arrangert besøk for oss på Parliament House øverste domstol i sivile saker. Derfra gikk vi videre til Edinburgh Sheriff Court. Sheriff Court er den viktigste underordnede domstolen i Skottland. Tre dommerfullmektiger på Edinburgh Castle. Helgen var fri for alle til å bese seg i Edinburgh. De fleste tok turen til Edinburgh Castle hvor det var mulighet for en guidet tur på borgen. Det var et interessant faglig program. Videre har det vært tid til å gjøre seg kjent i byen, sosialt samvær og mye hygge. Det var en vellykket tur! Utlån av ansatte Marianne Sannerhaugen har i perioden til permisjon fra sin stilling som saksbehandler i Nedre Romerike tingrett. Hun har i denne perioden et engasjement i Domstoladministrajonen hvor hennes arbeidsoppgaver er brukerstøtte i Lovisa - domstolenes elektroniske saksbehandlingssystem. Sorenskriver Bernt Bahr har vært engasjert av Domstoladministrasjonen/ Enhet for Service, som nasjonal vitnestøttekoordinator, ved siden av arbei- det som sorenskriver. Interne seminarer Fagdag for alle ansatte I mai ble det arrangert fagdag for alle ansatte. Et av temaene var vitner i retten, og hvordan det er å være vitne i vår tingrett. Et annet tema var utilregnelighet, rettspsykiatri erklæringer og diagnoser. På seminaret bidro i tillegg til de ansatte representanter fra Romerike politidistrikt, advokat Hilde Mo, vitnestøtter og rettspsykiater Michael Setsaas. Fagdag for dommere I samarbeid med Asker og Bærum tingrett ble det arrangert fagdag for dommere. Tema var: Dommeratferd Rettsliggjøring av konflikter/interessemotsetninger i samfunnet Rettsmegling Seminar for alle ansatte I desember arrangert vi et seminar for alle ansatte i tingretten. Representanter fra Konfliktrådet ga oss en orientering om Konfliktrådets arbeid, om vilkår for overføring til konfliktråd ved betinget dom, om politiets arbeid, og om arbeidet til en arbeidsgruppe om økt bruk av konfliktråd. Eksterne deltakere var i denne sammenheng en megler, leder av Konflikrådet i Oslo og Akershus og en representant fra Justisog politidepartementet. Videre diskuterte vi rutiner for valg av rettstolk, om bestilling av tolk og om bruk av tolk i retten

10 Personalutvikling Nedre Romerike tingrett er hele tiden opptatt av videreutvikling av alle ansatte. Dommere, dommerfullmektiger, saksbehandlere og administrasjonssjef har deltatt på en rekke kurs og erfaringssamlinger i løpet av året. Dommerne har deltatt på det årlige regionale seminaret for dommere i Eidsivating lagdømme. Det har vært arrangert studietur til Ila fengsel og forvaringsanstalt. Domerfullmektigene har fått en orientering av den lokale Kriminalomsorgen. En av våre saksbehandlere deltar på Justina tvang. Noen av de ansatte har vært på besøk i Follo tingrett for å dele erfaringer i forhold til hvordan beramminger gjøres. Sorenskriver og administrasjonssjef deltar på et lederutviklingsprogram sammen med sorenskriver og administrasjonssjef fra våre nettverksdomstoler Aust-Agder-, Nordhordland- og Follo tingrett. Med hjelp fra Nedre Romerike brannog redningsvesen ble det i juni arrangert et kurs i grunnleggende brannvern for ansatte. Vi fikk blant annet mulighet til å prøve og slokke branner. Det ble i januar arrangert førstehjelpskurs for alle ansatte. Miljø Tingretten er opptatt av miljø. Vi sorterer papp, papir, elektronisk avfall fra annen søppel. Tinghuset får levert fjernvarme for å varme opp, alternativt kjøle ned bygget. Etter ombyggingen er det mer energibesparende belysning, styrt tilluft og bedre solavskjerming i Tinghuset. Arbeidsmiljø Høsten 2009 startet vi i samarbeid med bedriftshelsetjenesten arbeidet med en fornyet risikovurdering. En handlingsplan ble i 2010 utarbeidet på bakgrunn av risikovurderingen. Lillestrøm, Nitelva, Nebbursvollen friluftsbad og utsikt mot Kjeller og Riis. Domstoladministrasjonen utarbeidet i 2009 en HMS-håndbok som skal gjelde for alle domstoler. Nedre Romerike utarbeidet i 2010 vårt vedlegg til denne HMS-håndboken som sier noe om hva som gjelder lokalt i vår domstol. 18

