Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING"

Transkript

1 Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING

2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 OPPRETTELSEN 3 GEOGRAFI - BEFOLKNING JURISDIKSJON 4 ANSATTE I SAKSTYPER - STATISTIKK BEHANDLINGSTID 9 UTFALLET VED ANKE OVER DOM I STRAFFESAK 13 LAGMANNSRETTENS KOMMENTARER 14 Saksavviklingen Ressurssituasjonen Arbeidsmiljø og organisering Økonomi Fremtidsutsikter 2

3 1. INNLEDNING Eidsivating lagmannsrett presenterer sin tiende årsmelding for publikum. Hensikten er å gi en orientering om domstolens virksomhet i 2008, og om målsettinger i det videre arbeidet. Lagmannsrettene slik vi kjenner dem, ble organisert i forbindelse med straffeprosessreformen i 1887 da juryordningen ble innført. Landet ble inndelt i seks lagdømmer. I tiden etter ble det foretatt flere endringer i lagdømmeinndelingen frem til 1936 da det ble fem lagmannsretter: Eidsivating med sete i Oslo, Gulating med sete i Bergen, Frostating med sete i Trondheim, Agder med sete i Skien og Hålogaland med sete i Tromsø. I forbindelse med toinstansreformen i strafferettspleien i 1995 ble Eidsivating lagdømme delt ved at Oppland, Hedmark og Romerikskommunene i Akerhus, ble opprettet som eget lagdømme med sete på Hamar. 2. OPPRETTELSEN De to nye lagdømmene fikk navn etter de gamle lagtingene i middelalderen. Det gamle Eidsivatinget var knyttet til Mjøsa. På Magnus Lagabøters tid, ca 1274, ble Eidsivatinget holdt på Eidsvoll og omfattet samme område som det nye lagdømmet. Det var derfor naturlig at det nye lagdømmet, med sete i Hamar, ble kalt Eidsivating. Den resterende del av det gamle Eidsivating fikk navnet Borgarting lagdømme, oppkalt etter det gamle lagtinget for området rundt Oslofjorden som hadde tingsted ved Sarpsborg. Den nye lagmannsretten var operativ fra 1. august

4 3. GEOGRAFI BEFOLKNING - JURISDIKSJON 3.1 Eidsivating lagmannsrett er en av landets seks lagmannsretter. Domstolen har sitt sete i Hamar tinghus, Østregate 41, Hamar. 3.2 Geografisk omfatter lagdømmet fylkene Hedmark, Oppland og Romerike i Akershus. I lagdømmet var det pr. 1. oktober innbyggere: Hedmark Oppland Romerike Lagmannsretten har faste rettssteder for saker som behandles med jury. Saker fra Hedmark og Oppland lagsokn behandles på Hamar og Lillehammer. Saker fra Romerike lagsokn behandles på Eidsvoll. I 2006 fikk lagmannsretten ferdigstilt lagmannsrettens hus i gamle Eidsvoll stasjon. Lokalene med to rettssaler, fem kontorer og 4 møterom er svært hensiktsmessige for embetet. Straffesaker som ikke behandles med jury, avvikles på det sted innen lagsoknet som er mest hensiktsmessig. Det samme gjelder sivile saker og overskjønn. 3.3 Innenfor lagmannsrettens jurisdiksjonsområde er følgende 10 førsteinstansdomstoler: Hedmarken tingrett, Hamar Glåmdal tingrett, Kongsvinger Sør-Østerdal tingrett, Elverum Nord-Østerdal tingrett, Tynset Sør-Gudbrandsdal tingrett, Lillehammer Nord-Gudbrandsdal tingrett, Vågå Gjøvik tingrett, Gjøvik Valdres tingrett, Fagernes Nedre Romerike tingrett, Lillestrøm Øvre Romerike tingrett, Eidsvoll 3.4 Jordskifterettene Ved siden av de alminnelige domstoler virker jordskifterettene. Jordskiftedømmene følger lagdømmegrensene, men slik at Eidsivating jordskiftedømme omfatter både Eidsivating og Borgarting lagdømmer. Eidsivating jordskifteoverrett har sete i Hamar. Innenfor den del av Eidsivating jordskiftedømme som faller sammen med Eidsivating lagdømme, er det følgende jordskifteretter: 4

5 Akershus og Oslo jordskifterett, Lillestrøm Glåmdal jordskifterett, Kongsvinger Hedemarken og Sør-Østerdal jordskifterett, Hamar Nord-Østerdal jordskifterett, Tynset Nord-Gudbrandsdal jordskifterett, Vågå Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett, Lillehammer Valdres jordskifterett, Fagernes 5

6 4. ANSATTE Eidsivating lagmannsrett hadde ved utgangen av faste dommerembeter, en administrasjonssjef og 7,4 saksbehandlerstillinger. Dommere: Lagmannsrettens dommere i 2009: Førstelagmann Odd Jarl Pedersen, født i 1944, cand jur 1970, utnevnt Juridisk sekretær i Oslo kommune, dommerfullmektig ved Nedre Romerike sorenskriverembete, universitetslektor, advokat hos kommuneadvokaten i Oslo, herredsrettsdommer ved Strømmen sorenskriverembete og lagdommer i daværende Eidsivating lagdømme. I 1998 var han i to perioder konstituert dommer i Høyesterett. Lagmann Torolv Groseth, født i 1950, cand jur 1977, utnevnt Dommerfullmektig ved Nord Hedmark sorenskriverembete, politiadjutant, politiinspektør og konstituert politimester i Hamar, statsadvokat ved Eidsivating Statsadvokatembeter, konstituert lagdommer i Borgarting (Eidsivating) og herredrettsdommer ved Hedmarken sorenskriverembete. I 1997 var han i en periode statssekretær i Justisdepartementet. Han var konstituert som førstelagmann de periodene Pedersen var i Høyesterett. Han har i to lengre perioder vært engasjert av JD i forbindelse med oppbygging av domstolvirksomheten i Afghanistan. Lagdommer Inger Marie Dons Jensen, født i 1948, cand jur 1977, utnevnt Førstekonsulent i lovavdelingen Justisdepartementet, dommerfullmektig ved Indre Follo sorenskriverembete, byråsjef og lovrådgiver i lovavdelingen i Justisdepartementet, avdelingsdirektør i Naturvernavdelingen i Miljødepartementet, leder for det juridiske sekretariatet i Høyesterett, tingrettsdommer ved Sør-Østerdal sorenskriverembete. Konstituert som lagmann i Groseth s fravær. Lagdommer Reidar Vigen, født 1945, cand jur 1971, utnevnt Dommerfullmektig ved Toten sorenskriverembete, advokatfullmektig, advokat i Norsk Arbeidsgiverforening, distriktssjef Norsk Arbeidsgiverforening og advokat i Næringslivets Hovedorganisasjon. Lagdommer Ragnar Askheim, født 1945, cand jur 1971, utnevnt Dommerfullmektig ved Nedre Telemark sorenskriverembete, flere stillinger i Justisdepartementet, FN s høykommissær for flyktninger og byfogd Oslo byfogdembete. Midlertidig uføretrygdet. Lagdommer Fritz Ingar Borgenholt, født 1951, cand jur 1981, utnevnt Politifullmektig ved Sogn, Trondheim og Hamar politikammer, dommerfullmektig ved Tønsberg byrett, advokat, politiadjutant ved Kongsvinger politikammer, advokat i UNI Storebrand. 6

7 Lagdommer Bernt Krohg, født 1953, cand jur 1982, utnevnt Advokatfullmektig hos advokat Emil Thorkildsen, dommerfullmektig ved Trondenes sorenskriverembete, advokatfullmektig hos Regjeringsadvokaten, politiadjutant ved Follo politikammer, advokatfullmektig hos Smith Grette og Wille. Lagdommer Berit Haga, født 1942, cand jur 1968, utnevnt Rådgiver hos fylkesmannen i Oslo og Akershus, dommerfullmektig ved Ytre Follo sorenskriverembete, advokat, rådgiver hos Sivilombudsmannen, sekretær for Buvikutvalget og sekretær for lovutvalget under Kommunaldepartementet. Lagdommer Fridtjof Mohr, født 1945, cand jur 1968, utnevnt Konsulent hos fylkesmannen i Hedmark. Dommerfullmektig og hjelpedommer ved Nord-Hedmark sorenskriverembete. Distriktssjef ved Statens pristilsyn. Ass. fylkesrådmann og konst. fylkesrådmann i Hedmark fylkeskommune. Advokatpraksis i Hamar fra Lagdommer Sverre Nyhus, f 1950, cand jur 1976, utnevnt Konsulent/førstekonsulent i juridisk avdeling i Rikstrygdeverket, dommerfullmektig hos Byskriveren i Oslo og Sør-Gudbrandsdal sorenskriverembete, advokatfullmektig, distriktssjef i Statens pristilsyn, spesialrådgiver i Økokrim, advokat, herredsrettsdommer ved Hedmarken sorenskriverembete. Lagdommer Vegard Sunde, f 1957, cand jur 1983, utnevnt Konsulent hos Sivilombudsmannen, advokatfullmektig i advokatfirmaet Hjort, Eriksrud, Myhre & Bugge Fougner. Advokatpraksis i Kongsvinger fra Lagdommer Kjell Eriksfallet, f 1946, cand jur 1971, utnevnt Saksbehandler Statens rasjonaliseringsdirektorat, dommerfullmektig ved Rana sorenskriverembete, egen advokatpraksis, kontorsjef Norsk Arbeidsgiverforening, soussjef Bergen Bank, ass.banksjef og advokat Sparebanken Nor, adm.dir. Transportsentralen A/L, konstituert herredsrettsdommer ved Hammerfest sorenskriverembete, tingrettsdommer ved Larvik tingrett. Lagdommer Ørnulf Røhnebæk, f 1959, cand jur 1990, utnevnt Dommerfullmektig ved Horten sorenskriverembete, førstekonsulent i lovavdelingen Justisdepartementet, research lawyer ved EFTA-domstolen, sekretær for Ytringsfrihetskommisjonen, lovrådgiver i lovavdelingen Justisdepartementet. Lagdommer Elisabeth Hugem f 1962, cand jur 1990, utnevnt Politijurist Oslo politikammer, politiinspektør Justisdepartementet, dommerfullmektig Nedre Romerike tingrett, politiadjutant /inspektør Oslo politikammer, statsadvokat Oslo statsadvokatembeter, advokatpraksis i Lillestrøm. Konstituerte dommere: Bjørn Eirik Hansen og Kjersti Lund. Ekstraordinære lagdommere: Tidligere advokat Ragnar Eide, tidligere sorenskriver Jan Erik Aarsland Olsson, tidligere sorenskriver Anne Marie Stoltz og tidligere sorenskriver og politimester Bernt Fredrik Moe. 7

8 Administrasjon/ledelse: Administrasjonssjef Ove E. Engen, f 1949, ansatt Saksbehandlere: Rådgiver Anne-Carine Skarstad Hagen, f 1969, ansatt Ansvarlig for økonomikontoret. Førstekonsulent Unni Svanheim, f 1952, ansatt Ansvarlig for berammingskontoret. Førstekonsulent Kristin Habberstad, f 1950, ansatt 1997.Ansvarlig for sakskontoret. Førstekonsulent Inger Elise Myrvold, f 1957, ansatt (50%-stilling) Konsulent Anne-Signe Schriwer, f 1967, ansatt (80% - stilling) Konsulent Tone Skaugen, f 1965, ansatt (60% - stilling) Konsulent Marion Rønning, f 1977, ansatt Konsulent Orlaug Kjærland f 1950, vikar fra 15. okt Førstekonsulent Linda Johannessen, f 1952, ansatt Frikjøpt av DA til LOVISAprosjekt. Rettsbetjenter: Hans Glorvigen, Per Bjarne Holter, Torbjørn Rønningen, Erik Ween og Gustav Torvik. 8

9 5. SAKSTYPER - STATISTIKK - BEHANDLINGSTID De saker lagmannsretten behandler, faller i to hovedgrupper - straffesaker og sivile saker Straffesakene Alle straffesaker blir behandlet i første instans i tingrettene, med lagmannsretten som ankeinstans Ankeprøvingen. Straffesaker som er avgjort ved tingrettene, kan bli overprøvd ved lagmannsretten. Men ikke alle saker slipper frem til en fullstendig prøving med hovedforhandling. En slik ordning ville sprenge alle rammer. En anke som kommer inn til lagmannsretten, behandles derfor først av tre dommere som en ankeprøvingssak. De prøver om anken er rettidig og ellers formelt i orden. Er det slike feil ved anken, kan den bli avvist. Anser de tre dommere at anken er formelt i orden, skal de ta stilling til ankens videre skjebne. Ankeprøvingen kan få som utfall at de tre dommere avgjør anken uten ankeforhandling. Vilkårene for slik behandling av anken følger av straffeprosessloven 322. De tre dommerne må enstemmig finne det klart at dommen må oppheves, for eksempel på grunn av saksbehandlingsfeil eller fordi det påtalte forhold ikke er straffbart. De kan også endre dommen slik at den utmålte straff reduseres. Blir ikke anken avgjort etter straffeprosessloven 322, skal den prøves med sikte på om den skal få slippe frem til ankeforhandling. Det avgjøres etter straffeprosessloven 321 som opererer med tre kategorier anker. Ankene i de alvorligste sakene som etter straffeloven kan medføre fengsel i mer enn seks år, skal fremmes hvis anken formelt er i orden. De minst alvorlige sakene hvor påtalemyndigheten ikke har påstått og førsteinstansen ikke har idømt strengere straff enn bot eller inndragning, skal bare fremmes hvis lagmannsretten finner at det foreligger særlige grunner (samtykkesakene). I andre saker enn de hvor tiltalte har en ubetinget rett til å få prøvet anken for lagmannsretten, og de hvor han må ha samtykke, skal anken fremmes med mindre de tre dommerne enstemmig finner det klart at anken ikke kan føre frem (nektelsessakene). Ankevurderingssaker Innkommet Nektet fremmet Fremmet Avsluttet på annen måte I 2009 behandlet lagmannsretten 325 ankevurderingssaker. Av disse ble 106 fremmet, 19 avgjort i ankeutvalget, mens 219 ble nektet fremmet. De saker som blir avgjort på annen måte, gjelder i hovedsak anker der tingrettens dom blir opphevet eller straffen redusert etter anke fra tiltalte. Av de 106 sakene som ble henvist i 2009, var 25 lagrettesaker. 9

10 Lagrettesaker som gjelder de alvorligste straffesaker med en strafferamme på mer enn 6 år der skyldspørsmålet avgjøres av lagretten: Innkommet Avgjort Restanser Meddomsrett ved begrenset anke, som også er de alvorligste saker, men der anken er begrenset til straffeutmålingen: Innkommet Avgjort Restanser Meddomsrett bevisanke, som gjelder de mindre alvorlige sakene, der skyldspørsmålet blir avgjort av tre fagdommere og fire meddommere: Innkommet Avgjort Restanser Straffeutmålingsanker uten meddommere som gjelder de mindre alvorlige saker, men der anken gjelder straffeutmålingen, lovanvendelsen eller saksbehandlingen: Innkommet Avgjort Restanser Anke over kjennelse/beslutninger. Lagmannsretten behandlet 255 anker over kjennelser/beslutninger i Dette gjelder hovedsakelig saker der lagmannsretten overprøver tingrettens avgjørelser om varetektsfengsling og førerkortbeslag. Anke over kjennelse/beslutninger behandles av tre juridiske dommere på grunnlag av dokumentene i saken. Det er ikke vanlig med muntlig forhandling, slik man har i tingretten. Innkommet Avgjort Restanser