11 Nedre Romerike tingrett Jonas Lies gate Lillestrøm Postadresse Nedre Romerike tingrett Postuttak 2000 Lillestrøm Tlf.: Fax: E-post:

Nedre Romerike tingrett

Nedre Romerike tingrett Nedre Romerike tingrett Årsrapport 2013 Kommuner og innbyggere Nedre Romerike tingrett er domstol for Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Fet, Aurskog - Høland, Sørum, Gjerdrum og Nittedal kommune, se kart på

Detaljer

Nedre Romerike tingrett

Nedre Romerike tingrett Nedre Romerike tingrett Årsrapport 2014 Kommuner og innbyggere Nedre Romerike tingrett er domstol for Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Fet, Aurskog - Høland, Sørum, Gjerdrum og Nittedal kommune, se kart på

Detaljer

Nedre Romerike tingrett

Nedre Romerike tingrett Nedre Romerike tingrett Årsrapport 2012 Kommuner og innbyggere Nedre Romerike tingrett er domstol for Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Fet, Aurskog - Høland, Sørum, Gjerdrum og Nittedal kommune, se kart på

Detaljer

Nedre Romerike tingrett

Nedre Romerike tingrett Nedre Romerike tingrett Årsrapport 2011 Kommuner og innbyggere Nedre Romerike tingrett er domstol for Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Fet, Aurskog - Høland, Sørum, Gjerdrum og Nittedal kommune, se kart på

Detaljer

Nedre Romerike tingrett. Årsrapport 2009

Nedre Romerike tingrett. Årsrapport 2009 Nedre Romerike tingrett Årsrapport 2009 Innhold Goliat - Norges høyeste tre - på Setskog i Aurskog-Høland kommune. På sitt høyeste regner man at det har vært opp mot 47 m, men det er fortsatt 40 m. På

Detaljer

INNHOLD. Innledning ved Sorenskriver side 3. Kommuner og innbyggere side 4. Organisasjon og økonomi side 5. Saksavvikling og statistikk side 6

INNHOLD. Innledning ved Sorenskriver side 3. Kommuner og innbyggere side 4. Organisasjon og økonomi side 5. Saksavvikling og statistikk side 6 ÅRSMELDING 2012 INNHOLD Innledning ved Sorenskriver side 3 Kommuner og innbyggere side 4 Organisasjon og økonomi side 5 Saksavvikling og statistikk side 6 Vitnestøtte side 11 2 SORENSKRIVEREN HAR ORDET

Detaljer

Årsrapport Follo tingrett

Årsrapport Follo tingrett Årsrapport Follo tingrett 2015 Foto: Østlandets Blad Utgitt av Follo tingrett februar 2016 1 Domstolenes oppgaver Domstolene er samfunnets viktigste tvisteløsningsorgan. Domstolene arbeider med tvistesaker

Detaljer

Årsrapport Follo tingrett

Årsrapport Follo tingrett Årsrapport Follo tingrett 2016 Foto: Rønnaug Hoff Utgitt av Follo tingrett februar 2017 1 Domstolenes oppgaver Domstolene er samfunnets viktigste tvisteløsningsorgan. Domstolene arbeider med tvistesaker

Detaljer

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2011. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2011.

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2011. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2011. Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2011 En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2011. 1. Generelt om domstolen Kristiansand tingrett er Norges 6. største tingrett. Embetsdistriktet

Detaljer

Møte med meddommerne i Nedre Romerike tingrett. Skedsmo Rådhus Januar 2013

Møte med meddommerne i Nedre Romerike tingrett. Skedsmo Rådhus Januar 2013 Møte med meddommerne i Nedre Romerike tingrett Skedsmo Rådhus Januar 2013 Temaer som behandles Om rettssystemet og Nedre Romerike tingrett Meddommernes rolle/oppgaver Valg til meddommerutvalget Dommeres

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Frank Egil Holm Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/131-5 Saksavviklingsstatistikk for første halvår 2015 Vedlegg: Vedlegg A - Halvårsstatistikk 2011-2015_alminnelige

Detaljer

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2008. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2008.