11 5.2. Sivile saker Ankesaker. I sivile ankesaker settes lagmannsretten med tre juridiske dommere. I tillegg settes retten med meddommere hvis partene ber om det, eller der det i enkelte sakstyper er bestemt i loven at det skal være meddommere. Nye saker Avgjorte saker Beholdning Anke over kjennelse/beslutninger i sivile saker. Ved anke over kjennelse/beslutninger i sivile saker overprøver lagmannsretten hovedsakelig tingrettens prosessuelle avgjørelser, og avgjørelser vedrørende tvangsfullbyrdelse, saksomkostninger og advokaters salærer. Ankene over kjennelse/beslutninger i sivile saker behandles av tre juridiske dommere normalt uten muntlig forhandling. Nye saker Avgjort Beholdning Overskjønnssaker. Overskjønnet ledes av en juridisk dommer og settes med 4 skjønnsmenn med mindre partene er enige om to. Nye saker Avgjorte saker Beholdning Sakstilfang og saksavvikling ved lagmannsretten Inngående saker siste 5 år, fordelt på hovedkategoriene sivile ankesaker, anke over kjennelse/beslutning i sivile ankesaker, straffeanker (uavhengig av kategori og utfall) samt anke over kjennelse/beslutning i straffesaker. Tilgang Sivile ankesaker Anke over kjennelse/beslutninger i sivile saker Straffesaksanker Anke over kjennelse/beslutninger i straffesaker

12 Avgjorte saker Sivile ankesaker Anke over kjennelse/beslutninger i sivile saker Straffesaksanker Anke over kjennelse/beslutninger i straffesaker Behandlingstiden. Saksbehandlingstider (i dager) Sivile ankesaker Anke over kjennelse/beslutninger i sivile saker Straffeanker 9 11 Lagrette Meddomsrett begrenset anke Meddomsrett bevisanke Fagdommersaker Anke over kjennelse/beslutninger i straffesaker Dette gir slik saksbehandlingstid i dager: Sivile ankesaker: 143 dg (normkrav 180 dg) Anke over kjennelse/beslutninger i sivile saker: 35 dg (normkrav 30 dg) Lagrettesaker: 128 dg (normkrav 90 dg) Meddomsrett begrenset anke: 89 dg (normkrav 90 dg) Meddomsrett bevisanke: 140 dg (normkrav 90 dg) Fagdommersaker: 74 dg (normkrav 90 dg) Anke over kjennelse/beslutninger i straffesaker: 4 dg Behandlingstiden for anker over kjennelse/beslutninger i straffesaker gjelder både fengslingssaker og saker om førerkortbeslag samt noen få saker om besøksforbud, erstatning i forbindelse med uberettiget forfølgning, rettergangsbot osv. For fengslingssaker er behandlingstiden en dag, slik at de normalt blir avgjort samme dag som de kommer inn. Rettsmeklingsstatistikk: Antall rettsmeklingssaker Antall rettsmeklingssaker som endte med forlik

13 5.5 Litt om utfallet ved anke over dom i straffesak Tallene foran er hentet fra statistikk utarbeidet av Domstoladministrasjonen (DA). De sier mye om antall saker som kommer inn til domstolen, gjennomstrømmingen og saksbehandlingstiden, men gir liten kunnskap om nytten av å anke til lagmannsretten, dvs. om det materielle utfallet av ankene. Lagmannsretten har selv foretatt noen undersøkelser, herunder ved en manuell gjennomgang av lagmannsrettens avgjørelse sammenliknet med tingrettens avgjørelse i samme sak. Ved å følge de 106 ankene over dom i straffesak som kom inn i 2009 og som ble henvist til ankeforhandling, får man fram følgende (per 4. mars 2010): a) 18 av de henviste ankene kom fra påtalemyndigheten eller Kriminalomsorgen (som har ankerett i saker om omgjøring av betinget fengselsstraff/samfunnsstraff). De øvrige ankene kom følgelig fra en eller flere tiltalte. Det er nødvendig å være oppmerksom på at i en sak med flere tiltalte i tingretten, vil anke over dommen i lagmannsretten bli registret som én anke, selv om det skulle være flere tiltalte som har anket. De følgende tallene om hvor mange anker som henholdsvis førte fram, ble forkastet eller førte til et mer ugunstig resultat for den som anket, vil derfor ikke ved kontrollsummering stemme med tallet 106 antall henviste anker i det antall tiltalte er klart høyere. b) Av påtalemyndighetens 9 skyldanker (anker over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet) var 1 anke ikke ferdigbehandlet per 4. mars De øvrige ankene ga slik resultat i lagmannsretten (det er ikke her eller ellers i punkt 5.5 tatt hensyn til eventuell anke til Høyesterett): Anken førte fram (en tiltalt frifunnet i tingretten ble dømt i lagmannsretten) 3 Anken førte ikke fram (tiltalte frifunnet i begge instanser) 4 Annet (tingrettens dommen ble opphevet, etc.) 1 c) Av påtalemyndighetens 9 begrensede anker (8 utmålingsanker, 1 anke over lovanvendelsen) var 2 anker ikke ferdigbehandlet i lagmannsretten per 4. mars De øvrige ankene ga slik resultat: Anken førte fram (strengere straff, dommen opphevet) 4 Anken førte ikke fram (samme resultat i begge instanser) 3 Annet (sammenlikning ikke mulig pga endring i saken underveis, anken trukket) 2 d) Av skyldanker fra de tiltalte var 8 ikke ferdigbehandlet per 4. mars De øvrige ankene ga slikt resultat: Anken førte fram (tiltalte frifunnet for post(er) som han var dømt for i tingretten) 6 Anken førte delvis fram (skyld avgjort som i tingretten, men lavere straff) 11 Anken førte ikke fram (skyld som i tingretten og samme straff) 8 Anken førte til forverret resultat (skyld som i tingretten og strengere straff) 8 13

14 Annet (sammenlikning ikke mulig pga endring i saken underveis, anken trukket) 4 e) Av utmålingsanker fra de tiltalte var 2 ikke avgjort per 4. mars De øvrige ankene ga slikt resultat: Anken førte fram (mildere straff eller annen reaksjon) 12 Anken forkastet (samme reaksjon) 13 Anken førte til forverret resultat (strengere reaksjon) 4 Annet (sammenlikning ikke mulig pga endring i saken underveis, anken trukket) 7 Det tas forbehold for mindre feil. Statistikken gir uansett en god illustrasjon vedrørende utfallet ved anke til lagmannsretten. Det er ikke utarbeidet tilsvarende oversikter for andre anker i straffesak eller for anker i sivile saker. 6. LAGMANNSRETTENS KOMMENTARER Antallet nye sivile ankesaker har økt den siste 10-års perioden og nådde sin topp i 2008 med 155 saker. I 2009 fikk embetet inn 142 saker. En liten nedgang i forhold til året før. Målsettingen for behandlingen av sivile ankesaker er at de skal være avgjort innen 6 måneder etter at de er kommet inn til lagmannsretten. Saksbehandlingstiden i 2009 var på 4,8 måneder. Lagmannsretten la om rutinene for saksforberedelsen i sivile ankesaker fra 1. januar 2006 i forbindelse med at retten etablerte et tilbud med formalisert rettsmekling i hht forskrifter om rettsmekling av 13. desember Omleggingen innebar at en dommer fikk ansvaret for all saksforberedelse i de sivile ankesakene, herunder rettsmekling, i en seks ukers periode. I 2008 da tvisteloven trådte i kraft, ble antallet økt til to dommere. Selv om det hadde en gunstig effekt på saksforberedelsen, viste det seg at det ble for få dommere til å ta seg av den dømmende virksomheten slik at nå fordeles de sivile ankesakene etter tur på alle dommere. Det har vært lagt mye energi i å få tvisteloven til å fungere; særlig å få endret den inngrodde praksis ved at alt faktum dokumenteres hva enten det er omstridt eller ikke. Det har ført til at sakene fortsatt må berammes over like mange dager som under behandlingen i tingretten. Sakstilgangen av straffesaker økte noe til og med 2007, hvor det kom inn 446 saker. I 2008 sank antallet til 368 og i 2009 sank antallet videre til 329. Det avspeiler at det kan være mange straffesaker som venter på en påtalemessig avgjørelse og som er under etterforskning i etterkant av aksjoner i politiet den senere tid. Lagrettesakene tar nå større resurser i gjennomsnitt enn tidligere, selv om antallet holder seg noenlunde stabilt. Det er fortsatt ressurskrevende å få berammet lagrettesakene. Det er tidligere blitt fokusert på manglende kapasitet hos statsadvokatene i Oslo, dette er fortsatt et problem. Det løses nå i stigende grad ved at politijurister prosederer i lagmannsretten. Det går klart fortere å få opp en sak der statsadvokatene i Hedmark og Oppland har aktoratet. Dette henger sammen med arbeidsbyrden for statsadvokatene i Oslo som har de klart tyngste sakene. Lagmannsretten har derfor gått inn for at statsad- 14