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2008. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2008. Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2008 En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2008. 1. Generelt om domstolen Kristiansand tingrett er Norges 4. største tingrett. Embetsdistriktet

Detaljer

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2010.

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2010. Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2010 En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2010. 1. Generelt om domstolen Kristiansand tingrett er Norges 5. største tingrett. Embetsdistriktet

Detaljer

Møte med meddommere i Nedre Romerike tingrett

Møte med meddommere i Nedre Romerike tingrett NEDRE ROMERIKE TINGRETT Møte med meddommere i Nedre Romerike tingrett 7. november/10. november Skedsmo Rådhus Sorenskriver Bernt Bahr, førstekonsulent Anne Venke Petterson, førstekonsulent Grete Molstad,

Detaljer

Maktfordelingen i Norge

Maktfordelingen i Norge Maktfordelingen i Norge De tre statsmakter Stortinget Lovgivende makt Regjeringen Utøvende makt Domstolene Dømmende makt Domstolene og rettspleien i Norge Høyesterett 6 lagmannsretter 68 tingretter Inkludert

Detaljer

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2013. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2013.

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2013. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2013. Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2013 En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2013. 1. Generelt om domstolen Kristiansand tingrett er en av Norges største tingretter. Embetsdistriktet

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Frank Egil Holm Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/131-9 Saksavviklingsstatistikk for første halvår 2016 Saksframlegg for DAs styre Vedlegg: Vedlegg a)

Detaljer

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett?

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Nedre Romerike tingrett jobber for tiden med et kvalitetsprosjekt kalt Intern og ekstern dialog. Som en del av

Detaljer

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2009.

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2009. Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2009 En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2009. 1. Generelt om domstolen Kristiansand tingrett er Norges 5. største tingrett. Embetsdistriktet

Detaljer

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus Vitne i straffesaker Trondheim tinghus Vitne i retten Et vitne hva er det? Et vitne er en som har kunnskap om noe, eller har opplevd noe, som kan gi viktig informasjon i en retts prosess. Også den som

Detaljer

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2015.

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2015. Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2015 En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2015. 1. Generelt om domstolen Kristiansand tingrett er en av Norges største tingretter. Embetsdistriktet

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Baard Marstrand Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/131-13 Saksavviklingsstatistikk første halvår 2017 Orienteringssak Vedlegg: Vedlegg a - Halvårsstatistikk

Detaljer

Straffesaker. I Tilståelsesdom. I Meddomsrettssaker. I En dommer dømmer i. r Fagdommeren far med seg to lekdommere. I Spesielle vilkår, den tiltalte

Straffesaker. I Tilståelsesdom. I Meddomsrettssaker. I En dommer dømmer i. r Fagdommeren far med seg to lekdommere. I Spesielle vilkår, den tiltalte Straffesaker I Tilståelsesdom I n dommer dømmer i saken I Spesielle vilkår, den tiltalte må tilstå og godta dom på dette stadiet I Meddomsrettssaker r Fagdommeren far med seg to lekdommere I Tiltalte møter

Detaljer

Årsrapport for alminnelige domstoler og Finnmarkskommisjonen. Årsrapport til Domstoladministrasjonen for Jæren tingrett

Årsrapport for alminnelige domstoler og Finnmarkskommisjonen. Årsrapport til Domstoladministrasjonen for Jæren tingrett Årsrapport for alminnelige domstoler og Finnmarkskommisjonen 2013 Årsrapport til Domstoladministrasjonen for Jæren tingrett 1 DEL I : KOMMENTARER TIL RESULTATOPPNÅELSE OG ADMINISTRATIV UTVIKLING I 2013

Detaljer

Årsrapport for alminnelige domstoler og Finnmarkskommisjonen. Årsrapport til Domstoladministrasjonen for Jæren tingrett

Årsrapport for alminnelige domstoler og Finnmarkskommisjonen. Årsrapport til Domstoladministrasjonen for Jæren tingrett Årsrapport for alminnelige domstoler og Finnmarkskommisjonen 2010 Årsrapport til Domstoladministrasjonen for Jæren tingrett 1 Domstolens saksavvikling og forklaringer til forretningsstatistikken Jæren

Detaljer

2. Resultater Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er beregnet ut fra saker som er avsluttet i perioden.

2. Resultater Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er beregnet ut fra saker som er avsluttet i perioden. Doculive nr. NOTAT Til Styret Fra Direktøren Saksbehandler Seniorrådgiver Inger-Anne F. Sætermo og seniorkonsulent Baard Marstrand Dato 23. august Saksnr. DA STY09 styremøte09 sak 42 Sakstype Orienteringssak

Detaljer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Skal ligge på intranett/internett Nedre Romerike tingrett 3. mars 2014 Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Orientering

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Frank Egil Holm Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/131-7 Saksavviklingsstatistikk for 2015 Orienteringssak for DAs styre Vedlegg: Vedlegg A_Forretningsstatistikk

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER Høringsnotat Sivilavdelingen Mars 2011 S.nr. 201012053 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER Innhold 1 Hovedinnhold i høringsnotatet... 2 2 Bakgrunn... 2 3 Fjernmøter i straffesaker...

Detaljer

Halvårsstatistikk 2008 for domstolene i første og andreinstans. September 2008

Halvårsstatistikk 2008 for domstolene i første og andreinstans. September 2008 Halvårsstatistikk for domstolene i første og andreinstans September Domstoladministrasjonen, 7485 Trondheim. Besøksadresse: Dronningensgt. 2. Tlf. 73 56 70 00. Faks 73 56 70 01. Tlf. brukerstøtte 815 33140.

Detaljer

Ytring. Konfliktråd som vilkår for betinget dom en glemt mulighet? Bakgrunn. Seniorrådgiver Morten Holmboe

Ytring. Konfliktråd som vilkår for betinget dom en glemt mulighet? Bakgrunn. Seniorrådgiver Morten Holmboe Ytring Seniorrådgiver Morten Holmboe Konfliktråd som vilkår for betinget dom en glemt mulighet? Påtalemyndigheten avgjør i en del tilfeller straffesaker ved å overføre dem til konfliktråd. I saker som

Detaljer

Årsrapport til Domstoladministrasjonen

Årsrapport til Domstoladministrasjonen Årsrapport for domstolene i første og andre instans 2008 Årsrapport til Domstoladministrasjonen Nedre Romerike tingrett DEL I KOMMENTARER TIL RESULTATOPPNÅELSE OG ADMINISTRATIV UTVIKLING I 2008 1.1 Domstolens

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 5. februar 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-00274-A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. februar 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Normann og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. februar 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Normann og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 16. februar 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Normann og Bergsjø i HR-2016-00352-U, (sak nr. 2016/232), sivil sak, anke over kjennelse: A

Detaljer

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2014. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2014.

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2014. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2014. Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2014 En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2014. 1. Generelt om domstolen Kristiansand tingrett er en av Norges største tingretter. Embetsdistriktet

Detaljer

Follo tingrett. Kopi av embetsmannsuniformen til Christian Magnus Falsen, sorenskriver i Follo , kjent som grunnlovens far

Follo tingrett. Kopi av embetsmannsuniformen til Christian Magnus Falsen, sorenskriver i Follo , kjent som grunnlovens far Follo tingrett Kopi av embetsmannsuniformen til Christian Magnus Falsen, sorenskriver i Follo 1808-1814, kjent som grunnlovens far Årsrapport 2014 Idé og verdigrunnlag Domstolene skal være uavhengige.

Detaljer

Halvårsrapport første halvår 2015 for Jæren tingrett

Halvårsrapport første halvår 2015 for Jæren tingrett Halvårsrapport første halvår 2015 for Jæren tingrett 1. Innledning Formålet med å utarbeide halvårsrapport for embetet er først og fremst å undersøke og oppsummere ulike utviklingstrekk i sakstilgang,

Detaljer

INTERNASJONAL VITNESTUDIE

INTERNASJONAL VITNESTUDIE DAs rapportserie 3/2010 INTERNASJONAL VITNESTUDIE Oppsummeringsnotat fra besøk i svensk, dansk, nederlandsk og to engelske domstoler høsten 2009 Rapport fra vitnestøttekoordinator Bernt Bahr Sorenskriver

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1685), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1685), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. februar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00301-A, (sak nr. 2012/1685), straffesak, anke over dom, A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i Sak nr: 17-113 (arkivnr: 17/1375) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