15 vokatenes embetsgrenser følger lagdømmets, men det ser ut som denne saken ligger i bero i departementet. I tillegg til at statsadvokatene i Oslo har kapasitetsproblemer, kommer at det i disse sakene ofte er opptatte forsvarere som ikke kan ta saken før om seks måneder eller endog mer. Dette er først og fremst et problem der tiltalte velger å la seg forsvare av en av de Oslo-advokater som stadig opererer i de store straffesaker. Det er i utgangspunktet tiltaltes problem at han velger en forsvarer som bidrar til at saken kommer opp på et senere tidspunkt. Men går det for lang tid, krysses dette av samfunnets interesse i å ha en rask og effektiv straffesaksbehandling. Disse forhold har slått ut i økt saksbehandlingstid for lagrettesakene; fra 90 dager i 2007 til 153 dager i 2008 og 128 dager i I tillegg kommer at hvis lagrettens kjennelse blir satt til side, blir ikke saken avsluttet slik at saksbehandlingstiden blir svært lang. Lagmannsretten har i 2009 holdt en høy avviklingstakt. Den kan avleses i at med unntak av lagrettesakene, har restansene gått betydelig ned. Selv om tilgangen på ekstraordinære og tilkalte dommere har bedret seg de siste årene, har lagmannsretten et sterkt behov for en fast dommerstilling til. Utsiktene for 2010 er usikre. Lagmannsretten har ikke resurser til å stå imot et økende sakstilfang. Nedgangen i innkommende straffesaker er midlertidig inntil Romerike politidistrikt får ansatt det nødvendige antallet politijurister. Samtidig kommer effekten av at lagmannsretten nå må gi begrunnelse utad i nektelsessakene. Samlet fører dette sannsynligvis til at restansene vil øke betraktelig dersom ikke lagmannsretten blir tilført nye stillinger. Ressurssituasjonen Med utgangspunkt i antall saker til behandling, omlegging av saksforberedelsen i sivile ankesaker er det et klart behov for minst ett dommerembete og en saksbehandlerstilling til. Videre er det helt nødvendig å benytte tilkalte dommere fra tingrettene i stor utstrekning. Tingrettene har for sin del et stort sakstilfang og har med årene fått større problemer med å frigjøre ressurser til tjenestegjøring i lagmannsrettene. Lagmannsretten har nå tilstrekklig tilgang på ekstraordinære dommere. Arbeidsmiljø og organisering Eidsivating lagmannsrett flyttet inn i nye lokaler i Hamar tinghus i mars 1999, sammen med Hedmarken tingrett og Statsadvokatene i Hedmark og Oppland. Hamar Tinghus har et bruttoareal på kvm. Rettssalkapasiteten i Hamar tinghus er tilfredsstillende. Embetet tok i bruk nye lokaler i Gamle Eidsvoll stasjonsbygning i Der er det en jurysal og en ordinært innredet rettssal, samt kontorer og nødvendige arealer til en rasjonell avvikling av saker. Lagmannsretten har også tilgang til jurysal i tinghuset på Lillehammer. Nå er nytt tinghus på Gjøvik ferdig og lagmannsretten har også her en sal på 75 kvm til disposisjon. De senere årene har det har meldt seg et stort behov for en stor jurysal på Østlandet. 15

16 Det er flere større saker med mange tiltalte/parter som krever større plass enn det som er disponibelt i dag. Ikke uvanlig er det saker med parter/m to advokater hver. I tillegg kan komme jury på personer, alt etter varigheten på saken. Domstolen har satset på utstrakt bruk av IT-teknologi. Embetet benytter internett/epost. Egen hjemmeside er etablert og finnes under portalen Domstolen arbeider kontinuerlig med forbedring og effektivisering av rutinene. Det foreligger en egen håndbok for embetet hvor en vil finne alminnelige opplysninger om embetet, stillingsinstrukser, interne regler, HMS mm. Arbeidsmiljøet er meget godt, både hva angår samarbeid mellom rettens medarbeidere, og hva angår tekniske hjelpemidler. 16

17 Økonomi Domstolen hadde i 2009 en totalbevilgning på kr Bevilgningen er en ramme hvor domstolen selv foretar prioriteringer ut over faste utgifter til lønn og drift. Av dette ble det brukt kr ,- til lønn inkl. arbeidsgiveravgift og ca kr ,- til investeringer og ordinær drift av embetet, slik som forbruksmateriell, kontorutgifter, reiseutgifter og husleie i leide rettslokaler i våre lagsokn. Eidsivating lagmannsrett er tillagt administrasjonen av Hamar tinghus og Lagmannsrettens hus Eidsvoll. Til driften av disse i 2009 ble det bevilget til sammen kr Utenfor budsjettet ble det i 2009 fra domstolen utbetalt kr i forbindelse med avviklingen av sakene - herunder godtgjørelse og reiseutgifter til jurymedlemmer og meddommere. Utgifter til straffesaker beløper seg til kr til advokater, tolker og sakkyndige. I forbindelse med innvilget fri sakførsel ble det utbetalt kr fra domstolen. Fremtidsutsikter Eidsivating lagmannsrett har i dag en saksbehandlingstid for sivile tvister og straffesaker som ligger noe over ønsket saksbehandlingstid. I tillegg til å tilføre lagmannsretten ressurser, forutsettes det påpasselighet mht rutiner og produksjon, samt et godt samarbeid med advokater og påtalemyndighet for å bedre saksbehandlingstiden. Det er dessuten viktig at ledelsen, dommere og saksbehandlere via løpende etterutdanning og kompetansebygging ivaretar de krav til kvalitet man må forutsette ved avgjørelsene fra en ankedomstol. Hamar, 3. mars 2010 Odd Jarl Pedersen Torolv Groseth Ove E. Engen førstelagmann lagmann administrasjonssjef 17

Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING

Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 OPPRETTELSEN 3 GEOGRAFI BEFOLKNING JURISDIKSJON 4 ANSATTE I 2011 6 SAKSTYPER STATISTIKK BEHANDLINGSTID 9 LAGMANNSRETTENS KOMMENTARER

Detaljer

Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING

Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 OPPRETTELSEN 3 GEOGRAFI - BEFOLKNING JURISDIKSJON 4 ANSATTE I 2010 6 SAKSTYPER - STATISTIKK BEHANDLINGSTID 9 LAGMANNSRETTENS

Detaljer

Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING

Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 OPPRETTELSEN 3 GEOGRAFI BEFOLKNING JURISDIKSJON 4 ANSATTE I 2012 6 SAKSTYPER STATISTIKK BEHANDLINGSTID 9 LAGMANNSRETTENS KOMMENTARER

Detaljer

Årsmelding 2013 Innhold

Årsmelding 2013 Innhold Årsmelding 2013 Innhold Årsmelding 2013... 1 Historie... 2 Litt mer historie:... 2 Ankedomstol for tingretter og jordskifteretter... 3 Lokalisering... 4 Lagmannsrettens hus, Eidsvoll... 5 Økonomi... 5

Detaljer

Årsmelding 2014 Innhold

Årsmelding 2014 Innhold Årsmelding 2014 Innhold Årsmelding 2014... 1 Historie... 2 Ankedomstol for tingretter og jordskifteretter... 2 Lokalisering... 3 Lagmannsrettens hus, Eidsvoll... 4 Økonomi... 4 Ansatte... 4 Dommere...

Detaljer

Å R S M E L D I N G HÅLOGALAND LAGMANNSRETT

Å R S M E L D I N G HÅLOGALAND LAGMANNSRETT HÅLOGALAND LAGMANNSRETT Å R S M E L D I N G 2 1 Tinghuset i Tromsø ligger nord i sentrum like ved Tromsøbrua, og ble tatt i bruk i mars 3. Tinghuset har et bruksareal på ca. 5 m 2 og består av torgrom/vrimlehall,

Detaljer

Maktfordelingen i Norge

Maktfordelingen i Norge Maktfordelingen i Norge De tre statsmakter Stortinget Lovgivende makt Regjeringen Utøvende makt Domstolene Dømmende makt Domstolene og rettspleien i Norge Høyesterett 6 lagmannsretter 68 tingretter Inkludert

Detaljer

Offentlig søkerliste - dommer

Offentlig søkerliste - dommer Offentlig søkerliste - dommer 123825 - Embete som tingrettsdommer ved Moss tingrett (Ref. 16/397) ID: 1 - Søker er unntatt offentlighet Kvinne ID: 2 - Kristin Gjerde Solevåg Kvinne (41), Oslo. 1995-01

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK

ÅRSSTATISTIKK ÅRSSTATISTIKK 2006 39 Innholdsfortegnelse Innledning Definisjoner... 41 Saksbehandlingstid... 41 Feilkilder og usikkerhet... 41 Årsstatistikk 2005 for Førsteinstansedomstolene Landstall 02-06 Straffesaker...

Detaljer

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no ÅRSSTATISTIKK 2015 Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSSTATISTIKK 2015 FOR DOMSTOLENE I FØRSTEINSTANS 3 Sivile saker 2011-2015 4 Tvistesaker

Detaljer

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no ÅRSSTATISTIKK 2014 Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSSTATISTIKK 2014 FOR DOMSTOLENE I FØRSTEINSTANS 3 Sivile saker 2010-2014 4 Tvistesaker

Detaljer

Offentlig søkerliste - dommer

Offentlig søkerliste - dommer Offentlig søkerliste - dommer 118633 - To, eventuelt tre embeter som tingrettsdommer ved Sør-Trøndelag tingrett (Ref. 15/1380) ID: 1 - Søker er unntatt offentlighet ID: 2 - Benedicte Aas (45), Trondheim.

Detaljer

Offentlig søkerliste - dommer

Offentlig søkerliste - dommer Offentlig søkerliste - dommer 118633 - To, eventuelt tre embeter som tingrettsdommer ved Sør-Trøndelag tingrett (Ref. 15/1380) ID: 1 - Søker er unntatt offentlighet ID: 2 - Benedicte Aas (45), Trondheim.

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Baard Marstrand Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 16/1130-14 Situasjonen i Borgarting lagmannsrett Vedlegg: Vedlegg 1 Saksfremlegg styresak mai 2011 Vedlegg

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT ÅRSMELDING FOR 2009

BORGARTING LAGMANNSRETT ÅRSMELDING FOR 2009 BORGARTING LAGMANNSRETT ÅRSMELDING FOR 2009 Forord Borgarting lagmannsrett legger nå for åttende gang frem sin årsmelding for året 2009. For første gang vil årsmeldingen bare være å finne elektronisk.

Detaljer

De alminnelige domstolene består av tre instanser:

De alminnelige domstolene består av tre instanser: DOMSTOLENE OG RETTSPLEIEN I NORGE DOMSTOLENE I NORGE DOMSTOLENE I NORGE SIDE 3 De alminnelige domstolene består av tre instanser: Høyesterett, lagmannsrettene (andre instans) og tingrettene (første instans).

Detaljer

Årsmelding 2015. Foto forside: En av seks grupper av figurer som pryder inngangspartiet til Trondheim tinghus:

Årsmelding 2015. Foto forside: En av seks grupper av figurer som pryder inngangspartiet til Trondheim tinghus: Årsmelding 2015 Årsmelding 2015 Ratatosk var norrøn mytologis svar på e-post Ratatosk (Ratatoskr) er i norrøn mytologi et ekorn som levde i verdenstreet Yggdrasil. Ratatosk sprang som budbringer mellom

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Frank Egil Holm Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/131-7 Saksavviklingsstatistikk for 2015 Orienteringssak for DAs styre Vedlegg: Vedlegg A_Forretningsstatistikk

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1562), straffesak, anke over dom, (advokat Knut Rognlien) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1562), straffesak, anke over dom, (advokat Knut Rognlien) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 10. januar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00050-A, (sak nr. 2010/1562), straffesak, anke over dom, A (advokat Knut Rognlien) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

EIDSIVATING LAGMANNSRETT. Årsmelding

EIDSIVATING LAGMANNSRETT. Årsmelding EIDSIVATING LAGMANNSRETT Årsmelding 2016 Innhold Historie... 4 Ankedomstol for tingretter og jordskifteretter... 4 Lokalisering... 5 Økonomi... 6 Ansatte... 6 Dommere:... 6 Utreder:... 7 Administrasjon:...

Detaljer

Å R S M E L D I N G HÅLOGALAND LAGMANNSRETT

Å R S M E L D I N G HÅLOGALAND LAGMANNSRETT HÅLOGALAND LAGMANNSRETT Å R S M E L D I N G 2 1 4 Tinghuset i Tromsø Hålogaland lagmannsrett er Nord-Norges ankedomstol og en av seks lagmannsretter i Norge. Lagdømmet omfatter fylkene Nordland, Troms

Detaljer

Straffesaker. I Tilståelsesdom. I Meddomsrettssaker. I En dommer dømmer i. r Fagdommeren far med seg to lekdommere. I Spesielle vilkår, den tiltalte

Straffesaker. I Tilståelsesdom. I Meddomsrettssaker. I En dommer dømmer i. r Fagdommeren far med seg to lekdommere. I Spesielle vilkår, den tiltalte Straffesaker I Tilståelsesdom I n dommer dømmer i saken I Spesielle vilkår, den tiltalte må tilstå og godta dom på dette stadiet I Meddomsrettssaker r Fagdommeren far med seg to lekdommere I Tiltalte møter

Detaljer

Nedre Romerike tingrett

Nedre Romerike tingrett Nedre Romerike tingrett Årsrapport 2013 Kommuner og innbyggere Nedre Romerike tingrett er domstol for Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Fet, Aurskog - Høland, Sørum, Gjerdrum og Nittedal kommune, se kart på

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Frank Egil Holm Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/131-9 Saksavviklingsstatistikk for første halvår 2016 Saksframlegg for DAs styre Vedlegg: Vedlegg a)