Å R S M E L D I N G HÅLOGALAND LAGMANNSRETT

Å R S M E L D I N G HÅLOGALAND LAGMANNSRETT HÅLOGALAND LAGMANNSRETT Å R S M E L D I N G 2 1 4 Tinghuset i Tromsø Hålogaland lagmannsrett er Nord-Norges ankedomstol og en av seks lagmannsretter i Norge. Lagdømmet omfatter fylkene Nordland, Troms

Detaljer

Kortversjon av årsrapport for Jæren tingrett

Kortversjon av årsrapport for Jæren tingrett 2011 Kortversjon av årsrapport for Jæren tingrett 1 KORTVERSJON AV ÅRSRAPPORTEN FOR 2011 Domstolens saksavvikling med forklaringer til forretningsstatistikken 0. Kodeforklaring TVI = Sivile tvistesaker

Detaljer

Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING

Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 OPPRETTELSEN 3 GEOGRAFI - BEFOLKNING JURISDIKSJON 4 ANSATTE I 2009 6 SAKSTYPER - STATISTIKK BEHANDLINGSTID 9 UTFALLET VED ANKE

Detaljer

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2016.

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2016. Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2016 En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2016. Kristiansand tingrett har også i 2016 prioritert rask og effektiv saksavvikling samt høyt

Detaljer

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no ÅRSSTATISTIKK 2014 Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSSTATISTIKK 2014 FOR DOMSTOLENE I FØRSTEINSTANS 3 Sivile saker 2010-2014 4 Tvistesaker

Detaljer

OVERSIKT OVER OG REGLER FOR VALG AV MEDDOMMERE M.M. PERIODEN 1. JANUAR 2013 TIL 31. DESEMBER 2016

OVERSIKT OVER OG REGLER FOR VALG AV MEDDOMMERE M.M. PERIODEN 1. JANUAR 2013 TIL 31. DESEMBER 2016 VEDLEGG 3 OVERSIKT OVER OG REGLER FOR VALG AV MEDDOMMERE M.M. PERIODEN 1. JANUAR 2013 TIL 31. DESEMBER 2016 FELLES VEDLEGG til saker om valg av meddommere perioden 2013 2016: Valg til Lagmannsrett, jnr.

Detaljer

Årsrapport for Jæren tingrett (forkortet versjon)

Årsrapport for Jæren tingrett (forkortet versjon) 2008 Årsrapport for Jæren tingrett (forkortet versjon) Fra Aula Magna i Justispalasset, Roma. Freske av C. Maccari e. P. Pscucci: Tribonia consegna le Pandette a Giustiniano. Foto: Trude Hell Larsen (2008)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/2126), straffesak, anke over dom, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/2126), straffesak, anke over dom, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. mai 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00974-A, (sak nr. 2011/2126), straffesak, anke over dom, A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000 INNLEDNING Presentere oss og arbeidsfordelingen oss imellom. Rapporteringstallene fra dere brukes som grunnlag for Fylkesmannens oppfølging av kommuner og bydeler. Rapporteringstallene videresendes til

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Baard Marstrand Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 16/1130-14 Situasjonen i Borgarting lagmannsrett Vedlegg: Vedlegg 1 Saksfremlegg styresak mai 2011 Vedlegg

Detaljer

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no ÅRSSTATISTIKK 2015 Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSSTATISTIKK 2015 FOR DOMSTOLENE I FØRSTEINSTANS 3 Sivile saker 2011-2015 4 Tvistesaker

Detaljer

396_Barnefordeling.book Page 7 Monday, July 31, 2006 10:18 AM. Innhold

396_Barnefordeling.book Page 7 Monday, July 31, 2006 10:18 AM. Innhold 396_Barnefordeling.book Page 7 Monday, July 31, 2006 10:18 AM Innhold 1 Innledning......................................................... 13 1.1 Hva er barnerett?.................................................

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/1895), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/1895), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 27. februar 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00488-A, (sak nr. 2008/1895), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst.

Detaljer

ERIK LEA - K N U T M A G N U S H A A V IK - O D D A R IL D H E L L A N D

ERIK LEA - K N U T M A G N U S H A A V IK - O D D A R IL D H E L L A N D A D V O K A T E N E ERIK LEA - K N U T M A G N U S H A A V IK - O D D A R IL D H E L L A N D I KONT@ ]røllesskap MEDLEMMER AV DEN N O ^ K E ADVOKATFORENING w w w.advokatene-lea-haavik-helland.no Rune Leander

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. desember 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. desember 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. desember 2015 truffet vedtak i Sak nr: 15-073 (arkivnr: 15/1044) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett. Unni Sandbukt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i NORGES HØYESTERETT Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i HR-2016-01975-U, (sak nr. 2016/1729), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Informasjonsmøte for meddommere hhv. 17. og 18. januar 2017

Informasjonsmøte for meddommere hhv. 17. og 18. januar 2017 Informasjonsmøte for meddommere hhv. 17. og 18. januar 2017 Fra Follo tingrett: Sorenskriver Trine Standal Administrasjonssjef Eva-Margrethe Alstad Rådgiver Rønnaug Hoff Follo tingrett 1 Tema Side Om domstolene

Detaljer

Besl. O. nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 87 Jf. Innst. O. nr. 78 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 40 (1999-2000) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven

Detaljer

Halvårsrapport første halvår 2014 for Jæren tingrett

Halvårsrapport første halvår 2014 for Jæren tingrett Halvårsrapport første halvår 2014 for Jæren tingrett 1. Innledning Formålet med å utarbeide halvårsrapport for embetet er først og fremst å undersøke og oppsummere ulike utviklingstrekk i sakstilgang,

Detaljer

Halvårsrapport første halvår 2009 for Jæren tingrett

Halvårsrapport første halvår 2009 for Jæren tingrett Halvårsrapport første halvår 2009 for Jæren tingrett Justitia 1. Innledning Etter at sakstallene ved utløpet av juni nå er klare, avlegger Jæren tingrett også i år halvårsrapport for å beskrive situasjonen

Detaljer

Besl. O. nr. 42. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 42. Jf. Innst. O. nr. 27 ( ) og Ot.prp. nr. 11 ( )

Besl. O. nr. 42. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 42. Jf. Innst. O. nr. 27 ( ) og Ot.prp. nr. 11 ( ) Besl. O. nr. 42 (2007-2008) Odelstingsbeslutning nr. 42 Jf. Innst. O. nr. 27 (2007-2008) og Ot.prp. nr. 11 (2007-2008) År 2008 den 7. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Rundskriv, 01.06.1999

Rundskriv, 01.06.1999 Rundskriv, 01.06.1999 Rundskriv G-46/1999 Til: By- og herredsrettene Administrative bestemmelser om dommerfullmektigers ansettelsesforhold 1. Ansettelse av dommerfullmektiger 1-1 Ansettelse av dommerfullmektiger

Detaljer

Å R S M E L D I N G HÅLOGALAND LAGMANNSRETT

Å R S M E L D I N G HÅLOGALAND LAGMANNSRETT HÅLOGALAND LAGMANNSRETT Å R S M E L D I N G 2 1 Tinghuset i Tromsø ligger nord i sentrum like ved Tromsøbrua, og ble tatt i bruk i mars 3. Tinghuset har et bruksareal på ca. 5 m 2 og består av torgrom/vrimlehall,

Detaljer

De alminnelige domstolene består av tre instanser:

De alminnelige domstolene består av tre instanser: DOMSTOLENE OG RETTSPLEIEN I NORGE DOMSTOLENE I NORGE DOMSTOLENE I NORGE SIDE 3 De alminnelige domstolene består av tre instanser: Høyesterett, lagmannsrettene (andre instans) og tingrettene (første instans).

Detaljer

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT I dette

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i HR-2014-00467-U, (sak nr. 2014/212), straffesak, anke over beslutning: I. A AS

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. juni 2014 truffet vedtak i. 15/14 (arkivnr: )

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. juni 2014 truffet vedtak i. 15/14 (arkivnr: ) TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. juni 2014 truffet vedtak i Sak nr: Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: 15/14 (arkivnr:201400106-9) Klage fra A på sorenskriver B ved

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1595), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1595), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 11. desember 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-02575-A, (sak nr. 2013/1595), straffesak, anke over dom, I. A (advokat Unni Fries til prøve) mot Den offentlige påtalemyndighet Bistandsadvokat

Detaljer

TILSTÅELSESRABATT. En oppfølgende undersøkelse om domstolenes bruk av strafferabatt ved tilståelser basert på undersøkelse i 2004

TILSTÅELSESRABATT. En oppfølgende undersøkelse om domstolenes bruk av strafferabatt ved tilståelser basert på undersøkelse i 2004 TILSTÅELSESRABATT En oppfølgende undersøkelse om domstolenes bruk av strafferabatt ved tilståelser basert på undersøkelse i 2004 Domstoladministrasjonen februar 2007 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1 Innledning...3