Detaljer

DOMSTOL ADMINISTRASJONEN

DOMSTOL ADMINISTRASJONEN DOMSTOL ADMINISTRASJONEN NOTAT Bestemmelser om valg av lagrettemedlemmer og meddommere. Innledning Det er domstolleder som bestemmer antallet medlemmer i utvalgene, og som fordeler dette antallet mellom

Detaljer

Årsrapport Follo tingrett

Årsrapport Follo tingrett Årsrapport Follo tingrett 2016 Foto: Rønnaug Hoff Utgitt av Follo tingrett februar 2017 1 Domstolenes oppgaver Domstolene er samfunnets viktigste tvisteløsningsorgan. Domstolene arbeider med tvistesaker

Detaljer

Offentlig søkerliste - dommer

Offentlig søkerliste - dommer Offentlig søkerliste - dommer 110527 - Embete som tingrettsdommer ved Nedre Telemark tingrett (Ref. 15/266) ID: 1 - Gunleik Smedstad (54), Bø. 1984-08 - 1991-05 Grad: Cand. Jur. 2010-08 - Politihøgskolen

Detaljer

Årsrapport Follo tingrett

Årsrapport Follo tingrett Årsrapport Follo tingrett 2015 Foto: Østlandets Blad Utgitt av Follo tingrett februar 2016 1 Domstolenes oppgaver Domstolene er samfunnets viktigste tvisteløsningsorgan. Domstolene arbeider med tvistesaker

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Baard Marstrand Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/131-13 Saksavviklingsstatistikk første halvår 2017 Orienteringssak Vedlegg: Vedlegg a - Halvårsstatistikk

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Frank Egil Holm Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/131-5 Saksavviklingsstatistikk for første halvår 2015 Vedlegg: Vedlegg A - Halvårsstatistikk 2011-2015_alminnelige

Detaljer

Offentlig søkerliste - dommer

Offentlig søkerliste - dommer Offentlig søkerliste - dommer 129212 - Fire embeter som lagdommer ved Borgarting lagmannsrett (Ref. 16/1131) ID: 1 - Bernt Krohg (62), Hamar. 1975-01 - 1982-06 Grad: cand. jur 1995-08 - Eidsivating lagmannsrett

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/2126), straffesak, anke over dom, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/2126), straffesak, anke over dom, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. mai 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00974-A, (sak nr. 2011/2126), straffesak, anke over dom, A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Høyesteretts ankeutvalgs kompetanse til å treffe realitetsavgjørelse under ankeprøvingen

Høyesteretts ankeutvalgs kompetanse til å treffe realitetsavgjørelse under ankeprøvingen JUSTITIARIUS I HØYESTERETT Justisdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Oslo, 23. juni 2010 Jnr. 8903/2010 Høyesteretts ankeutvalgs kompetanse til å treffe realitetsavgjørelse under ankeprøvingen Høyesterett

Detaljer

Offentlig søkerliste - dommer

Offentlig søkerliste - dommer Offentlig søkerliste - dommer 112029 - To konstitusjoner som lagdommer ved Borgarting lagmannsrett (Ref. 15/480) ID: 1 - Kim Holst-Larsen (41), Oslo. UiO 1993-01 - 1999-12 Grad: Cand. jur. 2009-06 - Skatt

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1892/16 Arkivsaksnr.: 16/414-1

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1892/16 Arkivsaksnr.: 16/414-1 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 1892/16 Arkivsaksnr.: 16/414-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE TIL LAGMANNSRETTEN FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020 Vedlegg:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Utgård og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Utgård og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 6. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Utgård og Noer i HR-2013-00289-U, (sak nr. 2012/2134), straffesak, begjæring om omgjøring: A

Detaljer

De alminnelige domstolene består av tre instanser:

De alminnelige domstolene består av tre instanser: DOMSTOLENE I NORGE DOMSTOLENE I NORGE De alminnelige domstolene består av tre instanser: Høyesterett, lagmannsrettene (andre instans) og tingrettene (første instans). Domstolene dømmer både i sivile saker

Detaljer

Kildebruk i Norges Høyesterett

Kildebruk i Norges Høyesterett Kildebruk i Norges Høyesterett Oversikt Kort om meg Om Høyesterett Arbeidet i Høyesterett Kildebruk i praksis Utvikling Norges Høyesterett 2 Om meg Cand. jur. fra Bergen høst 2000 Har jobbet som utreder

Detaljer

Halvårsstatistikk 2008 for domstolene i første og andreinstans. September 2008

Halvårsstatistikk 2008 for domstolene i første og andreinstans. September 2008 Halvårsstatistikk for domstolene i første og andreinstans September Domstoladministrasjonen, 7485 Trondheim. Besøksadresse: Dronningensgt. 2. Tlf. 73 56 70 00. Faks 73 56 70 01. Tlf. brukerstøtte 815 33140.

Detaljer

Offentlig søkerliste - dommer

Offentlig søkerliste - dommer Offentlig søkerliste - dommer 137105 - Embete som tingrettsdommer ved Follo tingrett (Ref. 17/646) ID: 1 - Marius Sandvig (48), Oslo. Universitetet i Tromsø 1989-08 - 1995-12 Grad: Cand. Jur. 2013-08 -

Detaljer

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE Lovhjemmel: Domstolloven. Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE Lovhjemmel: Domstolloven. Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/1033 Lnr.: 8859/16 Ark.: Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE 2017-2020 Lovhjemmel: Domstolloven Rådmannens innstilling: 1. Som lagrettemedlemmer/meddommere

Detaljer

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2011. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2011.

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2011. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2011. Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2011 En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2011. 1. Generelt om domstolen Kristiansand tingrett er Norges 6. største tingrett. Embetsdistriktet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Detaljer

STYREPROTOKOLL. Styremøte 13. februar 2012. Grand Hotel, Oslo

STYREPROTOKOLL. Styremøte 13. februar 2012. Grand Hotel, Oslo 201200012-2 STYREPROTOKOLL Styremøte 13. februar 2012 Grand Hotel, Oslo Til stede fra styret: Styreleder Karl Arne Utgård Nestleder Helge Aarseth Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Magni Elsheim Styremedlem

Detaljer

Follo tingrett. Kopi av embetsmannsuniformen til Christian Magnus Falsen, sorenskriver i Follo , kjent som grunnlovens far

Follo tingrett. Kopi av embetsmannsuniformen til Christian Magnus Falsen, sorenskriver i Follo , kjent som grunnlovens far Follo tingrett Kopi av embetsmannsuniformen til Christian Magnus Falsen, sorenskriver i Follo 1808-1814, kjent som grunnlovens far Årsrapport 2014 Idé og verdigrunnlag Domstolene skal være uavhengige.