Detaljer

Orientering om Rådgivningskontorene i Norge

Orientering om Rådgivningskontorene i Norge 1 Orientering om Rådgivningskontorene i Norge Velkommen Bodø 23.04.2008 Rådgivningskontoret for Salten, sted Bodø. 2 Hvem er vi? Etablert som prøveprosjekt i 1996 Permanent ordning fra jan. 2007 Gratis

Detaljer

Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING

Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 OPPRETTELSEN 3 GEOGRAFI BEFOLKNING JURISDIKSJON 4 ANSATTE I 2011 6 SAKSTYPER STATISTIKK BEHANDLINGSTID 9 LAGMANNSRETTENS KOMMENTARER

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato

Deres referanse Vår referanse Dato OSLO TINGRETT Dok 17 Til alle bistandsadvokatene Deres referanse Vår referanse Dato 13.12.2011 Oslo statsadvokatembeter - Anders Behring Breivik Forberedelse til hovedforhandling - bistandsadvokater Det

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Sak nr: 14-103 (arkivnr: 14/1036) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Ragnhild Olsnes

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. mars 2016 truffet vedtak i. Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. mars 2016 truffet vedtak i. Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. mars 2016 truffet vedtak i Sak nr: 15-073 (arkivnr: 15/1044) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern

Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern Bakgrunn og begrunnelse for særreaksjonen samfunnsvernet Ved særreaksjonsreformen av 01.01.02 ble sikring erstattet av tre

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Jenny Melum Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/635-84 Sannhetens øyeblikk - Handlingsplan for serviceutvikling i domstolene og DA Sak til styret Tidligere

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1875/16 Arkivsaksnr.: 16/406-1 VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1875/16 Arkivsaksnr.: 16/406-1 VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 1875/16 Arkivsaksnr.: 16/406-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020 Vedlegg: Oversikt over personer som har meldt

Detaljer

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING Utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Postboks 8026 Dep N-0030 Oslo Dersom det er behov for hjelp til utfylling

Detaljer

BERGEN TINGHUS - 80 ÅR

BERGEN TINGHUS - 80 ÅR ÅRSMELDING 2 3 Bergen tingrett HORDALAND Sorenskriver Kari Johanne Bjørnøy Krav til domstolene BERGEN TINGHUS - 80 ÅR Domstolene skal være uavhengige. De skal sikre og fremme rettssikkerhet og verne om

Detaljer

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse Årsrapport 2013 58 59 Årsrapport 2013 58 59 tjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper, som unge, eldre og rusmiddelmisbrukere. Vår hovedoppgave

Detaljer

Årsrapport for alminnelige domstoler og Finnmarkskommisjonen. Årsrapport til Domstoladministrasjonen for. Jæren tingrett

Årsrapport for alminnelige domstoler og Finnmarkskommisjonen. Årsrapport til Domstoladministrasjonen for. Jæren tingrett Årsrapport for alminnelige domstoler og Finnmarkskommisjonen 2015 Årsrapport til Domstoladministrasjonen for Jæren tingrett 1 DEL I : KOMMENTARER TIL RESULTATOPPNÅELSE OG ADMINISTRATIV UTVIKLING I 2015

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1892/16 Arkivsaksnr.: 16/414-1

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1892/16 Arkivsaksnr.: 16/414-1 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 1892/16 Arkivsaksnr.: 16/414-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE TIL LAGMANNSRETTEN FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020 Vedlegg:

Detaljer

Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt

Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt Domstolens behandling av saker etter barneloven Når mor og far har en konflikt, kan livet bli vanskelig for barna i familien. Familievernkontoret og tingretten

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1896/16 Arkivsaksnr.: 16/418-1 VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1896/16 Arkivsaksnr.: 16/418-1 VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 1896/16 Arkivsaksnr.: 16/418-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020 Vedlegg: Oversikt over personer som har

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: X43 &13 Arkivsaksnr.: 12/44-3 Dato: INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: X43 &13 Arkivsaksnr.: 12/44-3 Dato: INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: X43 &13 Arkivsaksnr.: 12/44-3 Dato: 17.02.12 HØRING-ØKT BRUK AV KONFLIKTRÅD INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET: Rådmannens

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. Avsagt: ENE-OTIR/08. Tingrettsdommer Torjus Gard

OSLO TINGRETT KJENNELSE. Avsagt: ENE-OTIR/08. Tingrettsdommer Torjus Gard OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: 11.10.2013 Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 11-159921ENE-OTIR/08 Tingrettsdommer Torjus Gard Begjæring om ny prøving av rettighetstap etter straffeloven 33a Oslo statsadvokatembeter

Detaljer

Innhold. Side 2 av 15

Innhold. Side 2 av 15 Årsrapport 2017 2 Innhold INNLEDNING... 3 I KVALITET OG KOMPETANSEUTVIKLING... 4 II ORGANISASJONSUTVIKLING... 5 III SAKSAVVIKLING... 6 SAKSAVVIKLING STRAFFESAKER... 6 SAKSAVVIKLING - TVISTESAKER... 7 SAKAVVIKLING

Detaljer

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion?

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Knut Vareide 13 april, Ås. telemarksforsking.no Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 22. juni 2016 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 22. juni 2016 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 22. juni 2016 truffet vedtak i Sak nr: 16-020 (arkivnr: 16/322) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

Emne Referat fra møtet mellom bistandsadvokatutvalget og Oslo tingrett 19. april 2017 Møtedato 20. april 2017

Emne Referat fra møtet mellom bistandsadvokatutvalget og Oslo tingrett 19. april 2017 Møtedato 20. april 2017 Referat Emne Referat fra møtet mellom bistandsadvokatutvalget og Oslo tingrett 19. april 2017 Møtedato 20. april 2017 Deltakere Nina Opsahl Rikke Lassen Trine Langfjell Kibsgaard Mari Sveen Hege Salomon

Detaljer

Halvårsrapport første halvår 2011 for Jæren tingrett. Gyngehest produsert ved tidligere Opstad Tvangsarbeidsanstalt

Halvårsrapport første halvår 2011 for Jæren tingrett. Gyngehest produsert ved tidligere Opstad Tvangsarbeidsanstalt Halvårsrapport første halvår 2011 for Jæren tingrett Gyngehest produsert ved tidligere Opstad Tvangsarbeidsanstalt 1. Innledning Formålet med å utarbeide halvårsrapport for embetet er først og fremst å

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 25/12 (arkivnr: 201200400-12) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: 19.08.2011 Saksnr.: Dommere: 11-130732SAK-BORG/04 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Mette D. Trovik Hans-Petter Jahre Cecilie Østensen Ankende part Erik

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1562), straffesak, anke over dom, (advokat Knut Rognlien) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1562), straffesak, anke over dom, (advokat Knut Rognlien) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 10. januar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00050-A, (sak nr. 2010/1562), straffesak, anke over dom, A (advokat Knut Rognlien) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Årsmelding 2014 Innhold

Årsmelding 2014 Innhold Årsmelding 2014 Innhold Årsmelding 2014... 1 Historie... 2 Ankedomstol for tingretter og jordskifteretter... 2 Lokalisering... 3 Lagmannsrettens hus, Eidsvoll... 4 Økonomi... 4 Ansatte... 4 Dommere...

Detaljer

Når foreldre ikke bor sammen

Når foreldre ikke bor sammen Når foreldre ikke bor sammen Fagavdeling barnehage Askøy, 24.04.2013 Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen Fagavdeling barnehage har her utarbeidet et veiledningshefte «Når foreldre ikke

Detaljer

Velkommen til. Oslo tinghus

Velkommen til. Oslo tinghus Velkommen til Oslo tinghus Åpen dør Monumental bygning Tinghuset er et åpent hus midt i Oslo sentrum. Hvem som helst kan komme innom, og de fleste rettssaker er åpne for publikum. To domstoler holder til

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato. id ADM-OTIR/ADM

Deres referanse Vår referanse Dato. id ADM-OTIR/ADM OSLO TINGRETT Dok 1 Justis- og beredskapsdepartementet Kriminalomsorgsavdelingen Deres referanse Vår referanse Dato id2518130 02.01.2017 Oslo tingretts høringsuttalelse om forslag til forskrift om narkotikaprogram

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. juni 2015 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett.

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. juni 2015 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. juni 2015 truffet vedtak i Sak nr: 15-028 (arkivnr: 15/496) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett. Unni Sandbukt

Detaljer