Detaljer

Forord side 4. Innledning side 5. Ny førstelagmann side 6. Organisasjon og bemanning side 7. Saksavvikling og statistikk side 8

Forord side 4. Innledning side 5. Ny førstelagmann side 6. Organisasjon og bemanning side 7. Saksavvikling og statistikk side 8 B o r g a rt i n g L ag m a n n sr e t t Å r sm e l d i n g 2010 B o r g a rt i n g L ag m a n n sr e t t Å r sm e l d i n g 2 0 1 0 2 Innhold: Forord side 4 Innledning side 5 Ny førstelagmann side 6 Organisasjon

Detaljer

GULATING LAGMANrIåRETT

GULATING LAGMANrIåRETT GULATING LAGMANrIåRETT Rune Leander Hansen Vikeveien 1808 5568 Vikebygd Dok6 Deres referanse Vår referanse 15-090064AST-GULA/AVD2 11.06.2015 Underretning om at anke nektes fremmet Rogaland statsadvokatembeter

Detaljer

FROSTATING LAGMANNSRETT

FROSTATING LAGMANNSRETT FROSTATING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 18.08.2015 i Frostating Iagmannsrett 15-O61394ASK-FROS Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Sverre Erik Jebens Knut Røstum Roger Faanes Sandhaug AS

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i HR-2015-00800-U, (sak nr. 2015/689), straffesak, anke over beslutning: A (advokat

Detaljer

AGDER LAGMANNSRETT. Skien. Kristiansand. Tønsberg. Arendal. Årsmelding AGDER LAGMANNSRETT - ÅRSMELDING 2010 1

AGDER LAGMANNSRETT. Skien. Kristiansand. Tønsberg. Arendal. Årsmelding AGDER LAGMANNSRETT - ÅRSMELDING 2010 1 AGDER LAGMANNSRETT Skien Kristiansand Tønsberg Arendal Årsmelding AGDER LAGMANNSRETT - ÅRSMELDING 1 Årsmelding Tinghuset i Tønsberg: Vigdis Ugland Nesset, Tor Inderaak dommere er pensjonerte jurister,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 2. april 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

INNSTILLINGSRÅDET FOR DOMMERE ÅRSRAPPORT 2005

INNSTILLINGSRÅDET FOR DOMMERE ÅRSRAPPORT 2005 INNSTILLINGSRÅDET FOR DOMMERE ÅRSRAPPORT 2005 Dommerutnevnelser Innstillingsrådet for dommere ble etablert 1. november 2002 i forbindelse med den store domstolreformen, som også overførte det administrative

Detaljer

EIDSIVATING LAGMANNSRETT. Årsmelding

EIDSIVATING LAGMANNSRETT. Årsmelding EIDSIVATING LAGMANNSRETT Årsmelding 2015 Innhold Historie... 2 Ankedomstol for tingretter og jordskifteretter... 2 Lokalisering... 3 Økonomi... 4 Ansatte... 5 Dommere... 5 Administrasjon... 6 Saksbehandlere...

Detaljer

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER Lovhjemmel: Domstolloven. Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER Lovhjemmel: Domstolloven. Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/1033 Lnr.: 11347/16 Ark.: 033 Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER 2017-2020 Lovhjemmel: Domstolloven Rådmannens innstilling: Som lagrettemedlemmer/meddommere

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/982), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/982), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 9. oktober 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02033-A, (sak nr. 2015/982), straffesak, anke over dom, A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Å R S M E L D I N G HÅLOGALAND LAGMANNSRETT

Å R S M E L D I N G HÅLOGALAND LAGMANNSRETT HÅLOGALAND LAGMANNSRETT Å R S M E L D I N G 2 1 1 Tinghuset i Tromsø ligger nord i sentrum like ved Tromsøbrua, og ble tatt i bruk mars 23. Tinghuset har et bruksareal på ca.5 m2 og består av torgrom/

Detaljer

Møte med meddommerne i Nedre Romerike tingrett. Skedsmo Rådhus Januar 2013

Møte med meddommerne i Nedre Romerike tingrett. Skedsmo Rådhus Januar 2013 Møte med meddommerne i Nedre Romerike tingrett Skedsmo Rådhus Januar 2013 Temaer som behandles Om rettssystemet og Nedre Romerike tingrett Meddommernes rolle/oppgaver Valg til meddommerutvalget Dommeres

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/1895), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/1895), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 27. februar 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00488-A, (sak nr. 2008/1895), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst.

Detaljer

Nedre Romerike tingrett

Nedre Romerike tingrett Nedre Romerike tingrett Årsrapport 2014 Kommuner og innbyggere Nedre Romerike tingrett er domstol for Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Fet, Aurskog - Høland, Sørum, Gjerdrum og Nittedal kommune, se kart på

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-00679-A, (sak nr. 2008/253), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-00679-A, (sak nr. 2008/253), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 16. april 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-00679-A, (sak nr. 2008/253), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

2. Resultater Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er beregnet ut fra saker som er avsluttet i perioden.

2. Resultater Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er beregnet ut fra saker som er avsluttet i perioden. Doculive nr. NOTAT Til Styret Fra Direktøren Saksbehandler Seniorrådgiver Inger-Anne F. Sætermo og seniorkonsulent Baard Marstrand Dato 23. august Saksnr. DA STY09 styremøte09 sak 42 Sakstype Orienteringssak

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: 19.08.2011 Saksnr.: Dommere: 11-130732SAK-BORG/04 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Mette D. Trovik Hans-Petter Jahre Cecilie Østensen Ankende part Erik

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. april 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Halvårsrapport første halvår 2014 for Jæren tingrett

Halvårsrapport første halvår 2014 for Jæren tingrett Halvårsrapport første halvår 2014 for Jæren tingrett 1. Innledning Formålet med å utarbeide halvårsrapport for embetet er først og fremst å undersøke og oppsummere ulike utviklingstrekk i sakstilgang,

Detaljer

AGDER LAGMANNSRETT. Arendal. Skien. Kristiansand. Tønsberg. Årsmelding AGDER LAGMANNSRETT - ÅRSMELDING

AGDER LAGMANNSRETT. Arendal. Skien. Kristiansand. Tønsberg. Årsmelding AGDER LAGMANNSRETT - ÅRSMELDING AGDER LAGMANNSRETT Arendal Skien Kristiansand Tønsberg Årsmelding AGDER LAGMANNSRETT - ÅRSMELDING 1 Årsmelding Agder lagmannsrett ønsker med denne årsmeldingen å gi en kort presentasjon av arbeidet i domstolen

Detaljer

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2013. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2013.

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2013. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2013. Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2013 En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2013. 1. Generelt om domstolen Kristiansand tingrett er en av Norges største tingretter. Embetsdistriktet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i HR-2014-00467-U, (sak nr. 2014/212), straffesak, anke over beslutning: I. A AS

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, (advokat Preben Kløvfjell til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, (advokat Preben Kløvfjell til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Reidar Bruusgaard) mot A (advokat

Detaljer

Årsmelding 2006 for Frostating Lagmannsrett

Årsmelding 2006 for Frostating Lagmannsrett Årsmelding 2006 Årsmelding 2006 for Frostating Lagmannsrett Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Status og tilbakeblikk 3. Geografi - Befolkning - Jurisdiksjon 4. Ansatte i 2006 5. Sakstyper, statistikk

Detaljer

Valg av forliksrådsmedlemmer våren/høsten 2016 - orientering om gjeldende regelverk

Valg av forliksrådsmedlemmer våren/høsten 2016 - orientering om gjeldende regelverk Deres ref.: Vår dato: 19.06.2015 Vår ref.: 2015/7741 Arkivnr.: 752 Kommunene i Rogaland Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: 51 56 87 00 F: 51 52

Detaljer

INNHOLD. Innledning ved Sorenskriver side 3. Kommuner og innbyggere side 4. Organisasjon og økonomi side 5. Saksavvikling og statistikk side 6

INNHOLD. Innledning ved Sorenskriver side 3. Kommuner og innbyggere side 4. Organisasjon og økonomi side 5. Saksavvikling og statistikk side 6 ÅRSMELDING 2012 INNHOLD Innledning ved Sorenskriver side 3 Kommuner og innbyggere side 4 Organisasjon og økonomi side 5 Saksavvikling og statistikk side 6 Vitnestøtte side 11 2 SORENSKRIVEREN HAR ORDET

Detaljer

Styreprotokoll. Møtedato: 11. februar 2013 Møtested: Høyesterett, Oslo

Styreprotokoll. Møtedato: 11. februar 2013 Møtested: Høyesterett, Oslo Styreprotokoll 201300012-2 Møtedato: 11. februar 2013 Møtested: Høyesterett, Oslo Styret: Styreleder Karl Arne Utgård Nestleder Helge Aarseth Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Magni Elsheim Styremedlem

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 11. juni 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 11. juni 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 11. juni 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Bergsjø i HR-2014-01195-U, (sak nr. 2014/802), straffesak, anke over dom: I. A

Detaljer

Dommerforeningens fagutvalg for strafferett og straffeprosess

Dommerforeningens fagutvalg for strafferett og straffeprosess Dommerforeningens fagutvalg for strafferett og straffeprosess Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo 29. september 2017 Deres ref.: 15/3783 Høring NOU 2017:5 EN PÅTALEMYNDIGHET

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. april 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-00581-A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, A (advokat Erik Keiserud) mot B (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I

Detaljer

Årsrapport for alminnelige domstoler og Finnmarkskommisjonen. Årsrapport til Domstoladministrasjonen for Jæren tingrett

Årsrapport for alminnelige domstoler og Finnmarkskommisjonen. Årsrapport til Domstoladministrasjonen for Jæren tingrett Årsrapport for alminnelige domstoler og Finnmarkskommisjonen 2010 Årsrapport til Domstoladministrasjonen for Jæren tingrett 1 Domstolens saksavvikling og forklaringer til forretningsstatistikken Jæren

Detaljer

Tilståelsesrabatt. Oppfølgingsundersøkelse om domstolenes bruk av strafferabatt ved tilståelser.

Tilståelsesrabatt. Oppfølgingsundersøkelse om domstolenes bruk av strafferabatt ved tilståelser. Tilståelsesrabatt Oppfølgingsundersøkelse om domstolenes bruk av strafferabatt ved tilståelser. 22. oktober 2010 Sammendrag Straffeloven av 1902 fikk i 2001 en egen bestemmelse om strafferabatt ved uforbeholden

Detaljer

Å R S M E L D I N G HÅLOGALAND LAGMANNSRETT

Å R S M E L D I N G HÅLOGALAND LAGMANNSRETT HÅLOGALAND LAGMANNSRETT Å R S M E L D I N G 2 1 5 Tromsø Hålogaland lagmannsrett er Nord-Norges ankedomstol og en av seks lagmannsretter i Norge. Lagdømmet omfatter fylkene Nordland, Troms og Finnmark

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle) NORGES HØYESTERETT Den 5. mars 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B

Detaljer

ERIK LEA - K N U T M A G N U S H A A V IK - O D D A R IL D H E L L A N D

ERIK LEA - K N U T M A G N U S H A A V IK - O D D A R IL D H E L L A N D A D V O K A T E N E ERIK LEA - K N U T M A G N U S H A A V IK - O D D A R IL D H E L L A N D I KONT@ ]røllesskap MEDLEMMER AV DEN N O ^ K E ADVOKATFORENING w w w.advokatene-lea-haavik-helland.no Rune Leander

Detaljer

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2010.

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2010. Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2010 En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2010. 1. Generelt om domstolen Kristiansand tingrett er Norges 5. største tingrett. Embetsdistriktet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/342), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) (advokat Erling O. Lyngtveit) Lervik)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/342), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) (advokat Erling O. Lyngtveit) Lervik) NORGES HØYESTERETT Den 30. juni 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-01461-A, (sak nr. 2016/342), straffesak, anke over dom, A B (advokat Anders Brosveet) (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00191-A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Bistandsadvokat

Detaljer

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus Vitne i straffesaker Trondheim tinghus Vitne i retten Et vitne hva er det? Et vitne er en som har kunnskap om noe, eller har opplevd noe, som kan gi viktig informasjon i en retts prosess. Også den som

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 11. oktober 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 11. oktober 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 11. oktober 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bergsjø i HR-2013-02131-U, (sak nr. 2013/1692), straffesak, anke over kjennelse: I.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1106), straffesak, anke over dom, (advokat Erling O. Lyngtveit) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1106), straffesak, anke over dom, (advokat Erling O. Lyngtveit) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. oktober 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-01835-A, (sak nr. 2010/1106), straffesak, anke over dom, A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst.

Detaljer

AGDER LAGMANNSRETT. Kristiansand. Skien. Tønsberg. Arendal. Årsmelding AGDER LAGMANNSRETT - ÅRSMELDING 2013 1

AGDER LAGMANNSRETT. Kristiansand. Skien. Tønsberg. Arendal. Årsmelding AGDER LAGMANNSRETT - ÅRSMELDING 2013 1 AGDER LAGMANNSRETT Kristiansand Skien Tønsberg Arendal Årsmelding 213 AGDER LAGMANNSRETT - ÅRSMELDING 213 1 Årsmelding 213 Agder lagmannsrett ønsker med denne årsmeldingen å gi en kort presentasjon av

Detaljer

Offentlig søkerliste - dommer

Offentlig søkerliste - dommer Offentlig søkerliste - dommer 117470 - Tre, eventuelt fire embeter som tingrettsdommer ved Oslo tingrett (Ref. 15/1210) ID: 1 - Kari-Grethe Stave (38), Oslo., juridisk fakultet (deler av studiet i Bergen)

Detaljer

KROM. Norsk forening for kriminalreform. Horingsuttalelse om. Juryutvalget Når sant skal skrives NOU 2011:13

KROM. Norsk forening for kriminalreform. Horingsuttalelse om. Juryutvalget Når sant skal skrives NOU 2011:13 KROM Norsk forening for kriminalreform Horingsuttalelse om Juryutvalget Når sant skal skrives NOU 2011:13 Avgitt 1. mars 2012 i 1. INNLEDNING. KROM vil i det følgende svare på Høring NOU 2011:13 Når sant

Detaljer

Nedre Romerike tingrett

Nedre Romerike tingrett Nedre Romerike tingrett Årsrapport 2012 Kommuner og innbyggere Nedre Romerike tingrett er domstol for Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Fet, Aurskog - Høland, Sørum, Gjerdrum og Nittedal kommune, se kart på

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i HR-2014-01530-U, (sak nr. 2014/1193), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

Å R S M E L D I N G HÅLOGALAND LAGMANNSRETT

Å R S M E L D I N G HÅLOGALAND LAGMANNSRETT Å R S M E L D I N G 2 1 6 HÅLOGALAND LAGMANNSRETT Tromsøysundet med brua Hålogaland lagmannsrett er Nord-Norges ankedomstol og en av seks lagmannsretter i Norge. Lagdømmet omfatter fylkene Nordland, Troms

Detaljer

Halvårsrapport første halvår 2009 for Jæren tingrett

Halvårsrapport første halvår 2009 for Jæren tingrett Halvårsrapport første halvår 2009 for Jæren tingrett Justitia 1. Innledning Etter at sakstallene ved utløpet av juni nå er klare, avlegger Jæren tingrett også i år halvårsrapport for å beskrive situasjonen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

Nærmere omtale om Frostating-seglet: www.frostating.no. Henta frå Wikipedia

Nærmere omtale om Frostating-seglet: www.frostating.no. Henta frå Wikipedia Årsmelding 2009 Årsmelding 2009 Ratatosk var norrøn mytologis svar på e-post Ratatosk, på norrønt Ratatoskr, er i norrøn mytologi eit ekorn som lever i verdstreet Yggdrasil. Ratatosk spring som bodbringar

Detaljer

STRAFFEPROSESS - Vår 2014

STRAFFEPROSESS - Vår 2014 STRAFFEPROSESS - Vår 2014 Jo Stigen, UiO INNLEDNING Hva menes med «straffeprosess»? Grunnleggende prinsipper: - Rettferdig rettergang (fair hearing) - Offentlig forfølgning - Upartiskhet - Humanitet -

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02259-A, (sak nr. 2009/1169), straffesak, anke over dom, (advokat Eling O. Lyngtveit) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02259-A, (sak nr. 2009/1169), straffesak, anke over dom, (advokat Eling O. Lyngtveit) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. desember 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02259-A, (sak nr. 2009/1169), straffesak, anke over dom, I. A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i HR-2014-02165-U, (sak nr. 2014/1729), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer